Svenska Bostäders trygghetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Bostäders trygghetsarbete"

Transkript

1 Svenska Bostäders trygghetsarbete Kartläggningar, åtgärder och resultat Med fokus på Järva SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 1

2 Innehåll Förord Inledning Teorier Trygghetsarbetet ett lyft för Järva Om Svenska Bostäder Kartläggningar ger grunden Rutinaktivitetsteorin Fixing Broken Windows Samarbete Åtgärder SB 2008 Trygghetskontroller Nya parkeringsavtal Åtgärder mot våld i nära relationer Mopedinventeringar Åtgärder i centrummiljöer Värdeskåp Information Resultat Bilaga Utvecklingen i Järva Utvecklingen i Svenska Bostäders delar av Järva Polisanmäld brottslighet i Järva Svenska Bostäders affärsområden Karta över Stockholms stadsdelsområden Svenska Bostäder 2010 Projektledare Ulf Malm Grafisk form: Kjellsa Reklamstudio ISBN Tryck: Litografen, Vinslöv SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

3 Förord Svenska Bostäder vill erbjuda trygga och lugna boendemiljöer. Under 2006 inledde vi ett systematiskt trygghetsarbete med början i Stockholms nordvästra förorter. Vårt arbete har gett mycket goda resultat och visar att bostadsföretag kan ha stor positiv påverkan på den upplevda tryggheten i ett bostadsområde och på de boendes utsatthet för brott. Vid en första anblick kan våra åtgärder och idéer verka enkla. I verkligheten har det varit ett omfattande arbete att genomföra dem i stor skala, i egen regi eller tillsammans med andra. En viktig och avgörande del för det goda resultatet, har varit att låta trygghetsarbetet bli en integrerad del av vår dagliga förvaltning. Grunden i ett tryggt bostadsområde är alltid en god förvaltning. Med ordning och reda, rent och städat, bra belysning och välhållna utemiljöer kan man komma långt, under förutsättning att man arbetar systematiskt och långsiktigt. Vi drivs av övertygelsen att både hyresgäster, stadsdelen och Svenska Bostäder tjänar på att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. Den positiva utveckling vi sett i de nordvästra delarna av staden är glädjande på många sätt - inte minst för att den uppskattas av våra hyresgäster och inspirerar oss att fortsätta arbetet i andra delar av Stockholm. Augusti 2010 Patrik Emanuelsson Vice verkställande direktör och fastighetschef AB Svenska Bostäder SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 3

4 Inledning Trygghetsarbetet ett lyft för Järva Denna skrift beskriver kortfattat det trygghetsarbete som bedrivits av Svenska Bostäder sedan I slutet redovisas viktiga resultat av arbetet. Bland annat ser man att den upplevda tryggheten har ökat och utsattheten för brott minskat i hela Järva. Särskilt tydliga är förbättringarna i områden där Svenska Bostäder förvaltar en stor andel av fastighetsbeståndet. Att beskriva Svenska Bostäders trygghetsarbete är inte helt enkelt. Många inom bolaget har arbetat med detta på olika sätt sedan många år. Det trygghetsarbete som beskrivs här är en del i den särskilda satsning på att stärka Järva socialt och ekonomiskt som inleddes 2006 under namnet Järvalyftet. Innan dess hade Svenska Bostäder genomfört en omfattande studie av trygghet och socialt liv i Järva som redovisades i rapporten Järvas Framtid. Bakgrunden till studien sammanfattades i tre korta punkter: Stora renoveringsbehov i egna fastigheter Trots alla storstadssatsningar ingen positiv utveckling i stort Allmän bild av hög brottslighet och upplevd otrygghet En väsentlig del i Järvas Framtid gällde alltså kartläggning av de boendes trygghet. I denna ingick bland annat studier av polisanmäld brottslighet och upplevd otrygghet i hela Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta, alltså inte bara i Svenska Bostäders bostadsområden. Rapporten Järvas Framtid utmynnade i ett antal förslag som fastställdes av Svenska Bostäders styrelse i september Organisationen som sedan bildades för att konkretisera åtgärderna kom alltså att kallas Järvalyftet. Genom beslut i Stockholms stad utvecklades Järvalyftet till en angelägenhet för såväl stadens ledning som alla berörda kommunala förvaltningar och bolag. De åtgärder som var uttalat trygghetsskapande genomförde Svenska Bostäder för sin del först i Järva. Delar av trygghetsarbetet spreds därefter i andra områden där Svenska Bostäder äger och förvaltar fastigheter. Inom Järvalyftet finns också andra åtgärder som sannolikt påverkar tryggheten i Järva på ett positivt sätt; bland annat särskilda insatser mot olaga andrahandsuthyrning av lägenheter, gårdsupprustningar, initierande av gårdsföreningar samt särskilda insatser för att skapa arbeten till Järvabor. Dessa åtgärder berörs dock inte i denna skrift med undantag för några rader om gårdsupprustningar. När det gäller den generella utvecklingen i Järva finns det flera aktörer som sannolikt bidragit till den positiva utvecklingen de senaste åren, däribland andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningarna och polisen. Om Svenska Bostäder Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Som Sveriges största bostadsbolag har företaget under 60 år haft en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av Stockholm och dess stadsdelar. Svenska Bostäders fastighetsbestånd är varierat, både i ålder och utförande. Företaget har allt från kulturminnesmärkta 1600-talshus till moderna nybyggen med IT-profil. I beståndet finns drygt 30,000 lägenheter och 4000 lokaler runt om i Stockholms stad. Svenska Bostäder är uppdelat på sex olika affärsområden. Kartläggningar ger grunden För att kunna göra rätt trygghetsåtgärd på rätt plats krävs grundläggande kunskap om problemen i ett område. Grunden i Svenska Bostäders trygghetsarbete är kunskap hämtade från kartläggningar. I dessa ingår studier av den polisanmälda brottsligheten samt enkätundersökningar med frågor om upplevd otrygghet där experterna, alltså de boende, kommer till tals. Av de kartläggningar som gjorts sedan 2006 har de första fyra i Järva följts upp med nya kartläggningar. I samtliga områden har det gjorts kontinuerliga uppföljningar av polisanmälningsstatistiken. Mellan 2006 och 2009 har följande bostadsområden kartlagts: Akalla (2006 och 2009), Husby (2006 och 2009), Rinkeby (2006 och 2009), Tensta/Hjulsta (2006 och 2009), Bredäng (2007), Vårberg (2007), Skärholmen (2007), Sätra (2007), Hässelby Gård (2007), Hässelby Strand (2007), Södermalm (2009), Bagarmossen (2009), Fagersjö (2009) och Rågsved (2009). Samtliga kartläggningar, med undantag av Rågsved, är gjorda i nära samarbete med respektive stadsdelsförvaltning. Kartläggningarna omfattar inte bara Svenska Bostäders hyresgäster utan alla boende från 18 år och uppåt. 4 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

5 Samtliga kartläggningar har också offentliggjorts. Ett viktigt syfte med kartläggningarna har varit att ta fram en gemensam problembild att samlas kring för att få till stånd utökat och förbättrat samarbete med andra aktörer i de aktuella bostadsområdena. I Skärholmen och Hässelby resulterade kartläggningarna i gemensamma åtgärdsplaner med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar och polis. Likheter och skillnader Kartläggningarna ger en nyanserad och aktuell bild av problemen i ett bostadsområde. Samtidigt som alla bostadsområden är unika och nivåerna på problemen kan skilja sig kraftigt så finns det också en hel del likheter. Vissa behov hos de boende framstår som allmängiltiga. När de boende rankar de största problemen i sitt bostadsområde hamnar alltid nedskräpning högt. I de 17 kartläggningar som gjorts, inklusive uppföljningar, hamnar nedskräpning på en topp-3-plats i samtliga bostadsområden. Det upplevs som det allra största problemet i åtta områden. Även problem med skadegörelse hamnar ofta högt på problemlistan. I 13 områden är detta bland de tre största problemen. Två andra problem som ofta upplevs som stora är buskörning med moped eller motorcykel samt inbrott i bostäder, källare eller vindar. Slutsatsen är att det finns generella behov av att det egna bostadsområdet skall vara rent och välstädat. Det skall vara ordning och reda och man vill ha sina saker i fred. De tre största problemen: 1. Nedskräpning 2. Skadegörelse 3. Buskörning med moped Alla bostadsområdens unika förutsättningar, både fysiskt och socialt, gör att utsatthet för brott upplevelse av otrygghet kan variera väldigt mycket. Både inom ett och samma bostadsområde och i jämförelser mellan olika bostadsområden. Detta gör att vissa områden kräver betydligt fler och större insatser än andra. I vilket kartlagt bostadsområde är problemen med brottslighet och otrygghet störst respektive minst? Eftersom det är väldigt många omständigheter som kan vägas in är detta svårt att avgöra. Vi har emellertid gjort ett försök där vi vägt in fyra faktorer. 1. Antal polisanmälda misshandelsfall föregående kalenderår i förhållande till folkmängden. 2. Andel undersökningspersoner som varit utsatta för brott de senaste tolv månaderna. 3. Andel undersökningspersoner som upplever att brottsligheten i bostadsområdet är ett stort problem. 4. Andel undersökningspersoner som antingen känner sig otrygga när de går ut ensamma sent på kvällen i sitt bostadsområde eller stannar hemma på grund av rädsla för att utsättas för brott. Samtliga områden har fått en poäng från 1 till 14 för varje faktor där 1 är sämst och 14 är bäst jämförelsevis. Alla utvalda faktorer har varit lika viktiga. Denna rangordning resulterar i följande lista där området med sämst värden hamnar överst: 1. Vårberg (10 poäng) 2. Rågsved (16 p) 3. Tensta/Hjulsta 2009 (17 p) 4. Hässelby Gård (20 p) 5. Skärholmen (24 p) 5. Sätra (24 p) 7. Husby 2009 (28 p) 8. Bagarmossen (29 p) 9. Rinkeby 2009 (30 p) 10. Södermalm (31 p) 11. Akalla 2009 (43 p) 12. Bredäng (44 p) 12. Fagersjö (44 p) 14. Hässelby Strand (47 p) Notera att listan gäller så aktuella kartläggningar som möjligt. Om resultat från 2006 hade använts för bostadsområdena i Järva så hade listan sett helt annorlunda ut. Då hade Tensta/Hjulsta hamnat på andra plats (11 p), Husby på tredje plats (12 p), Rinkeby på fjärde plats (16 p) och Akalla på sjunde plats (26 p). Notera också att Södermalm har andra förutsättningar än förortsområden. En stor del av de misshandelsfall som anmäls där drabbar inte de boende, utan besökare. Viktigt att säga är att det finns en fara i sådana här jämförelser. Att ett bostadsområde hamnar långt ner betyder inte att allt är bra. Samtliga bostadsområden som jämförs här har valts ut bland annat på grund av att det har funnits olika indikationer på en för hög problemnivå. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 5

6 Brottsplatser, Husby, helår (v 1-52) 2008, utvalda brottstyper Brottsplatser, Husby, Husby, helår helår (v 1-52) (v 2008, 1-52) utvalda 2008, brottstyper utvalda brottstyper Misshandel utomhus (brottskoder , , , , , , , Misshandel utomhus 9328, , (brottskoder , , ) , , , , , , , , , Biltillgrepp ) (0802) Biltillgrepp (0802) Tillgrepp av cykel (0807) Tillgrepp av cykel Inbrott (0807) i i källare/vind (0825) Inbrott i källare/vind Stöld (0825) ur eller från motordrivet fordon fordon etc (0840) etc. (0840) Stöld ur eller från Inbrott motordrivet i i bostad fordon (9801, etc. 9802) (0840) Inbrott i bostad Rån (9801, utomhus 9802) (0877, 0879, 0879, 0892, 0892, 0896, 0896, 9806, 9806, 9808, 9810, 9808, 9812) 9810, 9812) Rån utomhus (0877, Skadegörelse 0879, 0892, på på motorfordon 0896, 9806, (1201) 9808, (1201) 9810, 9812) Skadegörelse på 11 brottstillfälle. motorfordon (1201) 5 brottstillfällen 1 brottstillfälle. 5 brottstillfällen 5 Kartläggningarna innehåller bland annat brottsplatskartor, exempel hämtat från Husby 6 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

7 Teorier Det finns många teorier om hur brott uppstår. Svenska Bostäder utgår i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete från rutinaktivitetsteorin (Cohen och Felson) och teorierna enligt Fixing Broken Windows (Kelling och Coles). Rutinaktivitetsteorin Enligt rutinaktivitetsteorin krävs tre omständigheter för att ett brott skall uppstå: 1. För det första krävs en motiverad gärningsman, någon som av någon anledning kan tänka sig att begå ett brott. 2. För det andra krävs ett tillgängligt brottsoffer eller brottsobjekt, någon att misshandla eller hota eller något att stjäla eller slå sönder. 3. För det tredje krävs frånvaro av kapabla väktare, någons eller någots närvaro som förhindrar att brott uppstår trots att de två första förutsättningarna är uppfyllda. Det kan vara en förbipasserande människa, en hund eller någon form av teknisk övervakning. Om en av omständigheterna försvinner så blir det inget brott. Svenska Bostäder fokuserar i första hand på punkterna två och tre. Våra åtgärder mot brott och otrygghet är offerorienterade. Det innebär att färre människor skall drabbas av brott och känna sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Det skall inte vara lika lätt att utsätta andra för brott. Antalet människor som kan tänka sig att begå brott kommer på kort sikt inte att minska. Det kommer däremot att bli betydligt svårare för barn och ungdomar som växer upp i våra bostadsområden att inleda en brottskarriär. Arbetet med att försöka påverka antalet motiverade gärningsmän är i första hand en fråga för familjer, skolor och myndigheter. Fixing Broken Windows Våra trygghetskartläggningar visar att det finns ett generellt behov av ordning och reda, rent och städat. Skadegörelse och nedskräpning hamnar alltid högt upp när de boende får rangordna problemen i sitt bostadsområde. Ett grundkoncept i Svenska Bostäders trygghetsarbete utgår från idéerna i boken Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crimes in Our Communities av de amerikanska kriminologerna Kelling och Coles. Teorin går ut på att till exempel ett trasigt fönster måste lagas så snart som möjligt annars slås fler fönster sönder och området förefaller vara okontrollerat, vilket genererar fler brott och högre otrygghet. För ett bostadsföretag handlar det om att ha en bra förvaltning. Det är basen i trygghetsarbetet. Samarbete Vi kan göra mycket själva för att öka tryggheten i våra bostadsområden, men inte allt. Vi når inte utanför våra fastighetsgränser. Därför har vi ett mycket nära samarbete med stadsdelsförvaltningar, polis, andra fastighetsägare och andra som har intresse av tryggare bostadsområden. Svenska Bostäder har bland annat tagit initiativ till bildandet av föreningarna Fastighetsägare i Järva (2007) och Skärholmens Fastighetsägare (2008). Dessa föreningar är öppna för alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och finansieras helt och hållet av medlems- och serviceavgifter. Detta betyder att föreningarna inte är bidragsberoende utan kan bedriva ett långsiktigt gemensamt trygghetsskapande arbete som alla tjänar på. Verksamheten bygger på övertygelsen om att ökad trygghet i bostadsområdet är så viktig att den leder till ökade fastighetsvärden. Förebilden till dessa föreningar är de Business Improvement Districts (BID:s), som först bildades i USA på 1980-talet. I New York har BID:sen varit en viktig delfaktor för den mycket positiva utvecklingen med kraftigt minskad brottslighet där de senaste 20 åren. FASTIGHETSÄGARE I SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 7

8 Åtgärder SB 2008 Trygghetskontroller Kartläggningarna visar ofta att många miljöer i källare, tvättstugor, trapphus och gårdar upplevs som otrygga. I delar av de bostadsområden vi undersökt begås det periodvis många bostads- och källarinbrott. Inbrott i bostäder upplevs ofta som mycket kränkande av de drabbade. Det skapar också mycket otrygghet i hela omgivningen. Skadegörelse är ett annat vanligt problem i bostadsområden. Det finns också problem med cykel- och mopedstölder. Därför har vi utvecklat SB 2008, checklistor som är arbetsverktyg för trygghetskontroll av Svenska Bostäders bostadsfastigheter och parkeringar. Dessa är anpassade för befintlig bebyggelse och kan användas i både traditionell stadsbebyggelse och i miljonprogramsområden i stor skala. Listorna är avsedda för flerbostadshus och kan också användas som lathund vid nybyggnation. Detta har gett oss underlag för konkreta åtgärder. I SB 2008 ingår frågor om belysning, buskage, lekplatser, cykelparkeringar, entrédörrar, trapphus, lås, källarförråd, tvättstugor och mycket mer. Frågorna handlar om både fysiska åtgärder och förvaltningsrutiner. SB 2008 är, tillsammans med kartläggningarna, grunden i Svenska Bostäders brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. SB 2008 har också varit grunden i en programhandling för Svenska Bostäders trygghetsåtgärder i renoveringar av bostadsbestånd Järva. Föreningarna Fastighetsägare i Järva och Skärholmens Fastighetsägare erbjuder alla medlemmar trygghetskontroller med hjälp av anpassade checklistor, som bygger på SB En källare som inte uppfyller kraven i SB Samma källare som efter renovering uppfyller kraven. Källaren har blivit både tryggare och säkrare. 8 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

9 Mellan 2006 och 2009 arbetade två heltidsanställda trygghetskontrollanter med besiktning av bostadsfastigheter och parkeringsmiljöer med hjälp av checklistorna. Sedan hösten 2009 används listorna av förvaltningspersonalen själva. I de nya listorna ingår också frågor om systematiskt brandskyddsarbete. SB 2008 Trygghetskontroll av bostadsfastigheter Fastigheten besiktigad av: Representant från affärsområdet: Datum: Tidigare besiktningar (datum): Fastighetens adress: SB 2008 är en vidareutveckling av GG02, som utarbetades av föreningar för fastighetsägare i Gunnared och Gamlestaden i Göteborg. GG02 var i sin tur en vidareutveckling av Bo Tryggt 01, som utvecklades av polismyndigheten i Stockholms län i samarbete med forskare och högskolor. Svenska Bostäder har också ett särskilt utvecklat trädgårds- och gårdsmiljöarbete där tankarna från SB 2008 vävts in. Trädgårdsarbetet är en oerhört viktig del av trygghetsarbetet eftersom en trivsam, vacker och spännande utemiljö bland annat gör att fler vistas ute (fler kapabla väktare). Del av SB 2008, trygghetskontroller i bostadsfastigheter och parkeringsmiljöer. Referensfastighet för följande adresser: A Utemiljö 1 Utebelysningen är utformad så att mötande personer kan urskiljas från omgivande bebyggelse och planteringar. 2 Redskap på lekplatser, bänkar, innergårdar etc. inom det egna ansvarsområdet är hela och väl underhållna. 3 Buskar, häckar, träd och andra växande grödor är underhållna så att de inte minskar möjligheten till överskådlighet och social kontroll. 4 Det finns tillräckligt med papperskorgar uppsatta inom det egna förvaltningsområdet. Papperskorgarna är placerade utmed gångstråk 5 Skymmande vegetation, skärmar eller plank intill huset har undvikits. B Entréparti 1 Belysningen vid entrén är god. 2 Gatuadresser och gatunummer är väl synliga så att det är lätt att orientera sig i området/på gatan. 3 Varje entré är väl utmärkt med nummer eller bokstav. 4 Entrédörrarna är låsta dygnet runt. 5 Entrédörrarna är beslagna med godkända brytskydd och godkända elektroniska låsenheter. 6 Alla glas som byts ut i entrédörrar är okrossbara. Glas i nya entrédörrar är okrossbara. 7 Om det finns elektroniska låsenheter så är dessa inte kombinerade med kodlås. Åtgärdat Ja Nej * (datum) ** Åtgärdat Ja Nej * (datum) ** * Kommentar Trygghetskontrollant ** Kommentar AO-representant Tryggare gård på Gärdebyplan i Rinkeby. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 9

10 Felvänd cykelparkering gör att det blir färre kapabla väktare. Rättvänd skulle det vara lättare att hålla ögonen på cyklarna från fönster och balkonger. Nya parkeringsavtal I de första trygghetskartläggningarna av Järva framkom att många av de brott som polisanmäldes var brott mot bilar. Därför gjordes det en särskild kontroll av vilka bilar som stod på Svenska Bostäders parkeringsplatser. Det visade det sig att en hög andel bilar hade en registrerad ägare som inte bodde där bilen var parkerad. Många bilar hade körförbud. För att förebygga bilbrott, försvåra olaga andrahandsuthyrning av lägenheter och få ordning och reda i parkeringsmiljöerna sade vi därför upp alla gamla parkeringsavtal och skrev nya mellan 2007 och I de nya bestämmelserna ingick att det skulle finnas en godkänd rattkrycka i bilen när den var parkerad hos oss. Rattkryckan lånade vi ut gratis. Bilägaren skulle dessutom vara folkbokförd på en adress i det området och bilen skulle vara registrerad på en person i hushållet. Det vill säga ungefär samma regler som gäller för så kallad boendeparkering, men med ett annat syfte. Utöver de nya parkeringsreglerna har en mängd fysiska åtgärder genomförts i många parkeringsmiljöer. Bättre städning, målning i ljusa färger, bättre belysning och nya lås och garageportar. På grund av samarbete med Stockholm Parkering ses de nya parkeringsavtalen i skrivande stund över. Åtgärder mot våld i nära relationer I samtliga kartlagda bostadsområden, med undantag av Södermalm, är en majoritet av offren vid polisanmälda våldsbrott en kvinna eller ett barn. I de flesta fallen har kvinnorna och barnen en relation med gärningsmannen. Samtidigt vet vi att mörkertalen när det gäller denna brottslighet är väldigt stora. Svenska Bostäder har därför tillsammans med Alla Kvinnors Hus, Sveriges största kvinnojour, tagit fram information som vi satt upp i alla trapphus och tvättstugor. Där står det var utsatta kvinnor och barn och andra brottsoffer kan vända sig för att få hjälp att ta sig ur situationen. På så sätt försöker vi förebygga denna brottslighet. Målet är att den motiverade gärningsmannen inte skall ha tillgång till sitt offer. Alla Kvinnors Hus hjälper oss också med utbildning av all vår personal så att vi skall veta hur vi kan se och hantera problemet. Utbildningen består både av muntliga föreläsningar och särskilda informationsblad. Svenska Bostäder har för att sprida metoden också tagit fram varianter av trapphus- och tvättstugeinformationen med andra bostadsföretags logotyper. Samarbetet mellan Svenska Bostäder och Alla Kvinnors Hus är sedan 2008 reglerat i ett avtal. 10 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

11 Tusentals kvinnor och barn i Sverige lever med hot och våld i hemmet. Hot och våld är alltid ett brott! Det finns hjälp att få. Det gäller också dig! Börja med att ringa en kvinnojour. En kvinnojour är ingen myndighet utan vanliga kvinnor som vet mycket om hur det är att leva med hot och våld i familjen. Alla Kvinnors Hus Du får vara anonym och det är gratis. Du behöver inte polisanmäla. En kvinnojour är ingen myndighet. Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Barn och ungdomar kan ringa till BRIS. Barnens hjälptelefon Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Alla som utsatts för brott kan också ringa Brottsofferjouren. Brottsofferjouren RFSL Brottsofferjouren HBT Är det akut, ring Polis 112 eller Socialjour Trapphusinformation till brottsoffer. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 11

12 Systerjouren Somaya Våld Våld i familjen är är inte inte bara bara knuffar, slag eller misshandel! knuffar, slag eller misshandel! Du är Du inte är inte ensam ensam Många kvinnor Många utsätts kvinnor för utsätts våld för av våld den av hon den lever hon lever med, med, eller eller av av en en tidigare partner. tidigare Även partner. barnen Även barnen far illa far av illa att av se att sina se sina mödrar mödrar hotas hotas och och misshandlas. Våld och hot är alltid ett brott, även om det sker inom misshandlas. Våld och hot är alltid ett brott, även om det sker inom äktenskapet. Det är aldrig ditt fel att en annan begår ett sådant äktenskapet. Det är aldrig ditt fel att en annan begår ett sådant brott. Våld i en nära relation kan förstås även drabba män. brott. Våld i en nära relation kan förstås även drabba män. Våld mot kvinnor och deras Våld barn mot är kvinnor ingen privatsak och deras barn är ingen privatsak Våld i familjen är ett brott och som faller under allmänt åtal. Ingen har rätt att bestämma över en annans kropp och liv. Våld är inte bara Våld i familjen är ett brott och som faller under allmänt åtal. Ingen misshandel. Dit räknas också hot om våld, knuffar, slag eller kränkande har rätt att bestämma behandling. över Men en annans även åtgärder kropp för och kontroll, liv. Våld isolering, är inte ekonomiska Dit påtryckningar räknas också samt hot sexuellt om våld, tvång knuffar, eller våld slag är eller straffbart. krän bara misshandel. kande behandling. Men även åtgärder för kontroll, isolering, ekonomiska påtryckningar samt sexuellt tvång eller våld är straffbart. Det finns hjälp att få Det finns hjälp att få Att tala med någon kan vara till stor hjälp, både för dig och för dina barn. Det är statens och kommunens ansvar att skydda/hjälpa kvinnor och barn mot våld i hemmet. Du kan få stöd från socialtjänst, Att tala med någon kan vara till stor hjälp, både för dig och för dina kvinnojour eller brottsofferjour. barn. Det är statens och kommunens ansvar att skydda/hjälpa kvinnor och barn Om du mot måste våld lämna i hemmet. ditt hem Du har kan du få rätt stöd att under från socialtjänst, en viss tid få ekonomiskt eller brottsofferjour. stöd och hjälp att hitta en ny bostad. Om ditt fall skulle gå kvinnojour till domstol har du rätt till målsägarbiträde/advokat och du behöver Om du måste inte betala lämna rättegångskostnaderna. ditt hem har du En att våldsutövande under en viss man tid få kan ekonomiskt stöd hjälp och om han hjälp kontaktar att hitta Manscentrum, ny bostad. socialtjänst Om ditt fall eller skulle polis. gå få till domstol har du rätt till målsägarbiträde/advokat och du behöver inte betala Vad rättegångskostnaderna. kan du själv En våldsutövande göra? man kan få hjälp om han kontaktar Manscentrum, socialtjänst eller polis. Du måste själv ta första steget och berätta för någon. En polisanmälan kan vara det första steget. Det är en tydlig markering till den som utövar våldet att det inte bara är fel, utan också brottsligt. Vad kan du själv göra? Du måste Är själv du inte ta första mogen steget att anmäla och till berätta polisen för finns någon. andra En möjligheter. polisanmälan kan vara det första steget. Det är en tydlig markering till den Ring till exempel en kvinnojour där du kan få kostnadsfri rådgivning. Du får vara anonym och du får tala med en kvinna. Kvinnojouren kan som utövar våldet att det inte bara är fel, utan också brottsligt. också erbjuda skyddat boende för dig och dina barn om ni behöver det. Man hjälper dig även med de myndighetskontakter du behöver. Är du inte mogen att anmäla till polisen finns andra möjligheter. Ring till exempel Du en kan kvinnojour också berätta där hur du du kan har få det kostnadsfri på mödravårdscentralen, rådgivning. Du barnavårdscentralen, och du får hos tala husläkaren, med kvinna. för socialtjänsten, Kvinnojouren för din kan arbets får vara anonym också erbjuda givare skyddat eller din lärare. boende Och för självklart dig och för dina vänner barn och om släktingar ni behöver som det. Man du hjälper litar på. dig även med de myndighetskontakter du behöver. Känner du igen något av av det det här? här? Du känner dig kontrollerad av av din din partner partner Vad kan Vad du kan som du anhörig, som anhörig, granne eller granne eller en vän en göra? vän göra? Du måste redovisa vart vart du du ska ska gå och gå och vem vem du har du talat har med talat med Lär dig mer Lär om dig varningssignalerna mer om varningssignalerna ovan. ovan. Din partner blir allt mer svartsjuk Din partner blir allt mer svartsjuk fråga och våga tro på vad du får höra. Våga fråga och våga tro på vad du får höra. Våga Fördöm Din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig Din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig inte. Acceptera att var och en måste göra sina egna val. Fördöm inte. Acceptera att var och en måste göra sina egna val. Ibland känner du dig rädd i ditt eget hem Lyssna, stötta och visa att du är att lita på och att du finns där. Ibland känner du dig rädd i ditt eget hem Du får ta emot hot om våld Lyssna, stötta och visa att du är att lita på och att du finns där. förslag på var man kan få hjälp. Ge Du Du får höra ta emot att det hot är om ditt våld eget fel när du blir slagen Bidra till att Ge få förslag skador på dokumenterade var man kan med få hjälp. anteckningar eller Du Våldet får höra har ökat att det är ditt eget fel när du blir slagen bilder. Bidra till att få skador dokumenterade med anteckningar eller Våldet Tillvaron har växlar ökat mellan ömhet och våld Tillvaron Efter våldshandling växlar mellan ber din ömhet partner och om våld förlåtelse och säger att livet inte är värt att leva utan dig. Efter våldshandling ber din partner om förlåtelse och säger att Gör klart bilder. att du inte accepterar partnerns beteende. Du kan själv Gör göra klart en att polisanmälan du inte accepterar det går att partnerns göra det beteende. anonymt. Finns det barn i förhållandet bör du anmäla till socialtjänsten. Du kan själv göra en polisanmälan det går att göra det anonymt. livet inte är värt att leva utan dig. Ha tålamod! Finns Att bryta det barn upp ur i förhållandet en destruktiv bör relation du anmäla kan ta till tid. socialtjänsten. Det är viktigt att du finns och kan ge stöd. Bra att tänka på i en ny relation? Ha tålamod! Att bryta upp ur en destruktiv relation kan ta tid. Det är viktigt att du finns och kan ge stöd. När kärleken är ny kan det vara lätt att bortse ifrån varningssignalerna. Vi vet att signalerna ofta kommer tidigt i förhållandet. Bra att tänka på i en ny relation? Vart kan man vända sig? När kärleken är ny kan det vara lätt att bortse ifrån varningssignalerna. Det finns några Vi vet beteenden att signalerna att vara Börja med att ringa en kvinnojour. Kvinnojourer är ingen myndighet utan Vart vanliga kvinnor kan som man vet hur det vända är att leva med sig? hot och ofta särskilt kommer uppmärksam tidigt i förhållandet. på: Det Kvinnosyn finns några beteenden Hur pratar din att partner vara särskilt om kvinnor, uppmärksam med respekt på: familjen. Du får vara anonym och det är gratis. Du behöver polisanmäla. Börja med att ringa en kvinnojour. Kvinnojourer är ingen myndighet våld i inte eller med tecken på förakt och aggressivitet? utan vanliga kvinnor som vet hur det är att leva med hot och Kvinnosyn Svartsjuka Alla Kvinnors våld i familjen. Hus Du får vara anonym och 644 det är 09 gratis. 20 Du behöver Överdriven Hur pratar svartsjuka din partner handlar om oftast kvinnor, om med kontroll. respekt Tar inte polisanmäla. eller din med partner tecken ansvar på för förakt sina känslor och aggressivitet? och handlingar Systerjouren Somaya eller läggs ansvaret på dig? Försöker din Terrafem Alla Kvinnors Hus Svartsjuka partner Överdriven styra ditt svartsjuka beteende? handlar oftast om kontroll Tar din partner ansvar för sina känslor och handlingar Kvinnofridslinjen Systerjouren Somaya Raserianfall Skrämmer din partner dig genom att slå sönder eller eller får läggs raserianfall? ansvaret på dig? Försöker din saker Barn och partner styra ditt beteende? Terrafem ungdomar kan ringa till BRIS. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Isolering Träffar ni sällan andra människor? Får du sällan Kvinnofridslinjen Raserianfall eller Skrämmer aldrig gå din ut själv, partner blir du dig hämtad genom när att du slå varit sönder Barnens hjälptelefon om vem du någonstans? saker eller får Har raserianfall? din partner åsikter Alla som Barn utsatts och för ungdomar brott kan ringa kan en ringa brottsofferjour till BRIS. Samtalet som kostar ingenting ska träffa eller tala med i telefon? kostnadsfritt och syns erbjuder inte någon på telefonräkningen. att tala med samt ger råd och hjälp. Isolering Träffar ni sällan andra människor? Får du sällan Kontroll Vill din partner kontrollera ditt liv, fatta alla beslut, Brottsofferjouren eller aldrig gå ut själv, blir du hämtad när du varit Barnens hjälptelefon bestämma vad du ska tänka? Får du höra att någonstans? det är för ditt eget Har bästa? din partner Börjar åsikter du tappa om vem du RFSL Alla Brottsofferjouren som utsatts för brott HBT kan ringa en brottsofferjour som ditt ska självförtroende? träffa eller tala med i telefon? Är det kostnadsfritt akut, ring Polis erbjuder 112 eller någon Socialjour att tala med 508 samt ger råd och hjälp. Kontroll Vill din partner kontrollera ditt liv, fatta alla beslut, Brottsofferjouren bestämma vad du ska tänka? Får du höra att det är för ditt eget bästa? Börjar du tappa RFSL Brottsofferjouren HBT ditt självförtroende? Är det akut, ring Polis 112 eller Socialjour Du kan också berätta hur du har det på mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, hos husläkaren, för socialtjänsten, för din arbetsgivare eller din lärare. Och självklart för vänner och släktingar som sveç te binlerce kadın ve çocuk evde du litar på. tehdit ve iddet altında yaamaktadır. Tehdit ve iddet her zaman suçtur! Bu konularda yardım alabilirsiniz. Sizin için de geçerlidir! Kadın sıınma evine telefon açarak balayın. Kadın sıınma evi resmi bir devlet kurumu deil, aksine evde tehdit ve iddet altında yaamanın ne anlama geldiini bilen kadınlardan olumaktadır. sveç te binlerce ve çocuk evde Tüm Kadınların Evi tehdit ve iddet altında yaamaktadır Kızkarde Nöbetçi Sıınma Evi Tehdit Somaya ve iddet her zaman suçtur! Bu konularda Terrafem yardım alabilirsiniz Kadın Dokunulmazlıı Hattı Sizin Anonim kalabilirsiniz için de ve hizmetler geçerlidir! ücretsizdir. Polise ikayet etmeniz gerekmez. Kadın sıınma evine telefon açarak balayın. Kadın sıınma evi resmi bir devlet kurumu deil, aksine evde tehdit ve iddet altında yaamanın ne anlama geldiini bilen kadınlardan Çocuklar olumaktadır. ve gençler BRIS e telefon açabilirler Telefon görümesi ücretsizdir ve telefon faturasında görülmez. Tüm Kadınların Evi Çocukların Yardım steme Telefonu Kızkarde Nöbetçi Sıınma Evi Somaya Terrafem Suç Maduru Nöbetçi Merkezi Kadın Dokunulmazlıı Hattı Anonim kalabilirsiniz ve hizmetler ücretsizdir. Polise ikayet etmeniz gerekmez. Hizmetler Nöbetçi Dairesini arayın. Suç maduru olan kerkes Suç Maduru Nöbetçi Merkezine telefon açabilir. Acil durumlarda 112 numaralı telefondan Polisi veya numaralı telefondan Sosyal Çocuklar ve gençler BRIS e Systerjouren telefon açabilirler Telefon görümesi Kumanyaal ücretsizdir ve dumar telefon Somaya faturasında iyo carruur görülmez. oo dalka Çocukların Yardım Iswiidan steme ku Telefonu nool ayaa xoogmuquunis 230 iyo hanjibaad loo geysta markii aqalkooda ay ku sugan yihiin. Falalka xoogmuquuniska iyo hanjibaadda ku Suç maduru olan kerkes Suç Maduru Nöbetçi Merkezine telefon açabilir. salaysan had iyo jeer waa dambi! Suç Maduru Nöbetçi Caawinaad Merkezi ayaa la heli kara Acil durumlarda 112 numaralı telefondan Polisi veya numaralı telefondan Sosyal Xita Hizmetler adiga Nöbetçi Dairesini waad arayın. heli karta! Marka hore wac heegaanka dumarka (kvinnojour). Heeganka dumarka ma aha hay ad dowladeed, ee waa dumar aqoon iyo khibrad dheer u leh falalka xoogmuquuniska iyo hanjibaadda ku salaysan ee loo geysto xubnaha qoyska. Systerjouren Kumanyaal Alla Kvinnors dumar Somaya Hus iyo carruur 644 oo dalka Iswiidan Systerjouren ku nool ayaa Somaya xoogmuquunis iyo hanjibaad loo Terrafem geysta markii aqalkooda ay ku Kvinnofridslinjen sugan yihiin Magacaaga waad qarin karta, waana lacag la aan. Lagama doonaayo in Falalka xoogmuquuniska aad booliska wargeliso. iyo hanjibaadda ku salaysan had iyo jeer waa dambi! Carruurta iyo dhallinyarada waxay wici karaan BRIS Caawinaad Taleefan-dirida ayaa waa lacag la la aan, heli wicida kara. laguma soo qori doono warqadda kharashka taleefanka. Barnens hjälptelefon Xita adiga waad heli karta! Marka hore wac heegaanka dumarka (kvinnojour). Heeganka dumarka ma aha hay ad dowladeed, Dhammaan ee waa dumar dadyoowga aqoon fal dambi iyo khibrad loo geystay dheer waxay u leh wici karaan falalka xoogmuquuniska iyo Heeganka hanjibaadda Dhibbaneha ku salaysan Dambifalka ee loo (Brottsofferjouren). geysto xubnaha qoyska. Brottsofferjouren Alla Kvinnors Haddii Hus xaaladu ay degdeg 644 tahay, wac Polis 112 ama Socialjour Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen Magacaaga waad qarin karta, waana lacag la aan. Lagama doonaayo in aad booliska wargeliso. Carruurta iyo dhallinyarada waxay wici karaan BRIS Taleefan-dirida waa lacag la aan, wicida laguma soo qori doono warqadda kharashka taleefanka. Barnens hjälptelefon BRIS BRIS Systerjouren Somaya Thousands of women and children 230 in Sweden live with threats and violence at home Threats and violence are always crimes 019 But help is available You can get help too 112 Phoning a women's shelter is a good place 508 to start A women's shelter is not a government agency, but ordinary women who know a lot about what it's like to live with threats and violence at home. Alla Kvinnors Hus Systerjouren Somaya Systerjouren Somaya Terrafem Thousands of women and children Kvinnofridslinjen in Sweden live with threats You can remain anonymous and it doesn't cost anything. You don't have to make a report to and the police. violence at home Threats and violence are always crimes If you are a child or teenager, you may phone But Children's help Rights is in available Society (BRIS) The call is free of charge and doesn't appear on your phone bill. Barnens You hjälptelefon can get help too 230 Phoning a women's shelter is a good place to start. A women's shelter is not a government agency, but ordinary women who know a lot about what it's like If you to live are with the victim threats of a and crime, violence you may at also home. call Victim Support Services. Brottsofferjouren (Victim Support Services) Alla Kvinnors Hus Systerjouren Somaya If it's an emergency, call the Police at 112 Terrafem or Emergency Social Services at Kvinnofridslinjen You can remain anonymous and it doesn't cost anything. You don't have to make a report to the police. If you are a child or teenager, you may phone Children's Rights in Society (BRIS) The call is free of charge and doesn't appear on your phone bill. Barnens hjälptelefon Sorani Sorani Alla kvinnors Hus Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen BRIS BRIS BOJ Alla kvinnors Hus Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen Brottsofferjouren BRIS BRIS Persiska/ BOJ Bi hezaran jin û zarok yên li Swêdê li malên xwe de di bin tehdît û iddetê de dijîn Tehdît û iddet hertim tawanbarî ye! Alîkarî ya ku b ê wergirtin heye.. Brottsofferjouren Ji bo te jî derbas dibe!! 112. Dest pê bike û telefona yek ji malên nobedar yên jinan bike. Mala nobedar ya jinan ne sazîyeke resmî ye lê eksê wê ji jinên ku ew bi xwe dizanin ku di nav malbatê de jîyana di bin tehdît û iddetê de jîyan tê çi maneyêç pêk tê!. Alla Kvinnors Hus Mala Hemû Jinan Persiska/ Systerjouren SysterjourenSomaya Nobedariya Xwikên Somaya Somaya Terrafem Terrafem Bi hezaran jin û zarok yên li Swêdê 10 li malên Serbestîya xwe de Jinan di bin tehdît û iddetê Kvinnofridslinjen Xeta. de dijîn. Tu dikarî anonîm (nasnameya te neyê ekerekirin) bimînî. Ne pêwîst e ku. tu li cem polîs Tehdît ikayetê bikî. û iddet hertim tawanbarî ye!.. Alîkarî ya ku b ê wergirtin heye.. Zarok û ciwan dikarin telefonê BRIS bikin. BRIS " " Telefonkirin bê pere ye û di fatûreya telefonê ev mesref xuya nabe.. Ji bo te jî derbas dibe!! Telefona alîkarîyê ji bona zarokan Dest pê bike û telefona yek ji malên nobedar yên jinan bike. Mala nobedar ya jinan ne sazîyeke resmî ye lê eksê wê ji jinên ku ew bi xwe dizanin ku di Her kesên nav malbatê ku li hember de jîyana wan sûc di (tawanbarî) bin tehdît tê û iddetê kirin jî dikarin de jîyan telefonê tê çi Nobedarîya Mexdûrên Tawanan bikin maneyêç pêk tê!.. Alla Kvinnors Hus Nobedarîya Mala Hemû mexdûrên Jinan tawanan Reweke acîl telefona polîsê ya 112 yan jî Nobedarîya Xizmetên Civakî ya bi reqema SysterjourenSomaya Nobedariya Xwikên Somaya bike. Terrafem Terrafem Xeta Serbestîya Jinan Kvinnofridslinjen Tu dikarî anonîm (nasnameya Systerjouren te neyê ekerekirin) bimînî. Ne pêwîst e ku tu li cem polîs ikayetê bikî.. Systerjouren. Somaya Somaya Zarok û ciwan dikarin telefonê BRIS bikin. Telefonkirin bê pere ye û di fatûreya telefonê de ev mesref xuya nabe. Telefona alîkarîyê ji bona zarokan BRIS " " FWD 2008 Dhammaan dadyoowga fal dambi loo geystay waxay wici karaan Heeganka Dhibbaneha Dambifalka (Brottsofferjouren). Brottsofferjouren Haddii xaaladu ay degdeg tahay, wac Polis 112 ama Socialjour If you are the victim of a crime, you may also call Victim Support Services. Brottsofferjouren (Victim Support Services) If it's an emergency, call the Police at 112 or Emergency Social Services at Her kesên ku li hember wan sûc (tawanbarî) tê kirin jî dikarin telefonê Nobedarîya Mexdûrên Tawanan bikin Nobedarîya mexdûrên tawanan Reweke acîl be telefona polîsê ya 112 yan jî Nobedarîya Xizmetên Civakî ya bi reqema bike Systerjouren Somaya Tvättstugeinformation till brottsoffer. Systerjouren Somaya 1192 FWD SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB 100 fastigheter renoveras i Äldrelyftet Under en tioårsperiod rustar Micasa Fastigheter upp hundratalet fastigheter. Stockholms stad satsar 1,5 miljarder

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.40 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

levande boende Engagemang utvecklar förorten

levande boende Engagemang utvecklar förorten levande boende Engagemang utvecklar förorten Levande Boende är en skrift från Fastighetsägarna om socialt ansvarstagande i bostadsområden Projektledare: Irene Fällström, Fastighetsägarna Intervjuer:

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialnämnden 2009-12-02 Reviderad 2014-03-20 Reviderad 2015-03-05 1 1 INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 6 2. OMVÄRLDSANALYS... 7 2.1 Bakgrund... 7 2.2 Definition...

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte Varför uppstår kvinnomisshandel? Ett enkelt svar på den frågan kunde vara att alla män egentligen är stora svin. Tyvärr så är det inte så enkelt. Men nog är det konstigt att kvinnomisshandel uppstår. För

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta, Kista

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer