Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se"

Transkript

1 Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se

2

3 Befolkningsprognos 2015 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren Prognosen utgår från den observerade befolkningen Prognosen anger trolig utveckling under valda förutsättningar, såsom antaganden om framtida fruktsamhet, dödlighet och flyttning, utvecklingen av boendetätheten samt Sweco Strategy tolkning av stadens bostadsförsörjningsplanering. Antagandet om bostadsbyggandet i form av antal inflyttningsklara lägenheter under prognosperioden redovisas för hela staden och per byggprojekt. I rapporten finns en tabellbilaga med prognosuppgifter för vissa åldersklasser för staden, stadsdelsområdena och stadsdelarna. Rapporterna finns också att ladda ner från Stockholms stads statistiksida Användare inom staden kan även nå prognosuppgifter i statistiksystemet OmrådesDataSystemet (ODS) och själv kombinera valfria åldersklasser och delområden. I ODS lagras prognosen på ettårsklasser och kön på lägst basområdesnivå. Prognososäkerheten ökar emellertid ju mindre områdena är. Prognosen har tagits fram av Christian Skarman, Jeanette Bandel, Katarina Baatz, Tomas Jacobsson och Åsa Wennblom. Stockholm i juni 2015 Mats Hermansson, verkställande direktör SWECO Strategy 1

4 Befolkningsprognos 2015 INNEHÅLL FÖRORD... 1 INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 PROGNOSRESULTAT... 3 Hela staden... 3 Befolkningsförändringar i åldersklasser... 5 Barn och ungdom... 5 Befolkningen år... 8 Befolkningen 65 år och äldre... 9 Prognosresultat för stadsdelsområdena Barn 1-5 år Barn 6-15 år Äldre år Äldre 80+ år PROGNOSANTAGANDEN Fruktsamhet Stadsdelsområdenas fruktsamhet Dödlighet Flyttning Boendetäthet Antagande om inflyttningsklara bostäder Bostadsprojekten efter typ och läge JÄMFÖRELSE MED FÖRRA ÅRETS PROGNOS Resultat i Prognos 2015 jämfört med Prognos Skillnad mellan prognoserna på stadsdelsområdesnivå TABELLBILAGA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 27 Tabell 1 Prognostabeller Tabell 2 Antagande om inflyttningsklara lägenheter per år.108 2

5 Befolkningsprognos 2015 INLEDNING I föreliggande rapport presenteras årets befolkningsprognos, Prognos 2015, för Stockholms stad med delområden. Metoden som används för Stockholms stads befolkningsprognos innebär att prognosen genomförs i flera steg. I det första steget skapas en prognos för hela stadens befolkning uppdelat på ålder och kön. Prognosen bygger på en rad antaganden om hur befolkningen kommer att flytta, föda barn och avlida. Därefter prognostiseras antalet personer som antas flytta in i de nyproducerade bostäder som planeras under prognosperioden. Samtidigt görs en prognos för stadsdelsområde för den befolkning som väntas bo i de bostäder som finns idag. Denna prognos stäms av mot kommunprognosen. Sist görs en delområdesprognos för mindre områden, så kallade basområden, som stäms av mot prognosen för respektive stadsdelsområde. Prognosen utgår ifrån befolkningen uppdelat på kön och ålder vid slutet av år 2014 och prognostiserar utvecklingen under perioden I rapporten presenteras resultatet för olika åldersklasser för hela staden och för stadens 14 stadsdelsområden. PROGNOSRESULTAT I det här avsnittet presenteras resultatet av årets prognos för hela staden och för stadens stadsdelsområden för olika åldersgrupper. Se bilagan för en mer geografiskt detaljerad redovisning av prognosen. Hela staden I slutet av år 2014 hade staden invånare. De senaste tio åren har folkmängden i Stockholms stad ökad med Under de närmsta tio åren prognostiseras befolkningen öka med drygt personer för att år 2020 precis ha passerat en miljon. Befolkningsökningen väntas bli som störst de första åren. Av den befolkningsökning som prognostiseras för staden väntas omkring invånare bo i nyproducerade bostäder som planeras bli färdigställda under de kommande tio åren. 3

6 Nettoskillnad Befolkning Befolkningsprognos 2015 Befolkning i Stockholms stad år samt prognos för perioden Nybyggnation Befintlig bebyggelse År Totalt sett under prognosperioden är det framförallt födelsenettot, det vill säga att det föds fler barn än vad det är invånare som dör, som är anledningen till den relativt höga befolkningsökningen. Födelsenettot väntas öka något från dagens nivå på till omkring Ökningen beror på att antalet kvinnor i barnafödande åldrar blir fler under de kommande tio åren. Även flyttnettot, det vill säga inflyttare minus utflyttare, väntas bidra till befolkningsökningen under hela perioden. Under år 2015 väntas flyttnettot bli nästan personer för att sedan succesivt sjunka till omkring i slutet av prognosperioden. Se vidare om de antaganden som ligger bakom resultaten i avsnittet om prognosantaganden. Befolkningstillväxten respektive år i prognosen Födelsenetto Flyttnetto År 4

7 Förändring Befolkningsprognos 2015 Befolkningsförändringar i åldersklasser I stort sett alla åldersgrupper väntas öka under prognosperioden, både på fem års och på tio års sikt. Undantagen är de allra äldsta, över 80 år, och unga vuxna, år som minskar något under första delen av prognosperioden. Att dessa grupper minskar fram till 2019 beror främst på att små barnkullar från 1930 talet kommer upp i 80-års åldern och att de stora barnkullarna från början av 1990-talet nu lämnar åldersgruppen år. Antalet gymnasieungdomar förväntas att öka på tio års sikt men ökningen kommer först i slutet av perioden. Att antalet i gruppen år sjunker beror på att de som idag är runt 20 år föddes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet då fruktsamheten var högre än 10 år senare.. De stora barnkullar som föddes på 1940-talet får åldersgruppen yngre pensionärer att öka rejält, eftersom 40-talisterna är betydligt fler än 30-talisterna. Mot slutet av prognosperioden kommer större födelsegrupper upp i 80 års ålder och åldersgruppen ökar. Årskullarnas storlek är också den främsta orsaken till skolbarnens ökning under prognosperioden. Även om många ur de senaste årens stora barnkullar kommer att flytta från Stockholm innan de börjar skolan förväntas de ändå bli betydligt fler än dagens skolbarn. Förändring av befolkningen i Stockholm till år 2019 och 2024, fördelat på ålder Förändring till 2019 Förändring till Barn och ungdom Utvecklingen av antalet förskolebarn i prognosen hänger starkt samman med de senaste årens barnafödande och hur denna utveckling prognostiseras för de kommande åren. Under andra halvan av 1990-talet minskade fruktsamheten vilket ledde till att antalet barn i förskoleåldern också minskade. Under 2000-talet ökade fruktsamheten för varje år ända fram till år 2010 då den nådde sin topp på 1,92 barn per kvinna. Åren varierade fruktsamheten kring 1,84 barn per kvinna för att år 2014 minska till 1,80 barn per kvinna. Månadsstatistik för de första fyra månaderna 2015 visar på en 5

8 Befolkning Befolkningsprognos 2015 fortsatt nedgång och barnafödandet är nedjusterat första prognosåren jämfört med förra årets prognos. Från år 2019 och framåt antas den åter ligga på ett genomsnitt av 1,84 barn per kvinna. Se vidare i avsnittet om antaganden om fruktsamhetsutvecklingen. Den höga fruktsamheten sedan 2000-talets början och inflyttningen av unga kvinnor i familjebildande ålder medför att antalet barn i förskoleåldern, 1-5 år, ökar. Även om fruktsamheten väntas vara lägre under prognosperiodens första år antas antalet födda barn ändå öka svagt beroende på inflyttningen och att fler personer kommer upp i åldrar där barnafödandet är högt. Under prognosperioden kommer de stora födelsekullarna från början av 1990-talet upp i åldrar där barnafödandet är stort och antalet barn i förskoleåldrar ökar snabbare. Fram till år 2024 antas antalet 1-5-åringar öka med dryg barn. Barn i åldern 1-5 år År Svängningarna i födelsetalen under 1990-talet avspeglar sig också i förändringar av antalet skolbarn. Antalet 6-15-åringar nådde en topp år 2002 på drygt barn. Nedgången i fruktsamhet under andra halvan av 1990-talet medförde att skolbarnen minskade under några år till år Den höga fruktsamheten under 2000-talet medför att antalet skolbarn återigen ökar och år 2013 var de Under hela prognosperioden förväntas de fortsätta öka till år

9 Befolkning Befolkningsprognos 2015 Barn i åldern 6-15 år År Diagrammet över skolbarn i olika åldrar nedan visar tydligt hur olika årskullar passerar genom skolans stadier. De som föddes i slutet av 90-talet, då fruktsamheten var som lägst, var i mitten av 2000-talet 6-9 år. Några år senare fanns de flesta av dem i åldersgruppen år och ytterligare tre år senare, det vill säga idag, har de kommit upp i högstadieåldern. På samma sätt fick den stigande fruktsamheten under 2000-talet som konsekvens att antalet 6-9-åringar började öka igen från mitten av 2000-talet och att antalet högstadiebarn har ökat de senaste tre åren. Antalet yngre skolbarn, 6-9 år har ökat kraftigt sedan 2005 (?) och de fortsätter att öka från år 2014 till år 2024, en ökning med barn. Den största ökningen sker i början av prognosperioden. Mellanstadiebarnen, år, ökar från till under samma period. Antalet barn i högstadieåldrarna, år, är idag År 2024 beräknas antalet åringar uppgå till

10 Befolkning Befolkning Befolkningsprognos 2015 Barn i åldrarna 6-9 år, år och år år år år År Antalet ungdomar i gymnasieåldern, år, prognostiseras att minska något från personer år 2014 till personer år Därefter väntas de börja öka igen och år 2024 beräknas de vara omkring Totalt ökar åldersgruppen med nära personer under prognosperioden. Anledningen till svängningarna i antalet ungdomar i åldersgruppen är svängningarna i antalet barn som föddes på 90-talet. Ungdomar i åldern år År Befolkningen år I prognosantagandena är flyttnettot högst de första åren och det påverkar framför allt tillväxten av åringar. Under årens lopp blir de stora årskullarna i åldersgruppen äldre och påverkar också storleken på åldersgruppen år. Under prognosperioden 8

11 Befolkning Befolkningsprognos 2015 går de som är födda i slutet av 40-talet och början av 50-talet i pension. I Stockholm är dock detta en mindre grupp än de yngre åldersklasserna i yrkesverksam ålder, så även åringarna ökar under hela prognosperioden. År 2024 beräknas antalet åringar vara personer, och antalet åringar , en ökning med omkring för båda åldersgrupperna. Befolkningen år år år År Befolkningen 65 år och äldre Gruppen yngre pensionärer, år, minskade under lång tid. Från år 2005 har dock 40-talskullarna börjat nå pensionsåldern och från år 2015 är det 50-talskullarna som börjar nå pensionsåldern. Detta leder till att åldersgruppen år ökar under hela prognosperioden med hela personer till år Pensionärer i åldern 80 år och äldre blir färre de första prognosåren och väntas minska från dagens till år Därefter ökar antalet och år 2024 beräknas antalet vara vilket är en ökning med jämfört med idag. 9

12 Befolkning Befolkningsprognos 2015 Befolkningen år och 80 år och äldre år 80+ år År 10

13 Befolkningsprognos 2015 Prognosresultat för stadsdelsområdena Stockholms stad är indelad i fjorton stadsdelsområden. Stadsdelsområdena är mycket olika stora. Det största stadsdelsområdet, Södermalm, är befolkningsmässigt mer än fyra gånger så stort som det minsta, Älvsjö. Stadsdelsområdenas folkmängd år 2014, 2019 och År 2014 År 2019 År 2024 Befolkningsförändringar i delar av staden är ofta mer dramatiska än i hela staden. Stadsdelsområdenas befolkningsstruktur präglas av bostädernas ålder och av fördelningen mellan flerbostadshus och småhus. Större förändringar under prognosperioden har oftast ett samband med bostädernas ålder. Till exempel ökar antalet barn mest i områden där nyproduktion förväntas under prognosperioden, eller där nya bostäder byggts de senaste åren, som i Hägersten- Liljeholmen och Bromma. Barn 1-5 år Gruppen 1-5-åringar ökar framför allt i stadsdelar med nybyggnation under prognosperioden, som Hägersten-Liljeholmen, Östermalm, Bromma och Enskede- Årsta-Vantör. På Norrmalm och Södermalm minskar i stället antalet barn i början av prognosperioden. Detta är områden som i dagsläget har väldigt mycket barn i denna ålder. När barnen växer upp går de in i gruppen skolbarn som kommer att öka, samtidigt som gruppen 1-5 år minskar. 11

14 Befolkningsprognos 2015 Antalet invånare i åldersgruppen 1-5 år År 2014 År 2019 År 2024 Barn 6-15 år Skolbarnen i åldern 6-15 år ökar i alla stadsdelar, på grund av att många av dem som idag är i skolåldern är födda under det sena nittiotalet då födelsetalen var låga. De som kommer upp i skolåldern i slutet på prognosperioden är den stora generation som fötts under det sena 2000-talet, samt barn som fötts under början av 2010-talet. Antalet invånare i åldersgruppen 6-15 år År 2014 År 2019 År

15 Befolkningsprognos 2015 Äldre år Gruppen yngre pensionärer, år, ökar under hela prognosperioden. Under lång tid har antalet yngre pensionärer varit relativt få, vilket berott på de låga födelsetalen under 1930-talet. De som under prognosperioden kommer in i pensionsåldern är födda 1949 eller senare då födelsetalen var betydligt högre, vilket leder till att gruppen ökar. Antalet invånare i åldersgruppen år År 2014 År 2019 År 2024 Äldre 80+ år Fram till 2019 minskar de allra äldsta, 80 år och äldre, i hälften av stadsdelsområdena. Det beror, som tidigare nämnts, på befolkningsstrukturen. Under 1930-talet minskade födelsetalen och varje ny årskull som kom in i åldersgruppen var mindre än året innan. I somliga stadsdelar är dock antalet i sjuttioårsåldern betydligt fler än i åttioårsåldern, vilket under prognosperioden ger en ökning i dessa områden av antalet personer i åldern 80 år eller äldre. På längre sikt, fram till prognosperiodens slut, ökar antalet 80- åringar i alla stadsdelsområden utom Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta. Från år 2020 kommer de stora åldersgrupperna som föddes på 1940-talet att nå åttioårsåldern. 13

16 Befolkningsprognos 2015 Antalet invånare i åldersgruppen 80- år År 2014 År 2019 År 2024 PROGNOSANTAGANDEN Folkmängden kan ändras genom att det föds barn, att personer dör eller flyttar in eller flyttar ut. Förutom det förändras befolkningens åldersstruktur då invånarna åldras och då de som flyttar ut inte är i samma åldrar som de som flyttar in. En viktig del i prognosarbetet är att ta fram antaganden för dessa händelser så att antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade kan beräknas för prognosperioden. För stadsdelsområden och basområden görs även antaganden om hur befolkningen utvecklas beroende på bostadsbeståndet och områdets karaktär i övrigt. Vid sidan av prognosen som rör befolkningen i det befintliga bostadsbeståndet, görs antaganden om antalet nybyggda lägenheter av olika typ och befolkningsförändringen i dessa. I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av framtagandet av de antaganden som ligger till grund för befolkningsprognosen. Fruktsamhet Det har varit stora svängningar i fruktsamheten både i Stockholms stad och i övriga riket de senaste årtiondena. År 1999 nådde den sin lägsta nivå sedan slutet på talet. Sedan dess har den ökat för varje år och år 2010 nådde fruktsamheten 1,92 barn per kvinna 1. Därefter sjönk fruktsamheten och under åren varierade den kring 1,84 barn per kvinna. År 2014 sjönk fruktsamheten till 1,80 barn per kvinna. Fruktsamheten sjönk i storstadsregionerna och i de större städernas regioner, medan den steg i övriga delar av riket. Det är främst bland kvinnor under 30 år som fruktsamheten sjönk i Stockholms stad. 1 Summerad fruktsamhet är ett mått som anger det antal barn som en kvinna skulle få under sin livstid om hon följde det mönster som för tillfället råder och inte avlider innan hon fyllt 50 år 14

17 Antal födda Befolkningsprognos 2015 I diagrammet nedan visas antalet födda barn i Stockholms stad under det första kvartalet för respektive år. Dessa uppgifter har visat sig ge en god fingervisning om hur den summerade fruktsamheten kommer att förändras under året. Under hela talet ökade antalet födda under det första kvartalet med undantag för åren 2005och Samtidigt ökade även den summerade fruktsamheten för varje år. År 2010 var den summerade fruktsamheten i Stockholms stad rekordhög med 1,92 barn per kvinna. Därefter låg fruktsamheten stabilt kring 1,84 barn per kvinna under tre års tid, för att år 2014 sjunka ytterligare till 1,80 barn per kvinna. Det var bland kvinnor under 30 års ålder som fruktsamheten sjönk i Stockholms stad. Allt högre andel av kvinnorna i åldern 20 till 29 år i storstäderna studerar, vilket är en trolig förklaring till fruktsamhetsnedgången i dessa åldrar. Detta skulle i så fall innebära ett ökat barnafödande i åldern 30 år eller äldre när studierna är avslutade. Tidigare ökning av studiedeltagande har, med ett par års fördröjning, gett en ökad fruktsamhet i högre åldrar. Antal födda barn i Stockholms stad under första kvartalet åren År Månadsstatistik för de första fyra månaderna 2015 visar på en fortsatt svag nedgång av antalet födda barn, men förlossningsprognoser pekar på en vändning efter halvårsskiftet. Därför antas antalet födda barn hamna ganska nära det för år Då antalet personer i barnafödande åldrar ökar, innebär ett oförändrat barnafödande i antal räknat, en lägre fruktsamehet sett till åldersspecifika fruktsamhetstal. Den summerade fruktsamheten är därför nedjusterat första prognosåren jämfört med förra årets prognos. Efter ett par år väntas en uppgång i barnafödandet när de som skjutit upp barnafödandet till högre åldrar kommer ikapp. Från år 2019 och framåt antas den summerade fruktsamheten åter ligga på ett genomsnitt av 1,84 barn per kvinna. Historiskt har den summerade fruktsamheten i Stockholms stad legat på en nivå som varit betydligt lägre än rikets nivå. Under en längre tid har fruktsamheten i Stockholms stad närmat sig rikets nivå på fruktasamheten. De senaste tio åren har avståndet till riket legat ganska stabilt på en nivå på mellan 0,04-0,08 barn färre per kvinna. I 15

18 Befolkning Befolkningsprognos 2015 befolkningsprognosen för riket 2 antar Statistiska centralbyrån att fruktsamheten rör sig mot 1,90 barn per kvinna på sikt. Detta syns dock inte i diagrammet nedan då en förhöjd fruktsamhet antas för riket de första åren när flyktinginvandringen väntas vara på en hög nivå. Flyktingar utgör en liten andel av invandringen till Stockholms stad och därför är det riksprognosens långsiktiga nivån som används som riktpunkt i fruktsamhetsantaganden. Stockholms stad antas från år 2019 och framåt ha en summerad fruktsamhet på 0,06 barn per kvinna färre än den långsiktiga nivån för riket som Statistiska centralbyrån antar. Detta avstånd till rikets prognos är det genomsnittliga avståndet som observerats under de senaste tio åren. Summerad fruktsamhet i Stockholms stad och riket, historiskt och prognos Riket Stockholm År Stadsdelsområdenas fruktsamhet Variationen i fruktsamhet är stor mellan stadens olika stadsdelsområden. Högst är fruktsamheten i områden med en hög andel invånare med utländsk bakgrund, i småhusområden och i nybyggda områden. Fruktsamheten är lägst i områden med små lägenheter. I prognosen tas hänsyn till att fruktsamheten varierar mellan olika områden. Tabellen nedan visar den genomsnittliga fruktsamhetsnivån för åren i stadsdelsområdena. Fruktsamheten i prognosen för stadsdelsområdena följer utvecklingen för hela staden men tar utgångspunkt i stadsdelsområdenas egen nivå på fruktsamheten som visas i nedanstående tabell. 2 Sveriges framtida folkmängd , Statistiska centralbyrån

19 Medellivslängd Befolkningsprognos 2015 Summerad fruktsamhet i stadsdelsområden, medelvärde för åren Stadsdelsområde Antal barn per kvinna Rinkeby-Kista 1.97 Spånga-Tensta 2.11 Hässelby-Vällingby 1.87 Bromma 1.83 Kungsholmen 1.83 Norrmalm 1.86 Östermalm 1.69 Södermalm 1.72 Enskede-Årsta-Vantör 1.79 Skarpnäck 1.75 Farsta 1.82 Älvsjö 1.97 Hägersten-Liljeholmen 1.93 Skärholmen 1.80 Hela staden 1.83 Dödlighet Medellivslängden har ökat under många år tack vare befolkningens förbättrade hälsa. Som diagrammet nedan visar har medellivslängden för kvinnor varit högre än för män historiskt sett. Skillnaden mellan mäns och kvinnors livslängd har följt en minskande trend sedan mitten på 70-talet. I mitten av 1970-talet var skillnaden i medellivslängd som störst, drygt 8 år till kvinnornas fördel och år 2014 hade skillnaden minskat till 4,1 år. Medellivslängd för invånare i Stockholms stad Kvinnor Män Stockholm Riket År 17

20 Befolkningsprognos 2015 Det finns geografiska skillnader i dödlighet inom staden och dödligheten på stadsdelsnivå analyseras regelbundet för att förändringar över tid ska upptäckas. Östermalm har sedan länge en dokumenterat lägre dödlighet än övriga stadsdelsormåden. På senare år har även utvecklingen i Bromma varit sådan att dödligheten är lägre än i hela staden, medan dödligheten på Södermalm är högre. Förklaringen till skillnaderna ligger i att personer med högre social bakgrund har bättre hälsa och därmed lägre dödlighet. Skillnaderna blir tydliga efter pensionsåldern, vilket innebär att Södermalms förbättrade socioekonomiska status för befolkningen i förvärvsarbetande åldrar de senaste decennierna inte haft någon större påverkan på dödligheten för den äldre befolkningen. Viktigast för dödlighetsantagandet är hälsoutvecklingen och med den dödligheten i åldrarna över 50 år. Mer hälsosam livsstil i kombination med medicinska framsteg har påverkat dödlighetsutvecklingen i positiv riktning för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Den medicinska utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta med både bättre livskvalitet och en ökad livslängd som följd. Men dödlighetsutvecklingen kan också påverkas i negativ riktning. Nya livsstilsmönster ger anledning till oro såsom ökad andel överviktiga och ökad stress i arbetslivet. De olika tendenser som kan påverka dödligheten i positiv eller i negativ riktning har ett långsamt förlopp och under prognosperioden antar vi en fortsatt minskad dödlighet. I prognosen antas samma årliga reduktion av dödligheten för hela staden och för de olika stadsdelsormådena, som Statistiska centralbyrån antar för riket. Skillnaderna mellan Östermalm, Bromma och Södermalm och övriga staden antas bestå under hela prognosperioden, men följer stadens och rikets utveckling utifrån sin specifika nivå. Flyttning Flyttningsrörelserna i Stockholm är omfattande då var sjätte stockholmare flyttar under ett år. Under 2014 flyttade personer inom staden, personer till staden och från staden. Nettot av flyttningarna blev därmed fler invånare i Stockholm. Antagandet om stadens in- och utflyttningar under prognosperioden baseras på historiska mönster och bedömningar om framtiden om vad som kommer att hända med flyttningarna dels mellan Stockholm och övriga länet och riket och mellan Stockholm och övriga världen. De flesta som flyttar in till eller ut ur Stockholms stad håller sig inom länet. Stockholms stad har under lång tid haft ett negativt netto i flyttningsutbytet med övriga länet. År 2014 flyttade personer in till Stockholms stad från Stockholms län och flyttade ut. Flyttningsrörelserna inom Sverige till och från Stockholm varierar kraftigt mellan åren och de beror mer på konjunkturen än på tillgången på bostäder. Under 1990-talet var till exempel bostadsbyggandet lågt men lågkonjunkturen gav ett högt flyttningstillskott från övriga Sverige. Under 2008 och 2009 års lågkonjunktur hade Stockholm också ett högt flyttnetto, detta framför allt på grund av minskad utflyttning. Under år 2010 vände trenden och sedan dess har nettoflyttningen från riket minskat. 18

21 Befolkningsprognos 2015 Under prognosperioden väntas flyttnettot gentemot övriga riket minska initialt de första prognosåren. En bidragande orsak till detta är att antalet personer i Sverige i årsåldern väntas bli färre till följd av den minskande fruktsamheten på 90-talet. Merparten av flyttarna är mellan tjugo och trettio år och det är framförallt i dessa åldrar som staden har ett positivt flyttnetto gentemot övriga riket. När antalet personer i dessa åldrar minskar i riket minskar också antalet personer som väntas flytta till Stockholm. Denna effekt väntas dock komma att vägas upp utav det ökade bostadsbyggandet som gör det möjligt för Stockholms stad att upprätthålla en hög nivå på inflyttningen. Flyttnettot mot övriga länet minskade år 2014 på grund av en kraftig utflyttning och denna utflyttning till övriga länet har pågått under första kvartalet i år. Samtidigt som inflyttningen av 90-talister minskar, väntas denna grupp bidra till en stor utflyttning från staden de närmaste åren. Sedan år 2006 har invandringen varit mycket hög sett ur ett längre tidsperspektiv. Den rekordstora invandringen har haft flera orsaker så som krigen i Irak och Afghanistan. Andra skäl till invandringen är oron på Afrikas horn, utvidgningen av EU, tillfällig ändring i asyllagen, ökat antal utrikesstuderande, ny lag som underlättar arbetskraftsinvandring och den ekonomiska krisen i EU. De senaste åren har Syrien trätt fram som det vanligaste födelselandet bland de som invandrade till riket. Så var det även år Därefter kommer Sverige, Eritrea, Polen, Somalia, Afghanistan och Irak. Stockholms stad har en större andel arbetskraftsinvandring och vanligaste födelseländerna bland de som invandrade 2014 var i fallande ordning: Sverige, Indien, Polen, Syrien, Kina, Finland, Storbritannien och USA. År 2014 invandrade personer och utvandrade, vilket ger en nettoinvandring på personer. Även de närmsta åren väntas invandringen till riket fortsätta vara hög både på grund av oroshärdar i världen med efterföljande ökad asyl- och anhöriginvandring och på grund av fortsatt hög arbetskraftsinvandring 3. För Stockholms del antas invandringen ligga kvar på en hög nivå de närmaste åren men inte fullt ut följa den ökning som Migrationsverket och Statistiska centralbyrån prognostiserar. Det beror på att det främst är invandring från Syrien och Irak som antas ligga bakom ökningen till riketoch dessa invandrargrupper är relativt små för Stockholms stads del. På längre sikt är läget betydligt mer osäkert och nettoinvandringen väntas sjunka även om den fortfarande ligger på en hög nivå historiskt sett. I diagrammet nedan redovisas nettoflyttningen till Stockholm gentemot övriga länet, övriga riket och utlandet under perioden och som den prognostiseras under perioden Migrationsverkets Verksamhets- och kostnadsprognos, 3 februari

22 Befolkningsprognos 2015 Flyttnetto till Stockholms stad gentemot övriga länet, övriga riket och utlandet perioden , samt prognos Totalt Övr länet Övri riket Utlandet Boendetäthet Under 1970-talet och i flera årtionden framåt minskade boendetätheten i Stockholm, men under 1990-talet började den öka igen. Boendetätheteten räknas i antal personer per rumsenhet och som rumsenhet räknas även köket. Två rum och kök räknas alltså som tre rumsenheter. År 1970 var boendetätheten 0,67 personer per rumsenhet, 1980 och 1990 bodde det 0,53 respektive 0,51 personer per rumsenhet. När man under 1990-talet började bo tätare igen ökade boendetätheten långsamt och år 2014 låg den på 0,56 personer per rumsenhet. Osäkerheten om hur boendet utvecklas i framtiden är stor. Det bostadsantagande som använts i prognosen innebär en fortsatt förtätning i befintligt bostadsbestånd i början av prognosperioden. Det ökade bostadsbyggandet väntas därefter vända trenden och mot slutet av prognosperioden minskar boendetätheten något. Antagande om inflyttningsklara bostäder Antagandet om antalet inflyttningsklara lägenheter har tagits fram utifrån uppgifter om pågående byggande enligt stadens ny- och ombyggnadsregister och underlag från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret om pågående planarbete. Utifrån dessa uppgifter har Sweco bedömt när inflyttning kan antas ske i de olika projekten. År 2014 var tillskottet av bostäder stycken, varav i nyproduktion och 854 genom ombyggnad. Utfallet är något lägre än det antagande som gjordes i förra årets prognos, det vill säga att lägenheter skulle färdigställas under året. Vid slutet av år 2014 var ca bostäder under byggande i nyproduktion, och ca i olika typer av ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt i Stockholms stad. Majoriteten av dessa antas vara inflyttningsklara år 2015 och

23 Befolkningsprognos 2015 Antalet lägenheter i pågående nybyggnation är högst i Söderort där ungefär 44 procent av lägenheterna beräknas tillkomma, i Inre staden är motsvarande siffra knappt 31 procent och i Västerort knappt 25 procent. När det gäller ombyggnadsaktiviteten äger drygt 31 procent rum i Inre staden, cirka 27 procent i Söderort och 42 procent i Västerort. Till största delen beror den större ombyggnationen i Västerort på den omvandling till bostäder som pågår i Vattenfalls tidigare lokaler i Råcksta, i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Under år 2015 antas lägenheter bli inflyttningsklara i staden. De stadsdelsområden som väntas få störst tillskott av bostäder under året är Bromma med drygt 900 lägenheter och Hägersten-Liljeholmen med 850. I Bromma är det främst i Annedal och Blackeberg som lägenheterna förväntas tillkomma och i Hägersten-Liljeholmen sker en stor del av nybyggnationen i Fruängen och Västberga. Inflyttningsklara lägenheter år 2015 per stadsdelsområde Över hela prognosperioden antas totalt lägenheter bli inflyttningsklara genom nyproduktion och genom kända planer på om- och tillbyggnad, ett snitt om lägenheter per år. Det innebär en ökning jämfört med förra årets prognos på knappt bostäder, vilket beror dels på det nya delmålet om bostäder fram till 2020 men till stor del även på att årets prognos omfattar fler prognosår på 2020-talet då bostadsbyggandet antas vara högre än idag (se tabell nedan). Utöver dessa lägenheter antas cirka 500 lägenheter per år tillkomma genom om- och tillbyggnader och de lägenheterna hanteras genom antaganden om förtätning i befintliga bostäder. 21

24 Befolkningsprognos 2015 Jämförelse med tidigare byggantagande (hela staden per inflyttningsår) Hela prognosperioden P P Sett över hela prognosperioden antas cirka 47 procent av bostäderna tillkomma i Söderort, och knappt 27 respektive 26 procent vardera i Inre staden respektive Västerort. De nya bostädernas geografiska fördelning Hela prognosperioden Inre staden Söderort Västerort Totalt Det är stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen som antas få det största tillskottet av bostäder sett över hela prognosperioden, knappt Därefter kommer Östermalm med cirka och Enskede-Årsta-Vantör med knappt nya bostäder. Inflyttningsklara lägenheter år per stadsdelsområde 22

25 Befolkning Befolkningsprognos 2015 Bostadsprojekten efter typ och läge I tabell 2 i bilagan redovisas det för prognosen förutsatta bostadsbyggandet projektvis efter läge. Byggantagandet är uppdelat på lägenhetstyperna: bostadsrätt, hyresrätt, ungdoms- /studentbostäder, småhus, äldre- och seniorbostäder. I antagandet är 56 procent av lägenheterna bostadsrätter, 30 procent hyresrätter, 12 procent ungdoms- /studentbostäder, 1 procent småhus och 2 procent äldre- eller seniorbostäder. JÄMFÖRELSE MED FÖRRA ÅRETS PROGNOS Innan starten av det årliga prognosarbetet görs en utvärdering av föregående års prognos och prognosantaganden för att eventuella större avvikelser ska upptäckas och justeringar ska kunna göras till den nya prognosen. Utvärderingen av 2014 års prognos visade inte några onormalt stora skillnader mellan prognos och utfall för år Ett något lägre fruktsamhetsantagande för de första åren medför att prognos 2015 antar ett något lägre antal barn jämfört med prognos Resultat i Prognos 2015 jämfört med Prognos 2014 I början av prognosperioden antas något färre barn födas i Prognos 2015 jämfört med Prognos 2014 vilket bidrar till en svagare folkmängdsökning i början av prognosperioden. Mot slutet av prognosperioden tas den svagare folkökningen ikapp på grund av antaganden om något större inflyttning. I Prognos 2015 är befolkningen drygt 200 personer fler år 2023 än vad som beräknades i Prognos Befolkningsutveckling i Prognos 2015 respektive Prognos 2014 (OBS! Bruten skala) P14 P En jämförelse av de båda prognoserna för år 2017 visar att det främst är i åldersgrupperna 1-5 år som antalet personer är färre i prognos 2015 än i prognos Som tidigare nämnts beror detta på ett något lägre antagande om barnafödande de 23

26 Befolkning Befolkningsprognos 2015 första prognosåren. Prognos 2015 antar en något högre inflyttning och en stor del av inflyttarna är i barnafödande åldrar. På sikt gör det att antalet barn som föds blir högre än i prognos År 2023 är antalet barn i åldern 1-5 år nära 400 fler i årets prognos jämfört med prognos Det lägre barnafödandet i början av prognosperioden innebär att antalet barn i åldern 6-15 år är nära färre år 2023 i prognos 2015 jämfört med prognos Befolkningen 2017 och 2023 i Prognos 2015 jämfört med Prognos Ålder befolkning P14 P15 skillnad P14 P15 skillnad 0 år år år år år år år w år Summa I diagrammen nedan visas skillnaderna för de yngre barnen för varje år under prognosperioden. Det första diagrammet visar skillnaderna för 1-5-åringar och den nämnda svagare utvecklingen första åren i prognos En något högre inflyttning bidrar till ett ökat barnafödande på sikt och prognos 2015 kommer ikapp prognos 2014 i början av 2020-talet. Befolkningsutvecklingen för barn 1-5 år i Prognos2014 respektive Prognos 2013 (OBS! Bruten skala) P14 P

27 Befolkning Befolkningsprognos 2015 För barn i skolåldrarna är skillnaderna mellan prognoserna relativt små. De skillnader som finns ökar och är som störst mot slutet av perioden då de något färre barn som är i förskoleåldrarna i mitten av prognosperioden kommer upp i skolåldrarna. Befolkningsutvecklingen för barn 6-15 år i Prognos 2015 respektive Prognos 2014 (OBS! Bruten skala) P14 P

28 Befolkningsprognos 2015 Skillnad mellan prognoserna på stadsdelsområdesnivå Årets prognos ger relativt små skillnader i folkmängd år 2023 jämfört med förra årets prognos för flertalet av de fjorton stadsdelsområdena. Störst är skillnaden för Kungsholmen ( ) och Farsta ( ). Där skillnader återfinns beror det främst på förändringarna i prognoserna över bostadsbyggandet. På sikt är det svårt att förutse när ett bostadsprojekt blir färdigställt och antaganden om bostadsbyggandet justeras årligen utifrån den mest aktuella bedömningen av färdigställandeår. Prognostiserad befolkning år 2023 per stadsdelsområde i Prognos 2015 respektive Prognos Befolkning 2014 P P

29 Tabellbilaga Tabellbilagan innehåller två tabeller, tabell 1 visar den prognostiserade befolkningen totalt och i nybyggnation i hela Stockholms stad, i stadsdelsområdena och i Stockholms stadsdelsområden. Tabell 2 visar det bostadsantagande som ligger till grund för nybyggnadsprognosen, per projekt och summerat till stadsdelsområden. Tabell 1 innehåll Hela staden 32 Alvik 51 Höglandet 51 Rinkeby-Kista SDO 33 Nockeby 52 Rinkeby 33 Nockebyhov 52 Akalla 34 Olovslund 53 Husby 34 Smedslätten 53 Kista 35 Stora Mossen 54 Spånga-Tensta SDO 35 Traneberg 54 Bromsten 36 Ulvsunda 55 Flysta 36 Ålsten 55 Lunda 37 Äppelviken 56 Solhem 37 På Västerleds församling skrivna 56 Sundby 38 Tensta 38 Kungsholmen SDO 56 På Spånga-Kista församling skrivna 39 Kungsholm 57 På Kungsholms församling skrivna 57 Hässelby-Vällingby SDO 39 Östra S:t Göran 57 Grimsta 39 Marieberg 58 Kälvesta 40 Stadshagen 58 Nälsta 40 Kristineberg 59 Råcksta 41 Fredhäll 59 Vinsta 41 På S:t Görans församling skrivna 59 Vällingby 42 Lilla Essingen 60 På Vällingby församling skrivna 42 Stora Essingen 60 Hässelby Gård 42 På Essinge församling skrivna 60 Hässelby Strand 43 Hässelby Villastad 43 Norrmalm SDO 61 På Hässelby församling skrivna 44 Klara 61 Jakob 62 Bromma SDO 44 På Domkyrkoförsamlingen skrivna 62 Abrahamsberg 44 Södra Johannes 62 Beckomberga 45 Norra Johannes 63 Blackeberg 45 På Johannes församling skrivna 63 Bromma Kyrka 46 Södra Adolf Fredrik 63 Bällsta 46 Norra Adolf Fredrik 64 Eneby 47 På Adolf Fredrik församling skrivna 64 Mariehäll 47 Gustav Vasa 64 På Gustav Vasa församling skrivna 65 Norra Ängby 48 Östra Matteus 65 Riksby 48 Västra Matteus 65 Södra Ängby 49 På Matteus församling skrivna 65 Ulvsunda Industriområde 49 Roslagstull 66 Åkeshov 50 Åkeslund 50 Östermalm SDO 66 På Bromma församling skrivna 51 Stureplan - Lärkstaden 67 27

30 Tekniska Högskolan 67 Flaten 86 Universitetet 68 Kärrtorp 87 Hjorthagen-Värtahamnen 68 Orhem 87 På Engelbrekt församling skrivna 68 Skarpnäcks Gård 88 Hedvig Eleonora 69 Bagarmossen 88 På Hedvig Eleonora församling skrivna 69 Skrubba 89 På Skarpnäcks församling skrivna 89 Oscars k:a 69 Djurgården 70 Farsta SDO 89 Gärdet 70 Fagersjö 90 På Oscar församling skrivna 70 Farsta 90 Farsta Strand 91 Södermalm SDO 71 Farstanäset 91 Storkyrkan 71 Gubbängen 92 Mariatorget 72 Södra Station 72 Hökarängen 92 På Maria församling skrivna 72 Larsboda 93 Norra Högalid 73 Sköndal 93 Mellersta Högalid 73 Svedmyra 94 Södra Högalid 74 Tallkrogen 94 Reimersholme-Långholmen 74 På Farsta församling skrivna 95 På Högalid församling skrivna 74 Älvsjö SDO 95 Västra Katarina 75 Herrängen 95 Östra Katarina 75 Liseberg 96 På Katarina församling skrivna 75 Långbro 96 Norra Sofia 76 Långsjö 97 Södra Sofia 76 Solberga 97 Södra Hammarbyhamnen 77 Älvsjö 98 På Sofia församling skrivna 77 Örby Slott 98 På Brännkyrka församling skrivna 98 Enskede-Årsta-Vantör SDO 77 Östberga 78 Hägersten-Liljeholmen SDO 99 Bandhagen 78 Aspudden 99 Högdalen 79 Gröndal 100 Rågsved 79 Hägersten 100 Stureby 80 Hägerstensåsen 101 Örby 80 Liljeholmen 101 Hagsätra 81 På Vantör församling skrivna 81 Midsommarkransen 102 Mälarhöjden 102 Enskedefältet 81 Västberga Västra 103 Enskede Gård 82 Västberga Östra 103 Gamla Enskede 82 På Hägerstens församling skrivna 103 Johanneshov 83 Fruängen 104 Årsta 83 Västertorp 104 Blåsut (del av Hammarbyhöjden) 84 På Enskede församling skrivna 84 Skärholmen SDO 105 Bredäng 105 Skarpnäck SDO 84 Sätra 106 Östra Hammarbyhöjden 85 Skärholmen 106 Björkhagen 85 Vårberg 107 Enskededalen 86 på Skärholmen församling skrivna

31 Stadsdelar och stadsdelsområden i bokstavsordning Abrahamsberg 44 Hässelby Strand 43 Akalla 34 Hässelby Villastad 43 Alvik 51 Hässelby-Vällingby SDO 39 Aspudden 99 Högdalen 79 Bagarmossen 88 Höglandet 51 Bandhagen 78 Hökarängen 92 Beckomberga 45 Jakob 62 Björkhagen 85 Johanneshov 83 Blackeberg 45 Kista 35 Blåsut (del av Hammarbyhöjden) 84 Klara 61 Bredäng 105 Kristineberg 59 Bromma Kyrka 46 Kungsholm 57 Bromma SDO 44 Kungsholmen SDO 56 Bromsten 36 Kälvesta 40 Bällsta 46 Kärrtorp 87 Djurgården 70 Larsboda 93 Eneby 47 Liljeholmen 101 Enskede Gård 82 Lilla Essingen 60 Enskededalen 86 Liseberg 96 Enskedefältet 81 Lunda 37 Enskede-Årsta-Vantör SDO 77 Långbro 96 Fagersjö 90 Långsjö 97 Farsta 90 Mariatorget 72 Farsta SDO 89 Marieberg 58 Farsta Strand 91 Mariehäll 47 Farstanäset 91 Mellersta Högalid 73 Flaten 86 Midsommarkransen 102 Flysta 36 Mälarhöjden 102 Fredhäll 59 Nockeby 52 Fruängen 104 Nockebyhov 52 Gamla Enskede 82 Norra Adolf Fredrik 64 Grimsta 39 Norra Högalid 73 Gröndal 100 Norra Johannes 63 Gubbängen 92 Norra Sofia 76 Gustav Vasa 64 Norra Ängby 48 Gärdet 70 Norrmalm SDO 61 Hagsätra 81 Nälsta 40 Hedvig Eleonora 69 Olovslund 53 Hela staden Orhem 87 Herrängen 95 Oscars k:a 69 Hjorthagen-Värtahamnen 68 På Adolf Fredrik församling skrivna 64 Husby 34 På Bromma församling skrivna 51 Hägersten 100 På Brännkyrka församling skrivna 98 Hägersten-Liljeholmen SDO 99 På Domkyrkoförsamlingen skrivna 62 Hägerstensåsen 101 På Engelbrekt församling skrivna 68 Hässelby Gård 42 På Enskede församling skrivna 84 29

32 Stadsdelar och stadsdelsområden i bokstavsordning (forts.) På Essinge församling skrivna 60 Stureby 80 På Farsta församling skrivna 95 Stureplan - Lärkstaden 67 På Gustav Vasa församling skrivna 65 Sundby 38 På Hedvig Eleonora församling skrivna 69 Svedmyra 94 På Hägerstens församling skrivna 103 Sätra 106 På Hässelby församling skrivna 44 Södermalm SDO 71 Södra Adolf Fredrik 63 På Högalid församling skrivna 74 Södra Hammarbyhamnen 77 På Johannes församling skrivna 63 Södra Högalid 74 På Katarina församling skrivna 75 Södra Johannes 62 På Kungsholms församling skrivna 57 På Maria församling skrivna 72 Södra Sofia 76 På Matteus församling skrivna 65 Södra Station 72 Södra Ängby 49 På Oscar församling skrivna 70 Tallkrogen 94 På S:t Görans församling skrivna 59 Tekniska Högskolan 67 På Skarpnäcks församling skrivna 89 Tensta 38 på Skärholmen församling skrivna 107 På Sofia församling skrivna 77 Traneberg 54 På Spånga-Kista församling skrivna 39 Ulvsunda 55 Ulvsunda Industriområde 49 På Vantör församling skrivna 81 Universitetet 68 På Vällingby församling skrivna 42 Vinsta 41 På Västerleds församling skrivna 56 Vårberg 107 Reimersholme-Långholmen 74 Vällingby 42 Riksby 48 Västberga Västra 103 Rinkeby 33 Västberga Östra 103 Västertorp 104 Rinkeby-Kista SDO 33 Västra Katarina 75 Roslagstull 66 Västra Matteus 65 Råcksta 41 Åkeshov 50 Rågsved 79 Skarpnäck SDO 84 Åkeslund 50 Skarpnäcks Gård 88 Ålsten 55 Årsta 83 Skrubba 89 Älvsjö 98 Skärholmen 106 Älvsjö SDO 95 Skärholmen SDO 105 Äppelviken 56 Sköndal 93 Smedslätten 53 Örby 80 Solberga 97 Örby Slott 98 Östberga 78 Solhem 37 Östermalm SDO 66 Spånga-Tensta SDO 35 Östra Hammarbyhöjden 85 Stadshagen 58 Östra Katarina 75 Stora Essingen 60 Stora Mossen 54 Östra Matteus 65 Storkyrkan 71 Östra S:t Göran 57 30

33 Tabell 2 (Byggantagandet) Innehåll Rinkeby-Kista 108 Enskede-Årsta-Vantör 111 Spånga-Tensta 108 Skarpnäck 111 Hässelby-Vällingby 108 Farsta 112 Bromma 109 Älvsjö 112 Hägersten-Liljeholmen 113 Kungsholmen 109 Skärholmen 113 Östermalm 110 Norrmalm 110 Södermalm

34 Tabell 1: Prognostabeller Befolkningen 2014 och prognostiserad befolkning för Stockholms stad, stadsdelsområden och stadsdelar. Prognostiserad befolkning i nyproduktion även i särskild tabell. Hela staden år 0 år 1-5 år 6-9 år år år år år år år år 80- år summa år 0 år 1-5 år 6-9 år år år år år år år år 80- år summa I prognostabellerna anges de framtida invånartalen på enstaka personer när. Naturligtvis finns ingen sådan noggrannhet i prognoserna utan alla värden bör tolkas avrundade. Folkmängden i de nybyggda bostäderna redovisas ackumulerad och utgör således inte årliga tillskott. Ovanstående tabeller innehåller summan av de redovisade prognoserna för delområdena. Denna summering uppvisar vissa små skillnader i förhållande till den totalprognos för komunen som beräkningen utgått från. Skillnaderna har uppkommit vid utjämningsräkningarna och genom avrundning. 32

35 Rinkeby-Kista SDO Stadsdelar som ingår i Rinkeby-Kista stadsdelsområde är: Rinkeby, Akalla, Husby, Kista Rinkeby

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i...

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i... STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Prognos 08 delområden S 2008:10 Stefan Ström 2008-07-01 Tel: 508 35 051 Denna rapport redovisas prognoser för Stockholms befolkning för åren 2007-2017.

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 19 oktober 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 29 juni 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas Karlsson

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 17 september 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén,

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, 08-508 270 54 Skärholmen Bredäng Maria Jansson 08-508 265 16 Louise B Sätra Skärholmen Vårberg Hägersten- Gröndal Karl Gylje 08-508

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2016 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2016 FÖRORD Sweco Society redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2007 5 151 lägenheter S 2008:2 Bo Karlsson 2008-02-27 Tel: 508 35 030 Nybyggnation under 2007 resulterade i 3 569 nya lägenheter,

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Tredje kvartalet 2008 S 2008:13 Eva Andersson 2008-11-25 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under 3:e kvartalet 2008, 459 lägenheter

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Första kvartalet 2008 S 2008:8 Eva Andersson 2008-06-05 Tel: 508 35 042 I nybyggen påbörjades 526 bostäder i Stockholm under perioden.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X ARBETSMARKNAD S 2008:3 Bo Karlsson 2008-03-11 Tel: 508 35 030 Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2006 Förvärvsarbetande varierar

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016 Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 216 1 Variation i byggande över tiden och i olika miljöer Byggtakt Kommersiella förutsättningar 2 Antal bostäder

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt Vid årsskiftet 2015/2016 hade Stockholms arbetarekommun 197 anslutna grundorganisationer, vilket är en minskning med 23 organisationer från föregående år. Vid utgången av 2015 redovisar Stockholms arbetarekommun

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2015 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Barnafödande i Stockholms stad S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 FÖRORD... 3 INLEDNING...

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer