Hemtjänsten i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänsten i Stockholm"

Transkript

1 Rapport från ett seminarium om Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Bild: Robert Nyberg Torsdagen den 15 mars

2 2

3 SeminarietHemtjänsteniStockholm enpressadverksamhet HemtjänstenföräldreiStockholmhargenomgåttstoraförändringardesenasteåren. Arbetsförhållandenaförpersonalenärstressiga,resursernaförsmåochtidenräckerinteför attgedegamlaenbrahemtjänst.storaproblemfinnsmeduppföljningochsamverkan mellanolikaprofessionerochdetstoraantaletutförareavhemtjänst.ettseminarium arrangeradesden15mars2012förattbelysahemtjänstenfrånolikahållochföratt diskuterahurdenkangörasbättre.arrangörervargemensamvälfärd,stockholmochabf. Medverkande: RailiKarlsson,avdelningschefpåÄldreförvaltningen,Stockholmsstad UlfBjerregaard,vårdbiträdeochhuvudskyddsombud,Kommunal,Södermalm ElisabethBos,enhetschefvidJordbrovårdcentral,distriktssköterskaochdoktorand IngegerdPaulsson,brukare,berättadeutifrånsinskriftMinavårdbiträdenochjag,om hemtjänsten Moderator:PeterLorentzon,GemensamVälfärd,Stockholm Lokalenvarmeränfullsatt,ca65personer.PeterinleddemedattberättaomGemensam välfärd.enkortpresentationavförhållandenainomhemtjänstenigöteborggjordesaveva Olofsson,riksdagsledamotförV. Dokumentationenfrånseminarietmedbilagorfinnspåwww.gemensamvalfard.se SammanfattningavseminarietgjordavGemensamvälfärd 1. Försmåresurser DetviktigastebudskapetfrånseminarietvarattresursernatillhemtjänsteniStockholmär försmå.tidenförpersonalenräckerintetillförattgegodomsorg.arbetsförhållandenaär stressadeochlönernalåga.alarmerandeärattseriösastiftelsedrivnaföretagupphörtmed sinhemtjänstdåmanmednuvarandeersättninginteansersigkunnahållaengodtagbar kvalitet.dessabristanderesurserharocksåmedverkattillattbiståndshandläggarnasrollhar förskjutitsfrånattframföralltbedömadenäldresbehovavomsorgtillatt hållabudget. Detnyaersättningssystemsomplanerasattinförasfrån1januari2013utgörenförbättring menkommerinteattkunnalösaproblemenominteväsentligtökaderesursertillförs hemtjänsten. 2. Fragmentiseringavverksamhet Ettannatstortproblemärfragmentiseringenavverksamheten.Lagenomvalfrihet,LOV, inomhemtjänstenistockholmharinneburitettstortantalutförareavhemtjänst.totalt finns135privataoch40kommunalautförare.detinnebärattexempelvisen biståndshandläggarekanhamellan70 90utförareavhemtjänstatthakontaktmed.Därtill 5 10vårdcentraler,korttidsboenden,dagverksamhetermfl.Påmotsvarandesätthar distriktssköterskanochprimärvårdsrehabenmängdolikakontakter.kontinuitetoch samverkanblirmycketsvåraattskapaochupprätthålla.tidigarevälfungerandesamarbeten harupphört.denformellavalfrihetenförbrukarenattkunnaväljamellan90utförareisin 3

4 stadsdelharmycketnegativakonsekvenserfördetsomuppskattasmest,trygghetoch kontinuitet.desomdrabbasärframföralltdemestsjukaäldre,ca30%avdemedhemtjänst harocksåhemsjukvård. 3. Kommunalautförare Antaletkommunalahemtjänstenheterharminskat.60%avhemtjänstenäriprivatregi. Någonstadsdelsaknarheltkommunalautförare.Detärviktigtattkommunalhemtjänst finnskvarochhelstökar.deharettgeografisktområdesansvar.deharhögreandelfast anställdaochheltider,liksomhögrekompetensochdeharkollektivavtal.deutgören nödvändigt riktmärke fördeprivatavinstdrivnaenheternaochdetarhellerinteutnågon vinstfrånverksamheten.kommunalhemtjänstskaocksåvaraicke valsalternativet. 4. Utvärderaolikaformeravhemtjänstilandet Vidseminarietbelystesdestoraskillnadersomfinnsilandetihurhemtjänstenär organiserad.istockholmgällerlovmedvalfrihettillca175utförarevilketblamedförten fragmentiseringavverksamheten.igöteborgochmalmöharmanvaltattinteinföralov. Därhardekommunalaenheternaettgeografisktområdesansvarochförutsättningför samverkanmellanolikaprofessionerärmycketstörre.kravenpåutbildningsnivåoch heltidstjänsterärhärocksåhögre.igöteborgtillämpasävenenmodellförökat självbestämmandeihemtjänsten.ca25kommunerilandetharsagtnejtilllov,ytterligare ca35harintebestämtsig.detärviktigtattdeolikaformernaförhemtjänstenfårfortsätta attexisteraochattdeutvärderasochjämförsmedvarandra.detärdärfördjuptfelaktigtatt, somregeringenhotar,lagstiftaomattlovskainförasinomhemtjänstenihelalandet. Faktaomhemtjänsten Ca16500personerharhemtjänstiStockholmsstad.Ca30%avdemharocksåhemsjukvård. Medelåldernfördessaär85år.LOVgäller,vilketinnebär kundval ochfrietableringav hemtjänstföretageftergodkännandeavstockholmsstad.detfinnsca135privataföretag och40kommunalaenheter.ca60%avhemtjänstendrivsavprivatautförare.enstadsdel, Älvsjöharingenkommunalutförare.Ommanintevaltnågotföretag,utförshemtjänstenav detprivatahsbomsorg.(dettaändradesislutetav2012såattmannuiställetenligt lottning tilldelasettvisstföretag,intehsb omsorg.) Inledningar SeminarietinleddesavIngegerdPaulsson,somharvaritanvändareavhemtjänstifleraår ochnuskrivitmanustillenskrift,minavårdbiträdenochjag,omhemtjänsten.denbyggeri storutsträckningpåintervjuermedhennesvårdbiträden.ingegerdlevandegjordeviaett arbetsschemaförettvårdbiträdehosettprivathemtjänstföretag,hurettkvällspasskanse ut.arbetsdagenbörjarkl16:00påettkontormedhämtningavnycklarochrapporter.fram tillkl22.00skasedan14brukarebesökasförolikainsatser;middag,bytablöjor, kvällshygien,medicin,stödstrumpor,toabesökmm.varjebesökärplanerattillmellan10 och30minuter,deflestaomfattar20minuter.gångtiden(eller springtiden som personalennusäger)ärberäknadtillca60minuter.detåterstårdärmedca5timmarförde 14besöken.Mentidenattförflyttasigmellanbrukarnatarirealitetentvåtimmar.Den sammanlagdasträckanmellanbrukarnaär1miloch3kilometerochtarsålångtid.således återstårendastca4timmarför14besök!denfelandetidentasfråndegamlaochfrånegna 4

5 raster.vårdbiträdenassvåraarbetssituationärintebaraenarbetsmiljöfråga.konsekvensen blirattdegamlaintefårdenhjälpdebehöverochharrätttill. Tidigarevarallhemtjänstkommunal.Hemtjänstenfannsmitti byn,ochbetjänadeett begränsatområde.avståndentillbrukarnablevintesåstora,eftersomstadsdelsnämnden hänvisadebrukarnatillnärmastehemtjänst.numeraärdetannorlunda.mångaföretagien stadsdelkonkurreraromsammabrukare.brukarnaåsinsidaharmöjlighetattgenomdet friavaletväljavilketföretagdevillha,ävenomdetinteliggernärmast.detärdärförsom avståndenmellanolikabrukareiblandärsåstora.(bilaga1). RailiKarlssontaladeunderrubrikenEnhemtjänstiförändring.Honinleddemedatt kortfattatberättaomäldreomsorgenochhurhemtjänstenärorganiserad. Kommunfullmäktigebeslutarombudgetramarochinriktningsmålenföräldreomsorgen. Äldrenämndenansvararförkommunövergripandefrågorrörandeäldreomsorgsamt samordnarochutvecklaräldreomsorgenistockholmsstad.äldreförvaltningentarfram underlagförbeslut,genomförutredningar,initierarutbildningavpersonal,följeruppoch kontrollerarmm.stadsdelsnämndernaochderasförvaltningarhardetdirektaansvaretför äldreomsorgen. Honredogjordesedanförettförslagtillnyttersättningssystemförhemtjänstensomavses införas1januari2013.bakgrundenärkritikmotattdennuvarandeersättningentill utförarenärförlågochförattsystemetupplevtssomsvårtattförstå.syftetmedförslaget ärattsäkerställaattdenenskildefårdeinsatserdenneärbeviljadochgeförutsättningar förenhemtjänstavgodkvalitet.dennyaersättningenskautgåfråndenfaktiskatidenhos pensionären,intesomnudärersättningenutgårfrån18nivåermedtimintervallerper månad.denenskildekommerocksåattivissafallfåreduceradavgiftominteallatimmar utförs.iersättningenskaräknasinpersonalenskringtidfördokumentation,gångtidoch övrigpersonaltid.förutsättningarnaförengodarbetsmiljöhospersonalenbördärföröka.i sambandmeddetnyasystemetplanerasenelektronisktidsregleringförattdetinteskaråda någraoklarheteromvaddetutfördauppdragetomfattar.ersättningsbeloppenblirdag, kväll,helgikommunalregi351kr/timmeochiprivatregi360kr/timme,vilketinnebären relativstorökningjämförtmedvaddengenomsnittligatimersättningenidagkanberäknas till.personalkostnadenärberäknadpådengenomsnittligalönenföromvårdnadspersonali Stockholm,22000kronorpermånadförutomsocialaavgifter.Meddenhögreersättningen kommerstörrekravattkunnaställaspåpersonalensutbildningsnivåelleryrkeserfarenhet. Detnyaersättningssystemetkommerocksåattgebättrestatistikunderlagochunderlätta uppföljningavutfördtidochutfördainsatser.(bilaga2) UlfBjerregaardgavEttfackligtperspektivpåhemtjänsten.Hanbelystemedkonkreta exempelhurpressadarbetssituationenärförhemtjänstenspersonalochhurdetgårutöver omsorgentilldeäldre.ytterstberordettapåattresursernatillhemtjänstenärförsmå.ett uttryckfördettaäratttvåstiftelsedrivnaföretag,erstahemtjänstochborgerskapets hemtjänst,upphörtmedverksamhetdåmanansågattersättningenvarförlåg.hanbeskrev sedanutförligthurekonominförhemtjänstenfungerar.utifråncentralttilldelademedel genomförstadsdelsnämndernaenfördelningtillområdenabarnomsorg,äldreomsorgoch handikapp ochindivid ochfamiljeomsorg.stadsdelsnämndernasviktigasteuppgiftäratt hållabudget.enligtulffungerardetdåsåattvidbudgetproblemäräldreomsorgendet områdesomharsvårastatthävdasig.barnomsorgenharstarkaochtalföraföräldrar. 5

6 PersonermedfunktionshinderhariLagenomstödochservicetillvissafunktionshindrade, LSS,enlagstiftningmedspecificeraderättighetersomgerettrelativtgottskyddmot nedskärningar.äldreomsorgenharlagstödisocialtjänstlagenochbeslutominsatserför exempelvishemtjänstkanöverklagas.mendetsomhänderärattbiståndshandläggaren, medstödfrånsinchef,heltenkeltminskartidenförolikainsatsertillenbrukareochdärmed ersättningentillutföraren.påsåsättkanresursersomtilldelatsäldreomsorgenförasövertill annanverksamhet.kommunalharhaftfleradustermedstadsdelsförvaltningenomdetta. Biståndshandläggarenhävdarattexempelvisduschningförenvisspersonendasttarenviss tid.utförarensägernej,dettarmertid.förvaltningenstårpåsigochfattarbeslutomtiden förinsatsen.biståndshandläggarenärensorts nedskärningsaktör förstadsdelensdåliga ekonomi.kommunalharförgäveskrävtensärskildutredningomhurlångtidolikainsatser beviljatstaijämförelsemedstadensövergripanderiktlinjerförtidsåtgångtillinsatser. Ulfsågdetnyaersättningssystemetsomenförbättringmendetlöserinteproblemetmed attresursernatotaltsettärförsmåtillhemtjänsten.hansågingapolitiskasignaleratt tillräckligtmednyamedelkommeratttillförashemtjänstenfrån2013.konsekvensenav höjdersättningblirdärförattdenersattatidenförvarjebrukarekommerattminskaelleratt detsparaspålönertillpersonalensåattbudgetenförstadsdelsnämndenkanhållas. Ulfbetonadeviktenatthakvarkommunalautförareavhemtjänsten.Omexempelvisden kommunalahemtjänstenpåsödermalmläggsnedblirdetproblemocksåfördeprivata. Möjligheternaökarförstadsdelsnämndenattdranerpåverksamhet,detblirettracemot botten.ienstadsdelfinnsingenkommunalutförarealls.dekommunalaenheternaochäven vissaseriösaprivatautförareharstorbetydelsesom riktmärken fördenprivatdrivna hemtjänsten.deharexempelvisflerheltidsanställdaochfärretimanställdaochharockså generelltenhögregrundutbildningavdeanställda. ElisabethBostaladeomSamverkanmellanhemtjänstochprimärvårdurdistriktssköterskans perspektiv Vadharhäntmedsamverkanunderdesenaste20åren?Tidigare,under90 talet, arbetadepersonalenpåenvårdcentraliteamutifrånettområdesansvar.vid vårdplaneringenpåsjukhusetinnanpatientenåtergicktillhemmet,fannsallaolikaberörda samlade(blahemtjänstföreståndare,hemtjänstpersonal,läkare,distriktssköterskaoch anhöriga)ochhemgångenförbereddesnoga.mötengenomfördesocksåvarjemånadmed personalfrånvårdcentralochhemtjänstkringolikapatienter.vårdcentralenutbildadeoch handleddehemtjänstpersonalenkringexempelvisdiabetes,nutrition,stödochhjälpvid strokeellerhurpersonalochanhörigakundeupptäckaochföravidareproblemsomden äldrehade.distriktssköterskandeltogävenpåhemtjänstgruppenspersonalmötennågra gångerpertermin.gruppenhadeettområdesansvarsomihuvudsaköverensstämdemed vårdcentralensupptagningsområde.entrygghet,kontinuitetochnärhetfannsisamverkan. GenomvårdvaliprimärvårdenochframföralltgenomLOVinomhemtjänstenhardenna samverkanslagitssönder.inomenstadsdelkanfinnas5 10vårdcentralermedpatienter frånocksåandrastadsdelar.ihaningekommun,därjordbrovårdcentralligger,finnsnu32 privatahemtjänstföretag.istadsdelaristockholmfinnsännuflerutförare.en distriktssköterskakansåledeshamerän50hemtjänstenheterattsamverkamed. Kommunenfårtadetyngstavårdtagarna.Förutsättningarnaförsamverkanharförsämrats drastiskt.vårdplaneringsmötenskerintelängrepåhandenssjukhus,deskerviatelefoneller ettwebbsystem.teamarbeteärnästanomöjligt,kontinuitetenikontakternadåligoch kontaktytornaotaliga.mötenägerrumpertelefonochkontaktbristermedanhörigaoch 6

7 personal.ingautbildningsinsatserskerlängretillhemtjänstpersonal.detäromöjligtmedså mångaaktörer.detfinnsingensamsynlängrekringdenäldre,attvigemensamtska tillgodosepatientensbehov.vårdenochomsorgenharfragmentiseratsochskerutan långsiktigplanering.kontrastentillvadsomgälldeunder1990 taletärmycketstor.(bilaga3) EvaOlofsson,riksdagsledamotförvänsterpartietochtidigarekommunalrådiGöteborgmed ansvarföräldreomsorgengavenmotsattbildtilldennafragmentisering.göteborgharen rödgrönmajoritetochharinteinförtlov.allahemtjänstenheterärkommunalaochhar ansvarförettgeografisktområde.förutsättningarnaförsamverkanmedvårdcentraler, rehabiliteringochbostadsföretagärdärförgoda.tiostadsdelarsamarbetar.manharäven ensärskild Göteborgsmodell förökatsjälvbestämmandeihemtjänsten,därbrukarnahar möjlighetattbestämmaövervadmanvillhahjälpmed.manharslutitettavtalmed Kommunalomrätttillheltid,densomönskarkangånedtilldeltid,ocharbetarmedatt kraftigtminskaosäkratimanställningargenomhögregrundbemanning.manharockså satsatpåutbildningförpersonalengenomenkompetensstege.resursproblemfinnsäveni Göteborg. Diskussionen IdiskussioneninformeradesocksåomattMalmöintehellerinförtLOVmedungefärsamma argumentsomdeigöteborg.manframhållerdärocksåattskattemedlenskagåtill äldreomsorgochintetillprivatavinster. Rehabiliteringenssamverkanmedhemtjänstenbelystesiettinlägg.Bildenliknarmycket densomgavsfördistriktssköterskan.landstingetsprimärvårdsrehab,ettantalenheteri Stockholmmedområdesansvar,arbetarmedrehabiliteringihemmetavpatienterefter exempelvisenstroke.träningenskerettpargångeriveckandeförstaveckorna.denskulle behövaskedagligenochdåmedstödfrånhemtjänstpersonalen.delegeringentillframförallt deprivatahemtjänstenheternafungerardåligtdådessaintefårersättningfördettaarbete. Vardagsrehabiliteringen,attdenäldrefårstödiattsjälvutföravardagligasysslor,att användasinaegnakraftersålängesommöjligt,fungerarintehellerbra.hemtjänstens personalharintetidellerkunskapfördet.somdetstårienrapportfrånäldrecentrumsköra länkarivårdkedjannr2/2011; dettafördenenskildesåviktigastödetattåterfåochbehålla sinafunktionerharblivitingensansvar (s25).somfördistriktssköterskanärdetför Primärvårdsrehabmångaenheteratthållakontaktmed.Fragmentiseringenråderocksåhär. DennabliränstörrenärLOVkommerattgällaocksåprimärvårdsrehabfrånhösten2012. Biståndshandläggarensrollkommenteradesiflerainlägg.Dennesrollärsvår.Manskabåde varadensombedömerdenäldresbehovavhemtjänstochmanska hållabudget.den senarefunktionenharblivitalltviktigarenärresursernablirknappa.arbetssituationenär tidsmässigtmycketstressad,relationernatilldeäldreochderasanhörigahinnsintemed. Fragmentiseringenavverksamhetenharocksådrabbatbiståndshandläggarnahårt.Ien rapport,ävendenfrånäldrecentrum,biståndshandläggare attvaktapengarellerbedöma äldresbehovnr13/2010,beskrivssvårigheternamedsamverkansåhär: BiståndshandläggarnaiStockholmharmellan70 94utförareinomhemtjänsten,där tillkommerdagverksamheter,korttidsvårdsamtvård ochomsorgsboenden.läggdärtill antaletvårdcentralersomvarierarmellan3 12perstadsdelsförvaltning,sjukhus, överförmyndarnämnden,tolketc.samverkanmedandraberördayrkeskategorierharblivit enutopimeddenmångfaldenavutföraresomfinns.ävenomenhandläggareskulle 7

8 samverkamedlåtosssägaentredjedelavovanstående,finnsdetidagslägetingarimliga förutsättningaratthinnameddettaför140ärenden. (s42) Idiskussionengavsfleraexempelpådenstressadesituationenförvårdbiträden.Manhinner intemedattgeengodomsorgtilldeäldre.bemanningenärförlåg.socialstyrelsenhar beräknatattavdesomharhemtjänstfårflertaletendastca60%avdenbeviljadetiden. Oseriösaföretagfuskarmedtidenförattfåverksamhetenattgåihop.Deharocksåfler timanställdaändekommunalaenheternaförattsänkasinakostnader.utbildningsnivånär generelltsetthögrehosdekommunalautförarna.föratthöjakompetensenhospersonalen inomhemtjänstenharbeslutatsomett omsorgslyft därävendeprivatautförarnaingår. Stororoframfördesöverhurdeprivataföretagenkankommaatt konkurreraut de kommunalaenheternadådetillskillnadfråndekommunalakanerbjudasktilläggstjänster somkanfinansierasmedrut avdrag. Flerainlägghandladeombiståndshandläggarnasdubblaroller,attbådesetilldenäldres bästaochatthållabudget,liksomomderasstressadearbetssituationmedmångaärenden ochkontaktytor.förattskapabättrearbetsförhållandenfördem,diskuterasattinföraen förenkladformavbiståndshandläggning. Fleraexempelgavspåhuruppföljningochkontrollbrister.Gravamissförhållandentasinte upp.påstridigaanhörigakansetillderasgamlafårmeromsorg,påandrasbekostnad. Stockholmsstadplanerarattförstärkainspektörsfunktionenavhemtjänsten.Enkommentar tilldetökandebehovetavkontrollsomsystemetkräver,varattdennaapparatkostar pengar.somtasfrånomsorgen. AvslutningsvisställdesfråganomhurGemensamvälfärdskagåvidaremedfrågan.En konkretidékanvaraattordnaettmöteomhemtjänstendärocksåpolitikermedverkar.en annanangelägenuppgiftärattmedverkatillattstopparegeringensplanerpåattlagstifta omattinföralovihelalandet2014.ochflerärvälkomnaattbliaktivaigemensamvälfärd. AntecknatavAnnZetherlundochPeterLorentzon. 8

9 IngegerdPaulsson Bilaga1 Kvällsschemaförhemtjänst ettvanligtexempel Tidpunkter Adress+Insats AvsatttidförinsatsGångavstånd Passetbörjarpåkontoret.Nycklarhämtas.Rapport. Ingengångtidavsatt Norrtullsgatan 20minuter 900m Middag,bytablöjor,dryck/sängliggande Ingengångtidavsatt Sveavägen 20minuter 850m Hjälpmedmiddag/gravtdement Avsattgångtid Idungatan 20minuter 650m Lättlagadmiddag,personlighygien Ingengångtidavsatt Vanadisvägen 10minuter 700m Tillsyn/pratstund Ingengångtidavsatt Dalagatan 20minuter 650m Middag+disk Avsattgångtid Västmannagatan 20minuter 725m Middag,förberedelserförnatten,stödstrumpor Ingengångtidavsatt Västeråsgatan 20minuter 1200m Assistans,förflyttning,smörjahelakroppen Ingengångtidavsatt Odengatan20minuter970m Kvällsmål,medicin,bytablöja,bytaunderlag Avsattgångtid Norrtullsgatan20minuter970m Tillsyn,blöjbyte,medicin,förberedsmörgåstillnatten Ingengångtidavsatt Sigtunagatan 30minuter 990m Brukarentalarom vadhonbehöver Avsattgångtid Surbrunnsgatan 10minuter 1100m Blöjbyte,läggning(+100år) 9

10 Avsattgångtid TreLiljor 30minuter 1100m Förberedelseförsänggående hjälpvidtoalettbesök Avsattgångtid Västmannagatan 20minuter 465m Sänggående,plockaundankvällsmaten,toabesök,kvällshygien Ingengångtid(sammahus) Västmannagatan 30minuter Hjälpvidsänggående hygien Ingengångtidavsatt Tillkontoretförattlämnanycklarochrapportera585m (Efterarbetstidensslut) Sammanlagdtransportsträcka:12kilometer Schemalagdgångtid:60minuter Faktiskgångtid:Ca120minuter Avsatttidförinsatser: Ca5timmar Faktisktidförinsatser: Ca4timmar Jagmöterocksåvårdbiträdensomharförståtthemlighetenmedgodhemtjänst. Annauttrycktesiginkännandesåhär: Detdomgamlabehöverär: lugnochroochtrivsamtomkringsig litetfridisinnetochbekvämtomkringsig (CitaturIngegerdPaulssonsskrift) 10

11 RailiKarlsson,avdelningschefpåÄldreförvaltningen,Stockholmsstad Bilaga2 PåuppdragaväldreförvaltningenharkonsultföretagetRamböllgjortenöversynavstadens ersättningssystemochenjämförelsemedandraersättningssystemitioandrakommunerilänet.av deintervjuerochdenenkätundersökningblandstadenssamtligahemtjänstutföraresomramböll genomförtframgårattmångauppleverattersättningssystemetärsvårtattförstå.enbidragande orsaktilldettaärenligtramböll,attfokussuccessivtflyttatsfrånutfördainsatsertillutfördtidvilket intevarsyftetnärersättningssystemetskapades. Syftetmedförslagettillnyttersättningssystem,vilketplanerasattinförasden1januari2013,äratt säkerställaattdenenskildefårdeinsatserdenneärbeviljadochgeförutsättningarförenhemtjänst avgodkvalitet. Detföreslagnaersättningssystemet,sombaserarsigpåutfördatimmar,korrelerarmeddetnya avgiftssystemetsominnebärattdenenskildesavgiftbaserarsigpåtimmarochintesomtidigare antalinsatserpervecka.denenskildekommerocksåattivissafallfåreduceradavgiftomintealla timmarutförts.detärdärförnödvändigtattkunnaföljaupphurmångatimmarsomfaktisktutförts. Målsättningenharvaritattersättningsmodellenskavaratydligochtransparant.Detskainteråda någraoklarheteromvaduppdragetomfattar,vilkakostnaderersättningentäckerochhurdessaär beräknade.genomattersättningentäckerkostnaderförgångtidochtidfördokumentationökar ocksåförutsättningarnaförengodarbetsmiljöförpersonalen.vidareharambitionenvaritatt ersättningssystemetskagebättrestatistikunderlagochunderlättauppföljningavutfördtidoch utfördainsatser. Förslagetinnebäratt: Ersättningutgårperutfördtimmeförinsatsersomutförsdag,kvällochhelg.Iersättningen ingårkostnaderförkringtidsåsomgång/restid,tidfördokumentationochövrigpersonaltid. Ersättningförinsatsernattetidersättsperutfördinsats. Förlarmhoskunderiordinärtboendeinförsenfastmånadsersättningvilketinnebäratt ingensärskildersättningutgårförutfördalarminsatser Tidenhosdenenskildeskadokumenteraselektronisktochrapporterastillstadens verksamhetssystemförattutbetalningskaske Ersättningvidoplaneradfrånvaro,t.ex.vidsjukhusvistelse,utgårfördentidsomskulleha utförtsundermax5kalenderdagar.dettaförutsattattutförareninteinformeratsminst2 dagarinnanfrånvaron. Utförarenkaninterapporteramertidänvadsombeställts.Omdenutfördatidenskulle överskridavadsombeställtsmåstedettagodkännasavansvarigbiståndshandläggare. Förslagtillersättningsbelopp: Insatstyp Ersättningsbelopp Egenregi Privatregi Insatsiordinärtboendedag,kväll,helg 351kr/timme 360kr/timme Insatsiordinärtboendenatt 178kr/insats 182kr/insats Fastmånadsersättningperlarmkundi ordinärtboende 134kr/mån 137kr/mån 11

12 Insatsiordinärtboendedag,kvällochhelg Itimkostnadenfördennainsatsharberäknatstotalt30%kringtid,dennainnefattar,gång/restid,tid fördokumentationsamtövrigapersonaltid.ersättningförarbetepåobekvämarbetstidhar beräknatstill11%avlönekostnaden.personalkostnadernaärberäknadepådengenomsnittliga lönenföromvårdnadspersonalistaden. Insatsiordinärtboende,natt Itimkostnadenfördennainsatsharberäknatstotalt50%kringtiddådetiregelärbetydligtstörre avståndmellankundernapånatten.ersättningförarbetepåobekvämarbetstidharberäknatstill21 %avlönekostnaden.inattersättningeningårocksåbilkostnader. Förattberäknakostnadenpernattinsatsingårlönekostnaderför1,5personal.Dettadånattinsatser iblandkräverdubbelbemanning,dockintealltid.ersättningenpå178krärberäknadpåatti genomsnittgörs3,5insatserperersatttimmeundernatten. Larminsatseriordinärtboende Dålarminsatseräroplaneradekandeintetidbestämmasochbeställasiförväg.Dessainsatserligger därmedutöverdenbeställdatidenvilketocksåärdenmaxtidutförarenkanrapporteraisystemet. Förvaltningenföreslårdärförenfastersättningperlarmkundiordinärtboendeoavsettom larmkundenharandrainsatserellerenbartlarm.denfastaersättningeninnebärattingenersättning betalasutperutfördlarminsats. Högrekravpåutbildningochyrkeserfarenhet Enviktigfaktorförengodkvalitetihemtjänstenärpersonalenskompetensocherfarenhet. Beräkningarnaavtimkostnadernabaserarsigpåengenomsnittligmånadslönpå22000krför hemtjänstpersonalen.medoutbildadpersonalutanerfarenhetärdengenomsnittligalönenivån betydligtlägre.meddennyaersättningenanseräldreförvaltningenattstörrekravkanställaspå personalensutbildningsnivåalternativtyrkeserfarenhetidenkommanderevideringenav förfrågningsunderlagetförhemtjänsten. Tekniskalösningar Enförutsättningfördetföreslagnaersättningssystemetärattutförarnaskarapporterautfördtid elektroniskt.dåallakringkostnaderingåritimersättningenärdetbaradenfaktisktutfördatidenhos denenskildesomskagenereraersättning,förutomdenersättningsomutgårvidkundensoplanerade frånvaro.enannanfördelmedenelektronisktidsrapporteringärattdetärenkeltattföljaupp utfördainsatserhosdenenskildeochdiskussioneromhemtjänstpersonalenvarithosdenenskilde ellerintekanundvikas. 12

13 Bilaga3 ElisabethBos,distriktssköterskaochenhetschefpåJordbrovårdcentral,samtdoktorand,Centrum förallmänmedicin Samverkanmellanhemtjänstochprimärvårdenurdistriktssköterskansperspektiv Vadharhänt medsamverkanunderdesista20åren? Närhusläkarreformeninfördesibörjanpå1990 taletvartankenmeddenattförbättra tillgänglighetenochkontinuitetenidenöppnavården.påvarjevårdcentralarbetadepersonaleni teamutifrånettområdesansvar.detvaroftasttvådistriktssköterskor(dsk)ochenläkare, sjukgymnastocharbetsterapeutsomarbetadetillsammans.kunskapenomvarandraskompetensvar godochgavstoramöjlighetertilletteffektivtteamarbete.personalensamverkademedandra vårdgivareisamhällett.ex.medkommunenssocialtjänstellerhemtjänstgruppisammaområde. Husläkarreformenupphördeattgälla1996,dåennyregeringmedandraintentionerför primärvårdentillträtt.såhärkundedocksamverkanseutunderhusläkarreformenenligtmina erfarenheterfråndentiden; - Innanpatientenåtergicktillhemmetvardetettvårdplaneringsmöte(VPL)påsjukhuset.De somdeltogimötetvarhemtjänstföreståndareochutseddhemtjänstpersonal,anhöriga, ansvarigläkareochsjuksköterskafrånavdelningenochjagsomansvarigdskoch undersköterska. - Mötengenomfördesengångpermånadpåvårdcentralenmedhemtjänstpersonalfrån området,ansvarigläkare,sjukgymnastocharbetsterapeut,samtansvarigdskmeddialog kringgemensammapatienter. - Utbildningsinsatseriolikaformerihemmet;exnutrition,diabetes,viktenavvardaglig aktivitet,hurskadusompersonalhjälpatillochgestödtillpatientermedstroke,exvid påklädning?nyupptäcktdiabetes,vadbehöverpersonalenfåutbildninginomdettaområde? Vikundeävenstämmaträffmedanhörigomdetvarnågonspeciellomvårdnadsomskulle utföras;ex.gesondnäring,instruktionomsyrgasapparat,diskuterakostochmåltidsförslag. Varauppmärksamochförebyggaviktnedgång,ellerbaravaratillhandsochkunnage stödsamtal,attingetrygghetförbådeanhöriga,patientochpersonal. - Jagdeltogihemtjänstgruppenspersonalmötenettpargånger/terminellerefterbehov. Hemtjänstlokalenlågcentraltimittområdeochvarlätttillgänglignärjagt.ex.varutepå minahembesök.jagkundegesvarpåpersonalensfrågoromvårdtagarna,gavfeedbackoch viutvärderadetillsammansvadsomhadeskettmedpatienten,tillexempel;hurgårdetmed ätsituationen,kanpatientenkläpåsigsjälvefterstrokenochgörsdetnågraframsteg?jag kundeocksågeutbildningefterbehov. Vårdval VårdvalStockholminfördes2008ochbyggerpåLagenomvalfrihetssystem,s.k.LOVsomvi fortfarandearbetarefter.detinnebärfrietableringförvårdgivaresomuppfyllerkravenivårdvalets förfrågningsunderlag.medborgarnafårenligtlagendärmedettstörreinflytandeöversinegenvård ochdekanfrittfåväljasinegenvårdcentralenligtvårdvalsavtalet.avtaletinnebärocksåattäldre medhemtjänstit.ex.haningekommunfrittfårväljavem,vilkasomskautförahemtjänstenhosdem. Vadhardettafåttförkonsekvenserfördenenskildepatienten? Minnuvarandearbetsplats,Jordbrovårdcentral,liggeriHaningekommun.Detäreninvandrartät förortsombyggdestillunder1960 talet.härborcirka9500invånarevaravcirka3500personermed 13

14 utländskbakgrund.vidingångenav2008varvitvungnaattavyttraentredjedelavpersonalenpå grundavminskaderesurser.medeldelasuttillprimärvårdenefterpatientersstigandeålderochvi harenbefolkningensomärrelativtung,mendeärocksåväldigtsköramedolikatraumafrånsina hemländermednedsatthälsasomföljd.vihardärförmångamultisjukaungapatienterinskrivnai hemsjukvården(hsjv),dessapatienterharoftastinsatseravkommunalhemtjänst.enkonsekvensav vårdvaletblevattvihadeförmångapatienterinskrivnaihsjv.vihadeenligtbeställarnautförtför mycketvårdochblevdärmedålagdaattbetalaviteeftersomekonominbaserasendastpå ålderstrukturenochingenhänsyntastilldetegentligavårdbehovet. Privataaktörer kommunalhemtjänst Isambandmedattpatienternabeviljashemtjänsthardemöjlighetattväljavilkenavdegodkända leverantörernasomskautförasinhemtjänst.idagfinnsdenbarainomhaningekommun32privata aktörer,totalt135istockholmslän.irapporten Styrningenspåverkanpåekonomi, arbetsförhållandenochkvalitetihemtjänsten (2010)utgivenavKarolinskaInstitutetpåvisadesatt denkommunalahemtjänstenärmyckettyngre.dettadärförpatientersominteväljerellerhar förmågaattväljanågotalternativmedautomatikhamnaridenkommunalahemtjänsten.rapporten visarocksåkommunenshemtjänstochprivatautförareintearbetarpålikavillkorochatt arbetsförhållandenärsämre,blandannatärtidenknapptilltagenförpersonalenatthinnautföra sinaarbetsuppgifterhosvårdtagarenpåettoptimaltsätt. Hurhardåsamverkanmellanossblivitefterdessaförändringar? - DetäringaVPL mötenpåhandenssjukhuslängrepågrundavtidsbristfrånallashåll. IdagskerVPLoftastviatelefonen,ellerviawebbcare;ettwebb baserat kommunikationssystem,ellerocksåviaettfaxmeddelande,attpatientenredanåkthem ellerpåvägattgåhem. - DetäringaVPL mötenlängremedhemtjänstenelleranhörigaivårdtagarenshem.utan detblirmeraavakutkaraktäromvårdtagarenintekanöppnadörrenoch hemtjänstpersonalbehöverkommamednyckel. - Ingautbildningsinsatserlängretillhemtjänstpersonal,detärenomöjligsitsmedså mångaaktörer. - Däremotregelbundnamötenengång/månadpåvårdcentralen,därentilltvå hemtjänstpersonalfrånkommunendeltar,ingamötenskermedövrigaprivataaktörer. - Möteengång/terminmedbiståndshandläggare,medicinskansvarigsjuksköterska(MAS) frånkommunensäldrevårdochdistriktssköterskorfrånallavårdcentralerinomhaninge kommun. Enrapportfrånhälso sjukvårdsförvaltningen(2010) Basalhemsjukvård vadharhäntsedan2008? påvisaralladessasvårighetermedsamverkanmedhemtjänst,alltflerolikaaktörerinom omsorgsarenangördetsvårtattfåtillgemensammamöten.dennamångfaldavaktörerinom hemtjänstenomöjliggörkontaktochnågonformavkvalitet.detfinnstyvärringengemensam samsynlängrekringdenäldre,attvigemensamtkantillgodosepatientensbehov.hjälpentill patientenblirfragmentiseradochutanlångsiktigplanering.tillsyvendeochsistdrabbardetden enskildepatientenattintefåenbravårdsomhan/honharrätttill.våraundersköterskorfrån vårdcentralenrapporterarattpatientenkansittamedfinafärggladapresentationerfrånprivata utförareochförsökaattväljanågon,defrågaroftastvemskadeväljaochpåvad? 14

Hemtjänsten i Stockholm

Hemtjänsten i Stockholm Rapport från ett seminarium om Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Bild: Robert Nyberg Torsdagen den 15 mars 2012 1 2 Seminariet Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Hemtjänsten för

Läs mer

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år Arbetsmyran Vanadisvägen 28 2001? 8 8 8 26 000 10 Atlasmuren Lokstallsgatan 6 1953 380 8 8 8 27 000 10 Baggen 2 Roslagsgatan 19 1999 370 9 9 9 34 000 10 Baggen 3 Roslagsgatan 21 2004 730 9 9 9 27 000 10

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Vägga vuxenutbildning står på fem ben: 1. Grundläggande vuxenutbildning 2. Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se Umeå 1 Lite fakta om Umeå Invånare: 112 732, varav 13,6% är 65 år och äldre Medelålder: 38 år Yta: 2 317 kvm Norrlands knutpunkt Staden som växer Kunskapsstaden Friluftsstaden Kulturstaden 2 Utförare av

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg?

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Äldreomsorgen vart är den på väg? Fakta, farhågor, förhoppningar FÖRELÄSNING VID UPS 18 MARS 2015 GUN- BRITT TRYDEGÅRD Den svenska äldreomsorgen internationellt

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn 1 (7) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande Gösta Andersson. PRO Jan-Ove Olsson, HRF Karl-Erik Sjöberg, SPF Lilian Poijo, Reumatikerföreningen

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117

Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117 1(7) Brf Liljan 26 C/o Christer Lundin Gästrikegatan 9 113 62 Stockholm Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117 Stockholm 2009 05 13 Företaget och referenser Balcona AB grundades 1995. Företaget

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Offert Balkonger Kv.Vitbetan 38 Stockholm Vårt nr:1956

Offert Balkonger Kv.Vitbetan 38 Stockholm Vårt nr:1956 Sidan 1 av 6 Brf Vitbetan 38 C/o Claudio Santander Katarinabangata 59A 116 42 Stockholm Offert Balkonger Kv.Vitbetan 38 Stockholm Vårt nr:1956 Stockholm 2009 12 10 Företaget och referenser Balcona AB grundades

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN Hagagården är ett boende för personer med demensproblematik SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM HAGAGÅRDEN Hagagården startade sin verksamhet 1989 och består av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten Informationsmöten 18, 19, 20 mars samt 9 april 2013 Agendan för dagen.. Inledning Varför ett nytt ersättningssystem Nytt ersättningssystem Tidrapportering

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM TRYGGHETSBOENDET Trygghetsboendet har fyra avdelningar, Stugan, Ollebo, Skogsbo och Grantorp och består av totalt 27 lägenheter samt

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet

Läs mer

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad Seminarium 2:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad i Stockholmsregionen Hur skapar vi verkstad Vision Praktiskt

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN Wasagården är ett vård- och omsorgsboende Senast reviderad 2014-03-25 2 (6) OM WASAGÅRDEN Wasagården är ett vård- och omsorgsboende. Wasagården är byggt 1971 och har tre avdelningar,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer

HSB Omsorg og HSB Bonära

HSB Omsorg og HSB Bonära HSB Omsorg og HSB Bonära 9. 10. september 2008 Charlotte Axelsson Charlotte Axelsson, vd HSB Stockholm Sid 1 HSB Stockholm idag Sid 2 Omsättning nära 3 mdkr HSBs kärnvärderingar Engagemang Trygghet Hållbarhet

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 7 juni 2011, kl 08:30 12:00 Beslutande Camilla Egberth S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson Birgitta Molin fram

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter 1 (8) Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter stockholm.se 2 (8) Innehåll Hur hittar man rapporterna? 3 Förklaring av rapporter 4 Fakturaunderlag/Interndebitering 4 Kundlista utförd tid 6 Insatser över

Läs mer

Reimersholme Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan)

Reimersholme Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan) 44 Giltighetstid 18 augusti 2014 13 december 2014 Noter d Fortsätter till Stora Skuggan. n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan) Måndag fredag 05.17 05.27 05.37

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Ildikó Asztalos Morell Sociolog, HST, MDH Finns det gränser för öppenheten? En forskningscirkel inom omsorg i Flens kommun

Ildikó Asztalos Morell Sociolog, HST, MDH Finns det gränser för öppenheten? En forskningscirkel inom omsorg i Flens kommun Ildikó Asztalos Morell Sociolog, HST, MDH Finns det gränser för öppenheten? En forskningscirkel inom omsorg i Flens kommun Två dilemman Åldrandet Ökad åldrande Bland äldre finns en allt större mångfald

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Så här utvecklar vi äldreomsorgen

Så här utvecklar vi äldreomsorgen Så här utvecklar vi äldreomsorgen I Sigtuna kommun under perioden 2015-2024 www.sigtuna.se Innehåll presentation Bakgrund Processen Utvecklingsområden- politiska prioriteringar Aktivitetsplan verksamhetsplanering

Läs mer

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren 2009-11-11 Johannelunds hemtjänst drivs av Aleris äldreomsorg. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och vår önskan med verksamheten är att göra vardagen enklare och mer innehållsrik för dig. Hos oss får

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Huvudägarna bakom Boform bedriver verksamhet, eller har tidigare erfarenhet inom:

Huvudägarna bakom Boform bedriver verksamhet, eller har tidigare erfarenhet inom: Vilka är vi Boform är fastighetsbolaget som kombinerar det lilla företagets entreprenörskap och innovationskraft, med det stora bolagets möjlighet till stordriftsfördelar och pressade kostnader för inköp.

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT)

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) Hemtjänst (LOV) Pauliströms Service och Lokalvård AB är godkända utförare för LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Vi har LOV-avtal

Läs mer

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark Juridik för testbäddar Manólis Nymark Agenda Vad är en testbädd Beskriva olika typer av testbäddar Exempel på juridiska frågeställningar Hur förbereder man sig Vad är en testbädd? Testbädd definition En

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer