Hemtjänsten i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänsten i Stockholm"

Transkript

1 Rapport från ett seminarium om Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Bild: Robert Nyberg Torsdagen den 15 mars

2 2

3 SeminarietHemtjänsteniStockholm enpressadverksamhet HemtjänstenföräldreiStockholmhargenomgåttstoraförändringardesenasteåren. Arbetsförhållandenaförpersonalenärstressiga,resursernaförsmåochtidenräckerinteför attgedegamlaenbrahemtjänst.storaproblemfinnsmeduppföljningochsamverkan mellanolikaprofessionerochdetstoraantaletutförareavhemtjänst.ettseminarium arrangeradesden15mars2012förattbelysahemtjänstenfrånolikahållochföratt diskuterahurdenkangörasbättre.arrangörervargemensamvälfärd,stockholmochabf. Medverkande: RailiKarlsson,avdelningschefpåÄldreförvaltningen,Stockholmsstad UlfBjerregaard,vårdbiträdeochhuvudskyddsombud,Kommunal,Södermalm ElisabethBos,enhetschefvidJordbrovårdcentral,distriktssköterskaochdoktorand IngegerdPaulsson,brukare,berättadeutifrånsinskriftMinavårdbiträdenochjag,om hemtjänsten Moderator:PeterLorentzon,GemensamVälfärd,Stockholm Lokalenvarmeränfullsatt,ca65personer.PeterinleddemedattberättaomGemensam välfärd.enkortpresentationavförhållandenainomhemtjänstenigöteborggjordesaveva Olofsson,riksdagsledamotförV. Dokumentationenfrånseminarietmedbilagorfinnspå SammanfattningavseminarietgjordavGemensamvälfärd 1. Försmåresurser DetviktigastebudskapetfrånseminarietvarattresursernatillhemtjänsteniStockholmär försmå.tidenförpersonalenräckerintetillförattgegodomsorg.arbetsförhållandenaär stressadeochlönernalåga.alarmerandeärattseriösastiftelsedrivnaföretagupphörtmed sinhemtjänstdåmanmednuvarandeersättninginteansersigkunnahållaengodtagbar kvalitet.dessabristanderesurserharocksåmedverkattillattbiståndshandläggarnasrollhar förskjutitsfrånattframföralltbedömadenäldresbehovavomsorgtillatt hållabudget. Detnyaersättningssystemsomplanerasattinförasfrån1januari2013utgörenförbättring menkommerinteattkunnalösaproblemenominteväsentligtökaderesursertillförs hemtjänsten. 2. Fragmentiseringavverksamhet Ettannatstortproblemärfragmentiseringenavverksamheten.Lagenomvalfrihet,LOV, inomhemtjänstenistockholmharinneburitettstortantalutförareavhemtjänst.totalt finns135privataoch40kommunalautförare.detinnebärattexempelvisen biståndshandläggarekanhamellan70 90utförareavhemtjänstatthakontaktmed.Därtill 5 10vårdcentraler,korttidsboenden,dagverksamhetermfl.Påmotsvarandesätthar distriktssköterskanochprimärvårdsrehabenmängdolikakontakter.kontinuitetoch samverkanblirmycketsvåraattskapaochupprätthålla.tidigarevälfungerandesamarbeten harupphört.denformellavalfrihetenförbrukarenattkunnaväljamellan90utförareisin 3

4 stadsdelharmycketnegativakonsekvenserfördetsomuppskattasmest,trygghetoch kontinuitet.desomdrabbasärframföralltdemestsjukaäldre,ca30%avdemedhemtjänst harocksåhemsjukvård. 3. Kommunalautförare Antaletkommunalahemtjänstenheterharminskat.60%avhemtjänstenäriprivatregi. Någonstadsdelsaknarheltkommunalautförare.Detärviktigtattkommunalhemtjänst finnskvarochhelstökar.deharettgeografisktområdesansvar.deharhögreandelfast anställdaochheltider,liksomhögrekompetensochdeharkollektivavtal.deutgören nödvändigt riktmärke fördeprivatavinstdrivnaenheternaochdetarhellerinteutnågon vinstfrånverksamheten.kommunalhemtjänstskaocksåvaraicke valsalternativet. 4. Utvärderaolikaformeravhemtjänstilandet Vidseminarietbelystesdestoraskillnadersomfinnsilandetihurhemtjänstenär organiserad.istockholmgällerlovmedvalfrihettillca175utförarevilketblamedförten fragmentiseringavverksamheten.igöteborgochmalmöharmanvaltattinteinföralov. Därhardekommunalaenheternaettgeografisktområdesansvarochförutsättningför samverkanmellanolikaprofessionerärmycketstörre.kravenpåutbildningsnivåoch heltidstjänsterärhärocksåhögre.igöteborgtillämpasävenenmodellförökat självbestämmandeihemtjänsten.ca25kommunerilandetharsagtnejtilllov,ytterligare ca35harintebestämtsig.detärviktigtattdeolikaformernaförhemtjänstenfårfortsätta attexisteraochattdeutvärderasochjämförsmedvarandra.detärdärfördjuptfelaktigtatt, somregeringenhotar,lagstiftaomattlovskainförasinomhemtjänstenihelalandet. Faktaomhemtjänsten Ca16500personerharhemtjänstiStockholmsstad.Ca30%avdemharocksåhemsjukvård. Medelåldernfördessaär85år.LOVgäller,vilketinnebär kundval ochfrietableringav hemtjänstföretageftergodkännandeavstockholmsstad.detfinnsca135privataföretag och40kommunalaenheter.ca60%avhemtjänstendrivsavprivatautförare.enstadsdel, Älvsjöharingenkommunalutförare.Ommanintevaltnågotföretag,utförshemtjänstenav detprivatahsbomsorg.(dettaändradesislutetav2012såattmannuiställetenligt lottning tilldelasettvisstföretag,intehsb omsorg.) Inledningar SeminarietinleddesavIngegerdPaulsson,somharvaritanvändareavhemtjänstifleraår ochnuskrivitmanustillenskrift,minavårdbiträdenochjag,omhemtjänsten.denbyggeri storutsträckningpåintervjuermedhennesvårdbiträden.ingegerdlevandegjordeviaett arbetsschemaförettvårdbiträdehosettprivathemtjänstföretag,hurettkvällspasskanse ut.arbetsdagenbörjarkl16:00påettkontormedhämtningavnycklarochrapporter.fram tillkl22.00skasedan14brukarebesökasförolikainsatser;middag,bytablöjor, kvällshygien,medicin,stödstrumpor,toabesökmm.varjebesökärplanerattillmellan10 och30minuter,deflestaomfattar20minuter.gångtiden(eller springtiden som personalennusäger)ärberäknadtillca60minuter.detåterstårdärmedca5timmarförde 14besöken.Mentidenattförflyttasigmellanbrukarnatarirealitetentvåtimmar.Den sammanlagdasträckanmellanbrukarnaär1miloch3kilometerochtarsålångtid.således återstårendastca4timmarför14besök!denfelandetidentasfråndegamlaochfrånegna 4

5 raster.vårdbiträdenassvåraarbetssituationärintebaraenarbetsmiljöfråga.konsekvensen blirattdegamlaintefårdenhjälpdebehöverochharrätttill. Tidigarevarallhemtjänstkommunal.Hemtjänstenfannsmitti byn,ochbetjänadeett begränsatområde.avståndentillbrukarnablevintesåstora,eftersomstadsdelsnämnden hänvisadebrukarnatillnärmastehemtjänst.numeraärdetannorlunda.mångaföretagien stadsdelkonkurreraromsammabrukare.brukarnaåsinsidaharmöjlighetattgenomdet friavaletväljavilketföretagdevillha,ävenomdetinteliggernärmast.detärdärförsom avståndenmellanolikabrukareiblandärsåstora.(bilaga1). RailiKarlssontaladeunderrubrikenEnhemtjänstiförändring.Honinleddemedatt kortfattatberättaomäldreomsorgenochhurhemtjänstenärorganiserad. Kommunfullmäktigebeslutarombudgetramarochinriktningsmålenföräldreomsorgen. Äldrenämndenansvararförkommunövergripandefrågorrörandeäldreomsorgsamt samordnarochutvecklaräldreomsorgenistockholmsstad.äldreförvaltningentarfram underlagförbeslut,genomförutredningar,initierarutbildningavpersonal,följeruppoch kontrollerarmm.stadsdelsnämndernaochderasförvaltningarhardetdirektaansvaretför äldreomsorgen. Honredogjordesedanförettförslagtillnyttersättningssystemförhemtjänstensomavses införas1januari2013.bakgrundenärkritikmotattdennuvarandeersättningentill utförarenärförlågochförattsystemetupplevtssomsvårtattförstå.syftetmedförslaget ärattsäkerställaattdenenskildefårdeinsatserdenneärbeviljadochgeförutsättningar förenhemtjänstavgodkvalitet.dennyaersättningenskautgåfråndenfaktiskatidenhos pensionären,intesomnudärersättningenutgårfrån18nivåermedtimintervallerper månad.denenskildekommerocksåattivissafallfåreduceradavgiftominteallatimmar utförs.iersättningenskaräknasinpersonalenskringtidfördokumentation,gångtidoch övrigpersonaltid.förutsättningarnaförengodarbetsmiljöhospersonalenbördärföröka.i sambandmeddetnyasystemetplanerasenelektronisktidsregleringförattdetinteskaråda någraoklarheteromvaddetutfördauppdragetomfattar.ersättningsbeloppenblirdag, kväll,helgikommunalregi351kr/timmeochiprivatregi360kr/timme,vilketinnebären relativstorökningjämförtmedvaddengenomsnittligatimersättningenidagkanberäknas till.personalkostnadenärberäknadpådengenomsnittligalönenföromvårdnadspersonali Stockholm,22000kronorpermånadförutomsocialaavgifter.Meddenhögreersättningen kommerstörrekravattkunnaställaspåpersonalensutbildningsnivåelleryrkeserfarenhet. Detnyaersättningssystemetkommerocksåattgebättrestatistikunderlagochunderlätta uppföljningavutfördtidochutfördainsatser.(bilaga2) UlfBjerregaardgavEttfackligtperspektivpåhemtjänsten.Hanbelystemedkonkreta exempelhurpressadarbetssituationenärförhemtjänstenspersonalochhurdetgårutöver omsorgentilldeäldre.ytterstberordettapåattresursernatillhemtjänstenärförsmå.ett uttryckfördettaäratttvåstiftelsedrivnaföretag,erstahemtjänstochborgerskapets hemtjänst,upphörtmedverksamhetdåmanansågattersättningenvarförlåg.hanbeskrev sedanutförligthurekonominförhemtjänstenfungerar.utifråncentralttilldelademedel genomförstadsdelsnämndernaenfördelningtillområdenabarnomsorg,äldreomsorgoch handikapp ochindivid ochfamiljeomsorg.stadsdelsnämndernasviktigasteuppgiftäratt hållabudget.enligtulffungerardetdåsåattvidbudgetproblemäräldreomsorgendet områdesomharsvårastatthävdasig.barnomsorgenharstarkaochtalföraföräldrar. 5

6 PersonermedfunktionshinderhariLagenomstödochservicetillvissafunktionshindrade, LSS,enlagstiftningmedspecificeraderättighetersomgerettrelativtgottskyddmot nedskärningar.äldreomsorgenharlagstödisocialtjänstlagenochbeslutominsatserför exempelvishemtjänstkanöverklagas.mendetsomhänderärattbiståndshandläggaren, medstödfrånsinchef,heltenkeltminskartidenförolikainsatsertillenbrukareochdärmed ersättningentillutföraren.påsåsättkanresursersomtilldelatsäldreomsorgenförasövertill annanverksamhet.kommunalharhaftfleradustermedstadsdelsförvaltningenomdetta. Biståndshandläggarenhävdarattexempelvisduschningförenvisspersonendasttarenviss tid.utförarensägernej,dettarmertid.förvaltningenstårpåsigochfattarbeslutomtiden förinsatsen.biståndshandläggarenärensorts nedskärningsaktör förstadsdelensdåliga ekonomi.kommunalharförgäveskrävtensärskildutredningomhurlångtidolikainsatser beviljatstaijämförelsemedstadensövergripanderiktlinjerförtidsåtgångtillinsatser. Ulfsågdetnyaersättningssystemetsomenförbättringmendetlöserinteproblemetmed attresursernatotaltsettärförsmåtillhemtjänsten.hansågingapolitiskasignaleratt tillräckligtmednyamedelkommeratttillförashemtjänstenfrån2013.konsekvensenav höjdersättningblirdärförattdenersattatidenförvarjebrukarekommerattminskaelleratt detsparaspålönertillpersonalensåattbudgetenförstadsdelsnämndenkanhållas. Ulfbetonadeviktenatthakvarkommunalautförareavhemtjänsten.Omexempelvisden kommunalahemtjänstenpåsödermalmläggsnedblirdetproblemocksåfördeprivata. Möjligheternaökarförstadsdelsnämndenattdranerpåverksamhet,detblirettracemot botten.ienstadsdelfinnsingenkommunalutförarealls.dekommunalaenheternaochäven vissaseriösaprivatautförareharstorbetydelsesom riktmärken fördenprivatdrivna hemtjänsten.deharexempelvisflerheltidsanställdaochfärretimanställdaochharockså generelltenhögregrundutbildningavdeanställda. ElisabethBostaladeomSamverkanmellanhemtjänstochprimärvårdurdistriktssköterskans perspektiv Vadharhäntmedsamverkanunderdesenaste20åren?Tidigare,under90 talet, arbetadepersonalenpåenvårdcentraliteamutifrånettområdesansvar.vid vårdplaneringenpåsjukhusetinnanpatientenåtergicktillhemmet,fannsallaolikaberörda samlade(blahemtjänstföreståndare,hemtjänstpersonal,läkare,distriktssköterskaoch anhöriga)ochhemgångenförbereddesnoga.mötengenomfördesocksåvarjemånadmed personalfrånvårdcentralochhemtjänstkringolikapatienter.vårdcentralenutbildadeoch handleddehemtjänstpersonalenkringexempelvisdiabetes,nutrition,stödochhjälpvid strokeellerhurpersonalochanhörigakundeupptäckaochföravidareproblemsomden äldrehade.distriktssköterskandeltogävenpåhemtjänstgruppenspersonalmötennågra gångerpertermin.gruppenhadeettområdesansvarsomihuvudsaköverensstämdemed vårdcentralensupptagningsområde.entrygghet,kontinuitetochnärhetfannsisamverkan. GenomvårdvaliprimärvårdenochframföralltgenomLOVinomhemtjänstenhardenna samverkanslagitssönder.inomenstadsdelkanfinnas5 10vårdcentralermedpatienter frånocksåandrastadsdelar.ihaningekommun,därjordbrovårdcentralligger,finnsnu32 privatahemtjänstföretag.istadsdelaristockholmfinnsännuflerutförare.en distriktssköterskakansåledeshamerän50hemtjänstenheterattsamverkamed. Kommunenfårtadetyngstavårdtagarna.Förutsättningarnaförsamverkanharförsämrats drastiskt.vårdplaneringsmötenskerintelängrepåhandenssjukhus,deskerviatelefoneller ettwebbsystem.teamarbeteärnästanomöjligt,kontinuitetenikontakternadåligoch kontaktytornaotaliga.mötenägerrumpertelefonochkontaktbristermedanhörigaoch 6

7 personal.ingautbildningsinsatserskerlängretillhemtjänstpersonal.detäromöjligtmedså mångaaktörer.detfinnsingensamsynlängrekringdenäldre,attvigemensamtska tillgodosepatientensbehov.vårdenochomsorgenharfragmentiseratsochskerutan långsiktigplanering.kontrastentillvadsomgälldeunder1990 taletärmycketstor.(bilaga3) EvaOlofsson,riksdagsledamotförvänsterpartietochtidigarekommunalrådiGöteborgmed ansvarföräldreomsorgengavenmotsattbildtilldennafragmentisering.göteborgharen rödgrönmajoritetochharinteinförtlov.allahemtjänstenheterärkommunalaochhar ansvarförettgeografisktområde.förutsättningarnaförsamverkanmedvårdcentraler, rehabiliteringochbostadsföretagärdärförgoda.tiostadsdelarsamarbetar.manharäven ensärskild Göteborgsmodell förökatsjälvbestämmandeihemtjänsten,därbrukarnahar möjlighetattbestämmaövervadmanvillhahjälpmed.manharslutitettavtalmed Kommunalomrätttillheltid,densomönskarkangånedtilldeltid,ocharbetarmedatt kraftigtminskaosäkratimanställningargenomhögregrundbemanning.manharockså satsatpåutbildningförpersonalengenomenkompetensstege.resursproblemfinnsäveni Göteborg. Diskussionen IdiskussioneninformeradesocksåomattMalmöintehellerinförtLOVmedungefärsamma argumentsomdeigöteborg.manframhållerdärocksåattskattemedlenskagåtill äldreomsorgochintetillprivatavinster. Rehabiliteringenssamverkanmedhemtjänstenbelystesiettinlägg.Bildenliknarmycket densomgavsfördistriktssköterskan.landstingetsprimärvårdsrehab,ettantalenheteri Stockholmmedområdesansvar,arbetarmedrehabiliteringihemmetavpatienterefter exempelvisenstroke.träningenskerettpargångeriveckandeförstaveckorna.denskulle behövaskedagligenochdåmedstödfrånhemtjänstpersonalen.delegeringentillframförallt deprivatahemtjänstenheternafungerardåligtdådessaintefårersättningfördettaarbete. Vardagsrehabiliteringen,attdenäldrefårstödiattsjälvutföravardagligasysslor,att användasinaegnakraftersålängesommöjligt,fungerarintehellerbra.hemtjänstens personalharintetidellerkunskapfördet.somdetstårienrapportfrånäldrecentrumsköra länkarivårdkedjannr2/2011; dettafördenenskildesåviktigastödetattåterfåochbehålla sinafunktionerharblivitingensansvar (s25).somfördistriktssköterskanärdetför Primärvårdsrehabmångaenheteratthållakontaktmed.Fragmentiseringenråderocksåhär. DennabliränstörrenärLOVkommerattgällaocksåprimärvårdsrehabfrånhösten2012. Biståndshandläggarensrollkommenteradesiflerainlägg.Dennesrollärsvår.Manskabåde varadensombedömerdenäldresbehovavhemtjänstochmanska hållabudget.den senarefunktionenharblivitalltviktigarenärresursernablirknappa.arbetssituationenär tidsmässigtmycketstressad,relationernatilldeäldreochderasanhörigahinnsintemed. Fragmentiseringenavverksamhetenharocksådrabbatbiståndshandläggarnahårt.Ien rapport,ävendenfrånäldrecentrum,biståndshandläggare attvaktapengarellerbedöma äldresbehovnr13/2010,beskrivssvårigheternamedsamverkansåhär: BiståndshandläggarnaiStockholmharmellan70 94utförareinomhemtjänsten,där tillkommerdagverksamheter,korttidsvårdsamtvård ochomsorgsboenden.läggdärtill antaletvårdcentralersomvarierarmellan3 12perstadsdelsförvaltning,sjukhus, överförmyndarnämnden,tolketc.samverkanmedandraberördayrkeskategorierharblivit enutopimeddenmångfaldenavutföraresomfinns.ävenomenhandläggareskulle 7

8 samverkamedlåtosssägaentredjedelavovanstående,finnsdetidagslägetingarimliga förutsättningaratthinnameddettaför140ärenden. (s42) Idiskussionengavsfleraexempelpådenstressadesituationenförvårdbiträden.Manhinner intemedattgeengodomsorgtilldeäldre.bemanningenärförlåg.socialstyrelsenhar beräknatattavdesomharhemtjänstfårflertaletendastca60%avdenbeviljadetiden. Oseriösaföretagfuskarmedtidenförattfåverksamhetenattgåihop.Deharocksåfler timanställdaändekommunalaenheternaförattsänkasinakostnader.utbildningsnivånär generelltsetthögrehosdekommunalautförarna.föratthöjakompetensenhospersonalen inomhemtjänstenharbeslutatsomett omsorgslyft därävendeprivatautförarnaingår. Stororoframfördesöverhurdeprivataföretagenkankommaatt konkurreraut de kommunalaenheternadådetillskillnadfråndekommunalakanerbjudasktilläggstjänster somkanfinansierasmedrut avdrag. Flerainlägghandladeombiståndshandläggarnasdubblaroller,attbådesetilldenäldres bästaochatthållabudget,liksomomderasstressadearbetssituationmedmångaärenden ochkontaktytor.förattskapabättrearbetsförhållandenfördem,diskuterasattinföraen förenkladformavbiståndshandläggning. Fleraexempelgavspåhuruppföljningochkontrollbrister.Gravamissförhållandentasinte upp.påstridigaanhörigakansetillderasgamlafårmeromsorg,påandrasbekostnad. Stockholmsstadplanerarattförstärkainspektörsfunktionenavhemtjänsten.Enkommentar tilldetökandebehovetavkontrollsomsystemetkräver,varattdennaapparatkostar pengar.somtasfrånomsorgen. AvslutningsvisställdesfråganomhurGemensamvälfärdskagåvidaremedfrågan.En konkretidékanvaraattordnaettmöteomhemtjänstendärocksåpolitikermedverkar.en annanangelägenuppgiftärattmedverkatillattstopparegeringensplanerpåattlagstifta omattinföralovihelalandet2014.ochflerärvälkomnaattbliaktivaigemensamvälfärd. AntecknatavAnnZetherlundochPeterLorentzon. 8

9 IngegerdPaulsson Bilaga1 Kvällsschemaförhemtjänst ettvanligtexempel Tidpunkter Adress+Insats AvsatttidförinsatsGångavstånd Passetbörjarpåkontoret.Nycklarhämtas.Rapport. Ingengångtidavsatt Norrtullsgatan 20minuter 900m Middag,bytablöjor,dryck/sängliggande Ingengångtidavsatt Sveavägen 20minuter 850m Hjälpmedmiddag/gravtdement Avsattgångtid Idungatan 20minuter 650m Lättlagadmiddag,personlighygien Ingengångtidavsatt Vanadisvägen 10minuter 700m Tillsyn/pratstund Ingengångtidavsatt Dalagatan 20minuter 650m Middag+disk Avsattgångtid Västmannagatan 20minuter 725m Middag,förberedelserförnatten,stödstrumpor Ingengångtidavsatt Västeråsgatan 20minuter 1200m Assistans,förflyttning,smörjahelakroppen Ingengångtidavsatt Odengatan20minuter970m Kvällsmål,medicin,bytablöja,bytaunderlag Avsattgångtid Norrtullsgatan20minuter970m Tillsyn,blöjbyte,medicin,förberedsmörgåstillnatten Ingengångtidavsatt Sigtunagatan 30minuter 990m Brukarentalarom vadhonbehöver Avsattgångtid Surbrunnsgatan 10minuter 1100m Blöjbyte,läggning(+100år) 9

10 Avsattgångtid TreLiljor 30minuter 1100m Förberedelseförsänggående hjälpvidtoalettbesök Avsattgångtid Västmannagatan 20minuter 465m Sänggående,plockaundankvällsmaten,toabesök,kvällshygien Ingengångtid(sammahus) Västmannagatan 30minuter Hjälpvidsänggående hygien Ingengångtidavsatt Tillkontoretförattlämnanycklarochrapportera585m (Efterarbetstidensslut) Sammanlagdtransportsträcka:12kilometer Schemalagdgångtid:60minuter Faktiskgångtid:Ca120minuter Avsatttidförinsatser: Ca5timmar Faktisktidförinsatser: Ca4timmar Jagmöterocksåvårdbiträdensomharförståtthemlighetenmedgodhemtjänst. Annauttrycktesiginkännandesåhär: Detdomgamlabehöverär: lugnochroochtrivsamtomkringsig litetfridisinnetochbekvämtomkringsig (CitaturIngegerdPaulssonsskrift) 10

11 RailiKarlsson,avdelningschefpåÄldreförvaltningen,Stockholmsstad Bilaga2 PåuppdragaväldreförvaltningenharkonsultföretagetRamböllgjortenöversynavstadens ersättningssystemochenjämförelsemedandraersättningssystemitioandrakommunerilänet.av deintervjuerochdenenkätundersökningblandstadenssamtligahemtjänstutföraresomramböll genomförtframgårattmångauppleverattersättningssystemetärsvårtattförstå.enbidragande orsaktilldettaärenligtramböll,attfokussuccessivtflyttatsfrånutfördainsatsertillutfördtidvilket intevarsyftetnärersättningssystemetskapades. Syftetmedförslagettillnyttersättningssystem,vilketplanerasattinförasden1januari2013,äratt säkerställaattdenenskildefårdeinsatserdenneärbeviljadochgeförutsättningarförenhemtjänst avgodkvalitet. Detföreslagnaersättningssystemet,sombaserarsigpåutfördatimmar,korrelerarmeddetnya avgiftssystemetsominnebärattdenenskildesavgiftbaserarsigpåtimmarochintesomtidigare antalinsatserpervecka.denenskildekommerocksåattivissafallfåreduceradavgiftomintealla timmarutförts.detärdärförnödvändigtattkunnaföljaupphurmångatimmarsomfaktisktutförts. Målsättningenharvaritattersättningsmodellenskavaratydligochtransparant.Detskainteråda någraoklarheteromvaduppdragetomfattar,vilkakostnaderersättningentäckerochhurdessaär beräknade.genomattersättningentäckerkostnaderförgångtidochtidfördokumentationökar ocksåförutsättningarnaförengodarbetsmiljöförpersonalen.vidareharambitionenvaritatt ersättningssystemetskagebättrestatistikunderlagochunderlättauppföljningavutfördtidoch utfördainsatser. Förslagetinnebäratt: Ersättningutgårperutfördtimmeförinsatsersomutförsdag,kvällochhelg.Iersättningen ingårkostnaderförkringtidsåsomgång/restid,tidfördokumentationochövrigpersonaltid. Ersättningförinsatsernattetidersättsperutfördinsats. Förlarmhoskunderiordinärtboendeinförsenfastmånadsersättningvilketinnebäratt ingensärskildersättningutgårförutfördalarminsatser Tidenhosdenenskildeskadokumenteraselektronisktochrapporterastillstadens verksamhetssystemförattutbetalningskaske Ersättningvidoplaneradfrånvaro,t.ex.vidsjukhusvistelse,utgårfördentidsomskulleha utförtsundermax5kalenderdagar.dettaförutsattattutförareninteinformeratsminst2 dagarinnanfrånvaron. Utförarenkaninterapporteramertidänvadsombeställts.Omdenutfördatidenskulle överskridavadsombeställtsmåstedettagodkännasavansvarigbiståndshandläggare. Förslagtillersättningsbelopp: Insatstyp Ersättningsbelopp Egenregi Privatregi Insatsiordinärtboendedag,kväll,helg 351kr/timme 360kr/timme Insatsiordinärtboendenatt 178kr/insats 182kr/insats Fastmånadsersättningperlarmkundi ordinärtboende 134kr/mån 137kr/mån 11

12 Insatsiordinärtboendedag,kvällochhelg Itimkostnadenfördennainsatsharberäknatstotalt30%kringtid,dennainnefattar,gång/restid,tid fördokumentationsamtövrigapersonaltid.ersättningförarbetepåobekvämarbetstidhar beräknatstill11%avlönekostnaden.personalkostnadernaärberäknadepådengenomsnittliga lönenföromvårdnadspersonalistaden. Insatsiordinärtboende,natt Itimkostnadenfördennainsatsharberäknatstotalt50%kringtiddådetiregelärbetydligtstörre avståndmellankundernapånatten.ersättningförarbetepåobekvämarbetstidharberäknatstill21 %avlönekostnaden.inattersättningeningårocksåbilkostnader. Förattberäknakostnadenpernattinsatsingårlönekostnaderför1,5personal.Dettadånattinsatser iblandkräverdubbelbemanning,dockintealltid.ersättningenpå178krärberäknadpåatti genomsnittgörs3,5insatserperersatttimmeundernatten. Larminsatseriordinärtboende Dålarminsatseräroplaneradekandeintetidbestämmasochbeställasiförväg.Dessainsatserligger därmedutöverdenbeställdatidenvilketocksåärdenmaxtidutförarenkanrapporteraisystemet. Förvaltningenföreslårdärförenfastersättningperlarmkundiordinärtboendeoavsettom larmkundenharandrainsatserellerenbartlarm.denfastaersättningeninnebärattingenersättning betalasutperutfördlarminsats. Högrekravpåutbildningochyrkeserfarenhet Enviktigfaktorförengodkvalitetihemtjänstenärpersonalenskompetensocherfarenhet. Beräkningarnaavtimkostnadernabaserarsigpåengenomsnittligmånadslönpå22000krför hemtjänstpersonalen.medoutbildadpersonalutanerfarenhetärdengenomsnittligalönenivån betydligtlägre.meddennyaersättningenanseräldreförvaltningenattstörrekravkanställaspå personalensutbildningsnivåalternativtyrkeserfarenhetidenkommanderevideringenav förfrågningsunderlagetförhemtjänsten. Tekniskalösningar Enförutsättningfördetföreslagnaersättningssystemetärattutförarnaskarapporterautfördtid elektroniskt.dåallakringkostnaderingåritimersättningenärdetbaradenfaktisktutfördatidenhos denenskildesomskagenereraersättning,förutomdenersättningsomutgårvidkundensoplanerade frånvaro.enannanfördelmedenelektronisktidsrapporteringärattdetärenkeltattföljaupp utfördainsatserhosdenenskildeochdiskussioneromhemtjänstpersonalenvarithosdenenskilde ellerintekanundvikas. 12

13 Bilaga3 ElisabethBos,distriktssköterskaochenhetschefpåJordbrovårdcentral,samtdoktorand,Centrum förallmänmedicin Samverkanmellanhemtjänstochprimärvårdenurdistriktssköterskansperspektiv Vadharhänt medsamverkanunderdesista20åren? Närhusläkarreformeninfördesibörjanpå1990 taletvartankenmeddenattförbättra tillgänglighetenochkontinuitetenidenöppnavården.påvarjevårdcentralarbetadepersonaleni teamutifrånettområdesansvar.detvaroftasttvådistriktssköterskor(dsk)ochenläkare, sjukgymnastocharbetsterapeutsomarbetadetillsammans.kunskapenomvarandraskompetensvar godochgavstoramöjlighetertilletteffektivtteamarbete.personalensamverkademedandra vårdgivareisamhällett.ex.medkommunenssocialtjänstellerhemtjänstgruppisammaområde. Husläkarreformenupphördeattgälla1996,dåennyregeringmedandraintentionerför primärvårdentillträtt.såhärkundedocksamverkanseutunderhusläkarreformenenligtmina erfarenheterfråndentiden; - Innanpatientenåtergicktillhemmetvardetettvårdplaneringsmöte(VPL)påsjukhuset.De somdeltogimötetvarhemtjänstföreståndareochutseddhemtjänstpersonal,anhöriga, ansvarigläkareochsjuksköterskafrånavdelningenochjagsomansvarigdskoch undersköterska. - Mötengenomfördesengångpermånadpåvårdcentralenmedhemtjänstpersonalfrån området,ansvarigläkare,sjukgymnastocharbetsterapeut,samtansvarigdskmeddialog kringgemensammapatienter. - Utbildningsinsatseriolikaformerihemmet;exnutrition,diabetes,viktenavvardaglig aktivitet,hurskadusompersonalhjälpatillochgestödtillpatientermedstroke,exvid påklädning?nyupptäcktdiabetes,vadbehöverpersonalenfåutbildninginomdettaområde? Vikundeävenstämmaträffmedanhörigomdetvarnågonspeciellomvårdnadsomskulle utföras;ex.gesondnäring,instruktionomsyrgasapparat,diskuterakostochmåltidsförslag. Varauppmärksamochförebyggaviktnedgång,ellerbaravaratillhandsochkunnage stödsamtal,attingetrygghetförbådeanhöriga,patientochpersonal. - Jagdeltogihemtjänstgruppenspersonalmötenettpargånger/terminellerefterbehov. Hemtjänstlokalenlågcentraltimittområdeochvarlätttillgänglignärjagt.ex.varutepå minahembesök.jagkundegesvarpåpersonalensfrågoromvårdtagarna,gavfeedbackoch viutvärderadetillsammansvadsomhadeskettmedpatienten,tillexempel;hurgårdetmed ätsituationen,kanpatientenkläpåsigsjälvefterstrokenochgörsdetnågraframsteg?jag kundeocksågeutbildningefterbehov. Vårdval VårdvalStockholminfördes2008ochbyggerpåLagenomvalfrihetssystem,s.k.LOVsomvi fortfarandearbetarefter.detinnebärfrietableringförvårdgivaresomuppfyllerkravenivårdvalets förfrågningsunderlag.medborgarnafårenligtlagendärmedettstörreinflytandeöversinegenvård ochdekanfrittfåväljasinegenvårdcentralenligtvårdvalsavtalet.avtaletinnebärocksåattäldre medhemtjänstit.ex.haningekommunfrittfårväljavem,vilkasomskautförahemtjänstenhosdem. Vadhardettafåttförkonsekvenserfördenenskildepatienten? Minnuvarandearbetsplats,Jordbrovårdcentral,liggeriHaningekommun.Detäreninvandrartät förortsombyggdestillunder1960 talet.härborcirka9500invånarevaravcirka3500personermed 13

14 utländskbakgrund.vidingångenav2008varvitvungnaattavyttraentredjedelavpersonalenpå grundavminskaderesurser.medeldelasuttillprimärvårdenefterpatientersstigandeålderochvi harenbefolkningensomärrelativtung,mendeärocksåväldigtsköramedolikatraumafrånsina hemländermednedsatthälsasomföljd.vihardärförmångamultisjukaungapatienterinskrivnai hemsjukvården(hsjv),dessapatienterharoftastinsatseravkommunalhemtjänst.enkonsekvensav vårdvaletblevattvihadeförmångapatienterinskrivnaihsjv.vihadeenligtbeställarnautförtför mycketvårdochblevdärmedålagdaattbetalaviteeftersomekonominbaserasendastpå ålderstrukturenochingenhänsyntastilldetegentligavårdbehovet. Privataaktörer kommunalhemtjänst Isambandmedattpatienternabeviljashemtjänsthardemöjlighetattväljavilkenavdegodkända leverantörernasomskautförasinhemtjänst.idagfinnsdenbarainomhaningekommun32privata aktörer,totalt135istockholmslän.irapporten Styrningenspåverkanpåekonomi, arbetsförhållandenochkvalitetihemtjänsten (2010)utgivenavKarolinskaInstitutetpåvisadesatt denkommunalahemtjänstenärmyckettyngre.dettadärförpatientersominteväljerellerhar förmågaattväljanågotalternativmedautomatikhamnaridenkommunalahemtjänsten.rapporten visarocksåkommunenshemtjänstochprivatautförareintearbetarpålikavillkorochatt arbetsförhållandenärsämre,blandannatärtidenknapptilltagenförpersonalenatthinnautföra sinaarbetsuppgifterhosvårdtagarenpåettoptimaltsätt. Hurhardåsamverkanmellanossblivitefterdessaförändringar? - DetäringaVPL mötenpåhandenssjukhuslängrepågrundavtidsbristfrånallashåll. IdagskerVPLoftastviatelefonen,ellerviawebbcare;ettwebb baserat kommunikationssystem,ellerocksåviaettfaxmeddelande,attpatientenredanåkthem ellerpåvägattgåhem. - DetäringaVPL mötenlängremedhemtjänstenelleranhörigaivårdtagarenshem.utan detblirmeraavakutkaraktäromvårdtagarenintekanöppnadörrenoch hemtjänstpersonalbehöverkommamednyckel. - Ingautbildningsinsatserlängretillhemtjänstpersonal,detärenomöjligsitsmedså mångaaktörer. - Däremotregelbundnamötenengång/månadpåvårdcentralen,därentilltvå hemtjänstpersonalfrånkommunendeltar,ingamötenskermedövrigaprivataaktörer. - Möteengång/terminmedbiståndshandläggare,medicinskansvarigsjuksköterska(MAS) frånkommunensäldrevårdochdistriktssköterskorfrånallavårdcentralerinomhaninge kommun. Enrapportfrånhälso sjukvårdsförvaltningen(2010) Basalhemsjukvård vadharhäntsedan2008? påvisaralladessasvårighetermedsamverkanmedhemtjänst,alltflerolikaaktörerinom omsorgsarenangördetsvårtattfåtillgemensammamöten.dennamångfaldavaktörerinom hemtjänstenomöjliggörkontaktochnågonformavkvalitet.detfinnstyvärringengemensam samsynlängrekringdenäldre,attvigemensamtkantillgodosepatientensbehov.hjälpentill patientenblirfragmentiseradochutanlångsiktigplanering.tillsyvendeochsistdrabbardetden enskildepatientenattintefåenbravårdsomhan/honharrätttill.våraundersköterskorfrån vårdcentralenrapporterarattpatientenkansittamedfinafärggladapresentationerfrånprivata utförareochförsökaattväljanågon,defrågaroftastvemskadeväljaochpåvad? 14

Hemtjänsten i Stockholm

Hemtjänsten i Stockholm Rapport från ett seminarium om Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Bild: Robert Nyberg Torsdagen den 15 mars 2012 1 2 Seminariet Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Hemtjänsten för

Läs mer

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år Arbetsmyran Vanadisvägen 28 2001? 8 8 8 26 000 10 Atlasmuren Lokstallsgatan 6 1953 380 8 8 8 27 000 10 Baggen 2 Roslagsgatan 19 1999 370 9 9 9 34 000 10 Baggen 3 Roslagsgatan 21 2004 730 9 9 9 27 000 10

Läs mer

ABCDE. och omsorgsavdelningen beställare N ORRMALMS

ABCDE. och omsorgsavdelningen beställare N ORRMALMS Vård- och omsorgsavdelningen beställare N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 2004-06-11 DNR 300-446/2004 Handläggare: Christina Österling Tfn: 08/508 09 527 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut)

Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut) 2015-12-02 1 (5) Bilaga nr 3 SOCN 2015/551-041 Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut) Tabell 1) Ersättningsbelopp hemtjänst (äldre och personer med funktionsnedsättning)

Läs mer

Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten

Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2012-02-20 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Priser Verksamhetsplan 2014 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget 2014.

Priser Verksamhetsplan 2014 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget 2014. BILAGA 2 Priser Verksamhetsplan 2014 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget 2014. Förskola Grundschablonen för förskoleverksamhet

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia

Välkomna. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst augusti - november 2013 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Hjo_Hemvård Egenregi (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Hjo_Hemvård Egenregi (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Hjo_Hemvård Egenregi (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Exempel på OB-ersättningar enligt Kollektivavtalet med Landsting, regioner och kommuner. Allmänna bestämmelser för jul och nyår 2015/2016.

Exempel på OB-ersättningar enligt Kollektivavtalet med Landsting, regioner och kommuner. Allmänna bestämmelser för jul och nyår 2015/2016. Exempel på OB-ersättningar enligt Kollektivavtalet med Landsting, regioner och kommuner. Allmänna bestämmelser för jul och nyår 2015/2016. OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2016

Avgifter Vård och omsorg 2016 Avgifter Vård och omsorg 2016 Reviderad januari 2016 Så här beräknar vi din avgift Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24 Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning Del 1 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst

Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst ÄLDREFÖRVALTNINGEN DNR 070202-32/2012 2012-02-10 Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst 106 64 Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B Telefon 08-508 36 200.

Läs mer

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Vägga vuxenutbildning står på fem ben: 1. Grundläggande vuxenutbildning 2. Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia

Välkomna. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst augusti - november 2013 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet

Säg vad du tycker om vår verksamhet Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina klagomål/synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa

Läs mer

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst Ingår i Almega Om Vårdföretagarna Arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ingår i Almega. Cirka 1 900 medlemsföretag.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se Umeå 1 Lite fakta om Umeå Invånare: 112 732, varav 13,6% är 65 år och äldre Medelålder: 38 år Yta: 2 317 kvm Norrlands knutpunkt Staden som växer Kunskapsstaden Friluftsstaden Kulturstaden 2 Utförare av

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn 1 (7) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande Gösta Andersson. PRO Jan-Ove Olsson, HRF Karl-Erik Sjöberg, SPF Lilian Poijo, Reumatikerföreningen

Läs mer

Valfrihetssystem. www.carema.se

Valfrihetssystem. www.carema.se Valfrihetssystem 2009 www.carema.se Innehåll 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet

Läs mer

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg?

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Äldreomsorgen vart är den på väg? Fakta, farhågor, förhoppningar FÖRELÄSNING VID UPS 18 MARS 2015 GUN- BRITT TRYDEGÅRD Den svenska äldreomsorgen internationellt

Läs mer

Omsorgsgaranti. för hemtjänst och äldreboende

Omsorgsgaranti. för hemtjänst och äldreboende Omsorgsgaranti för hemtjänst och äldreboende Information om omsorgsgaranti - för hemtjänst eller äldreboende Du som har hemtjänst eller bor på äldreboende har enligt vår omsorgsgaranti i en del fall rätt

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Hemtjänst kr/brukare

Hemtjänst kr/brukare Hemtjänst kr/brukare Varför så olika? Varför?? Kommunen har så många äldre Kommunen är så stor och vi har glesbygd Det måste vara fel på siffrorna Politiken har beslutat om kvarboendeprincip Brukarna har

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Information om kundval

Information om kundval Information om kundval Kundval innebär att kunden själv får välja vilket företag han eller hon vill anlita som utförare av beviljade hemtjänstinsatser inom kommunen. Detta dokument beskriver hur kundval

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter ROADSHOW2015 Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2014 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Datum och orter Tisd 20 okt, Göteborg Fred 6 nov, Luleå Månd 9

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN)

Kallelse Föredragningslista Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN) Kallelse Föredragningslista Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor (SN) 2016-09-15 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg Plats och tid Stadshuset, lokal

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2016 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län

Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län Svenskt Näringsliv: Robert Thorburn Synovate: Nicklas Källebring Datum: 2010-06-23 Sammanfattning 19 av 20 tycker att det

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2009-09-22 Anslags nedtagande: 2009-10-14

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2009-09-22 Anslags nedtagande: 2009-10-14 Socialnämnden 2009-09-17 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2009-09-17, kl. 10.00-12.30 Gruppmöte: kl. 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Per-Adolfsson (KD),

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Konkurrensutsättning av vård och omsorg

Konkurrensutsättning av vård och omsorg 2007-02-21 1 (6) Konkurrensutsättning av vård och omsorg Anförande av generaldirektör Claes Norgren vid Konkurrensverkets konferens Konkurrensutsättning av vård och omsorg ökad välfärd och valmöjligheter

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117

Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117 1(7) Brf Liljan 26 C/o Christer Lundin Gästrikegatan 9 113 62 Stockholm Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117 Stockholm 2009 05 13 Företaget och referenser Balcona AB grundades 1995. Företaget

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

KORTTIDSVÅRD. Korttidsvård beviljas för rehabilitering och avlastning. SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2014-01-28

KORTTIDSVÅRD. Korttidsvård beviljas för rehabilitering och avlastning. SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2014-01-28 KORTTIDSVÅRD Korttidsvård beviljas för rehabilitering och avlastning Senast reviderad 2014-01-28 2 (5) 3 (5) OM KORTTIDSVÅRD Du beviljas korttidsvård om du behöver en tids rehabilitering och/eller vård

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna

ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna Socialstyrelsens äldreguide syftar till att jämföra olika kvalitetsområden inom kommunernas äldreomsorg. Uppgifterna avser tiden vintern 2008-2009.

Läs mer

KULTUR FÖR ÄLDRE

KULTUR FÖR ÄLDRE KULTUR FÖR ÄLDRE 2016-2017 PROJEKTET KULTUR FÖR ÄLDRE Projektet Kultur för Äldre i Hagfors kommun pågår 1 september 2016 till 31 augusti 2017. Målet är att varje äldreboende ska ha aktiva aktivitetsombud

Läs mer

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Projekt Brukarrevision Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Brukarrevision Göteborgsmodellen En granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd eller service till

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Offert Balkonger Kv.Vitbetan 38 Stockholm Vårt nr:1956

Offert Balkonger Kv.Vitbetan 38 Stockholm Vårt nr:1956 Sidan 1 av 6 Brf Vitbetan 38 C/o Claudio Santander Katarinabangata 59A 116 42 Stockholm Offert Balkonger Kv.Vitbetan 38 Stockholm Vårt nr:1956 Stockholm 2009 12 10 Företaget och referenser Balcona AB grundades

Läs mer

Avgifter äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård Omsorgs- och socialförvaltningen

Avgifter äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård Omsorgs- och socialförvaltningen Avgifter 2017 äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård 2017-03-01 Omsorgs- och socialförvaltningen Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN Hagagården är ett boende för personer med demensproblematik SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM HAGAGÅRDEN Hagagården startade sin verksamhet 1989 och består av

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Musik som brobyggare

Musik som brobyggare Hur påverkar musiken hjärnan? Musik påverkar hela hjärnan. Signalsubstanser som dopamin och serotonin ökar. Hormoner som oxytocin och testosteron frigörs. Innebär bland annat att upplevd smärta kan lindras

Läs mer

Mötesplats Blombacka Våra aktiviteter är i entréplanet på Huldregatan 8.

Mötesplats Blombacka Våra aktiviteter är i entréplanet på Huldregatan 8. Mötesplats Blombacka Våra aktiviteter är i entréplanet på Huldregatan 8. Tisdag 4 09.30 Sittgympa Gympa för dig som orkar lite mer. Vi jobbar med styrka och balans samt avslappning. 10.00 Trivselträff

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM TRYGGHETSBOENDET Trygghetsboendet har fyra avdelningar, Stugan, Ollebo, Skogsbo och Grantorp och består av totalt 27 lägenheter samt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2017

Avgifter för omsorg och stöd 2017 Avgifter för omsorg och stöd 2017 Inledning Från och med den 1 januari 2017 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2016-03-01 Lagförändring har skett gällande maxtaxan. Strömstad kommun har inte beslutat

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Örebro Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Örebro Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Örebro Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten Informationsmöten 18, 19, 20 mars samt 9 april 2013 Agendan för dagen.. Inledning Varför ett nytt ersättningssystem Nytt ersättningssystem Tidrapportering

Läs mer

Tjänsteskrivelse

Tjänsteskrivelse Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Översyn taxor och avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet. Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete.

Säg vad du tycker om vår verksamhet. Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa till oss.

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År 2014 Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Undersökningen genomfördes under mars till och

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2017-03-01 2018-02-28 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg/boendestöd. Taxan

Läs mer

Socialnämndens taxor 2017

Socialnämndens taxor 2017 Socialnämndens taxor 2017 Socialnämndens taxor 2017 Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad Seminarium 2:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad i Stockholmsregionen Hur skapar vi verkstad Vision Praktiskt

Läs mer

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Sammanträde

Sammanträde GOTLANDS KOMMUN REGISTER Sammanträde 42 Inledning 43 Val av justeringsledamot 44 Nästa möte 45 Taltidning 46 Brandsäkerhet 47 Förebyggande hembesök i Gotlands kommun 48 Avslutning 1 Plats och tid Beslutande

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Humana hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Enligt statistik från Försäkringskassan är också ohälsotalet i Sundbyberg, både för män och kvinnor, högre än för länet totalt (2).

Enligt statistik från Försäkringskassan är också ohälsotalet i Sundbyberg, både för män och kvinnor, högre än för länet totalt (2). Carina Bergstedt Äldreförvaltningen 2014-10-13 1 (5) Äldreförvaltningens analys kring fokusområde: Högre andel medborgare i Sundbyberg har omsorg (boende och hemtjänst) jämfört med andra kommuner Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2014-08-14 1 (6) Plats och tid Gunnar Lindbergs arbetsrum, torsdag 14 augusti 2014, kl 09:30-11:30 Beslutande Gunilla Bergstedt, SPF, ordf JaanEric Lundqvist, SKPF Rune Berglund,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN Wasagården är ett vård- och omsorgsboende Senast reviderad 2014-03-25 2 (6) OM WASAGÅRDEN Wasagården är ett vård- och omsorgsboende. Wasagården är byggt 1971 och har tre avdelningar,

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer