Hemtjänsten i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänsten i Stockholm"

Transkript

1 Rapport från ett seminarium om Hemtjänsten i Stockholm en pressad verksamhet Bild: Robert Nyberg Torsdagen den 15 mars

2 2

3 SeminarietHemtjänsteniStockholm enpressadverksamhet HemtjänstenföräldreiStockholmhargenomgåttstoraförändringardesenasteåren. Arbetsförhållandenaförpersonalenärstressiga,resursernaförsmåochtidenräckerinteför attgedegamlaenbrahemtjänst.storaproblemfinnsmeduppföljningochsamverkan mellanolikaprofessionerochdetstoraantaletutförareavhemtjänst.ettseminarium arrangeradesden15mars2012förattbelysahemtjänstenfrånolikahållochföratt diskuterahurdenkangörasbättre.arrangörervargemensamvälfärd,stockholmochabf. Medverkande: RailiKarlsson,avdelningschefpåÄldreförvaltningen,Stockholmsstad UlfBjerregaard,vårdbiträdeochhuvudskyddsombud,Kommunal,Södermalm ElisabethBos,enhetschefvidJordbrovårdcentral,distriktssköterskaochdoktorand IngegerdPaulsson,brukare,berättadeutifrånsinskriftMinavårdbiträdenochjag,om hemtjänsten Moderator:PeterLorentzon,GemensamVälfärd,Stockholm Lokalenvarmeränfullsatt,ca65personer.PeterinleddemedattberättaomGemensam välfärd.enkortpresentationavförhållandenainomhemtjänstenigöteborggjordesaveva Olofsson,riksdagsledamotförV. Dokumentationenfrånseminarietmedbilagorfinnspåwww.gemensamvalfard.se SammanfattningavseminarietgjordavGemensamvälfärd 1. Försmåresurser DetviktigastebudskapetfrånseminarietvarattresursernatillhemtjänsteniStockholmär försmå.tidenförpersonalenräckerintetillförattgegodomsorg.arbetsförhållandenaär stressadeochlönernalåga.alarmerandeärattseriösastiftelsedrivnaföretagupphörtmed sinhemtjänstdåmanmednuvarandeersättninginteansersigkunnahållaengodtagbar kvalitet.dessabristanderesurserharocksåmedverkattillattbiståndshandläggarnasrollhar förskjutitsfrånattframföralltbedömadenäldresbehovavomsorgtillatt hållabudget. Detnyaersättningssystemsomplanerasattinförasfrån1januari2013utgörenförbättring menkommerinteattkunnalösaproblemenominteväsentligtökaderesursertillförs hemtjänsten. 2. Fragmentiseringavverksamhet Ettannatstortproblemärfragmentiseringenavverksamheten.Lagenomvalfrihet,LOV, inomhemtjänstenistockholmharinneburitettstortantalutförareavhemtjänst.totalt finns135privataoch40kommunalautförare.detinnebärattexempelvisen biståndshandläggarekanhamellan70 90utförareavhemtjänstatthakontaktmed.Därtill 5 10vårdcentraler,korttidsboenden,dagverksamhetermfl.Påmotsvarandesätthar distriktssköterskanochprimärvårdsrehabenmängdolikakontakter.kontinuitetoch samverkanblirmycketsvåraattskapaochupprätthålla.tidigarevälfungerandesamarbeten harupphört.denformellavalfrihetenförbrukarenattkunnaväljamellan90utförareisin 3

4 stadsdelharmycketnegativakonsekvenserfördetsomuppskattasmest,trygghetoch kontinuitet.desomdrabbasärframföralltdemestsjukaäldre,ca30%avdemedhemtjänst harocksåhemsjukvård. 3. Kommunalautförare Antaletkommunalahemtjänstenheterharminskat.60%avhemtjänstenäriprivatregi. Någonstadsdelsaknarheltkommunalautförare.Detärviktigtattkommunalhemtjänst finnskvarochhelstökar.deharettgeografisktområdesansvar.deharhögreandelfast anställdaochheltider,liksomhögrekompetensochdeharkollektivavtal.deutgören nödvändigt riktmärke fördeprivatavinstdrivnaenheternaochdetarhellerinteutnågon vinstfrånverksamheten.kommunalhemtjänstskaocksåvaraicke valsalternativet. 4. Utvärderaolikaformeravhemtjänstilandet Vidseminarietbelystesdestoraskillnadersomfinnsilandetihurhemtjänstenär organiserad.istockholmgällerlovmedvalfrihettillca175utförarevilketblamedförten fragmentiseringavverksamheten.igöteborgochmalmöharmanvaltattinteinföralov. Därhardekommunalaenheternaettgeografisktområdesansvarochförutsättningför samverkanmellanolikaprofessionerärmycketstörre.kravenpåutbildningsnivåoch heltidstjänsterärhärocksåhögre.igöteborgtillämpasävenenmodellförökat självbestämmandeihemtjänsten.ca25kommunerilandetharsagtnejtilllov,ytterligare ca35harintebestämtsig.detärviktigtattdeolikaformernaförhemtjänstenfårfortsätta attexisteraochattdeutvärderasochjämförsmedvarandra.detärdärfördjuptfelaktigtatt, somregeringenhotar,lagstiftaomattlovskainförasinomhemtjänstenihelalandet. Faktaomhemtjänsten Ca16500personerharhemtjänstiStockholmsstad.Ca30%avdemharocksåhemsjukvård. Medelåldernfördessaär85år.LOVgäller,vilketinnebär kundval ochfrietableringav hemtjänstföretageftergodkännandeavstockholmsstad.detfinnsca135privataföretag och40kommunalaenheter.ca60%avhemtjänstendrivsavprivatautförare.enstadsdel, Älvsjöharingenkommunalutförare.Ommanintevaltnågotföretag,utförshemtjänstenav detprivatahsbomsorg.(dettaändradesislutetav2012såattmannuiställetenligt lottning tilldelasettvisstföretag,intehsb omsorg.) Inledningar SeminarietinleddesavIngegerdPaulsson,somharvaritanvändareavhemtjänstifleraår ochnuskrivitmanustillenskrift,minavårdbiträdenochjag,omhemtjänsten.denbyggeri storutsträckningpåintervjuermedhennesvårdbiträden.ingegerdlevandegjordeviaett arbetsschemaförettvårdbiträdehosettprivathemtjänstföretag,hurettkvällspasskanse ut.arbetsdagenbörjarkl16:00påettkontormedhämtningavnycklarochrapporter.fram tillkl22.00skasedan14brukarebesökasförolikainsatser;middag,bytablöjor, kvällshygien,medicin,stödstrumpor,toabesökmm.varjebesökärplanerattillmellan10 och30minuter,deflestaomfattar20minuter.gångtiden(eller springtiden som personalennusäger)ärberäknadtillca60minuter.detåterstårdärmedca5timmarförde 14besöken.Mentidenattförflyttasigmellanbrukarnatarirealitetentvåtimmar.Den sammanlagdasträckanmellanbrukarnaär1miloch3kilometerochtarsålångtid.således återstårendastca4timmarför14besök!denfelandetidentasfråndegamlaochfrånegna 4

5 raster.vårdbiträdenassvåraarbetssituationärintebaraenarbetsmiljöfråga.konsekvensen blirattdegamlaintefårdenhjälpdebehöverochharrätttill. Tidigarevarallhemtjänstkommunal.Hemtjänstenfannsmitti byn,ochbetjänadeett begränsatområde.avståndentillbrukarnablevintesåstora,eftersomstadsdelsnämnden hänvisadebrukarnatillnärmastehemtjänst.numeraärdetannorlunda.mångaföretagien stadsdelkonkurreraromsammabrukare.brukarnaåsinsidaharmöjlighetattgenomdet friavaletväljavilketföretagdevillha,ävenomdetinteliggernärmast.detärdärförsom avståndenmellanolikabrukareiblandärsåstora.(bilaga1). RailiKarlssontaladeunderrubrikenEnhemtjänstiförändring.Honinleddemedatt kortfattatberättaomäldreomsorgenochhurhemtjänstenärorganiserad. Kommunfullmäktigebeslutarombudgetramarochinriktningsmålenföräldreomsorgen. Äldrenämndenansvararförkommunövergripandefrågorrörandeäldreomsorgsamt samordnarochutvecklaräldreomsorgenistockholmsstad.äldreförvaltningentarfram underlagförbeslut,genomförutredningar,initierarutbildningavpersonal,följeruppoch kontrollerarmm.stadsdelsnämndernaochderasförvaltningarhardetdirektaansvaretför äldreomsorgen. Honredogjordesedanförettförslagtillnyttersättningssystemförhemtjänstensomavses införas1januari2013.bakgrundenärkritikmotattdennuvarandeersättningentill utförarenärförlågochförattsystemetupplevtssomsvårtattförstå.syftetmedförslaget ärattsäkerställaattdenenskildefårdeinsatserdenneärbeviljadochgeförutsättningar förenhemtjänstavgodkvalitet.dennyaersättningenskautgåfråndenfaktiskatidenhos pensionären,intesomnudärersättningenutgårfrån18nivåermedtimintervallerper månad.denenskildekommerocksåattivissafallfåreduceradavgiftominteallatimmar utförs.iersättningenskaräknasinpersonalenskringtidfördokumentation,gångtidoch övrigpersonaltid.förutsättningarnaförengodarbetsmiljöhospersonalenbördärföröka.i sambandmeddetnyasystemetplanerasenelektronisktidsregleringförattdetinteskaråda någraoklarheteromvaddetutfördauppdragetomfattar.ersättningsbeloppenblirdag, kväll,helgikommunalregi351kr/timmeochiprivatregi360kr/timme,vilketinnebären relativstorökningjämförtmedvaddengenomsnittligatimersättningenidagkanberäknas till.personalkostnadenärberäknadpådengenomsnittligalönenföromvårdnadspersonali Stockholm,22000kronorpermånadförutomsocialaavgifter.Meddenhögreersättningen kommerstörrekravattkunnaställaspåpersonalensutbildningsnivåelleryrkeserfarenhet. Detnyaersättningssystemetkommerocksåattgebättrestatistikunderlagochunderlätta uppföljningavutfördtidochutfördainsatser.(bilaga2) UlfBjerregaardgavEttfackligtperspektivpåhemtjänsten.Hanbelystemedkonkreta exempelhurpressadarbetssituationenärförhemtjänstenspersonalochhurdetgårutöver omsorgentilldeäldre.ytterstberordettapåattresursernatillhemtjänstenärförsmå.ett uttryckfördettaäratttvåstiftelsedrivnaföretag,erstahemtjänstochborgerskapets hemtjänst,upphörtmedverksamhetdåmanansågattersättningenvarförlåg.hanbeskrev sedanutförligthurekonominförhemtjänstenfungerar.utifråncentralttilldelademedel genomförstadsdelsnämndernaenfördelningtillområdenabarnomsorg,äldreomsorgoch handikapp ochindivid ochfamiljeomsorg.stadsdelsnämndernasviktigasteuppgiftäratt hållabudget.enligtulffungerardetdåsåattvidbudgetproblemäräldreomsorgendet områdesomharsvårastatthävdasig.barnomsorgenharstarkaochtalföraföräldrar. 5

6 PersonermedfunktionshinderhariLagenomstödochservicetillvissafunktionshindrade, LSS,enlagstiftningmedspecificeraderättighetersomgerettrelativtgottskyddmot nedskärningar.äldreomsorgenharlagstödisocialtjänstlagenochbeslutominsatserför exempelvishemtjänstkanöverklagas.mendetsomhänderärattbiståndshandläggaren, medstödfrånsinchef,heltenkeltminskartidenförolikainsatsertillenbrukareochdärmed ersättningentillutföraren.påsåsättkanresursersomtilldelatsäldreomsorgenförasövertill annanverksamhet.kommunalharhaftfleradustermedstadsdelsförvaltningenomdetta. Biståndshandläggarenhävdarattexempelvisduschningförenvisspersonendasttarenviss tid.utförarensägernej,dettarmertid.förvaltningenstårpåsigochfattarbeslutomtiden förinsatsen.biståndshandläggarenärensorts nedskärningsaktör förstadsdelensdåliga ekonomi.kommunalharförgäveskrävtensärskildutredningomhurlångtidolikainsatser beviljatstaijämförelsemedstadensövergripanderiktlinjerförtidsåtgångtillinsatser. Ulfsågdetnyaersättningssystemetsomenförbättringmendetlöserinteproblemetmed attresursernatotaltsettärförsmåtillhemtjänsten.hansågingapolitiskasignaleratt tillräckligtmednyamedelkommeratttillförashemtjänstenfrån2013.konsekvensenav höjdersättningblirdärförattdenersattatidenförvarjebrukarekommerattminskaelleratt detsparaspålönertillpersonalensåattbudgetenförstadsdelsnämndenkanhållas. Ulfbetonadeviktenatthakvarkommunalautförareavhemtjänsten.Omexempelvisden kommunalahemtjänstenpåsödermalmläggsnedblirdetproblemocksåfördeprivata. Möjligheternaökarförstadsdelsnämndenattdranerpåverksamhet,detblirettracemot botten.ienstadsdelfinnsingenkommunalutförarealls.dekommunalaenheternaochäven vissaseriösaprivatautförareharstorbetydelsesom riktmärken fördenprivatdrivna hemtjänsten.deharexempelvisflerheltidsanställdaochfärretimanställdaochharockså generelltenhögregrundutbildningavdeanställda. ElisabethBostaladeomSamverkanmellanhemtjänstochprimärvårdurdistriktssköterskans perspektiv Vadharhäntmedsamverkanunderdesenaste20åren?Tidigare,under90 talet, arbetadepersonalenpåenvårdcentraliteamutifrånettområdesansvar.vid vårdplaneringenpåsjukhusetinnanpatientenåtergicktillhemmet,fannsallaolikaberörda samlade(blahemtjänstföreståndare,hemtjänstpersonal,läkare,distriktssköterskaoch anhöriga)ochhemgångenförbereddesnoga.mötengenomfördesocksåvarjemånadmed personalfrånvårdcentralochhemtjänstkringolikapatienter.vårdcentralenutbildadeoch handleddehemtjänstpersonalenkringexempelvisdiabetes,nutrition,stödochhjälpvid strokeellerhurpersonalochanhörigakundeupptäckaochföravidareproblemsomden äldrehade.distriktssköterskandeltogävenpåhemtjänstgruppenspersonalmötennågra gångerpertermin.gruppenhadeettområdesansvarsomihuvudsaköverensstämdemed vårdcentralensupptagningsområde.entrygghet,kontinuitetochnärhetfannsisamverkan. GenomvårdvaliprimärvårdenochframföralltgenomLOVinomhemtjänstenhardenna samverkanslagitssönder.inomenstadsdelkanfinnas5 10vårdcentralermedpatienter frånocksåandrastadsdelar.ihaningekommun,därjordbrovårdcentralligger,finnsnu32 privatahemtjänstföretag.istadsdelaristockholmfinnsännuflerutförare.en distriktssköterskakansåledeshamerän50hemtjänstenheterattsamverkamed. Kommunenfårtadetyngstavårdtagarna.Förutsättningarnaförsamverkanharförsämrats drastiskt.vårdplaneringsmötenskerintelängrepåhandenssjukhus,deskerviatelefoneller ettwebbsystem.teamarbeteärnästanomöjligt,kontinuitetenikontakternadåligoch kontaktytornaotaliga.mötenägerrumpertelefonochkontaktbristermedanhörigaoch 6

7 personal.ingautbildningsinsatserskerlängretillhemtjänstpersonal.detäromöjligtmedså mångaaktörer.detfinnsingensamsynlängrekringdenäldre,attvigemensamtska tillgodosepatientensbehov.vårdenochomsorgenharfragmentiseratsochskerutan långsiktigplanering.kontrastentillvadsomgälldeunder1990 taletärmycketstor.(bilaga3) EvaOlofsson,riksdagsledamotförvänsterpartietochtidigarekommunalrådiGöteborgmed ansvarföräldreomsorgengavenmotsattbildtilldennafragmentisering.göteborgharen rödgrönmajoritetochharinteinförtlov.allahemtjänstenheterärkommunalaochhar ansvarförettgeografisktområde.förutsättningarnaförsamverkanmedvårdcentraler, rehabiliteringochbostadsföretagärdärförgoda.tiostadsdelarsamarbetar.manharäven ensärskild Göteborgsmodell förökatsjälvbestämmandeihemtjänsten,därbrukarnahar möjlighetattbestämmaövervadmanvillhahjälpmed.manharslutitettavtalmed Kommunalomrätttillheltid,densomönskarkangånedtilldeltid,ocharbetarmedatt kraftigtminskaosäkratimanställningargenomhögregrundbemanning.manharockså satsatpåutbildningförpersonalengenomenkompetensstege.resursproblemfinnsäveni Göteborg. Diskussionen IdiskussioneninformeradesocksåomattMalmöintehellerinförtLOVmedungefärsamma argumentsomdeigöteborg.manframhållerdärocksåattskattemedlenskagåtill äldreomsorgochintetillprivatavinster. Rehabiliteringenssamverkanmedhemtjänstenbelystesiettinlägg.Bildenliknarmycket densomgavsfördistriktssköterskan.landstingetsprimärvårdsrehab,ettantalenheteri Stockholmmedområdesansvar,arbetarmedrehabiliteringihemmetavpatienterefter exempelvisenstroke.träningenskerettpargångeriveckandeförstaveckorna.denskulle behövaskedagligenochdåmedstödfrånhemtjänstpersonalen.delegeringentillframförallt deprivatahemtjänstenheternafungerardåligtdådessaintefårersättningfördettaarbete. Vardagsrehabiliteringen,attdenäldrefårstödiattsjälvutföravardagligasysslor,att användasinaegnakraftersålängesommöjligt,fungerarintehellerbra.hemtjänstens personalharintetidellerkunskapfördet.somdetstårienrapportfrånäldrecentrumsköra länkarivårdkedjannr2/2011; dettafördenenskildesåviktigastödetattåterfåochbehålla sinafunktionerharblivitingensansvar (s25).somfördistriktssköterskanärdetför Primärvårdsrehabmångaenheteratthållakontaktmed.Fragmentiseringenråderocksåhär. DennabliränstörrenärLOVkommerattgällaocksåprimärvårdsrehabfrånhösten2012. Biståndshandläggarensrollkommenteradesiflerainlägg.Dennesrollärsvår.Manskabåde varadensombedömerdenäldresbehovavhemtjänstochmanska hållabudget.den senarefunktionenharblivitalltviktigarenärresursernablirknappa.arbetssituationenär tidsmässigtmycketstressad,relationernatilldeäldreochderasanhörigahinnsintemed. Fragmentiseringenavverksamhetenharocksådrabbatbiståndshandläggarnahårt.Ien rapport,ävendenfrånäldrecentrum,biståndshandläggare attvaktapengarellerbedöma äldresbehovnr13/2010,beskrivssvårigheternamedsamverkansåhär: BiståndshandläggarnaiStockholmharmellan70 94utförareinomhemtjänsten,där tillkommerdagverksamheter,korttidsvårdsamtvård ochomsorgsboenden.läggdärtill antaletvårdcentralersomvarierarmellan3 12perstadsdelsförvaltning,sjukhus, överförmyndarnämnden,tolketc.samverkanmedandraberördayrkeskategorierharblivit enutopimeddenmångfaldenavutföraresomfinns.ävenomenhandläggareskulle 7

8 samverkamedlåtosssägaentredjedelavovanstående,finnsdetidagslägetingarimliga förutsättningaratthinnameddettaför140ärenden. (s42) Idiskussionengavsfleraexempelpådenstressadesituationenförvårdbiträden.Manhinner intemedattgeengodomsorgtilldeäldre.bemanningenärförlåg.socialstyrelsenhar beräknatattavdesomharhemtjänstfårflertaletendastca60%avdenbeviljadetiden. Oseriösaföretagfuskarmedtidenförattfåverksamhetenattgåihop.Deharocksåfler timanställdaändekommunalaenheternaförattsänkasinakostnader.utbildningsnivånär generelltsetthögrehosdekommunalautförarna.föratthöjakompetensenhospersonalen inomhemtjänstenharbeslutatsomett omsorgslyft därävendeprivatautförarnaingår. Stororoframfördesöverhurdeprivataföretagenkankommaatt konkurreraut de kommunalaenheternadådetillskillnadfråndekommunalakanerbjudasktilläggstjänster somkanfinansierasmedrut avdrag. Flerainlägghandladeombiståndshandläggarnasdubblaroller,attbådesetilldenäldres bästaochatthållabudget,liksomomderasstressadearbetssituationmedmångaärenden ochkontaktytor.förattskapabättrearbetsförhållandenfördem,diskuterasattinföraen förenkladformavbiståndshandläggning. Fleraexempelgavspåhuruppföljningochkontrollbrister.Gravamissförhållandentasinte upp.påstridigaanhörigakansetillderasgamlafårmeromsorg,påandrasbekostnad. Stockholmsstadplanerarattförstärkainspektörsfunktionenavhemtjänsten.Enkommentar tilldetökandebehovetavkontrollsomsystemetkräver,varattdennaapparatkostar pengar.somtasfrånomsorgen. AvslutningsvisställdesfråganomhurGemensamvälfärdskagåvidaremedfrågan.En konkretidékanvaraattordnaettmöteomhemtjänstendärocksåpolitikermedverkar.en annanangelägenuppgiftärattmedverkatillattstopparegeringensplanerpåattlagstifta omattinföralovihelalandet2014.ochflerärvälkomnaattbliaktivaigemensamvälfärd. AntecknatavAnnZetherlundochPeterLorentzon. 8

9 IngegerdPaulsson Bilaga1 Kvällsschemaförhemtjänst ettvanligtexempel Tidpunkter Adress+Insats AvsatttidförinsatsGångavstånd Passetbörjarpåkontoret.Nycklarhämtas.Rapport. Ingengångtidavsatt Norrtullsgatan 20minuter 900m Middag,bytablöjor,dryck/sängliggande Ingengångtidavsatt Sveavägen 20minuter 850m Hjälpmedmiddag/gravtdement Avsattgångtid Idungatan 20minuter 650m Lättlagadmiddag,personlighygien Ingengångtidavsatt Vanadisvägen 10minuter 700m Tillsyn/pratstund Ingengångtidavsatt Dalagatan 20minuter 650m Middag+disk Avsattgångtid Västmannagatan 20minuter 725m Middag,förberedelserförnatten,stödstrumpor Ingengångtidavsatt Västeråsgatan 20minuter 1200m Assistans,förflyttning,smörjahelakroppen Ingengångtidavsatt Odengatan20minuter970m Kvällsmål,medicin,bytablöja,bytaunderlag Avsattgångtid Norrtullsgatan20minuter970m Tillsyn,blöjbyte,medicin,förberedsmörgåstillnatten Ingengångtidavsatt Sigtunagatan 30minuter 990m Brukarentalarom vadhonbehöver Avsattgångtid Surbrunnsgatan 10minuter 1100m Blöjbyte,läggning(+100år) 9

10 Avsattgångtid TreLiljor 30minuter 1100m Förberedelseförsänggående hjälpvidtoalettbesök Avsattgångtid Västmannagatan 20minuter 465m Sänggående,plockaundankvällsmaten,toabesök,kvällshygien Ingengångtid(sammahus) Västmannagatan 30minuter Hjälpvidsänggående hygien Ingengångtidavsatt Tillkontoretförattlämnanycklarochrapportera585m (Efterarbetstidensslut) Sammanlagdtransportsträcka:12kilometer Schemalagdgångtid:60minuter Faktiskgångtid:Ca120minuter Avsatttidförinsatser: Ca5timmar Faktisktidförinsatser: Ca4timmar Jagmöterocksåvårdbiträdensomharförståtthemlighetenmedgodhemtjänst. Annauttrycktesiginkännandesåhär: Detdomgamlabehöverär: lugnochroochtrivsamtomkringsig litetfridisinnetochbekvämtomkringsig (CitaturIngegerdPaulssonsskrift) 10

11 RailiKarlsson,avdelningschefpåÄldreförvaltningen,Stockholmsstad Bilaga2 PåuppdragaväldreförvaltningenharkonsultföretagetRamböllgjortenöversynavstadens ersättningssystemochenjämförelsemedandraersättningssystemitioandrakommunerilänet.av deintervjuerochdenenkätundersökningblandstadenssamtligahemtjänstutföraresomramböll genomförtframgårattmångauppleverattersättningssystemetärsvårtattförstå.enbidragande orsaktilldettaärenligtramböll,attfokussuccessivtflyttatsfrånutfördainsatsertillutfördtidvilket intevarsyftetnärersättningssystemetskapades. Syftetmedförslagettillnyttersättningssystem,vilketplanerasattinförasden1januari2013,äratt säkerställaattdenenskildefårdeinsatserdenneärbeviljadochgeförutsättningarförenhemtjänst avgodkvalitet. Detföreslagnaersättningssystemet,sombaserarsigpåutfördatimmar,korrelerarmeddetnya avgiftssystemetsominnebärattdenenskildesavgiftbaserarsigpåtimmarochintesomtidigare antalinsatserpervecka.denenskildekommerocksåattivissafallfåreduceradavgiftomintealla timmarutförts.detärdärförnödvändigtattkunnaföljaupphurmångatimmarsomfaktisktutförts. Målsättningenharvaritattersättningsmodellenskavaratydligochtransparant.Detskainteråda någraoklarheteromvaduppdragetomfattar,vilkakostnaderersättningentäckerochhurdessaär beräknade.genomattersättningentäckerkostnaderförgångtidochtidfördokumentationökar ocksåförutsättningarnaförengodarbetsmiljöförpersonalen.vidareharambitionenvaritatt ersättningssystemetskagebättrestatistikunderlagochunderlättauppföljningavutfördtidoch utfördainsatser. Förslagetinnebäratt: Ersättningutgårperutfördtimmeförinsatsersomutförsdag,kvällochhelg.Iersättningen ingårkostnaderförkringtidsåsomgång/restid,tidfördokumentationochövrigpersonaltid. Ersättningförinsatsernattetidersättsperutfördinsats. Förlarmhoskunderiordinärtboendeinförsenfastmånadsersättningvilketinnebäratt ingensärskildersättningutgårförutfördalarminsatser Tidenhosdenenskildeskadokumenteraselektronisktochrapporterastillstadens verksamhetssystemförattutbetalningskaske Ersättningvidoplaneradfrånvaro,t.ex.vidsjukhusvistelse,utgårfördentidsomskulleha utförtsundermax5kalenderdagar.dettaförutsattattutförareninteinformeratsminst2 dagarinnanfrånvaron. Utförarenkaninterapporteramertidänvadsombeställts.Omdenutfördatidenskulle överskridavadsombeställtsmåstedettagodkännasavansvarigbiståndshandläggare. Förslagtillersättningsbelopp: Insatstyp Ersättningsbelopp Egenregi Privatregi Insatsiordinärtboendedag,kväll,helg 351kr/timme 360kr/timme Insatsiordinärtboendenatt 178kr/insats 182kr/insats Fastmånadsersättningperlarmkundi ordinärtboende 134kr/mån 137kr/mån 11

12 Insatsiordinärtboendedag,kvällochhelg Itimkostnadenfördennainsatsharberäknatstotalt30%kringtid,dennainnefattar,gång/restid,tid fördokumentationsamtövrigapersonaltid.ersättningförarbetepåobekvämarbetstidhar beräknatstill11%avlönekostnaden.personalkostnadernaärberäknadepådengenomsnittliga lönenföromvårdnadspersonalistaden. Insatsiordinärtboende,natt Itimkostnadenfördennainsatsharberäknatstotalt50%kringtiddådetiregelärbetydligtstörre avståndmellankundernapånatten.ersättningförarbetepåobekvämarbetstidharberäknatstill21 %avlönekostnaden.inattersättningeningårocksåbilkostnader. Förattberäknakostnadenpernattinsatsingårlönekostnaderför1,5personal.Dettadånattinsatser iblandkräverdubbelbemanning,dockintealltid.ersättningenpå178krärberäknadpåatti genomsnittgörs3,5insatserperersatttimmeundernatten. Larminsatseriordinärtboende Dålarminsatseräroplaneradekandeintetidbestämmasochbeställasiförväg.Dessainsatserligger därmedutöverdenbeställdatidenvilketocksåärdenmaxtidutförarenkanrapporteraisystemet. Förvaltningenföreslårdärförenfastersättningperlarmkundiordinärtboendeoavsettom larmkundenharandrainsatserellerenbartlarm.denfastaersättningeninnebärattingenersättning betalasutperutfördlarminsats. Högrekravpåutbildningochyrkeserfarenhet Enviktigfaktorförengodkvalitetihemtjänstenärpersonalenskompetensocherfarenhet. Beräkningarnaavtimkostnadernabaserarsigpåengenomsnittligmånadslönpå22000krför hemtjänstpersonalen.medoutbildadpersonalutanerfarenhetärdengenomsnittligalönenivån betydligtlägre.meddennyaersättningenanseräldreförvaltningenattstörrekravkanställaspå personalensutbildningsnivåalternativtyrkeserfarenhetidenkommanderevideringenav förfrågningsunderlagetförhemtjänsten. Tekniskalösningar Enförutsättningfördetföreslagnaersättningssystemetärattutförarnaskarapporterautfördtid elektroniskt.dåallakringkostnaderingåritimersättningenärdetbaradenfaktisktutfördatidenhos denenskildesomskagenereraersättning,förutomdenersättningsomutgårvidkundensoplanerade frånvaro.enannanfördelmedenelektronisktidsrapporteringärattdetärenkeltattföljaupp utfördainsatserhosdenenskildeochdiskussioneromhemtjänstpersonalenvarithosdenenskilde ellerintekanundvikas. 12

13 Bilaga3 ElisabethBos,distriktssköterskaochenhetschefpåJordbrovårdcentral,samtdoktorand,Centrum förallmänmedicin Samverkanmellanhemtjänstochprimärvårdenurdistriktssköterskansperspektiv Vadharhänt medsamverkanunderdesista20åren? Närhusläkarreformeninfördesibörjanpå1990 taletvartankenmeddenattförbättra tillgänglighetenochkontinuitetenidenöppnavården.påvarjevårdcentralarbetadepersonaleni teamutifrånettområdesansvar.detvaroftasttvådistriktssköterskor(dsk)ochenläkare, sjukgymnastocharbetsterapeutsomarbetadetillsammans.kunskapenomvarandraskompetensvar godochgavstoramöjlighetertilletteffektivtteamarbete.personalensamverkademedandra vårdgivareisamhällett.ex.medkommunenssocialtjänstellerhemtjänstgruppisammaområde. Husläkarreformenupphördeattgälla1996,dåennyregeringmedandraintentionerför primärvårdentillträtt.såhärkundedocksamverkanseutunderhusläkarreformenenligtmina erfarenheterfråndentiden; - Innanpatientenåtergicktillhemmetvardetettvårdplaneringsmöte(VPL)påsjukhuset.De somdeltogimötetvarhemtjänstföreståndareochutseddhemtjänstpersonal,anhöriga, ansvarigläkareochsjuksköterskafrånavdelningenochjagsomansvarigdskoch undersköterska. - Mötengenomfördesengångpermånadpåvårdcentralenmedhemtjänstpersonalfrån området,ansvarigläkare,sjukgymnastocharbetsterapeut,samtansvarigdskmeddialog kringgemensammapatienter. - Utbildningsinsatseriolikaformerihemmet;exnutrition,diabetes,viktenavvardaglig aktivitet,hurskadusompersonalhjälpatillochgestödtillpatientermedstroke,exvid påklädning?nyupptäcktdiabetes,vadbehöverpersonalenfåutbildninginomdettaområde? Vikundeävenstämmaträffmedanhörigomdetvarnågonspeciellomvårdnadsomskulle utföras;ex.gesondnäring,instruktionomsyrgasapparat,diskuterakostochmåltidsförslag. Varauppmärksamochförebyggaviktnedgång,ellerbaravaratillhandsochkunnage stödsamtal,attingetrygghetförbådeanhöriga,patientochpersonal. - Jagdeltogihemtjänstgruppenspersonalmötenettpargånger/terminellerefterbehov. Hemtjänstlokalenlågcentraltimittområdeochvarlätttillgänglignärjagt.ex.varutepå minahembesök.jagkundegesvarpåpersonalensfrågoromvårdtagarna,gavfeedbackoch viutvärderadetillsammansvadsomhadeskettmedpatienten,tillexempel;hurgårdetmed ätsituationen,kanpatientenkläpåsigsjälvefterstrokenochgörsdetnågraframsteg?jag kundeocksågeutbildningefterbehov. Vårdval VårdvalStockholminfördes2008ochbyggerpåLagenomvalfrihetssystem,s.k.LOVsomvi fortfarandearbetarefter.detinnebärfrietableringförvårdgivaresomuppfyllerkravenivårdvalets förfrågningsunderlag.medborgarnafårenligtlagendärmedettstörreinflytandeöversinegenvård ochdekanfrittfåväljasinegenvårdcentralenligtvårdvalsavtalet.avtaletinnebärocksåattäldre medhemtjänstit.ex.haningekommunfrittfårväljavem,vilkasomskautförahemtjänstenhosdem. Vadhardettafåttförkonsekvenserfördenenskildepatienten? Minnuvarandearbetsplats,Jordbrovårdcentral,liggeriHaningekommun.Detäreninvandrartät förortsombyggdestillunder1960 talet.härborcirka9500invånarevaravcirka3500personermed 13

14 utländskbakgrund.vidingångenav2008varvitvungnaattavyttraentredjedelavpersonalenpå grundavminskaderesurser.medeldelasuttillprimärvårdenefterpatientersstigandeålderochvi harenbefolkningensomärrelativtung,mendeärocksåväldigtsköramedolikatraumafrånsina hemländermednedsatthälsasomföljd.vihardärförmångamultisjukaungapatienterinskrivnai hemsjukvården(hsjv),dessapatienterharoftastinsatseravkommunalhemtjänst.enkonsekvensav vårdvaletblevattvihadeförmångapatienterinskrivnaihsjv.vihadeenligtbeställarnautförtför mycketvårdochblevdärmedålagdaattbetalaviteeftersomekonominbaserasendastpå ålderstrukturenochingenhänsyntastilldetegentligavårdbehovet. Privataaktörer kommunalhemtjänst Isambandmedattpatienternabeviljashemtjänsthardemöjlighetattväljavilkenavdegodkända leverantörernasomskautförasinhemtjänst.idagfinnsdenbarainomhaningekommun32privata aktörer,totalt135istockholmslän.irapporten Styrningenspåverkanpåekonomi, arbetsförhållandenochkvalitetihemtjänsten (2010)utgivenavKarolinskaInstitutetpåvisadesatt denkommunalahemtjänstenärmyckettyngre.dettadärförpatientersominteväljerellerhar förmågaattväljanågotalternativmedautomatikhamnaridenkommunalahemtjänsten.rapporten visarocksåkommunenshemtjänstochprivatautförareintearbetarpålikavillkorochatt arbetsförhållandenärsämre,blandannatärtidenknapptilltagenförpersonalenatthinnautföra sinaarbetsuppgifterhosvårdtagarenpåettoptimaltsätt. Hurhardåsamverkanmellanossblivitefterdessaförändringar? - DetäringaVPL mötenpåhandenssjukhuslängrepågrundavtidsbristfrånallashåll. IdagskerVPLoftastviatelefonen,ellerviawebbcare;ettwebb baserat kommunikationssystem,ellerocksåviaettfaxmeddelande,attpatientenredanåkthem ellerpåvägattgåhem. - DetäringaVPL mötenlängremedhemtjänstenelleranhörigaivårdtagarenshem.utan detblirmeraavakutkaraktäromvårdtagarenintekanöppnadörrenoch hemtjänstpersonalbehöverkommamednyckel. - Ingautbildningsinsatserlängretillhemtjänstpersonal,detärenomöjligsitsmedså mångaaktörer. - Däremotregelbundnamötenengång/månadpåvårdcentralen,därentilltvå hemtjänstpersonalfrånkommunendeltar,ingamötenskermedövrigaprivataaktörer. - Möteengång/terminmedbiståndshandläggare,medicinskansvarigsjuksköterska(MAS) frånkommunensäldrevårdochdistriktssköterskorfrånallavårdcentralerinomhaninge kommun. Enrapportfrånhälso sjukvårdsförvaltningen(2010) Basalhemsjukvård vadharhäntsedan2008? påvisaralladessasvårighetermedsamverkanmedhemtjänst,alltflerolikaaktörerinom omsorgsarenangördetsvårtattfåtillgemensammamöten.dennamångfaldavaktörerinom hemtjänstenomöjliggörkontaktochnågonformavkvalitet.detfinnstyvärringengemensam samsynlängrekringdenäldre,attvigemensamtkantillgodosepatientensbehov.hjälpentill patientenblirfragmentiseradochutanlångsiktigplanering.tillsyvendeochsistdrabbardetden enskildepatientenattintefåenbravårdsomhan/honharrätttill.våraundersköterskorfrån vårdcentralenrapporterarattpatientenkansittamedfinafärggladapresentationerfrånprivata utförareochförsökaattväljanågon,defrågaroftastvemskadeväljaochpåvad? 14

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Särskola 20 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN Hagagården är ett boende för personer med demensproblematik SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM HAGAGÅRDEN Hagagården startade sin verksamhet 1989 och består av

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur träden är en del

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen 1 1 Gotlands kommun Så arbetar vi med kostnad per brukare inom socialförvaltningen Lena Lager socialdirektör, lena.lager@gotland.se Eva Sellberg kvalitetschef, eva.sellberg@gotland.se 2 2 Agenda Kort om

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 35 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der

Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der 1 (8) Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der stockholm.se 2 (8) Innehåll Ej inlästa besök/frånvaroperioder 3 Hur hittar man rapporten Ej inlästa besök/frånvaroperioder? 4 Hur använder man

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM TRYGGHETSBOENDET Trygghetsboendet har fyra avdelningar, Stugan, Ollebo, Skogsbo och Grantorp och består av totalt 27 lägenheter samt

Läs mer