Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008"

Transkript

1 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Fortsatt resultatförbättring under tredje kvartalet Omsättning tkr ( ) Resultat efter skatt tkr (12 232) Resultatet per aktie 0.27 kr (0.28) Försämrade marknadsutsikter Omsättningsprognosen reviderad från 320 till 305 Mkr Nyckeltal koncernen Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Helår TKR Nettoomsättning Rörelseresultat EBIT Rörelsemarginal 10% 8% 4% 2% 8% 10% 13% 8% Resultat efter finansiella poster VD kommentar: Vi gjorde ett bra resultat under tredje kvartalet och så sent som i september slogs nya produktionsrekord. Åtgärderna för att förbättra lönsamheten har gett resultat. Ett antal viktiga kontrakt inför 2009 säkrades under perioden. Dock har efterfrågan av kärnborrning för fältprospektering minskat kraftigt inför fjärde kvartalet. Förändringen har kommit mycket snabbt och i förvånansvärt stor omfattning, detta gäller framförallt i Sverige och till viss del i Finland. Vår bedömning är att den minskade efterfrågan kommer att påverka omsättningen för fjärde kvartalet, vi reviderar därför omsättningsprognosen från 320 Mkr till 305 Mkr, vilket var vår ursprungliga prognos för 2008, säger Mikael Berglund, VD för Drillcon. För ytterligare information kontakta: Mikael Berglund, VD Drillcon AB Telefon: E-post: WEB: Certified Adviser på OMX First North: Glitnir Box Stockholm, Telefon Allmänt om Drillcon-gruppen: Drillcon AB (publ), listat på First North, med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 250 Mkr under 2007 och förväntas uppgå till 305 Mkr år 2008.

2 Resultat och finansiella uppgifter Smoy ingår i koncernens resultat- och balansräkning från och med Q För att underlätta jämförelse noteras värden som inkluderar Smoy för Q på detta vis: (inklusive Smoy Q1 2007) Omsättning ökade till tkr ( ) ( ) Resultatet efter skatt sjönk med 5% (1%) till tkr ( tkr) ( tkr) Resultatet för perioden påverkas negativt av att 800 tkr har avsatts för eventuellt osäkra kundfordringar. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till tkr ( tkr). Soliditeten uppgick till 61% (63%). Rörelsemarginalen var efter tredje kvartalet 7% (10%) (7,7%) Drillcon Core AB Under periodens har 20 borrmaskiner varit engagerade på borruppdrag i Sverige och Finland. Produktionen, räknat i borrmeter kärnborrning, ökade med 10% till m (93 985m). Sju maskiner har varit sysselsatta med borrning ovan jord för fältprospektering åt Zinkgruvan Mining, Wiking Mineral, Boliden, Inmet Mining och Nordic Mines. Borrningsuppdragen under jord åt LKAB, Boliden och Zinkgruvan fortsätter att ligga på en hög nivå. Utöver prospekteringsborrning har geo- och byggtekniska borrningar utförts i Forsmark, Stockholm och Oskarshamn. Under perioden förlängdes avtalet med LKAB för borrning i Malmberget under Avtalet omfattar ca. 20,000 borrmeter och är värt ca. 11 mkr. Efter perioden slut har ett treårsavtal tecknats med Zinkgruvan Mining AB för borrningar under jord för åren Suomen Malmi Oy (Smoy) Under perioden borrades m kärnborrning ( m) -6% och m hammarborrning (15 400m) +30%. Försäljningen av geofysiska- och bergmekaniska tjänster fortsätter att gå bra och har ökat kraftigt och var under perioden tkr (6 807 tkr) +70%. Vid periodens slut hade Smoy 24 borrmaskiner i drift i Finland, Sverige och Portugal. Majoriteten av dessa, 18 stycken, borrar för fältprospektering eller geotekniska borrningar ovan jord. Det viktigaste pågående geotekniska projektet är borr- och geofysikprojekt åt Posiva, Marjabanan i Vanda och Esbo tunnelbana. De största prospekteringsuppdragen pågår åt Agnico-Eagle, Inmet-Pyhäsalmi, Nordic Mines-Laivakangas, Polar Mining samt Boliden-Aitik. Under jord pågår borrningar för Lappland Goldminers i Pahtavaara, Endomines i Pampalo-gruvan samt åt Inmet i Pyhäsalmi. Under perioden tecknades ett större kontrakt med Kevitsa Mining omfattande 14,000bm med start i oktober. Drillcon Geotecnia e Sondagens Lda Kärnborrning Volymen kärnborrning ökade med 15% till m ( m). I medeltal har sju kärnborrmaskiner varit i drift. Utöver borrning med två-tre maskiner åt Lundin Mining pågår uppdrag i Grekland för Hellas Gold samt i Portugal åt Maepa, MTI och Beralt. Raiseborrning Under perioden ökade mängden färdiga schakt med 108 % till m (1 702 m). Volymen pilothål är i stort sett oförändrad med 4 747m (4 816m). Under perioden har 5-6 maskiner varit engagerade åt Lundin Mining i Portugal, Neves Corvo- och Aljustrelgruvorna. En maskin är engagerad åt Chelopech Mining i Bulgarien. Det projektet har förlängts ytterligare och beräknas nu pågå en bit in på Projektet startade i november 2007 och har under hand utökats i omfattning. Efter periodens utgång erhölls ett kontrakt för avancerad raiseborrning i Valencia Spanien värt ca 10 Mkr.

3 Investeringar Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till tkr (4 870 tkr) under perioden. Största enskilda posterna var raiseborrör och tre diamantborrmaskiner med tillhörande utrustning. Aktien Antalet aktier var vid periodens utgång ( ) tillfördes aktier via nyemission. Drillcons aktie handlas på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom OMX AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag på huvudlistan. Istället skall bolagen följa ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk. Drillcon har sedan 5 juni 2008 Glitnir som Certified Adviser. Kortnamn för aktien är DRIL. En handelspost omfattar i dagsläget 1000 aktier. Aktiekurs och orderdjup kan följas på bland annat Risk- och osäkerhetsfaktorer Drillcons väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer finns utförligt beskrivna i prospektet som publicerades juni 2006 i samband med att bolaget listades. Se sidan 6 i detta prospekt för ytterligare information. Prospektet finns att tillgå på Drillcons hemsida. Marknad och utsikter Generellt sjunkande metallpriser, undantaget guld, och oro på finansmarknaden har gjort att efterfrågan av kärnborrning för fältprospektering har minskat kraftigt inför fjärde kvartalet. Förändringen har kommit mycket snabbt och i förvånansvärt stor omfattning. Detta gäller framförallt i Sverige och till viss del i Finland. Borrning för fältprospektering är en viktig del av Drillcons verksamhet varför nedgången kommer att påverka omsättningen för fjärde kvartalet. Kärnborrning under jord i befintliga gruvor, raiseborrning samt borrning och geoservice för anläggningsindustrin påverkas inte i samma utsträckning av ovan nämnda faktorer. Drillcon har redan säkrat ett antal långtidskontrakt inom dessa verksamhetsområden som ger en stabil bas att stå på inför Det är dock vår bedömning att försäljningen kommer att minska under För att möta den minskade efterfrågan har ca 30 personer varslats om uppsägning i Drillcon Core AB under oktober. Kommentar till räkenskaperna. Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och IAS 34. Tillämpade redovisningsprinciper framgår av Drillcon ABs årsredovisning Redovisningsprinciperna är oförändrade från bokslutet 2007 och baseras på International Financial Reporting Standards i den form de antagits av EU. Värdeprövning av Goodwillposten i balansräkningen kommer att ske under fjärde kvartalet. Vid periodens slut uppgick eget kapital per aktie till 3,18kr. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,27 kr för perioden. Kommande rapporter och bokslutskommuniké Den 12 februari 2008 för bokslutkommunikén. Nora den 30 oktober Styrelsen Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Upplysningar lämnas av Mikael Berglund, Verkställande Direktör, Drillcon AB (publ) Box 89, Nora Telefon Hemsida Organisationsnummer:

4 Nyckeltal koncernen Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec TKR Rörelsemarginal 7% 10% 8% Vinstmarginal 7% 9% 7% Soliditet 61% 63% 61% Kassalikviditet 114% 129% 125% Balanslikviditet 162% 178% 180% Resultat per anställd Koncernens resultaträkning Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec TKR Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelsens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Restultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Restultat efter skatt

5 Koncernens balansräkning Sept Sept Dec TKR Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader o. upplupna intäkter Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit resp 3 000) Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

6 Koncernens kassaflöde Jan-Sept Jan-Sept MSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Övriga ej likviditetspåverkande poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Rörelsefordringar Varulager Rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyemission Utdelning Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid verksamhetens början Likvida medel vid periodens slut

7 Förändring av eget kapital Sept Sept TKR Belopp vid periodens början Omräkningsdifferenser Utdelning Nyemission Periodens resultat Belopp vid periodens slut

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer