Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2007"

Transkript

1 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2007 Förvärvet av Suomen Malmi Oy klart Nyemissionen om 90 mkr genomförd Mycket starkt resultat för första kvartalet Nettoomsättning tkr (32 579) Resultat efter skatt tkr (2 661) Resultatet per aktie 0.12 kr ( 0.09) Allmänt om Drillcon-gruppen. Drillcon AB utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader. Största delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin. Resultat och finansiella uppgifter Resultatet efter skatt steg med 30% till tkr (2 661) Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till tkr (3 748 tkr). Soliditeten uppgick till 41% (39%). Rörelsemarginalen var efter första kvartalet 13,3% (11,7%) Viktiga händelser under perioden Förvärv av Suomen Malmi Oy Drillcon tecknade i februari 2007 ett förvärvsavtal med ägaren till det finska företaget Suomen Malmi Oy (Smoy). Affären fördubblar Drillcons omsättning och därmed blir Drillcon Europas ledande bolag inom undersökningsborrning för gruv- och anläggningsindustrin. Affären är ett resultat av Drillcons strategi att öka tillväxttakten genom förvärv. Smoy, som grundades år 1935 är en av de ledande entreprenörerna i Norden inom geologiska, geofysiska och bergmekaniska undersökningar samt kärnborrning. Bolaget omsatte 128 miljoner kronor under 2006 samt har i dagsläget 150 anställda. Företagens verksamheter kompletterar varandra mycket bra, Drillcons styrka och stora marknadsandelar på kärnborrning under jord och raiseborrning kompletteras med Smoys stora resurser och långa erfarenhet av kärnborrning ovan jord i fält (fältprospektering), geoteknisk borrning samt tjänster inom borrning, geofysik, geologi och bergmekanik. Förvärvet möjliggör såväl geografisk spridning som större kritisk massa och stärker företagets marknadsposition i Norden och på den Iberiska halvön. Drillcon gruppen får som ett resultat av förvärvet finansiella, administrativa och tekniska resurser att expandera internationellt. För närvarande är ett antal projekt i Ryssland de mest aktuella.

2 Efter periodens utgång, den 10 april, blev köpet av Smoy formellt klart med alla affärshandlingar klara och underskrivna. Smoy kommer att konsolideras i koncernen fr.o.m. delårsrapporten som kommer den 30 augusti. Riktad nyemission om 90 MSEK Drillcons styrelse fattade under mars, med stöd av det bemyndigande som erhållits på den extra bolagsstämman den 1 mars 2007, beslut om att genomföra en riktad nyemission om aktier. Drillcon tillförs drygt 90 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Aktierna har placerats hos en begränsad krets kvalificerade svenska och utländska investerare, vilket breddar det institutionella ägandet i Drillcon. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades. I den riktade emissionen har aktierna placerats genom anbudsförfarande till en kurs om 6,25 SEK per aktie. Motivet till nyemission är att finansiera förvärvet av Suomen Malmi Oy. Efter den nu genomförda nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till Efter emissionen motsvarar de nya aktierna cirka 35 procent av kapitalet och rösterna i Drillcon. Drillcon Core AB Vid perioden slut var tjugo borrmaskiner engagerade på borruppdrag i Sverige och Norge. Produktionen räknat i borrmeter kärnborrning, ökade med 13% till m (28 164m). Borrning ovan jord för fältprospektering är det område som stod för största ökningen under perioden. Jämfört med samma period förra året är ökningen tkr eller 223%. Borrningsuppdragen under jord åt LKAB, Boliden, Zinkgruvan och Björkdalsgruvan ökade med 500 tkr eller 5 % jämfört med samma period föregående år. Som förväntat reducerades uppdragen åt Svensk Kärnbränslehantering med tkr eller 36 % jämfört med samma period föregående år. Reduceringen, som väl kompenserades av ovanstående ökningar, innebär i första hand att behovet av underentreprenörer minskar. Drillcon Geotecnia e Sondagens Lda Kärnborrning Volymen kärnborrning ökade med 30% till m (2 711 m). I medeltal har fem kärnborrmaskiner varit i drift jämfört med tre samma period förra året. I slutet på perioden etablerades en större kärnborrmaskin från Smoy för ett program om ca borrmeter ovan jord åt Lundin Mining i området runt Neves Corvo och Aljustrel. Raiseborrning Under första kvartalet ökade mängden färdiga schakt med 12 % till 512 m (456 m) medan volymen pilothål minskade något till 1 687m (1 748m) eller 3,5%. Perioden präglades av relativt mycket väntetider och ometableringar. En maskin avetablerades från ett uppdrag i Turkiet och en annan maskin förbereddes och fraktades i slutet av

3 mars till Narvik för tre månader arbete åt en norsk entreprenör som utför ett större jobb åt LKAB. Förutom de pågående uppdragen med 3-4 maskiner åt Lundin Mining i Somincor Neves Corvo-gruvan har även en maskin etablerats i närliggande Aljustrel-gruvan, även den ägd av Lundin Mining. Under första kvartalet har leverans, kompletteringar och färdigställande av de investeringar som påbörjades under 2006 genomförts. Drillcon har nu sju stycken raiseborrmaskiner tillgängliga med kapacitet från 0,66 till 4,0m i diameter. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till tkr ( 335 tkr) under perioden. Aktien Antalet aktier var vid periodens utgång och i genomsnitt under perioden Drillcons aktie handlas sedan på First North (Nya Marknaden). First North är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas i Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på samma enkla och kostnadseffektiva sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Kortnamn för aktien är DRIL, SSE. En handelspost omfattar i dagsläget 1000 aktier. Aktiekurs och orderdjup kan följas på bland annat Marknad och utsikter Utsikterna för resten av 2007 är fortsatt mycket goda med stor efterfrågan på prospekteringsborrning ovan och under jord både i Norden och på den Iberiska halvön. Drillcons raiseborrningsverksamhet räknar med högre utnyttjandegrad på maskinerna under andra kvartalet då inga längre mobiliseringar finns planerade och att gjorda investeringar i maskiner och borrör möjliggör ett bättre maskinutnyttjande. Effekterna av att borrningarna i PLU-projektet åt Svensk Kärnbränslehantering avslutades under det första kvartalet 2007 kommer att bli mindre än beräknat. Samtliga maskiner och personal som varit engagerade i projektet är redan sysselsatta i andra projekt åt SKB och åt andra kunder. Förvärvet av Smoy gör också att Drillcon bättre kan möta den stora efterfrågan genom effektivare utnyttjande av koncernens gemensamma resurser. Ett tydligt exempel på detta är kontraktet med Lundin Mining i Portugal som Drillcon har erhållit och som utförs av Smoy.

4 Kommentar till räkenskaperna. Bokslutet har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Från och med 1 januari 2006 tillämpar Drillcon AB (publ) IFRS (sådana som de antagits av EU) i koncernredovisningen. Vid årets slut uppgick eget kapital per aktie till 1.01 kr. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0.12 kr. Kommande rapporter och bolagsstämma Planerade kommande rapporttillfällen är 30 augusti och 25 oktober Årsstämman kommer att äga rum den 7 juni 2007 klockan på Nora Stadshotell. Årsredovisning för 2006 finns tillgänglig på Drillcons hemsida samt på kontoret i Nora. Kallelse till årsstämman sändes ut under vecka 18. Nora den 10 maj Styrelsen Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Upplysningar lämnas av Mikael Berglund, VD, Drillcon AB (publ) Box 89, Nora Telefon Hemsida Organisationsnummer:

5 DELÅRSRAPPORT Nedanstående delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. 3 månader 3 månader 12 månader Koncernens resultaträkning (tkr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Intäkter totalt: Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Kostnader totalt Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets skattekostnad Årets resultat Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal 13% 12% 11% Vinstmarginal 13% 11% 10% Soliditet 41% 39% 37% Kassalikviditet 115% 95% 104% Balanslikviditet 155% 143% 137% Resultat per anställd, kr

6 Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader o. upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 1995 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( / aktier) Övrigt tillskjutet kapital 267 Omräkningsreserver Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit resp 3 000) 645 Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

7 Kassaflödesanalys koncernen indirekt metod Den löpande verksamheten Rörelseresulat före finansiella poster Övriga ej likviditetspåverkande poster 61 Avskrivningar Resultat sålda/utrangerade anläggningstillgångar Erhållen ränta 1 14 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande poster ingår i likvida medel Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel