Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2006"

Transkript

1 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2006 Kraftig produktionsökning för både kärn- och raiseborrning Ett antal nya kontrakt med nya kunder erhållna under perioden. Ett stort kontrakt med Eurozinc (Somincor) för prospekteringsborrning påbörjades i slutet på perioden Aktien noterades på First North Fortsatt mycket bra orderläge inför hösten Investeringar har genomförts för att ytterligare höja produktionskapaciteten Nettoomsättning tkr (47 186) Resultat efter skatt tkr (4 462) Resultatet per aktie 0.14 kr ( 0.16) Allmänt om Drillcon-gruppen. Drillcon AB utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader. Största delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin. Resultat och finansiella uppgifter Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till tkr (2 402 tkr). Soliditeten uppgick till 28% (36%) Rörelsemarginalen har påverkats negativt av två huvudsakliga faktorer; - Drillcon har, för att klara den stora efterfrågan, ökat mängden inhyrda tjänster från underentreprenörer med ca tkr jämfört med samma period föregående år, vilket har lett till minskade marginaler på dessa projekt, - Ett antal nya projekt har startats upp vilket inneburit vissa initiala kostnader och störningar. Resultatet för perioden belastas dessutom med kr för kostnader relaterade till listningen av aktien på First North. Viktiga händelser under perioden Under perioden har ett avtal slutits med Bergteamet AB om att köpa en begagnad raiseborrmaskin, Indau 170, inklusive borrör och övrig kringutrustning. Maskinen kommer att levereras under augusti/september och kommer att tas i bruk kort därefter. Den här investeringen gör att vi dels ökar vår allmänna kapacitet när det gäller raiseborrning och även att vi kommer att kunna borra schakt med större diameter än tidigare. Denna investering har finansierats av ett banklån på 6 Mkr.

2 Drillcon Core AB Vid utgången på perioden var sjutton stycken borrmaskiner engagerade på borruppdrag i Sverige och Norge. Produktionen räknat i borrmeter kärnborrning, ökade till m (48 342m). Dessutom tecknades ett antal nya kontrakt med delvis nya kunder under perioden: Björkdalsgruvan AB, Kåge, ca bm under jord, borrningarna startade i maj Mawson Sweden AB, Västerbotten, ca bm prospekteringsborrning i fält, startade under juli. Lundin Exploration AB, borrning resten av 2006 på ett antal projekt i Bergslagen. Skanska Vinci, Hallandsåsen, m långt horisontellt geotekniskt undersökningshål i det planerade tunnelläget. Som väntat ökade marknaden för ovanjordsborrning, fältprospektering, jämfört med samma period förra året. För att klara den ökande efterfrågan renoverades och kompletterades en borrutrustning under första kvartalet som nu har satts i produktion och innebär en 33 % kapacitetsökning inom fältprospektering. Omsättningen från borrningsprojekten under jord åt LKAB, Boliden Mineral AB och Zinkgruvan Mining AB ökade jämfört med motsvarande period förra året även om borrmeterproduktionen var oförändrad. Detta har sin orsak i mer komplicerade och omfattande såsom djupare och grövre hål samt uppdrag inkluderande vattenförlustmätning och injektering. Uppdragen åt SKB ökade med tkr eller 45 % jämfört med samma period föregående år, en stor del av ökningen, tkr, utfördes av underentreprenörer vilket ger mindre marginaler än på egna projekt. Drillcon Geotecnia e Sondagens Lda Strategin att öka resurserna på raiseborrning har visat sig vara helt rätt. Under perioden har volymen pilothål ökat med 104 %, 2 940m (1 441m). Även volymen färdiga schakt har ökat med 25 %, 1 382m (1 104m). Förutom uppdragen åt Eurozinc i Somincors Neves Corvo-gruva, där fyra raiseborrmaskiner har varit sysselsatta, har ett uppdrag utförts i Grekland och ett nytt har påbörjats i Santander, Spanien. På projektet i Santander har vi för första gången använt ett system för att kunna garantera precisionen (träffsäkerheten) på pilothålet. Faller det väl ut ser vi en marknadspotential för den typen av borrningsuppdrag.

3 För att klara uppdragen åt Eurozinc har vi hyrt in en raiseborrmaskin och en försteborrare/instruktör från en underentreprenör. Detta har medfört att marginalerna på detta projekt är lägre än vanligt. Under perioden fördes förhandlingar om ett större, kontraktsvärde ca 2.2 Mkr, raiseborrningsuppdrag för den kanadensiska gruvkoncernen Inmets gruva Cayeli Bakir i Turkiet. Vi hyser goda förhoppningar om att erhålla och starta det uppdraget under kommande kvartal. Volymen kärnborrning har varit mindre än motsvarande period förra året som ett resultat av att överföra resurser från kärnborrning till raiseborrning. Detta till trots är utvecklingen positiv, under perioden inleddes ett stort projekt för prospekteringsborrning runt Neves Corvo-gruvan åt Eurozinc. Förutom att vi har en stor kärnborrmaskin engagerad i projektet så ansvarar Drillcon för samordning av hjälpborrare och övrig support till de andra företagen engagerade i projektet. På sikt finns även möjligheter för Drillcon att placera ytterligare en stor kärnborrmaskin i detta projekt när en sådan finns tillgänglig. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till tkr (5 487 tkr). Aktien Drillcons aktie handlas sedan på First North (Nya Marknaden). First North är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas i Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt kostnadseffektivt sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Kortnamn för aktien är DRIL, SSE. En handelspost omfattar i dagsläget 2000 aktier. Aktiekurs och orderdjup kan följas på bland annat Marknad och utsikter Marknaden för kärn- och raiseborrning visar inga tendenser att mattas av utan snarare tvärtom, bägge produktionsbolagen räknar med full maskinbeläggning under resten av året. De initiala och extraordinära kostnader vi har haft under föregående period ska nu vara eliminerade varför vi räknar med förbättrade rörelsemarginaler under hösten. Kommentar till räkenskaperna. Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Från och med 1 januari 2006 tillämpar Drillcon AB (publ) IFRS (sådana som de antagits av EU) i koncernredovisningen. Jämförelsesiffrorna för år 2005 har upprättats i enlighet med IFRS 1 vilket har haft följande påverkan på bolagets eget kapital per : Eget kapital (tkr) före omräkning enligt ÅRL IFRS 3 Goodwill 344 IAS 16 Omvärdering av byggnader och mark 847 Eget kapital enligt IFRS Vid perioden utgång uppgick eget kapital per aktie till 0.69 kr. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0.14 kr.

4 Kommande rapporter Kvartalsrapport 3, 2006, 26 oktober 2006, Bokslutskommuniké för 2006, 8 februari 2007 Nora den 25 augusti Styrelsen Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Upplysningar lämnas av Mikael Berglund, VD, Drillcon AB (publ) Box 89, Nora Telefon Hemsida Organisationsnummer:

5 DELÅRSRAPPORT Nedanstående delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. 6 månader 6 månader 12 månader Koncernens resultaträkning (tkr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Intäkter totalt: Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Kostnader totalt Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets skattekostnad Årets resultat Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal 8% 14% Vinstmarginal 8% 13% Soliditet 28% 36% Kassalikviditet 113% 105% Balanslikviditet 138% 135% Resultat per anställd, kr

6 Koncernens balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital ( aktier) Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit resp 3 000) Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

7 Kassaflödesanalys koncern - Indirekt metod (tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta 20 0 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring materiella anläggningstillgångar 0-1 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skulder Minskning kortfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande poster ingår i likvida medel Kassa och bank Likvida medel Förändring i eget kapital (tkr) Belopp vid periodens början enligt IFRS Omräkningsdifferens -868 Utdelning Periodens resultat Belopp vid periodens slut enligt IFRS

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Fortsatt resultatförbättring under tredje kvartalet Omsättning 240 251 tkr (177 729) Resultat efter skatt 11 616 tkr (12 232) Resultatet per aktie

Läs mer

Kallelse. Vision Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin.

Kallelse. Vision Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin. Årsredovisning 2009 Kallelse Innehållsförteckning Kallelse 2 Sammanfattning 3 Drillcon- koncernen 4 Ekonomisk översikt 5 VD kommentar 6 Drillcon-koncernens marknader 8 Drillcon Core AB 8 Suomen Malmi Oy

Läs mer

Drillcon Årsredovisning 2013

Drillcon Årsredovisning 2013 2 Kallelse Innehållsförteckning Kallelse... 2 Sammanfattning... 3 Drillconkoncernen... 4 Drillcons verksamhet... 5 VD kommentar... 6 Bolag i Drillconkoncernen... 8 Drillcon Core AB... 8 Drillcon DrillingEquipment

Läs mer

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden)

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Om prospektet Innehållsförteckning Om prospektet 2 Sammanfattning av erbjudandet 3 Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %.

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Bokslutskommuniké 2011 01 01 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 6 276 tkr (6 235 tkr). Resultatet före skatt uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer