Ansökan om lantmäteriförrättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om lantmäteriförrättning"

Transkript

1 LAN TMÄT E RIE T Aktbilaga A Ansökan om lantmäteriförrättning Läs instruktionerna längst ned innan du fyller i ansökan. Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning: Kommun fzj Haninge kommun Berörd fastighet (ij Fåglarö 1:135 Önskad åtgärd [3 Avstyckning Yrkar på att styckningslotten ska befrias från inteckningar Ja Nej (H Fastighetsreglering Fastighetsbestämning Sammanläggning Klyvning Särskild gränsutmärkning Anläggningsförrättning Ledningsförrättning Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning Frigörande av fastighetstillbehör Sammanträde för att bilda samfällighetsförening Övrigt: Beskrivning av önskad åtgärd (i]_ Fåglarö 1:135 önskas avstyckad enligt Haninge kommuns förättningslantmätare Stefan Svenssons bifogade förslag "fåglarö alt 3.pdf från , 26/100 av Fåglarö 1:135. Detta förslag är är i enlighet med det beslut om delning av FFTF i två delar samt avstyckning av Fåglarö 1:135 som FFTF extrastämma beslutat om samt även godkänt och förankrat i FFTF och NFTF styrelser. Området ska användas till (H Handlingar som bifogas (H Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri 0 Annat: Allmänningar/grönytor och vattenområde/fiskevatten för NFTF's medlemmar/fastighetsägare på Stora & Lilla Segholmen samt Trätholmen. Bygglov/förhandsbesked Registreringsbevis Förvärvstillstånd 0 Köpeavtal/Gåvoavtal etc. (i original eller vidimerad kopia) Q Kartskiss Q Övrigt: gtefan Svenssons förslag "fåglarö alt 3.pdf från , Lagfartsbevis Fåglarö 1:135 och FFTF's stadgar. Förrättningskostnader Aktmottagare Värdeintyg ai Kostnaderna för förrättningen ska betalas av: FFTF enligt följande modell: NFTF's del (26/100) av FFTF's kassa Överskjutande kostnader betalas av NFTF s kassa via dess fastighetsägare inom avstyckad tomt. (H Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till: Fåglarö Fiske- och Tomtägarförening (FFTF) organisationsnummer: , c/o Marianne Svensson, Mörtviksvägen 81, Skogås (H Jag vill att Lantmäteriet dessutom upprättar värdeintyg för lagfart, som ska betalas av: Sökande Ql P rmél&yffc C / < in ii Datj/m 20(flH)6^ib J Datum Namnunderskrift Namnförtydliqande Henrik ^ Hanner. FFTF ordförande Datum N ä m n u nderskrift ^ Namnförtydliqande ClaesKugelberg ' BjörnTegeberg. FFTF ledamöter Namnunderskrift Namnförtydliqande i i L y rianne Svensson, FFTF kassör 2015, POP Namnunderskrift Namnförtydliqande Kia A 3 erhem. stefan E 9 a ryd, fftf ledamöter

2 LAN TMÄT E RIE T Aktbilaga A Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er siälva. som berörs av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och servitutshavare. Fastighet Fåglarö 1:135 Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) Personnummer Fåglarö Fiske- och Tomtägarförening (FFTF) Postadress c/o Marianne Svensson Adress arbete eller annan adress dagtid Mörtviksvägen 81, Skogås Tfn bostad Tfn arbetsplats Mobilnummer E-post Fastighet Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) Personnummer Postadress Adress arbete eller annan adress dagtid Tfn bostad Tfn arbetsplats Mobilnummer E-post Fastighet Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) Personnummer Postadress Adress arbete eller annan adress dagtid Tfn bostad Tfn arbetsplats Mobilnummer E-post Fastighet Namn(För ombud anges även vem man är ombud för) Personnummer Postadress Adress arbete eller annan adress dagtid Tfn bostad Tfn arbetsplats Mobilnummer E-post

3 LAN TMAT E RIE T Information och instruktion för blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning Denna blankett kan användas för att ansöka om Avstyckning, Fastighetsreglering, Fastighetsbestämning, Sammanläggning, Klyvning, Anläggningsförrättning och Ledningsförrättning. Dessutom är det möjligt att ansöka om Intecknitigsfri avstyckning, Särskild gränsutmärkning, Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning, Frigörande av fastighetstillbehör samt Sammanträde för att bilda samfällighetsförening. Läs mer om lantmäteriförrättningar. Om ni behöver hjälp att fylla i en ansökan kan ni vända er till Lantmäteriets kundcenter på eller via / Kontakt. Instruktion Förklaring till fälten i blanketten. Kommun: Kommun där berörda fastigheter är belägna. Berörd fastighet: Ange de fastigheter som är berörda av förrättningen. Önskad åtgärd: Avstyckning - Avskiljning av ett visst område från en fastighet för att bilda en egen fastighet. Styckningslotten kan befrias från inteckningar, en så kallad Inteckningsfri avstyckning. Inteckningsfri avstyckning - Vid avstyckning kan sökande yrka att styckningslotten ska befrias från stamfastighetens penninginteckningar som annars kommer att gälla i både stamfastigheten och styckningslotten. Vid sådant yrkande prövar Lantmäterimyndigheten om det är möjligt att bilda en inteckningsfri styckningslott. Fastighetsreglering - Överföring av mark mellan fastigheter. Även möjlighet att bland annat bilda, ändra eller upphäva servitut. Fastighetsbestämning - Bestämmande av var gränsen går mellan fastigheter m.m. Sammanläggning - Sammanföring av flera fastigheter, som ägs av samma personer, till en ny fastighet. Klyvning - Uppdelning av fastighet som ägs av flera personer, så att var och en får en egen fastighet. Särskild gränsutmärkning - Genom särskild gränsutmärkning kan fastigheters befintliga gränser som är rättsligt klara märkas ut med nya gränsmarkeringar på marken. Anläggningsförrättning - Bildande av gemensamhetsanläggning för att bygga och sköta gemensamma anläggningar, t.ex. gemensam väg. Man kan också ompröva beslut som gäller en redan befintlig gemensamhetsanläggning. Ledningsförrättning - Säkerställande av en rätt för ägaren av en ledning att anlägga och underhålla ledningen på annans mark. Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning - Avgränsande av fastighet i höjd och djupled så att olika våningsplan och anläggningar utgör separata fastigheter som kan ha olika ägare. Frigörande av fastighets tillbehör - Överförande av byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet, till en annan fastighet utan att fysiskt flytta anläggningen. Det går även att frigöra ledningar som hör till en fastighet, för att de därefter ska utgöra lös egendom. Sammanträde för att bilda samfällighetsförening - Genom ett sådant sammanträde kan man bilda en samfällighetsförening som får till uppgift att förvalta en gemensamhetsanläggning.

4 LAN TMAT E RIE T Beskrivning av önskad åtgärd: Skriv en mer detaljerad beskrivning om det behövs eller andra uppgifter som är viktiga för förrättningen. Området ska användas till: Ange hur området ska användas. Handlingar som bifogas: Som huvudregel ska handlingar bifogas i original eller bestyrkt kopia Karta Köpeavtal, gåvoavtal eller annan överlåtelsehandling Bygglov/förhandsbesked Registreringsbevis Förvärvstillstånd Övrigt som strandskyddsdispens, fullmakt, överenskommelse och bouppteckning. Förrättningskostnader: Lantmäteriets kostnader debiteras enligt tidsåtgång eller fast pris. Om ansökan återkallas eller om det inte kan fullföljas av annan orsak debiteras ersättning för den tid som lagts ned på ärendet. Ange vem eller vilka som ska betala dessa kostnader och hur kostnaderna ska fördelas mellan er. Läs mer om våra Avgifter. Aktmottagare: Ange vem förrättningshandlingarna ska sändas till. Värdeintyg: När lagfart söks för ett köp av fast egendom som saknar taxeringsvärde måste även ett värdeintyg bifogas för att lagfart ska beviljas. Fastighetsinskrivningen använder sedan värdet som framgår av intyget och jämför det med köpeskillingen för att bestämma stämpelskatten. I denna ansökningsblankett kan du ange att du önskar att Lantmäteriet upprättar ett värdeintyg. Kostnaden för värdeintyg ingår inte i förrättningskostnaden. Värdeintyg kan även upprättas av privata aktörer såsom vissa mäklare, banker och värderingsfirmor. Sökande: Fastighetsägaren är den sökande. Om fastigheten har flera ägare ska samtliga ägare skriva under ansökan. Om utrymmet för underskrifter på blanketten inte räcker till kan namnunderskrifter bifogas ansökan på lämpligt sätt, exempelvis som bilaga. När någon undertecknar ansökan för en juridisk persons räkning bör registreringsbevis, protokollsutdrag eller liknande bifogas. För att söka förrättning måste ett avtal finnas om man inte är fastighetsägare. Den som köpt mark eller utrymme som ska avskiljas har också rätt att söka förrättning. Underskrift av en fastighetsägares maka/make/sambo krävs inte för att ansöka om en lantmäteriförrättning. (Samtycke av maka/make/sambo kan dock krävas om ansökan även innefattar ett medgivande till att en fastighets värde minskas väsentligt). Ändrade uppgifter: Om ifyllda uppgift om fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och servitutshavare (sidan 2) ändras, är ofullständig eller felaktig ska det genast anmälas till lantmäterimyndigheten. Tillbaka till första sidan

5 Aspöskär Aspöskflr Alviksudden Älviken \ra Segholmen Valboskär Fågelskyddso\råde 'Oxkobben Skraken Seghöhusudden jspiggviken Trätholmen Ladholmen Ulla Len IMörholmen FAGLARÖ Östra fladen Fladdörren Gula grunden SUNDBY 1a Långholmen Stora Långholmen 'LångholrTrzflagen Vinbärstiken Johannesskären Måskobfiarna, Gråkobbsgrundet ÖSTRA Gråkobben HÄSSELMARA SUNDBY Klinten SUNDBY ÖSTRA HÄSSELMARA Vindudden SILVERBERG

6 STADGAR För Fåglarö Fiske- och Tomtägarförening (FFTF) Reviderad Föreningens namn och firma Föreningens firma är Fåglarö Fiske- och Tomtägarförening (FFTF) med organisationsnummer är Verksamhetsområde och föreningens säte Verksamhetsområdet utgörs av Fåglarö tomtområde och till föreningen överlåtet mark- och vattenområde enligt fastighetsbeteckning Fåglarö 1:135. Föreningen har sitt säte i Haninge kommun. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i egenskap av fastighetsägare, att förvalta den för medlemmarna gemensamma egendomen av mark, vatten och anläggningar, att bevaka och handlägga frågor, som anses tillhöra medlemmarnas gemensamma angelägenheter gentemot myndigheter enligt de riktlinjer, som anges i dessa stadgar, att ansvara för att tillfredsställande försäkringsskydd finns för föreningens gemensamma egendom. 4 Medlemskap Föreningsmedlem är en lagfaren fastighetsägare inom Fåglarö tomtområde som antagits som medlem i föreningen. Där omyndig står som lagfaren fastighetsägare skall medlemskapet gälla dennes förmyndare. Medlem som överlåter sin fastighet till annan upphör att vara medlem i föreningen och ska inom 30 dagar från överlåtelsen skriftligen underrätta styrelsen om förvärvarens namn och postadress. Medlem som utträder ur föreningen eller utesluts äger inte erhålla någon del av föreningens tillgångar. Medlem, som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intresssen eller ändamål kan uteslutas. Medlem, som efter påminnelse underlåter att erlägga fastställda avgifter och efterkomma dessa stadgar kan uteslutas ur föreningen.

7 Sådant beslut kan endast fattas efter hemställan av styrelsen på stadgeenligt utlyst föreningsstämma och skall biträdas av minst 2/3 av de röstande. På föreningsstämma har varje fastighet en röst.medlem äger befullmäktiga myndig familjemedlem, såvida lagliga hinder ej föreligger, eller annan medlem att såsom ombud utöva rösträtten. Medlem får endast ha ett ombudsuppdrag vid stämma. All omröstning och alla val sker öppet, om ej någon av de röstberättigade påkallar sluten omröstning. Som föreningens beslut gäller, utom vad som stadgas i 12 och 13, den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal avgöres val av förtroendevalda genom lottning men i övriga frågor gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid försäljning eller uthyrning av fastighet eller del av fastighet skall medlemmen upplysa köpare respektive hyresgäst om föreningens verksamhet, dess stadgar samt övriga inom föreningen gällande bestämmelser och ordningsregler. 5 Avgifter Medlem är skyldig att erlägga de avgifter, som fastställs av föreningsstämman. Årsavgift ska inbetalas senast den 31 januari för innevarande år. Vid försening utgår påminnelseavgift. Extra avgift utöver årsavgiften som föreningstämman beslutat för att täcka kostnader vid särskilda behov eller särskilda ändamål ska betalas inom föreskriven tid. Vid försening utgår påminnelseavgift. 6 Styrelse Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av sex ledamöter som i möjligaste mån representerar olika öar. Ledamöterna väljes växelvis på två år. Föreningsstämman väljer ordförande. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste minst fyra ledamöter vara närvarande och besluten ska fattas enligt majoritetsprincipen. Vid lika röstetal inom styrelsen äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens möten och beslut ska protokollföras. 7 Styrelsens befogenheter och ansvar Det åligger styrelsen att bevaka att föreningens intressen i möjligaste mån tillgodoses i enlighet med de riktlinjer som finns angivna i paragraf 3. Styrelsen äger befogenhet att på egen hand besluta och vidtaga härför nödvändiga åtgärder, dock skall frågor av större omfattning eller vikt föreläggas medlemmarna vid årsmötet eller särskilt utlyst sammanträde.

8 Styrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för beslut vari de deltagit. Ledamot har rätt att reservera sig mot beslut som styrelsen fattat. Reservationer skall noteras i styrelsens protokoll. Styrelsen får inte utan föreningens hörande upptaga lån, inteckna eller pantsätta föreningens fasta egendom eller köpa/sälja föreningens fasta egendom. 8 Räkenskaper Föreningens räkenskapsår omfattar periodenl maj - 30 april. Styrelsen är skyldig att föra noggranna räkenskaper över föreningens verksamhet. Räkenskaperna i form av resultatoch balansräkning samt verifikationer och övrigt bokföringsmaterial skall vara färdigt för revisornernas granskning senast den 31 maj. Revision för räkenskapsåret ska vara färdigt senast två veckor efter det att räkenskaperna ställts till revisorernas förfogande. Revisorerna avger därefter revisionsberättelse, som skall vara tillgänglig för styrelsen senast den 15 juni. 9 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålles årligen under juli månad på dag och plats, som styrelsen beslutar. Kallelse skall genom styrelsens försorg utsändas till medlemmarna samt uppsättas på anslagstavlor (Waxholmsbåtsbryggorna på Fåglarö och Segholmen och vid bron mellan Fåglarö och St Långholmen) senast 14 dagar före utsatt dag. På föredragningslistan skall förekomma följande ärenden: I. Val av mötesordförande och mötessekreterare 2. Upprättande av röstlängd 3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet och tjänstgöra som rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig tid 5. Styrelsens berättelse för senaste verksamhetsåret 6. Redovisning av det gångna årets ekonomiska resultat 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Ärenden som medlem(mar) skriftligen anmält till styrelsen senast den 15 maj II. Förslag som styrelsen vill underställa stämman 12. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 13. Fastställande av underhållsplan 14. Fastställande av årsavgiften för kommande år 15. Fastställande av budget

9 16. Val av styrelseledamöter 17. Val av revisorer och suppleant 18. Val av fisketillsyningsman och vid behov områdesrepresentanter 19. Val av valberedning 20. Information 10 Extra föreningsstämma Styrelsen kan, när den finner lämpligt, kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Sådana kan också utlysas efter påfordran av revisorer eller om minst 1/5 av medlemmarna skriftligen till styrelsen påfordrar sådan utlysning. Kallelse till extra föreningsstämma skall skriftligen tillställas medlemmarna minst 14 dagar före utsatt dag. Kallelse skall omfatta dagordning och ange de ärenden som stämman ska behandla. Vid extra föreningsstämma får beslut inte fattas i andra ärenden än de som anges kallelsen. 11 Protokoll Vid föreningsstämma skall föras protokoll. Styrelsen skall på lämpligt sätt tillhandahålla samtliga medlemmar information om stämman. 12 Ändring av stadgarna och ordningsbestämmelser Beslut om ändring av stadgarna är ej giltig med mindre än samtliga mötesdeltagare därom är ense, eller beslut fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie och beslutet på den sista stämman biträds av minst 2/3 av de röstande. Beslut om ändring av ordningsbestämmelser (bilaga 1 till stadgarna) beslutas av föreningsstämman. 13 Föreningens upplösning Beslut om föreningens upplösning är ej giltig med mindre än samtliga medlemmar därom är ense, eller beslut fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst ett ordinarie och beslutet på den sista stämman biträds av minst 2/3 av de röstande. Om föreningen upplöses skall den behållna tillgångar skiftas lika mellan medlemmarna.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

STADGAR FÖR STORA VARHOLMENS HAVSBADSKOLONI

STADGAR FÖR STORA VARHOLMENS HAVSBADSKOLONI STADGAR FÖR STORA VARHOLMENS HAVSBADSKOLONI 1. FÖRENINGENS NAMN 1.1 Föreningens namn är Stora Varholmens Havsbadskoloni, nedan kallad föreningen. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Stora Varholmens Havsbadskoloni

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer