Regionala utvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala utvecklingsnämnden"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Tid :00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S), Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Marita Bengtsson (MP) Bo Frank (M) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (FP) Pontus Nordfjell (SD) Anne Karlsson (S), ersätter Tony Lundstedt (S) Anne Grotmaak (V) ersätter Jerker Nilsson (V) Ingemar Almkvist (S) Monica Widnemark (S) Catharina Winberg (M) Patrik Davidsson (C) Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Sara Nilsson Robin Rikardsson, 22 Agata Uhlhorn, 22 Lisa Öberg, 22 Karin Palmér, 22 Sunny Sandström, 22 Helena Collin, Företagsfabriken, 22 Lotta Frånberg Nydahl Carina Bengtsson Justeringens plats och tid Region Kronoberg, Videum Science Park, :00 Protokollet omfattar 20-37

2 Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande.....

3 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Region Kronobergs arkiv... Patric Littorin

4 ÄRENDELISTA 20 Val av justerare 21 Fastställande av dagordning 22 Tema: Utveckling av innovationsförmågan 23 Rapporter från externa uppdrag 24 Aktuella frågor för regional utveckling 25 sutrymme 1:1-anslaget läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 mars 26 Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan Läsfrämjande AV-Media 28 Remissyttrande Regional cykelstrategi för Kalmar län Dnr 204/ Remissyttrande Regional cykelplan för Halland Medel till Fond 2 ALMI Invest Småland och Öarna AB 31 Internkontrollplan 2015 för regionala utvecklingsnämnden 32 Åtgärdsvalsstudier ÅVS 33 Rekvirering av medel till stöd för en evidensbaserad praktik 34 Medfinansiering till projekt SIHUBAN 35 Kurser och konferenser 36 Delegationsbeslut Regional utvecklingsdirektör 37 Anmälningsärenden för regionala utvecklingsnämndens kännedom

5 20. Val av justerare att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.

6 21. Fastställande av dagordning att fastställa dagordning enligt utsänd kallelse

7 22. Tema: Utveckling av innovationsförmågan att notera informationen till protokollet. Läget i regionen (utgångspunkt för mål i RUS och RIS) Robin Rikardsson Regionala Innovationsstrategin, innehåll i remissyttrandet Agata Uhlhorn Pågående projekt i länet med stöd från RK (t.ex. Smart Housing, IEC etc.) Agata Uhlhorn Tvärdrag (koppling till att göra företagen mer innovativa) Karin Palmér Besök hos Företagsfabriken, Framtidsvägen 12, Växjö Presentation av Företagsfabrikens verksamhet (inkl. samarbetet i innovationsstödssystemet) Helena Collin Sopplunch med företagare från Företagsfabriken sunderlag RIS Remissutgåva

8 23. Rapporter från externa uppdrag att med godkännande notera informationen till protokollet. Olof Björkmarker rapporterar från följande externa uppdrag: - Möte med styrgrupp för SmartHousing - Möte med styrgrupp för projektet Mot nya höjder Carina Bengtsson och Joakim Pohlman redogör för SKL-möte i Stockholm gällande Sverigeförhandlingen.

9 24. Aktuella frågor för regional utveckling att notera informationen till protokollet. Vid dagens sammanträde lämnas punkten utan innehåll. att notera informationen till protokollet.

10 25. sutrymme 1:1-anslaget läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 mars 15RK18 att notera informationen till protokollet. Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar Att notera informationen till protokollet. sunderlag Regionala utvecklingsnämnden sutrymme 1:1-anslag - läge inför regionala utvecklingsnämnden.. sutrymme 1:1-anslag, läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 mars

11 26. Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan LTK1381 att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 med flerårsplan att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen. att till nästa års budgetprocess får nämnderna en budget att hålla sig till. I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ska senast till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på budget för denna period. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om budgetprocessens ordning. Carina Bengtsson tilläggsyrkar att till nästa års budgetprocess får nämnderna en budget att hålla sig till. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 med flerårsplan att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Expedieras till Regionstyrelsen sunderlag

12 RUN - Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan Förslag på yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan RUN Förslag till verksamhetsplan RUN Budget Destination Småland 2016 och framåt vers 4 final.pdf(19537)_tmp Ansökan Coompanion Ansökan Coompanion komplettering

13 27. Läsfrämjande AV-Media 15RK140 att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att lämna in ansökan till Kulturrådet om projektet Barn Läser och Skapar senast Med utgångspunkt i de litteraturpolitiska målen och Kulturrådets handlingsplan fördelar myndigheten bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser. I handlingsplanen (maj 2014) framgår att man i högre utsträckning än tidigare vill ha ett utökat samarbete med olika aktörer. Region Kronoberg tar initiativ till ett samarbete mellan tre kommuner i ett 1-årigt projekt där skolbibliotekens centrala roll betonas. Syftet är att pröva en modell för att stimulera till ökat intresse för läsning genom att ta utgångspunkt i barnens skapande verksamhet. Sökt belopp är kr. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att lämna in ansökan till Kulturrådet om projektet Barn Läser och Skapar senast Expedieras till Regiondirektören sunderlag Läsfrämjande AV-Media Läsfrämjande AV-Media Ansökan

14 28. Remissyttrande Regional cykelstrategi för Kalmar län Dnr 204/ RK168 att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget svar till Regionförbundet i Kalmar län Region Kronoberg har av Regionförbundet i Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 31 mars Region Kronoberg har tagit del av cykelstrategin för Kalmar län och ser det som ett väl genomarbetat och förankrat dokument. Region Kronoberg har inget direkt att erinra mot förslaget att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget svar till Regionförbundet i Kalmar län Expedieras till Regionförbundet i Kalmar län sunderlag Missiv Regional cykelstrategi för Kalmar län Regional cykelstrategi för Kalmar län

15 29. Remissyttrande Regional cykelplan för Halland RK270 att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget svar till Region Halland. Region Kronoberg har av Region Halland beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 31 mars Region Kronoberg har tagit del av cykelplanen för Halland och ser det som ett väl genomarbetat och förankrat dokument. Region Kronoberg har inget direkt att erinra mot förslaget. att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens eget svar till Region Halland. Expedieras till Region Halland sunderlag Missiv Regional cykelplan för Halland Regional cykelplan för Halland

16 30. Medel till Fond 2 ALMI Invest Småland och Öarna AB 15RK284 att bevilja kronor till ALMI Invest Småland & Öarna AB för perioden , med fördelningen kronor vardera för 2015 och 2016, kronor för 2017 och kronor för att anslå medel ur anslaget 1:1. Ärendet gäller ALMI Invest Småland & Öarna AB som ansöker om kronor som medfinansiering till ett projekt för perioden ALMI Invest bildades 2009 som ett led i arbetet för att öka möjligheterna för små och medelstora företag att få tillgång till kapital. Verksamheten drivs genom åtta regionala riskkapitalbolag, med detta bolag verksamt i Småland och Gotland. Det regionala bolaget har en egen styrelse med representanter från regionerna och en representant för ALMI Invest AB. För investeringsbeslut finns en särskild investeringskommitté. Grunden i bolagets affärsidé är att investera i bolag i tidig fas med skalbara affärsidéer och med möjlighet till långsiktig värdetillväxt. ALMI Invest vill i nära samarbete med regionala aktörer överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på kapital för riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden. Planen för perioden är att göra 48 nyinvesteringar och därutöver cirka 25 följdinvesteringar. Totalt investeringskapital uppgår enligt planen till 96 miljoner kronor. att bevilja kronor till ALMI Invest Småland & Öarna AB för perioden , med fördelningen kronor vardera för 2015 och 2016, kronor för 2017 och kronor för att anslå medel ur anslaget 1:1. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas.

17 sunderlag Medel till Fond 2 ALMI Invest Småland och Öarna Medel till Fond 2 ALMI Invest Småland och Öarna AB Checklista: Uppfyllande av krav och grunder för prioritering

18 31. Internkontrollplan 2015 för regionala utvecklingsnämnden 15RK306 att fastställa internkontrollplan 2015 för regionala utvecklingsnämnden. Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. För 2015 har den tidigare landstingsstyrelsen fastställt en landstingsgemensam internkontrollplan, vars huvudsakliga inriktning avser intern kontroll av hälso- och sjukvårdens verksamhet, samt regionövergripande processer. För regionförbundets tidigare verksamhet som överförs i och med bildandet av Region Kronoberg saknas plan för intern kontroll och uppföljning för Föreslås därmed att trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden fastställer interkontrollplaner för 2015 senast den 15 mars Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplanerna 2015 ska senast ske i december månad 2015 till respektive nämnd och regionstyrelsen. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar Att fastställa internkontrollplan 2015 för regionala utvecklingsnämnden. sunderlag Internkontrollplan 2015 för RUN Internkontrollplan för Regionala utvecklingsnämnden 2015

19 32. Åtgärdsvalsstudier ÅVS 15RK215 att godkänna avtal om åtgärdsvalsstudier avseende 1) Stationsläge för höghastighetsstation vid Ljungby 2) delen mellan Växjö och Värnamo 3) delen mellan Växjö västra/alvesta och Kalmar C samt Karlskrona C. Kostnaden belastar Kollektivtrafikmyndigheten. Region Kronoberg ska i egenskap av kollektivtrafikmyndighet och länsplaneupprättare för infrastruktur ta fram kunskapsunderlag för strategisk regional trafik- och infrastrukturplanering. Med anledning av Sverigeförhandlingen görs åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för att stödja den pågående faktafasen och som fördjupade kunskapsunderlag till TFP och LTP. Tre ÅVS:er föreslås (det kan bli aktuellt med fler), just nu avseende: 1) Stationsläge för höghastighetsstation vid Ljungby 2) delen mellan Växjö och Värnamo 3) delen mellan Växjö västra/alvesta och Kalmar C samt Karlskrona C. Studierna ska vara klara senast och finansieras genom anslag från LTP. Förslag till avtal bifogas. Föreslås att att godkänna avtal om åtgärdsvalsstudier avseende 1) Stationsläge för höghastighetsstation vid Ljungby 2) delen mellan Växjö och Värnamo 3) delen mellan Växjö västra/alvesta och Kalmar C samt Karlskrona C. Kostnaden belastar Kollektivtrafikmyndigheten. Expedieras till Trafikverket sunderlag Åtgärdsvalsstudier ÅVS avtal medfinans ÅVS Kust till Kustbanan 200kmh (slutversion) avtal medfinans ÅVS Ljungby - vid stationsläge på höghastighetsbana (slutversion) avtal medfinans ÅVS Växjö - Värnamo- nytt stationsläge (slutversion)

20 33. Rekvirering av medel till stöd för en evidensbaserad praktik 15RK301 att rekvirera kronor för stöd till en evidensbaserad praktik enligt överenskommelse för 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har ingått en överenskommelse för 2015 som handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Medlen fördelas till de regionala stödstrukturerna (region, regionförbund eller motsvarande) som också ansvarar för återrapportering till staten. Fördelning av medel sker efter att huvudmännen inkommit med en plan för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas under året samt vilka/vilket mål som arbetet har. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att rekvirera kronor för stöd till en evidensbaserad praktik enligt överenskommelse för 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. sunderlag Rekvirering av medel till stöd för en evidensbaserad praktik 2015 Statliga stimulansmedel avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

21 34. Medfinansiering till projekt SIHUBAN 15RK320 att medfinansiera projektet med maximalt kr, fördelat över tre år enligt följande: 2015: kr, 2016: kr och 2017: kr att anslå medlen från anslaget 1:1. Regionförbundet i Kalmar län ansöker om kronor från Region Kronoberg för genomförande av projektet SIHUBAN. Projektet är en vidareutveckling av erfarenheterna från projektet Top Level som syftade till att ge näringslivet i båda länen stöd i tidiga skeden av affärer i Kina samt att ge Linnéuniversitetet större möjligheter att rekrytera studenter i Kina och inrätta ett representationskontor i Kina. Projektet SIHUBAN skall huvudsakligen arbeta vidare med att stödja affärsskapande inom av regionerna utpekade områden, exempelvis miljöteknik, trä, besöksnäring samt bidra till internationalisering av näringslivet. I huvudsak är skillnaderna mellan de båda projekten två, SIHUBAN skall väsentligt utveckla samverkan mellan näringslivsinsatser och insatser inom akademin samt skapa ett gemensamt hemmaplansarbete i de båda regionerna. Föreslås att att medfinansiera projektet med maximalt kr, fördelat över tre år enligt följande: 2015: kr, 2016: kr och 2017: kr att anslå medlen från anslaget 1:1. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. Expedieras till Regionstyrelsen

22 sunderlag Projekt SIHUBAN - medfinansiering Tjänsteskrivelse - Medfinansiering projekt SIHUBAN

23 35. Kurser och konferenser att bereda nämndens ledamöter och ersättare möjlighet att delta en valfri dag vid Tylösandsdagarna Konferensavgift, resa och arvode utgår vid deltagande. Tylösandsdagarna 2015 arrangeras maj Kurs- och konferensprogram bifogas i handlingarna. Föreslås att nämndens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta en valfri dag vid Tylösandsdagarna Konferensavgift, resa och arvode utgår vid deltagande. Ledamoten/ersättaren anmäler själv sitt deltagande. sunderlag Tylösandsdagarna 2015, konferensprogram

24 36. Delegationsbeslut Regional utvecklingsdirektör att notera delegationsbeslut till protokollet. Följande delegationsbeslut fattade av regional utvecklingsdirektör redovisas: 15RK274 Medel till Reglab kr (egna medel)

25 37. Anmälningsärenden för regionala utvecklingsnämndens kännedom att notera anmälningsärendena till protokollet. Följande ärenden anmäls till regionala utvecklingsnämnden för kännedom: Övervakningskommittén för det territoriella samarbetsprogrammet Södra Östersjön Överenskommelsen om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet att notera anmälningsärendena till protokollet.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer