Regionala utvecklingsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala utvecklingsnämnden"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Tid :00-14:00 Plats ande ledamöter M-huset M1053, Linnéuniversitetet, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman (S) (vice ordförande) Carina Bengtsson (C) (2:e vice ordförande) Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Marita Bengtsson (MP) Bo Frank (M) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (L) Pontus Nordfjell (SD) Patrik Davidsson (C) (ersättare) ersätter Olja Pekusic (S) Ej tjänstgörande ersättare Catharina Winberg (M) Övriga närvarande Utses att justera Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson (Ekonomichef) Christel Gustafsson (Regional utvecklingsdirektör) Carina Bengtsson Justreringens plats och tid Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Region Kronobergs arkiv... Patric Littorin

3 ÄRENDELISTA 17 Justering av protokoll 18 Fastställande av dagordning 19 Tema Konkurrenskraftig produktion 20 Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län och Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 21 Rapporter från externa uppdrag 22 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Månadsrapport januari Månadsrapport februari Uppföljnings- och analysverksamhet sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 16 mars 27 Medel till projektet SmåLe Ledarskap för innovation och entreprenörskap i Småland 28 Medel till projektet c/o Markaryd 29 om stöd enligt SFS 2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering 30 Svar på skrivelse Översyn av formerna för Region Kronobergs Kina-samarbete och policydokument kring detta från Gunnar Nordmark (Liberalerna) 31 Remissyttrande Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 32 Överenskommelse Driftstöd för Enterprise Europe Network (EEN) 33 Överenskommelse Driftstöd för Ung företagsamhet Kronoberg 34 Överenskommelse Driftstöd för Coompanion Kronoberg 35 Överenskommelse Driftstöd för MAT 36 Cykelstrategi för Kronobergs län 37 Krav på breddning av allmänna vägen 941 Fröseke-Grönskåra 38 Redovisning av delegeringsbeslut 39 Kurser och konferenser 40 Övriga ärenden 3

4 17. Justering av protokoll att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. Föreslås att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. 4

5 18. Fastställande av dagordning att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse

6 19. Tema Konkurrenskraftig produktion att notera informationen till protokollet. Temat för regionala utvecklingsnämndens sammanträde är Konkurrenskraftig produktion med följande schema och innehåll Introduktion Konkurrenskraftig Produktion, Agata Uhlhorn Träregion Småland, Mikael Pekkari IEC Information Engineering Centre, Lars Hornborg SHS Smart Housing Småland, Mikael Ludvigsson visning och presentation av SHS-modul att notera informationen till protokollet. 6

7 20. Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län och Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 15RK15 Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att besluta att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län Det slutgiltiga innehållet har reviderats i linje med de remissvar och de dialoger som förts med nämnden i december 2015 samt januari Ärendet gäller även fastställande av arbetsmetoden och den första versionen av Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. För att möta de ständiga förändringarna inom kompetensförsörjningsområdet krävs en flexibel och ständigt levande handlingsplan. Handlingsplanen är därmed inte ett färdigt aktivitetsprogram som startar när strategin är beslutad utan formas successivt genom samtal, samsyn och samhandling mellan berörda aktörer. Den handlingsplan som nu ligger för beslut planeras lyftas till den regionala utvecklingsnämnden två gånger per år för avstämning och beslut av framtida prioriteringar. Ordförande yrkar bifall till presidieberedningens förslag till beslut. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att besluta att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. sunderlag Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län och Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län Handlingsplan till kompetensförsörjningsstrategin Handlingsplan till kompetensförsörjningsstrategi - Bilaga 1 Handlingsplan till kompetensförsörjningsstrategi - Bilaga 2 7

8 8 Protokoll

9 21. Rapporter från externa uppdrag att med godkännande notera informationen till protokollet. Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. Olof Björkmarker rapporterar från följande uppdrag: - Smart urbant boende - IT-plattform Småland Öland - Strategiskt samtal om skogsprogram - Möte med revisionen - Glasriketuppdraget - Ledningsforum (Region Kronoberg- Länsstyrelsen) Carina Bengtsson redogör för följande: - Destination Småland - Life-projektet - Ledarskapsutbildning SKL - Styrelsen för Grimslövs folkhögskola att med godkännande notera informationen till protokollet. 9

10 22. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning RK448 att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Verksamheten har löpt på enligt fastställd verksamhetsplan. Förvaltningen har berett ett flertal övergripande strategier. Resultatet blev +3,4 miljoner kronor vilket beror på vakanser på personalsidan, ej upparbetade kostnader samt att egna medel ej utnyttjades fullt ut. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information sunderlag Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning missiv Verksamhetsberättelse RUN

11 23. Månadsrapport januari RK195 att godkänna Månadsrapport januari 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Det ekonomiska resultatet för januari 2016 uppgår till tkr, och kan främst förklaras genom periodiseringsdifferenser. Budgeten är inte periodiserad efter verkligheten. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport januari 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. sunderlag Missiv månadsrapport januari Månadsrapport januari

12 24. Månadsrapport februari RK200 att godkänna Månadsrapport februari 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Det ekonomiska resultatet för februari 2016 uppgår till -209 tkr. Budgeten är ej periodiserad fullt ut på alla delar efter verkligheten. Kostnaderna har uppstått i början på året men är periodiserade på helår. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport februari 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. sunderlag Missiv månadsrapport februari Månadssammandrag feb-16 12

13 25. Uppföljnings- och analysverksamhet RK298 att avsätta kronor till uppföljningsarbete kopplat till det statliga 1:1-anslaget för år att anslå medel ur anslaget 1:1. att godkänna handlingsplan fördjupad uppföljning. Föreliggande ärende beskriver Regional utvecklings uppföljnings- och analysverksamhet under 2016, samt föreslår resurser för arbetet. För att kunna följa länets utveckling i förhållande till målen i RUS:en krävs både personella resurser samt statistik- och analysverktyg. Detta med anledning av att det dels föreligger ett särskilt uppföljningsansvar när det gäller 1:1-anslagets bidrag till måluppfyllelsen, och att det dels behövs ett fördjupat uppföljningsarbete 2015 antog den regionala utvecklingsnämnden därför en uppföljningsplan för arbetet med RUS. Ett led i implementeringen av uppföljningsplanen för RUS är att varje år upprätta en handlingsplan för de rapporter som ska genomföras under året. Inom ramen för 1:1- anslaget har Region Kronoberg möjlighet enligt regleringsbrev att sätta av kr årligen till uppföljningsinsatser. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att avsätta kronor till uppföljningsarbete kopplat till det statliga 1:1-anslaget för år att anslå medel ur anslaget 1:1. att godkänna handlingsplan fördjupad uppföljning. sunderlag Uppföljnings- och analysverksamhet missiv Uppföljnings- och analysverksamhet

14 26. sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 16 mars 16RK29 att notera informationen till protokollet. Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. sunderlag sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 16 mars - missiv sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 16 mars 14

15 27. Medel till projektet SmåLe Ledarskap för innovation och entreprenörskap i Småland 16RK358 att bevilja rubricerat projekt kr med fördelningen kr år 2016, kr år 2017 samt kr år 2018; att anvisa medlen ur anslaget 1:1; att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. Linnéuniversitetet ansöker om medel för rubricerat projekt. Projektet genomförs med medfinansiering från Regionförbundet i Kalmar län samt Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovations-förmåga hos aktörer i Kronobergs och Kalmar län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. Planerade aktiviteter är att genomföra ledarskapsutvecklings-grupper för ökad innovationsförmåga, juniorledarskapsakademi, utveckling av utbildningskoncept som anpassas till yrkesverksamma ledare, genomförandet av en regional "ledarskapets dag", utveckling av en virtuell ledarskapsportal samt kunskapsuppbyggnad. Ansökan stämmer väl överens med Region Kronobergs formella krav och prioriteringsgrunder. Ett bifall bidrar till att uppnå de mål som är uppsatta i Regionala Utvecklingsstrategin (ökad förnyelseförmåga) och Regionala Innovationsstrategin (innovationsutveckling inom företag och organisationer samt innovationsutveckling i samhandling mellan företag och organisationer). För Region Kronoberg är bryggan mellan forskning och praktik viktig i projektet. Ambitionen att nå företag är viktig men det framgår inte tydligt hur detta ska gå till. Projektet och ambitionen bör därför följas inom det samverkansavtal mellan LNU och Region Kronoberg som upprättats. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja rubricerat projekt kr med fördelningen kr år 2016, kr år 2017 samt kr år 2018; att anvisa medlen ur anslaget 1:1; 15

16 att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Expedieras till Linnéuniversitetet sunderlag Missiv SmåLe sunderlag SmåLe 16

17 28. Medel till projektet c/o Markaryd 16RK369 att bevilja högst kronor till rubricerat projekt med fördelningen kronor för 2016 och kronor för att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. Markaryds kommun ansöker om kr till projektet c/o Markaryd. Projektet syftar till att i nära samarbete med näringslivet utveckla Markaryd som destination. Långsiktigt mål är att till år 2020 ha utvecklats till en exportmogen destination enligt Visit Swedens kriterier. Projektet vill att Markaryd ska nyttja sitt gynnsamma geografiska läge som Porten till Småland och genom en gemensam värdegrund, ett gott värdskap och en ökad stolthet utvecklas som plats och destination. Projektet anknyter till RUS prioriteringar att utveckla diversifiering och innovationsförmåga samt utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Projektet syftar i huvudsak till att uppnå RUS mål om balanserad tillväxt fler arbeten. Projektet bidrar även till Strategi för besöksnäringen södra Småland Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja högst kronor till rubricerat projekt med fördelningen kronor för 2016 och kronor för att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Expedieras till Markaryds kommun sunderlag c/o Markaryd - missiv sunderlag - c/o Markaryd 17

18 18 Protokoll

19 29. om stöd enligt SFS 2015:210 affärsutvecklingscheck för internationalisering 15RK1107 att bevilja kronor till Greenpipe of Sweden AB. Beviljade medel belastar potten för grön tillväxt. att bevilja kronor till Quality Travel of Scandinavia AB. Beviljade medel belastar potten för internationalisering. att bevilja kronor till C3C Engineering AB. Beviljade medel belastar potten för grön tillväxt. Region Kronoberg genomför ett program med inriktning mot att öka möjligheterna för småföretag att nå nya marknader. Maximal stödnivå är 50 % och högsta stödbelopp är kronor per företag. Sista ansökningsdatum för den senaste utlysningen var den 22 januari I denna utlysning har sju ansökningar inkommit varav två har dragits tillbaka. Tre av de prioriterade ansökningarna avser belopp över kronor, vilka härmed föreligger för beslut. Projekten uppvisar olika inriktning, men är i samtliga fall inriktade på att stärka konkurrenskraften och skapa tillväxt i företagen. Genom sin inriktning anknyter projekten till RUS prioritering att utveckla diversifiering och förnyelseförmåga och bör kunna bidra till att uppnå målet om en balanserad tillväxt med fler arbeten. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja kronor till Greenpipe of Sweden AB. Beviljade medel belastar potten för grön tillväxt. att bevilja kronor till Quality Travel of Scandinavia AB. Beviljade medel belastar potten för internationalisering. att bevilja kronor till C3C Engineering AB. Beviljade medel belastar potten för grön tillväxt. Expedieras till Greeenpipe of Sweden AB C3C Engineering AB 19

20 sunderlag om affärsutvecklingscheckar för internationalisering om affärsutvecklingscheckar 20

21 30. Svar på skrivelse Översyn av formerna för Region Kronobergs Kinasamarbete och policydokument kring detta från Gunnar Nordmark (Liberalerna) 16RK385 Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling. Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Gunnar Nordmark (Liberalerna). Skrivelsen behandlar Region Kronobergs Kina-samarbete med anledning av utvecklingen av demokrati samt fri- och mänskliga rättigheter i Kina. Vid regionstyrelsens arbetsutskott , 39, beslutades att uppdra åt regiondirektören att genomföra en översyn av befintligt internationellt arbete inom Region Kronoberg, samt att med utgångspunkt från översynen utarbeta förslag till en internationell strategi. I denna översyn kommer således även Kina-samarbetet att inkluderas. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling. Expedieras till Gunnar Nordmark sunderlag Skrivelse angående översyn av formerna för Region Kronobergs Kina-samarbete - missiv Översyn av formerna för Region Kronobergs Kina-samarbete och policydokument kring detta Översyn av formerna för Region Kronobergs Kina-samarbete och policy-dokument kring detta, skrivelse till Regionala Utvecklingsnämnden 21

22 31. Remissyttrande Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 15RK2090 att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Skåne. Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region Skåne senast den 31 mars Skåne präglas av omfattande transporter, och en stor andel av Sveriges export och import passerar regionen. Med en förväntat stigande utrikeshandel och en ökande befolkning, kommer transporterna allt mer att utgöra en märkbar del av vardagen framöver. Därför har Region Skåne bedömt det som viktigt att ha en samlad strategi för det fortsatta arbetet med hållbara godstransporter. Region Skåne vill med strategin se ett stärkt fokus på Skåne som logistikregion, ge vägledning i hur godstransporter och logistiknäringen bör utvecklas samt stödja det skånska näringslivet med hållbara transportlösningar genom utveckling av befintliga och potentiella logistikområden. Remissinstanserna ombeds att ta ställning till: - Godsstrategins inriktning och fokus - Godsstrategins beskrivning av Skåne som gods och logistikregion - Godsstrategins beskrivning av utmaningar och möjligheter - De ingående delstrategiernas relevans och rimlighet Region Kronoberg välkomnar den övergripande inriktningen med strategin vilket kommer att bli ett värdefullt underlag i den kommande inriktningsplaneringen. Region Kronoberg är dock kritisk till att strategin i allt för hög grad enbart har hållit sig inom Skånes geografiska gräns. Vi är givetvis medvetna om att Skånes strategi ska sätta Skåne i främsta rummet men vi menar att möjligheter som kan stärka Skåne ytterligare även kan ligga utanför länet. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Skåne. Expedieras till Region Skåne sunderlag 22

23 Region Kronoberg Missiv Remissvar Godsstrategi Skåne RUN Region Kronoberg Remissvar Godsstrategi Skåne Remiss. "Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen". Sista dag att inkomma med yttranden är den 31 mars Remissversion "Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen". 23

24 32. Överenskommelse Driftstöd för Enterprise Europe Network (EEN) 16RK347 att godkänna överenskommelse med Enterprise Europe Network (EEN). I samband med beslut om verksamhetsplan 2016 tog nämnden också beslut om driftstöd till olika organisationer. De organisationer som Region Kronoberg äger får sina uppdrag via ägardirektiv, men villkoren för stöd till övriga organisationer behöver regleras i särskilda överenskommelser. Överenskommelserna beskriver bl.a. hur organisationens arbete bidrar till genomförande av Gröna Kronoberg (RUS), inriktning på arbetet som stöttas och hur redovisning ska ske. Överenskommelsen är avstämd med respektive organisation i framtagandet. Överenskommelse gällande Enterprise Europe Network skrivs med ALMI Företagspartner AB. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna överenskommelse med Enterprise Europe Network (EEN). Expedieras till ALMI Företagspartner AB sunderlag Överenskommelse med Enterprise Europe Network (EEN) - missiv Överenskommelse Driftsstöd 2016-EEN 24

25 33. Överenskommelse Driftstöd för Ung företagsamhet Kronoberg 16RK50 att godkänna överenskommelse med Ung företagsamhet Kronoberg. I samband med beslut om verksamhetsplan 2016 tog nämnden också beslut om driftstöd till olika organisationer. De organisationer som Region Kronoberg äger får sina uppdrag via ägardirektiv, men villkoren för stöd till övriga organisationer behöver regleras i särskilda överenskommelser. Överenskommelserna beskriver bl.a. hur organisationens arbete bidrar till genomförande av Gröna Kronoberg (RUS), inriktning på arbetet som stöttas och hur redovisning ska ske. Överenskommelsen är avstämd med respektive organisation i framtagandet. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna överenskommelse med Ung företagsamhet Kronoberg. Expedieras till Ung företagsamhet Kronoberg sunderlag Överenskommelse Driftstöd Ung företagsamhet Kronoberg Överenskommelse Driftsstöd UF 25

26 34. Överenskommelse Driftstöd för Coompanion Kronoberg 15RK77 att godkänna överenskommelse med Coompanion Kronoberg. I samband med beslut om verksamhetsplan 2016 tog nämnden också beslut om driftstöd till olika organisationer. De organisationer som Region Kronoberg äger får sina uppdrag via ägardirektiv, men villkoren för stöd till övriga organisationer behöver regleras i särskilda överenskommelser. Överenskommelserna beskriver bl.a. hur organisationens arbete bidrar till genomförande av Gröna Kronoberg (RUS), inriktning på arbetet som stöttas och hur redovisning ska ske. Överenskommelsen är avstämd med respektive organisation i framtagandet. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna överenskommelse med Coompanion Kronoberg. Expedieras till Coompanion Kronoberg sunderlag Missiv Driftsstöd Coompanion Överenskommelse Driftsstöd Coompanion 26

27 35. Överenskommelse Driftstöd för MAT 16RK353 att godkänna överenskommelse med Växjö & Co AB. I samband med beslut om verksamhetsplan 2016 tog nämnden också beslut om driftstöd till olika organisationer. De organisationer som Region Kronoberg äger får sina uppdrag via ägardirektiv, men villkoren för stöd till övriga organisationer behöver regleras i särskilda överenskommelser. Överenskommelserna beskriver bl.a. hur organisationens arbete bidrar till genomförande av Gröna Kronoberg (RUS), inriktning på arbetet som stöttas och hur redovisning ska ske. Överenskommelsen är avstämd med respektive organisation i framtagandet. Överenskommelse gällande MAT skrivs med Växjö & Co AB. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna överenskommelse med Växjö & Co AB. Expedieras till Växjö & Co. AB sunderlag Missiv Driftsstöd MAT Överenskommelse Driftsstöd MAT 27

28 36. Cykelstrategi för Kronobergs län 16RK506 att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att ta fram ett Cykelstrategi för Kronoberg innehållande nulägesanalys och genomförandeplan för återkoppling till nämnden 23 november. Kronobergs län har idag inget specifikt planeringsdokument för vägledning i hur cykelvägnätet ska utvecklas, trots det har det under de senaste åren genomförts cykelvägsinvesteringar. Investeringarna har framförallt skett på initiativ av kommunerna samt genom satsningen på Sydostleden. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om nytta och funtion av en cykelstrategi. Återkoppling till regionala utvecklingsnämnden sker vid sammanträdet 23 november Föreslås att byta namn från cykeldokument till cykelstrategi. Gunnar Nordmark yrkar, med instämmande av Soili Lång Söderberg, bifall till presidieberedningens förslag till beslut. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att uppdra åt regionala utvecklingsdirektören att ta fram ett Cykeldokument för Kronoberg innehållande nulägesanalys och genomförandeplan för senare återkoppling till nämnden. sunderlag Missiv Projektplan Cykel nuläge strategi o plan Projektplan Cykel nuläge strategi o plan 28

29 37. Krav på breddning av allmänna vägen 941 Fröseke-Grönskåra 15RK1124 att notera information till protokollet. Regionala utvecklingsnämndens ordförande Olof Björkmarker har mottagit skrivelse från Bergs Timber, Södra Skogsägarna och Sveriges Åkeriföretag Småland/Öland angående breddning av väg 941. Svar på skrivelse föreligger för regionala utvecklingsnämnden som en information. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att notera information till protokollet. sunderlag Svar på brev angående information om trafikräkning mm rörande väg 941 med flera länsvägar Väg 941, yttrande från Bergs Timber, Södra Skogsägarna och Sveriges Åkeriföretag Småland/Öland 29

30 38. Redovisning av delegeringsbeslut att notera delegationsbesluten till protokollet. Följande beslut fattade på delegation av regionala utvecklingsdirektören redovisas. att notera delegationsbesluten till protokollet. Delegeringsbeslut 16RK7-1 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 1/2016: Beviljar projekt "Virtuella rummet" högst kr (1:1). Se dnr 15RK2076 för underlag. 16RK7-2 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 2/2016: att bevilja högst kr till Rikskonferens migration och etablering 16RK7-3 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 3/2016: att bevilja högst kr till kommunikation av Gröna Kronoberg 16RK7-4 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 4/2016: att bevilja högst kr till vårmingel för näringslivet i Kronobergs län RK7-5 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 5/2016: att bevilja högst kr till projektet Big Data 16RK7-6 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 6/2016: att bevilja högst kr till projektet I2-days - Innovation square & interior day 16RK7-7 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 7/2016: att bevilja högst kr till projektet MAT-logistik 16RK7-8 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 8/2016: att bevilja högst kr till projektet Förstudie cirkulär ekonomi 30

31 39. Kurser och konferenser att tre ledamöter i regionala utvecklingsnämnden bereds möjlighet att delta i konferensen Hållbar regional utveckling 24 maj i Stockholm. Inbjudningar till följande kurser och konferenser har tillställts regionala utvecklingsnämnden: - Hållbar regional utveckling - skapa regionala bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser - 24 maj i Stockholm. ng.8422.html Föreslås att tre ledamöter i regionala utvecklingsnämnden bereds möjlighet att delta vid konferensen. Intresseanmälan tillställs Olof Björkmarker. 31

32 40. Övriga ärenden Inga övriga ärenden är aktuella vid dagens sammanträde. 32

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-01-27 10:00-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-09-02 10:00-13:25 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-11-23 13:30-14:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-02-15 10:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Datum: 2015-0 - Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-01-28 10:00 15:00 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-06-14 10:00-14:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-11-05 10:00-14:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Nelson Garden, Lokgatan 11, Tingsryd Olof Björkmarker (S) (ordförande)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-10-08 10:00-13:50 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-09-21 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö

Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-10-09 13:00-16:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande)

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Folkhälsoberedningen Tid Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera 2016-11-09 09:00-11:00 Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Michael Öberg (MP) (ordförande) Pernilla

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Konfererensrum ZEUS, CLV

Konfererensrum ZEUS, CLV Patientnämnden Tid 2015-06-08 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Konfererensrum ZEUS, CLV Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd (KD) (vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande Folkhälsoberedningen Tid 2015-02-05 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-10-01 14:00-15:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justreringens plats och tid Tingsryd Resort Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-06-02 14:00-15:00 Plats Tingsryd Resort ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Patientnämnden Tid 2015-04-21 09:00 12:00 Plats Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bo Dalesjö (S), ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL 2016-08-23 KFN 66 Region Gotland kulturplan 2017-2020 Bilaga KFN 67 Övrigt ärende. Rapport från förvaltningschef PROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer