Regionala utvecklingsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala utvecklingsnämnden"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Tid :00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman (S) (vice ordförande) Carina Bengtsson (C) (2:e vice ordförande) Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Bo Frank (M) Cheryl Jones Fur (MP) Soili Lång Söderberg (M) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (L) Catharina Winberg (M) (ersättare) ersätter Pontus Nordfjell (SD) Patrik Davidsson (C) (ersättare) ersätter Anna Johansson (C) Anne Karlsson (S) Ingemar Almkvist (S) Janna Tisjö (V) Patric Littorin Sekreterare Christel Gustafsson Lena Eriksson Agata Uhlhorn Heidi Samuelsson Carina Bengtsson Justreringens plats och tid Region Kronoberg, :00 Protokollet omfattar 1-17 Underskrifter Sekreterare... 1

2 Ordförande..... Justerande

3 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Region Kronobergs arkiv... Patric Littorin

4 ÄRENDELISTA 1 Justering av protokoll 2 Fastställande av dagordning 3 Tema - Region Kronobergs statliga uppdrag och 1:1-medel 4 Rapporter från externa uppdrag 5 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Månadssammandrag januari :1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 februari 9 Medel till projektet Smart Housing Småland 2 10 Svar på motion stärkt YH utbildning i regionen Remissyttrande Förslag till bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för 11 bostadsförsörjningen i Ljungby kommun med utblick mot 2035, MoB 2016/ Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg 13 Länstransportplan del av verksamhetsplan 2017, Bidragsobjekt 14 Information om ansökningsplaner ERUF 15 Inbjudningar till kurser och konferenser 16 Redovisning av delegeringsbeslut 17 Övriga ärenden 4

5 1. Justering av protokoll att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. Föreslås att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker

6 2. Fastställande av dagordning att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse och föreslaget tillägg. Ordförande Olof Björkmarker föreslår tillägg till dagordningen med ärende Månadssammandrag januari

7 3. Tema - Region Kronobergs statliga uppdrag och 1:1-medel att notera informationen till protokollet. Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 15 februari föredrar regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson om Region Kronobergs statliga uppdrag, regionala utvecklingsstrategins prioriteringar och mål samt 1:1-medel. 7

8 4. Rapporter från externa uppdrag att med godkännande notera informationen till protokollet. Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. Joakim Pohlman redogör för följande möten: - Skogsforskning - Partnerskap Småland Ordförande Olof Björkmarker rapporterar från följande möten och uppdrag: - Smart Housing Småland - Ryssbygymnasiet verksamhetssamtal - Samtal kring IT plattform Småland Öland AB - Science Center 8

9 5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning RK178 att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Arbetet har i stort sett skett enligt plan med de processer som prioriterades i handlingsplanen för 2016, för att aktivera Gröna Kronoberg. Under året har arbetet fortsatt för att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av ett utmaningsdrivet arbetssätt. Arbetet har skett i stort enligt plan. Arbetet har skett enligt plan för att stärka vår roll som regional utvecklingsaktör, med viss försening i några av handlingsplanerna. Det ekonomiska resultatet 2016 uppgår till +7 miljoner kronor. Differensen beror till största del på vakanser inom avdelningarna samt några sjukskrivningar som gör att kostnaderna inte har upparbetats. Egna medel har ej utnyttjats och ej heller tilläggsbudgeten. Den externa finansieringen har varit i större utsträckning än planerat. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. sunderlag Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 RUN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

10 6. Månadssammandrag januari RK109 att godkänna Månadssammandrag för januari 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Det ekonomiska resultatet för januari 2017 uppgår till -1 miljon kronor. Underskottet beror på att budgeten är periodiserad på tolftedelar för interkommunala ersättningarna och kostnaderna är högre i början på året. Förslag till beslut Föreslås att att godkänna Månadssammandrag för januari 2017 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. sunderlag Förslag till beslut - Månadssammandrag januari 2017 Månadssammandrag januari

11 7. 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme RK40 att notera information om utfall 2016 till protokollet att godkänna beslutsutrymme 2017 för anslaget 1:1 samt indikativ fördelning mellan ändamål, enligt förslag. Utfall 2016: Utbetalt 2016 blev kr av möjliga kr (tilldelat anslag 2016). Det innebär att kr återfördes till staten. Utfallet 2016 för beslut om medfinansiering blev lägre än det indikativa beslutsutrymmet kr jämfört med utrymmets kr. Det förklaras dels av ett lägre beslutsutfall för projektverksamheten och dels av att de i beslutsutrymmet avsatta kr till företagsstöd inte togs i anspråk; detta då arbetet med denna stödform inte påbörjades eftersom andra finansieringsformer tillkom. sutrymme 2017: Region Kronoberg har tilldelats kr i 1:1-anslag för regionala tillväxtåtgärder Regeringen använder sig av ett s.k. bemyndigandesystem för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Bemyndigandesystemet gör det möjligt att ta beslut som sträcker sig över flera år, vilket kan liknas vid en kredit. Detta innebär att flerårsbeslut är möjliga, men också att en del av anslaget är intecknat redan vid årets början. sutrymmet 2017 föreslås preliminärt uppgå till maximalt kr. Dessa medel kan användas både för ettårs- och flerårsbeslut. För beslut som gäller enbart 2017 är den maximala beslutssumman kr. Den indikativa fördelningen föreslås enligt följande: Projektverksamhet kr Kommersiell service kr Uppföljning/utvärdering kr Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera information om utfall 2016 till protokollet att godkänna beslutsutrymme 2017 för anslaget 1:1 samt indikativ fördelning mellan ändamål, enligt förslag. sunderlag Förslag till beslut - 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme :1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme 2017, tjänsteskrivelse 11

12 12 Protokoll

13 8. sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 februari 17RK40 att notera informationen till protokollet. Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. sunderlag Förslag till beslut - sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 feb sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 feb 13

14 9. Medel till projektet Smart Housing Småland 2 16RK2123 att bevilja högst kr till rubricerat projekt med fördelningen kr för år 2017, kronor för år 2018 och kr för år att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansöker om medel till rubricerat projekt. Smart Housing Småland arbetar mot visionen att bli en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användare i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Innovation, digitalisering, jämställdhet och hållbarhet är grundstenar för miljön under perioden Kombinationen av spetskompetens inom trä, glas och digitalisering ger Småland en unik position som testmarknad för internationellt gångbara lösningar. Detta skapar en betydande internationell marknadspotential för företagen i Småland men även goda förutsättningar för att skapa lösningar för den ökande bostadsbristen. Projektet bidrar till Gröna Kronobergs prioritering Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och målen: Ökad förnyelseförmåga, Produktiviteten ska öka samt Balanserad tillväxt fler arbeten. Projektet bidrar även till Regionala innovationsstrategins mål 1 med fokus på Innovationsutveckling i samarbete mellan företag och organisationer och prioritering 1.3 Utveckla starka utmaningsdrivna fokusområden där Hållbart boende och Konkurrenskraftig produktion pekas ut samt prioritering 1.2 Utveckla miljöer som främjar utmaningsdriven innovation. I den efterföljande diskussionen noteras en revidering av den årliga fördelningen av medel till kronor per år, vilket stämmer med ansökan. Totalsumman som regionala utvecklingsnämnden beslutar om är högst kronor. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja högst kr till rubricerat projekt med fördelningen kr för år 2017, kronor för år 2018 och kr för år att anslå medlen ur anslaget 1:1. 14

15 att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Expedieras till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sunderlag Förslag till beslut - Medel till projekt Smart Housing Småland 2 Medel till projekt Smart Housing Småland 2, beslutsunderlag 15

16 10. Svar på motion stärkt YH utbildning i regionen 16RK2329 Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen bifalles. Bengt Germundsson (KD), Ingemar Swalander (M), Gunnar Nordmark (L) och Gusten Mårtensson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att stärka YH-utbildningen i regionen. Motionen har följande yrkanden: - att Region Kronoberg får i uppdrag att noggrant kartlägga behovet av yrkesutbildning hos regionens företag och offentliga arbetsgivare. - att Region Kronoberg för en aktiv dialog med YH-myndighetens ledning så att behoven hos regionens berörda företag och offentliga arbetsgivare kan tillgodoses. - att Region Kronoberg med kraft verkar för att näringslivets organisationer och politiker på kommunal, regional eller nationell nivå utnyttjar alla kanaler för att ställa krav på att YH-myndigheten får tillräcklig finansiering och möjlighet till långsiktigare beslut som bättre tillgodoser regionens behov av yrkeshögskoleutbildning. I svaret på motionen konstateras att föreslagna insatser överensstämmer väl med den föreslagna handlingsplanen för kompetensförsörjningsstrategin, som ännu inte är antagen av Regionfullmäktige, och redan pågående arbete. Med anledning av det föreslås att besvara motionen. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om utfall av ansökningar i regionen, högre konkurrens samt samordning i länet. Vidare påpekas behovet att motionens föreslagna insatser ska arbetas in i de dokument som håller på att tas fram för beslut i regionfullmäktige. Bengt Germundsson yrkar, med instämmande av Gunnar Nordmark, Carina Bengtsson och Patrik Davidsson, bifall till motionen. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. sunderlag Svar på motion stärkt YH utbildning i regionen 16

17 Motion angående stärkt YH-utbildning i regionen 17

18 11. Remissyttrande Förslag till bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun med utblick mot 2035, MoB 2016/ RK2507 att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Ljungby kommun, miljö och byggförvaltningen. Region Kronoberg har av kommunstyrelsen, Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Varje kommun har skyldighet enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) att planera för bostadsförsörjningen i kommunen enligt riktlinjer som ska beslutas av kommunfullmäktige. Enligt lagen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Syftet med bostadsförsörjningsplaneringen är att kommunen ska ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och en tydlig inriktning till vad som behöver byggas i kommunens stadsdelar och tätorter. Region Kronoberg är positiv till att Ljungby kommun tagit fram ett program för att hantera bostadsförsörjningsfrågan, och de övergripande riktlinjerna som kommunen presenterar. Det är också en bra analys som genomförts, som sätter kommunens utveckling i ett större sammanhang. I slutsatser och i bilaga för planberedskap saknas emellertid mer djupgående ortsanalyser och tydliga ambitioner och utvecklingsmöjligheter för kommunens mindre tätorter och landsbygd, samt en sammanfattande bild av planering framåt i tid, och i rum. Vi ser gärna ett resonemang kring hur den kommunala bostadsförsörjningen kan samspela med den regionala planeringen och hur till exempel infrastruktur, kollektivtrafik och serviceutveckling kan vara med och bidra till en positiv bostadsförsörjning enligt kommunens planer. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om kopplingen mellan kommunalt bostadsbyggande och övrig rumslig planering i regionen, vad gäller kommunalt självbestämmande och samhandlingsvinster. Vidare föreslås att ge ordförande i uppdrag att språkligt omarbeta remissyttrandet inför avlämnandet. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Ljungby kommun, miljö och byggförvaltningen. 18

19 Expedieras till Ljungby kommun sunderlag Förslag till beslut - Bostadsförsörjningsprogram Ljungby kommun Förslag till remissyttrande - Bostadsförsörjningsprogram Ljungby kommun 19

20 12. Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg 17RK281 att ge regional utvecklingsdirektör i uppdrag att utarbeta förslag till en modell för bredbandsutbyggnad för Kronobergs län under 2017 och att ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad finns för beslut senast i mars att inriktningen i denna skrivelse, bredbandsstrategin och diskussion på Kommunalt Forum ligger till grund för förslaget. att förslaget förankras löpande på kommunalt forum. Med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret vill Region Kronoberg initiera och utveckla en regional modell för utbyggnad och drift av bredbandsinfrastruktur. Denna modell ska förtydliga behov och ge en verklig möjlighet att påverka utveckling och måluppfyllelse för Kronobergs antagna bredbandsstrategi. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att ge regional utvecklingsdirektör i uppdrag att utarbeta förslag till en modell för bredbandsutbyggnad för Kronobergs län under 2017 och att ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad finns för beslut senast i mars att inriktningen i denna skrivelse, bredbandsstrategin och diskussion på Kommunalt Forum ligger till grund för förslaget. att förslaget förankras löpande på kommunalt forum. Expedieras till Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson 20

21 13. Länstransportplan del av verksamhetsplan 2017, Bidragsobjekt 17RK98 att fastställa förslag till bidragsobjekt som en del av verksamhetsplanen för 2017 enligt Länstransportplanen , i enlighet med tjänsteskrivelse , och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Region Kronoberg är länsplaneupprättare i Kronobergs län. Det innebär att vart fjärde år upprättas en strategisk plan över hur de regionala vägarna ska utvecklas, dvs. vilka vägar som ska standard höjas. För de nationella vägarna, dvs. E4 och väg 25 samt för järnväg upprättas en nationell plan av Trafikverket. Arbetet med att ta fram/revidera dessa planer har inletts för planeringsperioden Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län delas upp i årliga verksamhetsplaner. Förutom de förutsättningar som anges i länstransportplanen tas årliga verksamhetsplaner fram i samverkan med Trafikverket region Syd. En del av den årliga verksamhetsplanen är att besluta om vilka så kallade bidragsobjekt som skall erhålla bidrag från Länstransportplanen. Trafikverket har fastställt vilka medel som finns tillgängliga för bidrag. För att inte försena genomförandet av bidragsobjekten presenteras i denna tjänsteskrivelse, som en del av verksamhetsplanen 2017, vilka objekt som föreslås erhålla bidrag. Vilka övriga objekt som kommer att genomföras under 2017 kommer att läggas fram på kommande möte med Regionala Utvecklingsnämnden. Förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa förslag till bidragsobjekt som en del av verksamhetsplanen för 2017 enligt Länstransportplanen , i enlighet med tjänsteskrivelse , och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Expedieras till Trafikverket 21

22 14. Information om ansökningsplaner ERUF 17RK270 att notera informationen till protokollet. Region Kronoberg har som avsikt att i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) vårutlysning söka medfinansiering för två projekt. I dagsläget pågår arbetet med projektutveckling i respektive projekt men tjänstemannabedömningen är att det är på sin plats att informera om intentionen att söka samt förankra planerna politiskt. Kort information om projektidéerna delas ut på sittande möte med föredragning av regional utvecklingsdirektör. Om projektutvecklingen resulterar i faktiska ansökningar kommer beslutsunderlag gällande dessa upp som ärenden på regionala utvecklingsnämndens sammanträde i mars, enligt för projektbeslut sedvanlig ordning. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 22

23 15. Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111 att erbjuda en ledamot möjlighet att delta för regionala utvecklingsnämndens räkning vid Hållbar regional utveckling 2017 Flöden och dynamik ur ett regionalt perspektiv, 5 maj :30-16:00, i Stockholm. att erbjuda två ledamöter möjlighet att delta för regionala utvecklingsnämndens räkning vid Europaforum - Småland Blekinge Halland, 12 maj 2017 i Jönköping. att regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta på Tylösandsdagarna 16 maj i anslutning till regionala utvecklingsnämndens sammanträde 17 maj. Vid regionala utveckingsnämndens sammanträde lyfts följande möten och konferensinbjudningar: - Hållbar regional utveckling 2017 Flöden och dynamik ur ett regionalt perspektiv, 5 maj :30-16:00, Stockholm. Föreslås att erbjuda en ledamot möjlighet att delta för regionala utvecklingsnämndens räkning. - Europaforum - Småland Blekinge Halland, 12 maj 2017, Jönköping. Föreslås att erbjuda två ledamöter möjlighet att delta för regionala utvecklingsnämndens räkning. - Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 17 maj hålls i Tylösand i samband med Tylösandsdagarna. Regionala utvecklingsnämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta på Tylösandsdagarna 16 maj. 23

24 16. Redovisning av delegeringsbeslut att notera delegationsbesluten till protokollet. Följande delegationsbeslut fattade av ordförande för regionala utvecklingsnämnden och regional utvecklingsdirektör anmäles. Förslag till beslut att notera delegationsbesluten till protokollet. Delegeringsbeslut 16RK7-29 Regional utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 64/2016. Bevilja medel till Framtidsverkstad Berättarnätet Kronoberg (16RK2473) 16RK7-30 Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 65/2016.Beviljande av Kanalisationsstöd Eke byggnadsförening(16rk2436) 16RK7-31 Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 66/2016. Beviljande av Kanalisationsstöd Mienet Ekonomiska Förening(16RK2457) 16RK7-32 Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 67/2016. Beviljande av Kanalisationsstöd Alsterns Fibernät Ekonomiska förening (16RK2493) 17RK7-1 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 1/2017. Att bevilja medel till framtidsdag i Alvesta 17RK27-1 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 1/2017: Region Kronoberg har inga synpunkter på förslag till handlingsplan från Statens geotekniska institut (Dnr 16RK2413) 17RK27-2 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 2/2017: om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar kr till Silverstone AB 17RK27-3 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 3/2017: om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar kr till SAC Nordic AB 17RK27-4 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 4/2017: om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar kr till PM Hotell AB 17RK27-5 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 5/2017: om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar kr till NPA Plast AB 17RK27-6 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 6/2017: om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar kr till ERT Godis AB 24

25 17RK27-7 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 7/2017: om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering, kr till Bra Vision Scandinavia AB 17RK27-8 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 8/2017: att bevilja högst kr (1:1) till projektet Förstudie damfotbollscentra i Växjö och regionen (Dnr 16RK2424) 25

26 17. Övriga ärenden att notera informationen till protokollet. Bo Frank lyfter fråga om höghastighetsjärnväg med sträckning Hässleholm - Köpenhamn. 26

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-01-27 10:00-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-11-23 13:30-14:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Datum: 2015-0 - Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-01-28 10:00 15:00 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande,

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-06-14 10:00-14:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-09-02 10:00-13:25 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-03-16 10:00-14:00 Plats ande ledamöter M-huset M1053, Linnéuniversitetet, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman (S) (vice ordförande) Carina Bengtsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-10-08 10:00-13:50 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-11-05 10:00-14:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Nelson Garden, Lokgatan 11, Tingsryd Olof Björkmarker (S) (ordförande)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Ann-Marie Hedlund (FP) ersätter Per Hansson (FP) Berry Lilja (S), Elin

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2016-01-21 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid 2016-01-27 10:00 Plats Kallade Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-09-21 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Konfererensrum ZEUS, CLV

Konfererensrum ZEUS, CLV Patientnämnden Tid 2015-06-08 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Konfererensrum ZEUS, CLV Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd (KD) (vice

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö

Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-10-09 13:00-16:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Folkhälsoberedningen Tid Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera 2016-11-09 09:00-11:00 Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Michael Öberg (MP) (ordförande) Pernilla

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 6 september 2016 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg (C) (ersätter

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-10-01 14:00-15:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justreringens plats och tid Tingsryd Resort Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 14.51 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-06-02 14:00-15:00 Plats Tingsryd Resort ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S), Elin Rydberg

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer