Regionala utvecklingsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala utvecklingsnämnden"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Tid :00-13:50 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman (S) (vice ordförande) Carina Bengtsson (C) (2:e vice ordförande) Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Marita Bengtsson (MP) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Gunnar Nordmark (FP) Pontus Nordfjell (SD) Catharina Winberg (M) ersätter Bo Frank (M) Patrik Davidsson (C) ersätter Bengt Germundsson (KD) Ingemar Almkvist (S) Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Sara Nilsson Annika Magnerot Emma Johansson Lars Uddbäck Cecilia Birgersson Carina Bengtsson Justreringens plats och tid Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande

2 2 Protokoll

3 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Region Kronobergs arkiv... Patric Littorin

4 ÄRENDELISTA 99 Justering av protokoll 100 Fastställande av dagordning 101 Tema Folkhälsa och social utveckling 102 Rapporter från externa uppdrag 103 Delårsrapport augusti 2015 för regionala utvecklingsnämnden 104 sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 8 oktober 105 Medel till Uppföljning Nätspridare Svar på motion Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege 108 Remissyttrande En ny regional planering-ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, Region Kronoberg 109 Remissyttrande Bredbandsstrategi för Kronobergs Län Dnr: Uppföljningsplan för Regional utvecklingsstrategi 111 Nytt utvecklingsprogram för SME mot nya marknader 112 Förfrågan om medfinansiering till VINNOVA-projektet Skola för alla, från första dagen 113 Handledning i förändring 114 Redovisning av delegeringsbeslut 115 Kurser och konferenser 116 Sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden Jämställdhetsrapport På tal om kvinnor och män 4

5 99. Justering av protokoll att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker på torsdagen den 15 oktober Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. 5

6 100. Fastställande av dagordning att fastställa dagordning med föreslagna förändringar. Ordförande Olof Björkmarker föreslår förändring i dagordningen enligt följande: Ärende 16 Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län utgår. Ärende 19 Sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 läggs till. 6

7 101. Tema Folkhälsa och social utveckling att notera informationen till protokollet. Tema Folkhälsa och social utveckling Hur hänger folkhälsa och regional utveckling ihop? Vad arbetar Folkhälsa och social utveckling med? Hälsoläget i Kronobergs län 7

8 102. Rapporter från externa uppdrag att med godkännande notera informationen till protokollet. Carina Bengtsson redogör för möte med revisionen angående regionala utvecklingsnämndens arbete. Olof Björkmarker redogör för följande möten och konferenser: - SmartHousing - Wood Building Nordic - Innovationsdag kring upphandling - Glasriketuppdraget - Sydostlänken - Mat Trafikverket Anna Johansson redogör för konferens Regional dialog kring nationella skogsprogrammet. 8

9 103. Delårsrapport augusti 2015 för regionala utvecklingsnämnden 15RK1294 att godkänna Delårsrapport augusti 2015 för regionala utvecklingsnämnden. att rekommendera regionstyrelsen besluta att rekommendera regionfullmäktige godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport augusti 2015 Det ekonomiska resultatet för januari-augusti 2015 uppgår till +2,7 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom att egna medel ännu ej utnyttjats och vakanta tjänster. Prognosen för helåret är att resultatet i stort ska följa budgeten med ett positivt resultat på 0,9 miljoner. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport augusti 2015 för regionala utvecklingsnämnden. att rekommendera regionstyrelsen besluta att rekommendera regionfullmäktige godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport augusti 2015 Expedieras till Regionfullmäktige sunderlag Delårsrapport augugsti 2015 RUN - Missiv Delårsrapport augusti Regionala utvecklingsnämnden 9

10 104. sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 8 oktober 15RK18 att notera informationen till protokollet. Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta att notera informationen till protokollet. sunderlag sutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 8 oktober.. sutrymme 1:1-anslag, läge inför regionala utvecklingsnämnden 8 oktober; beslutsunderlag 10

11 105. Medel till Uppföljning RK1312 att avsätta kronor till uppföljningsarbete kopplat till det statliga 1:1-anslaget för år 2015 att anslå medel ur anslaget 1:1 Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. I regleringsbrevet från regeringen anges varje år tilldelningen av det statliga anslaget 1:1. Anslaget får av Region Kronoberg endast användas till projektmedel, med undantag för kronor som enligt regleringsbrevet får användas till uppföljning och utvärdering kopplat till anslaget. Dessa kronor belastar inte organisationens bemyndiganderam, d.v.s. det ökar inte på Region Kronobergs skuld. För att kunna arbeta med uppföljning av Region Kronobergs arbete och effekterna av anslagets användning, krävs både personella resurser och statistik- och analysverktyg. Arbetet ska genomföras i linje med lärandeplan och strategi för lärande uppföljning. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att avsätta kronor till uppföljningsarbete kopplat till det statliga 1:1-anslaget för år 2015 att anslå medel ur anslaget 1:1 sunderlag Medel till Uppföljning Missiv Medel till Uppföljning 2015, beslutsunderlag 11

12 106. Nätspridare RK1386 att godkänna val av Nätspridare Region Kronoberg och AV-Media har under fyra år utsett Nätspridare i syfte att lyfta pedagoger som visat framsteg i användningen av digitala verktyg. Pedagoger som i handling visar att digitala verktyg är möjliggörare i arbetet har stor betydelse för att användningen av IT i skolan skall kunna nå en internationellt hög nivå. Spridningen av nominerade och tidigare pristagare har varit god mellan länets kommuner, samtliga kommuner har någon gång haft en pristagare. Tjänsteskrivelse delas ut på sammanträdet. Pristagarna offentliggörs under Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet den 27 oktober. Prisutdelare är regionstyrelsens ordförande. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna val av Nätspridare sunderlag Nätspridare 2015 missiv Nätspridare

13 107. Svar på motion Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege 15RK1197 att rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att bifalla motionen. Thomas Haraldsson (Centerpartiet) har i en motion föreslagit att ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med Teknikcollege för att bli en del av samarbetet. Kronobergs län är beroende av en livskraftig tillverkningsindustri och det finns stora framtida kompetensbehov. Trots detta har många industriprogram tvingats läggas ned på grund av för få sökande till utbildningarna. Teknikcollege Kronoberg är en samverkansplattform som arbetar med att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Eftersom Region Kronoberg har ett regionalt ansvar för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning skulle det vara lämpligt att även regionen går med som en part i Teknikcollege på samma sätt som i Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Regionala utvecklingsnämnden ges i uppdrag att ta en diskussion med Teknikcollege Kronoberg om möjligt medlemskap/stärkt samverkan. Region Kronoberg har redan idag ett nära samarbete med Teknikcollege i en rad frågor och delfinansierar med hjälp av regionala utvecklingsmedel en utvidgning av Teknikcollege Kronoberg till att innefatta hela länet. Teknikcollege är just nu inne i en expansionsfas, vilket öppnar upp för en dialog om hur samverkan ytterligare kan utvecklas. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta att bifalla motionen. sunderlag Svar på motion: Teknikcollege Motion: Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege 13

14 108. Remissyttrande En ny regional planering-ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, Region Kronoberg 15RK1259 att godkänna remissyttrandet med föreslagna förändringar och tillägg enligt nedan och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Näringsdepartementet. att ge presidiet i uppdrag att se över brödtexten i förhållande till förändringarna i attsatserna. Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. I yttrandet ställer sig Region Kronoberg bakom Bostadsplaneringskommitténs förslag om en ny regional fysisk planering. Synpunkterna som har lämnats i yttrandet är av övergripande karaktär och hanterar följande punkter: Fördelen med kommitténs förslag är att få ett helikopterperspektiv på samhällsplanering på regionnivå, men detta får inte gå ut över det kommunala självstyret och planmonopolet. Effekterna av ökad samverkan och samordning mellan olika planeringsslag och mellan kommunal, regional och nationell nivå kan bidra till en helhetssyn och öka förutsättningarna för en mer långsiktig, och strategisk samhällsplanering med medborgarnas behov i fokus. Framtagning av nationell strategi och ett nationellt forum för fysisk planering och bostadsförsörjning kan skapa en tydlighet och därmed öka förutsägbarheten för kommuner och marknadens aktörer. En regional fysisk planering kan dock endast i begränsad omfattning bidra till att lösa de grundläggande problemen med bostadsbrist och en låg rörlighet på bostadsmarknaden. I den efterföljande diskussionen yrkar ordförande Olof Björkmarker på förändring och tillägg i remissyttrandet enligt följande: Ändra första mening i andra stycket till: Region Kronoberg ställer sig ytterst tveksam till Ny punkt två: Ett eventuellt nytt uppdrag till regionen ska vara tydligt definierat och fullt finansierat av staten. Ändra punkten tre: Med en ökad samverkan stryk: strategisk i sista meningen. 14

15 Föreslås dessutom att ge presidiet i uppdrag att se över brödtexten i förhållande till förändringarna i att-satserna. Soili Lång Söderberg yrkar, med instämmande av Catharina Winberg och Pontus Nordfjell, på avslag av förslaget. Ordförande ställer propostion på Soili Lång Söderbergs yrkande om avslag och eget yrkande om förändring och tillägg och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Näringsdepartementet. Expedieras till Näringsdepartementet sunderlag En ny regional planering- ökad samordning och bättre bostadsförsörjning - missiv Remissyttrande, förslag 15

16 109. Remissyttrande Bredbandsstrategi för Kronobergs Län Dnr: RK1468 att godkänna remissyttrandet med föreslagen komplettering och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs Län beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Ett väl fungerande och utbyggt bredband är en nyckelfråga för vårt läns utveckling. Det ger individen frihet att verka och bo varhelst hen vill. I Kronobergs län är ambitionen därför att IT-infrastruktur av god kvalitet ska bli tillgänglig för alla. Alla hushåll ska på sikt ha möjligheten att ansluta sig till fast bredband av god kvalitet via fiber eller tekniker jämförbara med fiber. Den regionala bredbandsstrategin ska ses som en kompletterande länk i detta arbete som kan agera vägvisare, underlätta samordning och förstärka det goda arbete som kommuner och privata aktörer gör. Vad gäller kommunala bredbandskoordinatorer är det mycket angeläget att sådana finns i kommunerna. Hög tillgänglighet i näten kräver extra investeringar. Risk-och sårbarhetsanalyser är styrke- och svaghetsindikatorer. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om procentsats angående täckning och en kompletterande punkt till Synpunkter i remissyttrandet föreslås av Carina Bengtsson innehållande en skrivning om ett mål om 98% täckning. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Expedieras till Länsstyrelsen i Kronobergs län sunderlag Remissyttrande Bredbandsstrategi för Kronobergs län Missiv Remissyttrande - Bredbandsstrategi i Kronobergs län , förslag 16

17 17 Protokoll

18 110. Uppföljningsplan för Regional utvecklingsstrategi 15RK1530 att anta Uppföljningsplan för Regional utvecklingsstrategi i enlighet med upprättad skrivelse. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för uppföljningen av RUS. Uppdraget att utveckla en uppföljningsplan för den regionala utvecklingspolitiken stipuleras i förordningen för regional tillväxt. I samband med att Region Kronoberg beslutade att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) för perioden utgick även en beställning om att förstärka möjligheterna till att följa upp denna. RUS innehåller en övergripande plan för uppföljning men saknar mer ingående beskrivningar av hur arbetet ska gå till och vad som ska följas upp. Därför har en uppföljningsplan utarbetats, vilken beskriver hur uppföljning av RUS ska ske, på såväl strateginivå som verksamhetsnivå. Syftet med föreliggande uppföljningsplan är att beskriva vad som ska följas upp, när detta ska ske och hur det ska genomföras. Ambitionen är att uppföljningsplanen ska ge en samlad bild av det kommande uppföljningsarbetet av den regionala utvecklingspolitiken. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta Uppföljningsplan för Regional utvecklingsstrategi i enlighet med upprättad skrivelse. sunderlag Uppföljningsplan för Regional utvecklingstrategi - missiv Uppföljningsplan Regionala utvecklingsstrategin 18

19 111. Nytt utvecklingsprogram för SME mot nya marknader 15RK1107 att notera informationen till protokollet. Tillväxtverket ska genomföra ett nytt program med inriktning mot att öka möjligheterna för småföretag att nå nya marknader och som innebär att stöd ges till företag i form av affärsutvecklingscheckar. Stödet riktas till företag med 2-49 anställda och ges i två former, dels utan branschbegränsning, förutom t.ex. jordbruksverksamhet, dels till miljöteknikföretag. Villkoren är i övrigt desamma för båda stödformerna. För dessa insatser har Region Kronoberg erhållit följande: - Affärsutvecklingscheckar mot internationella marknader kr - Affärsutvecklingscheckar för Grön Tillväxt kr Stödnivån ligger på max 50 % och kan uppgå till kronor. Företagen finansierar resterande 50 % med egna medel. Arbetet i regionerna ska genomföras enligt en ny arbetsmodell med regionala partnerskap, där regionalt utvecklingsansvariga får en aktiv roll. Region Kronobergs roll i genomförandet blir att administrera beslut och utbetalningar, ha dialog med beviljade företag och återrapportera. Ingen ersättning från Tillväxtverket ges för administration och genomförande av programmet. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. sunderlag Nytt utvecklingsprogram för SME mot nya marknader - Missiv Nytt utvecklingsprogam för SME mot nya marknader, tjänsteskrivelse 19

20 112. Förfrågan om medfinansiering till VINNOVA-projektet Skola för alla, från första dagen 15RK1595 att avsätta kr för hela projektperioden till projektet Skola för alla, från första dagen i nya landet. att anslå medlen från egna medel. att medlen betalas ut under förutsättning att övriga medfinansiärer fullföljer sina åtaganden. Region Kronoberg har fått en förfrågan om att delta i VINNOVA-projektet Skola för alla, från första dagen i det nya landet som har som syfte att tillsammans med forskare och offentliga aktörer utveckla ett digitalt läromedel som skall bidra till att bättre kunna möta nyanlända elevers behov avseende språkinlärning parallellt och integrerat med ämnesundervisning i skolan. Region Kronoberg och Lessebo och Uppvidinge kommuner samt Studiehandledning on-line fått frågan om att delta i projektet för att genomföra pilotinsatser och testa projektets IKT-stöd och arbetsmetoder. Lessebo och Uppvidinge kommuner har flest nyanlända i regionen, vilket utgör en god grund för att testa verktyget och modellen. Studiehandledning on-line har rönt nationellt intresse med idén om att undervisa på distans. I tre år har man arbetat på regionalt plan med att nyttja befintliga lärares kompetens via distanskommunikation och digitala verktyg. Projektet Studiehandledning on-line som finansierats av Regionförbundet södra Småland har fallit väl ut men avsaknaden av digitala läromedel på olika språk har gjort det svårt att skala upp idén. Projektet Skola för alla ger möjlighet att växla upp satsningen mot en växande målgrupp. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att avsätta kr för hela projektperioden till projektet Skola för alla, från första dagen i nya landet. att anslå medlen från egna medel. 20

21 att medlen betalas ut under förutsättning att övriga medfinansiärer fullföljer sina åtaganden. Expedieras till Vinnova sunderlag Förfrågan om medfinansiering Skola för alla - Missiv Förfrågan om medfinansiering Skola för alla, tjänsteskrivelse 21

22 113. Handledning i förändring 15RK1546 att notera informationen till protokollet. Region Kronoberg har lämnat in en ansökan om att genomföra en förstudie kallad Handledning i förändring till ESF-rådet. Ansökan lämnades in med kort framförhållning och beslutades av regionala utvecklingsnämndens ordförande på delegation. Målet med ESF-rådets utlysning och föreliggande projekt är snabbare övergång mellan utbildning och arbetsliv. Förstudien syftar till att undersöka vilka behov som finns av kompetensutveckling kopplat till handledning och introduktion. Projektets budget uppgår till 1,1 miljoner kr, vilket finansieras till 100% av ESF-rådet om medel beviljas. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. sunderlag Handledning i förändring - Missiv Handledning i förändring - inlämnad projektansökan, tjänsteskrivelse 22

23 114. Redovisning av delegeringsbeslut att notera anmälda delegationsbeslut till protokollet. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att notera anmälda delegationsbeslut till protokollet. Delegeringsbeslut 15RK Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 30/2015: att avslå ansökan om medel till projektet Rymdresan. 15RK591-3 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 3/2015: att lämna in ansökan "Handledning i förändring" till ESF-rådet. 15RK569-1 Medel till Reglab 2015, delegationsbeslut 15RK Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 10/2015: Investeringsbidrag till Ludwicander AB. 15RK Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 16/2015: Projektmedel till "Utredning om mobilitetskontor". 15RK Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 17/2015: Projektmedel till "Företag på väg mot +energi". 23

24 115. Kurser och konferenser att erbjuda ordinarie och ersättande ledamöter i regionala utvecklingsnämnden att delta på konferensen "Flyktingmottagande i förändring" en valfri dag inklusive kvällsseminarie, dock ej middag. att utse Olof Björkmarker att representera regionala utvecklingsnämnden vid Näringslivsgala i Ljungby 6 november Rikskonferens "Flyktingmottangande i förändring" i Växjö 30 november - 2 december Ordinarie och ersättande ledamöter i regionala utveckingsnämnden erbjuds att delta på konferensen en valfri dag inklusive kvällsseminarie, dock ej middag. - Näringslivsgala i Ljungby 6 november Föreslås att ordförande bereds möjlighet att delta för regionala utvecklingsnämndens räkning. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta att erbjuda ledamöterna i regionala utvecklingsnämnden att delta på konferensen "Flyktingmottagande i förändring" en valfri dag. 24

25 116. Sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden RK1286 att fastställa sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 enligt regionfullmäktiges beslut Regionfullmäktige har fastställt sammanträdesplan för 2016 för den politiska organisationen för Region Kronoberg. Förslag till datum i sammanträdesplan har beretts av organisationsutskottet. Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera sammanträdesplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 enligt regionfullmäktiges beslut sunderlag Sammanträdesplan 2016 för regionala utvecklingsnämnden - missiv Sammanträden 2016 Region Kronoberg regionalutvecklingsnämnd med beredningstider, förslag 25

26 117. Jämställdhetsrapport På tal om kvinnor och män Verksamhetsledare för Resurscentrum södra Småland Cecilia Birgersson delar ut rapporten På tal om kvinnor och män till nämndens ledamöter. 26

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-01-27 10:00-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-09-02 10:00-13:25 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-01 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid 2015-10-08 10:00-15:00 Plats Kallade Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-11-05 10:00-14:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Nelson Garden, Lokgatan 11, Tingsryd Olof Björkmarker (S) (ordförande)

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-11-23 13:30-14:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Datum: 2015-0 - Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-01-28 10:00 15:00 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-02-15 10:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-06-14 10:00-14:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-09-21 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-03-16 10:00-14:00 Plats ande ledamöter M-huset M1053, Linnéuniversitetet, Växjö Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman (S) (vice ordförande) Carina Bengtsson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö

Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-10-09 13:00-16:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande)

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande Folkhälsoberedningen Tid 2015-02-05 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Ann-Marie Hedlund (FP) ersätter Per Hansson (FP) Berry Lilja (S), Elin

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Konfererensrum ZEUS, CLV

Konfererensrum ZEUS, CLV Patientnämnden Tid 2015-06-08 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Konfererensrum ZEUS, CLV Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd (KD) (vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-10-01 14:00-15:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justreringens plats och tid Tingsryd Resort Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-10-19 09:00-11:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 14.30-15.05 Beslutande Fred Windisch (S) Åke Christensson (M) Erica Michalek (M) Staffan Fareld (S) Ordförande Revisor

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer