Styrelsen för HFSAB. Rapporter angående krav på anställningsvillkor vid upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-12-16. Styrelsen för HFSAB. Rapporter angående krav på anställningsvillkor vid upphandling"

Transkript

1 Styrelsen för HFSAB Rapporter angående krav på anställningsvillkor vid upphandling Öresundskraft har under hösten analyserat hur Helsingborg stads inköpspolicy efterlevs vad gäller särskilt beaktande av anställnings- och lönevillkor. Analysarbetet har utmynnat i två rapporter som bifogas i detta dokument: Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling Fiberutbyggnad - utvärdering av upphandlingen av entreprenören Qualit På Öresundskraft styrelsemötet den 12 december diskuterades slutsatserna ifrån analysarbetet och VD fick i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder. I rapporten Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling görs en redovisning av hur Öresundskraft tillämpat policyn generellt. Ett antal förbättringsförslag är beskrivna. Rapporten Fiberutbyggnad - utvärdering av upphandlingen av entreprenören Qualit beskriver de avvägningar som gjorts i det specifika fallet med upphandlingen av entreprenören Qualit. Rapporterna kommer att offentliggöras den 17 december. Anders Östlund VD & Koncernchef Öresundskraft AB

2 Helsingborg Vår referens Anders Östlund VD och Koncernchef Telefon Styrelsen för Öresundskraft AB 19 Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling Inledning Öresundskrafts anlitar ett stort antal entreprenörer för att genomöra våra uppdrag. Upphandlingen av entreprenörer är en komplex process där ett stort antal parametrar måste vägas in tex möjligheten att ställa sociala och etiska krav i förhållande till gällande upphandlingsregelverk och frihandelslagstiftning. Öresundskraft har genomfört en översyn av företagets upphandlingsarbete i syfte att belysa hur sociala och etiska krav ställs och följs upp vid upphandlingar av entreprenader. Upphandlingen av entreprenörer till fiberutbyggnaden har studerats särskilt. Syftet är att identifiera förbättringsmöjligheter och ge förslag på möjliga åtgärder. Rapporten ska delges både Öresundskrafts styrelse samt HFSAB. Deltagande i arbetet har varit Ann-Marie Flodén tf Inköpschef Öresundskraft AB, Inköpschef Henrik Karlsson Inköps- och upphandlingsenheten Helsingborgs stad samt Stadsjurist Elin Ask Stadsjuridiska enheten Helsingborgs stad. Utredning visar på komplexiteten att ställa krav vid upphandlingen och de överväganden som Öresundskraft gjort i fallet med fiberutbyggnaden. Man har ställt krav som bedömts balansera regelverken kring frihandel inom EU/offentlig upphandling och de krav som kan ställas på anställningsvillkor. Det kan dock konstatera att det finns anledning att pröva hur Öresundskraft kan skärpa både upphandlingsvillkoren och uppföljningsrutinerna när det gäller de sociala och etiska aspekterna. Vi ska ta ytterligare steg för att säkerställa inga människor ska bli utnyttjade när man jobbar, direkt eller indirekt, för Öresundskraft. Nedanstående åtgärder skapar förutsättningar för att bli bättre. Det är dock i det konkreta upphandlingsarbetet som vi lär oss om och hur vi kan förskjuta balansen mellan krav baserat upphandlingsregler/eu-rätt om frihandelsregler respektive krav på anställningsvillkor. Under 2015 kommer Öresundskraft göra en eller flera upphandlingar där vi testar alternativa förfaranden för att ställa hårdare krav på anställningsvillkor.

3 Följande åtgärder vidtas:. Öresundskraft måste formellt fastställa Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy via beslut på en bolagsstämma. Policyn ska kompletteras med tillämpningsanvisningar. Agendan vid byggmöten ska innehålla punkter för uppföljning av ställda krav på t ex arbetstid och säkerhet. Öresundskraft ska via Helsingborgs stad rekrytera en CSR-expert som kan agera rådgivare vid utformning och uppföljning av upphandlingsvillkor och därmed säkerställa att vi lever upp till policy och anvisningar. Anders Östlund

4 Rapport Utredning gällande sociala krav i offentlig upphandling Förutsättningar offentlig upphandling Vid en offentlig upphandling finns det gemensamma förutsättningar att följa. Nedanstående ska beaktas vid varje upphandling: EU-direktiv LOU/LUF Policy Uppföljningsansvar EU-direktiv De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. Syftet med reglerna är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter i Europa på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt. Varor och tjänster som lämpar sig för gränsöverskridande handel ska exempelvis kunna erbjudas av en leverantör i ett EU-land till en upphandlande myndighet i ett annat EU-land. Reglerna ska skapa möjligheter för leverantörer i olika EU-länder att delta på lika villkor i varje enskild upphandling. För att säkerställa att detta sker finns fem stycken EU-rättsliga grundprinciper som alltid ska följas vid offentlig upphandling: Dessa grundprinciper är: Proportionalitet: De krav som ställs ska stå i rimlig proportion till det behov som ska tillgodoses genom anskaffningen. Likabehandling: Ömsesidigt erkännande: Transparens: Icke diskriminering: Alla leverantörer ska behandlas lika. Handlingar, intyg och certifikat som är godkända i ett annat EU-land ska även accepteras av svensk upphandlande myndighet/enhet. De krav som ställs ska vara begripliga och förutsebara. En leverantör får inte diskrimineras på grund av geografisk belägenhet eller andra liknande omständigheter. LOU/LUF

5 Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och (2007:1092) om upphandling försörjningssektorerna (LUF). Båda bygger på EU-direktivet 2004/18/EG (LOU) och 2004/17/EG (LUF). Öresundskraft regleras av LUF och är en upphandlande enhet. Helsingborgs stad regleras av LOU och är en upphandlande myndighet. Lagarna är likvärdiga i det mesta, de största skillnaderna finns i de gränsvärden som finns angivna för hur upphandlingen ska gå till genom s.k. upphandlingsförfaranden. Policy Helsingborgs stad samt Öresundskraft Angiven inköps- och upphandlingspolicy inom Helsingborgs stad är antagen av kommunfullmäktige 21 november 2012, 177. I delar av policyn står det följande: Policyn är gällande för samtliga nämnder och förvaltningar inom Helsingborgs stad, stadens helägda aktiebolag samt övriga juridiska personer, såsom bolag, kommunalförbund, föreningar, samfälligheter eller stiftelser, där Helsingborgs stad har ett rättsligt bestämmande inflytande. Policyn anger de bindande principer som, utöver gällande rätt, ska tillämpas vid all anskaffning. För att policyn ska bli aktiebolagsrättsligt bindande krävs att den fastställs vid en bolagsstämma i Öresundskraft. Öresundskraft har därefter möjlighet att utfärda kompletterande tillämpningsanvisningar som är lämpliga för den verksamhet som Öresundskraft bedriver som bolag. Tillämpningsanvisningarna kan utgå från de tillämpningsanvisningar som finns inom Helsingborgs stad, men anpassa mot Öresundskrafts verksamhet. Införandet av stadens nya policy har inte hanterats på ovanstående sätt. Öresundskraft har istället utarbetat en egen inköpspolicy med Helsingborgs stads policy som utgångspunkt. Förslag åtgärd: Öresundskraft ska anta Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy samt utarbeta tillämpningsanvisningar. Detta bör ske så snart som möjligt. Sociala krav i enlighet med policy I inköps- och upphandlingspolicyn från Helsingborgs stad står det följande: Sociala och etiska krav som särskilt ska beaktas är löne- och anställningsvillkor för personal hos privat utförare av kommunal verksamhet eller personal hos av denne anlitad underleverantör. Samtliga krav ska utgå från gällande EU-direktiv. Kollektivavtal och minimilöner i offentlig upphandling Oavsett upphandling ska det alltid ta hänsyn till de grundläggande principerna som nämnts tidigare i dokumentet. Kraven ska alltid vara relevanta och stå i proportion med upphandlingen och dess värde.

6 Det är inte tillåtet att kräva att leverantörer måste ha eller ska teckna kollektivavtal i samband upphandlingen då detta strider mot de grundläggande principer som är gällande. I ett flertal domslut bekräftas att ställda krav på kollektivavtal i offentlig upphandling strider mot de grundläggande principerna. Domslut som bekräftar detta: Kammarrätten Stockholm, mål , Länsrätten i Skåne, mål , Länsrätten i Hallands län, mål nr Sociala krav är viktigt - vilka krav kan man ställa? Anställnings och arbetsvillkor Krav på anställnings- och arbetsvillkor kan ställas så länge kraven är förenliga med EU-rätten och grundprinciperna. Vilka krav som kan vara lämpliga för respektive upphandling gås igenom vid varje tillfälle. Kraven ska vara förutsägbara, tydliga och preciserade. Minimilön Krav kan ställas på leverantören att minst betala sina arbetstagare en minimilön, om minimilönen är fastställd i ett rikstäckande kollektivavtal för den bransch som kontraktet avser. I Sverige finns det inte några bestämmelser som gäller lag om minimilön, det finns inte heller något system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Det finns inte någon generell lista för vilka kollektivavtal som är rikstäckande och möjligheten för tolkning, vilket kollektivavtal som tillhör respektive bransch, gör det komplicerat och försvårar arbetet vid kravställning och uppföljning. Vem utvärderas vid anbudslämning? Vid utvärdering av inkomna anbud är det anbudsgivaren (huvudleverantören) och dess namngivna underleverantör/er i anbudet som kontrolleras av upphandlande myndighet/enhet. Avtalsleverantören är ansvarig för sina underleverantörer och ska se till att de krav som ställs också kan uppfyllas av de underleverantörer som kan bli aktuella för att genomföra kontraktet. Upphandlande myndighet/enhet har skyldighet att följa upp och få verifierat att detta efterlevs under avtalet löptid. Vid uppföljning ska avtalsleverantören se till att få fram de uppgifter som krävs för att bekräfta sin egen och sina ev. underleverantörers förmåga att uppfylla ställda krav Vilka krav har Öresundskraft ställt i upphandlingen fiberförläggning? Det har förekommit många krav som anbudsgivarna ska uppfylla t.ex. ekonomi, miljö, kvalitet, arbetstider, teknisk förmåga och kapacitet, BAS-P, BAS-U m.m. Se även bifogade filer med sammanställning av krav samt Öresundskrafts Allmänna Skyddsregler. Öresundskraft har inte ställt krav på minimilöner då det inte varit självklart vilket kollektivavtal som har varit rikstäckande för branschen.

7 Förslag åtgärd: Tillsammans med rekryterad CSR-expert (Corporate Social Responsibility), ska Öresundskraft se över möjligheterna att utöka och utveckla kravställning samt uppföljning gällande sociala villkor i offentlig upphandling. Där krav kan ställas utifrån rikstäckande kollektivavtal ska detta beaktas. Sanktioner vid brott mot avtal Om det visar sig under avtalets tid att leverantören inte kan uppfylla och leva upp till de krav som ställs vid uppföljning trots påtryckningar och återkommande möjlighet att rätta sina brister kan detta utgöra grund för hävning av avtalet. Andra sanktioner kan vara rättelse eller skadestånd. Vilka sanktioner som kan bli aktuella att vidta ska vara tydligt beskrivet i kontraktet. Här finns det möjlighet att ta hjälp av Stadsjuridiska enheten vid framtagandet av denna typ av sanktioner inför avtalstecknande Vilka sanktioner har Öresundkraft haft i sitt avtal? Det finns punkter i kontraktet som tydligt beskriver både vite, hävning och skadestånd. I några delar där kvaliteten har brustit har Öresundskraft begärt rättelse. Avtalsleverantören har därefter vidtagit åtgärder för att leva upp till kraven som ställts. Förslag åtgärd: Möjligheten till kraftfullare sanktioner ska ses över och arbetas in i kommande upphandlingar. Stadsjuridiska enheten kan vara behjälplig vid framtagande av sanktioner. Uppföljningsansvar Samtliga ställda krav som ingår i upphandlingen ska gå att verifiera, kontrollera, vara relevanta och stå i proportion för den aktuella upphandlingen. För att följa upp kraven som ställs kan det krävas återkommande besök hos leverantören och att kontrollera ute på plats där verksamheten för avtalet äger rum. Sker det avvikelser utifrån ställda krav måste huvudleverantören och dess underleverantör/er få möjlighet att åtgärda och bekräfta att man uppfyller ställda krav. Utöver besök kan det framgå stående punkter för uppföljning kring ställda krav på t ex säkerhet och arbetstider vid byggmöten som är återkommande under hela avtalets löptid. Både Helsingborgs stad och Öresundskraft välkomnar möjligheten att ytterligare utveckla möjligheten med kvalificerad uppföljning. Den här typen av uppföljning kräver både resurser, tid och kompetens som idag inte finns tillgängligt genom de upphandlare som idag är aktiva inom Helsingborgs stad och Öresundskraft. Det löpande uppföljningsarbetet ligger i dagsläget till stor del ute i verksamheterna hos beställarna som träffar avtalad leverantör löpande. Med detta som bakgrund föreslår Upphandlingsenheten, Stadsjuridiska enheten och Öresundskraft att det tillsätts en CSR-expert (Corporate Social Responsibility) av

8 Helsingborgs stad för ett mer långsiktigt ansvarstagande inom hållbarhet och samhällsansvar som ligger i linje med den policy som är framtagen och gällande. CSR-expert ska ha ansvar för att arbeta med både kravställning och uppföljning i hela inköps- och upphandlingsprocessen. Denna resursfråga måste tas ställning till inom Helsingborgs stad På detta sätt kan Helsingborgs stad och Öresundskraft nå gemensamma mål för uppföljning av avtalsleverantörer. Hur har Öresundskraft agerat gällande uppföljningsansvaret? Under hela avtalstiden har det varit återkommande möten för att räta ut de frågetecken som uppkommit. Öresundskraft har begärt in handlingar samt haft dialog med avtalsleverantören för att säkerställa och följa upp att angivna krav följts. Föreslag åtgärd: Agendan vid byggmöten ska innehålla stående punkter för uppföljning av ställda krav på t ex arbetstid och säkerhet. Sammanfattning av utredning Det finns möjligheter för kravställning gällande sociala villkor. Vid kravställning måste de grundläggande principerna beaktas samt EU-rättens krav. Kraven som ställs ska vara relevanta och måste vara uppföljningsbara. Uppföljningen kan bli mycket omfattande för den upphandlande enheten och myndigheten och det krävs omfattande kunskap inom området för att möta den ambitionsnivå som finns angiven i Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy. Öresundskraft med stöd av Stadsjuridiska enheten samt Helsingborgs upphandlingsenhet föreslår att det anställs en CSR-expert som har som uppgift att utföra uppföljningar och vara behjälplig med kravställning för att kunna möta den ambitionsnivå som finns angiven i Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy. Denna resursfråga är något ta ställning till inom Helsingborgs stad. Utöver detta kommer Öresundskraft att formellt anta Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy samt utarbeta tillämpningsanvisningar som är lämpliga för den verksamhet som Öresundkraft bedriver. De nuvarande tillämpningsanvisningarna inom Helsingborgs stad kan användas som utgångspunkt. Ytterligare förtydliganden gällande agenda vid återkommande byggmöten mellan beställaren och leverantören ska utarbetas för att kontrollera och säkerställa att krav uppfylls för t ex arbetstider och säkerhet på plats i samband med entreprenader

9 Följande åtgärdspunkter föreslås: Öresundskraft ska fastställa Helsingborgs stads inköps- och upphandlingspolicy vid bolagsstämma. Öresundskraft ska komplettera med tillämpningsanvisningar till antagen inköps- och upphandlingspolicy. Agenda vid byggmöten ska tydliggöra punkter för uppföljning ställda krav på t ex arbetstid och säkerhet. Rekrytering av CSR-resurs inom Helsingborgs stad för att kunna möta Helsingborgs stads ambitionsnivå gällande både kravställning och uppföljning av villkor i inköps- och upphandlingsprocessen. Denna utredning är framtagen i samarbete mellan Öresundskraft AB, Upphandlingsenheten Helsingbors stad samt Stadsjuridiska enheten Helsingborg stad Bilagor Sammanställning av krav Öresundskrafts Allmänna Skyddsregler

10 Helsingborg Vår referens Bo Lindberg chef AO Bredband Telefon Fiberutbyggnad - utvärdering av upphandlingen av entreprenören Qualit Bakgrund och förutsättningar Öresundskraft inledde en omfattande utbyggnad av fiber till villor under Under 2014 byggs stadsnätet ut till cirka tretusen fastigheter. Som en naturlig del i Öresundskrafts kvalitetsarbete med ständiga förbättringar sker en utvärdering av samtliga entreprenader och projektet i sin helhet inför det fortsatta arbetet med kommande utbyggnad. Denna rapport utgör en del i denna utvärdering och har ett specifikt fokus på en entreprenör, Qualit. Qualit har anklagats av fackförbundet SEKO för att inte följa svensk lagstiftning tex när det gäller arbetstider. Rapporten fokuserar därför på att analysera hur kraven på anställningsvillkor hanterats vid upphandlingen och genomförandet av entreprenaden. Då Qualits arbete fortfarande pågår återstår den slutliga totala utvärderingen av entreprenaden. Denna rapport har varit en del i det material som använts vid genomlysningen av hur Öresundskraft generellt ställer krav på anställningsvillkor vid upphandlingar. Detta arbete redovisas i rapporten Utredning av sociala krav vid offentlig upphandling. Upphandlingen Upphandlingen av entreprenaderna för dragning av fiberkabel till olika villaområden i Helsingborg, inleddes i augusti Till dags dato har sex upphandlingar gjorts, omfattande 12 villaområden och cirka 3400 villor. Tilldelning har skett till tre företag och av dessa har Qualit valt att delvis anlita utländska underentreprenörer. : Qualit Två vunna upphandlingar och 48 procent av villorna FNC Tre vunna upphandlingar och 36 procent av villorna Akea En vunnen upphandling och 16 procent av villorna.

11 Då upphandlingen avser telekomnät har Öresundskraft valt att tillämpa undantaget från tillämpning av lagen om offentlig upphandling vid drivande av publika telenät (1 kap. 4 LOU) vilket tydligt angetts i alla upphandlingsunderlag Genom att dela upp den totala fiberutbyggnaden i sex upphandlingar har flera aktörer haft möjligheten att delta i upphandlingen. Konkurrensen har därmed säkerställts liksom möjliggörandet av ett genomförande inom en snäv tidsperiod.anbudsgivarna har bedömts utifrån ett 40-tal bedömningspunkter och först när man kvalificerat sig genom att möta dessa krav har priset bedömts. Tilldelning har meddelats samtliga anbudsgivare per telefon. Ingen av anbudsgivarna har framfört klagomål på upphandlingsförfarandet. Upphandlingsunderlag. Det underlag som Öresundskraft tillställt anbudsgivarna förfrågningsunderlaget är omfattande: 1. Förfrågningsunderlag 2. ABT Bilaga 1A Översikt Område X och befintlig kanalisation 4. Bilaga 1B Översikt Område Y och befintlig kanalisation 5. Bilaga 1C Översikt Område Z och befintlig kanalisation 6. Bilaga 1D Fiberkopplingsstruktur singel fiber 7. Bilaga 2 Helsingborgs stads anvisningar för markanvändning 8. Bilaga 3 Öresundskrafts förläggningsinstruktion för kabel i mark 9. Bilaga 4 Öresundskrafts inmätningskrav 10. Bilaga 5 Öresundskrafts tekniska kravspecifikation på fiber 11. Bilaga 6A Öresundskraft Miljökrav vid entreprenader 12. Bilaga 6B Svarsbilaga Miljö och kvalitet 13. Bilaga 7 Sanningsförsäkran 14. Bilaga 8 Allmänna skyddsregler för Öresundskraft Enligt stadens upphandlingspolicy ska vi särskilt beakta löner och andra anställningsvillkor. Utöver bland annat tekniska, miljö- och arbetsmiljökrav finns därför i underlaget krav på uppfyllande, i Sverige eller hemlandet, av de registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter som gäller i Sverige eller hemlandet. Det ställs också krav på att anbudsgivaren ska ansvara för att anlitade underentreprenörer följer samma bestämmelse som gäller anbudsgivaren enligt kontraktsdokumenten.

12 I avtalet som bygger på upphandlingsunderlaget anges krav på bland annat: - registreringsskyldigheter och betalning av skatter - ekonomisk och finansiell ställning - teknisk förmåga och tillräcklig kapacitet - redovisning av projektorganisation - referenser - att Öresundskrafts miljökrav och skyddsregler ska följas - att det inte finns några domar kring bestickning, bedrägeri eller penningtvätt - att BAS-P och BAS-U enligt svensk arbetsmiljölag ska finnas - att underleverantörer ska anges - att huvudleverantören ansvarar för att underleverantören lever upp till avtalet - att följa regler för mark- och anläggningsarbeten - att installationspersonal i villor ska vara svensktalande - krav på legitimation/identifikation, godstransporter, avfall mm. - krav på tillstånd, ansvar och försäkringar Uppföljning och kontroll Löpande kontroll Vår kontroll sker huvudsakligen mot huvudentreprenören (anbudsvinnaren). Avtalet är tydligt med att det som gäller för huvudentreprenören också gäller dennes underleverantör. Vår uppfattning är därmed att det huvudsakliga kontrollansvaret i underliggande led åligger huvudentreprenören, detta enligt Konkurrensverkets vägledning gällande uppföljning för miljö och social hänsyn: Uppföljningen ska i första hand riktas mot den leverantör som har tilldelats kontraktet, oavsett om den anlitar underleverantörer eller inte. Det är inte den upphandlande myndigheten, utan huvudleverantören som står i en avtalsrelation medunderleverantörerna och har ansvar för att följa kontraktet. Uppföljning av entreprenaderna sker löpande och det viktigaste forumet är byggmöten vilka hålls varannan vecka. Däremellan sker naturligtvis löpande kontakter och platsbesök samt, om och när det är aktuellt, arbetsmöten i specifika frågor. Qualits entreprenader inleddes olyckligt med leveransförseningar på det material för kanalisation som specificerats i anbudet. Dessa förseningar har påverkat projekten genom att arbetet tvingats ske parallellt i högre grad än planerat och att Qualit satt in extra resurser för att minimera förseningar av projekten i sin helhet. Denna forcering har inneburit vissa svårigheter med att kvalitetssäkra arbetet i alla delar. Uppdagade

13 kvalitetsbrister har skyndsamt åtgärdats av Qualit men har ändå inneburit ett betydande merarbete för oss som beställare och i sig dessutom påverkat tidplanerna negativt. Ett sådant ärende gäller eventuell felaktig återställning av asfaltytor i delar av Bankogården och Laröd vilket för närvarande undersöks/kartläggs. Under arbetets gång har framförts klagomål från boende vad gäller genomförande och bemötande från personal som genomför arbetet. Vi har påtalat de klagomål som inkommit för Qualits ledning som i sin tur agerat snabbt och resolut. Det har bland annat lett till att personal skilts från arbetsuppgifterna samt till uppsägning av avtal med underleverantörer. Fördjupad kontroll Fördjupad kontroll har skett med anledning av uppgifter som framkommit där Qualit och dess underentreprenörer anklagats för att bryta mot lagen om anställningsskydd, arbetstidslag och kringgående av skattelagstiftning. Frågorna rörde även lönenivåer för utländsk arbetskraft samt så kallad lönedumpning. Vårt upphandlingsunderlag är entydigt. All verksamhet ska utföras enligt gällande lagar, regler och kontraktsvillkor. Det gäller för entreprenören och alla underentreprenörer. I avtalet framgår det tydligt att det är huvudentreprenören som har ansvaret för att säkerställa att så är fallet. Med anledning av uppgifterna har vi begärt klargöranden från huvudentreprenören ifråga. Denne har försäkrat att avtalen med utpekad underentreprenör följer gällande regelverk, både vad avser anställningsskydd och skattelagstiftning. Vad gäller påståendet om för långa arbetstider så genomförde huvudentreprenören en noggrann kontroll och genomgång av underentreprenörernas arbete och de fann inget fog för detta påstående. De bekräftade att övertidsuttaget varit högt men inte överskridit gällande regler. Dessutom skärpte man omgående sina kontrollrutiner för detta. Analys och slutsatser För att tillämpa stadens inköpspolicy har vi utgått ifrån två bärande principer; dels förebyggande genom kravställande i samband med upphandling, dels kontrollerande under genomförandefasen. Vår uppfattning är att detta fungerat och att vi ställt de krav vi bedömt vara relevanta och möjliga att ställa. Den information vi erhållit vid våra kontroller visar att kraven uppfyllts och ger inte belägg för att missförhållanden eller brott förekommit. Enligt Öresundskrafts egen upphandlingspolicy från juni 2013 skall ställas relevanta och mätbara krav avseende miljö, socialt ansvarstagande och etik samt att dessa ska kunna kontrolleras under avtalstiden.

14 I denna specifika upphandling har riktlinjerna i policyn utmynnat i krav på uppfyllande i Sverige eller hemlandet av registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter samt krav på anbudsgivare och dess underentreprenörer. Det har inte ställts några specifika krav på lönenivåer, anställningsvillkor eller kollektivavtal. Vår bedömning är att det inte är möjligt att kräva kollektivavtal då det strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Vad gäller lönenivåer finns i Sverige ingen lagstiftning kring minimilöner. Frågan är dessutom kopplad till rikstäckande kollektivavtal. Om det betyder att vi i detta fall skulle kunna ha krävt en viss minimilön utan att detta skulle anses som konkurrensbegränsande är ytterst osäkert och vi valde att inte ställa detta krav. Den information vi fått av huvudentreprenören tyder på att lönen ligger inom gränsen för minimilön enligt svenskt kollektivavtal. Vad gäller anklagelserna om lönedumpning har det sin grund i fackliga åsikter om vilket kollektivavtal som är tillämpligt, i detta fall Telekomavtalet eller Väg- & banavtalet. Krav på minimilön kan endast ställas om minimilön är fastställd i rikstäckande kollektivavtal för den bransch kontraktet avser. Vilka avtal som kan anses rikstäckande och vilka avtal som tillhör respektive bransch är inte definierat och därför svårt att kravställa/följa upp. Någon specifik löpande kontroll av arbetstider har inte skett. Dock bör en generell översyn av löpande kontrollrutiner ske för att tillvarata de erfarenheter som framför allt dessa entreprenader har givit. Sammanfattningsvis anser vi att det är viktigt att fortsätta undersöka möjligheterna att förändra kravställningen gällande social villkor men att det är en komplex frågeställning. Bo Lindberg

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2590-13 Enhet 14 Sida 1 (12) SÖKANDE Hela Människan Ria Järfälla, 813200-1341 Box 266 177 25 Järfälla MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Offentlig

Läs mer

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V)

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) PM 2014:73 RI (Dnr 125-393/2013) Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Agenda Regelverk Upphandlingsprocessen Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsåtgärder Fokus på kommersiella villkor

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

Vägledning för uppföljning av arbets- och anställningsvillkor för taxiförare

Vägledning för uppföljning av arbets- och anställningsvillkor för taxiförare 1 [5] Vägledning för uppföljning av arbets- och anställningsvillkor för taxiförare En god avtalsuppföljning är en förutsättning för att upphandlande myndigheter ska kunna säkerställa att taxiförarna verkligen

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen PM 2015:106 RI (Dnr 171-332/2015) Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Inriktningen

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Mikaela Johansson DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 635-15 1 SÖKANDE AB Byggprojekt i Dalarna, 556379-7983 Ombud: Advokat Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority u ^ 2013-11-18 Dnr 636/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Polismyndigheten i Skåne, 205 90

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se September 2015 INNEHÅLL Sid. Utredningar SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2 Överprövning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Upphandling 24:s konferens om miljökrav och sociala krav Stockholm

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg Mål nr 5210-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, 556579-3311 Box 2523 403 17 Göteborg Ombud: Advokaten Susanne Wiklund Rosengrens Advokatbyrå

Läs mer

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården PM 2013: RI (Dnr 125-192/2011) Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga.

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköp är affärer som är resultatet av offentlig upphandling

Läs mer

Regionservice Huvudkontor

Regionservice Huvudkontor Regionservice Huvudkontor Johanna Löthberg Upphandlingsstrateg 046-675 31 86 Johanna.lothberg@skane.se Rapport Datum 2015-05-13 Version 1 Dnr 1402146 1 (9) Rapport utredningsuppdrag från servicenämnden

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB. Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB. Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg 18 december 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 3. Bakgrund...

Läs mer

DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg Mål nr 1537-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Peab Asfalt AB, 556098-6122 c/o Peab Sverige AB Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Ombud: Helena Colliander Peab Sverige AB Anders

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping Mål nr 7520-15 1 SÖKANDE Sjöbyggnation i Stenungsund AB, 556743-7453 Stenunge väg 9 444 31 Stenungsund MOTPART Sjöfartsverket 601 78 Norrköping SAKEN Överprövning av

Läs mer

DOM 2014-02-17 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-17 Meddelad i Stockholm Enhet 17 DOM 2014-02-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 669-14 1 SÖKANDE Education Group Örebro AB, 556924-3461 Almgatan 7 702 83 Örebro MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38)

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-01 Erik Ageberg (A2015/734/ARM) Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Företagarna

Läs mer

Blekinge 2016-02-15-16. Birgitta Laurent

Blekinge 2016-02-15-16. Birgitta Laurent Bättre ekonomi med vässad upphandling! Blekinge 2016-02-15-16 Birgitta Laurent 1 22 februari 2016 Fakta om offentlig upphandling Ca 600 700 miljarder kronor per år 18 500 upphandlingar annonseras varje

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö Mål nr 2107-15 1 SÖKANDE BCA Entreprenad AB, 556411-0848 Bernstorpsvägen 7 232 91 Arlöv Ombud: advokaterna Nicklas Hansson och Emma Broddesson MAQS Law Firm Advokatbyrå

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-29 Dnr 579/2015 1 (15) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Fi 2015/4196 Sammanfattning

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 Upphandling24, Upphandla med miljökrav och sociala krav Stockholm 2015-12-01 professor Niklas Bruun 2014 års upphandlingsdirektiv År 2014 kom

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06

14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06 Sida 40 (63) 14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4. R-2010/1354 Stockholm den 15 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/7476/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 oktober 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet EU:s

Läs mer

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Rimab Facility Service AB, 556345-6226 Bäckstensgatan 9 431 49 Mölndal Ombud: Advokaten Michael Gibbons Odevall Advokatbyrå AB Box 5052 402 22 Göteborg

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 28 Motion om upphandlingar av råvaror Tjänsteskrivelse 2013-11-01 KS 2013.0140 Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om upphandling av råvaror Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 19 1 (3) HSN 1411-1524 Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer