Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet"

Transkript

1 Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: September 2015 INNEHÅLL Sid. Utredningar SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2 Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) En kommun hyrde en fotbollsplan av ett privat bolag. Planen skulle täckas över med ett s.k. övertryckstält. Fråga i målet var bl.a. om övertryckstältet skulle ha upphandlats som en byggentreprenad eller om hyresundantaget i 1 kap. 6 LOU var tillämpligt på avtalet 4 Ett anbud med mycket lågt pris eller avvikande lågt pris ansågs inte detsamma som ett orimligt lågt pris i LOU:s mening 6 Mål om upphandlingsskadeavgift Upphandlingsskadeavgift på 9 miljoner kronor vid otillåten direktupphandling som skett genom ett genomtänkt och planerat affärsupplägg 7 Konkurrensverkets publikationer Vad gäller vid sent avrop från ramavtal (nyhetsbrev 21 maj 2015) 8 Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandling av samma slag (vägledning från Konkurrensverket 1 (2015) 9 Kommande kurser Grundkurs i offentlig upphandling 9 Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr:

2 September (9) Utredningar SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Utredningen konstaterar att det är möjligt att införa bestämmelser om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling, men att det är komplicerat med hänsyn till den svenska arbetsmarknadsmodellen. Upphandlingslagstiftningen ställer krav på bl.a. öppenhet och förutsebarhet medan svenska kollektivavtal, som huvudsakligen reglerar vad som gäller på svensk arbetsmarknad, normalt sett inte är allmänt tillgängliga för andra än de avtalsslutande parterna själva och deras medlemmar. De nya upphandlingsdirektiven innebär vidare enligt utredningen en skyldighet för medlemsstaterna att se till att miljö- och arbetsrättsliga skyldigheter beaktas vid offentlig upphandling. I betänkandet föreslås att bestämmelser som gäller villkor enligt kollektivavtal ska benämnas särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor och regleras i bestämmelserna om särskilda kontraktsvillkor. Enligt utredningen är syftet med att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor att säkerställa att den leverantör som vinner upphandlingen ska erbjuda sina arbetstagare skäliga anställningsvillkor och att konkurrensen inte ska ske med undermåliga anställningsvillkor. Utredningen föreslår att det ska vara obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor i de fall det är behövligt med hänsyn till den bransch som upphandlingen avser och övriga omständigheter som kan medföra risk för oskäliga arbetsvillkor. I de fall det är obligatoriskt för den upphandlande myndigheten att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor ska det också vara obligatoriskt att ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid. Det föreslås att de upphandlande myndigheterna därutöver själva ska få bestämma om ytterligare villkor ska anges. Sådana villkor kan enligt utredningen t.ex. gälla annan ledighet än semester, försäkringar, tjänstepension eller andra villkor för arbetet. De särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren ska bestämmas enligt den lägsta nivån som följer av lag (i den mån villkoren är lagreglerade, vår kommentar). Möjligheten att ställa villkor för leverantörer som utför arbete med hjälp av utstationerad arbetskraft begränsas av lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. För dessa leverantörer kan endast villkor ställas som omfattas av utstationeringslagens s.k. hårda kärna, bl.a. lön, arbetstid och semester. Utredningen föreslår vidare att det ska införas ett obligatorium för den upphandlande myndigheten att i de fall det ansetts behövligt att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor ska leverantören säkerställa att samtliga underleverantörer som direkt

3 September (9) medverkar till att uppfylla kontraktet följer de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren som följer av upphandlingskontraktet. Det föreslås att det ska ankomma på den upphandlingsstödjande myndigheten, Upphandlingsmyndigheten, att göra bedömningen av när det ska vara obligatoriskt för de upphandlande myndigheterna att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor samt bestämma villkoren för lön, semester och arbetstid i dessa fall (ingen lätt uppgift och inte helt okontroversiellt). När Upphandlingsmyndigheten eller en upphandlande myndighet fastställer villkor ur kollektivavtal föreslås att samråd ska äga rum med de parter som slutit kollektivavtalet. Aktuella arbetsrättsliga krav ska givetvis följas upp. Krav som inte går att följa upp eller inte följs upp får enligt gällande rättspraxis inte ställas. I den delen säger utredningen att detta kan komma att ta större resurser i anspråk hos de upphandlande myndigheterna, men menar att Upphandlingsmyndigheten i hög utsträckning bör kunna bistå kommunerna med råd och stöd. Risk finns givetvis att förslaget innebär att antalet överprövningar kommer att öka. I den delen anser utredningen att det inte kan uteslutas att detta blir följden, men hänvisar på nytt till Upphandlingsmyndighetens roll att i första hand bestämma när det är behövligt att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor och ange nivåerna på dessa. Så länge förslaget utformas på det sättet torde risken för överprövningar på denna grund minska enligt utredningen. Det finns även ett avsnitt om konsekvenser för kommunerna och den kommunala självstyrelsen. Utredningen skriver bl.a. att ålägga upphandlande myndigheter att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor minskar kommuners möjlighet att själva välja vad de vill reglera i upphandlingskontraktet. Kommuner som inte har funnit skäl att ställa sådana villkor har således kunnat avstå. Här pekar utredningen på att regeringen genom kommittédirektiv som styr utredningens arbete tydligt angivit att myndigheter ska åläggas att ställa villkor av denna karaktär. Offentliga medel ska inte användas till att köpa varor eller tjänster som produceras med oskäliga anställningsvillkor. Utredningen har ansett att det inte är möjligt att uppnå detta med mindre än att göra det obligatoriskt att i vissa fall ålägga upphandlande myndigheter att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor. När det gäller förslagets förhållande till EU-rätten anser utredningen att direktivet ger utrymme för nationell bedömning när det gäller hur medlemsstaterna ska genomföra de bestämmelser som har koppling till arbetsrättsliga villkor. Eftersom utredningens förslag är en del av genomförandet av de nya direktiven om upphandling är det enligt utredningen nödvändigt att reglerna träder i kraft när direktiven ska vara genomförda, dvs. den 18 april 2016.

4 September (9) Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Kammarrättens i Jönköping dom , mål nr En kommun hyrde en fotbollsplan av ett privat bolag. Planen skulle täckas över med ett s.k. övertryckstält. Fråga i målet var bl.a. om övertryckstältet skulle ha upphandlats som en byggentreprenad eller om hyresundantaget i 1 kap. 6 LOU var tillämpligt på avtalet En kommun hyrde en fotbollsplan som låg på en fastighet som kommunen arrenderade ut till ett privat bolag (Arenabolaget). Arenabolaget tog in anbud på leverans och montering av ett s.k. övertrycktält som skulle uppföras på fotbollsplanen. Kostnaden uppskattades till ca 12 miljoner. En av anbudsgivarna (bolaget) om inte tilldelades uppdraget ansökte om överprövning och yrkade att övertryckstältet skulle upphandlas enligt LOU. Vidare yrkade bolaget att hyresavtalet mellan kommunen och Arenabolaget skulle ogiltigförklaras. Slutligen yrkade bolaget att även kommunens borgensförbindelse avseende fotbollshallen skulle återkallas. Som stöd för talan anförde bolaget bl.a. att kommunen är en upphandlande myndighet enligt LOU. Från upphandlingsskyldigheten finns ett undantag vid köp eller hyra av byggnader, men detta gäller dock enligt bolaget endast redan färdigställda byggnader och inte byggnader som ska uppföras. Hyresavtalet var därför enligt bolaget ett förtäckt entreprenadkontrakt avseende en specialbyggnad som skulle ha upphandlats enligt LOU. Kommunen bestred ansökan och anförde bl.a. följande. Kommunen hyr en anläggning som omfattar en fotbollsplan för elvamannafotboll med en enklare läktare sedan Det är denna anläggning som nu ska modifieras med ett trycktält som går att demontera under sommarhalvåret. Initiativet till modifieringen kommer från Arenabolaget. Eftersom kommunen redan hyr den aktuella anläggningen omfattas den nu aktuella kompletteringen med trycktältet en sådan åtgärd som kan göras med stöd av undantaget från upphandlingskravet i 1 kap. 6 LOU. Arenabolaget är ingen upphandlande myndighet. Trots att det inte finns något krav enligt LOU har Arenabolaget initierat en upphandling och inbjudan har skickats bl.a. till bolaget. Förvaltningsrätten konstaterade att hyra av ännu inte uppförd byggnad faller utanför undantagsbestämmelsen i 1 kap. 6 LOU. Sådana avtal där ett byggnadsverk realiseras enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten, oavsett hur avtalet utformas, utgör enligt förvaltningsrätten byggentreprenader enligt 2 kap. 3 LOU. Förvaltningsrätten fann, mot bakgrund av vad som framkommit om avtalsförhållandenas faktiska innehåll, att byggnaden var avsedd att uppföras enligt kommunens krav och specifikationer och omfattades därför av definitionen byggentreprenad i LOU. Enligt förvaltningsrätten hade kommunen således genomfört en otillåten direktupphandling.

5 September (9) Mot bakgrund av att byggentreprenaden skulle utföras på mark som arrenderades ut av kommunen och med stöd av kommunal borgen fick samtliga avtal enligt förvaltningsrätten hänföras till förvärv som kommunen var ansvarig för. Samtliga avtal skulle därför enligt förvaltningsrätten upphöra att gälla eftersom de inte tillkommit i enlighet med LOU. Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten av både kommunen och Arenabolaget. Till stöd för överklagandet anfördes bl.a. att beställningen av övertryckstältet hade gjorts självständigt av Arenabolaget, som är ett privat bolag, och utifrån de krav som Arenabolaget ställt samt att kommunen inte haft något inflytande över anskaffningen eller kravställandet. Kommunen hade enligt klagandena endast i egenskap av hyresgäst blivit informerad om förändringarna i hyresobjektet och accepterat att hyresobjektet justeras för att även omfatta övertryckstältet. Arenabolaget hävdade vidare att Arenabolaget borde ha beretts tillfälle att yttra sig i förvaltningsrätten. Vad avser sistnämnda fråga ansåg kammarrätten att Arenabolaget borde likställas med en vinnande leverantör och då förvaltningsrätten övervägde att ogiltigförklara hyresavtalet borde Arenabolaget ha beretts tillfälle att yttra sig i målet. Vidare bedömde kammarrätten att förvaltningsrättens dom hade sådan precis och påtaglig betydelse för Arenabolaget att Arenabolaget också hade klagorätt i målet. Vad gäller yrkandet om att borgensförbindelsen skulle återkallas som en följd av ogiltigförklaring av hyresavtalet anförde kammarrätten att det inte är otänkbart med de konsekvenser som kan bli följden av ogiltigförklaring av ett avtal, men att det ligger utanför domstolarnas prövning i mål om överprövning av avtals giltighet enligt LOU. Kammarrätten fann, i likhet med förvaltningsrätten, att övertryckstältet ska betraktas som ett byggnadsverk i LOU:s mening, även om det inte var avsett för permanent bruk. Av central betydelse för frågan om avtalets giltighet var vidare enligt kammarrätten om övertryckstältet skulle uppföras enligt krav som kommunen ställt. Det krävs därvid enligt kammarrätten att kommunen har specificerat byggentreprenaden eller åtminstone utövat ett bestämmande inflytande på dess projektering. Mot bakgrund av vad som anförts i målet bedömde kammarrätten att kommunen, åtminstone till viss del, varit delaktig i det aktuella projektet. Kammarrätten fann emellertid att vad bolaget åberopat inte gjort det sannolikt att övertryckstältet skulle uppföras enligt krav ställda av kommunen. Redan av den anledningen kunde enligt kammarrätten konstateras att hyresavtalet inte utgjorde ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Då avtal om hyra undantas från LOU var kommunen inte skyldig att tillämpa LOU enligt kammarrätten. Eftersom överklagandet bifölls fanns inte heller någon anledning för kammarrätten att återförvisa målet på grund av att Arenabolaget inte beretts tillfälle att yttra sig i förvaltningsrätten. Domen är

6 September (9) överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen som inte har fattat något beslut ännu, men kammarrättens dom är övertygande enligt vår uppfattning. Kammarrättens i Jönköping dom , mål nr Ett anbud med mycket lågt pris eller avvikande lågt pris ansågs inte detsamma som ett orimligt lågt pris i LOU:s mening Domstolsverket (DV) genomförde en ramavtalsupphandling av IT-konsulter. Upphandlingsförfarandet var öppen upphandling och anbudet med lägst pris skulle antas. En leverantör (bolaget) vars anbud förkastades på grund av att det ansågs orimligt lågt ansökte om överprövning. Bolaget, som hänvisade till gjorda beräkningar, hävdade att avtalet även med den aktuella prissättningen beräknades ge god lönsamhet. DV ifrågasatte de låga anbudspriserna för vissa konsulttjänster och bolagets förmåga att kunna leverera tjänster under hela avtalsperioden. DV anförde bl.a. att priserna i nuvarande ramavtal låg betydligt högre än de priser som bolagen offererat. De snittpriser som bolaget offererat låg enligt DV dessutom på en betydligt lägre nivå än när bolaget lämnade anbud för snart fem år sedan. Förvaltningsrätten fann att bolaget inte förmått göra sannolikt att deras anbud var seriöst i alla delar och att DV således haft fog för att förkasta anbudet. Kammarrätten slog fast att ett anbud med mycket lågt pris eller avvikande lågt pris inte är detsamma som ett onormalt lågt anbudspris i LOU:s mening. Det krävs enligt kammarrätten förutom att priset är mycket lågt att det dessutom inte kan betraktas som seriöst menat. Det var enligt kammarrätten tillåtet att pressa sina vinstmarginaler eller till och med gå med förlust som ett led i en medveten strategi för att vinna marknadsandelar, något som bolaget också hade gjort gällande. Kammarrätten ansåg vidare att det inte var nödvändigt eller lämpligt att domstolen ger sig in på en självständig, mera ingående företagsekonomisk analys av de presenterade kalkylerna. Det borde enlig kammarrätten i stället ankomma på den upphandlande myndigheten att peka på sådana konkreta och uppenbara brister i kalkylerna som medför att anbudet inte kan betraktas som seriöst menat. Kammarrätten konstaterade vidare att DV enligt de kommersiella villkoren hade rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande om ramavtalsleverantör systematiskt avstår från att lämna avropssvar utan giltiga skäl, något som inte såvitt framkommit hade förekommit i DV:s tidigare avtalsförhållande med bolaget. Kammarrätten fann att bolagets förklaringar inte kunde anses som allmänt hållna utan måste bedömas som objektivt godtagbara. Bolaget hade därmed visat att anbudet var allvarligt menat. Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och beslutade att upphandlingen fick avslutas först efter att rättelse hade gjorts.

7 September (9) Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som tidigare har meddelat prövningstillstånd i två andra mål (mål och mål ) där HFD ska pröva hur bestämmelserna om onormalt låga anbud i LOU ska tillämpas. Nu får HFD åtminstone ytterligare ett mål att studera inför sitt avgörande oavsett om prövningstillstånd ges (inte klart ännu) eller inte. Mål om upphandlingsskadeavgift Kammarrättens i Stockholm dom , mål nr Upphandlingsskadeavgift på 9 miljoner kronor vid otillåten direktupphandling som skett genom ett genomtänkt och planerat affärsupplägg Konkurrensverket yrkade i en ansökan om upphandlingsskadeavgift att ett kommunalt bolag skulle betala 10 miljoner kronor. Som stöd för ansökan anförde Konkurrensverket att bolaget hade genomfört en otillåten direktupphandling genom att förvärva samtliga aktier i ett aktiebolag som fyra dagar före förvärvet hade ingått ett entreprenadavtal med ett annat bolag (byggbolaget) om uppförandet av ett antal bostadshus mot en ersättning på kronor. Vid aktieförvärvet fanns förutom kapitalet på kronor inga andra tillgångar utöver entreprenadkontraktet med byggbolaget. Det kommunala bolaget bestred ansökan och som grund för bestridandet anförde bolaget att köp av aktier inte omfattades av LOU. I andra hand hävdade det kommunala bolaget att ensamrättsundantaget i 4 kap. 5 första stycket 2 LOU var tilllämpligt och i tredje hand att det kommunala bolaget inte kunde tillskrivas ansvar i forma av upphandlingsskadeavgift för självständigt handlande som annat rättssubjekt utanför det kommunala bolagets kontroll hade utfört. Förvaltningsrätten konstaterade att köp av aktier inte är explicit undantaget från lagens tillämpningsområde utan samtliga moment som har föregått en kontraktstilldelning jämte deras syfte och andra händelser som inträffat efter att det berörda kontraktet tilldelats skulle också beaktas. Förvaltningsrätten fann med hänvisning till händelseförloppet att syftet med aktieöverlåtelseavtalet måste anses ha varit att skapa en avtalsrelation mellan det kommunala bolaget och byggbolaget där det senare bolaget gavs i uppdrag att uppföra ett antal bostadshus mot en ersättning på kronor utan föregående annonsering. Förvaltningsrätten konstaterade vidare efter en genomgång av EU-domstolens praxis, som inte redovisas här, att undantaget från annonseringsskyldigheten i 4 kap. 5 första stycket 2 LOU inte heller var tillämpligt och att det kommunala bolaget således genomfört en otillåten direktupphandling. Vad det kommunala bolaget i övrigt hade anfört gav enligt förvaltningsrätten inte anledning till någon annan bedömning. När det gäller upphandlingsskadeavgiftens storlek anförde förvaltningsrätten bl.a. att den omständigheten att det rör sig om en otillåten direktupphandling som har

8 September (9) skett som ett led i ett genomtänkt och planerat affärsupplägg innebär att överträdelsen är att betrakta som så allvarlig att det fick anses grund för att besluta om det högsta avgiftsbeloppet på 10 miljoner kronor. Det kommunala bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten under åberopade samma grunder som i förvaltningsrätten. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens ställningstagande att köp av aktier inte är undantaget från tillämpningen av LOU. Kammarrätten instämde vidare i förvaltningsrättens bedömning att något undantag till annonsringsskyldigheten inte framkommit. Det kommunala bolaget hade därmed genomfört en otillåten direktupphandling och förutsättningarna för att besluta om upphandlingsskadeavgift var därmed uppfyllda. Vad det gäller upphandlingsavgiftens storlek konstaterade kammarrätten att den otillåtna upphandlingen avsåg ett högt värde. I likhet med förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att det i detta fall fanns skäl att se särskilt allvarligt på den omständigheten att det rörde sig om en otillåten direktupphandling som hade skett som en del i ett genomtänkt och planerat affärsupplägg. Eftersom det inte framkommit att det var fråga om ett upprepat beteende ansåg kammarrätten efter en helhetsbedömning att en avgift på nio miljoner kronor fick anses vara en effektiv och avskräckande sanktion som stod i proportion till överträdelsens allvar. Domen är överklagad till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). Frågan om prövningstillstånd är inte avgjord ännu. Kommentar: Liknande upplägg har inte prövats tidigare vad vi vet, men vi har svårt att tro att HFD skulle komma fram till någon annan bedömning om prövningstillstånd ges. Konkurrensverkets publikationer Vad gäller vid sent avrop från ramavtal (nyhetsbrev 21 maj 2015) I detta nyhetsbrev som finns på Konkurrensverkets hemsida, redogör Konkurrensverket utifrån ett tillsynsärende för verkets syn på vad som gäller vid sent avrop från ramavtal. I det aktuella fallet avskrev Konkurrensverket ett ärende där Trafikverket använde sig av ett statligt ramavtal för profil- och presentprodukter och tecknade att avtal med en viss leverantör efter förnyad konkurrensutsättning fem dagar innan det statliga avtalet löpte ut. Avtalet som tecknades hade en löptid på två år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år. Avtalet mellan Trafikverket och leverantören fick därmed en löptid som sträcker sig upp till fyra år längre än ramavtalet. Som framgår av 5 kap. 3 LOU får ett ramavtal löpa i högst fyra år om det inte finns särskilda skäl. Konkurrensverket framhåller att ett avtal som tecknas inom

9 September (9) ramavtalets löptid kan fortsätta att löpa efter ramavtalets slutdatum. Att så är fallet är enligt Konkurrensverket logiskt och kopplat till den praktiska användningen av ramavtal. Det är ofta nödvändigt att avrop måste kunna göras under hela ramavtalets löptid. Konkurrensverket konstaterar att i teorin kan ett fyraårigt avtal tecknas på ramavtalets sista dag, och den praktiska leveransperioden, sett ur leverantörens perspektiv, bli åtta år. Konkurrensverket framhåller dock att upphandlande myndighet inte får använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras (artikel 32.2 femte stycket direktiv 2004/18/EU). Konkurrensverket framhåller att det inte finns något entydigt svar på när ett ramavtalsavrop som sträcker sig över sista ramavtalsdagen är otillbörligt. Utöver de juridiska frågeställningarna finns givetvis även de affärsmässiga aspekterna. I nyhetsbrevet ges exempel på tänkbara omständigheter som kan få betydelse för en bedömning om ett ramavtalsavrop kan vara otillbörligt som inte redovisas här. Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag (vägledning från Konkurrensverket 1 (2015) Direktupphandling får användas om kontrakts värde uppgår till för närvarande kr enligt LOU och kr enligt LUF. Vid beräkningen av kontraktsvärdet ska den upphandlande myndigheten/enheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten/enheten under räkenskapsåret. Svårigheter kan uppstå när det gäller att bestämma vad som är upphandlingar av samma slag. Skriften som finns på Konkurrensverkets hemsida, innehåller bl.a. hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet av direktupphandlingar av samma slag. Det handlar om användningen, affärsmässig bedömning, varor och tjänster som typiskt sett erbjuds av samma leverantörer, naturligt samband i tid och innehåll m.m. Vi går inte närmare in på dessa bedömningar här utan får hänvisa till skriften. Kommande kurser Grundkurs i offentlig upphandling Den planerade kursen i höst har ställts in eftersom vi får en helt ny lagstiftning i april 2016 som inte blir klar under detta år. Nästa kurstillfälle blir således först 2016 enligt följande. Tid: maj 2016 Plats: Högberga Gård, Lidingö Mer information om kursen och anmäl kommer senare att läggas ut på SKL:s hemsida, under Juridik och Kurser och konferenser. Frågor om anmälan kan redan nu ställas till Annica Reid,

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 Upphandling24, Upphandla med miljökrav och sociala krav Stockholm 2015-12-01 professor Niklas Bruun 2014 års upphandlingsdirektiv År 2014 kom

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-29 Dnr 579/2015 1 (15) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Fi 2015/4196 Sammanfattning

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-01-14 Dnr 28/2016 1 (7) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Herrljunga kommun, Torget 1,

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2015-06-22 Dnr 416/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms läns landsting, Box 22550,

Läs mer

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Med anledning av den pågående flyktingsituationen ställs många upphandlande myndigheter inför den akuta situationen att behöva köpa in och upphandla

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority u ^ 2013-11-18 Dnr 636/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Polismyndigheten i Skåne, 205 90

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Upphandling 24:s konferens i Göteborg om Upphandling 2.0 Göteborg den

Läs mer

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Upphandling 24:s konferens om miljökrav och sociala krav Stockholm

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg 1 2012-03-20 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 SÖKANDE Kriminalvården Region Väst, Regionkontoret Box 2562 403 17 Göteborg MOTPART Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag, 556070-5054 Stora Badhusgatan

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 2 november 2015

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 2 november 2015 PM 2015:186 RI (Dnr 110-1395/2015) Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 2 november 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-05-05 Dnr 198/2010 1 (11) Upplands Väsby kommun 194 80Upplands Väsby Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft Beslut Det vindkraftsverksavtal som Upplands Väsby kommun

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning : KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-30 Dnr 285/2012 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Mål nr 1857-12 Toshiba TEC Nordic AB./. SKL Kommentus Inköpscentral AB angående överprövning

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm 851 81 Sundsvall 2011-03-08 Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 175/2011 Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-1088 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Föredragande

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Remissvar. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) SVENSKT NÄRINGSLIV. Sammanfattning. Inledning. Utredarens uppdrag

Remissvar. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) SVENSKT NÄRINGSLIV. Sammanfattning. Inledning. Utredarens uppdrag SVENSKT NÄRINGSLIV Finansdepartementet Vår referens/dnr: Enheten för upphandlingsrätt SN Dnr 175/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi201 5/4196 2015-11-02 Remissvar Upphandling och villkor enligt

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg Mål nr 14228-12 E Enhet 1:2 Sida 1 (9) SÖKANDE InnovaAB, 556346-1705 Enebybergsvägen 21 182 48Enebyberg KONKURRENSVERKET Avd MOTPART Gatubolaget Boxl086

Läs mer

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader KKV1025, v1.8, 2015-01-09 BESLUT 2015-09-11 Dnr 818/2014 1 (5) Swedavia AB 190 45 Stockholm Arlanda Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-007 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm Mål nr 1156-16 1 SÖKANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Box 101 169 81 Solna Ombud: Advokat Madeleine Sifvert och Jur.kand. Marion Kronberg Advokatfirman

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

1 BAKGRUND OCH SYFTE

1 BAKGRUND OCH SYFTE RAPPORT Arbetsgruppen för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och fastighetsfrågor angående universitets och högskolors lokalanskaffningar och upphandlingsrättsliga frågeställningar i samband därmed

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs

Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs och Camilla Molina, Utredningen om upphandling och villkor

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*)

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) Artikel 49 EG Frihet att tillhandahålla tjänster Restriktioner Direktiv 96/71/EG Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 6618-15 1 SÖKANDE Bravida Sverige AB, 556197-4188 Mikrofonvägen 28 126 81 Stockholm Ombud: Fredrik Jonsson med samma adress som ovan MOTPARTER 1. Region Östergötland,

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572. 2. Leksands kommun, 212000-2163

Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572. 2. Leksands kommun, 212000-2163 S KAMMARRATTEN I SUNDSVALL Sida l (6) Mål nr 47 1-472- 1 4 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE 1. Leksandsbostäder AB, 556496-0572 2. Leksands kommun, 212000-2163 Ombud för 1-2: Carl-Göran Ek Husbyggnadsvaror

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström

Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling. Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Så blir den nya lagstiftningen om hållbar upphandling Hållbar upphandling 14 mars 2016 Lisa Sennström Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn i de nya upphandlingsdirektiven Möjligheterna att ta miljö-,

Läs mer

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 6531 6533-15 KLAGANDE Stockholms kommun, 212000-0142 Ombud: Stadsadvokat Malin Lindvall Juridiska avdelningen Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2007:1092 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

BESLUT 2016-02-02 Meddelad i Linköping

BESLUT 2016-02-02 Meddelad i Linköping BESLUT 2016-02-02 Meddelad i Linköping Mål nr 6725-15 1 SÖKANDE Verified AB, 556638-5190 Vretenvägen 9 171 54 Solna Ombud: Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell och juristen Martin Bogg Advokatfirman Delphi

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-067 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av

Läs mer

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V)

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) PM 2014:73 RI (Dnr 125-393/2013) Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Sune Wennerberg BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Mål nr 3838-15 1 SÖKANDE Samres AB, 556433-7417 Ombud: advokaten Tomas Eliasson Advokatfirman Delphi i Malmö AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö MOTPART

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping Mål nr 7520-15 1 SÖKANDE Sjöbyggnation i Stenungsund AB, 556743-7453 Stenunge väg 9 444 31 Stenungsund MOTPART Sjöfartsverket 601 78 Norrköping SAKEN Överprövning av

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Yttrande Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Bakgrund Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 7 september 2015 (Fi2015/4196) ombetts att yttra sig över delbetänkandet Upphandling

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Interimistiska beslut vid överprövning

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2014 INNEHÅLL Sid. Utredningar Nya Upphandlingsdirektiven 3 Propositioner Prop. 2013/14 Direktupphandling

Läs mer

DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg Mål nr 5210-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, 556579-3311 Box 2523 403 17 Göteborg Ombud: Advokaten Susanne Wiklund Rosengrens Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl.

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl. KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-01 Dnr 589/2010 1 (8) Kammarrätten i Stockholm Avdelning 7 Box 2302 103 17 Stockholm Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD

Läs mer

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga.

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköp är affärer som är resultatet av offentlig upphandling

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2015 INNEHÅLL Sid. Kommittédirektiv Dir. 2014:161 Inrättande av Upphandlingsmyndighet 2 Dir. 2014:162

Läs mer

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun Inköpspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 MÅL OCH INRIKTNING 1 3 GRUNDERNA I LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 2 4 OLIKA FORMER FÖR UPPHANDLING 2 4.1 Direktupphandling 2 4.2 Förenklad

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 2472-16 1 SÖKANDE Språkservice Sverige AB, 556629-1513 Box 17007 200 10 Malmö Ombud: Advokat Ingrid Sandstedt Nordfeldt Advokatfirman Pedersen AB

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83). R-2015/2102 Stockholm den 1 februari 2016 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/02501/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 november 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö Mål nr 6921-13 1 SÖKANDE C. Ledel AB, 556302-4396 Västergård 141 311 69 Ugglarp MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Läs mer

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Sida l (6) KAMMARRÄTTEN T^r^TV/T UUIVL Mål nr 5452-12 Avdelning 6 2013-04-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm MOTPART Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 22953-15 1 SÖKANDE Amal Tolkförmedling AB, 556785-4582 Box 7026 600 07 Norrköping MOTPART Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

DOM. 2013-04-11 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 25 juli 2012 i mål nr 1281-12, se bilaga A

DOM. 2013-04-11 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 25 juli 2012 i mål nr 1281-12, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-04-11 Meddelad i Stockholm Sida 1 (14) Mål nr 5427-12 KONKURRENSVERKET! KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm ' 2013-04- 1 6 Avd m t33/iöif KSnr Jfé< AWbll

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå Meddelad i Luleå Mål nr D5 Sidal SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm.pi. 9 1 OJ L i MOTPART Luleå kommun Inköpsavdelningen 971 85 Luleå SAKEN Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

Vägledning för uppföljning av arbets- och anställningsvillkor för taxiförare

Vägledning för uppföljning av arbets- och anställningsvillkor för taxiförare 1 [5] Vägledning för uppföljning av arbets- och anställningsvillkor för taxiförare En god avtalsuppföljning är en förutsättning för att upphandlande myndigheter ska kunna säkerställa att taxiförarna verkligen

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 1161-16 1 SÖKANDE Nav International AB, 556783-2570 Safirgatan 18 554 47 Jönköping MOTPART Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm SAKEN Överprövning

Läs mer

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Michael Slavicek Telefon 031-10 50 75 eller 08-454 48 51 Ert datum Er beteckning 1 (5) Malmö kommunstyrelse 205 80 MALMÖ Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 19 1 (3) HSN 1411-1524 Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer