titta in i framtidens förskola Den självklara utbildningsvärden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "titta in i framtidens förskola Den självklara utbildningsvärden"

Transkript

1 titta in i framtidens förskola Den självklara utbildningsvärden

2 stockholm växer Utbildning, arbete och en oslagbar miljö lockar varje år tusentals nya stockholmare. Om några år är vi en miljon invånare i staden. Det är en fantastisk utveckling som också ställer höga krav på alla som arbetar inom Stockholms stad. SISAB tar sitt ansvar och ser till att stadens unga medborgare har förskolor och skolor i världsklass. För att möta den kraftfulla utvecklingen har vi arbetat fram Framtidens förskola. Nya bostadsområden växer upp runt om i staden. Tillsammans med Stockholms stadsdelar ser vi till att barnen får en god omsorg i trygga och långsiktigt hållbara förskolor. Framtidens förskola bygger på ett koncept med en smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Förskolans fasad anpassas efter områdets karaktär och utemiljön skräddarsys efter stadsdelarnas önskemål med målet att ge barnen en utmanande och lärande utelek. Eftersom Framtidens förskola utgår från ett genom tänkt koncept går det att korta byggtider och hålla kostnaderna nere utan att tumma på SISAB:s höga miljökrav. SISAB:s långa erfarenhet av att bygga för skolor i ett nära samarbete med stadens duktiga pedagoger har lett oss fram till detta projekt. Tillsammans med representanter från stadens stadsdelsförvaltningar har vi samlat in goda idéer och erfarenheter och skapat Framtidens förskola. Tillsammans bygger vi ett Stockholm i världsklass. Åsa Öttenius, VD

3 trygg LEK förskolor för framtiden Stimulerande miljö

4 utvalda experter miljömässig hållbarhet lek och kreativitet

5 Framtiden är här SISAB har, tillsammans med representanter från Stockholms stadsdelar, tagit fram en förskola för framtiden. Här ryms lek och kreativitet tillsammans med hög kvalitet i en stimulerande miljö. Genom att samla SISAB:s mångåriga erfarenheter inom byggnadsteknik tillsammans med pedagogiska lösningar och specialistkunskaper inom miljö och energi har ett koncept tagits fram som förenklar arbetet från upphandling till färdig byggnad. Det är möjligt eftersom byggnadens grundstruktur är färdig. Därför kan också flera förskolor upphandlas samtidigt och snabbt bli verklighet på olika platser. Resultatet är en förskola som möter behoven av en förenklad projektprocess, kommande energikrav och kostnadseffektivitet. Konceptet består av en förskola med miljömässig hållbarhet, god funktionalitet och teknisk kvalitet. Ett ambitiöst gestaltningskoncept gör att varje förskola kan anpassas efter behov, förutsättningar och närområdets miljö. Dessa friliggande förskolor erbjuds om fem, sex eller åtta avdelningar fördelade på två våningar. För varje storlek kommer insidan, det vill säga planlösning, konstruktion och tekniska system, att vara lika oavsett var de byggs. På så sätt tillvaratas kunskap från varje projekt ända ner till detaljnivå och arbetet effektiviseras, vilket ger både kvalitets- och tidsvinster. Det här är Framtidens förskola.

6 Miljö för lärande I Framtidens förskola står barnens och personalens lärande och välbefinnande i fokus. Miljön är framtagen i samråd med representanter för förskolan och med stöd av expertkunskap, med målsättningar att passa olika typer av pedagogisk förskoleverksamhet. välkomnande entré Här är det enkelt att samarbeta mellan avdelningarna då planlösningen kretsar kring ett stort allrum. Det kallas torget och fungerar som hjärtat av förskolan. Då planlösningen utgår från detta centrala torg förenklas personalens arbete och naturliga möten skapas. Möjligheten till kreativitet betonas i byggnaden genom att avdelningarna ligger nära torgen. Här finns möjlighet till ateljéoch laboratorieverksamhet liksom samvaro och måltider. Byggnaden utrustas med ett funktionellt tillagningskök med möjligheter för matavfallssortering som bidrar till kretsloppstänkandet. Entrén är gemensam för flera avdelningar, vilket skapar en välkomnande känsla. Vidare erbjuds energieffektiva torkrum som tar hänsyn till arbetsmiljöaspekter och ergonomi. Tvättrum och toaletter är placerade för att samnyttjas av två avdelningar och är utformade med fönster som ger personalen möjlighet att överblicka angränsande utrymmen. FÖRRÅD FÖRRÅD INLAST ENTRÉ PERS. OMKLÄDNING TILLAGNINGSKÖK FÖRRÅD PASSAGE EL HISS STÄD/ TVÄTT TORG ENTRÉHALL/KAPPRUM TVÄTTRUM PERS. KORRIDOR PERSONALRUM ADM. TORKRUM GROVENTRÉ /D GROVENTRÉ TORKRUM ENTRÉ Sex avdelningar, undre plan

7 HISS FLÄKTRUM LEKFÖRRÅD STÄD VILRUM TVÄTTRUM TVÄTTRUM VILRUM VILRUM ADM. TORG/ATELJÉ ADM. Sex avdelningar, övre plan tvättrum med fönster

8 10 Energieffektiva torkrum PE FÖRRÅD TILLAGNINGSKÖK DISK FÖRRÅD TORG INLAST PERS. STÄD/ TVÄTT PERS. OMKLÄDNING KOPI- ATOR HISS FÖRRÅD KAPPRUM TVÄTTRUM VILRUM L HALL DOKU- MENT EXPE- DITION SAMTAL TORKRUM TORKRUM SITTBÄNK GROVENTRÉ R Fem avdelningar, undre plan

9 Med hjärtat i centrum RSONALRUM VILRUM EL FÖRRÅD FLÄKTRUM Det här är den minsta versionen av Framtidens förskola. Den har fem avdelningar fördelade på två plan. Även här har man utgått från att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Navet är fortfarande torget, eller allrummet. i den här varianten är alla gemensamma utrymmen anpassade till den mindre storleken, men skillnaderna är i övrigt minimala. HALL HALL Liksom i versionen med sex avdelningar går en öppen trappa från det rymliga kapprummet upp till övervåningen. R/D VILRUM TRAPPHUS TVÄTTRUM VILRUM TVÄTTRUM TORG EKRUM Fem avdelningar, övre plan förskolans hjärta

10 Trivsel i första rummet Med åtta avdelningar är behovet av gemensamma ytor och personalutrymmen större. Groventréerna är gemensamma för två avdelningar och angränsar till kapprummet. Två trappor leder upp från kapprummet till avdelningarna på övervåningen. Tack vare de stora allmänna samlingsytorna skapas goda förutsättningar för att möten och kommunikation mellan barn och vuxna sker på ett naturligt sätt. FUNKTIONELLT KÖK Tillagningsköket har i denna stora förskola större kapacitet än i de två andra alternativen. KYLFRD INLAST TILLAGNINGSKÖK PERS. KÖK PERS. ENTRÉ FRYS FRD KÖKS FRD TORG PERS. OMKLÄDNING ALLRU VILRUM TVÄTTRUM KAPPRUM DISK HISS CENTRALFÖRRÅD KAPPRUM TVÄTTRUM KAPPRUM/HALL GROV- ENTRÉ STÄD GROV- ENTRÉ ENTRÉ GROV- ENTRÉ LEK- FÖRRÅD GROV- ENTRÉ ALLRU TORKRUM TORKRUM TORKRUM TORKRUM Åtta avdelningar, undre plan

11 VILPLATS PERSONALRUM FLÄKTRUM EL FÖRRÅD /D C FÖRRÅD TVÄTT KAPPRUM HALL LEKFÖRRÅD VILRUM TVÄTTRUM TVÄTTRUM VILRUM TORG/ATELJE ADM ADM ADM ADM M Åtta avdelningar, övre plan VILRUM M naturliga möten

12 Utvändig solavskärmning Varje förskola får en egen utsida med individuell karaktär, samtidigt som insidan återanvänder SISAB:s genomarbetade koncept. David Essinger, Arkitekt gestaltning efter stadsmiljön varierande utformning och material

13 Ett vackert yttre För varje förskola anpassas den utvändiga utformningen för att möta de lokala förutsättningarna på varje tomt. Hänsyn tas exempelvis till karaktären av omgivande bebyggelse, platsens egenskaper och beställarens önskemål, så att varje förskola får ett individuellt uttryck och stark karaktär. Att anpassa fasadens gestaltning efter stadsmiljön gör att byggnaden blir visuellt attraktiv, samtidigt som den passar väl in i närmiljön. Byggnaden kan få utvändiga tillägg som kan varieras för att ge varje förskola en egen karaktär. Även om grundvolymen och den invändiga utformningen är densamma för de respektive storlekarna finns möjligheten att variera yttre form, material och färg. Exempelvis kan solavskärmningen vara utformad som utkragande balkonger, lameller eller halvtransparenta skivor av perforerad plåt. Utvändig solavskärmning möjliggör ett behagligt inomhusklimat året runt.

14 Leken fortsätter utomhus Alla tomter har särskilda förutsättningar som påverkar nybyggnationer. Liksom Framtidens förskola kan anpassa exteriören till närmiljön, utformas också utemiljön efter den aktuella platsens förutsättningar. Varje förskola får på detta sätt en unik och pedagogiskt stimulerande utemiljö som skräddarsys efter tomten i samverkan med pedagoger i stadsdelen. Förskolegården utformas för att inbjuda till säker, kreativ och utmanande lek. Stor vikt läggs också vid tillgänglighet för att alla ska kunna nyttja utemiljön. SISAB försöker till så stor del som möjligt bevara befintlig naturmark och vill som komplement till denna erbjuda olika slags markmaterial, som till exempel gräsmattor, konstgräs, asfalt, gummiytor och sand. För att skapa en pedagogisk utemiljö tas särskild hänsyn till mötes- och samlingsplatser med naturliga lekredskap, till exempel stockar och stubbar. Träd, buskar och lekutrustning i olika storlekar är andra viktiga element som lockar till lek för både mindre och större barn. För att möta förskolans behov av förvaring utomhus skapas möjligheter till skydd för bland annat utelek saker, barnvagnar, cyklar och avfallshantering.

15 lockande lekutrustning stimulerande utemiljö utvalda markmaterial

16 hög r vä m e ene em at i o n s s ys t til a tiv rg i e f f e k v en g rin le o is litet el ov b eh

17 energieffektiva lösningar Stockholms stad och SISAB har högt ställda miljökrav på varje ny byggnad och verkar för att skapa energi- och kostnadseffektiva lokallösningar. Därför har hänsyn till miljö och kvalitet varit centrala i utvecklingen av Framtidens förskola för att skapa en hållbar byggnad. Förskolan har utformats med två våningar i kompakt form, med liten omslutande fasad och takyta för att få bästa möjliga förutsättningar för en energieffektiv byggnad. Tack vare god planlösning och teknisk prestanda möter Framtidens förskola kraven för att klassas som ett minienergihus, vilket betyder att byggnaden kräver mycket låg energianvändning. Med hög värmeisolering i husets ytterskal stannar värmeenergin längre i huset. Det gör att behovet att tillföra värme blir litet och därmed minskar också uppvärmningskostnaderna. Dessutom bidrar välisolerade tak, väggar och fönster till att barnen och personalen får ett behagligt inomhusklimat. Förskolan får också energi effektiva ventilationssystem, fläktar, pumpar, hiss, storköksapparater, vitvaror och belysning för att göra elbehovet så litet som möjligt. Att kapprum och groventré skiljs åt är en annan energieffektiv lösning som gör värmeförlusterna små, liksom att förskolan har kondenserande torkrum i stället för torkskåp. Dessutom har SISAB tagit hänsyn till hållbarhet och miljökrav i de materialval som gjorts. Därför är Framtidens förskola miljömässigt hållbar i ett långsiktigt perspektiv.

18 tid är pengar Framtidens förskola gör det snabbt att gå från beställning till färdig förskola. Beslutsprocessen kan baseras på redan framtagna generella handlingar, därigenom minskas både tidsåtgång och kostnader. Eftersom idén bygger på ett koncept kan upphandlingen effektiviseras och projektprocessen blir enklare. Fler förskolor kan handlas upp samtidigt, vilket via större volymer ger byggentreprenader till konkurrenskraftiga priser jämfört med att handla upp olika förskolor med olika utförande separat. SISAB använder också teknik och strategier som ger tidsvinster även i byggprocessen. Ytter väggar och tak är planerade så att den inre delen av konstruktionen är densamma, oavsett vilket fasadmaterial eller vilken taktäckning som används. Detta ger en upprepningseffekt som gör att tiden effektiviseras och resurser sparas när en ny förskola ska byggas, och ger även en säkerhet då beprövade lösningar upprepas. Tack vare konceptet garanteras hög kvalitet inom budgetramarna. Detta bidrar till att möta behovet av förskoleplatser i ett växande Stockholm med en nybyggd förskola i världsklass.

19 enkel projektprocess tidsvinster i byggprocessen förskola i världsklass

20 Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer. SISAB har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än hundra tusen människor vistas dagligen. Det skulle behövas 106 hötorgshus för att rymma alla våra skolor. Förutom drift och underhåll av fastigheterna arbetar vi med omfattande omoch tillbyggnationer samt vissa nybyggnationer. Produktion: Snick-Snack AB. Foto: Lars Wallin. Arkitektbilder: Sweco. Tryck: Ineko AB, Årsta Största delen av våra fastigheter hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 procent hyrs ut för andra ändamål, bland annat till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler. Skolfastigheter i Stockholm AB Box 47311, Stockholm Tel E-post

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS moduler för kontor lösningar för dagens och morgondagens kontor moderna material ljus interiör När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp av experterna på flyttbara

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter.

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Trygga framtiden Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Innehåll Nya Tuve Centrum 4 Trygga framtiden 6 Nära och bekvämt 8 Förändring

Läs mer

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. besqab.se/tradgardsstaden mäklare Svensk Fastighetsförmedling,

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Drömmen om här och nu

Drömmen om här och nu BRF HOVÅS PARK Drömmen om här och nu STEG Oxsjön Havet, naturen och det bästa från staden Väg 158 Askimsbadet Säröbanan Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. Här växer en mysig

Läs mer

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park STABEN ett eget hus i Uppsala Science Park Ett hus för just ditt företag Uppsala Science Park är ett av Europas främsta centrum för bland annat bioteknik och en plats där entreprenörsanda möter kvalificerad

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå

Läs mer

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum.

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Mer för mindre Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Planeten ska med När du köper en Riksbyggenbostad, oavsett om det är i Brf. Ängsnyckeln

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

Farsta strand Ett rikare kvartersliv

Farsta strand Ett rikare kvartersliv stockholm farsta strand Farsta strand Ett rikare kvartersliv JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. JM reserverar

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge

KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge KISTA TERRASS - HUS 09 En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge Arlanda 30 km E4 Kistas bästa läge Kista Terrass omfattar elva kvarter i de mest centrala delarna i Kista. Av dessa är

Läs mer

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2014-11-27 Diarienummer: N132-0474/12 Sektor Kultur och fritid Åsa Schöier, Ann-Charlotte Gustafsson Telefon: 365 30 37 E-post: asa.schoier@ostra.goteborg.se Anhållan om att

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

DALÉNUM. Välkommen till en ny sida av Lidingö

DALÉNUM. Välkommen till en ny sida av Lidingö stockholm lidingö DALÉNUM Välkommen till en ny sida av Lidingö Innehåll Intervju med JMs VD...sid. 4 Visionen för Dalénum...sid. 6 Kommunikationer...sid. 8 Dina nya vyer...sid. 10 Det goda livet...sid.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer