-2, STST :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-08-17 16:00"

Transkript

1 -2, STST :00 Möteskallelse Måndagen den kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 265, STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 266, STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den 24 augusti Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen utser Kenneth Holmgård och Jarmo Ittonen till protokolljusterare.

4 267, STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Tidtabell för stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden hösten 2015: stst stfm (obs! tisdag) (skatteprocenten) (budgeten) (budgetmöte) (budgetmöte) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: beslut om avslag på ansökan från Kyrkoby delägarlag, Vestersundsby delägarlag och sommarstugeägare i Fäbodaviken om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 39 i naturvårdslagen gällande förstöring av individer och ägg av fridlysta fågelarter. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn inbjuder till regionalt informationsmöte i Jakobstad fredagen den 2 oktober 2015 kl , Campus Allegro, Visuella sidans föreläsningssal våning III, Köpmansgatan 10. Vid informationstillfället presenteras samkommunens budgetramar för budgetåret 2016 och ekonomiplaneåren Huvudansvarsområdenas ledande tjänsteinnehavare är närvarande vid tillfället. Dnr 661/2015 Kanslisekreterare Karin Eriksson säger upp sig från sin tjänst (ålderspension) fr.o.m Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 268, STST :00 CFV: 49/2015 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga 268 A Stadssekreterarens beslut: Bilaga 268 B Stadssekreteraren: Enligt 51 i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad 45 skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde och bildningsnämndens sammanträden 22.6 och finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på tekniska nämndens sammanträde och bildningsnämndens sammanträden 22.6 och

6 268, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 268 A, stst Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KORT stadsdirektörens ersättare/kaupunginjohtajan sijainen Anne Ekstrand/sd:s ersättare / / / / / 2015 Milla Kallioinen, anhållan om semester. Jan Levander, anhållan om semester Johan Hassel, anhållan om semester Carola Sundqvist, Kristina Lundström-Björk, Ann-Marie Knif- Sandelin och Jeanette Edfelt anhåller om resa till Sverige Johan Hassel, anhållan om semester

7 268, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 268 B, stst

8 269, STST :00 SOCHV: 527/2015 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING; ÄLDREOMSORGEN Sochvn Beredning: Chefen för äldreomsorgen På serviceboendena inom äldreomsorgen i Pedersöre används yrkesbenämningen avdelningsskötare i en annan betydelse än vad som är vanligt inom äldreomsorgen. Yrkesbenämningen avdelningsskötare används av tre sjukskötare som är anställda i tjänsteförhållande, en av dem arbetar på Pedersheim, en på Purmohemmet och en på Esselunden. De här sjukskötarnas uppgifter motsvarar till sitt innehåll befattningsbeskrivningen för ansvarig sjukskötare. Det är ändamålsenligt att ändra sjukskötarnas tjänstebenämning till ansvarig sjukskötare. Ansvariga sjukskötaren har helhetsansvaret för ledningen och utvecklingen av basvården och den medicinska vården. Sjukskötarna, som nu arbetar med yrkesbenämningen avdelningsskötare, har inte budget- eller personalansvar. De uppgifterna hör till enhetens föreståndares ansvarsområde. De som sköter en tjänst som ansvarig sjukskötare fungerar som vikarie för enhetens föreståndare när denna t.ex. har semester. Gunilla Eriksson på Pedersheim, Elisabeth Smeds på Esselunden och Margita Back på Purmohemmet har gett sitt skriftliga samtycke till att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare. Ändringen orsakar inga tilläggskostnader. De ansvariga sjukskötarnas arbetstid förblir oförändrad. Chefen för äldreomsorgen Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet samt överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Beslut Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet samt överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet och överför ärendet för behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad.

9 269, STST :00 SOCHV: 527/2015 Stst Stadsdirektörens ersättare: På förslag av social- och hälsovårdsnämnden föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet.

10 270, STST :00 CFV: 651/2015 PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN CONTACT RF: ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBI- DRAG FÖR ÅR 2016 Anhållan: Bilaga 270 Stadssekreteraren: Psykosociala föreningen Contact r.f. ansöker för år 2016 om sammanlagt i bidrag för verksamheten och till ränta och amortering på lånet för Algården. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen sänder ärendet till budgetberedningen.

11 270, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 270, stst

12 270, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 270, stst

13 271, STST :00 CFV: 614/2015 FF JARO JUNIOR JS: ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANVÄNDA RÅDMANS OCH OX- HAMNS SKOLA HYRESFRITT UNDER EREMENKO CUP Anhållan: Bilaga 271 Stadssekreteraren: FF Jaro Junior ordnar fotbollsturneringen Eremenko Cup för P12-, P13- och P14-juniorerna I turneringen deltar 24 lag, m.a.o. ca 500 spelare. Turneringen håller hög nivå: många lag från huvudstadsregionen deltar, likaså lag från Stockholm, England och Riga. Flera lag behöver inkvartering, så turneringens arrangör har reserverat Rådmans och Oxhamns skola för inkvartering och bespisning. FF Jaro Junior anhåller liksom tidigare år om befrielse från hyreskostnaderna för de här utrymmena. Hyreskostnaderna uppgick ifjol till Stadsstyrelsen har under tidigare år beviljat befrielse från hyreskostnaderna. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar bevilja FF Jaro Junior JS befrielse från hyreskostnaderna för Rådmans och Oxhamns skola.

14 271, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 271, stst

15 272, STST :00 UBV: 583/2012 BOWLINGHALLEN Bildn-is Jakobstads idrottsgård sanerades och tillbyggdes Saneringen berörde alla andra utrymmen förutom bowlinghallen. Bowlinghallen och bowlingutrustningarna är ännu de ursprungliga från år Hallen och speciellt utrustningarna är så slitna att man med konstgjorda medel försökt hålla verksamheten i hallen igång. Arbetsskyddsmyndigheterna har påpekat olägenheterna vid sina inspektioner och för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bör utrustningarna förnyas. Utrymmesförvaltningen har hyrt idrottsgården i sin helhet till idrottssektionen som i sin tur har hyrt bowlinghallen till en privat aktör. Företagaren har inte möjlighet att verkställa investeringarna. De mest akuta åtgärderna som bör verkställas är nya rännor till banorna, nytt adb-system för bowlingen och förnyandet av bowlingmaskinerna. Beslut T.f. idrottsdirektören: Idrottssektionen besluter för sin del godkänna och föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner för sin del och föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas enligt nedan: för förnyandet av rännorna till banorna för anskaffning av nytt adb-system för bowlingen för förnyandet av bowlingmaskinerna - Anslag för förnyandet av rännorna till banorna och adb-systemet för bowlingen beviljas år Anslaget för förnyandet av bowlingmaskinerna beviljas år Bildningsnämndens idrottssektion: et godkändes. Idrottssektionen vill för den vidare behandlingen understryka att besluten är brådskande och åtgärderna borde genomföras under sommaren för att bowlinghallen skall kunna öppnas till hösten. Stst Stadssekreteraren: Idrottssektionen har beslutat att föreslå för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner för sin del och föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas om totalt euro under åren Idrottssektionen understryker att besluten är brådskande

16 272, STST :00 UBV: 583/2012 och att åtgärderna borde genomföras under sommaren för att bowlinghallen skall kunna öppnas till hösten. Stadskansliet har mottagit idrottssektionens beslut dvs. efter stadsfullmäktiges sista sammanträde före sommaruppehållet. Beslut Stadsdirektören: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas enligt nedan: för förnyandet av rännorna till banorna för anskaffning av nytt adb-system för bowlingen för förnyandet av bowlingmaskinerna - anslag för förnyandet av rännorna till banorna och adb-systemet för bowlingen beviljas år anslaget för förnyandet av bowlingmaskinerna beviljas år Stadsstyrelsen: På förslag av Peter Boström understödd av Jarmo Ittonen remitterades ärendet enhälligt av stadsstyrelsen. Stst Stadssekreteraren: Ärendet återremitterades för ny behandling år 2012 och ärendet har inte behandlats sedan dess. Förnyandet av bowlinghallen är fortfarande aktuellt och man har tagit kontakt med stadens ledande tjänsteinnehavare i ärendet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar sända ärendet till budgetberedningen för år 2016.

17 273, STST :00 TV: 78/2014 DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR VÄSTRA FÅRHOLMEN, GENOM VILKET SKAPAS KVARTEREN 1-19 SAMT REKREATIONS-, GATU- OCH TRAFIK-, SPECIAL-, SKYDDS- SAMT VATTENOMRÅDEN I JAKOBSTADS STADSDEL 28 FÅRHOLMEN TN Bilaga 31 A: karta Bilaga 31 B: detaljplaneskiss Bilaga 31 C: Eero Nieminens skrivelse Beredning: Stadsplanearkitektens ersättare Ben Griep, tfn Planläggningsavdelningen har utarbetat ett utkast till detaljplaneförslag för ett nytt bostadsområde på Västra Fårholmen. I terrängen bakom strandområdet som används för sommarstugor skulle det bildas ny småhusbebyggelse, som skulle omfatta 61 tomter för egnahemshus, 13 tomter för parhus och 3 tomter för småhus som rymmer flera hushåll. Befintliga sommarstugetomter skulle anvisas rätt till åretruntboende. Området skulle bli tillgängligt via en anslutning till Omfartsvägen. Beredningen av planen visade sig vara en krävande uppgift p.g.a. planområdets betydande naturvärden och andra egenskaper. Förpliktelserna i lagen ställer mycket strama randvillkor för planeringen. Man har likväl inte prutat på de kvalitativa målen, utan man har lyckats svara på utmaningarna genom att vända dem till fördelar. Enligt utkastet till detaljplan skulle det nya bostadsområdets väganslutning till Omfartsvägen byggas på det ställe där det för närvarande står ett obebott bostadshus invid Omfartsvägen. Ifrågavarande hus har i de inventeringar som utförts konstaterats vara en sådan rastplats för fladdermöss som det enligt naturvårdslagen 49 1 mom. är förbjudet att förstöra eller försämra. Trots det har planeraren kommit fram till att det i det här fallet är motiverat att placera den nya väganslutningen just vid fladdermushuset. Utkastet till detaljplan ger möjligheter att ersätta den rastplats som går förlorad genom att skapa nya, potentiella rastplatser för fladdermössen. Efter noggrant övervägande har man stannat för den här lösningen, som grundar sig på en heltäckande granskning av alla delfaktorer. I kapitel finns en redogörelse för ärendet i sin helhet. Dödsboet, som äger fastigheten där rastplatsen för fladdermöss befinner sig, har meddelat sig vara missnöjd med lösningen. (Bilaga 31 C) Eftersom planlösningen leder till att fladdermössens rastplats förstörs, behöver den stöd av ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra en rastplats för fladdermöss, för att man ska kunna lägga fram planförslaget till påseende. Miljöcentralen i Västra Finland beslutar om undantagslov.

18 273, STST :00 TV: 78/2014 Det är skäl att utnyttja den tid som går åt till behandlingen av undantagslovet till att höra intressenterna på utkaststadiet genom att framlägga beredningsmaterialet till påseende som utkast och genom att inbegära utlåtanden samt genom att ge möjlighet att framföra åsikter om det. I det här fallet är det på sin plats att satsa på växelverkan i utkastskedet, innan det egentliga planförslaget blir klart, eftersom det har gått en lång tid sedan beredningen av planen anhängiggjordes och eftersom den pågående planläggningen har förgreningar som visat sig vara mer komplicerade än vanligt. Responsen på utkastet kommer att beaktas och det egentliga planförslaget kommer att beredas för att framläggas till påseende, när frågan om undantagslov har avgjorts. Stadsplanearkitektens ersättare: Tekniska nämnden - föreslår för stadsstyrelsen, att staden Jakobstad ansöker hos NTM-centralen om ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss - till stöd för det planförslag som bereds för Västra Fårholmen, - antecknar för kännedom, att planläggningsavdelningen kommer att framlägga detaljplaneutkastet till påseende under en månads tid för hörande av intressenter under den tid detaljplanen bereds och - antecknar för kännedom, att planläggningsavdelningen kommer att inbegära utlåtanden om detaljplaneutkastet av -miljö- och byggnadsnämnden -räddningsdirektören -Säkerhets- och kemikalieverket Tukes -hälsoinspektionen -Jakobstads energiverk -Jakobstads Vatten -NTM-centralen -Österbottens förbund och -Jakobstads Natur rf. Beslut Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsplanearkitektens ersättares förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Karta: Bilaga 60 A Detaljplaneskiss:

19 273, STST :00 TV: 78/2014 Bilaga 60 B Eero Nieminens skrivelse: Bilaga 60 C Beslut Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter att staden Jakobstad ansöker hos NTM-centralen om ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss, till stöd för det planförslag som bereds för Västra Fårholmen. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. TN Detaljplanekarta: Bilaga 13 A Detaljplanebeskrivning: Bilaga 13 B Beredning: Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa, tel Planläggningsavdelningen har utarbetat ett detaljplaneförslag för ett nytt bostadsområde på Västra Fårholmen. I terrängen bakom strandområdet som används för sommarstugor skulle det bildas ny småhusbebyggelse, som skulle omfatta 58 tomter för egnahemshus, 14 tomter för parhus och 5 tomter för småhus som rymmer flera hushåll. Befintliga sommarstugetomter skulle anvisas rätt till åretruntboende. Området skulle bli tillgängligt via en ny anslutning till Omfartsvägen. Planläggningsavdelningen hade berett sitt utkast till plan för Västra Fårholmen redan , men förmodade att det innehöll betydande osäkerhetsfaktorer. Under beredningen av planen hade det framgått att lagenliga förpliktelser ställer ovanligt stränga och delvis motstridiga randvillkor för planeringen av Västra Fårholmen, och att omständigheterna kring planläggningen är mer komplicerade än vanligt. Planläggningsavdelningen beslutade be om feedback på sin plan redan på förhand genom att framlägga den till påseende på utkaststadiet och inbegära utlåtanden. Det kom konstruktiv feedback från flera sommarstugeägare på Fårholmen i form av anmärkningar, som gjorts antingen enskilt eller i grupp. Utlåtanden gavs av miljö- och byggnadsnämnden, hälsoinspektionen, Jakobstads Energiverk, Österbottens förbund, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt Jakobstads Natur rf. Miljöcentralen i Västra Finland gav inget utlåtande om

20 273, STST :00 TV: 78/2014 planutkastet, men miljöcentralens Naturvårdsgrupp fattade beslut om staden Jakobstads ansökan om tillstånd att avvika från det förbud att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss som avses i naturvårdslagen, 49 1 mom. Ansökan gällde den rastplats för fladdermöss som finns på Fårholmen. Miljöcentralen avslog ansökan. Det planförslag som nu ska behandlas är daterat och det har utarbetats utgående från det planutkast som är daterat och från responsen på detsamma. Den största ändringen orsakades av Miljöcentralen i Västra Finlands avslag på ansökan om undantag. Fårholmens väganslutning till Omfartsvägen har som en följd av det flyttats längre norrut, för att det s.k. fladdermushuset ska kunna bevaras. En områdesreserveringsplan för den nya anslutningen har utarbetats i samarbete med trafikmyndigheterna på Miljöcentralen i Västra Finland. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg att lägsta golvnivån på de obebyggda strandtomterna bör bestämmas och att bostadsområdets nya väganslutning till Omfartsvägen bör flyttas. Båda sakerna har tagits i beaktande i det planförslag som nu ska behandlas. Hälsoinspektionen uttryckte sin oro över det trafikbuller som Omfartsvägen orsakar för de bostadstomter som är belägna intill vägen. Bullernivån som trafiken orsakar har utretts, behovet av bullerbekämpning har konstaterats och bullerbekämpningslösningar har planerats redan när planen bereddes. Ett omnämnande om det här finns också i beskrivningen och bestämmelserna i planutkastet som är daterat Hälsoinspektionens utlåtande gav inte anledning till ändringar. Säkerhets- och kemikalieverket hade ingenting att anmärka på planutkastet, eftersom de objekt som Tukes övervakar (OSTEP Finland Oy Ab:s och UPM-Kymmene Abp:s Jakobstadsfabriker) är på tillräckligt långt avstånd från Västra Fårholmen. Energiverkets önskemål om att det i planförslaget skulle anvisas plats för några transformatorer har kunnat beaktas i det planförslag som nu ska behandlas. Dessutom bedömer Energiverket att området inte är lämpligt för fjärrvärme. Enligt utlåtandet från Österbottens förbund försvårar inte detaljplanen genomförandet av landskapsplanen. Utlåtandet avslöjade likväl en del brister och oklarheter i planutkastet och planbeskrivningen, och dem har planläggningsavdelningen nu korrigerat. Jakobstads Natur rf. ifrågasätter i sitt utlåtande den inventering av flygekorrar som gjordes under beredningen av planen. Inventeringen borde enligt föreningen vara mer detaljerad och uppföljningen borde vara återkommande för att klarlägga den årliga utvecklingen. En betydligt större del av planområdet bör

21 273, STST :00 TV: 78/2014 besparas från bebyggelse. Föreningen anser att flygekorrskogen på Fårholmen är den viktigaste i Jakobstad och den måste kunna fungera som källpopulation, dvs. ge upphov till extra ungar som kompletterar de andra förekomsterna i östra Jakobstad. I de myndighetsförhandlingar som har hållits om planläggningen har Miljöcentralen i Västra Finland likväl konstaterat att flygekorrarna på Fårholmen har inventerats i rätt tid och att de planförslag som gjorts utgående från inventeringen har varit motiverade. Utlåtandet från Jakobstads Natur rf. gav därför inte anledning till några ändringar i planförslaget. Med anledning av de frågor som lyftes upp i intressenternas anmärkningar och i annan respons gjordes också flera justeringar av planförslaget. Modellen för beräkningen av byggnadsrätten på befintliga villatomter justerades så, att små oklarheter och fel rättades till och för det mesta steg byggnadsrätterna något. Planbestämmelserna för kvarteren med villatomter uppluckrades. Strandområdet vid Fattigviken utnyttjades mer effektivt genom att ändra största delen av kvartersområdet för egnahemshus till kvartersområden för småhus som rymmer flera hushåll. De här kvartersområdena erbjuds dessutom möjlighet att på Fattigvikens strand anlägga en gemensam strandplats som betjänar boendet. Fattigvikens småbåtshamn blev kvar i planförslaget, men p.g.a. att vattenområdet är så smalt, flyttades den helt och hållet till det nuvarande fastlandet, dvs. vattenområdet för båthamnen förverkligas genom att utvidga Fattigvikens nuvarande vattenområde. Fastighetsägare som står utanför planområdet har framfört önskemål om att få komma med i den detaljplan som är under beredning. Det här önskemålet undersöktes också, men det ledde inte till några åtgärder i det här skedet. Detaljplaneområdet på Fårholmen kan utvidgas som ett separat projekt också i ett senare skede, om man så vill, bara förutsättningarna för det här föreligger. Planläggningsavdelningen anser att planförslaget nu är färdigt för behandling. Stadsplanearkitekten: Tekniska nämnden framlägger förslaget till påseende under tiden , samt inbegär utlåtanden av: - miljö- och byggnadsnämnden, - räddningsdirektören, - hälsoinspektionen samt - Jakobstads energiverk - Jakobstads vatten - Österbottens förbund - NTM-centralen och - Jakobstads Natur rf. T.f. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsplanearkitektens förslag.

22 273, STST :00 TV: 78/2014 Beslut Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. TN Bilagor A-B anmärkningar Bilagor C-J utlåtanden Bilaga K uppdaterad trafikbullutredning Bilaga L tilläggsutredning flygekorre Beredning: Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa, tfn et till ändring av detaljplanen har varit framlagt till påseende och 8 utlåtanden har inbegärts om förslaget. Medan förslaget var framlagt till påseende inlämnades 2 anmärkningar mot förslaget. Alla begärda utlåtanden om förslaget har inkommit (8 st.). Bemötande av anmärkningar och utlåtanden Fastighetsägare Helena Hietamäki kräver i sin anmärkning att de delområden vid vattengränsen som anvisats strandtomterna i kvarter 17, 18 och 19 befrias från de byggnadsbegränsningar som anges i planförslaget. Det faktum att man på strandtomterna vid Fattigviken kan bygga bastur och båtskjul vid vattengränsen, men inte på strandtomterna vid Östanfjärden, strider enligt Hietamäki mot principen om jämlik behandling. Bemötande: Även om det fanns motiveringar för byggnadsbegränsningarna på ifrågavarande strandområden och ärendet ursprungligen inte var förknippat med några orättvisor, är saken i praktiken inte helt klar. Definitionen av strandzonen är ställvis en tolkningsfråga och inte alltid entydigt klar; därför kan man inte vara helt säker på att alla grannar har behandlats likvärdigt. Hietamäkis anmärkning ifrågasatte på nytt om bestämmelsen var nödvändig och ändamålsenlig. Slutsatsen är att vi i den här frågan kan lita på markägarnas omdöme och byggnadstillsynens tillståndsprövning. Planbestämmelsen kan tas bort ur planförslaget, så som Helena Hietamäki önskar. Dagvårdschefen Tom Enbacka, som ansvarar för den dagvård som ordnas av staden, inlämnade på tjänstens vägnar en anmärkning, där han hänvisar till den höga användningsgraden i Sveden och Permo daghem. Dagvårdschefen anser att planförslaget borde ge möjlighet att använda en del av byggrätten på en viss parhustomt till utrymmen för en daghemsgrupp. Bemötande: Enbackas förslag är bra. Befolkningsunderlaget på Fårholmens bostadsområde kommer inte att räcka till för ett helt daghem, men det mest intensiva byggnadsskedet kan orsaka en topp i efterfrågan, som kan bli besvärlig att sköta för

23 273, STST :00 TV: 78/2014 anordnaren av dagvård, ifall inte den möjlighet som Enbacka föreslår finns till förfogande. Det är skäl att komplettera planförslaget med en planbestämmelse, som möjliggör att en del av byggnadsrätten på en viss parhustomt används till utrymmen för en daghemsgrupp. Den bästa tomten för det här ändamålet är tomt 11 i kvarter 1. Miljö- och byggnadsnämnden förordar planförslaget i sitt utlåtande, med det tillägget att man borde förse skyddsgrönområdet EV-1 med byggnadsrätt för ett tekniskt utrymme i anslutning till den telemast som ska placeras på området. Bemötande: Miljö- och byggnadsnämndens förslag är bra. Det är skäl att komplettera planförslaget med en tilläggsbestämmelse, som ger byggnadsrätt för ett tekniskt utrymme i anslutning till den telemast som ska placeras på skyddsgrönområdet EV-1. Hälsoinspektionen påpekar att enligt den trafikbullerutredning som gjordes för planförslaget överskrider trafikbullret riktvärdena för utomhusområden nattetid på tre tomter, även om man skulle bygga en bullervall enligt alternativ VE 1. Bemötande: Planläggningsavdelningen anser att Hälsoinspektionens synpunkt är en tolkningsfråga och att saken bör utredas genom en uppdatering av trafikbullerutredningen. De ändringar som gjorts i planförslaget efter utkaststadiet skulle samtidigt beaktas. Uppdateringen av trafikbullerutredningen, som färdigställdes , bekräftade entydigt att statsrådets riktvärden nu uppfylls till alla delar i planförslaget. Österbottens förbund klagar i sitt utlåtande på att det inte framgår av planbeskrivningen hur man ämnar behandla dagvattnet på planområdet. Det är också oklart om man har beaktat rekreation i tillräcklig utsträckning i planförslaget. Bemötande: I planförslaget bör redogöras också för saker som inte utgör något problem och som är självklara, det har Österbottens förbund rätt i. Ett omnämnande om behandlingen av dagvatten och beaktandet av rekreation bör läggas till i planbeskrivningen. Jakobstadsnejdens Natur rf. ifrågasätter i sitt utlåtande den inventering av flygekorrar som utfördes under beredningen av planen. Utredningarna borde enligt föreningen vara mer detaljerade och uppföljningen borde vara återkommande för att klarlägga utvecklingen år för år. En betydligt större del av planområdet bör besparas från bebyggelse. Enligt föreningen är flygekorrskogen på Fårholmen den viktigaste i Jakobstad och den bör kunna fungera som källpopulation, dvs. ge upphov till extra ungar som kompletterar de andra förekomsterna i östra Jakobstad. Sammanfattningsvis kräver Jakobstadsnejdens Natur rf. att områdets natur- och rekreationsvärden borde tas bättre i beaktande

24 273, STST :00 TV: 78/2014 att planen borde kompletteras med mer detaljerade kartläggningar av flygekorrarnas boträd och att placeringen av byggplatserna borde justeras så, att de följer naturvårdslagen betydelsen av ihåliga träd för fladdermössen borde utredas sällsynta och utrotningshotade arter i skogarna som är i naturtillstånd borde kartläggas, likaså områdets fågelbestånd. Bemötande: Planområdets naturvärden har utretts och beaktats i den omfattning och så detaljerat som det har varit nödvändigt och ändamålsenligt i samband med detaljplaneringen. Avsikten med de utredningar som görs i samband med planläggningen är ju att de ska utgöra underlag för motiverade och lagenliga planlösningar. Att en intressent är missnöjd med de mål som uppställts för planläggningen betyder inte att miljövärdena inte skulle ha beaktats på det sätt som avses i lagen. Naturtyperna och olika arter utreddes under planprocessen för Fårholmen i den omfattning och så detaljerat som det var nödvändigt med tanke på planlösningarna. NTM-centralen i Södra Österbotten har inte haft något att anmärka i det här hänseendet. Av många olika orsaker har planläggningen av Fårholmen tyvärr blivit en utdragen 3½-årsprocess, och under den tiden kan naturtillståndet på planområdet redan ha förändrats och också omsorgsfullt gjorda kartläggningar kan ha föråldrats. Det är mycket möjligt att man nu kunde hitta nya ihåliga träd som används av flygekorrar och som inte tidigare fanns. Till den delen ansåg planläggningsavdelningen att saken ska skötas genom en uppdatering av den inventering av flygekorrar som gjordes i april Resultaten av den inventering av flygekorrar som daterats och de justeringar av förslaget till detaljplan som gjorts med anledning av den behandlas i följande bemötande av utlåtandet från NTM-centralen i Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbotten anser att innan planen fastställs bör man genom en undersökning i terrängen kontrollera om de träd som nämns i utlåtandet från Jakobstadsnejdens Natur rf. och som står på områden som anvisats för byggande eller i omedelbar närhet av dem är förökningsställen för flygekorrar samt kontrollera deras position i förhållande till planbeteckningarna. Om utredningen bekräftar att det finns boträd för flygekorre på (gatu)områden som anvisats för bostadstomter eller som ska bebyggas på annat sätt, bör man se till att de bevaras genom att precisera planbeteckningarna och -bestämmelserna objektvis. Förutom frågan om flygekorrar framför NTM-centralen många detaljerade behov av precisering som gäller byggnadsrätten på AH-kvartersområdet och formen av användning

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer