-2, STST :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-08-17 16:00"

Transkript

1 -2, STST :00 Möteskallelse Måndagen den kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 265, STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 266, STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den 24 augusti Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen utser Kenneth Holmgård och Jarmo Ittonen till protokolljusterare.

4 267, STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Tidtabell för stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden hösten 2015: stst stfm (obs! tisdag) (skatteprocenten) (budgeten) (budgetmöte) (budgetmöte) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: beslut om avslag på ansökan från Kyrkoby delägarlag, Vestersundsby delägarlag och sommarstugeägare i Fäbodaviken om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 39 i naturvårdslagen gällande förstöring av individer och ägg av fridlysta fågelarter. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn inbjuder till regionalt informationsmöte i Jakobstad fredagen den 2 oktober 2015 kl , Campus Allegro, Visuella sidans föreläsningssal våning III, Köpmansgatan 10. Vid informationstillfället presenteras samkommunens budgetramar för budgetåret 2016 och ekonomiplaneåren Huvudansvarsområdenas ledande tjänsteinnehavare är närvarande vid tillfället. Dnr 661/2015 Kanslisekreterare Karin Eriksson säger upp sig från sin tjänst (ålderspension) fr.o.m Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 268, STST :00 CFV: 49/2015 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga 268 A Stadssekreterarens beslut: Bilaga 268 B Stadssekreteraren: Enligt 51 i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad 45 skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde och bildningsnämndens sammanträden 22.6 och finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på tekniska nämndens sammanträde och bildningsnämndens sammanträden 22.6 och

6 268, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 268 A, stst Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KORT stadsdirektörens ersättare/kaupunginjohtajan sijainen Anne Ekstrand/sd:s ersättare / / / / / 2015 Milla Kallioinen, anhållan om semester. Jan Levander, anhållan om semester Johan Hassel, anhållan om semester Carola Sundqvist, Kristina Lundström-Björk, Ann-Marie Knif- Sandelin och Jeanette Edfelt anhåller om resa till Sverige Johan Hassel, anhållan om semester

7 268, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 268 B, stst

8 269, STST :00 SOCHV: 527/2015 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING; ÄLDREOMSORGEN Sochvn Beredning: Chefen för äldreomsorgen På serviceboendena inom äldreomsorgen i Pedersöre används yrkesbenämningen avdelningsskötare i en annan betydelse än vad som är vanligt inom äldreomsorgen. Yrkesbenämningen avdelningsskötare används av tre sjukskötare som är anställda i tjänsteförhållande, en av dem arbetar på Pedersheim, en på Purmohemmet och en på Esselunden. De här sjukskötarnas uppgifter motsvarar till sitt innehåll befattningsbeskrivningen för ansvarig sjukskötare. Det är ändamålsenligt att ändra sjukskötarnas tjänstebenämning till ansvarig sjukskötare. Ansvariga sjukskötaren har helhetsansvaret för ledningen och utvecklingen av basvården och den medicinska vården. Sjukskötarna, som nu arbetar med yrkesbenämningen avdelningsskötare, har inte budget- eller personalansvar. De uppgifterna hör till enhetens föreståndares ansvarsområde. De som sköter en tjänst som ansvarig sjukskötare fungerar som vikarie för enhetens föreståndare när denna t.ex. har semester. Gunilla Eriksson på Pedersheim, Elisabeth Smeds på Esselunden och Margita Back på Purmohemmet har gett sitt skriftliga samtycke till att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare. Ändringen orsakar inga tilläggskostnader. De ansvariga sjukskötarnas arbetstid förblir oförändrad. Chefen för äldreomsorgen Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet samt överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Beslut Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet samt överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet och överför ärendet för behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad.

9 269, STST :00 SOCHV: 527/2015 Stst Stadsdirektörens ersättare: På förslag av social- och hälsovårdsnämnden föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet.

10 270, STST :00 CFV: 651/2015 PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN CONTACT RF: ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBI- DRAG FÖR ÅR 2016 Anhållan: Bilaga 270 Stadssekreteraren: Psykosociala föreningen Contact r.f. ansöker för år 2016 om sammanlagt i bidrag för verksamheten och till ränta och amortering på lånet för Algården. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen sänder ärendet till budgetberedningen.

11 270, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 270, stst

12 270, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 270, stst

13 271, STST :00 CFV: 614/2015 FF JARO JUNIOR JS: ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANVÄNDA RÅDMANS OCH OX- HAMNS SKOLA HYRESFRITT UNDER EREMENKO CUP Anhållan: Bilaga 271 Stadssekreteraren: FF Jaro Junior ordnar fotbollsturneringen Eremenko Cup för P12-, P13- och P14-juniorerna I turneringen deltar 24 lag, m.a.o. ca 500 spelare. Turneringen håller hög nivå: många lag från huvudstadsregionen deltar, likaså lag från Stockholm, England och Riga. Flera lag behöver inkvartering, så turneringens arrangör har reserverat Rådmans och Oxhamns skola för inkvartering och bespisning. FF Jaro Junior anhåller liksom tidigare år om befrielse från hyreskostnaderna för de här utrymmena. Hyreskostnaderna uppgick ifjol till Stadsstyrelsen har under tidigare år beviljat befrielse från hyreskostnaderna. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar bevilja FF Jaro Junior JS befrielse från hyreskostnaderna för Rådmans och Oxhamns skola.

14 271, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 271, stst

15 272, STST :00 UBV: 583/2012 BOWLINGHALLEN Bildn-is Jakobstads idrottsgård sanerades och tillbyggdes Saneringen berörde alla andra utrymmen förutom bowlinghallen. Bowlinghallen och bowlingutrustningarna är ännu de ursprungliga från år Hallen och speciellt utrustningarna är så slitna att man med konstgjorda medel försökt hålla verksamheten i hallen igång. Arbetsskyddsmyndigheterna har påpekat olägenheterna vid sina inspektioner och för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bör utrustningarna förnyas. Utrymmesförvaltningen har hyrt idrottsgården i sin helhet till idrottssektionen som i sin tur har hyrt bowlinghallen till en privat aktör. Företagaren har inte möjlighet att verkställa investeringarna. De mest akuta åtgärderna som bör verkställas är nya rännor till banorna, nytt adb-system för bowlingen och förnyandet av bowlingmaskinerna. Beslut T.f. idrottsdirektören: Idrottssektionen besluter för sin del godkänna och föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner för sin del och föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas enligt nedan: för förnyandet av rännorna till banorna för anskaffning av nytt adb-system för bowlingen för förnyandet av bowlingmaskinerna - Anslag för förnyandet av rännorna till banorna och adb-systemet för bowlingen beviljas år Anslaget för förnyandet av bowlingmaskinerna beviljas år Bildningsnämndens idrottssektion: et godkändes. Idrottssektionen vill för den vidare behandlingen understryka att besluten är brådskande och åtgärderna borde genomföras under sommaren för att bowlinghallen skall kunna öppnas till hösten. Stst Stadssekreteraren: Idrottssektionen har beslutat att föreslå för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner för sin del och föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas om totalt euro under åren Idrottssektionen understryker att besluten är brådskande

16 272, STST :00 UBV: 583/2012 och att åtgärderna borde genomföras under sommaren för att bowlinghallen skall kunna öppnas till hösten. Stadskansliet har mottagit idrottssektionens beslut dvs. efter stadsfullmäktiges sista sammanträde före sommaruppehållet. Beslut Stadsdirektören: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas enligt nedan: för förnyandet av rännorna till banorna för anskaffning av nytt adb-system för bowlingen för förnyandet av bowlingmaskinerna - anslag för förnyandet av rännorna till banorna och adb-systemet för bowlingen beviljas år anslaget för förnyandet av bowlingmaskinerna beviljas år Stadsstyrelsen: På förslag av Peter Boström understödd av Jarmo Ittonen remitterades ärendet enhälligt av stadsstyrelsen. Stst Stadssekreteraren: Ärendet återremitterades för ny behandling år 2012 och ärendet har inte behandlats sedan dess. Förnyandet av bowlinghallen är fortfarande aktuellt och man har tagit kontakt med stadens ledande tjänsteinnehavare i ärendet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar sända ärendet till budgetberedningen för år 2016.

17 273, STST :00 TV: 78/2014 DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR VÄSTRA FÅRHOLMEN, GENOM VILKET SKAPAS KVARTEREN 1-19 SAMT REKREATIONS-, GATU- OCH TRAFIK-, SPECIAL-, SKYDDS- SAMT VATTENOMRÅDEN I JAKOBSTADS STADSDEL 28 FÅRHOLMEN TN Bilaga 31 A: karta Bilaga 31 B: detaljplaneskiss Bilaga 31 C: Eero Nieminens skrivelse Beredning: Stadsplanearkitektens ersättare Ben Griep, tfn Planläggningsavdelningen har utarbetat ett utkast till detaljplaneförslag för ett nytt bostadsområde på Västra Fårholmen. I terrängen bakom strandområdet som används för sommarstugor skulle det bildas ny småhusbebyggelse, som skulle omfatta 61 tomter för egnahemshus, 13 tomter för parhus och 3 tomter för småhus som rymmer flera hushåll. Befintliga sommarstugetomter skulle anvisas rätt till åretruntboende. Området skulle bli tillgängligt via en anslutning till Omfartsvägen. Beredningen av planen visade sig vara en krävande uppgift p.g.a. planområdets betydande naturvärden och andra egenskaper. Förpliktelserna i lagen ställer mycket strama randvillkor för planeringen. Man har likväl inte prutat på de kvalitativa målen, utan man har lyckats svara på utmaningarna genom att vända dem till fördelar. Enligt utkastet till detaljplan skulle det nya bostadsområdets väganslutning till Omfartsvägen byggas på det ställe där det för närvarande står ett obebott bostadshus invid Omfartsvägen. Ifrågavarande hus har i de inventeringar som utförts konstaterats vara en sådan rastplats för fladdermöss som det enligt naturvårdslagen 49 1 mom. är förbjudet att förstöra eller försämra. Trots det har planeraren kommit fram till att det i det här fallet är motiverat att placera den nya väganslutningen just vid fladdermushuset. Utkastet till detaljplan ger möjligheter att ersätta den rastplats som går förlorad genom att skapa nya, potentiella rastplatser för fladdermössen. Efter noggrant övervägande har man stannat för den här lösningen, som grundar sig på en heltäckande granskning av alla delfaktorer. I kapitel finns en redogörelse för ärendet i sin helhet. Dödsboet, som äger fastigheten där rastplatsen för fladdermöss befinner sig, har meddelat sig vara missnöjd med lösningen. (Bilaga 31 C) Eftersom planlösningen leder till att fladdermössens rastplats förstörs, behöver den stöd av ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra en rastplats för fladdermöss, för att man ska kunna lägga fram planförslaget till påseende. Miljöcentralen i Västra Finland beslutar om undantagslov.

18 273, STST :00 TV: 78/2014 Det är skäl att utnyttja den tid som går åt till behandlingen av undantagslovet till att höra intressenterna på utkaststadiet genom att framlägga beredningsmaterialet till påseende som utkast och genom att inbegära utlåtanden samt genom att ge möjlighet att framföra åsikter om det. I det här fallet är det på sin plats att satsa på växelverkan i utkastskedet, innan det egentliga planförslaget blir klart, eftersom det har gått en lång tid sedan beredningen av planen anhängiggjordes och eftersom den pågående planläggningen har förgreningar som visat sig vara mer komplicerade än vanligt. Responsen på utkastet kommer att beaktas och det egentliga planförslaget kommer att beredas för att framläggas till påseende, när frågan om undantagslov har avgjorts. Stadsplanearkitektens ersättare: Tekniska nämnden - föreslår för stadsstyrelsen, att staden Jakobstad ansöker hos NTM-centralen om ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss - till stöd för det planförslag som bereds för Västra Fårholmen, - antecknar för kännedom, att planläggningsavdelningen kommer att framlägga detaljplaneutkastet till påseende under en månads tid för hörande av intressenter under den tid detaljplanen bereds och - antecknar för kännedom, att planläggningsavdelningen kommer att inbegära utlåtanden om detaljplaneutkastet av -miljö- och byggnadsnämnden -räddningsdirektören -Säkerhets- och kemikalieverket Tukes -hälsoinspektionen -Jakobstads energiverk -Jakobstads Vatten -NTM-centralen -Österbottens förbund och -Jakobstads Natur rf. Beslut Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsplanearkitektens ersättares förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Karta: Bilaga 60 A Detaljplaneskiss:

19 273, STST :00 TV: 78/2014 Bilaga 60 B Eero Nieminens skrivelse: Bilaga 60 C Beslut Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter att staden Jakobstad ansöker hos NTM-centralen om ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss, till stöd för det planförslag som bereds för Västra Fårholmen. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. TN Detaljplanekarta: Bilaga 13 A Detaljplanebeskrivning: Bilaga 13 B Beredning: Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa, tel Planläggningsavdelningen har utarbetat ett detaljplaneförslag för ett nytt bostadsområde på Västra Fårholmen. I terrängen bakom strandområdet som används för sommarstugor skulle det bildas ny småhusbebyggelse, som skulle omfatta 58 tomter för egnahemshus, 14 tomter för parhus och 5 tomter för småhus som rymmer flera hushåll. Befintliga sommarstugetomter skulle anvisas rätt till åretruntboende. Området skulle bli tillgängligt via en ny anslutning till Omfartsvägen. Planläggningsavdelningen hade berett sitt utkast till plan för Västra Fårholmen redan , men förmodade att det innehöll betydande osäkerhetsfaktorer. Under beredningen av planen hade det framgått att lagenliga förpliktelser ställer ovanligt stränga och delvis motstridiga randvillkor för planeringen av Västra Fårholmen, och att omständigheterna kring planläggningen är mer komplicerade än vanligt. Planläggningsavdelningen beslutade be om feedback på sin plan redan på förhand genom att framlägga den till påseende på utkaststadiet och inbegära utlåtanden. Det kom konstruktiv feedback från flera sommarstugeägare på Fårholmen i form av anmärkningar, som gjorts antingen enskilt eller i grupp. Utlåtanden gavs av miljö- och byggnadsnämnden, hälsoinspektionen, Jakobstads Energiverk, Österbottens förbund, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt Jakobstads Natur rf. Miljöcentralen i Västra Finland gav inget utlåtande om

20 273, STST :00 TV: 78/2014 planutkastet, men miljöcentralens Naturvårdsgrupp fattade beslut om staden Jakobstads ansökan om tillstånd att avvika från det förbud att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss som avses i naturvårdslagen, 49 1 mom. Ansökan gällde den rastplats för fladdermöss som finns på Fårholmen. Miljöcentralen avslog ansökan. Det planförslag som nu ska behandlas är daterat och det har utarbetats utgående från det planutkast som är daterat och från responsen på detsamma. Den största ändringen orsakades av Miljöcentralen i Västra Finlands avslag på ansökan om undantag. Fårholmens väganslutning till Omfartsvägen har som en följd av det flyttats längre norrut, för att det s.k. fladdermushuset ska kunna bevaras. En områdesreserveringsplan för den nya anslutningen har utarbetats i samarbete med trafikmyndigheterna på Miljöcentralen i Västra Finland. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg att lägsta golvnivån på de obebyggda strandtomterna bör bestämmas och att bostadsområdets nya väganslutning till Omfartsvägen bör flyttas. Båda sakerna har tagits i beaktande i det planförslag som nu ska behandlas. Hälsoinspektionen uttryckte sin oro över det trafikbuller som Omfartsvägen orsakar för de bostadstomter som är belägna intill vägen. Bullernivån som trafiken orsakar har utretts, behovet av bullerbekämpning har konstaterats och bullerbekämpningslösningar har planerats redan när planen bereddes. Ett omnämnande om det här finns också i beskrivningen och bestämmelserna i planutkastet som är daterat Hälsoinspektionens utlåtande gav inte anledning till ändringar. Säkerhets- och kemikalieverket hade ingenting att anmärka på planutkastet, eftersom de objekt som Tukes övervakar (OSTEP Finland Oy Ab:s och UPM-Kymmene Abp:s Jakobstadsfabriker) är på tillräckligt långt avstånd från Västra Fårholmen. Energiverkets önskemål om att det i planförslaget skulle anvisas plats för några transformatorer har kunnat beaktas i det planförslag som nu ska behandlas. Dessutom bedömer Energiverket att området inte är lämpligt för fjärrvärme. Enligt utlåtandet från Österbottens förbund försvårar inte detaljplanen genomförandet av landskapsplanen. Utlåtandet avslöjade likväl en del brister och oklarheter i planutkastet och planbeskrivningen, och dem har planläggningsavdelningen nu korrigerat. Jakobstads Natur rf. ifrågasätter i sitt utlåtande den inventering av flygekorrar som gjordes under beredningen av planen. Inventeringen borde enligt föreningen vara mer detaljerad och uppföljningen borde vara återkommande för att klarlägga den årliga utvecklingen. En betydligt större del av planområdet bör

21 273, STST :00 TV: 78/2014 besparas från bebyggelse. Föreningen anser att flygekorrskogen på Fårholmen är den viktigaste i Jakobstad och den måste kunna fungera som källpopulation, dvs. ge upphov till extra ungar som kompletterar de andra förekomsterna i östra Jakobstad. I de myndighetsförhandlingar som har hållits om planläggningen har Miljöcentralen i Västra Finland likväl konstaterat att flygekorrarna på Fårholmen har inventerats i rätt tid och att de planförslag som gjorts utgående från inventeringen har varit motiverade. Utlåtandet från Jakobstads Natur rf. gav därför inte anledning till några ändringar i planförslaget. Med anledning av de frågor som lyftes upp i intressenternas anmärkningar och i annan respons gjordes också flera justeringar av planförslaget. Modellen för beräkningen av byggnadsrätten på befintliga villatomter justerades så, att små oklarheter och fel rättades till och för det mesta steg byggnadsrätterna något. Planbestämmelserna för kvarteren med villatomter uppluckrades. Strandområdet vid Fattigviken utnyttjades mer effektivt genom att ändra största delen av kvartersområdet för egnahemshus till kvartersområden för småhus som rymmer flera hushåll. De här kvartersområdena erbjuds dessutom möjlighet att på Fattigvikens strand anlägga en gemensam strandplats som betjänar boendet. Fattigvikens småbåtshamn blev kvar i planförslaget, men p.g.a. att vattenområdet är så smalt, flyttades den helt och hållet till det nuvarande fastlandet, dvs. vattenområdet för båthamnen förverkligas genom att utvidga Fattigvikens nuvarande vattenområde. Fastighetsägare som står utanför planområdet har framfört önskemål om att få komma med i den detaljplan som är under beredning. Det här önskemålet undersöktes också, men det ledde inte till några åtgärder i det här skedet. Detaljplaneområdet på Fårholmen kan utvidgas som ett separat projekt också i ett senare skede, om man så vill, bara förutsättningarna för det här föreligger. Planläggningsavdelningen anser att planförslaget nu är färdigt för behandling. Stadsplanearkitekten: Tekniska nämnden framlägger förslaget till påseende under tiden , samt inbegär utlåtanden av: - miljö- och byggnadsnämnden, - räddningsdirektören, - hälsoinspektionen samt - Jakobstads energiverk - Jakobstads vatten - Österbottens förbund - NTM-centralen och - Jakobstads Natur rf. T.f. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsplanearkitektens förslag.

22 273, STST :00 TV: 78/2014 Beslut Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. TN Bilagor A-B anmärkningar Bilagor C-J utlåtanden Bilaga K uppdaterad trafikbullutredning Bilaga L tilläggsutredning flygekorre Beredning: Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa, tfn et till ändring av detaljplanen har varit framlagt till påseende och 8 utlåtanden har inbegärts om förslaget. Medan förslaget var framlagt till påseende inlämnades 2 anmärkningar mot förslaget. Alla begärda utlåtanden om förslaget har inkommit (8 st.). Bemötande av anmärkningar och utlåtanden Fastighetsägare Helena Hietamäki kräver i sin anmärkning att de delområden vid vattengränsen som anvisats strandtomterna i kvarter 17, 18 och 19 befrias från de byggnadsbegränsningar som anges i planförslaget. Det faktum att man på strandtomterna vid Fattigviken kan bygga bastur och båtskjul vid vattengränsen, men inte på strandtomterna vid Östanfjärden, strider enligt Hietamäki mot principen om jämlik behandling. Bemötande: Även om det fanns motiveringar för byggnadsbegränsningarna på ifrågavarande strandområden och ärendet ursprungligen inte var förknippat med några orättvisor, är saken i praktiken inte helt klar. Definitionen av strandzonen är ställvis en tolkningsfråga och inte alltid entydigt klar; därför kan man inte vara helt säker på att alla grannar har behandlats likvärdigt. Hietamäkis anmärkning ifrågasatte på nytt om bestämmelsen var nödvändig och ändamålsenlig. Slutsatsen är att vi i den här frågan kan lita på markägarnas omdöme och byggnadstillsynens tillståndsprövning. Planbestämmelsen kan tas bort ur planförslaget, så som Helena Hietamäki önskar. Dagvårdschefen Tom Enbacka, som ansvarar för den dagvård som ordnas av staden, inlämnade på tjänstens vägnar en anmärkning, där han hänvisar till den höga användningsgraden i Sveden och Permo daghem. Dagvårdschefen anser att planförslaget borde ge möjlighet att använda en del av byggrätten på en viss parhustomt till utrymmen för en daghemsgrupp. Bemötande: Enbackas förslag är bra. Befolkningsunderlaget på Fårholmens bostadsområde kommer inte att räcka till för ett helt daghem, men det mest intensiva byggnadsskedet kan orsaka en topp i efterfrågan, som kan bli besvärlig att sköta för

23 273, STST :00 TV: 78/2014 anordnaren av dagvård, ifall inte den möjlighet som Enbacka föreslår finns till förfogande. Det är skäl att komplettera planförslaget med en planbestämmelse, som möjliggör att en del av byggnadsrätten på en viss parhustomt används till utrymmen för en daghemsgrupp. Den bästa tomten för det här ändamålet är tomt 11 i kvarter 1. Miljö- och byggnadsnämnden förordar planförslaget i sitt utlåtande, med det tillägget att man borde förse skyddsgrönområdet EV-1 med byggnadsrätt för ett tekniskt utrymme i anslutning till den telemast som ska placeras på området. Bemötande: Miljö- och byggnadsnämndens förslag är bra. Det är skäl att komplettera planförslaget med en tilläggsbestämmelse, som ger byggnadsrätt för ett tekniskt utrymme i anslutning till den telemast som ska placeras på skyddsgrönområdet EV-1. Hälsoinspektionen påpekar att enligt den trafikbullerutredning som gjordes för planförslaget överskrider trafikbullret riktvärdena för utomhusområden nattetid på tre tomter, även om man skulle bygga en bullervall enligt alternativ VE 1. Bemötande: Planläggningsavdelningen anser att Hälsoinspektionens synpunkt är en tolkningsfråga och att saken bör utredas genom en uppdatering av trafikbullerutredningen. De ändringar som gjorts i planförslaget efter utkaststadiet skulle samtidigt beaktas. Uppdateringen av trafikbullerutredningen, som färdigställdes , bekräftade entydigt att statsrådets riktvärden nu uppfylls till alla delar i planförslaget. Österbottens förbund klagar i sitt utlåtande på att det inte framgår av planbeskrivningen hur man ämnar behandla dagvattnet på planområdet. Det är också oklart om man har beaktat rekreation i tillräcklig utsträckning i planförslaget. Bemötande: I planförslaget bör redogöras också för saker som inte utgör något problem och som är självklara, det har Österbottens förbund rätt i. Ett omnämnande om behandlingen av dagvatten och beaktandet av rekreation bör läggas till i planbeskrivningen. Jakobstadsnejdens Natur rf. ifrågasätter i sitt utlåtande den inventering av flygekorrar som utfördes under beredningen av planen. Utredningarna borde enligt föreningen vara mer detaljerade och uppföljningen borde vara återkommande för att klarlägga utvecklingen år för år. En betydligt större del av planområdet bör besparas från bebyggelse. Enligt föreningen är flygekorrskogen på Fårholmen den viktigaste i Jakobstad och den bör kunna fungera som källpopulation, dvs. ge upphov till extra ungar som kompletterar de andra förekomsterna i östra Jakobstad. Sammanfattningsvis kräver Jakobstadsnejdens Natur rf. att områdets natur- och rekreationsvärden borde tas bättre i beaktande

24 273, STST :00 TV: 78/2014 att planen borde kompletteras med mer detaljerade kartläggningar av flygekorrarnas boträd och att placeringen av byggplatserna borde justeras så, att de följer naturvårdslagen betydelsen av ihåliga träd för fladdermössen borde utredas sällsynta och utrotningshotade arter i skogarna som är i naturtillstånd borde kartläggas, likaså områdets fågelbestånd. Bemötande: Planområdets naturvärden har utretts och beaktats i den omfattning och så detaljerat som det har varit nödvändigt och ändamålsenligt i samband med detaljplaneringen. Avsikten med de utredningar som görs i samband med planläggningen är ju att de ska utgöra underlag för motiverade och lagenliga planlösningar. Att en intressent är missnöjd med de mål som uppställts för planläggningen betyder inte att miljövärdena inte skulle ha beaktats på det sätt som avses i lagen. Naturtyperna och olika arter utreddes under planprocessen för Fårholmen i den omfattning och så detaljerat som det var nödvändigt med tanke på planlösningarna. NTM-centralen i Södra Österbotten har inte haft något att anmärka i det här hänseendet. Av många olika orsaker har planläggningen av Fårholmen tyvärr blivit en utdragen 3½-årsprocess, och under den tiden kan naturtillståndet på planområdet redan ha förändrats och också omsorgsfullt gjorda kartläggningar kan ha föråldrats. Det är mycket möjligt att man nu kunde hitta nya ihåliga träd som används av flygekorrar och som inte tidigare fanns. Till den delen ansåg planläggningsavdelningen att saken ska skötas genom en uppdatering av den inventering av flygekorrar som gjordes i april Resultaten av den inventering av flygekorrar som daterats och de justeringar av förslaget till detaljplan som gjorts med anledning av den behandlas i följande bemötande av utlåtandet från NTM-centralen i Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbotten anser att innan planen fastställs bör man genom en undersökning i terrängen kontrollera om de träd som nämns i utlåtandet från Jakobstadsnejdens Natur rf. och som står på områden som anvisats för byggande eller i omedelbar närhet av dem är förökningsställen för flygekorrar samt kontrollera deras position i förhållande till planbeteckningarna. Om utredningen bekräftar att det finns boträd för flygekorre på (gatu)områden som anvisats för bostadstomter eller som ska bebyggas på annat sätt, bör man se till att de bevaras genom att precisera planbeteckningarna och -bestämmelserna objektvis. Förutom frågan om flygekorrar framför NTM-centralen många detaljerade behov av precisering som gäller byggnadsrätten på AH-kvartersområdet och formen av användning

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

-2, STST 2015-09-28 16:30

-2, STST 2015-09-28 16:30 -2, STST 2015-09-28 16:30 Möteskallelse Måndagen den 28.9.2015 kl. 16:30 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

-2, STST 2015-06-22 16:00

-2, STST 2015-06-22 16:00 -2, STST 2015-06-22 16:00 Möteskallelse Måndagen den 22 juni 2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer