-2, STST :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-08-17 16:00"

Transkript

1 -2, STST :00 Möteskallelse Måndagen den kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 265, STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 266, STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den 24 augusti Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen utser Kenneth Holmgård och Jarmo Ittonen till protokolljusterare.

4 267, STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Tidtabell för stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden hösten 2015: stst stfm (obs! tisdag) (skatteprocenten) (budgeten) (budgetmöte) (budgetmöte) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: beslut om avslag på ansökan från Kyrkoby delägarlag, Vestersundsby delägarlag och sommarstugeägare i Fäbodaviken om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 39 i naturvårdslagen gällande förstöring av individer och ägg av fridlysta fågelarter. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn inbjuder till regionalt informationsmöte i Jakobstad fredagen den 2 oktober 2015 kl , Campus Allegro, Visuella sidans föreläsningssal våning III, Köpmansgatan 10. Vid informationstillfället presenteras samkommunens budgetramar för budgetåret 2016 och ekonomiplaneåren Huvudansvarsområdenas ledande tjänsteinnehavare är närvarande vid tillfället. Dnr 661/2015 Kanslisekreterare Karin Eriksson säger upp sig från sin tjänst (ålderspension) fr.o.m Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 268, STST :00 CFV: 49/2015 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga 268 A Stadssekreterarens beslut: Bilaga 268 B Stadssekreteraren: Enligt 51 i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad 45 skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde och bildningsnämndens sammanträden 22.6 och finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på tekniska nämndens sammanträde och bildningsnämndens sammanträden 22.6 och

6 268, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 268 A, stst Staden Jakobstad BESLUTSFÖRTECKNING, KORT stadsdirektörens ersättare/kaupunginjohtajan sijainen Anne Ekstrand/sd:s ersättare / / / / / 2015 Milla Kallioinen, anhållan om semester. Jan Levander, anhållan om semester Johan Hassel, anhållan om semester Carola Sundqvist, Kristina Lundström-Björk, Ann-Marie Knif- Sandelin och Jeanette Edfelt anhåller om resa till Sverige Johan Hassel, anhållan om semester

7 268, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 268 B, stst

8 269, STST :00 SOCHV: 527/2015 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING; ÄLDREOMSORGEN Sochvn Beredning: Chefen för äldreomsorgen På serviceboendena inom äldreomsorgen i Pedersöre används yrkesbenämningen avdelningsskötare i en annan betydelse än vad som är vanligt inom äldreomsorgen. Yrkesbenämningen avdelningsskötare används av tre sjukskötare som är anställda i tjänsteförhållande, en av dem arbetar på Pedersheim, en på Purmohemmet och en på Esselunden. De här sjukskötarnas uppgifter motsvarar till sitt innehåll befattningsbeskrivningen för ansvarig sjukskötare. Det är ändamålsenligt att ändra sjukskötarnas tjänstebenämning till ansvarig sjukskötare. Ansvariga sjukskötaren har helhetsansvaret för ledningen och utvecklingen av basvården och den medicinska vården. Sjukskötarna, som nu arbetar med yrkesbenämningen avdelningsskötare, har inte budget- eller personalansvar. De uppgifterna hör till enhetens föreståndares ansvarsområde. De som sköter en tjänst som ansvarig sjukskötare fungerar som vikarie för enhetens föreståndare när denna t.ex. har semester. Gunilla Eriksson på Pedersheim, Elisabeth Smeds på Esselunden och Margita Back på Purmohemmet har gett sitt skriftliga samtycke till att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare. Ändringen orsakar inga tilläggskostnader. De ansvariga sjukskötarnas arbetstid förblir oförändrad. Chefen för äldreomsorgen Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet samt överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Beslut Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet samt överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet och överför ärendet för behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad.

9 269, STST :00 SOCHV: 527/2015 Stst Stadsdirektörens ersättare: På förslag av social- och hälsovårdsnämnden föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner att tjänstebenämningen avdelningsskötare ändras till ansvarig sjukskötare på Pedersheim, Esselunden och Purmohemmet.

10 270, STST :00 CFV: 651/2015 PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN CONTACT RF: ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBI- DRAG FÖR ÅR 2016 Anhållan: Bilaga 270 Stadssekreteraren: Psykosociala föreningen Contact r.f. ansöker för år 2016 om sammanlagt i bidrag för verksamheten och till ränta och amortering på lånet för Algården. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen sänder ärendet till budgetberedningen.

11 270, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 270, stst

12 270, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 270, stst

13 271, STST :00 CFV: 614/2015 FF JARO JUNIOR JS: ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANVÄNDA RÅDMANS OCH OX- HAMNS SKOLA HYRESFRITT UNDER EREMENKO CUP Anhållan: Bilaga 271 Stadssekreteraren: FF Jaro Junior ordnar fotbollsturneringen Eremenko Cup för P12-, P13- och P14-juniorerna I turneringen deltar 24 lag, m.a.o. ca 500 spelare. Turneringen håller hög nivå: många lag från huvudstadsregionen deltar, likaså lag från Stockholm, England och Riga. Flera lag behöver inkvartering, så turneringens arrangör har reserverat Rådmans och Oxhamns skola för inkvartering och bespisning. FF Jaro Junior anhåller liksom tidigare år om befrielse från hyreskostnaderna för de här utrymmena. Hyreskostnaderna uppgick ifjol till Stadsstyrelsen har under tidigare år beviljat befrielse från hyreskostnaderna. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar bevilja FF Jaro Junior JS befrielse från hyreskostnaderna för Rådmans och Oxhamns skola.

14 271, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 271, stst

15 272, STST :00 UBV: 583/2012 BOWLINGHALLEN Bildn-is Jakobstads idrottsgård sanerades och tillbyggdes Saneringen berörde alla andra utrymmen förutom bowlinghallen. Bowlinghallen och bowlingutrustningarna är ännu de ursprungliga från år Hallen och speciellt utrustningarna är så slitna att man med konstgjorda medel försökt hålla verksamheten i hallen igång. Arbetsskyddsmyndigheterna har påpekat olägenheterna vid sina inspektioner och för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bör utrustningarna förnyas. Utrymmesförvaltningen har hyrt idrottsgården i sin helhet till idrottssektionen som i sin tur har hyrt bowlinghallen till en privat aktör. Företagaren har inte möjlighet att verkställa investeringarna. De mest akuta åtgärderna som bör verkställas är nya rännor till banorna, nytt adb-system för bowlingen och förnyandet av bowlingmaskinerna. Beslut T.f. idrottsdirektören: Idrottssektionen besluter för sin del godkänna och föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner för sin del och föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas enligt nedan: för förnyandet av rännorna till banorna för anskaffning av nytt adb-system för bowlingen för förnyandet av bowlingmaskinerna - Anslag för förnyandet av rännorna till banorna och adb-systemet för bowlingen beviljas år Anslaget för förnyandet av bowlingmaskinerna beviljas år Bildningsnämndens idrottssektion: et godkändes. Idrottssektionen vill för den vidare behandlingen understryka att besluten är brådskande och åtgärderna borde genomföras under sommaren för att bowlinghallen skall kunna öppnas till hösten. Stst Stadssekreteraren: Idrottssektionen har beslutat att föreslå för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner för sin del och föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas om totalt euro under åren Idrottssektionen understryker att besluten är brådskande

16 272, STST :00 UBV: 583/2012 och att åtgärderna borde genomföras under sommaren för att bowlinghallen skall kunna öppnas till hösten. Stadskansliet har mottagit idrottssektionens beslut dvs. efter stadsfullmäktiges sista sammanträde före sommaruppehållet. Beslut Stadsdirektören: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att anslag för förnyandet av utrustning till bowlinghallen beviljas enligt nedan: för förnyandet av rännorna till banorna för anskaffning av nytt adb-system för bowlingen för förnyandet av bowlingmaskinerna - anslag för förnyandet av rännorna till banorna och adb-systemet för bowlingen beviljas år anslaget för förnyandet av bowlingmaskinerna beviljas år Stadsstyrelsen: På förslag av Peter Boström understödd av Jarmo Ittonen remitterades ärendet enhälligt av stadsstyrelsen. Stst Stadssekreteraren: Ärendet återremitterades för ny behandling år 2012 och ärendet har inte behandlats sedan dess. Förnyandet av bowlinghallen är fortfarande aktuellt och man har tagit kontakt med stadens ledande tjänsteinnehavare i ärendet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar sända ärendet till budgetberedningen för år 2016.

17 273, STST :00 TV: 78/2014 DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR VÄSTRA FÅRHOLMEN, GENOM VILKET SKAPAS KVARTEREN 1-19 SAMT REKREATIONS-, GATU- OCH TRAFIK-, SPECIAL-, SKYDDS- SAMT VATTENOMRÅDEN I JAKOBSTADS STADSDEL 28 FÅRHOLMEN TN Bilaga 31 A: karta Bilaga 31 B: detaljplaneskiss Bilaga 31 C: Eero Nieminens skrivelse Beredning: Stadsplanearkitektens ersättare Ben Griep, tfn Planläggningsavdelningen har utarbetat ett utkast till detaljplaneförslag för ett nytt bostadsområde på Västra Fårholmen. I terrängen bakom strandområdet som används för sommarstugor skulle det bildas ny småhusbebyggelse, som skulle omfatta 61 tomter för egnahemshus, 13 tomter för parhus och 3 tomter för småhus som rymmer flera hushåll. Befintliga sommarstugetomter skulle anvisas rätt till åretruntboende. Området skulle bli tillgängligt via en anslutning till Omfartsvägen. Beredningen av planen visade sig vara en krävande uppgift p.g.a. planområdets betydande naturvärden och andra egenskaper. Förpliktelserna i lagen ställer mycket strama randvillkor för planeringen. Man har likväl inte prutat på de kvalitativa målen, utan man har lyckats svara på utmaningarna genom att vända dem till fördelar. Enligt utkastet till detaljplan skulle det nya bostadsområdets väganslutning till Omfartsvägen byggas på det ställe där det för närvarande står ett obebott bostadshus invid Omfartsvägen. Ifrågavarande hus har i de inventeringar som utförts konstaterats vara en sådan rastplats för fladdermöss som det enligt naturvårdslagen 49 1 mom. är förbjudet att förstöra eller försämra. Trots det har planeraren kommit fram till att det i det här fallet är motiverat att placera den nya väganslutningen just vid fladdermushuset. Utkastet till detaljplan ger möjligheter att ersätta den rastplats som går förlorad genom att skapa nya, potentiella rastplatser för fladdermössen. Efter noggrant övervägande har man stannat för den här lösningen, som grundar sig på en heltäckande granskning av alla delfaktorer. I kapitel finns en redogörelse för ärendet i sin helhet. Dödsboet, som äger fastigheten där rastplatsen för fladdermöss befinner sig, har meddelat sig vara missnöjd med lösningen. (Bilaga 31 C) Eftersom planlösningen leder till att fladdermössens rastplats förstörs, behöver den stöd av ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra en rastplats för fladdermöss, för att man ska kunna lägga fram planförslaget till påseende. Miljöcentralen i Västra Finland beslutar om undantagslov.

18 273, STST :00 TV: 78/2014 Det är skäl att utnyttja den tid som går åt till behandlingen av undantagslovet till att höra intressenterna på utkaststadiet genom att framlägga beredningsmaterialet till påseende som utkast och genom att inbegära utlåtanden samt genom att ge möjlighet att framföra åsikter om det. I det här fallet är det på sin plats att satsa på växelverkan i utkastskedet, innan det egentliga planförslaget blir klart, eftersom det har gått en lång tid sedan beredningen av planen anhängiggjordes och eftersom den pågående planläggningen har förgreningar som visat sig vara mer komplicerade än vanligt. Responsen på utkastet kommer att beaktas och det egentliga planförslaget kommer att beredas för att framläggas till påseende, när frågan om undantagslov har avgjorts. Stadsplanearkitektens ersättare: Tekniska nämnden - föreslår för stadsstyrelsen, att staden Jakobstad ansöker hos NTM-centralen om ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss - till stöd för det planförslag som bereds för Västra Fårholmen, - antecknar för kännedom, att planläggningsavdelningen kommer att framlägga detaljplaneutkastet till påseende under en månads tid för hörande av intressenter under den tid detaljplanen bereds och - antecknar för kännedom, att planläggningsavdelningen kommer att inbegära utlåtanden om detaljplaneutkastet av -miljö- och byggnadsnämnden -räddningsdirektören -Säkerhets- och kemikalieverket Tukes -hälsoinspektionen -Jakobstads energiverk -Jakobstads Vatten -NTM-centralen -Österbottens förbund och -Jakobstads Natur rf. Beslut Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsplanearkitektens ersättares förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Karta: Bilaga 60 A Detaljplaneskiss:

19 273, STST :00 TV: 78/2014 Bilaga 60 B Eero Nieminens skrivelse: Bilaga 60 C Beslut Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter att staden Jakobstad ansöker hos NTM-centralen om ett i naturvårdslagen 49 3 mom. avsett undantagslov från förbudet att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss, till stöd för det planförslag som bereds för Västra Fårholmen. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. TN Detaljplanekarta: Bilaga 13 A Detaljplanebeskrivning: Bilaga 13 B Beredning: Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa, tel Planläggningsavdelningen har utarbetat ett detaljplaneförslag för ett nytt bostadsområde på Västra Fårholmen. I terrängen bakom strandområdet som används för sommarstugor skulle det bildas ny småhusbebyggelse, som skulle omfatta 58 tomter för egnahemshus, 14 tomter för parhus och 5 tomter för småhus som rymmer flera hushåll. Befintliga sommarstugetomter skulle anvisas rätt till åretruntboende. Området skulle bli tillgängligt via en ny anslutning till Omfartsvägen. Planläggningsavdelningen hade berett sitt utkast till plan för Västra Fårholmen redan , men förmodade att det innehöll betydande osäkerhetsfaktorer. Under beredningen av planen hade det framgått att lagenliga förpliktelser ställer ovanligt stränga och delvis motstridiga randvillkor för planeringen av Västra Fårholmen, och att omständigheterna kring planläggningen är mer komplicerade än vanligt. Planläggningsavdelningen beslutade be om feedback på sin plan redan på förhand genom att framlägga den till påseende på utkaststadiet och inbegära utlåtanden. Det kom konstruktiv feedback från flera sommarstugeägare på Fårholmen i form av anmärkningar, som gjorts antingen enskilt eller i grupp. Utlåtanden gavs av miljö- och byggnadsnämnden, hälsoinspektionen, Jakobstads Energiverk, Österbottens förbund, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt Jakobstads Natur rf. Miljöcentralen i Västra Finland gav inget utlåtande om

20 273, STST :00 TV: 78/2014 planutkastet, men miljöcentralens Naturvårdsgrupp fattade beslut om staden Jakobstads ansökan om tillstånd att avvika från det förbud att förstöra eller försämra rastplatser för fladdermöss som avses i naturvårdslagen, 49 1 mom. Ansökan gällde den rastplats för fladdermöss som finns på Fårholmen. Miljöcentralen avslog ansökan. Det planförslag som nu ska behandlas är daterat och det har utarbetats utgående från det planutkast som är daterat och från responsen på detsamma. Den största ändringen orsakades av Miljöcentralen i Västra Finlands avslag på ansökan om undantag. Fårholmens väganslutning till Omfartsvägen har som en följd av det flyttats längre norrut, för att det s.k. fladdermushuset ska kunna bevaras. En områdesreserveringsplan för den nya anslutningen har utarbetats i samarbete med trafikmyndigheterna på Miljöcentralen i Västra Finland. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg att lägsta golvnivån på de obebyggda strandtomterna bör bestämmas och att bostadsområdets nya väganslutning till Omfartsvägen bör flyttas. Båda sakerna har tagits i beaktande i det planförslag som nu ska behandlas. Hälsoinspektionen uttryckte sin oro över det trafikbuller som Omfartsvägen orsakar för de bostadstomter som är belägna intill vägen. Bullernivån som trafiken orsakar har utretts, behovet av bullerbekämpning har konstaterats och bullerbekämpningslösningar har planerats redan när planen bereddes. Ett omnämnande om det här finns också i beskrivningen och bestämmelserna i planutkastet som är daterat Hälsoinspektionens utlåtande gav inte anledning till ändringar. Säkerhets- och kemikalieverket hade ingenting att anmärka på planutkastet, eftersom de objekt som Tukes övervakar (OSTEP Finland Oy Ab:s och UPM-Kymmene Abp:s Jakobstadsfabriker) är på tillräckligt långt avstånd från Västra Fårholmen. Energiverkets önskemål om att det i planförslaget skulle anvisas plats för några transformatorer har kunnat beaktas i det planförslag som nu ska behandlas. Dessutom bedömer Energiverket att området inte är lämpligt för fjärrvärme. Enligt utlåtandet från Österbottens förbund försvårar inte detaljplanen genomförandet av landskapsplanen. Utlåtandet avslöjade likväl en del brister och oklarheter i planutkastet och planbeskrivningen, och dem har planläggningsavdelningen nu korrigerat. Jakobstads Natur rf. ifrågasätter i sitt utlåtande den inventering av flygekorrar som gjordes under beredningen av planen. Inventeringen borde enligt föreningen vara mer detaljerad och uppföljningen borde vara återkommande för att klarlägga den årliga utvecklingen. En betydligt större del av planområdet bör

21 273, STST :00 TV: 78/2014 besparas från bebyggelse. Föreningen anser att flygekorrskogen på Fårholmen är den viktigaste i Jakobstad och den måste kunna fungera som källpopulation, dvs. ge upphov till extra ungar som kompletterar de andra förekomsterna i östra Jakobstad. I de myndighetsförhandlingar som har hållits om planläggningen har Miljöcentralen i Västra Finland likväl konstaterat att flygekorrarna på Fårholmen har inventerats i rätt tid och att de planförslag som gjorts utgående från inventeringen har varit motiverade. Utlåtandet från Jakobstads Natur rf. gav därför inte anledning till några ändringar i planförslaget. Med anledning av de frågor som lyftes upp i intressenternas anmärkningar och i annan respons gjordes också flera justeringar av planförslaget. Modellen för beräkningen av byggnadsrätten på befintliga villatomter justerades så, att små oklarheter och fel rättades till och för det mesta steg byggnadsrätterna något. Planbestämmelserna för kvarteren med villatomter uppluckrades. Strandområdet vid Fattigviken utnyttjades mer effektivt genom att ändra största delen av kvartersområdet för egnahemshus till kvartersområden för småhus som rymmer flera hushåll. De här kvartersområdena erbjuds dessutom möjlighet att på Fattigvikens strand anlägga en gemensam strandplats som betjänar boendet. Fattigvikens småbåtshamn blev kvar i planförslaget, men p.g.a. att vattenområdet är så smalt, flyttades den helt och hållet till det nuvarande fastlandet, dvs. vattenområdet för båthamnen förverkligas genom att utvidga Fattigvikens nuvarande vattenområde. Fastighetsägare som står utanför planområdet har framfört önskemål om att få komma med i den detaljplan som är under beredning. Det här önskemålet undersöktes också, men det ledde inte till några åtgärder i det här skedet. Detaljplaneområdet på Fårholmen kan utvidgas som ett separat projekt också i ett senare skede, om man så vill, bara förutsättningarna för det här föreligger. Planläggningsavdelningen anser att planförslaget nu är färdigt för behandling. Stadsplanearkitekten: Tekniska nämnden framlägger förslaget till påseende under tiden , samt inbegär utlåtanden av: - miljö- och byggnadsnämnden, - räddningsdirektören, - hälsoinspektionen samt - Jakobstads energiverk - Jakobstads vatten - Österbottens förbund - NTM-centralen och - Jakobstads Natur rf. T.f. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsplanearkitektens förslag.

22 273, STST :00 TV: 78/2014 Beslut Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. TN Bilagor A-B anmärkningar Bilagor C-J utlåtanden Bilaga K uppdaterad trafikbullutredning Bilaga L tilläggsutredning flygekorre Beredning: Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa, tfn et till ändring av detaljplanen har varit framlagt till påseende och 8 utlåtanden har inbegärts om förslaget. Medan förslaget var framlagt till påseende inlämnades 2 anmärkningar mot förslaget. Alla begärda utlåtanden om förslaget har inkommit (8 st.). Bemötande av anmärkningar och utlåtanden Fastighetsägare Helena Hietamäki kräver i sin anmärkning att de delområden vid vattengränsen som anvisats strandtomterna i kvarter 17, 18 och 19 befrias från de byggnadsbegränsningar som anges i planförslaget. Det faktum att man på strandtomterna vid Fattigviken kan bygga bastur och båtskjul vid vattengränsen, men inte på strandtomterna vid Östanfjärden, strider enligt Hietamäki mot principen om jämlik behandling. Bemötande: Även om det fanns motiveringar för byggnadsbegränsningarna på ifrågavarande strandområden och ärendet ursprungligen inte var förknippat med några orättvisor, är saken i praktiken inte helt klar. Definitionen av strandzonen är ställvis en tolkningsfråga och inte alltid entydigt klar; därför kan man inte vara helt säker på att alla grannar har behandlats likvärdigt. Hietamäkis anmärkning ifrågasatte på nytt om bestämmelsen var nödvändig och ändamålsenlig. Slutsatsen är att vi i den här frågan kan lita på markägarnas omdöme och byggnadstillsynens tillståndsprövning. Planbestämmelsen kan tas bort ur planförslaget, så som Helena Hietamäki önskar. Dagvårdschefen Tom Enbacka, som ansvarar för den dagvård som ordnas av staden, inlämnade på tjänstens vägnar en anmärkning, där han hänvisar till den höga användningsgraden i Sveden och Permo daghem. Dagvårdschefen anser att planförslaget borde ge möjlighet att använda en del av byggrätten på en viss parhustomt till utrymmen för en daghemsgrupp. Bemötande: Enbackas förslag är bra. Befolkningsunderlaget på Fårholmens bostadsområde kommer inte att räcka till för ett helt daghem, men det mest intensiva byggnadsskedet kan orsaka en topp i efterfrågan, som kan bli besvärlig att sköta för

23 273, STST :00 TV: 78/2014 anordnaren av dagvård, ifall inte den möjlighet som Enbacka föreslår finns till förfogande. Det är skäl att komplettera planförslaget med en planbestämmelse, som möjliggör att en del av byggnadsrätten på en viss parhustomt används till utrymmen för en daghemsgrupp. Den bästa tomten för det här ändamålet är tomt 11 i kvarter 1. Miljö- och byggnadsnämnden förordar planförslaget i sitt utlåtande, med det tillägget att man borde förse skyddsgrönområdet EV-1 med byggnadsrätt för ett tekniskt utrymme i anslutning till den telemast som ska placeras på området. Bemötande: Miljö- och byggnadsnämndens förslag är bra. Det är skäl att komplettera planförslaget med en tilläggsbestämmelse, som ger byggnadsrätt för ett tekniskt utrymme i anslutning till den telemast som ska placeras på skyddsgrönområdet EV-1. Hälsoinspektionen påpekar att enligt den trafikbullerutredning som gjordes för planförslaget överskrider trafikbullret riktvärdena för utomhusområden nattetid på tre tomter, även om man skulle bygga en bullervall enligt alternativ VE 1. Bemötande: Planläggningsavdelningen anser att Hälsoinspektionens synpunkt är en tolkningsfråga och att saken bör utredas genom en uppdatering av trafikbullerutredningen. De ändringar som gjorts i planförslaget efter utkaststadiet skulle samtidigt beaktas. Uppdateringen av trafikbullerutredningen, som färdigställdes , bekräftade entydigt att statsrådets riktvärden nu uppfylls till alla delar i planförslaget. Österbottens förbund klagar i sitt utlåtande på att det inte framgår av planbeskrivningen hur man ämnar behandla dagvattnet på planområdet. Det är också oklart om man har beaktat rekreation i tillräcklig utsträckning i planförslaget. Bemötande: I planförslaget bör redogöras också för saker som inte utgör något problem och som är självklara, det har Österbottens förbund rätt i. Ett omnämnande om behandlingen av dagvatten och beaktandet av rekreation bör läggas till i planbeskrivningen. Jakobstadsnejdens Natur rf. ifrågasätter i sitt utlåtande den inventering av flygekorrar som utfördes under beredningen av planen. Utredningarna borde enligt föreningen vara mer detaljerade och uppföljningen borde vara återkommande för att klarlägga utvecklingen år för år. En betydligt större del av planområdet bör besparas från bebyggelse. Enligt föreningen är flygekorrskogen på Fårholmen den viktigaste i Jakobstad och den bör kunna fungera som källpopulation, dvs. ge upphov till extra ungar som kompletterar de andra förekomsterna i östra Jakobstad. Sammanfattningsvis kräver Jakobstadsnejdens Natur rf. att områdets natur- och rekreationsvärden borde tas bättre i beaktande

24 273, STST :00 TV: 78/2014 att planen borde kompletteras med mer detaljerade kartläggningar av flygekorrarnas boträd och att placeringen av byggplatserna borde justeras så, att de följer naturvårdslagen betydelsen av ihåliga träd för fladdermössen borde utredas sällsynta och utrotningshotade arter i skogarna som är i naturtillstånd borde kartläggas, likaså områdets fågelbestånd. Bemötande: Planområdets naturvärden har utretts och beaktats i den omfattning och så detaljerat som det har varit nödvändigt och ändamålsenligt i samband med detaljplaneringen. Avsikten med de utredningar som görs i samband med planläggningen är ju att de ska utgöra underlag för motiverade och lagenliga planlösningar. Att en intressent är missnöjd med de mål som uppställts för planläggningen betyder inte att miljövärdena inte skulle ha beaktats på det sätt som avses i lagen. Naturtyperna och olika arter utreddes under planprocessen för Fårholmen i den omfattning och så detaljerat som det var nödvändigt med tanke på planlösningarna. NTM-centralen i Södra Österbotten har inte haft något att anmärka i det här hänseendet. Av många olika orsaker har planläggningen av Fårholmen tyvärr blivit en utdragen 3½-årsprocess, och under den tiden kan naturtillståndet på planområdet redan ha förändrats och också omsorgsfullt gjorda kartläggningar kan ha föråldrats. Det är mycket möjligt att man nu kunde hitta nya ihåliga träd som används av flygekorrar och som inte tidigare fanns. Till den delen ansåg planläggningsavdelningen att saken ska skötas genom en uppdatering av den inventering av flygekorrar som gjordes i april Resultaten av den inventering av flygekorrar som daterats och de justeringar av förslaget till detaljplan som gjorts med anledning av den behandlas i följande bemötande av utlåtandet från NTM-centralen i Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbotten anser att innan planen fastställs bör man genom en undersökning i terrängen kontrollera om de träd som nämns i utlåtandet från Jakobstadsnejdens Natur rf. och som står på områden som anvisats för byggande eller i omedelbar närhet av dem är förökningsställen för flygekorrar samt kontrollera deras position i förhållande till planbeteckningarna. Om utredningen bekräftar att det finns boträd för flygekorre på (gatu)områden som anvisats för bostadstomter eller som ska bebyggas på annat sätt, bör man se till att de bevaras genom att precisera planbeteckningarna och -bestämmelserna objektvis. Förutom frågan om flygekorrar framför NTM-centralen många detaljerade behov av precisering som gäller byggnadsrätten på AH-kvartersområdet och formen av användning

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -2, STFM 2016-05-09 18:00 Mötesuppgifter Tid 9.5.2016 kl. 18.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää, Tua Englund,

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -, STFM 07-06-05 8:00 Mötesuppgifter Tid 5.6.07 kl. 8.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Aspvik, Matts Kull, Bjarne Björklund, Lars Lunabba, Maria Boström, Peter Luomala, Eero

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -2, STFM 205--6 8:00 Mötesuppgifter Tid 6..205 kl. 8.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

-2, STST :00

-2, STST :00 -2, STST 2016-05-09 16:00 Möteskallelse Måndagen den 9 maj 2016 kl. 16.00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-02-10 16:00 Möteskallelse Onsdagen 10.2.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-03-11 16:00 Möteskallelse Onsdag 11.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo KALLELSESIDA Utfärdat den 8.9.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Ärendets nr Ärende 53 Laglighet och beslutförhet 54 Protokolljustering 55 Ansökan om finansiering

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

-2, STST :00

-2, STST :00 -2, STST 2016-01-18 16:00 Möteskallelse Måndagen den 18 januari 2016 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Bilaga 6 Utvidgning av Vikarholmen detaljplan Utkast till påseende 19.5. 18.6.2017 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-03-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.3.2016 kl. 19.00, Oxhamns skola Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors Jacob Storbjörk,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

-2, STST 2015-09-28 16:30

-2, STST 2015-09-28 16:30 -2, STST 2015-09-28 16:30 Möteskallelse Måndagen den 28.9.2015 kl. 16:30 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.05.2009 1 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 09.00 Observera tiden!! Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 31 Laglighet och beslutförhet 32

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

-2, BILDN-KS :00

-2, BILDN-KS :00 -2, BILDN-KS 2015-09-14 17:00 Möteskallelse Måndagen den 14.9.2015 kl. 17.00, Kulturbyrån, Storgatan 10 Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Harald Wester

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Nabbskata detaljplan Utkast till påseende 9.6. 10.7.2016 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden för påseende till detaljplaneutkastet:

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer