-2, STST :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-03-16 16:00"

Transkript

1 -, STST :00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 , STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 , STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den mars 0. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen utser Christina Helsing och Kenneth Holmgård till protokolljusterare.

4 , STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru ordnar en kommunrunda till kommunerna i regionen tisdag..0 kl..00 i stadshuset, mötesrummet Old Boy. Dnr 6/0 UF-center: om ersättning till kommunen för kostnader för mottagande av flyktingar (.6,0 ) och...0 (6.,66 ). Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 , STST :00 CFV: /0 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga A Stadssekreterarens beslut: Bilaga B Stadssekreteraren: Enligt i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från bildningsnämndens sammanträde..0 finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på bildningsnämndens sammanträde..0.

6 6, STST :00 CFV: /0 FÖRSÄLJNING AV VALMET- AKTIER Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten tel: 0-8 Staden blev vid årsskiftet 0/0 via sitt aktieinnehav i Metso Oyj ( st. aktier) även ägare till st. Valmet-aktier. Metso-aktierna såldes år 0. Valmet-aktiernas balansvärde är 0,00 och marknadsvärdet var.66,0 per..0. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att Valmet-aktierna säljs.

7 , STST :00 CFV: 6/0 BYGGANDE AV VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR UNDER ESSE OCH PURMO ÅARS MYNNINGAR OCH BOCKHOLMENS KANAL SAMT TILLSTÅND TILL FÖRBEREDELSER, JAKOBSTAD OCH PEDERSÖRE Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens möte..0: Bilaga Stadssekreteraren: Affärsverket Jakobstads Vatten, Esse Vatten Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Pedersöre kommun samt Pedersöre Vatten Ab ansöker hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om tillstånd för byggande av vatten- och avloppsledningar under Esse och Purmo åars mynningar och Bockholmens kanal samt tillstånd till förberedelser. Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade..00 parterna i projektet tillstånd för vattenundergångar (Dnr ESAVI/60/0.0/00), men tillståndsfristen gick ut medan parterna väntade på beslut om statsfinansiering för projektet. Den nu anhängiga ansökan grundar sig på samma ansökningshandlingar för vilka tillstånd beviljades år 00. Ansökan har avgränsats så, att den endast gäller undergångarna under Esse (E) och Purmo (P6) åars mynningar samt Bockholmens kanal (B). Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begär utlåtande i ärendet av staden i Jakobstad. Miljövårdschefens och miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande i ärendet har inbegärts. Miljö- och byggnadsnämnden tar i sitt utlåtande fram följande synpunkter: Byggandet av ledningarna bör utföras på ändamålsenligt sätt i enlighet med tillståndsansökan. Ledningarna vid B ska förankras/grävas så att de inte under några omständigheter lyfter sig från botten. Undergången vid Esse å (E) bör i första hand utföras med riktad borrning. Ifall det inte är tekniskt möjligt kan ledningarna vid E förankras/grävas, förutsatt att man kan påvisa att det inte förekommer flodpärlmusslor i området och projektet inte förorsakar skada eller men för åns organismsamhällen och fiskbestånd. Arbetet bör utföras på ett sådant sätt och vid sådan tidpunkt att fåglarnas häckning eller fiskens lek i området inte störs och att användningen av vattendraget inte förorsakas olägenheter i onödan. Om arbetet utförs när vattendraget är istäckt, ska de ställen där isen försvagats eller söndrats utmärkas tydligt. Efter att arbetet slutförts skall byggnadsplatsen och dess omgivning uppsnyggas och försättas i vederbörligt skick.

8 , STST :00 CFV: 6/0 Kontrolluppföljningar bör utföras för att utreda arbetenas inverkan på vattendragens kvalitet. Grumlighetens utbredning ska även dokumenteras. Sökanden bör skriftligen meddela Jakobstads miljövårdsmyndighet om arbetets inledande och slutförande. Projektet är viktigt för att säkerställa nejdens vattenanskaffning och vattendistribution. Då projektet utförs med beaktande av det ovanstående är nyttan som fås av projektet betydande i förhållande till de skador, men eller förluster av andra förmåner som det eventuellt orsakar. Projektet främjar även förverkligandet av förvaltningsplanen för Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar sända ovanstående beredning som sitt utlåtande i ärendet till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och förordar samtidigt beviljandet av tillstånd.

9 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

10 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

11 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

12 8, STST :00 CFV: /0 STADENS FÖRSÄKRINGSSKYDD Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten tel: 0-8 Staden har senast konkurrensutsatt sina försäkringar år 00. Stadsstyrelsen valde.6.00 IF skadeförsäkringsbolag att tillsvidare handha stadens försäkringar. Drätselkontoret föreslår att stadsstyrelsen ger Riskhanteringskommissionen i uppdrag att i begära in offerter på försäkringsmäklartjänster. Försäkringsmäklarens uppgifter skulle vara att analysera det nuvarande läget när det gäller försäkringsskyddet samt komma med eventuella förslag till ändringar samt dessutom sköta om konkurrensutsättningen av försäkringarna. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar begära anbud på försäkringsmäklartjänster och ger uppdraget åt Riskhanteringskommissionen.

13 , STST :00 SOCHV: 0/0 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEBENÄMNINGAR, ÄLDREOMSORGEN Sochvn..0 Beredning: chefen för äldreomsorgen Inom hemvården har servicehandledning ordnats åt den äldre befolkningen i området på det sätt som förutsätts i äldreomsorgslagen (..0). Inom de fyra kommunernas område fanns ursprungligen 8 hemvårdsledare. Uppgifterna för tre av dessa tjänsteinnehavare, som tidigare fungerade som hemvårdsledare, har ändrats till uppgifter som servicehandledare. Befattningsbeskrivningen för servicehandledare är ny. Tjänstebenämningen för de tre personer som fungerar som servicehandledare borde ändras så, att den motsvarar nuvarande uppgiftsbeskrivning. Ändringen gäller följande tjänster: Jakobstad 0 (tjänst 00 %), Nykarleby 0 (tjänst 00 %) och Larsmo 00 (tjänst 80 %). Servicehandledarna har gett sitt skriftliga samtycke till att deras nuvarande tjänster som hemvårdsledare kan ändras till servicehandledartjänster. Arbetstiden ändrar inte och ändringen orsakar inga extra kostnader. Chefen för äldreomsorgen Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Stst Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringen av tjänstebenämningarna.

14 , STST :00 SOCHV: 0/0 Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm..0 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner ändringen av tjänstebenämningarna. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst 6..0 Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen meddelar social- och hälsovårdsverket samt personalbyrån om stadsfullmäktiges beslut.

15 0, STST :00 CFV: 8/0 PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE 0 0 Sochvn 8..0 Beredning: chefen för äldreomsorgen Bilaga A: Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (8..0/ 80) I enlighet med social- och hälsovårdsnämndens beslut tillsätts en arbetsgrupp för att planera ordnandet av servicen inom äldreomsorgen. Nämnden beslutar utgående från arbetsgruppens förslag om de långsiktiga, strategiska riktlinjerna fram till år 00 för hur tjänster för äldre ska förverkligas inom Jakobstads samarbetsområde. Enligt äldreomsorgslagen ska varje kommun utarbeta en plan över sina åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver. Vid planeringen ska åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Arbetsgruppen ska utarbeta planen så att den motsvarar de behov som områdets åldrande befolkning har. I servicehelheten beaktas den verksamhet som bedrivs av olika aktörer, offentliga, privata, föreningsbaserade samt de äldre och deras anhöriga. Planen uppgörs så att den gäller de fyra kommunerna i samarbetsområdet och den baserar sig på äldreomsorgslagen, som träder i kraft..0. Enligt lagen ska planen utarbetas som ett led i kommunens strategiska planering och den ska godkännas av kommunfullmäktige. Planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. Planen ska innehålla - en bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten i fråga om de tjänster som står till buds för den äldre befolkningen samt faktorer som på verkar den äldre befolkningens servicebehov, - mål för hur den äldre befolkningens välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödjas och servicen för den äldre befolkningen förbättras kvalitativt och kvantitativt. Dessutom definieras de åtgärder genom vilka kommunen ansvarar för att ovannämnda mål nås och en bedömning av de resurser som kommunen behöver för dessa åtgärder. Ansvarfördelningen mellan de olika kommunala verksamheterna när åtgärderna genomförs fastställs. - samarbete med offentliga myndigheter, företag, organisationer som företräder den äldre befolkningen och andra allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen i syfte att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

16 0, STST :00 CFV: 8/0 Enligt äldreomsorgslagen ska äldrerådet tas med i beredningen av planen. Kommunen ska beakta planen vid beredningen av kommunalt beslutsfattande som påverkar den äldre befolkningens ställning och de tjänster som äldre personer behöver, av de budgetar och ekonomiplaner som avses i 6 i kommunallagen (6/) och av de rapporter och välfärdsberättelser som avses i mom. i hälso- och sjukvårdslagen. Utöver att utarbeta en plan ska kommunen enligt äldreomsorgslagen ( 6) årligen utvärdera om den socialservice som äldre personer behöver är tillräcklig och hurdan kvalitet den håller. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp som för Jakobstads samarbetsområde ska utarbeta den plan till stöd för den äldre befolkningen som förutsätts i äldreomsorgslagen. Med hjälp av planen ska man ta ställning till hur tjänsterna för äldre ska ordnas i området och dra upp strategiska riktlinjer för framtiden. Planen ska föras till nämnden för godkännande. Dessutom ska kommunfullmäktige i samarbetsområdets kommuner godkänna planen. Planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. Arbetsgruppens mandattid är ett år och planen förväntas bli klar våren 0. Till arbetsgruppen väljs medlemmar, tre tjänsteinnehavare (chefen för äldreomsorgen, social- och hälsovårdsdirektören, utbildningsplaneraren) och fyra förtroendevalda (en förtroendevald/kommun). Chefen för äldreomsorgen fungerar som sekreterare för gruppen. Också annan skrivarresurs kan användas efter behov. Sakkunnigmedlemmar kan vid behov kallas till arbetsgruppens möten. Arbetsgruppen informerar nämnden regelbundet. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar - i enlighet med beredarens förslag. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag. Till arbetsgruppen valdes förutom de tre () tjänstemännen även fyra () förtroendevalda, en/kommun, Åsa Nyberg-Sundqvist/Pedersöre, Mona Vikström/Jakobstad, Sven Grankulla Larsmo och Bo Kronqvist/Nykarleby som också utsågs till ordförande för arbetsgruppen. Sochvn.6.0 Bilaga A: Tabeller,6 och

17 0, STST :00 CFV: 8/0 Arbetsgruppen har sammankommit och uppgjort Plan för de äldres välbefinnande 0-0. Målsättningen med planen är att befrämja de äldres välbefinnande i samarbetsområdet. Planen presenterar åtgärdsprogram som gäller; () ibruktagande av rehabiliteringsfrämjande vårdmodeller (tabell ) och () åtgärdsplan för strukturförändring (tabeller 6 och ). Åtgärdsförslagen finns sammanfattade i tabellerna, 6 och. Målsättningen för strukturförändringen är att uppnå "modell B", som är den mest kostnadseffektiva modellen. Den kan förverkligas år 00, eftersom servicestrukturens utgångsläge inom samarbetsområdet inte motsvarar den nationella servicestrukturen. Det är mera realistiskt att tidtabellen för strukturförändringen sträcker sig till år 00 och inte år 0. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden omfattar planen och sänder den vidare till samarbetsområdets kommuner för behandling. Planen uppdateras årligen. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden diskuterar förslag till planen. Planen översätts och sänds ut till nämndens medlemmar för kommentarer och planen tas till behandling på augusti mötet. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag. Sochvn För Jakobstads samarbetsområde inom social- och hälsovården har utarbetats en plan för att stödja de äldres välbefinnande. Planen omfattar åren 0-0. Äldreomsorgslagen förutsätter att planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. I planen för de äldres välbefinnande har i enlighet med kvalitetsrekommendationerna föreslagits riktlinjer för hur servicen inom äldreomsorgen ska ordnas fram till år 0. I fråga om en del funktioner sträcker sig riktlinjerna ända till år 00. De riktlinjer som sträcker sig längre är riktgivande och kräver precisering. Planen sändes ut i augusti till nämndens medlemmar för kommentarer. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden diskuterar planen för de äldres välbefinnande och sänder den till kommunerna i

18 0, STST :00 CFV: 8/0 samarbetsområdet för kommentarer och befullmäktigar tjänstemännen att beakta planen i äldreomsorgens verksamhet 0-0. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag med tillägg att planen för de äldres välbefinnande sänds för utlåtande till samarbetskommunernas styrelser och äldreråd. Utlåtanden inlämnas senast.0.0 till social- och hälsovårdsverket. Kommentarerna sammanställs och den uppdaterade planen behandlas i social- och hälsovårdsnämnden som sänder planen vidare till samarbetskommunernas fullmäktige. Sochvn..0 6 Kommun- och stadsstyrelserna samt äldreråden i samarbetsområdet har gett sina utlåtanden om planen för de äldres välbefinnande. Arbetsgruppen har gått igenom utlåtandena, granskat planen och uppdaterat den. Betoningen av förebyggande verksamhet och rehabilitering, liksom också ibruktagandet av servicesedlar anses vara bra. Det framgår också oro över hur servicen ska räcka till och över tillgängligheten av service, samt oro över förändringar på allmän nivå. Enligt arbetsgruppens förslag ska planen framläggas endast i elektronisk form. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande och därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsnämnden:

19 0, STST :00 CFV: 8/0 Social- och hälsovårdsnämnden godkände den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande och därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsnämnden poängterade att utvärdering av planen görs årligen. Stst Plan för de äldres välbefinnande: Bilaga 88 Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen behandlade utkastet till plan för de äldres välbefinnande..0 och gav sitt utlåtande om planen till social- och hälsovårdsnämnden. Planen diskuterades också i samband med stadsfullmäktiges möte..0. I planen för de äldres välbefinnande har i enlighet med kvalitetsrekommendationerna föreslagits riktlinjer för hur servicen inom äldreomsorgen ska ordnas fram till år 0. I fråga om en del funktioner sträcker sig riktlinjerna ända till år 00. Social- och hälsovårdsnämnden har behandlat kommunernas utlåtanden och uppdaterat planen. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner planen för de äldres välbefinnande. Stadsstyrelsen: Stadsdirektörens ersättare tillade en punkt till sitt förslag: att chefen för äldreomsorgen Pirjo Knif informerar stadsfullmäktige om planen före fullmäktigemötet. Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm..0 0 Plan för de äldres välbefinnande: Bilaga 0 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner planen för de äldres välbefinnande.

20 0, STST :00 CFV: 8/0 Stadsfullmäktige: Under diskussionen föreslog fullmäktig Mervi Rantala att ärendet ska återremitteras för ny behandling. Under den fortsatta diskussionen understödde Helinä Sipinen att ärendet återremitteras. I det här skedet avbröt ordföranden behandlingen av ärendet och man röstade om ärendet ska återremitteras. Den som motsatte sig en återremittering röstade nej och den som var för en återremittering röstade ja. Vid omröstningen avgavs NEJ-röster och JA-röster. Som ett resultat av omröstningen återremitterades ärendet inte för ny behandling, utan förslaget godkändes i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Ilmari Heinonen föreslog under diskussionen följande kläm: Fullmäktige förutsätter att man inom ett halvt år gör en prognos över hur kostnaderna för äldreomsorgen i Jakobstad utvecklas, om planen förverkligas. Stadsfullmäktige godkände enhälligt klämförslaget. Stst Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen meddelar social- och hälsovårdsverket och social- och hälsovårdsnämnden om stadsfullmäktiges beslut.

21 , STST :00 CFV: 60/0 FINANSMINISTERIET: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER UTKASTET TILL KOM- MUNSTRUKTURLAG Stst..0 Stadssekreteraren: Finansministeriet begär stadens utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag. Utlåtandet ska vara finansministeriet tillhanda senast..0. Staden kommer att behandla sitt utlåtande under vintern 0. Utkastet till kommunstrukturlag finns på Stadsdirektören: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stst Biträdande stadssekreteraren: Begäran om utlåtande: Finansministeriet ber de i sändlistan nämnda att ge sitt utlåtande om det bifogade utkastet rent allmänt och i synnerhet yttra sig om följande frågor: - utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i utredningsskyldigheten; - tidsfristerna och förfarandena i propositionen; - statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen; - villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp; - säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna för servicestrukturerna inom social- och hälsovården. Det nu aktuella utkastet till kommunstrukturlag har beretts utifrån regeringens riktlinjer. I propositionen föreslås ändringar i gällande kommunindelningslag, och samtidigt ändras lagens rubrik till kommunstrukturlag, som bättre beskriver dess innehåll. Till lagen fogas bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelse från dem samt ändras bestämmelserna om ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar. Dessutom föreslås att språklagen ändras till vissa delar. Innehållet i lagutkastet: Utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i utredningsskyldigheten:

22 , STST :00 CFV: 60/0 För att kommunstrukturreformen ska kunna genomföras ska kommunen vara skyldig att utreda en sammanslagning av kommuner om ett av följande utredningskriterier visar på ett utredningsbehov: ) det befolkningsunderlag som krävs för servicen, ) självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, pendlingen och samhällsstrukturen, ) kommunens ekonomiska situation. En kommun ska emellertid inte kunna ställa sig utanför utredningen, även om den inte uppfyller utredningskriterierna, om en funktionell helhet som uppfyller lagens krav inte annars kan åstadkommas i regionen. Dessutom, om en kommun ställer sig utanför ett utredningsområde som andra kommuner bildar, ska den ha möjlighet att bland grannkommunerna välja en sådan kommun till utredningspartner tillsammans med vilken den bildar en funktionell helhet, och dessa kommuner ska utreda en sammanslagning av kommunerna tillsammans. Enligt det utredningskriterium som gäller det befolkningsunderlag som krävs för servicen ska en kommun med under invånare tillsammans med de övriga kommunerna i området utreda en sammanslagning i ett område med ett tillräckligt befolkningsunderlag med tanke på ordnandet, finansieringen och utvecklandet av service samt tillräcklig förmåga för egen serviceproduktion. Kriteriet för självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppfylls ifall kommunens självförsörjningsgrad är under 80 procent. De kommuner som bildar ett enhetligt område enligt pendlings- eller samhällsstrukturkriteriet borde utreda en sammanslagning av kommunerna tillsammans. Behov av att utreda en sammanslagning av kommuner ska för det första föreligga i kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning (så kallade kriskommuner), om de ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering två år i följd underskrider gränsvärdena i den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 6 a i lagen om statsandel för kommunal basservice. För att beakta att områdena i Finland är olika föreskrivs i lagen också om möjlighet att avvika från det utredningsområde som kriterierna anger. Avvikelserna ska ändå inte ske automatiskt utan förutsättningarna för en avvikelse ska bedömas med avseende på området som helhet och å andra sidan kommunens självständiga förutsättningar att ordna service för sina invånare. Dessutom ska det vara möjligt att avvika för att trygga de språkliga rättigheterna för de finsk- eller svenskspråkiga invånarna. Tidsfristerna och förfarandena i propositionen: Enligt propositionen ska kommunen före den 0 november 0 anmäla till finansministeriet med vilka kommuner den utreder en sammanslagning. Kommunerna ska göra en sammanslagningsutredning och med stöd av den en eventuell sammanslagningsframställning före den april 0. Statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen:

23 , STST :00 CFV: 60/0 sfattande om en sammanslagning av kommuner ska i regel grunda sig på kommunernas gemensamma framställning. Det enda undantaget från detta vore statsrådets behörighet att besluta om en sammanslagning av kommuner i anslutning till bedömningsförfarandet för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning. Villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp: Enligt lagutkastet erbjuds kommunerna stöd för de kostnader som sammanslagningsutredningarna medför. Eftersom syftet med utredningsskyldigheten är att främja bildandet av en kommunstruktur som överensstämmer med målen för kommunstrukturreformen, utgår man från att understöd inte ska betalas för utredningar som klart strider mot utredningskriterierna. Sammanslagningsunderstöden föreslås ligga på motsvarande nivå som vid kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av år 0 och 0. Avvikande från nu gällande lag kommer man nödvändigtvis inte att bevilja sammanslagningsunderstöd för alla kommunsammanslagningar. För att få sammanslagningsunderstöd förutsätts att kommunsammanslagningen överensstämmer med de centrala målen för kommunstrukturreformen. Vid en kommunsammanslagning borde man alltså utgå från ett befolkningsunderlag på minst invånare samt ett område som fyller pendlings- och samhällsstrukturkriterierna eller ett område som åtminstone omfattar den centrala kommunen för pendlingsområdet. För att få sammanslagningsunderstöd förutsätts dessutom att kommunsammanslagningen träder i kraft senast år 0 och att kommunerna gör sammanslagningsframställningen före..0. Sammanslagningsunderstödet består av en grunddel och en tilläggsdel. Understödet utbetalas under de tre första åren. Sammanslagningsunderstödets grunddel beror på hur många kommuner som går samman, och hur stor den nya kommunen blir. Understödet uppgår till 0 miljoner euro. Det maximala beloppet för Jakobstadsregionen kan då vara, miljoner euro. Tilläggsdelen vore 0 euro per invånare i en kommun som uppfyller det ekonomiska kriteriet och högst en miljon euro per sammanslagning. Säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna: Enligt arbetsgruppen kan tillgången och kvaliteten på servicen garanteras endast genom att den kommun eller det social- och hälsovårdsområde som svarar för att ordna social- och hälsovården har en tillräcklig bärkraft. Faktorer som påverkar bärkraften är den ekonomiska kapaciteten och stabiliteten hos den ordnande aktören, en tillräcklig kompetens, tillgång till tillräckliga personalresurser, infrastrukturen och ett tillräckligt befolkningsunderlag. Enligt arbetsgruppen är ett tillräckligt befolk-

24 , STST :00 CFV: 60/0 ningsunderlag för ordnandet av social- och hälsovården minst personer. En kommun ska åläggas en lagstadgad skyldighet att tillhöra ett social- och hälsovårdsområde om kommunen inte är tillräckligt stark för att ensam ordna alla tjänster som dess invånare behöver. Även en kommun vars bärkraft uppfyller de här kraven ska ha skyldighet att tillhöra ett social- och hälsovårdsområde, om de övriga kommunerna i samma område inte har tillräcklig bärkraft. Enligt regeringens riktlinjer inrättas fem specialupptagningsområden. Deras uppgift är att samordna social- och hälsovården inom sina områden, avtala om nationellt definierade tjänster på krävande specialnivå, och trygga tillgången till dessa tjänster. Sådana tjänster är till exempel akutvårdscentraler, dygnet runtjour inom den specialiserade sjukvården samt socialservice för vissa specialgrupper. Arbetsgruppen betonar att de resurser och administrativa kostnader som servicestrukturreformen kräver är så betydande, att den nytta som kan uppnås noggrant måste avvägas i det fortsatta arbetet. Ändringar som föreslås i språklagen: Enligt lagutkastet är utgångspunkten att en ändring av kommunens språkliga ställning bör undvikas. En sammanslagning kan inte anses möjlig, om grundlagens bestämmelser om de språkliga rättigheterna inte kan tryggas. Sammanslagning av kommuner bör enligt linjedragningar av riksdagens grundlagsutskott inte inverka på kommunens språkliga ställning och en sammanslagning bör inte heller försämra kommuninvånarnas möjligheter att klara sig på sitt eget språk. I språklagen föreslås ett tillägg av en paragraf om att det vid en kommunsammanslagning ska bli möjligt att beakta att den språkliga ställningen för en gammal tvåspråkig kommun, som deltar i kommunsammanslagningen, inte ska ändras när den nya kommunen bildas. Personalens ställning: Ställningen för kommunernas personal i en ändringsprocess tryggas på nuvarande nivå. Således ska en ändring i kommunindelningen som leder till att personalen byter arbetsgivare fortfarande betraktas som överlåtelse av rörelse. Vid ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 0-0 och där personalen övergår i anställning hos en ny kommun har arbetsgivaren inte rätt att säga upp ett anställningsförhållande av ekonomiska eller av produktionsorsaker. Uppsägningsförbudet gäller samtliga kommuner som berörs av kommunsammanslagningen och gäller i fem år från det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft. Tidtabell: Det är meningen att utlåtandet till finansministeriet ska behandlas på stadsstyrelsens möten..0 och

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

-2, STST 2015-06-22 16:00

-2, STST 2015-06-22 16:00 -2, STST 2015-06-22 16:00 Möteskallelse Måndagen den 22 juni 2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan 1.2. Nr: 1- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Fredag 1.2. kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD Godkänd av stadsfullmäktige 31.3.2005 1. INLEDNING 2. PRINCIPER OCH MÅLSÄTTNINGAR 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper 3. ORGANISATION 3.1. Tjänsteman

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt År 2005 kommun- och servicereformen: stora kommuner eller samarbetsformer mellan kommunerna (reg. Vanhanen I och II Parasramlagen: 169/20017) År 2010:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer