-2, STST :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-03-16 16:00"

Transkript

1 -, STST :00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 , STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 , STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den mars 0. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen utser Christina Helsing och Kenneth Holmgård till protokolljusterare.

4 , STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru ordnar en kommunrunda till kommunerna i regionen tisdag..0 kl..00 i stadshuset, mötesrummet Old Boy. Dnr 6/0 UF-center: om ersättning till kommunen för kostnader för mottagande av flyktingar (.6,0 ) och...0 (6.,66 ). Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 , STST :00 CFV: /0 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga A Stadssekreterarens beslut: Bilaga B Stadssekreteraren: Enligt i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från bildningsnämndens sammanträde..0 finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på bildningsnämndens sammanträde..0.

6 6, STST :00 CFV: /0 FÖRSÄLJNING AV VALMET- AKTIER Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten tel: 0-8 Staden blev vid årsskiftet 0/0 via sitt aktieinnehav i Metso Oyj ( st. aktier) även ägare till st. Valmet-aktier. Metso-aktierna såldes år 0. Valmet-aktiernas balansvärde är 0,00 och marknadsvärdet var.66,0 per..0. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att Valmet-aktierna säljs.

7 , STST :00 CFV: 6/0 BYGGANDE AV VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR UNDER ESSE OCH PURMO ÅARS MYNNINGAR OCH BOCKHOLMENS KANAL SAMT TILLSTÅND TILL FÖRBEREDELSER, JAKOBSTAD OCH PEDERSÖRE Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens möte..0: Bilaga Stadssekreteraren: Affärsverket Jakobstads Vatten, Esse Vatten Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Pedersöre kommun samt Pedersöre Vatten Ab ansöker hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om tillstånd för byggande av vatten- och avloppsledningar under Esse och Purmo åars mynningar och Bockholmens kanal samt tillstånd till förberedelser. Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade..00 parterna i projektet tillstånd för vattenundergångar (Dnr ESAVI/60/0.0/00), men tillståndsfristen gick ut medan parterna väntade på beslut om statsfinansiering för projektet. Den nu anhängiga ansökan grundar sig på samma ansökningshandlingar för vilka tillstånd beviljades år 00. Ansökan har avgränsats så, att den endast gäller undergångarna under Esse (E) och Purmo (P6) åars mynningar samt Bockholmens kanal (B). Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begär utlåtande i ärendet av staden i Jakobstad. Miljövårdschefens och miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande i ärendet har inbegärts. Miljö- och byggnadsnämnden tar i sitt utlåtande fram följande synpunkter: Byggandet av ledningarna bör utföras på ändamålsenligt sätt i enlighet med tillståndsansökan. Ledningarna vid B ska förankras/grävas så att de inte under några omständigheter lyfter sig från botten. Undergången vid Esse å (E) bör i första hand utföras med riktad borrning. Ifall det inte är tekniskt möjligt kan ledningarna vid E förankras/grävas, förutsatt att man kan påvisa att det inte förekommer flodpärlmusslor i området och projektet inte förorsakar skada eller men för åns organismsamhällen och fiskbestånd. Arbetet bör utföras på ett sådant sätt och vid sådan tidpunkt att fåglarnas häckning eller fiskens lek i området inte störs och att användningen av vattendraget inte förorsakas olägenheter i onödan. Om arbetet utförs när vattendraget är istäckt, ska de ställen där isen försvagats eller söndrats utmärkas tydligt. Efter att arbetet slutförts skall byggnadsplatsen och dess omgivning uppsnyggas och försättas i vederbörligt skick.

8 , STST :00 CFV: 6/0 Kontrolluppföljningar bör utföras för att utreda arbetenas inverkan på vattendragens kvalitet. Grumlighetens utbredning ska även dokumenteras. Sökanden bör skriftligen meddela Jakobstads miljövårdsmyndighet om arbetets inledande och slutförande. Projektet är viktigt för att säkerställa nejdens vattenanskaffning och vattendistribution. Då projektet utförs med beaktande av det ovanstående är nyttan som fås av projektet betydande i förhållande till de skador, men eller förluster av andra förmåner som det eventuellt orsakar. Projektet främjar även förverkligandet av förvaltningsplanen för Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar sända ovanstående beredning som sitt utlåtande i ärendet till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och förordar samtidigt beviljandet av tillstånd.

9 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

10 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

11 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

12 8, STST :00 CFV: /0 STADENS FÖRSÄKRINGSSKYDD Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten tel: 0-8 Staden har senast konkurrensutsatt sina försäkringar år 00. Stadsstyrelsen valde.6.00 IF skadeförsäkringsbolag att tillsvidare handha stadens försäkringar. Drätselkontoret föreslår att stadsstyrelsen ger Riskhanteringskommissionen i uppdrag att i begära in offerter på försäkringsmäklartjänster. Försäkringsmäklarens uppgifter skulle vara att analysera det nuvarande läget när det gäller försäkringsskyddet samt komma med eventuella förslag till ändringar samt dessutom sköta om konkurrensutsättningen av försäkringarna. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar begära anbud på försäkringsmäklartjänster och ger uppdraget åt Riskhanteringskommissionen.

13 , STST :00 SOCHV: 0/0 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEBENÄMNINGAR, ÄLDREOMSORGEN Sochvn..0 Beredning: chefen för äldreomsorgen Inom hemvården har servicehandledning ordnats åt den äldre befolkningen i området på det sätt som förutsätts i äldreomsorgslagen (..0). Inom de fyra kommunernas område fanns ursprungligen 8 hemvårdsledare. Uppgifterna för tre av dessa tjänsteinnehavare, som tidigare fungerade som hemvårdsledare, har ändrats till uppgifter som servicehandledare. Befattningsbeskrivningen för servicehandledare är ny. Tjänstebenämningen för de tre personer som fungerar som servicehandledare borde ändras så, att den motsvarar nuvarande uppgiftsbeskrivning. Ändringen gäller följande tjänster: Jakobstad 0 (tjänst 00 %), Nykarleby 0 (tjänst 00 %) och Larsmo 00 (tjänst 80 %). Servicehandledarna har gett sitt skriftliga samtycke till att deras nuvarande tjänster som hemvårdsledare kan ändras till servicehandledartjänster. Arbetstiden ändrar inte och ändringen orsakar inga extra kostnader. Chefen för äldreomsorgen Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Stst Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringen av tjänstebenämningarna.

14 , STST :00 SOCHV: 0/0 Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm..0 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner ändringen av tjänstebenämningarna. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst 6..0 Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen meddelar social- och hälsovårdsverket samt personalbyrån om stadsfullmäktiges beslut.

15 0, STST :00 CFV: 8/0 PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE 0 0 Sochvn 8..0 Beredning: chefen för äldreomsorgen Bilaga A: Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (8..0/ 80) I enlighet med social- och hälsovårdsnämndens beslut tillsätts en arbetsgrupp för att planera ordnandet av servicen inom äldreomsorgen. Nämnden beslutar utgående från arbetsgruppens förslag om de långsiktiga, strategiska riktlinjerna fram till år 00 för hur tjänster för äldre ska förverkligas inom Jakobstads samarbetsområde. Enligt äldreomsorgslagen ska varje kommun utarbeta en plan över sina åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver. Vid planeringen ska åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Arbetsgruppen ska utarbeta planen så att den motsvarar de behov som områdets åldrande befolkning har. I servicehelheten beaktas den verksamhet som bedrivs av olika aktörer, offentliga, privata, föreningsbaserade samt de äldre och deras anhöriga. Planen uppgörs så att den gäller de fyra kommunerna i samarbetsområdet och den baserar sig på äldreomsorgslagen, som träder i kraft..0. Enligt lagen ska planen utarbetas som ett led i kommunens strategiska planering och den ska godkännas av kommunfullmäktige. Planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. Planen ska innehålla - en bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten i fråga om de tjänster som står till buds för den äldre befolkningen samt faktorer som på verkar den äldre befolkningens servicebehov, - mål för hur den äldre befolkningens välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödjas och servicen för den äldre befolkningen förbättras kvalitativt och kvantitativt. Dessutom definieras de åtgärder genom vilka kommunen ansvarar för att ovannämnda mål nås och en bedömning av de resurser som kommunen behöver för dessa åtgärder. Ansvarfördelningen mellan de olika kommunala verksamheterna när åtgärderna genomförs fastställs. - samarbete med offentliga myndigheter, företag, organisationer som företräder den äldre befolkningen och andra allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen i syfte att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

16 0, STST :00 CFV: 8/0 Enligt äldreomsorgslagen ska äldrerådet tas med i beredningen av planen. Kommunen ska beakta planen vid beredningen av kommunalt beslutsfattande som påverkar den äldre befolkningens ställning och de tjänster som äldre personer behöver, av de budgetar och ekonomiplaner som avses i 6 i kommunallagen (6/) och av de rapporter och välfärdsberättelser som avses i mom. i hälso- och sjukvårdslagen. Utöver att utarbeta en plan ska kommunen enligt äldreomsorgslagen ( 6) årligen utvärdera om den socialservice som äldre personer behöver är tillräcklig och hurdan kvalitet den håller. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp som för Jakobstads samarbetsområde ska utarbeta den plan till stöd för den äldre befolkningen som förutsätts i äldreomsorgslagen. Med hjälp av planen ska man ta ställning till hur tjänsterna för äldre ska ordnas i området och dra upp strategiska riktlinjer för framtiden. Planen ska föras till nämnden för godkännande. Dessutom ska kommunfullmäktige i samarbetsområdets kommuner godkänna planen. Planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. Arbetsgruppens mandattid är ett år och planen förväntas bli klar våren 0. Till arbetsgruppen väljs medlemmar, tre tjänsteinnehavare (chefen för äldreomsorgen, social- och hälsovårdsdirektören, utbildningsplaneraren) och fyra förtroendevalda (en förtroendevald/kommun). Chefen för äldreomsorgen fungerar som sekreterare för gruppen. Också annan skrivarresurs kan användas efter behov. Sakkunnigmedlemmar kan vid behov kallas till arbetsgruppens möten. Arbetsgruppen informerar nämnden regelbundet. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar - i enlighet med beredarens förslag. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag. Till arbetsgruppen valdes förutom de tre () tjänstemännen även fyra () förtroendevalda, en/kommun, Åsa Nyberg-Sundqvist/Pedersöre, Mona Vikström/Jakobstad, Sven Grankulla Larsmo och Bo Kronqvist/Nykarleby som också utsågs till ordförande för arbetsgruppen. Sochvn.6.0 Bilaga A: Tabeller,6 och

17 0, STST :00 CFV: 8/0 Arbetsgruppen har sammankommit och uppgjort Plan för de äldres välbefinnande 0-0. Målsättningen med planen är att befrämja de äldres välbefinnande i samarbetsområdet. Planen presenterar åtgärdsprogram som gäller; () ibruktagande av rehabiliteringsfrämjande vårdmodeller (tabell ) och () åtgärdsplan för strukturförändring (tabeller 6 och ). Åtgärdsförslagen finns sammanfattade i tabellerna, 6 och. Målsättningen för strukturförändringen är att uppnå "modell B", som är den mest kostnadseffektiva modellen. Den kan förverkligas år 00, eftersom servicestrukturens utgångsläge inom samarbetsområdet inte motsvarar den nationella servicestrukturen. Det är mera realistiskt att tidtabellen för strukturförändringen sträcker sig till år 00 och inte år 0. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden omfattar planen och sänder den vidare till samarbetsområdets kommuner för behandling. Planen uppdateras årligen. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden diskuterar förslag till planen. Planen översätts och sänds ut till nämndens medlemmar för kommentarer och planen tas till behandling på augusti mötet. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag. Sochvn För Jakobstads samarbetsområde inom social- och hälsovården har utarbetats en plan för att stödja de äldres välbefinnande. Planen omfattar åren 0-0. Äldreomsorgslagen förutsätter att planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. I planen för de äldres välbefinnande har i enlighet med kvalitetsrekommendationerna föreslagits riktlinjer för hur servicen inom äldreomsorgen ska ordnas fram till år 0. I fråga om en del funktioner sträcker sig riktlinjerna ända till år 00. De riktlinjer som sträcker sig längre är riktgivande och kräver precisering. Planen sändes ut i augusti till nämndens medlemmar för kommentarer. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden diskuterar planen för de äldres välbefinnande och sänder den till kommunerna i

18 0, STST :00 CFV: 8/0 samarbetsområdet för kommentarer och befullmäktigar tjänstemännen att beakta planen i äldreomsorgens verksamhet 0-0. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag med tillägg att planen för de äldres välbefinnande sänds för utlåtande till samarbetskommunernas styrelser och äldreråd. Utlåtanden inlämnas senast.0.0 till social- och hälsovårdsverket. Kommentarerna sammanställs och den uppdaterade planen behandlas i social- och hälsovårdsnämnden som sänder planen vidare till samarbetskommunernas fullmäktige. Sochvn..0 6 Kommun- och stadsstyrelserna samt äldreråden i samarbetsområdet har gett sina utlåtanden om planen för de äldres välbefinnande. Arbetsgruppen har gått igenom utlåtandena, granskat planen och uppdaterat den. Betoningen av förebyggande verksamhet och rehabilitering, liksom också ibruktagandet av servicesedlar anses vara bra. Det framgår också oro över hur servicen ska räcka till och över tillgängligheten av service, samt oro över förändringar på allmän nivå. Enligt arbetsgruppens förslag ska planen framläggas endast i elektronisk form. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande och därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsnämnden:

19 0, STST :00 CFV: 8/0 Social- och hälsovårdsnämnden godkände den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande och därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsnämnden poängterade att utvärdering av planen görs årligen. Stst Plan för de äldres välbefinnande: Bilaga 88 Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen behandlade utkastet till plan för de äldres välbefinnande..0 och gav sitt utlåtande om planen till social- och hälsovårdsnämnden. Planen diskuterades också i samband med stadsfullmäktiges möte..0. I planen för de äldres välbefinnande har i enlighet med kvalitetsrekommendationerna föreslagits riktlinjer för hur servicen inom äldreomsorgen ska ordnas fram till år 0. I fråga om en del funktioner sträcker sig riktlinjerna ända till år 00. Social- och hälsovårdsnämnden har behandlat kommunernas utlåtanden och uppdaterat planen. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner planen för de äldres välbefinnande. Stadsstyrelsen: Stadsdirektörens ersättare tillade en punkt till sitt förslag: att chefen för äldreomsorgen Pirjo Knif informerar stadsfullmäktige om planen före fullmäktigemötet. Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm..0 0 Plan för de äldres välbefinnande: Bilaga 0 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner planen för de äldres välbefinnande.

20 0, STST :00 CFV: 8/0 Stadsfullmäktige: Under diskussionen föreslog fullmäktig Mervi Rantala att ärendet ska återremitteras för ny behandling. Under den fortsatta diskussionen understödde Helinä Sipinen att ärendet återremitteras. I det här skedet avbröt ordföranden behandlingen av ärendet och man röstade om ärendet ska återremitteras. Den som motsatte sig en återremittering röstade nej och den som var för en återremittering röstade ja. Vid omröstningen avgavs NEJ-röster och JA-röster. Som ett resultat av omröstningen återremitterades ärendet inte för ny behandling, utan förslaget godkändes i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Ilmari Heinonen föreslog under diskussionen följande kläm: Fullmäktige förutsätter att man inom ett halvt år gör en prognos över hur kostnaderna för äldreomsorgen i Jakobstad utvecklas, om planen förverkligas. Stadsfullmäktige godkände enhälligt klämförslaget. Stst Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen meddelar social- och hälsovårdsverket och social- och hälsovårdsnämnden om stadsfullmäktiges beslut.

21 , STST :00 CFV: 60/0 FINANSMINISTERIET: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER UTKASTET TILL KOM- MUNSTRUKTURLAG Stst..0 Stadssekreteraren: Finansministeriet begär stadens utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag. Utlåtandet ska vara finansministeriet tillhanda senast..0. Staden kommer att behandla sitt utlåtande under vintern 0. Utkastet till kommunstrukturlag finns på Stadsdirektören: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stst Biträdande stadssekreteraren: Begäran om utlåtande: Finansministeriet ber de i sändlistan nämnda att ge sitt utlåtande om det bifogade utkastet rent allmänt och i synnerhet yttra sig om följande frågor: - utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i utredningsskyldigheten; - tidsfristerna och förfarandena i propositionen; - statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen; - villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp; - säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna för servicestrukturerna inom social- och hälsovården. Det nu aktuella utkastet till kommunstrukturlag har beretts utifrån regeringens riktlinjer. I propositionen föreslås ändringar i gällande kommunindelningslag, och samtidigt ändras lagens rubrik till kommunstrukturlag, som bättre beskriver dess innehåll. Till lagen fogas bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelse från dem samt ändras bestämmelserna om ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar. Dessutom föreslås att språklagen ändras till vissa delar. Innehållet i lagutkastet: Utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i utredningsskyldigheten:

22 , STST :00 CFV: 60/0 För att kommunstrukturreformen ska kunna genomföras ska kommunen vara skyldig att utreda en sammanslagning av kommuner om ett av följande utredningskriterier visar på ett utredningsbehov: ) det befolkningsunderlag som krävs för servicen, ) självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, pendlingen och samhällsstrukturen, ) kommunens ekonomiska situation. En kommun ska emellertid inte kunna ställa sig utanför utredningen, även om den inte uppfyller utredningskriterierna, om en funktionell helhet som uppfyller lagens krav inte annars kan åstadkommas i regionen. Dessutom, om en kommun ställer sig utanför ett utredningsområde som andra kommuner bildar, ska den ha möjlighet att bland grannkommunerna välja en sådan kommun till utredningspartner tillsammans med vilken den bildar en funktionell helhet, och dessa kommuner ska utreda en sammanslagning av kommunerna tillsammans. Enligt det utredningskriterium som gäller det befolkningsunderlag som krävs för servicen ska en kommun med under invånare tillsammans med de övriga kommunerna i området utreda en sammanslagning i ett område med ett tillräckligt befolkningsunderlag med tanke på ordnandet, finansieringen och utvecklandet av service samt tillräcklig förmåga för egen serviceproduktion. Kriteriet för självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppfylls ifall kommunens självförsörjningsgrad är under 80 procent. De kommuner som bildar ett enhetligt område enligt pendlings- eller samhällsstrukturkriteriet borde utreda en sammanslagning av kommunerna tillsammans. Behov av att utreda en sammanslagning av kommuner ska för det första föreligga i kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning (så kallade kriskommuner), om de ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering två år i följd underskrider gränsvärdena i den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 6 a i lagen om statsandel för kommunal basservice. För att beakta att områdena i Finland är olika föreskrivs i lagen också om möjlighet att avvika från det utredningsområde som kriterierna anger. Avvikelserna ska ändå inte ske automatiskt utan förutsättningarna för en avvikelse ska bedömas med avseende på området som helhet och å andra sidan kommunens självständiga förutsättningar att ordna service för sina invånare. Dessutom ska det vara möjligt att avvika för att trygga de språkliga rättigheterna för de finsk- eller svenskspråkiga invånarna. Tidsfristerna och förfarandena i propositionen: Enligt propositionen ska kommunen före den 0 november 0 anmäla till finansministeriet med vilka kommuner den utreder en sammanslagning. Kommunerna ska göra en sammanslagningsutredning och med stöd av den en eventuell sammanslagningsframställning före den april 0. Statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen:

23 , STST :00 CFV: 60/0 sfattande om en sammanslagning av kommuner ska i regel grunda sig på kommunernas gemensamma framställning. Det enda undantaget från detta vore statsrådets behörighet att besluta om en sammanslagning av kommuner i anslutning till bedömningsförfarandet för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning. Villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp: Enligt lagutkastet erbjuds kommunerna stöd för de kostnader som sammanslagningsutredningarna medför. Eftersom syftet med utredningsskyldigheten är att främja bildandet av en kommunstruktur som överensstämmer med målen för kommunstrukturreformen, utgår man från att understöd inte ska betalas för utredningar som klart strider mot utredningskriterierna. Sammanslagningsunderstöden föreslås ligga på motsvarande nivå som vid kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av år 0 och 0. Avvikande från nu gällande lag kommer man nödvändigtvis inte att bevilja sammanslagningsunderstöd för alla kommunsammanslagningar. För att få sammanslagningsunderstöd förutsätts att kommunsammanslagningen överensstämmer med de centrala målen för kommunstrukturreformen. Vid en kommunsammanslagning borde man alltså utgå från ett befolkningsunderlag på minst invånare samt ett område som fyller pendlings- och samhällsstrukturkriterierna eller ett område som åtminstone omfattar den centrala kommunen för pendlingsområdet. För att få sammanslagningsunderstöd förutsätts dessutom att kommunsammanslagningen träder i kraft senast år 0 och att kommunerna gör sammanslagningsframställningen före..0. Sammanslagningsunderstödet består av en grunddel och en tilläggsdel. Understödet utbetalas under de tre första åren. Sammanslagningsunderstödets grunddel beror på hur många kommuner som går samman, och hur stor den nya kommunen blir. Understödet uppgår till 0 miljoner euro. Det maximala beloppet för Jakobstadsregionen kan då vara, miljoner euro. Tilläggsdelen vore 0 euro per invånare i en kommun som uppfyller det ekonomiska kriteriet och högst en miljon euro per sammanslagning. Säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna: Enligt arbetsgruppen kan tillgången och kvaliteten på servicen garanteras endast genom att den kommun eller det social- och hälsovårdsområde som svarar för att ordna social- och hälsovården har en tillräcklig bärkraft. Faktorer som påverkar bärkraften är den ekonomiska kapaciteten och stabiliteten hos den ordnande aktören, en tillräcklig kompetens, tillgång till tillräckliga personalresurser, infrastrukturen och ett tillräckligt befolkningsunderlag. Enligt arbetsgruppen är ett tillräckligt befolk-

24 , STST :00 CFV: 60/0 ningsunderlag för ordnandet av social- och hälsovården minst personer. En kommun ska åläggas en lagstadgad skyldighet att tillhöra ett social- och hälsovårdsområde om kommunen inte är tillräckligt stark för att ensam ordna alla tjänster som dess invånare behöver. Även en kommun vars bärkraft uppfyller de här kraven ska ha skyldighet att tillhöra ett social- och hälsovårdsområde, om de övriga kommunerna i samma område inte har tillräcklig bärkraft. Enligt regeringens riktlinjer inrättas fem specialupptagningsområden. Deras uppgift är att samordna social- och hälsovården inom sina områden, avtala om nationellt definierade tjänster på krävande specialnivå, och trygga tillgången till dessa tjänster. Sådana tjänster är till exempel akutvårdscentraler, dygnet runtjour inom den specialiserade sjukvården samt socialservice för vissa specialgrupper. Arbetsgruppen betonar att de resurser och administrativa kostnader som servicestrukturreformen kräver är så betydande, att den nytta som kan uppnås noggrant måste avvägas i det fortsatta arbetet. Ändringar som föreslås i språklagen: Enligt lagutkastet är utgångspunkten att en ändring av kommunens språkliga ställning bör undvikas. En sammanslagning kan inte anses möjlig, om grundlagens bestämmelser om de språkliga rättigheterna inte kan tryggas. Sammanslagning av kommuner bör enligt linjedragningar av riksdagens grundlagsutskott inte inverka på kommunens språkliga ställning och en sammanslagning bör inte heller försämra kommuninvånarnas möjligheter att klara sig på sitt eget språk. I språklagen föreslås ett tillägg av en paragraf om att det vid en kommunsammanslagning ska bli möjligt att beakta att den språkliga ställningen för en gammal tvåspråkig kommun, som deltar i kommunsammanslagningen, inte ska ändras när den nya kommunen bildas. Personalens ställning: Ställningen för kommunernas personal i en ändringsprocess tryggas på nuvarande nivå. Således ska en ändring i kommunindelningen som leder till att personalen byter arbetsgivare fortfarande betraktas som överlåtelse av rörelse. Vid ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 0-0 och där personalen övergår i anställning hos en ny kommun har arbetsgivaren inte rätt att säga upp ett anställningsförhållande av ekonomiska eller av produktionsorsaker. Uppsägningsförbudet gäller samtliga kommuner som berörs av kommunsammanslagningen och gäller i fem år från det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft. Tidtabell: Det är meningen att utlåtandet till finansministeriet ska behandlas på stadsstyrelsens möten..0 och

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT Risto Nieminen 29.7.2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND TILL UTREDNINGEN... 3 1.2 GENOMFÖRANDE AV UTREDNINGEN...

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer