-2, STST :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-03-16 16:00"

Transkript

1 -, STST :00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 , STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 , STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den mars 0. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen utser Christina Helsing och Kenneth Holmgård till protokolljusterare.

4 , STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru ordnar en kommunrunda till kommunerna i regionen tisdag..0 kl..00 i stadshuset, mötesrummet Old Boy. Dnr 6/0 UF-center: om ersättning till kommunen för kostnader för mottagande av flyktingar (.6,0 ) och...0 (6.,66 ). Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 , STST :00 CFV: /0 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga A Stadssekreterarens beslut: Bilaga B Stadssekreteraren: Enligt i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från bildningsnämndens sammanträde..0 finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på bildningsnämndens sammanträde..0.

6 6, STST :00 CFV: /0 FÖRSÄLJNING AV VALMET- AKTIER Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten tel: 0-8 Staden blev vid årsskiftet 0/0 via sitt aktieinnehav i Metso Oyj ( st. aktier) även ägare till st. Valmet-aktier. Metso-aktierna såldes år 0. Valmet-aktiernas balansvärde är 0,00 och marknadsvärdet var.66,0 per..0. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar att Valmet-aktierna säljs.

7 , STST :00 CFV: 6/0 BYGGANDE AV VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR UNDER ESSE OCH PURMO ÅARS MYNNINGAR OCH BOCKHOLMENS KANAL SAMT TILLSTÅND TILL FÖRBEREDELSER, JAKOBSTAD OCH PEDERSÖRE Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens möte..0: Bilaga Stadssekreteraren: Affärsverket Jakobstads Vatten, Esse Vatten Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Pedersöre kommun samt Pedersöre Vatten Ab ansöker hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om tillstånd för byggande av vatten- och avloppsledningar under Esse och Purmo åars mynningar och Bockholmens kanal samt tillstånd till förberedelser. Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade..00 parterna i projektet tillstånd för vattenundergångar (Dnr ESAVI/60/0.0/00), men tillståndsfristen gick ut medan parterna väntade på beslut om statsfinansiering för projektet. Den nu anhängiga ansökan grundar sig på samma ansökningshandlingar för vilka tillstånd beviljades år 00. Ansökan har avgränsats så, att den endast gäller undergångarna under Esse (E) och Purmo (P6) åars mynningar samt Bockholmens kanal (B). Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begär utlåtande i ärendet av staden i Jakobstad. Miljövårdschefens och miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande i ärendet har inbegärts. Miljö- och byggnadsnämnden tar i sitt utlåtande fram följande synpunkter: Byggandet av ledningarna bör utföras på ändamålsenligt sätt i enlighet med tillståndsansökan. Ledningarna vid B ska förankras/grävas så att de inte under några omständigheter lyfter sig från botten. Undergången vid Esse å (E) bör i första hand utföras med riktad borrning. Ifall det inte är tekniskt möjligt kan ledningarna vid E förankras/grävas, förutsatt att man kan påvisa att det inte förekommer flodpärlmusslor i området och projektet inte förorsakar skada eller men för åns organismsamhällen och fiskbestånd. Arbetet bör utföras på ett sådant sätt och vid sådan tidpunkt att fåglarnas häckning eller fiskens lek i området inte störs och att användningen av vattendraget inte förorsakas olägenheter i onödan. Om arbetet utförs när vattendraget är istäckt, ska de ställen där isen försvagats eller söndrats utmärkas tydligt. Efter att arbetet slutförts skall byggnadsplatsen och dess omgivning uppsnyggas och försättas i vederbörligt skick.

8 , STST :00 CFV: 6/0 Kontrolluppföljningar bör utföras för att utreda arbetenas inverkan på vattendragens kvalitet. Grumlighetens utbredning ska även dokumenteras. Sökanden bör skriftligen meddela Jakobstads miljövårdsmyndighet om arbetets inledande och slutförande. Projektet är viktigt för att säkerställa nejdens vattenanskaffning och vattendistribution. Då projektet utförs med beaktande av det ovanstående är nyttan som fås av projektet betydande i förhållande till de skador, men eller förluster av andra förmåner som det eventuellt orsakar. Projektet främjar även förverkligandet av förvaltningsplanen för Kumo älv Skärgårdshavet Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar sända ovanstående beredning som sitt utlåtande i ärendet till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och förordar samtidigt beviljandet av tillstånd.

9 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

10 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

11 , STST :00 / :s bilaga: Bilaga, stst 6..0

12 8, STST :00 CFV: /0 STADENS FÖRSÄKRINGSSKYDD Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten tel: 0-8 Staden har senast konkurrensutsatt sina försäkringar år 00. Stadsstyrelsen valde.6.00 IF skadeförsäkringsbolag att tillsvidare handha stadens försäkringar. Drätselkontoret föreslår att stadsstyrelsen ger Riskhanteringskommissionen i uppdrag att i begära in offerter på försäkringsmäklartjänster. Försäkringsmäklarens uppgifter skulle vara att analysera det nuvarande läget när det gäller försäkringsskyddet samt komma med eventuella förslag till ändringar samt dessutom sköta om konkurrensutsättningen av försäkringarna. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar begära anbud på försäkringsmäklartjänster och ger uppdraget åt Riskhanteringskommissionen.

13 , STST :00 SOCHV: 0/0 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEBENÄMNINGAR, ÄLDREOMSORGEN Sochvn..0 Beredning: chefen för äldreomsorgen Inom hemvården har servicehandledning ordnats åt den äldre befolkningen i området på det sätt som förutsätts i äldreomsorgslagen (..0). Inom de fyra kommunernas område fanns ursprungligen 8 hemvårdsledare. Uppgifterna för tre av dessa tjänsteinnehavare, som tidigare fungerade som hemvårdsledare, har ändrats till uppgifter som servicehandledare. Befattningsbeskrivningen för servicehandledare är ny. Tjänstebenämningen för de tre personer som fungerar som servicehandledare borde ändras så, att den motsvarar nuvarande uppgiftsbeskrivning. Ändringen gäller följande tjänster: Jakobstad 0 (tjänst 00 %), Nykarleby 0 (tjänst 00 %) och Larsmo 00 (tjänst 80 %). Servicehandledarna har gett sitt skriftliga samtycke till att deras nuvarande tjänster som hemvårdsledare kan ändras till servicehandledartjänster. Arbetstiden ändrar inte och ändringen orsakar inga extra kostnader. Chefen för äldreomsorgen Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände ändringarna av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Jakobstad. Stst Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringen av tjänstebenämningarna.

14 , STST :00 SOCHV: 0/0 Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm..0 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner ändringen av tjänstebenämningarna. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst 6..0 Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen meddelar social- och hälsovårdsverket samt personalbyrån om stadsfullmäktiges beslut.

15 0, STST :00 CFV: 8/0 PLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGENS VÄLBEFINNANDE 0 0 Sochvn 8..0 Beredning: chefen för äldreomsorgen Bilaga A: Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (8..0/ 80) I enlighet med social- och hälsovårdsnämndens beslut tillsätts en arbetsgrupp för att planera ordnandet av servicen inom äldreomsorgen. Nämnden beslutar utgående från arbetsgruppens förslag om de långsiktiga, strategiska riktlinjerna fram till år 00 för hur tjänster för äldre ska förverkligas inom Jakobstads samarbetsområde. Enligt äldreomsorgslagen ska varje kommun utarbeta en plan över sina åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver. Vid planeringen ska åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Arbetsgruppen ska utarbeta planen så att den motsvarar de behov som områdets åldrande befolkning har. I servicehelheten beaktas den verksamhet som bedrivs av olika aktörer, offentliga, privata, föreningsbaserade samt de äldre och deras anhöriga. Planen uppgörs så att den gäller de fyra kommunerna i samarbetsområdet och den baserar sig på äldreomsorgslagen, som träder i kraft..0. Enligt lagen ska planen utarbetas som ett led i kommunens strategiska planering och den ska godkännas av kommunfullmäktige. Planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. Planen ska innehålla - en bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande, tillräckligheten och kvaliteten i fråga om de tjänster som står till buds för den äldre befolkningen samt faktorer som på verkar den äldre befolkningens servicebehov, - mål för hur den äldre befolkningens välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödjas och servicen för den äldre befolkningen förbättras kvalitativt och kvantitativt. Dessutom definieras de åtgärder genom vilka kommunen ansvarar för att ovannämnda mål nås och en bedömning av de resurser som kommunen behöver för dessa åtgärder. Ansvarfördelningen mellan de olika kommunala verksamheterna när åtgärderna genomförs fastställs. - samarbete med offentliga myndigheter, företag, organisationer som företräder den äldre befolkningen och andra allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen i syfte att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

16 0, STST :00 CFV: 8/0 Enligt äldreomsorgslagen ska äldrerådet tas med i beredningen av planen. Kommunen ska beakta planen vid beredningen av kommunalt beslutsfattande som påverkar den äldre befolkningens ställning och de tjänster som äldre personer behöver, av de budgetar och ekonomiplaner som avses i 6 i kommunallagen (6/) och av de rapporter och välfärdsberättelser som avses i mom. i hälso- och sjukvårdslagen. Utöver att utarbeta en plan ska kommunen enligt äldreomsorgslagen ( 6) årligen utvärdera om den socialservice som äldre personer behöver är tillräcklig och hurdan kvalitet den håller. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp som för Jakobstads samarbetsområde ska utarbeta den plan till stöd för den äldre befolkningen som förutsätts i äldreomsorgslagen. Med hjälp av planen ska man ta ställning till hur tjänsterna för äldre ska ordnas i området och dra upp strategiska riktlinjer för framtiden. Planen ska föras till nämnden för godkännande. Dessutom ska kommunfullmäktige i samarbetsområdets kommuner godkänna planen. Planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. Arbetsgruppens mandattid är ett år och planen förväntas bli klar våren 0. Till arbetsgruppen väljs medlemmar, tre tjänsteinnehavare (chefen för äldreomsorgen, social- och hälsovårdsdirektören, utbildningsplaneraren) och fyra förtroendevalda (en förtroendevald/kommun). Chefen för äldreomsorgen fungerar som sekreterare för gruppen. Också annan skrivarresurs kan användas efter behov. Sakkunnigmedlemmar kan vid behov kallas till arbetsgruppens möten. Arbetsgruppen informerar nämnden regelbundet. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar - i enlighet med beredarens förslag. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag. Till arbetsgruppen valdes förutom de tre () tjänstemännen även fyra () förtroendevalda, en/kommun, Åsa Nyberg-Sundqvist/Pedersöre, Mona Vikström/Jakobstad, Sven Grankulla Larsmo och Bo Kronqvist/Nykarleby som också utsågs till ordförande för arbetsgruppen. Sochvn.6.0 Bilaga A: Tabeller,6 och

17 0, STST :00 CFV: 8/0 Arbetsgruppen har sammankommit och uppgjort Plan för de äldres välbefinnande 0-0. Målsättningen med planen är att befrämja de äldres välbefinnande i samarbetsområdet. Planen presenterar åtgärdsprogram som gäller; () ibruktagande av rehabiliteringsfrämjande vårdmodeller (tabell ) och () åtgärdsplan för strukturförändring (tabeller 6 och ). Åtgärdsförslagen finns sammanfattade i tabellerna, 6 och. Målsättningen för strukturförändringen är att uppnå "modell B", som är den mest kostnadseffektiva modellen. Den kan förverkligas år 00, eftersom servicestrukturens utgångsläge inom samarbetsområdet inte motsvarar den nationella servicestrukturen. Det är mera realistiskt att tidtabellen för strukturförändringen sträcker sig till år 00 och inte år 0. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden omfattar planen och sänder den vidare till samarbetsområdets kommuner för behandling. Planen uppdateras årligen. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden diskuterar förslag till planen. Planen översätts och sänds ut till nämndens medlemmar för kommentarer och planen tas till behandling på augusti mötet. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag. Sochvn För Jakobstads samarbetsområde inom social- och hälsovården har utarbetats en plan för att stödja de äldres välbefinnande. Planen omfattar åren 0-0. Äldreomsorgslagen förutsätter att planen ska ses över varje fullmäktigeperiod. I planen för de äldres välbefinnande har i enlighet med kvalitetsrekommendationerna föreslagits riktlinjer för hur servicen inom äldreomsorgen ska ordnas fram till år 0. I fråga om en del funktioner sträcker sig riktlinjerna ända till år 00. De riktlinjer som sträcker sig längre är riktgivande och kräver precisering. Planen sändes ut i augusti till nämndens medlemmar för kommentarer. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden diskuterar planen för de äldres välbefinnande och sänder den till kommunerna i

18 0, STST :00 CFV: 8/0 samarbetsområdet för kommentarer och befullmäktigar tjänstemännen att beakta planen i äldreomsorgens verksamhet 0-0. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag med tillägg att planen för de äldres välbefinnande sänds för utlåtande till samarbetskommunernas styrelser och äldreråd. Utlåtanden inlämnas senast.0.0 till social- och hälsovårdsverket. Kommentarerna sammanställs och den uppdaterade planen behandlas i social- och hälsovårdsnämnden som sänder planen vidare till samarbetskommunernas fullmäktige. Sochvn..0 6 Kommun- och stadsstyrelserna samt äldreråden i samarbetsområdet har gett sina utlåtanden om planen för de äldres välbefinnande. Arbetsgruppen har gått igenom utlåtandena, granskat planen och uppdaterat den. Betoningen av förebyggande verksamhet och rehabilitering, liksom också ibruktagandet av servicesedlar anses vara bra. Det framgår också oro över hur servicen ska räcka till och över tillgängligheten av service, samt oro över förändringar på allmän nivå. Enligt arbetsgruppens förslag ska planen framläggas endast i elektronisk form. Chefen för äldreomsorgen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande och därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsnämnden:

19 0, STST :00 CFV: 8/0 Social- och hälsovårdsnämnden godkände den uppdaterade planen och sänder Planen för de äldres välbefinnande till värdkommunen för godkännande och därtill skickas planen till samarbetsområdets kommuner. Social- och hälsovårdsnämnden poängterade att utvärdering av planen görs årligen. Stst Plan för de äldres välbefinnande: Bilaga 88 Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen behandlade utkastet till plan för de äldres välbefinnande..0 och gav sitt utlåtande om planen till social- och hälsovårdsnämnden. Planen diskuterades också i samband med stadsfullmäktiges möte..0. I planen för de äldres välbefinnande har i enlighet med kvalitetsrekommendationerna föreslagits riktlinjer för hur servicen inom äldreomsorgen ska ordnas fram till år 0. I fråga om en del funktioner sträcker sig riktlinjerna ända till år 00. Social- och hälsovårdsnämnden har behandlat kommunernas utlåtanden och uppdaterat planen. Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner planen för de äldres välbefinnande. Stadsstyrelsen: Stadsdirektörens ersättare tillade en punkt till sitt förslag: att chefen för äldreomsorgen Pirjo Knif informerar stadsfullmäktige om planen före fullmäktigemötet. Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm..0 0 Plan för de äldres välbefinnande: Bilaga 0 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner planen för de äldres välbefinnande.

20 0, STST :00 CFV: 8/0 Stadsfullmäktige: Under diskussionen föreslog fullmäktig Mervi Rantala att ärendet ska återremitteras för ny behandling. Under den fortsatta diskussionen understödde Helinä Sipinen att ärendet återremitteras. I det här skedet avbröt ordföranden behandlingen av ärendet och man röstade om ärendet ska återremitteras. Den som motsatte sig en återremittering röstade nej och den som var för en återremittering röstade ja. Vid omröstningen avgavs NEJ-röster och JA-röster. Som ett resultat av omröstningen återremitterades ärendet inte för ny behandling, utan förslaget godkändes i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Ilmari Heinonen föreslog under diskussionen följande kläm: Fullmäktige förutsätter att man inom ett halvt år gör en prognos över hur kostnaderna för äldreomsorgen i Jakobstad utvecklas, om planen förverkligas. Stadsfullmäktige godkände enhälligt klämförslaget. Stst Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen meddelar social- och hälsovårdsverket och social- och hälsovårdsnämnden om stadsfullmäktiges beslut.

21 , STST :00 CFV: 60/0 FINANSMINISTERIET: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER UTKASTET TILL KOM- MUNSTRUKTURLAG Stst..0 Stadssekreteraren: Finansministeriet begär stadens utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag. Utlåtandet ska vara finansministeriet tillhanda senast..0. Staden kommer att behandla sitt utlåtande under vintern 0. Utkastet till kommunstrukturlag finns på Stadsdirektören: Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stst Biträdande stadssekreteraren: Begäran om utlåtande: Finansministeriet ber de i sändlistan nämnda att ge sitt utlåtande om det bifogade utkastet rent allmänt och i synnerhet yttra sig om följande frågor: - utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i utredningsskyldigheten; - tidsfristerna och förfarandena i propositionen; - statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen; - villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp; - säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna för servicestrukturerna inom social- och hälsovården. Det nu aktuella utkastet till kommunstrukturlag har beretts utifrån regeringens riktlinjer. I propositionen föreslås ändringar i gällande kommunindelningslag, och samtidigt ändras lagens rubrik till kommunstrukturlag, som bättre beskriver dess innehåll. Till lagen fogas bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelse från dem samt ändras bestämmelserna om ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar. Dessutom föreslås att språklagen ändras till vissa delar. Innehållet i lagutkastet: Utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och innehållet i utredningsskyldigheten:

22 , STST :00 CFV: 60/0 För att kommunstrukturreformen ska kunna genomföras ska kommunen vara skyldig att utreda en sammanslagning av kommuner om ett av följande utredningskriterier visar på ett utredningsbehov: ) det befolkningsunderlag som krävs för servicen, ) självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser, pendlingen och samhällsstrukturen, ) kommunens ekonomiska situation. En kommun ska emellertid inte kunna ställa sig utanför utredningen, även om den inte uppfyller utredningskriterierna, om en funktionell helhet som uppfyller lagens krav inte annars kan åstadkommas i regionen. Dessutom, om en kommun ställer sig utanför ett utredningsområde som andra kommuner bildar, ska den ha möjlighet att bland grannkommunerna välja en sådan kommun till utredningspartner tillsammans med vilken den bildar en funktionell helhet, och dessa kommuner ska utreda en sammanslagning av kommunerna tillsammans. Enligt det utredningskriterium som gäller det befolkningsunderlag som krävs för servicen ska en kommun med under invånare tillsammans med de övriga kommunerna i området utreda en sammanslagning i ett område med ett tillräckligt befolkningsunderlag med tanke på ordnandet, finansieringen och utvecklandet av service samt tillräcklig förmåga för egen serviceproduktion. Kriteriet för självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppfylls ifall kommunens självförsörjningsgrad är under 80 procent. De kommuner som bildar ett enhetligt område enligt pendlings- eller samhällsstrukturkriteriet borde utreda en sammanslagning av kommunerna tillsammans. Behov av att utreda en sammanslagning av kommuner ska för det första föreligga i kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning (så kallade kriskommuner), om de ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering två år i följd underskrider gränsvärdena i den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 6 a i lagen om statsandel för kommunal basservice. För att beakta att områdena i Finland är olika föreskrivs i lagen också om möjlighet att avvika från det utredningsområde som kriterierna anger. Avvikelserna ska ändå inte ske automatiskt utan förutsättningarna för en avvikelse ska bedömas med avseende på området som helhet och å andra sidan kommunens självständiga förutsättningar att ordna service för sina invånare. Dessutom ska det vara möjligt att avvika för att trygga de språkliga rättigheterna för de finsk- eller svenskspråkiga invånarna. Tidsfristerna och förfarandena i propositionen: Enligt propositionen ska kommunen före den 0 november 0 anmäla till finansministeriet med vilka kommuner den utreder en sammanslagning. Kommunerna ska göra en sammanslagningsutredning och med stöd av den en eventuell sammanslagningsframställning före den april 0. Statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen:

23 , STST :00 CFV: 60/0 sfattande om en sammanslagning av kommuner ska i regel grunda sig på kommunernas gemensamma framställning. Det enda undantaget från detta vore statsrådets behörighet att besluta om en sammanslagning av kommuner i anslutning till bedömningsförfarandet för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning. Villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp: Enligt lagutkastet erbjuds kommunerna stöd för de kostnader som sammanslagningsutredningarna medför. Eftersom syftet med utredningsskyldigheten är att främja bildandet av en kommunstruktur som överensstämmer med målen för kommunstrukturreformen, utgår man från att understöd inte ska betalas för utredningar som klart strider mot utredningskriterierna. Sammanslagningsunderstöden föreslås ligga på motsvarande nivå som vid kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av år 0 och 0. Avvikande från nu gällande lag kommer man nödvändigtvis inte att bevilja sammanslagningsunderstöd för alla kommunsammanslagningar. För att få sammanslagningsunderstöd förutsätts att kommunsammanslagningen överensstämmer med de centrala målen för kommunstrukturreformen. Vid en kommunsammanslagning borde man alltså utgå från ett befolkningsunderlag på minst invånare samt ett område som fyller pendlings- och samhällsstrukturkriterierna eller ett område som åtminstone omfattar den centrala kommunen för pendlingsområdet. För att få sammanslagningsunderstöd förutsätts dessutom att kommunsammanslagningen träder i kraft senast år 0 och att kommunerna gör sammanslagningsframställningen före..0. Sammanslagningsunderstödet består av en grunddel och en tilläggsdel. Understödet utbetalas under de tre första åren. Sammanslagningsunderstödets grunddel beror på hur många kommuner som går samman, och hur stor den nya kommunen blir. Understödet uppgår till 0 miljoner euro. Det maximala beloppet för Jakobstadsregionen kan då vara, miljoner euro. Tilläggsdelen vore 0 euro per invånare i en kommun som uppfyller det ekonomiska kriteriet och högst en miljon euro per sammanslagning. Säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna: Enligt arbetsgruppen kan tillgången och kvaliteten på servicen garanteras endast genom att den kommun eller det social- och hälsovårdsområde som svarar för att ordna social- och hälsovården har en tillräcklig bärkraft. Faktorer som påverkar bärkraften är den ekonomiska kapaciteten och stabiliteten hos den ordnande aktören, en tillräcklig kompetens, tillgång till tillräckliga personalresurser, infrastrukturen och ett tillräckligt befolkningsunderlag. Enligt arbetsgruppen är ett tillräckligt befolk-

24 , STST :00 CFV: 60/0 ningsunderlag för ordnandet av social- och hälsovården minst personer. En kommun ska åläggas en lagstadgad skyldighet att tillhöra ett social- och hälsovårdsområde om kommunen inte är tillräckligt stark för att ensam ordna alla tjänster som dess invånare behöver. Även en kommun vars bärkraft uppfyller de här kraven ska ha skyldighet att tillhöra ett social- och hälsovårdsområde, om de övriga kommunerna i samma område inte har tillräcklig bärkraft. Enligt regeringens riktlinjer inrättas fem specialupptagningsområden. Deras uppgift är att samordna social- och hälsovården inom sina områden, avtala om nationellt definierade tjänster på krävande specialnivå, och trygga tillgången till dessa tjänster. Sådana tjänster är till exempel akutvårdscentraler, dygnet runtjour inom den specialiserade sjukvården samt socialservice för vissa specialgrupper. Arbetsgruppen betonar att de resurser och administrativa kostnader som servicestrukturreformen kräver är så betydande, att den nytta som kan uppnås noggrant måste avvägas i det fortsatta arbetet. Ändringar som föreslås i språklagen: Enligt lagutkastet är utgångspunkten att en ändring av kommunens språkliga ställning bör undvikas. En sammanslagning kan inte anses möjlig, om grundlagens bestämmelser om de språkliga rättigheterna inte kan tryggas. Sammanslagning av kommuner bör enligt linjedragningar av riksdagens grundlagsutskott inte inverka på kommunens språkliga ställning och en sammanslagning bör inte heller försämra kommuninvånarnas möjligheter att klara sig på sitt eget språk. I språklagen föreslås ett tillägg av en paragraf om att det vid en kommunsammanslagning ska bli möjligt att beakta att den språkliga ställningen för en gammal tvåspråkig kommun, som deltar i kommunsammanslagningen, inte ska ändras när den nya kommunen bildas. Personalens ställning: Ställningen för kommunernas personal i en ändringsprocess tryggas på nuvarande nivå. Således ska en ändring i kommunindelningen som leder till att personalen byter arbetsgivare fortfarande betraktas som överlåtelse av rörelse. Vid ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 0-0 och där personalen övergår i anställning hos en ny kommun har arbetsgivaren inte rätt att säga upp ett anställningsförhållande av ekonomiska eller av produktionsorsaker. Uppsägningsförbudet gäller samtliga kommuner som berörs av kommunsammanslagningen och gäller i fem år från det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft. Tidtabell: Det är meningen att utlåtandet till finansministeriet ska behandlas på stadsstyrelsens möten..0 och

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -, STFM 07-06-05 8:00 Mötesuppgifter Tid 5.6.07 kl. 8.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Aspvik, Matts Kull, Bjarne Björklund, Lars Lunabba, Maria Boström, Peter Luomala, Eero

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -2, STFM 2016-05-09 18:00 Mötesuppgifter Tid 9.5.2016 kl. 18.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää, Tua Englund,

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -2, STFM 205--6 8:00 Mötesuppgifter Tid 6..205 kl. 8.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Läs mer

-2, BILDN-KS :00

-2, BILDN-KS :00 -2, BILDN-KS 2015-09-14 17:00 Möteskallelse Måndagen den 14.9.2015 kl. 17.00, Kulturbyrån, Storgatan 10 Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Harald Wester

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

-2, STST :00

-2, STST :00 -2, STST 2016-01-18 16:00 Möteskallelse Måndagen den 18 januari 2016 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 61/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av vissa förpliktelser i enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och lag om upphävande av 2 a i socialvårdslagen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo KALLELSESIDA Utfärdat den 8.9.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Ärendets nr Ärende 53 Laglighet och beslutförhet 54 Protokolljustering 55 Ansökan om finansiering

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

-2, STST 2015-03-02 16:00

-2, STST 2015-03-02 16:00 -2, STST 2015-03-02 16:00 Möteskallelse Måndagen den 2.3.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

-2, STST :00

-2, STST :00 -2, STST 2016-05-09 16:00 Möteskallelse Måndagen den 9 maj 2016 kl. 16.00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-02-10 16:00 Möteskallelse Onsdagen 10.2.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Närpes stad 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Hans-Erik Lindqvist 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning i

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM 1(11) Begäran om utlåtande SHM Anvisningar: I den elektroniska enkäten kan man röra sig fram och tillbaka genom att trycka på Föregående- och Nästa-knapparna. Det är möjligt att gå framåt i enkäten utan

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 Tid Torsdag 11.09.2014, kl. 13.00 Plats: Stadskansli Ärenden 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Dagens gäst 44 Föregående mötesprotokoll 45 Utveckling av äldrerådens

Läs mer

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs 27.02.2017 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 februari 2017, kl. 9.00 10.55. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Henriksson, Anna-Maja

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

-2, STST 2015-06-22 16:00

-2, STST 2015-06-22 16:00 -2, STST 2015-06-22 16:00 Möteskallelse Måndagen den 22 juni 2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -2, STFM 2017-03-13 18:00 Mötesuppgifter Tid 13.3.2017 kl. 18.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell, Brita Nyman, Kaj Englund, Conny

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-03-11 16:00 Möteskallelse Onsdag 11.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

-2, STST :00

-2, STST :00 -2, STST 2017-06-19 16:00 Möteskallelse Måndagen den 19 juni 2017 kl. 16.00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum ande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Peter Boström, ordförande Pentti Silvennoinen

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-03-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.3.2016 kl. 19.00, Oxhamns skola Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors Jacob Storbjörk,

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer