VÅRMÖTE Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse"

Transkript

1 VÅRMÖTE Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, tisdagen den 24 mars 2015 kl i hörsalen på Mimers Hus. Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, 15 resp. 21 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. a) Styrelsens verksamhets berättelse för gångna verksamhetsåret. b) Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande räkenskapsår. Val av: a Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år e Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga f En ledamot av valberedningen för en tid av 3 år g Ombud till GGF-möte. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a Styrelsens förslag om att utvidga driftbolaget 12. Övriga frågor Väl mött Lysegårdens GK

2 ÅRSREDOVISNING 2014 Lysegårdens Golfklubb Organisationsnummer Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3 Valberedningens förslag 10 Motioner/Styrelsens förslag 11 Resultaträkning 12 Balansräkningar 13 Redovisningsprinciper, bokslutskommentarer och noter 14 Underskrifter 17 Revisionsberättelse 18

3 Styrelsen för Lysegårdens Golfklubb avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kommittéernas sammansättning: Styrelse: Ordf. Rune Arnesen, V.Ordf. Elna Pålsson, Sören Liedberg, Mathias Edmundsson, Christer Paterson, Eva Johnning, Lennart Fredriksson, Jan Karlsson, Bo Franzon Ungdoms- och Elitkommittén: Ordf. Krister Jakobsson, Alan Ryan, Pontus Skeppsvik, Håkan Asph, Fredrik Halldorf, Pauline Skeppsvik, Jonas Corneliusson Tränare: Markus Forsbohl, David Olsson Idrottssektionen:Mathias Edmundsson (tävling), Lars-Åke Grönlund (hcp/regel), Bo-Christer Boberg (seriespel), Christer Paterson (senior), Markus Forsbohl (idrott) PR/Marknad/Kommunikation: Fredrik Rubensson Damsektionen: Ordf. Ann-Christine Erlingson, Eva Lundmark, Lotta Jakobsson, Christina Brorson, Ingrid Alterby, Marie Hjerpe, Helene Lisnell, Yvonne Evertsson. Veteransektionen: Dag Windt, Kurt Isberg, Anders Karlsson, Bernt Knöös, Yngve Jalmros, Gunno Bredberg, Inger Ekstrand, Yvonne Lindell, Roger Lundberg Revisorer: Bo Löfdahl, Gunilla Josefsson, suppleant Monica Bååt Valberedning: Sammankallande; Allan Ström, Louise Heime, Leif Torberntsson Anställda under året: Kansliet: Fredrik Rubensson, Daniel Svensson samt extrapersonal på helgdagar Banpersonal: Patrik Hansson, Nicklas Hansson, Dennis Persson samt säsongsanställda. Vårmötet 17 mars på Mimers Hus Närvarande var 78 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Hans Johansson. Höstmötet 20 november på Mimers hus Närvarande var 85 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Ralph Håkanson. Sammanträden: Styrelsen har sammanträtt vid 12 ordinarie möten + flera extra möten under året. Därutöver har ett antal kommittésammanträden ägt rum. Handigolfsektionen: Fredrik Rubensson, Kjell Lundhag, Kerstin Lundhag

4 Avgifter 2014 Inträdesavgift Vagn-, batteriskåp 200 Medlemsavgift 495 Spelavgifter Senior med spelrätt Senior utan spelrätt Vardagsmedlem Niohålsmedlem med spelrätt Niohålsmedlem utan spelrätt Junior Junior Junior Max familjeavgift (hemmavarande barn t.o.m. 21 år) Greenfee 18-hålsbanan vardag/helg Senior Diffrentierad Junior 50% Gäst till medlem 100:- rabatt Greenfee 9-hålsbanan vardag/helg Senior 250/250 Junior 125/125 Pay and play 300/300 Allmänt 2014 var återigen en bra säsong för Lysegårdens golfklubb med fantastisk bana genom stora delar av säsongen och nya sportsliga framgångar. En tidig vår och en bra start la grunden till detta. Våra juniorer nådde finalspel i lag-sm och slutade med bronsmedalj efter en rafflande final i Portugal. Arbetet med förbättringar på banan har fortgått. I och kring klubbhuset har vi tagit bort buskar och staket samt stensatt området kring första tee. Detta har blivit ett stort lyft. Systemet med nummertees är nu väletablerat och spelet på banan mer varierat med växlande utmaningar. Medlemsarbetet har under året haft en positiv utveckling och samarbetet mellan kommittéerna har blivit bättre. Vår nya fadderverksamhet har kommit i gång och rekryteringsarbetet fortgår. Vi har under säsongen varit ca 1400 medlemmar. Under säsongen har drygt 120 nya golfare tagit grönt kort på Lysegården. Vår ambition är att bli flera så rekryteringsarbetet kommer fortfarande vara viktigt i framtiden. Under året har styrelsen genomfört en revision och uppdaterat mål- och strategidokumentet med grunnlag i det foregående dialogarbetet internt i klubben. Vi har tydliggjort vår satsning på ungdomsverk- samheten, utveckling av träningsanläggningen och bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nya aktiviteter / handlingar har kommit till. I kansliet har under hösten/vinteren ett stort arbete lagts ned med ny hemsida som nu är i drift. I slutet av året fick vi besked från Allmänna Arvsfonden om bidrag på ca 1,7 mkr till vårt projekt. Tillsammans med tidigare bidrag från RF har vi nu extern finansiering med ca 2,4 mkr.. Arbetet med planläggning och genomförande har startat. Ombyggnad av klubbhuset pågår. Av andra positiva händelser under året kan nämnas att Golfen i Sverige växte under 2014 för första gången på nästan 10 år. Trenden har brutits! I Kungälv har ett samarbete kommit i gång mellan klubbarna och Kommunen för att lyfta fram golfens värde och öka golfturismen i vårt område. Detta skall på sikt öka intäkterna för såväl klubbarna som övriga företagare i Kommunen. Under 2015 vill golf i Kungälv för första gången aktivt marknadsföras var andra året med restaurangdrift i egen regi. Vi är nöjda med en del av föränd- ringarna ifrån första året, men inser att vi ända inte har nått helt fram dit vi önskar att vara. Vi söker fortfarande efter nya koncept och driftsmodeller för att förbättra service och resultat. Även under detta året har de ideella insatserna varit stora på klubben. Styrelsen tackar alla de ideellt arbetande som vi har på klubben och utan era insatser vi inte skulle ha den fina bana, och omfattande verksamhet som vi haft och har. Den tid ni lägger ner är ovärderlig! Vi hoppas att detta engagemang fortsätter och att fler och fler inser hur roligt och givande det är att jobba på detta sätt. Tack skall ni ha! Styrelsen/Rune Arnesen

5 Junior- och elitkommittén JEK har under året vidmakthållit verksamheten från förra året. För att driva och ytterligare utveckla JEK- verksamhet så är vi stort behov av frivilliga som kan stödja ungdoms- och elit verksamheten, stort som smått. Glädjande kan JEK meddela att vi har tagit ett stort steg mot vision 2016 som antogs slutet Lysegårdens juniorer är i dag framgångsrika och representerar idag klubben med höga sportsliga framgångar på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Förhoppningsvis kommer vi att inom några år, utöver de som redan idag finns, återigen se nya spelare på de internationella golf-tourerna. JEK vill salutera och gratulera vårt juniorlag som tog hem en fantastisk bronsmedalj vid JSM, detta tar oss upp till den absoluta toppnivån inom junior golf. JEK vill också gratulera Rebecka Holmström och Christoffer Lang till vinst i Lysegårdens klubbmästerskap. Vidare har JEK har tagit fram nya tävlingskläder samt bagar under det gångna året. Under året har medlemmar ur JEK varit tvungen att lämna verksamheten men vi kan glädjande också hälsa nya medlemmar välkomna. Slutligen vill vi från JEK tacka våra ungdomar för goda resultat men framförallt till sitt engagemang och sin positiva inställning under det gångna året. Vi hoppas att 2015 blir minst lika roligt. Träningsverksamhet: Golfkul: indikationerna är att det upplevs mycket positivt idag och en stor anledning är elitjuniorernas engagemang i verksamheten, BAS-gruppen har fått utökat antal i träning per vecka. Träning för XL, Elit fortskrider som tidigare. Vinterträning jan-mars genomfördes för första gången på många år. Vårläger genomfördes med BasXL och Juniorelit (ca 15 pers) på Halmstad Golfarena under 3dagar tillsammans med Gräppås GK och deras tränare med ca 12 juniorer, ett bra utbyte som vi kommer fortsätta med. Sommarläger med uttagning till Skandia cup genomfördes enligt rutin. Vidare har haft prova på golf för föräldrar i samband med den gemensamma junioravslutning i september. Höstlägret genomfördes ej pga. JSM slutspel. Vidare så har det anordnats inomhus aktivitet vid Innesvingen. Vinterträning kommer att genomföras under nov-dec för de juniorer som önskade att fortsätta teknikträning. Lysegården har haft juniorer med i GGF spelarutveckling team GBG (framtid, talang och elit). Tävlingsverksamhet: Junior-serien har återigen varit en ljuspunkt under 2014 med stort deltagande. Juniorserien kommer att fortsätta och genomföras även under Lysegården har haft deltagande i följande serier och tävlingar: J 16, J 21 kunde i år försvara sin Distriktsmästar titel från förra året men slutade på en hedrande andra plats. JSM lag: juniorlaget slutade på en framgångsrik tredjeplats och tog hem bronset till Kungälv och Lysegårdens GK, IMPONERANDE.

6 Nationella seriespelet: Dam: behåller sin plats i div 1. Herr: behåller sin plats i div1. Göteborgs golfcup, Göteborgsserien, KM togs hem av juniorer (Dam, Herr) Nordea tour: Lysegården har idag spelare som kvalat in till denna tour. Mini touren: Lysegården har etablerade spelare på Minitouren. Skandia tour: Våra juniorer har haft ett antal framskjutna placeringar Skandia tour med vinster och topp tio placeringar. Vi har nu representation på alla nivåer elit, riks, regional och distrikt. Vi hade två spelare, Oscar Karlsson och Amanda Jakobsson, som tog sig till Skandia Elit JSM match där Oscar Karlsson tog sig till semi-final i riktigt stort, det har inte LysGK haft på länge! Vidare togs sig Rebecka och Amanda till final i Skandia Riks Match på Vallda GK. Rebecka gick segrande ur denna batalj, avgjordes på näst sista hålet och då tjejerna avverkat 107 hål under tre dagar. JMI (junior master invitation), Amanda Jakobsson, Rebecka Holmström och Oscar Karlsson tog sig till finalspel på Norrköpings GK. Rebecka kunde tyvärr inte deltaga på grund av skolgång i USA. Amanda och Oscar representerade Lysegården och kom på en hedrande 8:e respektive 10:e plats. PGA Junior ProAm, enda klubben i distriktet som representerade med 2 lag. Tjejserien, Lysegården hade ingen representation under 2014, förhoppningsvis kan vi deltaga innevarande år. Rekryteringsverksamhet Golf i skolan inomhus för årskurs 2-5. Golf i skolan vid lysegården för årskurs 1-6. Genomfördes under tre dagar lett av Markus och våra ungdomsledare (juniorer). Övrig verksamhet Kalle Andersson-Skogsberg var uttagen och deltog på Landslagets Supercamp ett läger där de bästa -99orna i hela landet (året innan gymnasiet) är samlade och träffar alla landslagscoacher det har inte LysGk heller haft på väldigt länge! Även vår tränare deltog som ledare under lägret. Lysegården har idag två junior tjejer som studerar på amerikanskt college med golf som inriktning. Arrangör av en JMI tävling, INNESVINNGEN JUNIOR OPEN. Vi genomförde även en deltävling i GBG golfcup samt att vi deltagit i elit och juniormöten vid GGF. Nya medlemmar i JEK har tillkommit under året. Ungdom och Elit/Krister Jakobsson

7 Seniorsektionen Lysegården har deltagit i GGF s seriespel med 1 damlag D30 och 4 herrlag H35, H45, H55 samt H65. Resultaten kunde väl överlag varit bättre men vi får nya chanser Ett lysande undantag dock, H65 vann div 1 i stor stil och kan kalla sig distriktsmästare i sin ålderskategori. Stort Grattis! Ett stort grattis skall också gå till Arne Ljunberg som vann DM H65. Mycket bra gjort! Serieresultat: D35 sist div 2 - nedflyttning H35 5:a div 2 - nedflyttning H45 sist div 3 - nedflyttning H55 4:a H65 1:a div 1 - serieseger! Ett stort tack till våra lagledare Anna Naurin D35, Tobias Rejgård H35, Bo-Christer Boberg H45, Tommy Lundgren H55 och Lars Mirenius H65. Seniorsektionen/Bo-Christer Boberg Handigolf Under året har medlemskommittéen återuppstått. Fokus har lagts på kommunikation med medlemmar samt att planera aktiviteter. Först under 2014 kommer resultatet av detta märkas. Handigolfsektionen/Fredrik Rubensson Veteransektionen Den utökade veterankommittén har fungerat bra under säsongen 2014 och arbetsbördan har varit jämnt fördelad mellan kommitténs medlemmar. Veterantävlingarnas popularitet har fortsatt att öka och anslutningen har varit ca 80 golfare per tävling. Totala antalet som deltagit under årets tävlingar är ca 120. Säsongen avslutades som vanligt med en scrambletävling och prisutdelning. Den uppskattade matchspelscupen har genomförts för tredje året i rad. Under 2014 har vi haft spelutbyte med de fyra klubbarna Gullbringa GCC, Lerjedalens GK, Tjörns GK och Ale GK. I Hcp-serien Klubbar emellan deltog vi med ett herrlag och ett damlag. Båda lagen vann sina respektive serier och kvalificerade sig därmed till finalspelet. Damlaget kom på femte plats och herrlaget kom på en delad femteplats i finalen. Under året avtackades Sven Hall som ordförande för Veterankommittén och ersattes av Dag Windt. Veteransektionens ekonomi är stabil och med ett mindre överskott under året. Samarbetet med styrelsen och kansliet har fungerat utmärkt och vi ser fram emot ett gott samarbete även under Veteransektionen/Dag Windt

8 PR-Marknad-Kommunikation Kommittén lever en tynande tillvaro. Ambitionen var att bilda en större grupp som skulle jobba med dessa viktiga frågor. Tyvärr har detta inte lyckats trots flera försök. Våra samarbetspartners fortsätter att vara trogna klubben. Vi har fortsatt att rikta in vår annonsering på lokal nivå och är nöjda med det resultat som detta har gett. Vi får fler och fler nya medlemmar från Kungälvsområdet. Den årliga sponsorgolfen hölls i september. Sponsorgolfen arrangerades ihop med kommitté-golfen och det var väldigt uppskattat. Under 2014 arrangerades även ett företagsarrangemang på Tjörns GK tillsammans med Bästkortsklubbarna. PR-Marknad-Kommunikation/Fredrik Rubensson Medlem Under våren 2014 startar vi upp med säsongsuppstart samt fadderrundor för nya medlemmar och nya golfare. Mellan 5-15 personer kom vi varje tillfälle och efter en kort information om klubbens verksamhet spelade vi 9 hål golf tillsammans. Under hösten ändrade vi lite på upplägget och hade spel för nya golfare istället, vilket innebar 9 hål golf.en medlemskommitté bildades efter sommaren. Följande personer ingår i medlemskommité; Louise Heime, Eva Johnning, Leif Naurin, Rose-Marie Brorson, Lennart Fredriksson och Elna Pålsson. Medlemskommittén planerar gemensamma aktiviteter för alla och är ett komplement till tävlingsverksamheten. Under 2014 har fokus varit de nya golfarna och nya medlemmar. Medlem/Elna Pålsson Banan/Anläggningen Efter en extremt torr och kall vår kom växtligheten igång snabbt och greenerna höll bra kvalitet från början av maj. Den varma sommaren innebar ojämn tillväxt framförallt på greenerna. Arbetet med roligare golf fortsatte under hösten/vintern med hjälp av ideella krafter. Nya främre tees togs i bruk på hål 5, 10, 16 och 18 samt backtee på hål 18. Bunkrar på hål 1 och 5 lades igen. /Patrik Hansson Damkommittén Damkommittén har som målsättning att skapa en trevlig gemenskap där vi samlas kring golfen och har kul ihop. Vi försöker erbjuda arrangemang, umgänge, trivsel, god mat i restaurangen och många härliga skratt under året. Under 2014 har damkommittén genomfört 27 tävlingar. 7 st Lottade torsdagstävlingar varav en blev inställd pga för lite anmälningar. I snitt har det varit 27 st startande.12 Mångolftävlingar. I snitt har det varit 19,5 startande. 8 st VSOP, här har intresset blivit sämre och vi har bara haft i snitt 4,9 startande. Det har varit svårare att få många startande till tävlingarna och damkommittén försöker hela tiden att utveckla tävlingarna så att det ska passa så många som möjligt och att det ska finnas någon tävling för alla oavsett hcp. På hemliga damresan 2014 var det 25 st deltagare. Hemliga damresan firar 25 års jubileum under 2015 och detta firar vi med att anordna en damresa med övernattning. I dagsläget är det ca 30 st anmälda till den. Ansvariga för damresan är Ingrid Alterby, Anna Naurin och Eva Lundmark. Damkommittén

9 Handicap- och regelkommittén Kontrollerat och justerat markeringarna på banan. På hål 13 har sidovattenhindret på höger sida förlängts i dalen vid doglegen. Individuell handicaprevision genomförd för samtliga berättigade medlemmar. 57 spelare fick sin handicap sänkt, 48 spelare fick en höjning. Redovisning av de aktiva medlemmarnas handicap ( ) Antalet medlemmar med officiellt handicap är, 1167 (91,1%), (föreg.år 1094 (83,3%), med klubbhandicap,är 106 (9,1%) (f.år 101 (7,7%), (därav medlemmar med hcp (5,1%) Föregående år var medlemmar utan handicap 118 (9,0%), i år har dessa hcp 54, Officiellt handicap har 87,5% (92,2%) av herrarna, 82,1% (79,0%) av damerna, 61,3% (47,6%) av pojkarna och 55,0% (41,0%) av flickorna. Genomsnittshcp för aktiva 21,4 Passiva 26 av 28 herrar har officiellt handicap och 19 av 22 damer. Handicap- & Regelkommittén/Lars-Åke Grönlund Tävlingskommittén Under 2014 valde TK att lägga fokus på att arrangera bra tävlingar och försöka få upp deltagarantalet i dessa. Återigen lockade Lysegårdsvecka många deltagare trots det varma vädret. En stor del lades även på att försöka rekrytera nya tävlingsledare för att öka avlastningen på tävlingsledarna. Man genomförde en intern utbildning i tävlingsledning för intresserade och som även gick ut till de olika kommittéerna. Klubbmästare 2014 Herrar: Christopher Lang Damer: Rebecka Holmström Herrjunior: Oscar Karlsson D35-65: Malin Tveit H35: Fredrik Halldorf H45: Nils Andersson H55: Ronny Svensson H65: Anders Alterby Innesvingens onsdagsgolf arrangerades över 17 deltävlingar under året. Segrare i seriespelet blev Benjamin Hermansson. Segrare i Eclectic och korthålseclectic blev Fredrik Rubensson. Vinnare i A-slutspelet blev Robert Svensson och i B-slutspelet vann Lennart Lind. Under finaldagen presenterade Innesvingen ett fint prisbord och restaurangen bjöd på en god middag. Tävlingskommittén/Mathias Edmundsson

10

11 Styrelsens förslag Styrelsen föreslår att klubbens driftsbolag, Lysegårdens Golfkrog AB, byter namn till Lysegårdens Golf AB och utvidgar verksamhetsområdet till drift av golfanläggningen.

12 Resultaträkning, belopp i tkr Disposition av klubbens resultat Balanserat resultat Årets resultat Totalt tkr 560 tkr tkr Styrelsen föreslår att ovanstående belopp balanseras i ny räkning. Beträffande klubbens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer Medlemmar Var av intäkter Var av kostnader Gäster Var av intäkter Var av kostnader Företag Var av intäkter Var av kostnader Tävlingar Var av intäkter Var av kostnader Övriga intäkter Summa intäkter Junior & Elit Var av intäkter Var av kostnader Fastighet Intäkt Projektbidrag 141 Fastighetskostnader Avskrivningar Banan Var av kostnader banan Var av personal Var av avskrivningar Kansli Var av kostnader kansli Var av personal Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 3 1 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Intäkter av engångskaraktär 350 Årets resultat

13 Balansräkning, belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar Skattefodringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 3 6 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Tillskott från medlemmar Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 4 800/6 000) Lån från medlemmar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

14

15

16

17 Kungälv 17 mars 2015 Rune Arnesen Ordförande Sören Liedberg Ledamot Elna Pålsson Vice ordförande Eva Johnning Ledamot Lennart Fredriksson Ledamot Mathias Edmundsson Ledamot Christer Paterson Ledamot

18 Revisionsberättelse för Lysegårdens Golfklubb Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen är utförd i enlighet med god revisionsed där noteringar gjorts i särskild granskningsrapport men inte givit anledning till anmärkning. Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi till årsmötet: Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. Att de av styrelsen framlagda och av oss påtecknade resultat och balansräkningar fastställs. Samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser. Kungälv den 17/ Gunilla Josefsson Bo Löfdahl

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer