VÅRMÖTE Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse"

Transkript

1 VÅRMÖTE Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, tisdagen den 24 mars 2015 kl i hörsalen på Mimers Hus. Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, 15 resp. 21 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. a) Styrelsens verksamhets berättelse för gångna verksamhetsåret. b) Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande räkenskapsår. Val av: a Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år e Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga f En ledamot av valberedningen för en tid av 3 år g Ombud till GGF-möte. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a Styrelsens förslag om att utvidga driftbolaget 12. Övriga frågor Väl mött Lysegårdens GK

2 ÅRSREDOVISNING 2014 Lysegårdens Golfklubb Organisationsnummer Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3 Valberedningens förslag 10 Motioner/Styrelsens förslag 11 Resultaträkning 12 Balansräkningar 13 Redovisningsprinciper, bokslutskommentarer och noter 14 Underskrifter 17 Revisionsberättelse 18

3 Styrelsen för Lysegårdens Golfklubb avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kommittéernas sammansättning: Styrelse: Ordf. Rune Arnesen, V.Ordf. Elna Pålsson, Sören Liedberg, Mathias Edmundsson, Christer Paterson, Eva Johnning, Lennart Fredriksson, Jan Karlsson, Bo Franzon Ungdoms- och Elitkommittén: Ordf. Krister Jakobsson, Alan Ryan, Pontus Skeppsvik, Håkan Asph, Fredrik Halldorf, Pauline Skeppsvik, Jonas Corneliusson Tränare: Markus Forsbohl, David Olsson Idrottssektionen:Mathias Edmundsson (tävling), Lars-Åke Grönlund (hcp/regel), Bo-Christer Boberg (seriespel), Christer Paterson (senior), Markus Forsbohl (idrott) PR/Marknad/Kommunikation: Fredrik Rubensson Damsektionen: Ordf. Ann-Christine Erlingson, Eva Lundmark, Lotta Jakobsson, Christina Brorson, Ingrid Alterby, Marie Hjerpe, Helene Lisnell, Yvonne Evertsson. Veteransektionen: Dag Windt, Kurt Isberg, Anders Karlsson, Bernt Knöös, Yngve Jalmros, Gunno Bredberg, Inger Ekstrand, Yvonne Lindell, Roger Lundberg Revisorer: Bo Löfdahl, Gunilla Josefsson, suppleant Monica Bååt Valberedning: Sammankallande; Allan Ström, Louise Heime, Leif Torberntsson Anställda under året: Kansliet: Fredrik Rubensson, Daniel Svensson samt extrapersonal på helgdagar Banpersonal: Patrik Hansson, Nicklas Hansson, Dennis Persson samt säsongsanställda. Vårmötet 17 mars på Mimers Hus Närvarande var 78 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Hans Johansson. Höstmötet 20 november på Mimers hus Närvarande var 85 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Ralph Håkanson. Sammanträden: Styrelsen har sammanträtt vid 12 ordinarie möten + flera extra möten under året. Därutöver har ett antal kommittésammanträden ägt rum. Handigolfsektionen: Fredrik Rubensson, Kjell Lundhag, Kerstin Lundhag

4 Avgifter 2014 Inträdesavgift Vagn-, batteriskåp 200 Medlemsavgift 495 Spelavgifter Senior med spelrätt Senior utan spelrätt Vardagsmedlem Niohålsmedlem med spelrätt Niohålsmedlem utan spelrätt Junior Junior Junior Max familjeavgift (hemmavarande barn t.o.m. 21 år) Greenfee 18-hålsbanan vardag/helg Senior Diffrentierad Junior 50% Gäst till medlem 100:- rabatt Greenfee 9-hålsbanan vardag/helg Senior 250/250 Junior 125/125 Pay and play 300/300 Allmänt 2014 var återigen en bra säsong för Lysegårdens golfklubb med fantastisk bana genom stora delar av säsongen och nya sportsliga framgångar. En tidig vår och en bra start la grunden till detta. Våra juniorer nådde finalspel i lag-sm och slutade med bronsmedalj efter en rafflande final i Portugal. Arbetet med förbättringar på banan har fortgått. I och kring klubbhuset har vi tagit bort buskar och staket samt stensatt området kring första tee. Detta har blivit ett stort lyft. Systemet med nummertees är nu väletablerat och spelet på banan mer varierat med växlande utmaningar. Medlemsarbetet har under året haft en positiv utveckling och samarbetet mellan kommittéerna har blivit bättre. Vår nya fadderverksamhet har kommit i gång och rekryteringsarbetet fortgår. Vi har under säsongen varit ca 1400 medlemmar. Under säsongen har drygt 120 nya golfare tagit grönt kort på Lysegården. Vår ambition är att bli flera så rekryteringsarbetet kommer fortfarande vara viktigt i framtiden. Under året har styrelsen genomfört en revision och uppdaterat mål- och strategidokumentet med grunnlag i det foregående dialogarbetet internt i klubben. Vi har tydliggjort vår satsning på ungdomsverk- samheten, utveckling av träningsanläggningen och bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nya aktiviteter / handlingar har kommit till. I kansliet har under hösten/vinteren ett stort arbete lagts ned med ny hemsida som nu är i drift. I slutet av året fick vi besked från Allmänna Arvsfonden om bidrag på ca 1,7 mkr till vårt projekt. Tillsammans med tidigare bidrag från RF har vi nu extern finansiering med ca 2,4 mkr.. Arbetet med planläggning och genomförande har startat. Ombyggnad av klubbhuset pågår. Av andra positiva händelser under året kan nämnas att Golfen i Sverige växte under 2014 för första gången på nästan 10 år. Trenden har brutits! I Kungälv har ett samarbete kommit i gång mellan klubbarna och Kommunen för att lyfta fram golfens värde och öka golfturismen i vårt område. Detta skall på sikt öka intäkterna för såväl klubbarna som övriga företagare i Kommunen. Under 2015 vill golf i Kungälv för första gången aktivt marknadsföras var andra året med restaurangdrift i egen regi. Vi är nöjda med en del av föränd- ringarna ifrån första året, men inser att vi ända inte har nått helt fram dit vi önskar att vara. Vi söker fortfarande efter nya koncept och driftsmodeller för att förbättra service och resultat. Även under detta året har de ideella insatserna varit stora på klubben. Styrelsen tackar alla de ideellt arbetande som vi har på klubben och utan era insatser vi inte skulle ha den fina bana, och omfattande verksamhet som vi haft och har. Den tid ni lägger ner är ovärderlig! Vi hoppas att detta engagemang fortsätter och att fler och fler inser hur roligt och givande det är att jobba på detta sätt. Tack skall ni ha! Styrelsen/Rune Arnesen

5 Junior- och elitkommittén JEK har under året vidmakthållit verksamheten från förra året. För att driva och ytterligare utveckla JEK- verksamhet så är vi stort behov av frivilliga som kan stödja ungdoms- och elit verksamheten, stort som smått. Glädjande kan JEK meddela att vi har tagit ett stort steg mot vision 2016 som antogs slutet Lysegårdens juniorer är i dag framgångsrika och representerar idag klubben med höga sportsliga framgångar på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Förhoppningsvis kommer vi att inom några år, utöver de som redan idag finns, återigen se nya spelare på de internationella golf-tourerna. JEK vill salutera och gratulera vårt juniorlag som tog hem en fantastisk bronsmedalj vid JSM, detta tar oss upp till den absoluta toppnivån inom junior golf. JEK vill också gratulera Rebecka Holmström och Christoffer Lang till vinst i Lysegårdens klubbmästerskap. Vidare har JEK har tagit fram nya tävlingskläder samt bagar under det gångna året. Under året har medlemmar ur JEK varit tvungen att lämna verksamheten men vi kan glädjande också hälsa nya medlemmar välkomna. Slutligen vill vi från JEK tacka våra ungdomar för goda resultat men framförallt till sitt engagemang och sin positiva inställning under det gångna året. Vi hoppas att 2015 blir minst lika roligt. Träningsverksamhet: Golfkul: indikationerna är att det upplevs mycket positivt idag och en stor anledning är elitjuniorernas engagemang i verksamheten, BAS-gruppen har fått utökat antal i träning per vecka. Träning för XL, Elit fortskrider som tidigare. Vinterträning jan-mars genomfördes för första gången på många år. Vårläger genomfördes med BasXL och Juniorelit (ca 15 pers) på Halmstad Golfarena under 3dagar tillsammans med Gräppås GK och deras tränare med ca 12 juniorer, ett bra utbyte som vi kommer fortsätta med. Sommarläger med uttagning till Skandia cup genomfördes enligt rutin. Vidare har haft prova på golf för föräldrar i samband med den gemensamma junioravslutning i september. Höstlägret genomfördes ej pga. JSM slutspel. Vidare så har det anordnats inomhus aktivitet vid Innesvingen. Vinterträning kommer att genomföras under nov-dec för de juniorer som önskade att fortsätta teknikträning. Lysegården har haft juniorer med i GGF spelarutveckling team GBG (framtid, talang och elit). Tävlingsverksamhet: Junior-serien har återigen varit en ljuspunkt under 2014 med stort deltagande. Juniorserien kommer att fortsätta och genomföras även under Lysegården har haft deltagande i följande serier och tävlingar: J 16, J 21 kunde i år försvara sin Distriktsmästar titel från förra året men slutade på en hedrande andra plats. JSM lag: juniorlaget slutade på en framgångsrik tredjeplats och tog hem bronset till Kungälv och Lysegårdens GK, IMPONERANDE.

6 Nationella seriespelet: Dam: behåller sin plats i div 1. Herr: behåller sin plats i div1. Göteborgs golfcup, Göteborgsserien, KM togs hem av juniorer (Dam, Herr) Nordea tour: Lysegården har idag spelare som kvalat in till denna tour. Mini touren: Lysegården har etablerade spelare på Minitouren. Skandia tour: Våra juniorer har haft ett antal framskjutna placeringar Skandia tour med vinster och topp tio placeringar. Vi har nu representation på alla nivåer elit, riks, regional och distrikt. Vi hade två spelare, Oscar Karlsson och Amanda Jakobsson, som tog sig till Skandia Elit JSM match där Oscar Karlsson tog sig till semi-final i riktigt stort, det har inte LysGK haft på länge! Vidare togs sig Rebecka och Amanda till final i Skandia Riks Match på Vallda GK. Rebecka gick segrande ur denna batalj, avgjordes på näst sista hålet och då tjejerna avverkat 107 hål under tre dagar. JMI (junior master invitation), Amanda Jakobsson, Rebecka Holmström och Oscar Karlsson tog sig till finalspel på Norrköpings GK. Rebecka kunde tyvärr inte deltaga på grund av skolgång i USA. Amanda och Oscar representerade Lysegården och kom på en hedrande 8:e respektive 10:e plats. PGA Junior ProAm, enda klubben i distriktet som representerade med 2 lag. Tjejserien, Lysegården hade ingen representation under 2014, förhoppningsvis kan vi deltaga innevarande år. Rekryteringsverksamhet Golf i skolan inomhus för årskurs 2-5. Golf i skolan vid lysegården för årskurs 1-6. Genomfördes under tre dagar lett av Markus och våra ungdomsledare (juniorer). Övrig verksamhet Kalle Andersson-Skogsberg var uttagen och deltog på Landslagets Supercamp ett läger där de bästa -99orna i hela landet (året innan gymnasiet) är samlade och träffar alla landslagscoacher det har inte LysGk heller haft på väldigt länge! Även vår tränare deltog som ledare under lägret. Lysegården har idag två junior tjejer som studerar på amerikanskt college med golf som inriktning. Arrangör av en JMI tävling, INNESVINNGEN JUNIOR OPEN. Vi genomförde även en deltävling i GBG golfcup samt att vi deltagit i elit och juniormöten vid GGF. Nya medlemmar i JEK har tillkommit under året. Ungdom och Elit/Krister Jakobsson

7 Seniorsektionen Lysegården har deltagit i GGF s seriespel med 1 damlag D30 och 4 herrlag H35, H45, H55 samt H65. Resultaten kunde väl överlag varit bättre men vi får nya chanser Ett lysande undantag dock, H65 vann div 1 i stor stil och kan kalla sig distriktsmästare i sin ålderskategori. Stort Grattis! Ett stort grattis skall också gå till Arne Ljunberg som vann DM H65. Mycket bra gjort! Serieresultat: D35 sist div 2 - nedflyttning H35 5:a div 2 - nedflyttning H45 sist div 3 - nedflyttning H55 4:a H65 1:a div 1 - serieseger! Ett stort tack till våra lagledare Anna Naurin D35, Tobias Rejgård H35, Bo-Christer Boberg H45, Tommy Lundgren H55 och Lars Mirenius H65. Seniorsektionen/Bo-Christer Boberg Handigolf Under året har medlemskommittéen återuppstått. Fokus har lagts på kommunikation med medlemmar samt att planera aktiviteter. Först under 2014 kommer resultatet av detta märkas. Handigolfsektionen/Fredrik Rubensson Veteransektionen Den utökade veterankommittén har fungerat bra under säsongen 2014 och arbetsbördan har varit jämnt fördelad mellan kommitténs medlemmar. Veterantävlingarnas popularitet har fortsatt att öka och anslutningen har varit ca 80 golfare per tävling. Totala antalet som deltagit under årets tävlingar är ca 120. Säsongen avslutades som vanligt med en scrambletävling och prisutdelning. Den uppskattade matchspelscupen har genomförts för tredje året i rad. Under 2014 har vi haft spelutbyte med de fyra klubbarna Gullbringa GCC, Lerjedalens GK, Tjörns GK och Ale GK. I Hcp-serien Klubbar emellan deltog vi med ett herrlag och ett damlag. Båda lagen vann sina respektive serier och kvalificerade sig därmed till finalspelet. Damlaget kom på femte plats och herrlaget kom på en delad femteplats i finalen. Under året avtackades Sven Hall som ordförande för Veterankommittén och ersattes av Dag Windt. Veteransektionens ekonomi är stabil och med ett mindre överskott under året. Samarbetet med styrelsen och kansliet har fungerat utmärkt och vi ser fram emot ett gott samarbete även under Veteransektionen/Dag Windt

8 PR-Marknad-Kommunikation Kommittén lever en tynande tillvaro. Ambitionen var att bilda en större grupp som skulle jobba med dessa viktiga frågor. Tyvärr har detta inte lyckats trots flera försök. Våra samarbetspartners fortsätter att vara trogna klubben. Vi har fortsatt att rikta in vår annonsering på lokal nivå och är nöjda med det resultat som detta har gett. Vi får fler och fler nya medlemmar från Kungälvsområdet. Den årliga sponsorgolfen hölls i september. Sponsorgolfen arrangerades ihop med kommitté-golfen och det var väldigt uppskattat. Under 2014 arrangerades även ett företagsarrangemang på Tjörns GK tillsammans med Bästkortsklubbarna. PR-Marknad-Kommunikation/Fredrik Rubensson Medlem Under våren 2014 startar vi upp med säsongsuppstart samt fadderrundor för nya medlemmar och nya golfare. Mellan 5-15 personer kom vi varje tillfälle och efter en kort information om klubbens verksamhet spelade vi 9 hål golf tillsammans. Under hösten ändrade vi lite på upplägget och hade spel för nya golfare istället, vilket innebar 9 hål golf.en medlemskommitté bildades efter sommaren. Följande personer ingår i medlemskommité; Louise Heime, Eva Johnning, Leif Naurin, Rose-Marie Brorson, Lennart Fredriksson och Elna Pålsson. Medlemskommittén planerar gemensamma aktiviteter för alla och är ett komplement till tävlingsverksamheten. Under 2014 har fokus varit de nya golfarna och nya medlemmar. Medlem/Elna Pålsson Banan/Anläggningen Efter en extremt torr och kall vår kom växtligheten igång snabbt och greenerna höll bra kvalitet från början av maj. Den varma sommaren innebar ojämn tillväxt framförallt på greenerna. Arbetet med roligare golf fortsatte under hösten/vintern med hjälp av ideella krafter. Nya främre tees togs i bruk på hål 5, 10, 16 och 18 samt backtee på hål 18. Bunkrar på hål 1 och 5 lades igen. /Patrik Hansson Damkommittén Damkommittén har som målsättning att skapa en trevlig gemenskap där vi samlas kring golfen och har kul ihop. Vi försöker erbjuda arrangemang, umgänge, trivsel, god mat i restaurangen och många härliga skratt under året. Under 2014 har damkommittén genomfört 27 tävlingar. 7 st Lottade torsdagstävlingar varav en blev inställd pga för lite anmälningar. I snitt har det varit 27 st startande.12 Mångolftävlingar. I snitt har det varit 19,5 startande. 8 st VSOP, här har intresset blivit sämre och vi har bara haft i snitt 4,9 startande. Det har varit svårare att få många startande till tävlingarna och damkommittén försöker hela tiden att utveckla tävlingarna så att det ska passa så många som möjligt och att det ska finnas någon tävling för alla oavsett hcp. På hemliga damresan 2014 var det 25 st deltagare. Hemliga damresan firar 25 års jubileum under 2015 och detta firar vi med att anordna en damresa med övernattning. I dagsläget är det ca 30 st anmälda till den. Ansvariga för damresan är Ingrid Alterby, Anna Naurin och Eva Lundmark. Damkommittén

9 Handicap- och regelkommittén Kontrollerat och justerat markeringarna på banan. På hål 13 har sidovattenhindret på höger sida förlängts i dalen vid doglegen. Individuell handicaprevision genomförd för samtliga berättigade medlemmar. 57 spelare fick sin handicap sänkt, 48 spelare fick en höjning. Redovisning av de aktiva medlemmarnas handicap ( ) Antalet medlemmar med officiellt handicap är, 1167 (91,1%), (föreg.år 1094 (83,3%), med klubbhandicap,är 106 (9,1%) (f.år 101 (7,7%), (därav medlemmar med hcp (5,1%) Föregående år var medlemmar utan handicap 118 (9,0%), i år har dessa hcp 54, Officiellt handicap har 87,5% (92,2%) av herrarna, 82,1% (79,0%) av damerna, 61,3% (47,6%) av pojkarna och 55,0% (41,0%) av flickorna. Genomsnittshcp för aktiva 21,4 Passiva 26 av 28 herrar har officiellt handicap och 19 av 22 damer. Handicap- & Regelkommittén/Lars-Åke Grönlund Tävlingskommittén Under 2014 valde TK att lägga fokus på att arrangera bra tävlingar och försöka få upp deltagarantalet i dessa. Återigen lockade Lysegårdsvecka många deltagare trots det varma vädret. En stor del lades även på att försöka rekrytera nya tävlingsledare för att öka avlastningen på tävlingsledarna. Man genomförde en intern utbildning i tävlingsledning för intresserade och som även gick ut till de olika kommittéerna. Klubbmästare 2014 Herrar: Christopher Lang Damer: Rebecka Holmström Herrjunior: Oscar Karlsson D35-65: Malin Tveit H35: Fredrik Halldorf H45: Nils Andersson H55: Ronny Svensson H65: Anders Alterby Innesvingens onsdagsgolf arrangerades över 17 deltävlingar under året. Segrare i seriespelet blev Benjamin Hermansson. Segrare i Eclectic och korthålseclectic blev Fredrik Rubensson. Vinnare i A-slutspelet blev Robert Svensson och i B-slutspelet vann Lennart Lind. Under finaldagen presenterade Innesvingen ett fint prisbord och restaurangen bjöd på en god middag. Tävlingskommittén/Mathias Edmundsson

10

11 Styrelsens förslag Styrelsen föreslår att klubbens driftsbolag, Lysegårdens Golfkrog AB, byter namn till Lysegårdens Golf AB och utvidgar verksamhetsområdet till drift av golfanläggningen.

12 Resultaträkning, belopp i tkr Disposition av klubbens resultat Balanserat resultat Årets resultat Totalt tkr 560 tkr tkr Styrelsen föreslår att ovanstående belopp balanseras i ny räkning. Beträffande klubbens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer Medlemmar Var av intäkter Var av kostnader Gäster Var av intäkter Var av kostnader Företag Var av intäkter Var av kostnader Tävlingar Var av intäkter Var av kostnader Övriga intäkter Summa intäkter Junior & Elit Var av intäkter Var av kostnader Fastighet Intäkt Projektbidrag 141 Fastighetskostnader Avskrivningar Banan Var av kostnader banan Var av personal Var av avskrivningar Kansli Var av kostnader kansli Var av personal Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 3 1 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Intäkter av engångskaraktär 350 Årets resultat

13 Balansräkning, belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar Skattefodringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 3 6 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Tillskott från medlemmar Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 4 800/6 000) Lån från medlemmar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

14

15

16

17 Kungälv 17 mars 2015 Rune Arnesen Ordförande Sören Liedberg Ledamot Elna Pålsson Vice ordförande Eva Johnning Ledamot Lennart Fredriksson Ledamot Mathias Edmundsson Ledamot Christer Paterson Ledamot

18 Revisionsberättelse för Lysegårdens Golfklubb Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen är utförd i enlighet med god revisionsed där noteringar gjorts i särskild granskningsrapport men inte givit anledning till anmärkning. Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi till årsmötet: Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. Att de av styrelsen framlagda och av oss påtecknade resultat och balansräkningar fastställs. Samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser. Kungälv den 17/ Gunilla Josefsson Bo Löfdahl

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, 187 69 Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: 08-731 53 70 E - post: info@sgdf.se www.sgdf.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer