Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21"

Transkript

1 Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb Antagen på Höstmötet

2 Innehållsförteckning Inledning Utvecklingsplan... 4 Bakgrund anläggning... 4 Målsättningar och förslag... 5 Spelbarhet - Tillgänglighet... 5 Framtidssäkrade greener... 5 Generell kondition... 6 Effektiva layoutförändringar... 6 Tävlingsspel... 7 Träningsområden... 7 Skötselresurser... 8 Längdanpassad golf... 8 Klubbhusområde... 9 Miljöcertifiering Ekonomiska ramar Formspråk Tees Bunkrar Klippning och Klipplinjer Layoutförslag Hål Hål Hål Hål Hål Hål Reservhål Hål Hål Hål Hål Hål Hål

3 Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Träningsområde Avslutning

4 Inledning Utvecklingsplan Våra två banor har en erkänt mycket bra grundlayout. Sedan klubben bildades har det skett en stor utveckling av material och spelskicklighet. Medlemsstrukturen har också förändrats och därmed ställs nya krav på golfbanorna. För att fortsätta att vara en attraktiv golfklubb måste våra banor anpassas till de nya kraven. Våra tee och bunkrar är dessutom i behov av renovering. Höstmötet 2012 beslutade att en långsiktig utvecklingsplan för Forsgårdens Golfklubb skulle tas fram. En arkitekttävling utlystes och fem banarkitekter bjöds in att komma med bidrag. Vid styrelsemöte beslutade styrelsen att anlita banarkitekt Christian Lundin, (re)golf Scandinavia AB, för framtagning av en långsiktig utvecklingsplan för vår anläggning. Viktiga underlag till den utvecklingsplan som vi nu har fått fram är de planer och visioner som tagits fram tidigare upprättades en utvecklingsplan i samarbete med Peter Chamberlain Golf AB. Det var en plan utformad mer som ett diskussionsunderlag snarare än en konkret och detaljerad plan för banornas framtida utveckling. Vissa delar i den har beaktats sedan dess. Bankommittén tillsatte 2010 en arbetsgrupp som arbetade fram övergripande tankar och idéer som presenterades som Vision 2020 på höstmötet 2010 Styrelsen tillsatte en visionsgrupp 2012 under ledning av dåvarande klubbchef som lämnade en rapport till styrelsen i november 2012 Höstmötet 2013 fastställde att utvecklingsplanen som nu tagits fram ska vara det övergripande styrinstrumentet för kommande förändringar och utveckling av vår anläggning. Styrelsen har tillsatt en banutvecklingsgrupp (BUG) som ska planera och prioritera genomförandet av utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen är långsiktig samtidigt och den kommer att anpassas successivt till förändringar i vår omvärld. Bakgrund anläggning På initiativ av Marianne Persson bildades Lundens GK Intresseförening Efter idogt arbete hade man 1986 lyckats komma hela vägen fram så att Forsgårdens Golfklubb kunde bildas kunde en 18-hålsbana ritad av Sune Linde invigas. Redan 1993 hade klubben en bana i sådant skick att vi kunde stå värd för en tävling på herrarnas Europatour, Scandinavian Masters. Klubben hade då också byggt ett nytt klubbhus var det återigen dags för klubben att ta sig an Scandinavian Masters. Inför tävlingarna 1993 och 1996 gjordes ombyggnader av ett antal greener och några tees öppnades ytterligare nio hål som också är signerade av Sune Linde. De nya nio hålen tillsammans med de ursprungliga första nio blev en ny 18-hålsbana. De ursprungliga sista nio hålen är idag en nio-hålsbana av mycket hög klass med genomgående bra golfhål. De förändringar och arbeten som gjorts de senaste åren har varit mest underhåll och då främst för avvattning av spelytorna. 4

5 Hålens karaktär har förändrats från de ursprungliga tankarna, till stor del beroende på att klubben upplevt ett starkt tryck från vissa spelarkategorier att anpassa banan till deras önskemål. Det har inneburit att kraven på spelstrategi kommit i skymundan. Målsättningar och förslag I ett tidigt skede sattes målsättningar upp för detta utvecklingsarbete. Nedan är målsättningarna beskrivna och de förslag de utmynnar i kommer att vara klubbens långsiktiga utvecklingsplan. Spelbarhet - Tillgänglighet Målsättning Tidig vår och sen höst är spelbarheten begränsad på de nya nio hålen. Anledningen till det är främst att fairways blir väldigt blöta. Konsekvensen av det är att vi stänger de hålen och under tidig vår och sen höst bara har 18 hål att tillgå. Vissa komplikationer uppstår eftersom vi har ett antal medlemskap på bara 9 hål. Kan föreslagna åtgärder kombineras med förbättrad banlayout är det önskvärt. Förslag I planen föreslås smarta förändringar i layouten som kan sammanlänkas till att avvattna banan på ett effektivt sätt. Till exempel så skapas de nya fairwaybunkrarna med slänter och kullsystem som styr vatten ner mot ytvattenbrunnar. Detta tillsammans med borttagandet av områden där vatten står helt stilla kommer dels ge banan en mer strategisk utformning men också få bort vatten snabbt från spelytorna. På så sätt kommer bästa förutsättningar ges för att möjliggöra en tidigare start och senare stängning av banan. Framtidssäkrade greener Målsättning Greenerna är uppbyggda enligt kunskap och teknologi som gällde på och 1990-talet. De är byggda med sand. Några greener som ligger i nära anslutning till Söderån har satt sig mer än andra och vid högvatten blir de översvämmande. Det gäller i första hand 15:e och 9:7. Några greener blir det också stående vatten på vid kraftigt regn samt några greener ligger så att vatten rinner in på dem från omgivande områden vid kraftig nederbörd. Greenerna ser vi inga generella problem med. Det är angeläget att vi kan erbjuda greener öppna för spel en större del av året. Om föreslagna åtgärder kan kombineras med förbättrade greenområden är det önskvärt Förslag Analyser är gjorda och vi föreslår effektiva lösningar på befintliga greener för att förbättra sättningar och eventuellt andra felaktigheter. Vi inser att möjligheten att bygga om alla greener är orimliga men vi har funnit ett par exempel på greener där renovering hade varit så omfattande att total ombyggnation är billigare. Dessa ombyggnationer kan ju ske på lång sikt och planeras in i klubbens långsiktiga plan utifrån detta Utvecklingsdokument. 5

6 Generell kondition Målsättning De ursprungliga 18 hålen håller normalt mycket hög kvalitet från senare delen av maj till långt in i september. De nya nio hålen håller samma höga kvalitet lite kortare tid och måste hållas stängda lite längre på våren och stängs tidigare på hösten. Vi har i stort sett bra gångvägar mellan hålen men övergångarna från vägar förbi tee fram till fairway behöver förbättras. Våra tee är slitna och på många ställen ojämna. Bunkrarna är i stort behov av renovering främst med avseende på dränering då ett antal ofta blir fyllda med vatten. Genom konkreta förslag i planen ska vi få råd om hur alla hålen ska kunna hålla samma kvalitet under längre del av året samt hur vi ska kunna förlänga tiden vi har tillgång till samtliga 27 hål. Om renovering av tee och bunkrar kan kombineras med förbättrad banlayout är detta önskvärt. Förslag I planen föreslås renovering av alla tees och bunkrar som huvudfokus. Detta tillsammans med andra förslag kommer att höja kvalitet dels på spelytor men också banans finish. Vi har analyserat banans konstruktion och dess vegetation för att på så sätt säkerhetsställa att banans uppbyggnad är korrekt för att hålla så hög kvalitet som möjligt. Där svagheter hittats har det föreslagits specifika lösningar för varje enskild svaghet. Effektiva layoutförändringar Målsättning Hålens grundlayout är i allt väsentligt bra. Hålens layout bör kunna förbättras genom att använda våra gräsruffar på ett bättre sätt. En genomarbetad klipprofil kan skapa dessa förbättringar. Våra bunkersystem på fairway har till stor del sats ur spel genom utvecklingen av material. Vi behöver skapa större utmaningar från tee även för elitspelare. Samtidigt ska spelare med högre hcp utmanas. Greenområdena ser vi inte som prioriterade områden att förändra Kan föreslagna åtgärder kombineras med förbättrad banlayout är det önskvärt. Förslag Då tee och bunkersystem är i behov av renovering har vi analyserat för hur eventuella justeringar kan komma att se ut. De nya spellinjer som skapas av nya bunkerplaceringar tillsammans med vissa justeringar av spelvinklar från tee gör att den föreslagna utformningen ger tydligare strategisk utformning av banan än tidigare. Vi har även studerat banans klipplinjer där vi föreslår förändringar som påverkar banans strategi och estetiska upplevelse såväl som hur anläggningen skall skötas. 6

7 Tävlingsspel Målsättning Det finns en plan på att klubben i framtiden ska kunna stå värd för större tävlingar på svenska touren samt kanske någon internationell tävling. Våra ursprungliga 18 hål har stora fördelar vid större tävlingar. Det är enkelt att starta från två tee. Det blir stor aktivitet runt klubbcentrum och det är relativt enkelt för intresserad publik att följa tävlingen. Det går också att sätta upp den banan så att den är utmanande och utslagsgivande. Klubbtävlingar och andra mindre tävlingar fungerar utmärkt på den ordinarie 18-hålsbanan och ger också god tillgång till vår nio-hålsbana för de som inte tävlar. Föreslagna åtgärder måste balanseras så att majoriteten av våra spelare fortfarande finner banan utmanande och intressant. Förslag I arbetet med utvecklingsplanen har vi studerat möjligheten att skapa en mästerskapsbana som kan stå värd för internationella tävlingar. Studien har visat på unika element som behövs för att öka attraktionskraften på banan för eventuella arrangörer och sponsorer. En plan har tagits fram där en herr och en dam bana presenteras med banans layout, sträckning och dess längd och par. Träningsområden Målsättning Klubbens träningsområden håller en låg standard och saknar möjligheter för utvecklande träning. Drivingrangen spelas i förhärskande motvind och motsol. Saknar målområden. Säkerheten mot 9:3 och 9:4 måste ses över. En av puttinggreenerna har ytor där vatten blir stående och de är väldigt lika till sin utformning. Övningsgreenen vid maskinhallen har gjorts till en Up-and-down bana med ett antal små tee. Övningsområdet mellan 13 och 14 utnyttjas i relativ låg omfattning på grund av avståndet från klubbcentrum. Fältet till vänster om 8:e hålet har potential att bli ett övningsområde. En utvecklad drivingerange och förbättrade övriga träningsområdena är angeläget så att de välkomnar såväl medlemmar och gäster med tanke på klubbens centrala läge. Träning från gräsytor ska vara möjligt under stor del av säsong. Förslag Vi har noggrant analyserat klubbens behov och nulägessituation med träningsområden. Vi föreslår sedan en lösning där rangen kommer få en utformning där man gör det bästa av en något underdimensionerad yta i moderna mått sett. Vårt förslag på rangen är att man arbetar med tre olika slagtyper dvs kort distans (J8-W), mellanddistans (J4-J7) och avslutningsvis långdistans dvs utlagsklubbor. Utmaningen med att lyckas 7

8 med detta är att lyckas leda golfaren rätt detta görs genom att vi gör total ombyggnation av rangeytorna vilka sedan får tydliga målområden från respektive teeområde. Om man vid renovering lägger greenerna med konstgräs så kan banan med fördel spelas som en 6-håls korthålsbana under vissa tidpunkter. En annan lösning skulle också kunna vara att man därmed får en golfbana som kan användas hela vintern. Denna lösning behöver betydligt mer detaljstudie innan man kan ge tydliga direktiv på hur en exakt utformning skulle genomföras. Dock så inkluderar utvecklingsplanen konceptuella lösningar för rangen. Området mellan hål 8, 13 och 14 är en stor outnyttjad resurs. Vi föreslår här att man skapar ett område där möjlighet ges att träna med egna bollar mot riktiga mål. Dvs 6 greenområden som utformas som helt normala greenområden som man som golfare kan möta ute på banan. Här kan man då träna olika typer av spellika situationer. När klubbens tränare vill bruka området kan dessa stänga av delar av området för gruppträning medans övriga ytor fortfarande finns kvar för att användas av övriga golfare. Parkering till området kan möjligtvis göras i närliggande område, runt tee på hål 13, och är något som bör studeras i mer detalj. Skötselresurser Målsättning En analys ska göras avseende vilka resurser som krävs för att erbjuda en bana som står sig bra i internationell konkurrens. Syftet är finna åtgärder som effektiviserar arbetet samt att bättre kunna planera och budgetera inför kommande säsonger. Förslag Arbetet har genomförts med stor fokus på förbättring av tee och bunkrar. Detta för att minimera onödiga skötselkostnader. Vi har även studerat banans klippning och funnit den skötselmässiga nyttan tillsammans med det estetiska värdet som det tillför att åter införa en inramande svingelruff. Sedan så har andra justeringar föreslagits på klipplinjer, allt tillsammans skall ge en bättre golfupplevelse och optimera banskötseln. Längdanpassad golf Målsättning Klubben ska erbjuda banor för alla spelarkategorier. En viktig målgrupp är spelare med hcp över 27, vilket utgör ungefär nästan 30% av klubbens medlemmar. Gruppen medlemmar över 65 år är ständigt ökande. Att erbjuda dessa grupper utmanande banor samtidigt som våra banor utmanar spelare med riktigt låga handicap är av stor vikt. Det är de medlemmar med höga hcp som har störst benägenhet att lämna golfen eftersom banorna är för svåra för dem. Det medför i sin tur att de inte njuter av spelet och då lämnar golfen för andra aktiviteter. 8

9 Spelarna med låga hcp måste också finna våra banor attraktiva. Deras omdömen om klubben är viktigt för värdet av vårt varumärke. Tee it Forward är ett begrepp som lanserats de senaste åren som klubben har anammat och det ska utvecklas i vår utvecklingsplan. Förslag I utvecklingsplanen har vi valt att skapa helt nya utslagsplatser beroende på att dessa är behov av åtgärder inom kort för att hålla en hög nivå. I och med detta så anpassar vi banan i utformning efter "Tee it Forward" dvs vi arbetar med att skapa en bättre spelupplevelse för fler golfare. Därför har vi valt att byta namn på utslagsplatserna till Svart-65, Vit-59, Gul-53 och Röd-45. Vår förhoppning med detta är att vi får fler golfare att spela en bana som är mer anpassad efter deras spelkapacitet, och här kommer vi även ge rekommendationer på slaglängder och då vilken tee vi rekommenderar var och en. Klubbhusområde Målsättning När man kommer till klubben ska det vara välkomnande och man ska uppleva att man kommer till en golfklubb av god klass. Bilvägen in till klubbcentrum omges av två hål som ska tala om för medlemmar och gäster att man kommer till en klubb som erbjuder en trevlig upplevelse oavsett om man ska spela golf eller bara besöka klubbens restaurang. Promenaden från parkeringen till klubbhuset ska förstärka det välkomnande intrycket liksom när man går från klubbhuset till puttingreener och drivingrange. Vyn från klubbhusets balkong ska locka till att sitta kvar där samt att man vill komma tillbaka till en riktigt bra golfklubb med utmanande banor. Förslag Som en del i utvecklingsplanen har vi studerat hålen kring infartsleden och försökt att skapa ett tilltalande formspråk och introduktion till klubben på ett bra sätt. Tillika är det viktigt att klubbens banor presenteras bra mot alla kringliggande vägar så att alla som rör sig runt om anläggningen får en bra positiv uppfattning kring banans utformning. Utöver detta så har vi gett enklare beskrivning på hur parkeringsområdet bör utformas och där föreslår vi att slänten upp mot 1:a tee på niohålsslingan gallras ur och görs skötbar på daglig basis. Detta tillsammans med att parkeringen bör få avgränsningar mellan varje rad enligt skissen nedan. Dessa avgränsningar bör göras med plantering av låga buskar samt träd. Inom några år kommer sedan dessa rama in parkeringen i grönska vilket tar bort "betong"känslan. Vi har inget förslag på lösning idag men vi anser också att klubben snarast bör studera hur rangebyggnaden upplevs från parkeringen sett. Vi 9

10 upplever den som en tråkig "mur" som ger en ganska dålig introduktion till området. Dock så är promenaden framför gamla klubbhuset otroligt vacker och bör vara den alla golfare leds in i när man kommer till Forsgårdens Golfklubb. Miljöcertifiering Målsättning Klubben var den 2:a klubben i världen som blev GEO-certifierad 2009 och den första klubben som omcertifierades Klubben har fått en rad utmärkelser för sitt engagerade miljöarbete. Klubben ska fortsätta att ha en ledande position i miljöfrågor inom golfvärlden. Förslag Alla förslag i vår utvecklingsplan skall stärka klubbens miljöarbete. Om förslagen inte kan anses vara bra nog ur denna synvinkel har de förkastats och omarbetats. Ekonomiska ramar Målsättning Genomförandet av planen ska ske i den takt som klubbens ekonomi tillåter. Banutvecklingsgruppen och styrelsen utarbetar tillsammans förslag på åtgärder och investeringsnivå som föreläggs höst-/vårmöten för beslut utifrån gällande ekonomiska läge. Samtliga investeringar ska vara noggrant beskrivna och tydligt budgeterade samt tas upp till beslut på höst- eller vårmöte. Förslag I utvecklingsplanen läggs inga kostnader på varje enskild förändring. Dock så analyseras helheten för att den totala arbetsinsatsen skall ligga inom rimliga ramar. När planen är färdig och presenteras så tar sedan en ny grupp fram upphandlingar för varje projekt som skall genomföras och först då kan en budget presenteras för medlemmar. Formspråk Under framtagandet av planen har vi i ett tidigt skede diskuterat dels inom (re)golfs designteam men också inom Banutvecklingsgruppen hur banan skall upplevas av medlemmar och gäster. I hur man upplever en bana är banans formspråk något av det absolut viktigaste. Tyvärr glöms detta oftast bort på svenska anläggningar. För att skapa en anläggning som får enhetligt formspråk men samtidigt får en levande karaktär över hela anläggningen så föreslår vi att delen av anläggningen som ligger närmast staden får en mer parkutformning på bunkrar. Med "parkutformning" menar vi lite rundare och enklare former medans området längre bort från staden får en mer "hedkaraktär" vilket då är lite mer vildare och organiska 10

11 former på kullar och bunkrar. När vi har diskuterat och övervägt så har vi kommit fram till följande riktlinjer, förutom de tankar som angivits ovan, som skall vara genomgående i alla arbeten som framöver genomförs på Forsgårdens Golfklubb. Tees Alla utslagsplatser skall vara tydligt definierade och svagt upphöjda från befintlig marknivå för att möjliggöra ytvattenavrinning. Formen på utslagsplatsen skall vara rektangulär med hörnen i svag rundning för att förenkla skötsel. Alla utslagsplatser skall ha en enkel skylt där hålnummer, hålets längd, par och index anges alternativt skall det finnas en större skylt på väg till hålet där allt detta anges och man på varje utslagsplats bara får den enklaste informationen t.ex. hålnummer, index och par. Området runt om tee skall klippas tydligt högre än själva teegräset för att skapa definition. Alla teemarkeringar skall placeras på själva utslagsplatsen (ca. 10cm från kanten) och innefatta hela ytan så att golfaren skall kunna välja sida för sitt utslag. Bild nedan är en principbild på hur teeområdet skall se ut. Det handlar om att presentera ett rent och välskött intryck med hög kvalité. Bunkrar För att skapa en tydlig enhetlighet över hela anläggningen förelås alla bunkrar utformas med ett liknande formspråk. Alla bunkrar skall kunna skötas på samma sätt och innehålla samma sanddjup med samma typ av sand. Bunkerkratta skall alltid ligga i spelriktning strax innanför bunkerkanten. Kanten på bunkern kan i likhet med bilderna nedan låtas växa något vild och därmed ge bunkern tydlig definition. Gräset kring bunkern skall vara på några platser skött ruffgräs vilket vill säga att gräset skall klippas 11

12 och det kan även förekomma ställen där fairway, fore-green eller greenklippning skall ske hela vägen in i bunkern. Medan på de områden där vi vill skapa mer hedkaraktär skall det få växa ganska fritt likt bild nummer två nedan där en gyllene svajande men tunn svingel ruff skall rama in bunkern eller hålet. Klippning och Klipplinjer Förändring av klipplinjer är föreslagna runt om hela anläggningen. Dessa skall ske i enlighet med ritningarna som bifogas detta dokumentet. För att skapa en sammanhängande länk över hela banan skall vi ha sex typer av klipphöjder. Green Skall klippas regelbundet, 4-7 ggr per vecka, med triplex-klippare (om inte klubben gör ett aktivt val att använda singelklippare) alternativt vältas. Klipphöjd skall hållas inom 2,5-5 mm och kant mot foregreen skall hållas tydligt skarp för definition. 12

13 Fore-Green Runt om greenen används en triplex-klippare (om inte klubben gör ett aktivt val att använda singelklippare). Själva fore-green ytan skall klippas regelbundet, 2-4ggr per vecka. Ytan skall ha en flytande form och skall följa de skapade avrinningsytorna och kullsystemen. Viktigt är att ha en klipphöjd som ger tydlig definition mot Semi-rough, föreslagen klipphöjd är 8-12 mm. Tee Utslagsytorna skall klippas med en triplex-klippare (om inte klubben gör ett aktivt val att använda singelklippare). Ytan skall klippas 3-4ggr per vecka på en klipphöjd av 8-12 mm. Runt om tee skall det vara Semi-ruff eller Ruffklippning vilket ger tydlig definition. Fairway Fairway skall klippas 2-3 ggr per vecka på en klipphöjd av mm. Viktigt är att hålla en skarp kant mot Semi-rough. Semi-ruff Semi-ruff skall klippas 2-3ggr per vecka på en klipphöjd av mm. Ruff En vildväxande svingelruff som skall rama in hålen och ge anläggningen karaktär. Om denna blir för tjock så skall åtgärder vidtas för att hålla en så tunn som möjligt så att bollar kan finnas och spelas därifrån. 13

14 Layoutförslag Punkterna under varje hål hänvisar till motsvarande punkter i kartan Masterplan-Åtgärdspunkter Hål 1 1. Nytt teekomplex där vit och gul tee får en "mur" (material och utformning är fortfarande obestämt) ner mot vattnet. Ny längder på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. 2. Ny fairwaybunker introduceras på höger sida. Denna byggs upp så att den blir tydligt synlig från tee och runt om denna skall möjlighet till bra ytvattendränering finnas. 3. Fairway breddas ut i de befintliga svackor som finns i dag i ruffen. Detta ger hålet mer karaktär och ger golfaren tydligare strategiska bryderier då slag från en nedsänkt yta in mot greenen kan upplevas lite svårare. 4. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Vi föreslår en inramning av bunkrar till höger och bakom green. På vänstersida skall det finnas en "bail-out" yta för den som inte vill ta risken att slå över hindren in mot green men därifrån får ett öppet läge in mot green men där man får ta ett slag extra. Igenläggning av greenbunkern kort om green på vänster sidan gör att vi sprider gångtrafik över en större yta och därmed minskar slitage på spelytor. Hål 2 5. Nytt teekomplex där vi skapar en större bakre utslagsyta där både svart och vit tee placeras. Sedan så skapas varsin yta för gul respektive röd tee. 6. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. De båda främre bunkrarna renoveras för att få dess nya formspråk, i och med detta arbete så skapas mindre åsar som går in i greenen och tydliggör greenytans tre platåer. Längs bak till höger skapas en s.k. "run-off" på högersidan där man tydligt svackar ur och skapar en avrinningsyta med dränering i botten. Hål 3 7. Nytt teekomplex där vi skapar en större bakre utslagsyta där både svart och vit tee placeras. Sedan så skapas varsin yta för gul respektive röd tee. 8. Landningszonen får en ny utformning där målet är att tydliggöra de "risk and reward" moment som finns här. På insidan av dogleg så skapas ett komplex av kullar och svackor. Flera olika gräsbunkrar med olika höjder gör detta till ett område där golfaren oftast inte får ett bekvämt läge att slå ifrån. Utvalda tallar flyttas från området över till hålets högersida. Fairwayklippning kommer även att justeras. 9. Dammarna kring greenen grävs ut och den befintliga palissaden ändras till en grässlänt ner till vattnet. Greenen kommer att upplevas som en halvö ut i vattnet och spelstrategiskt blir det viktigt att ha rätt vinkel för sitt inspel. Mindre justeringar kommer att göras runt om green och även justeringar för att förbättra ytvattenavrinning kommer att ske inom puttytan. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. En ny bakre tee skapas som gör att hålets strategi förändras totalt 14

15 vid eventuellt tävlingsspel. I och med en kortning från gul och röd tee så skapas spelstrategier som ger samma möjligheter för alla golfare att utmanas från tee. 11. I första landningsområdet görs bunkrarna om och justeras i sin placering. De nya bunkrarna får banans nya formspråk samt placeras utifrån att spelstrategin förändras beroende på förändringen i utslagsplatserna. 12. Fairway flyttas närmare ån och ger hålet mycket mer karaktär genom att nyttja banans naturliga värden på ett bättre sätt. 13. Ett kluster av bunkrar och gräsbunkrar skapas på hålets högersida vid andra landningsområdet. Dessa tydliggör golfarens strategiska valmöjligheter och styr spelet ännu mer ner mot den så vackra ån. 14. Greenbunker renoveras i enlighet med det nya formspråket och görs med skötbar för banpersonalen. 15. I detta område så görs avskärande dräneringar samt skapas kullsystem av överblivna massor för att ge området mer liv samt att minska inrinning av vatten mot hål 4. Hål Nytt teekomplex där vi förlänger hålet och även anlägger dessa på en högre plats. Detta ger oss en bättre översikt in mot greenområdet. 17. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Den främre bunkern tillsammans med de två på greenens vänstra sida renoveras enligt det nya formspråket där vi får en mer levande och organisk sandlinje. Den bakre bunkern på högersida omformas till en avrinningsyta, detta skapas också bakom greenen vilket gör att de bakre pinnplaceringarna blir ännu tuffare för de bättre golfarna medans de med ett högre handikapp kan putta sig ut problemen. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 19. I landingsområdet renoveras bunkrarna enligt det nya formspråket och skär mer in i fairway än tidigare. Målsättningen är att tydliggöra alternativen för golfaren redan från tee där en högre risk är att utmana bunkern på höger sida men om man då lyckas får golfaren en mycket bättre vinkel in mot green för sitt inspel. 20. Detta är ett fantastiskt greenområde som det är. Vi föreslår endast att man tydliggör området kring greenen och framhäver svackor och kullar. Bunkern innan green läggs igen och istället skapas en lång svacka ner mot ån så att områdets ytvatten tas hand om på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att alla träd behålls som idag dock kan träden grenas upp så att det går att slå låga slag in mot och runt green. Reservhål 21. Nytt teekomplex på detta nya reservhål ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. Svart och Röd tee får en egen utslagsyta medan Vit och Gul tee får dela på en lite större yta tillsammans. 22. Nytt greenkomplex som placeras precis på andra sidan ån vilken kommer ge hålet sin karaktär. Bakom green placeras två bunkrar som ramar in en ganska så bred med inte så djup green. 15

16 Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 24. Målsättningen med hela planen är att ge banan ett tydligare formspråk, något som vi valt att kalla en blandning av hed och parkkaraktär. Hedkaraktären är egentligen som störst först här på det område vi nu kommer ut på. För att förstärka detta så försöker vi flytta fairway närmare bangränsen på högersida samt introducera ett krossbunker komplex i första landningsområdet. Ju mer risk, dvs ju närmare bangränsen och desto längre man vågar slå, desto större blir belöningen i form av vinkel inför nästa slag. 25. Fairway breddas ut mot bangränsen och den väldigt vackra skogsdunge som kommer på hålets högra sida. Vi vill att fairway skall "nudda" vid detta med denna förändring. 26. En nytt fairwaybunkerkomplex som tydliggör de strategiska alternativen som finns inför andra slaget. Här måste golfaren bestämma sig var och hur man vill spela in mot green. Vi lämnar också en smal fairway för de golfare som vill rulla bollen förbi. 27. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Bunkern framför green omformas och skär in mer framför green samtidigt som vi introducerar en bunker bakom green. Denna skapar en vacker längdillusion tillsammans med den främre bunkern. På greenens högra sida skapas en lägre fairway yta som finns för dem som vill undvika bunkrarna vid sitt inspel. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. Varje tee får en egen utslagsplats förutom den Svarta som delar Svart tee med hål På detta hålet justeras egentligen hela landningsområdet. Vi flyttar fairway närmare skogen samt att vi omformar befintliga bunkrar för att tydliggöra de olika alternativ som faktiskt finns på detta hål. Flyttningen av fairway görs dels för att vi vill komma närmare den vackra trädridån men också för att ytterligare öka säkerhetsavståndet mot vägen för framtiden. Nya bunkrar anläggs med tydliga ytvattendräneringsområden och som därmed även ger tydlighet för golfaren. 30. Vid greenområdet så läggs de två bunkrarna på högersida igen medans en ny skapas på greenens vänstra sida som en vaktande greenbunker. Området omformas egentligen utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. På greenens högra sida skapas en rejäl avrinningsyta där bollarna samlas upp 5-10 m från green. Härifrån kan man både putta eller slå en pitch. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 32. Befintlig fairwaybunker läggs igen och två nya bunkrar skapas längre fram för att anpassas till de slaglängder vi kalkylerat med i det nya teeprogrammet. Dessa får också självfallet det nya formspråket med en mer levande sandlinje. 33. Ungefär 20m kort om green på vänstra sidan av fairway skapas en så kallad gräsbunker som måste utmanas för att sedan kunna rulla in bollen på green med hjälp av den slänt som finns på greenens vänstra sida. 16

17 34. Greenområdet omformas där vi skapar en avrinningsyta på greenens högra sida ner mot bäcken. På den vänstra sidan omformas slänten mot green för att än mer hjälpa golfaren att använda denna för att rulla bollen mot green. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 36. Här försöker vi skapa något unikt genom att ha ett greenområde för ett korthål helt utan bunkrar. Vi föreslår att istället skapa tydliga kullar och svackor för att ge hålet en stark karaktär. Den främre bunkern läggs igen och istället skapas en gräsbunker och skall vara den dominerande formen runt detta greenområde. På högersidan skapas avrinningsytor in i det låga befintliga området. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 38. Första landningsområdet på det första par 5 hålet på sista nio ändras ganska dramatiskt. Istället för den befintliga bunkern på vänster sida så introduceras en central bunker, mitt i fairway, och ett nytt bunkerkomplex på hålets vänstra sida. Därmed måste golfaren redan från tee göra sin strategi tydlig och ta ett beslut för hur hålet skall spelas. 39. I andra landningsområdet byggs bunkrarna om och ges en liten högre kant för att tydliggöra att dem som vill se in mot greenområdet för sitt inspel bör spela ut på vänster sida. 40. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Bunker på greenens vänstra sida tillkommer och tydliggörs. På högersida skapas en avrinningsyta ner mot där dagens bunker ligger. Detta för att minimera slitage på grund av gångtrafik samtidigt som det ger greenområdet en bättre spelstrategi. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 42. Dammen föreslås att grävas ut och utökas, om det skulle behövas på grund av topografiska förutsättningar kan två olika nivåskillnader skapas där man i såfall gör ett brett "vattenfall" över dammen. Detta måste detaljstuderas närmare innan genomförande. 43. Då fairway flyttas närmare diket och skogen på vänster sida skapas även ett nytt fairwaybunker komplex. Här nere i landningsområdet för de längre slående så placeras då bunkrar som inramning medans en mer strategisk bunker placeras mitt i fairway. 44. Runt greenen på dess vänstra sida samt bakom skapas svackor som gör det betydligt svårare att spela in mot green från en spellinje från 10:e fairway. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. Varje tee får en egen utslagsplats, den Svarta placeras bak i ett området som idag ej är tillgängligt. 17

18 46. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Bunkern som idag ligger på greenens vänstra sidan flyttas upp mot tee för att tydliggöras och för att ge en längdillusion. På greenens högra sida sänks marken ner och vi skapar en avrinningsyta ner mot vattnet vilket gör att golfaren upplever att vattnet kommer närmare green, dock görs detta som en svacka så att alla bollar inte rullar rakt ner i vattnet utan de flesta stannar kvar på banan. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. Varje tee får en egen utslagsplats och kommer att höjas upp. Detta tillsammans med en sänkning av fairwayytan gör att sikten mot landningsytan kommer att ökas. 48. Ny fairwaybunker på vänstersida ger tydlig direktion från tee. 49. Nytt fairwaybunkerkomplex på höger sida som blir synligt från tee riktar in och visar golfaren vägen för hur hålet skall spelas. 50. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Hålets alla bunkrar renoveras enligt det nya formspråket, vi kommer också skapa åsar från dessa bunkrar in i green vilka gör det svårare att attackera greenen från en vinkel från höger ruff eller 15:e fairway. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. Varje tee får en egen utslagsplats förutom den Svarta som delar Svart tee med hål Befintlig fairwaybunker läggs igen och istället skapas en gräsbunker. 53. Här introduceras ett nytt fairwaybunkerkomplex som verkligen kommer i spel för de långtslående medans det kan användas att sikta mot för att uppnå bästa linje in mot green för dem som inte slår så långt. 54. Ett helt nytt greenkomplex där vi väljer att gräva ut dammen och då speciellt in mot green. Greenen kommer få en tydlig kantsättning mot fairway och det blir utmanande för dem som vill flyga bollen hela vägen upp till flaggan. För dem som inte vill riskera vattnet finns ett torrt vägalternativ som däremot kanske kostar ett extra slag men som är generöst i bredd. Hål Svart tee renoveras för att få rätt formspråk. 56. Ny Vit tee skapas där golfaren får en helt ny vinkel in mot fairway. 57. Gul och Röd tee bibehålls på ungefär samma placering men däremot förändras formspråket för att få samma enhetliga stil som resterande bana. 58. Landningsområdet får tre tydliga fairwaybunkrar vilka ger en utslaget mer vikt om golfaren vill hamna i ett bra läge för inspel mot green. 59. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. De två främre bunkrarna renoveras enligt formspråket medans den bakre på höger sida läggs igen till förmån för en avrinningsyta. 18

19 Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. Varje tee får en egen utslagsplats där den Vita får en helt ny placering och vinkel in mot fairway. 61. Första landningsområdet på denna par 5 justeras då bunkrarna får helt nya placeringar och former utifrån dagens slaglängder samt teeplaceringar. 62. I andra landningsområdet tas trädet bort och istället introduceras en komplex av bunkrar. Detta gör att placering inför inspel mot green blir än mer viktigt. 63. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Den högra bunkern flyttas närmare in mot berget och green samtidigt som den på vänster sida läggs igen och omformas till en grässvacka. Hål Nytt Svart och Vit tee placeras uppe på berget och ger bra översikt för slag ner mot fairway. 65. Gul och Röd tee placeras till höger och höjs upp något från befintlig mark för att även härifrån ges en bra överblick av hålet in mot klubbhuset. 66. I landningsområdet så justeras bunkrar så att de skall vara utmanande och visuellt attraktiva från tee. 67. Ny damm grävs ut dels för att generera massor för arbeten ute på banan men en större karaktär till klubbhusområdet och därmed även ett mer utmanande avslutningshål. 68. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. I slänten mot dammen skapas en tydlig och karaktäristisk kantsättning. Bakom greenen ramar en bunker in greenområdet och gör inspelet mot green mer utmanande. Hål Slänten mellan parkering och utslaget på 9-hålsbanan skall gallras och göras mer likt en öppen parkmiljö. Här skall vara välskött men samtidigt skall det finnas vegetation kvar dock så skall man skapa en större närhet från denna utslagsplats till klubbhusområdet. 70. Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer överens med "tee if forward" arbetet. Svart och Vit tee delar utslagsyta medans Gul och Röd får en egen. Framför tee bör berget sprängas bort för att minimera säkerhetsrisken med folk nedanför tee men samtidigt också för att ge lite mer generösa ytor från första tee så att alla golfaren "kan komma iväg". 71. Ett nytt greenkomplex då det befintliga är ett av de största problemområde som idag finns på Forsgårdens Golfklubb. Det nya området skall placeras in mellan träden, även om en rejäl gallring kommer att behövas för att förbättra luft och ljusförhållanden, med en ny fairwaybunker mitt i fairway vilket tydliggör golfarens strategiska val. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer Dessa tees måste i ett tidigt skede utföras med en konstgräsmatta nedsänkt i bakkant för att kunna flytta spel hit vid högt slitage. 19

20 73. Kantsättning på damm måste justeras inom kort då den befintliga håller på att fallera. Vi föreslår att denna damm får samma kantsättning som övriga delar av banan för att ännu mer bära vidare ett gemensamt formspråk. 74. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Bunkern i framkant renoveras och flyttas närmare green samt vi föreslår att man introducerar en ny bakre bunker. Från dessa bunkrar görs en ås in i green vilket skapar en intressant flaggplacering på greenens vänstra sida. Längs med hålets vänstra sida och bakom greenen anläggs ett rejält kullsystem som dels ramar in hålet från den fula vyn över parkeringen men också ger en vackrare mer böljande landskapsform för dem som kör in mot klubbhuset. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 76. Landningsområdet justeras rejält där vi går från 5 bunkrar till 3. Istället så ger vi bunkrarna en mer levande och organisk sandlinje som visuellt styr spelet mot fairways högra sida. 77. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. På vänstersidan så renoveras den främre bunkern och får ett formspråk som blir synligt även för dem som kör in mot klubbhuset. Sedan introduceras en ny bakre bunker som skall rama in green. På greenens vänstra sida gör vi istället en stor avrinningsyta och dem som missar här har en delikat möjlighet in mot greenen från en placering ca. 2m nedanför greenytan. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 79. Befintliga fairwaybunkrar läggs igen och istället skapas ett gräsbunkerkomplex. 80. Ny bunker där fairway slutar dels för att ge något att sikta på från tee men också för att ta bort fokus från nätet på rangens baksida samtidigt som den också stoppar för långt slagna bollar att försvinna utanför bangränsen. 81. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Gräsbunker kort om greenen på vänster sida framhävs ännu mer genom att fairwayklippa denna. En ny bunker placeras mellan greenen och vattnet för att ge den flaggplacering på greenens bakersta högra del en ny dimension. Sedan så renoveras den bunkern bakom vänster green för att få en tydligt visuell sandlinje och därmed ge lite mer osäkerhet i golfaren. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 83. Ett nytt fairwaybunkerkomplex introduceras och flyttas därmed för att anpassas med dagens slaglängder och det nya teeprogrammet. Runt om dessa fairwaybunkrar skapas kullsystem som hjälper till att förflytta ytvatten så att vi i detta område kan dränera större delen av problemområdena. 84. I andra landningsområdet så läggs befintliga bunkrar igen och vi skapar svackor och kullar som skall kunna ta hand om ytvatten tillsammans med ett dräningssystem som vi installerar för att göra denna ytan torr. 20

21 85. En ganska stor förändring utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. En damm skapas på hålets vänstra sida. Denna damm kan vara behjälplig för att lösa kommunala problem med dagvatten i kringliggande områden. Samtidigt så renoveras greenbunkern för att få samma formspråk som övriga bunkrar. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 87. Befintliga fairwaybunkrar ligger på mycket bra placeringar men renoveras för att få samma formspråk som övriga bunkrar. 88. De befintliga bunkrarna renoveras och ges ett starkt visuellt formspråk för att efterlikna "the dandanells" och på så sätt leda golfaren in mot green. 89. I greenområdet görs mindre justeringar, bunkern på greenens högra sida läggs igen och blir en gräsbunker och på hålets vänstra sida klipps ruff ner och vi får en kraftig "run-off". Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 91. I första landningsområdet så ramar vi in landningsytan genom två bunkrar på höger sida som styr spelet ner mot vattnet. Mitt i fairway placeras en liten "pot bunker" som tvingar de långtslående och dem som vill gå in mot green på två slag att göra ett val. Antingen gå vänster om och utmana vattnet men då också få en betydligt kortare linje in mot green. Eller gå höger om och ta mindre risk för vatten mer utmana de högra bunkrarna samt få en längre linje in mot green. 92. I andra landningsområdet så ramar vi in och försöker forcera golfaren till att ta beslut i hur dem skall lägga upp inför ett inspel. 93. Framför green görs en slänt ner mot vattnet som vid större tävlingar kan klippas ner så att alla bollar som är för korta rinner hela vägen ner i vattnet medan under större delen av året kan det lämnas en ruffkant som stoppar bollarna från att rinna ner. Hål Nytt teekomplex där vi skapar en större bakre utslagsyta där både svart och vit tee placeras. Sedan så skapas varsin yta för gul respektive röd tee. 95. Framför green görs kantsättning mot ån om med samma typ av kantsättning som föreslås på övriga delar av banan. Greenen utökas också ut till vänster för att skapa en mer långsmal green som får flera intressanta flaggplaceringar nära vatten. Bakom green på både vänster och höger sida introduceras nya bunkrar som skall rama in hålet. Samtidigt så grävs dammen ut bakom och en vattenspegel kommer att synas såväl framför som bakom green. Hål Nytt teekomplex på hålet ger oss större skillnad mellan de olika utslagsplatserna och stämmer 97. I landningsområdet renoveras bunkrarna och de får en något annorlunda placering för att anpassas till dagens slaglängder. 21

22 98. Greenområdet omformas utan att själva greenytan berörs mer än marginellt. Bunkern på vänster sida renoveras i sitt formspråk. Bakom green introduceras en ny mer inramande bunker samt att till höger görs bunkern om och ger genom en ås in i green en utökas platå på greenens högra sida. Detta möjliggör för ännu fler intressanta flaggplaceringar. Träningsområde 99. Två puttninggreener föreslås att omformas. När detta görs så bör den ena, förslagsvis den närmast rangen, få mer liv och rörelse i sig så att här kan man träna för lite mer ondulerade greenen samt chippar. Den andra greenen blir ganska platt men får två alternativt tre olika etage för att möjliggöra träning på denna typ av green. Den närmast tävlingsexpeditionen bör bibehållas På rangen föreslås rätt stora krafttag. Dessa beskrivs närmare i avsnittet "Träningsområden". Avslutning Att Forsgårdens Golfklubb är en välskött och bra anläggning visste vi redan innan uppdraget startade men det vi funnit under detta arbetets gång en är en anläggning med otroligt stor potential att med relativt enkla medel nå väldigt höga höjder. Fokus i arbetet har legat på tee och bunkrar men också på att skapa en bättre estetisk upplevelse dels ute på banan men också kring klubbhusområdet. Det är vår starka tro att vi faktiskt kommer att uppnå detta med de justeringar som föreslagits kring dels entré och parkering men också den nya avslutning (och start) som föreslås. Här kommer många medlemmar och gäster först och främst utmanas när de spelar in mot green men också sedan kunna njuta av när andra tar sig an samma utmaning fast då sittandes i restaurangen med bra överblick över det som sker på banan. Vi tror att genomförandet på denna planen hänger ihop med att klubben tar fram en stark organisation och där en projektgrupp för genomförandet tas fram där Course Manager, Pro, Klubbchef och utvald medlem (gärna från styrelsen) deltar tillsammans med externa konsulter. En sådan grupp skulle kunna reagera väldigt snabbt samtidigt som man kan långsiktigt arbeta med planen. Något som förstås är väldigt viktigt för ett lyckat totalprojekt. Avslutningsvis vill vi tacka för möjligheten att få utveckla denna plan tillsammans med er och vi ser fram emot att tillsammans genomföra denna med er och på så sätt göra Forsgårdens Golfklubb till en ännu attraktivare anläggning som inte följer utvecklingen i regionen utan leder den! 22

23 (re)golf Scandinavia AB Box Göteborg 23

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Formspråk... 4 Tees... 4 Fairway... 5 Bunkrar... 6 Klippning och Klipplinjer... 7 Avslutning... 8 2 Bakgrund

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

Falkenbergs Golfklubb

Falkenbergs Golfklubb Falkenbergs Golfklubb Introduktion General comments Efter ett antal besök på er golfanläggning vill jag ge följande tankar och kommentarer om era banor. Jag har funnit att era banor är populära och välskötta.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK.

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB 2013 03 25 UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. Innehållsförteckning 1. Bakgrund utvecklingsplan... 3 2. Bakgrund anläggning...

Läs mer

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar Varbergs Golfklubb Östra Banan Översikt/förbättringsplan 2015 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Säkerhet 3 Greener 4 Tees 5 Bunkrar 5 Fairways 5 Vägar 5 Hål 1 7 Hål 2 8 Hål 3 9 Hål 4

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TEMA - Peter Peter Chamberlain Golf & Karl-Oscar Course Development Seth Inledning Få banor har de förutsättningar som Timrå Golfklubb besitter.

Läs mer

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb Masterplan Hudiksvalls Golfklubb HUDIKSVALLS G O LFKLU B B Masterplanen är framtagen av Carl Heed, Peter Barås, Sven-Olof Lindgren, Daniel Westling och Filip Modig. Med synpunkter från Bankonsulent Kim

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013.

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Växjö 2013-06-20 Mikael Frisk Mora GK Box 264 Sandängarna 792 24 Mora Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Syfte med besöket: Var att vi skulle titta på banan inför RM Äkta makar 2013. Medverkande:

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning Innehållsföreteckning Bakgrund sid 2 Historik sid 2 Layout och spelupplevelse sid 2 Säkerhetsrisker -hål 1 sid 3 -hål 7 sid 3-4 -hål 8 sid 4 -hål 9 sid 5-6 -hål 11 sid 6 -hål 12 sid 7 -hål 13 sid 8-9 -hål

Läs mer

Examensarbete HGU 2011

Examensarbete HGU 2011 Examensarbete HGU 2011 Hur man tar fram en Masterplan! Av Patrik Togelid Banchef Falkenbergs GK 1 Innehållsförteckning: Vad är en Masterplan? Sida 3 Tidsaxel (för Falkenbergs GK). Sida 3 Historik och anledning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

Verksamhets- och Miljöplan.

Verksamhets- och Miljöplan. 1 Verksamhets- och Miljöplan. MÅLDOKUMENT gällande banverksamheten i Lindesbergs Golfklubb Lindesberg 1996-12-15 Reviderad 1997-01-14 Reviderad 2002-02-28 Reviderad 2004-01-10 Reviderad 2010-03-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på.

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på. Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. För alla som tränar, oavsett nivå, är kanske det viktigaste att innan träningen förbereda sig på det man skall göra. Detta gäller mat, vila, mental uppladdning(tänka

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

Banguide - Funäsdalen Golf

Banguide - Funäsdalen Golf Hål 1 Bockfoten (par 5) 435m Hål 2 Gråstöten (par 4) 380m På ettans tee får man glömma alla drömmar om kanondriven. Lämna de långtslående klubborna i bagen, för nedanför backen rinner "Golfströmmen", som

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 Bättre sand i bunkrarna Jag saknar ett antal bolltvättar.hål 13 är ett stopphål, där vore det bra om man skyltade att bakomvarande boll slår ut innan

Läs mer

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar.

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Kravdokument Banan Sjögärde GK Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Om dokumentet En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund Jag valde det här ämnet med tanke på alla nya krav som ställs på oss idag.våra banor ska vara tillgängliga under stora delar av

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till Banguidens information Nästa tee Vattenhinder Skog Röd platta 100 m till mitten green Gulsvart pinne 150 m till mitten green Kulle Enstaka träd Banans gräns Out of bounds Slänt 00 = greendjup Slänt 000

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING

2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING 2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING Termerna inom golfidrotten kommer ursprungligen från engelska språket och de har haft en enastående förmåga att leva kvar oavsett i vilket land golf spelas. Detta har haft

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen Toaletter WC finns efter hål 4. Du når toalett vid grillstugan efter hål 9 och efter hål 13 på väg mot klubbhuset. Dricksvatten Vid klubbhuset/restaurangen. Påfyllning av dricksvatten efter hål 4, grillhuset

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana -

Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana - Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana - Inledning I Svensk golfguide från 2013 står följande att läsa om Skaftö golfbana: Teknisk, lätt kuperad parkbana. Hålen slingrar sig likt

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Bedinge Gk Tee ombyggnad

Bedinge Gk Tee ombyggnad Bedinge Gk Tee ombyggnad Nuläge. Efter en längre tids problem med bollar som omedvetet eller medvetet slås över skogen och hamnar i trädgårdarna längs med hål 11 som är ett par fyra på 300 m dogleg höger.

Läs mer

KLIPPA gräs. Vad kostar det att klippa? Jag har svaret! Tommy Franzon

KLIPPA gräs. Vad kostar det att klippa? Jag har svaret! Tommy Franzon KLIPPA gräs Vad kostar det att klippa? Jag har svaret! Tommy Franzon Examensarbete HGU 2008 Att det kostar mycket pengar att klippa gräs det vet jag. Att det kostar så mycket det trodde jag inte. Hur har

Läs mer

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m BILLINGENS GOLFKLUBB BANGUIDE 2017 1 HÅLETS HÖJDPROFIL Tee [gul] 95 m Green 0 m -1,4 m +0,8 m Spelstrategi: Ett generöst öppningshål tar dig från klubbhuset och ut på banan. Spoon räcker gott från tee.

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Examensarbete HGU-08

Examensarbete HGU-08 WAXHOLMS GK Examensarbete HGU-08 Stödsådd med rödsvingel Johan Öhrman 2010-08-04 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Metod sid 4-5 Resultat sid 6 Slutsats sid 7 2 Inledning Waxholms GK är en naturskön

Läs mer

Nr 1 2008. Våra nya krogvärdar. Städdagar lördag den 29 mars och

Nr 1 2008. Våra nya krogvärdar. Städdagar lördag den 29 mars och Nr 1 2008 Cina och Björn Våra nya krogvärdar Städdagar lördag den 29 mars och 5 april kl 9.00-13.00 Ordföranden har ordet. Vart tog vintern vägen? För mig och dom som älskar vintern med skidåkning och

Läs mer

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg PUBLIKATION 2007:133 Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Publikation:

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Bäste medlem, Görel Groos

Bäste medlem, Görel Groos Bäste medlem, Med några avslutande ord av år 2015 vill jag tacka Er medlemmar. Mycket har hänt och mycket arbetar vi på i styrelsen inför 2016. Det har varit ett fantastiskt golfår för Sörfjärdens GK.

Läs mer

Från skiss till färdig spelyta

Från skiss till färdig spelyta Från skiss till färdig spelyta - Ombyggnation av Forsgårdens Golfklubb med hjälp av skotsk golfentreprenör HGU 13/15 Robin Eriksson Forsgårdens Golfklubb Bakgrund/Inledning Forsgårdens Golfklubb är en

Läs mer

Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger.

Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger. Hemstudieuppgift 2 Grupp: Johanna Ericsson, Michael Lundqvist, KG Nissén, Christian Borgström, Träningsprogram/planering Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger.

Läs mer

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN -06-02 Sida 1(9) UTVECKLINGS- OCH FÖR GOLFBANAN LÄSANVISNING Åtgärdsplanen är ett dokument där både absolut nödvändiga åtgärder och idéer, visioner och tänkbara möjligheter för utveckling av banan beskrivs.

Läs mer

Hemuppgift 090123, Robert Orelind, Emil Widing Andersson och Fredrik Rydbeck. Träningsläger för 9st elitjuniorer från klubb yyy

Hemuppgift 090123, Robert Orelind, Emil Widing Andersson och Fredrik Rydbeck. Träningsläger för 9st elitjuniorer från klubb yyy Hemuppgift 090123, Robert Orelind, Emil Widing Andersson och Fredrik Rydbeck Träningsläger för 9st elitjuniorer från klubb yyy 9st elitjuniorer och en golfinstruktör åker på träningsläger under en vecka.

Läs mer

D E N F Ö R S T A B A N A N

D E N F Ö R S T A B A N A N D E N F Ö R S T A B A N A N Den som kanske en regnig eftermiddag råkar promenera ut till det område närmast öster om Falsterbo, som numera benämnes Strandbadet, har säkerligen mycket svårt att föreställa

Läs mer

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees Artikel Greenbladet Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor En gammal sanning är att en golfbana aldrig blir färdig eller slutar att utvecklas. Spelarnas utveckling och önskemål samt utrustningens

Läs mer

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Utmaningar Långa rondtider För svårt uppsatta banor Sämre golfare slutar spela ( avhopparstudien ) Mål Rimliga rondtider En svårighetsgrad som passar alla

Läs mer

HGU 2002 Singelklippning kontra trippelklippning greener

HGU 2002 Singelklippning kontra trippelklippning greener HGU 2002 Singelklippning kontra trippelklippning greener Att det tar längre tid att singelklippa greenerna känner vi alla till, kostnaderna ökar. Vad är det som motiverar vissa golfbanor att arbeta med

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret!

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret gör det enklare. Golfäventyret är barnens resa i golfen vägen från att vara ny till att

Läs mer

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08 BANBESÖKSRAPPORT 2015-09-08 Närvarande: Tomas Svahn Karl-Åke Johansson Boel Sandström Bankonsulent SGF Syfte med besöket Banbesök där vi resonerade kring gjorda skötselåtgärder under säsongen, samt undertecknad

Läs mer

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5 VIKNINGSINSTRUKTIONER STEG Skriv ut övningen på en A4-papper. Anpassa inte skalan till dokumentets storlek. Behåll istället originalstorleken (00%) Du kan göra nödvändiga justeringar via skrivarinställningarna

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open?

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Medlemsundersökning. Medlemsundersökning. Område. Alingsås golfklubb. Företag Attribut. Respondenter 1263 Svar 401 Svarsfrekvens 32%

Medlemsundersökning. Medlemsundersökning. Område. Alingsås golfklubb. Företag Attribut. Respondenter 1263 Svar 401 Svarsfrekvens 32% Medlemsundersökning 2015 Område Företag Attribut Medlemsundersökning Alingsås golfklubb Respondenter 1263 Svar 401 Svarsfrekvens 32% Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Medlemsundersökning

Läs mer

SMYGINVIGD. Golfmagasin EN MEDLEMSTIDNING FRÅN NORRTELJE GOLFKLUBB. Norrtelje. Julius Lindberg och Yvonne Liss tog hem KM 03

SMYGINVIGD. Golfmagasin EN MEDLEMSTIDNING FRÅN NORRTELJE GOLFKLUBB. Norrtelje. Julius Lindberg och Yvonne Liss tog hem KM 03 Norrtelje NUMMER 1 2003 ÅRGÅNG 1 Golfmagasin EN MEDLEMSTIDNING FRÅN NORRTELJE GOLFKLUBB Julius Lindberg och Yvonne Liss tog hem KM 03 Nya 18-hålsbanan SMYGINVIGD Pionjärerna tycker till om nya banan Tjuvkika!

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Övriga synpunkter på banenkäten

Övriga synpunkter på banenkäten 1 Trevligt initiativ och bra med omväxling 2 Storäng I, dock kan båda sträckningarna vara ett alternativ. Gör istället ett försök att förlänga/försvåra hål 9 med en dogleg till eller ett vattenhinder i

Läs mer

LAHOLMS GOLFKLUBB - VERKSAMHETSPLAN

LAHOLMS GOLFKLUBB - VERKSAMHETSPLAN LAHOLMS GOLFKLUBB - VERKSAMHETSPLAN Vision Laholms Golfklubbs målsättning är att vara en ekonomiskt trygg och i övrigt välskött golfklubb som tillgodoser olika golfspelares behov, oavsett spelstyrka. Besöket

Läs mer

Pär Öhman Head greenkeeper, Wäsby Golf HGU2008. Konstgräsgreener

Pär Öhman Head greenkeeper, Wäsby Golf HGU2008. Konstgräsgreener Konstgräsgreener 1 Innehåll Sid. 2 Sid.3 Sid.4 Sid.5 6 Sid.7 Sid.8 9 Sid.10 Innehåll Förord Greenuppbyggnad Skötselplan konstgräsgreen Historik/ordlista Våra erfarenheter Referenser 2 Förord Konstgräs

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

Nytt koncept för golfbanor

Nytt koncept för golfbanor Nytt koncept för golfbanor Entreprenadskötsel av golfbanor en ny möjlighet Många golfklubbar jobbar idag med strama budgetar, minskad bemanning och mindre pengar till drift och investeringar. Att anlita

Läs mer

Reviderad 16 april 2009. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb

Reviderad 16 april 2009. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb Reviderad 16 april 2009 MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Organisation 3,4 Miljölagstiftning 4,5 Miljöpolicy 5 Beskrivning av banan 5,6 Underhåll och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk.

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk. Banguide Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33 info@finspangsgk.se www.finspangsgk.se Välkommen till Finspångs Golfklubb. Vi hoppas att du får

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30.

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafson, ordförande Ossian Nilsson Johan Grevelius

Läs mer

Seriespel division 1 på Västra

Seriespel division 1 på Västra Seriespel division 1 på Västra NY WEBBTIDNING Nu kommer Utslaget 2 2011. Vår ambition är att det skall komma ut 3 till 4 nummer om året. Till vår stora glädje har vi fått en ny medarbetare i redaktionen.

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. Ingelsta GK Medlemsmöte 2014-10-22 Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 0 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Lycke Golfbana. Banguide

Lycke Golfbana. Banguide Lycke Golfbana Banguide Spelstrategi Hål 1 Ett lagom utmanande öppningshål med generöst tilltagna landningsytor. Det man bör se upp med är de diagonala vattenkanalerna till vänster. Samtidigt öppnar

Läs mer

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR BANFÖRBÄTTRINGAR 2014 140225/SN 140311/SN 140609/SN Prioritet Kostnad Start Klart Deltagare RJ, L-OJ, SN RJ, L-OJ, SN RJ,L-OJ,PN,EA Status Detta är än så länge första steg på att bygga upp en långsiktig

Läs mer

Höstmöte 4 november 2015. Hills Golf & Sports Club

Höstmöte 4 november 2015. Hills Golf & Sports Club Höstmöte 4 november 2015 Hills Golf & Sports Club Vid ordet om inte annat anges: Mats Sterner, VD Hills Golf & Sports Club 1 2015 MEDLEMSANTAL Hills Golf & Sports Club har idag ca 760 betalande medlemmar

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2014-11-04 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

Banbesök: Ombergs Golf. Omberg siktar mot toppen

Banbesök: Ombergs Golf. Omberg siktar mot toppen Omberg siktar mot toppen Anläggningen vid erbjuder mer 22 Vätterns strand än bara golf Hål 14. Ett par 5 på 548 meter där man sedan byggnationen har backat tee och flyttat fram greenen mot klipporna. Foto:

Läs mer

Golf för företagsamma

Golf för företagsamma Golf för företagsamma En dålig dag på golfbanan kan vara bättre än en bra dag på jobbet Golf är mer än bara en sport. Golf är en enastående social aktivitet, ett spel som skapar möten människor emellan,

Läs mer

ÄVENTYRSGOLF. Spännande och utmanande. Adventure Golf In touch with time.

ÄVENTYRSGOLF. Spännande och utmanande. Adventure Golf In touch with time. ÄVENTYRSGOLF Spännande och utmanande Äventyrsgolf - den mest spännande & utmanande minigolfen Kvalitet, lönsamhet och spelbarhet. det finns Många anledningar till att välja en äventyrsgolfbana från scandinavian

Läs mer

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Publikation 2003:73 Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Författare: Lars Ekström, Emilia Johansson och Leonard

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Det yttersta målet för klubbens verksamhet är en nöjd golfspelare medlem eller greenfeegäst, som upplever att han/hon kan spela

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2012 1(17)

Höstmöteshandlingar 2012 1(17) Höstmöteshandlingar 2012 1(17) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 29 NOVEMBER 2012 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

HGU 2008 Examensarbete

HGU 2008 Examensarbete Per-Martin Ekberg Headgreenkeeper Sankt Jörgen Park Golf HGU 2008 Examensarbete Algmedel i vattendrag 1 Innehållsförteckning Algmedel i vattendrag 1. Bakgrund sid 3 2. Frågeställning sid 4 3. Metod sid

Läs mer

Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015

Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015 Varbergs Golfklubb Västra Banan Översikt/förbättringsplan 2015 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Greener 3 Tee 4 Bunkrar 4 Fairway 5 Ruff 6 Övningsområdet 7 Hål 1 9 Hål 2 10 Hål 3 11

Läs mer

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/ Inledning: Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/11 2016. Jag, som ny ordförande i klubbens bankommitté,

Läs mer

WISBY OPEN 12-14 JUNI 2014 PÅ VISBY GOLFKLUBB. Funktionärsmanual

WISBY OPEN 12-14 JUNI 2014 PÅ VISBY GOLFKLUBB. Funktionärsmanual WISBY OPEN 12-14 JUNI 2014 PÅ VISBY GOLFKLUBB Funktionärsmanual DU ÄR VIKTIG! Vecka 24, 12-14 juni är det dags för Wisby Open på Visby Golfklubb. Tävlingen ingår på Nordea Tour. Wisby Open är Visby Golfklubbs

Läs mer

http://www.ssgs.nu/376.html

http://www.ssgs.nu/376.html Sida 1 av 7 Svensk Senior Golf:s träningsresa till Tunisien 16-23 mars 2007 23 st medlemmar i SSG avreste den 16 mars från Landvetter på kvällen mot Hammamet i Tunisien för den traditionella träningsresan.

Läs mer