TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN MASTERPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11"

Transkript

1 TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN MASTERPLAN TEMA - Peter Peter Chamberlain Golf & Karl-Oscar Course Development Seth

2 Inledning Få banor har de förutsättningar som Timrå Golfklubb besitter. En väl lagd bana med en stor mängd vatten ger en bra utgångspunkt. Sträckningen är väl naturanpassad och endast på enstaka ställen skiljer sig det försiktiga formspråket från naturens förutsättningar. Från gul tee ligger 8 av banans 10 par 4-hål i längdkategori meter utan att markhöjdskillnad påverkar. Därtill kommer vindfaktorn. 3 av de 4 par 3-hålen är av nästan samma längd (två i samma vindriktning). Par 5-hålen har varierande riktningar, men tre stycken är i det kortaste laget (särskilt från vit tee). Den härskande sydvästliga vinden är motvind på två par 4-hål (hål 4 och 15), två par 3-hål (hål 3 och 14) och ett par 5-hål (hål 8). Därmed är det totalt bara 5 hål som oftast kan ha motvind. Med hänsyn till terräng och vind är banan relativt kort från gul tee sett med moderna ögon. En totallängd från gul tee på 5700 meter är minst 5% för kort i den aktuella terrängen (även med hänsyn till vattenhindren). Från vit tee är banan 25% längre än från gul tee och från röd tee är banan 13% kortare än från gul tee. En längdökning av banan från gul tee med ca 5-8% skulle lyfta fram banan till en modern nivå (mest på par 4- och par 5-hålen). En ökning i längd från vit tee på cirka 5-6% skulle ge en längd av cirka meter (nu för tiden är en elitspelarens tävlingsarena ca meter beroende på terräng, vind mm). De ovannämnda förlängningarna ökar skillnaden mellan gul och röd tee till en mer modern skillnad på 18-20%. Banan från blå tee är cirka 8% längre. Är det utmanande nog? Hur upplevs banan av medlemmar och gäster från röd och blå tee? Mycket av ovanstående hänger ihop med golfklubbens filosofi och målsättning. Hur vill golfklubben att banan ska utvecklas? Hur mycket ska spel från vit och blå tees prioriteras? Kan banan klara sig i en eventuell konkurrenssituation? Bunkrar Mycket har förbättrats sedan första besöket, men en fortsatt översyn av bunkrarnas placeringar, storlek, form och synlighet behövs. Många bunkrar är av så kallad hål-i-mark-typ. De är alltså osynliga från avstånd. Dessutom är många kullar skapade framför bunkrarna, någonting som är absolut fel i modern golfdesign. Många bunkrar ligger vid ett, för Bogeygolfaren, känsligt avstånd på meter från gul tee. Är klubbens filosofi att straffa maximala golfslag eller att belöna dem? På en strategiskt designad bana ska hinder straffa misslyckade slag och belöna (= uppmuntra) bra golfslag.

3 Greener Greenerna på banan är för det mesta trevliga och lagom utmanande på puttningsytan. Området runt omkring behöver översyn, särskilt med tanke på att många greener är mycket smala. Därför måste närliggande områden ingå i greendesignen och skötseln. Detta medför även att ruffområden nära greenområden bör ses över med tanke på dess närhet till greenens målområden. Strategi Det finns många intressanta golfhål på banan. En del kan dock utvecklas ännu mer och på så sätt bli mer intressanta samt mer utmanande för alla typer av spelare. Att lita på ett, eller flera träd, som står mitt i spellinjen för att göra ett golfhål strategisk intressant, är att nedvärdera hålet för övrigt och gör spelet till ett hasardspel (= pinball). Ett träd kan mycket väl styra upp spelet, så att det är strategiskt fördelaktigt att vara på den ena sidan av fairway för inspel, men inte när det är i vägen var man än ligger på fairway! Det är också ett krav att spelaren ska kunna se diverse målområden från tee och även var bollen tar vägen utanför fairway. Det betyder inte att man ska ta bort massor av träd utan skapa en vista som är luftig - man kan alltså se genom och förbi träd. Spelet ska inte styras eller fördröjas via täta skogspartier, som är för mycket i vägen för spelet. Att träffa och kontrollera en golfboll är svårt nog utan för mycket motstånd från golfbanan! Dessutom har nästan 70% av Sveriges golfare över 25 i handicap!

4 Höj kvaliteten på kant. Björkar tas bort. Lägre klipphöjd för gräs mellan träddunge och greenområde. Variera klipplinjen mer så att det blir naturligt. Bakdelen av bäckfåran markeras tydligare genom en skarpare brytning. Mjuka upp kulle så att den inte döljer bunker bakom. Bunker formas om. Bakre delen av bunker höjs och sanden dras upp mot kanten. Bro utformas så den får mer parkkaraktär. Ny fairwaybunker. Bunker tas bort och ersätts av ett lågt kullsystem.

5 Kullen som skymmer bunkern tas bort. Bro bör göras mer parklik. Gör trädområden nära greenområden mer spelvänliga genom kortare klippning. Björkarna till vänster om green gallras för att förbättra markförhållanden nära greenytan.

6 Det är viktigt att hålla en hög nivå på foregreen då puttytan annars blir smal.

7

8 Rensa och gallra till höger och bakom greenområdet för att skapa en bättre kontakt med vattnet. Höjd mjukas upp. Befintlig kulle mjukas upp och området formas med svackor och kullar. Svackan närmast puttytan görs med foregreen karaktär. Gång flyttas från greenområde. Förbättra och utöka foregreenområdet. Höj det något.

9 Björk närmast green tas bort. Enstaka mindre buskar och mindre träd tas bort och ytan görs iordning. Förbättra och utöka foregreenområdet.

10 Greenbunker flyttas närmare puttytan. Bakkanten höjs för att förtydliga bunkerns placering och omfattning. Bakom bunkern görs en grässvacka. Greenområde formas om och ny grässvacka placeras till höger. Bunkersystemet bör göras om - dels för att den syns dåligt från fairway, dels för att den kan göras mer spännande. Nytt bunkersystem för de långtslående.

11 Bunker görs om så att den syns bättre och blir mer spännande med en tydlig karaktär. En gallring på kanterna har förbättrat sikten.

12 Kantens kvalitet förbättras så att det blir en tydligare del av greenområdet. Klipplinjer kring greenområde anpassas mer efter naturen. De är allför statiska idag. Golfen följer naturen, inte tvärtom. Ny sandbunker. Gallra skogsdungen.

13 En gallring bakom greenområdet för att tydliggöra den vackra utsikten. Området gallras. Ex. klippning efter naturen. Naturligtvis inte alltid lika självklart som här, men det går ofta att hitta något att bygga på.

14 En möjlighet är att lägga till en greenbunker, strax bakom det borttagna trädet. Område snyggas till och stubbar tas bort. Sannolikt bör dränering ses över. Kanten görs tydligare genom en skarpare brytpunkt närmare green. Mer sten gör att mindre skötsel krävs. Området mellan kant och puttyta modelleras så att det blir den tydligare del av greenområdet.

15 Björk tas bort. Kanten mot vattnet kan göras mer skötselvänligt genom en eventuell strandskoning av sten. Gallring för bättre kontakt med vattnet.

16 Foregreen klipps ut. Höj området något och förbättra kvaliteten på området. Förbättra det gallrade området. Rensa bort stubbar och ris. Svår ruff höger om green. Den bör tunnas ut. Vit tee flyttas till vänster för att skapa en mer Timråutsikt mot sjön. Det ger dessutom ett mer utmanande och spännande utslag.

17 Bunker tas bort. Stubbar tas bort efter gallring. En mer Timråutsikt skapas.

18 Mindre kulle framför greenbunker tas bort. Den bakre halvan på bunkern tas bort. På resterande höjs bakkanten och sanden dras upp så att den syns tydligare vid inspel. Fairwaybunker tas bort. Gallra 3-5 stycken björkar. Gallra vänstersidan för bättre sikt.

19 Bakre halvan av bunkern tas bort. Ny kant höjs så att bunkern blir tydligare vid inspel. Mindre kulle framför greenbunkern tas bort. Bunker förtydligas. Nytt bunkersystem. Några björkar till tas bort på vänster sida.

20 Bunker görs om till grässvacka. Fairwaybunkrar måste bli tydligare. Bakkanten höjs och sanden dras upp så att de syns väl från fairway. Det krävs åtgärder för att förbättra fairway. För att vattnet ska kännas mer närvarande flyttas fairway (där underlaget tillåter det) närmare ån utmed hela vänstra kanten.

21 Fairwaybunkrar syns dåligt från tee. Grässvacka Främre bunkern tas bort och ersätts av grässvacka.

22 Kull och svacksystem läggs till mellan väg och puttyta. Bunkrarna formas om och integreras med nya omgivande svackor och kullar. Kullen till höger sänks för att inte skymma greenbunkern och bakre delen av green. Ny fairwaybunker definerar målområdet, ökar utmaningsgraden och kräver ett beslut, såväl av höghandikapparen, som elitspelaren.

23 Högra delen av kullen framför greenbunkern sänks. Ny fairwaybunker i kulle definerar olika målområden.

24 Bunker bakom putt-yta görs om till grässvacka. Svackan får gärna vara ganska lång så att bollar rullar från putt-yta. Foregreen utökas på lämpliga ställen kring puttytan för att skapa fler spelsituationer. Ny svacka och kullsystem till höger om green. Ytan görs till foregreen. Bunker görs om till svacka. Befintlig bunker formas om så att den får mindre sandyta.

25 Bunker till vänster syns ej. Svackor och kullsystem gör greenområdet mer spännande och skapar många nya spelsituationer.. Ex. finklippt svacka. Lägre vegetationen höger om greenområdet tas bort för att exponera vattnet bättre.

26 Ny pottbunker. Fairwaybunker delas i två delar. Överbyggnad sänks så att bro inte skymmer vid utslag. Bunker utökas mot green och ökar utmaningsgraden betydligt vid inspel. Green kan klippas ut. Stubbar tas bort. Pors rensas och ersätts med ruff fram till granen. Gemensam vit och gul tee. Tillbyggnad sker framåt.

27 Bunker formas om och utökas mot puttytan. Fairway breddas. Fairway begränsas till 220 meter för att ett slag över vattnet verkligen ska löna sig. Skogen till höger gallras för att ett vågat slag över vattnet ska belönas med en möjlighet att nå green. Ta bort eventuella träd som skymmer sikten mot fairway.

28 Område täcks med bra material och nya grässvackor etaberas. Utöka foregreen, framför och på sidorna. Det skapar mer spelsituationer och gör greenområdet mer intressant. Klipp slänten mot vattnet för att öka parkkänslan. Sista trädet tas bort. Nya grässvackor.

29 Kanten till vänster mot vattnet görs i ordning för att öka parkkänslan. Ex. ny spelbar yta. Glesa ut skogen på den vänstra sidan. När gallringen genomförs bör delar av underliggande ytor också göras spelbara.

30 En del träd till tas bort och semiruffkanten klipps med större variation intill skogskanten. Det ger ett luftigare intryck, snabbar upp spelet.

31 Foregreenområde förlängs mot spelet. Semiruffkanten utökas och klipps intill skogskanten. Försök också att variera klippningen något så att rörelsen blir mer naturligt. Golfen följer naturen och inte tvärt om. När vegetationen blir för hög begränsas kontakten med vattnet. Vid senaste besöket 2009 var vegetationen betydligt bättre, men det kommer att vara en stående punkt i skötseln om denna goda bild ska bibehållas.

32 Greenområdet kan med fördel breddas mot vattnet, cirka 10 meter. Läckert vore att använda samma karaktär som stenarna ute i vattnet och bygga upp en kant mellan greenområdet och vattnet. Gul markering sänks till marknivå.

33 Främre delen av green breddas ut mot vattnet. Kanterna görs iordning. Förslagsvis görs de skarpare. De kan med fördel få en skoning med sten till medelvattennivå. För att få ett sammanhängande intryck bör man använda samma typ av sten som finns längre ut i vattnet (se nedan). Finns det möjlighet bör botten grävas djupare för att säkerställa en viss vattennivå. Om botten inte syns ser det mer städat ut. Man undviker dessutom ett tidskrävande moment där alla som hamnar i hindret ska leta upp sin boll. Tydligare kanter.

34 Forma om puttytan och skapa fler målområden. Greenområdet sträcks mer mot vattnet. Befintlig bunker formas om för att integreras i greenområdet. Ny grässvacka. Ny greenbunker. Modellera grässvacka Yta förbättras till foregreenklass Yta förbättras. Rensa mer i buskaget utmed den högra kanten. Man måste enklare se var bollen landar. Nytt bunkersystem.

35 Björk mitt i spellinje tas bort. Yta mellan vatten och spellinje förbättras och bunkrar görs tydligare och integreras i spelstrategin. Yta till vänster förbättras och höjs till foregreenkaraktär. Yta innan vattnet utökas och förbättras så att den blir ett tydligt alternativ att spela från. Nytt bunkersystem. Gallra högersidan så att man enklare kan se var bollen landar.

36

37 En helt annan upplevelse och utmaning väntar de som spelar in på föreslaget 16:e greenområde. Området kring puttytan har rikligt med mjuka rörelser, både svackor och höjder som erbjuder en stor variation i spelsituationer. Vattnet är och förblir en utmaning. Greenområdet förlängs mot vattnet så kopplingen till utmaningen blir tydligare vid inspelet. Den nya puttytan får en stor variation i svårighetsgrad beroende på vart man väljer att placera flaggan. Högersidan vaktas av två bunkersystem. En pottbunker längst fram och en mer variationsrikt formad bunker längre bak till höger. Mellan bunkersystemen går en slinga av fairway för den som inte vill eller kan spela över. Vänstersidan kantas av svackor och kullar. En del svackor med foregreenkaraktär, andra inte. Mitten ser för det otränade ögat förvånansvärt enkelt ut, men en kort flaggplacering kräver ett väl avvägt slag, kanske till och med spinn för att få bollen att stanna.

38 Greenområdet måste göras om! Området omformas för att greenen ska kännas mer välkomnande och spännande. Området flyttas närmare vattnet för att de ska upplevas och bli en del av spelet. Höger sida av greenområdet och fairway ramas in med kullsystem och planteringar. Kulle sänks för att göra vattnet synligt. Teeområdet höjs något för att göra greenområdet tydligare. Möjlig ny vit tee för att öka utmaningsgraden.

39 Befintligt greenområde. Nytt greenområde. Idag har klubben förbättrat så mycket man kan utan att helt bygga om greenområdet. Bilden ovan visar befintlig situation och hur greenområdet skulle kunna utformas om man väljer att göra om hela.

40 Bunker görs om till grässvacka. Ursprunglig bunker görs om till grässvacka. En ny mindre pottbunker formas i befintlig höjd till vänster om putt-yta. Bunkern delas upp i tre pottbunkrar, mer anpassade till spelarens valmöjligheter och skicklighet. Kullen sänks på högra sidan för att göra bunkersystemet bakom tydligare. De flesta svackor kring putt-ytan kan vara av semiruffkaraktär. Svacka mot vattnet kan dock vara riktigt välklippt.

41 Greenbunker syns ej bakom kulle. När bunkern till stor del blir grässvacka skapas en bredare passage och minskar det koncentrerade slitaget. Fairwaybunkersystemet formas om och delas upp i tre delar. När arbetet är genomfört är det också viktigt att anpassa klipplinjerna.

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb Masterplan Hudiksvalls Golfklubb HUDIKSVALLS G O LFKLU B B Masterplanen är framtagen av Carl Heed, Peter Barås, Sven-Olof Lindgren, Daniel Westling och Filip Modig. Med synpunkter från Bankonsulent Kim

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

59, 283m 56, 252m 53, 252m 46, 179m

59, 283m 56, 252m 53, 252m 46, 179m HÅL 10, PAR 4 Ny tee 59 Tee 46 och 41 flyttas till höger klipps med optimerad spellinje Ny dragning av gångvägen mot tee 46 och 41 Befintliga gångvägen planteras med buskage 3st nya FW-bunkrar byggdes

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

Banvision Gagnefs GK

Banvision Gagnefs GK Banvision Gagnefs GK ver_1 SYFTE: Banvisionen är under uppbyggnad för fortsatt utveckling av golfbanan på Gagnefs GK, av och med representanter för medlemmar i klubben MÅL: Utveckla golfbanan och göra

Läs mer

Innehåll. Syfte Målsättning Organisation Tidsplan Generellt Hål-9. Hål-18. Hål-13 Hål-14 Hål-15. Hål-10 Hål-11. Korthålsbanan Klubbhus Övningsområden

Innehåll. Syfte Målsättning Organisation Tidsplan Generellt Hål-9. Hål-18. Hål-13 Hål-14 Hål-15. Hål-10 Hål-11. Korthålsbanan Klubbhus Övningsområden MASTERPLAN MASTERPLAN Innehåll Syfte Målsättning Organisation Tidsplan Generellt Hål-1 Hål-2 Hål-3 Hål-4 Hål-5 Hål-6 Hål-7 Hål-8 Hål-9 Hål-10 Hål-11 Hål-12 Hål-13 Hål-14 Hål-15 Hål-16 Hål-17 Hål-18 Korthålsbanan

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Tel Banguide

Tel Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

PAR 4 HCP 12. Greenmått Vatten. Träd

PAR 4 HCP 12. Greenmått Vatten. Träd 1 19 14 HCP 12 21 46 113 Träd Vatten 195 154 Hål 1 Från tee hitta en siktpunkt på den vänstra sidan på fairway, björken till höger i doglegen bör du sätta ur spel. Hellre kort om hål än lång på inspelet

Läs mer

Masterplan för 2014-2017

Masterplan för 2014-2017 1 Reviderad 2015-05-28. Alla rader med överstrykning är färdiga enligt plan. Masterplan för 2014-2017 Banan ändras till hektometersystem 41-63. Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

Läs mer

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21 Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb Antagen på Höstmötet 2013-11-21 1 Innehållsförteckning Inledning Utvecklingsplan... 4 Bakgrund anläggning... 4 Målsättningar och förslag... 5 Spelbarhet - Tillgänglighet...

Läs mer

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till Banguidens information Nästa tee Vattenhinder Skog Röd platta 100 m till mitten green Gulsvart pinne 150 m till mitten green Kulle Enstaka träd Banans gräns Out of bounds Slänt 00 = greendjup Slänt 000

Läs mer

HÅL 5, PAR 4. 59, 237m 56, 224m 53, 191m 46, 161m 41, 131m. 59, 263m 56, 250m 53, 217m 46, 189m 41, 158m. Förhärskande vind riktning

HÅL 5, PAR 4. 59, 237m 56, 224m 53, 191m 46, 161m 41, 131m. 59, 263m 56, 250m 53, 217m 46, 189m 41, 158m. Förhärskande vind riktning Tee 59, 411m Tee 56, 401m Tee 53, 367m Tee 46, 335m Tee 41, 308m HÅL 5, PAR 4 Ny tee 46 Området mellan hål 5 och 7 vid dogleg får ett gemensamt kullsystem som planteras med buskage En nya FW-bunker på

Läs mer

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar Varbergs Golfklubb Östra Banan Översikt/förbättringsplan 2015 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Säkerhet 3 Greener 4 Tees 5 Bunkrar 5 Fairways 5 Vägar 5 Hål 1 7 Hål 2 8 Hål 3 9 Hål 4

Läs mer

BANGUIDE. Kungälv-Kode GK Hemsida: Telefon: E-post: KIOSK DRIVING RANGE

BANGUIDE. Kungälv-Kode GK Hemsida:   Telefon: E-post: KIOSK DRIVING RANGE BAGUIDE 150 100 KIOSK 150 200 DRIVIG RAGE Kungälv-Kode GK Hemsida: www.kkgk.se Telefon: 0303-513 00 E-post: info@kkgk.se HÅL 1 HÅL 2 Ett svårt öppningshål med vatten efter hela högersidan och en svårläst

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Formspråk... 4 Tees... 4 Fairway... 5 Bunkrar... 6 Klippning och Klipplinjer... 7 Avslutning... 8 2 Bakgrund

Läs mer

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN -06-02 Sida 1(9) UTVECKLINGS- OCH FÖR GOLFBANAN LÄSANVISNING Åtgärdsplanen är ett dokument där både absolut nödvändiga åtgärder och idéer, visioner och tänkbara möjligheter för utveckling av banan beskrivs.

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen Toaletter WC finns efter hål 4. Du når toalett vid grillstugan efter hål 9 och efter hål 13 på väg mot klubbhuset. Dricksvatten Vid klubbhuset/restaurangen. Påfyllning av dricksvatten efter hål 4, grillhuset

Läs mer

Falkenbergs Golfklubb

Falkenbergs Golfklubb Falkenbergs Golfklubb Introduktion General comments Efter ett antal besök på er golfanläggning vill jag ge följande tankar och kommentarer om era banor. Jag har funnit att era banor är populära och välskötta.

Läs mer

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 Bättre sand i bunkrarna Jag saknar ett antal bolltvättar.hål 13 är ett stopphål, där vore det bra om man skyltade att bakomvarande boll slår ut innan

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m BILLINGENS GOLFKLUBB BANGUIDE 2017 1 HÅLETS HÖJDPROFIL Tee [gul] 95 m Green 0 m -1,4 m +0,8 m Spelstrategi: Ett generöst öppningshål tar dig från klubbhuset och ut på banan. Spoon räcker gott från tee.

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

Övriga synpunkter på banenkäten

Övriga synpunkter på banenkäten 1 Trevligt initiativ och bra med omväxling 2 Storäng I, dock kan båda sträckningarna vara ett alternativ. Gör istället ett försök att förlänga/försvåra hål 9 med en dogleg till eller ett vattenhinder i

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK.

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB 2013 03 25 UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. Innehållsförteckning 1. Bakgrund utvecklingsplan... 3 2. Bakgrund anläggning...

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version

Utvecklingsplan för Ryas banor Version Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2014-1 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

Banvärdering enligt slopesystemet.

Banvärdering enligt slopesystemet. Banvärdering enligt slopesystemet. SÅ VÄRDERAS SVENSKA GOLFBANOR Hej! Vi söker dig som är engagerad och vill göra en elitsatsning. (4) Banvärdering enligt slopesystemet Så värderas svenska golfbanor Har

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana, nuläge, krav och målsättningar.

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana, nuläge, krav och målsättningar. Kravdokument Banan Sjögärde GK Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana, nuläge, krav och målsättningar. Om dokumentet En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar

Läs mer

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Utmaningar Långa rondtider För svårt uppsatta banor Sämre golfare slutar spela ( avhopparstudien ) Mål Rimliga rondtider En svårighetsgrad som passar alla

Läs mer

Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015

Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015 Varbergs Golfklubb Västra Banan Översikt/förbättringsplan 2015 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Greener 3 Tee 4 Bunkrar 4 Fairway 5 Ruff 6 Övningsområdet 7 Hål 1 9 Hål 2 10 Hål 3 11

Läs mer

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar.

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Kravdokument Banan Sjögärde GK Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Om dokumentet En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar

Läs mer

Kävlinge Golfklubb Masterplan och skötselplan

Kävlinge Golfklubb Masterplan och skötselplan Kävlinge Golfklubb Masterplan och skötselplan 2019 2028 Masterplan och skötselplan för Kävlinge GK 2019-2028 Denna masterplan är framtagen av Bankommittén i Kävlinge GK med stöd av Magnus Sunesson som

Läs mer

BANGUIDE. Golfklubben med trivsel & gemyt i en unik miljö

BANGUIDE. Golfklubben med trivsel & gemyt i en unik miljö BANGUIDE Äppelgårdens GK Golfklubben med trivsel & gemyt i en unik miljö Välkommen till Äppelgårdens GK! Vi önskar dig en trevlig runda på våra utmanande 18-hål i unik miljö med skiftande karaktärer. En

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

CONCEPTUAL MASTERPLAN AV PHILIP SPOGÀRD NOVEMBER 28, 2016

CONCEPTUAL MASTERPLAN AV PHILIP SPOGÀRD NOVEMBER 28, 2016 CONCEPTUAL MASTERPLAN AV PHILIP SPOGÀRD NOVEMBER 28, 2016 SPOGÁRD & VANDERVAART EXPERIENCE & AWARDS PROJECT WORK IN 1+ COUNTRIES ON CONTINENTS. MOST AWARD-WINNING GOLF COURSE ARCHITECTS IN EUROPE, SINCE

Läs mer

Lycke Golfbana. Banguide

Lycke Golfbana. Banguide Lycke Golfbana Banguide Spelstrategi Hål 1 Ett lagom utmanande öppningshål med generöst tilltagna landningsytor. Det man bör se upp med är de diagonala vattenkanalerna till vänster. Samtidigt öppnar

Läs mer

GOLFÖVNINGAR LEVEL 6. HCP PUTTNING 1 2. PUTTNING 2 3. PUTTNING 3 KLOCKAN, 1,3 M LUTNING I FYRA VÄDERSTRECK 20 I RAD

GOLFÖVNINGAR LEVEL 6. HCP PUTTNING 1 2. PUTTNING 2 3. PUTTNING 3 KLOCKAN, 1,3 M LUTNING I FYRA VÄDERSTRECK 20 I RAD 1. PUTTNING 1 KLOCKAN, 1,3 M LUTNING 1,3 m Lägg 12 bollar runt ett hål, 1,3 m från hål. Välj ett hål med plant underlag. Läs linjen inför varje putt. Du är klar med övningen när du satt minst 10 av 12

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Välkommen till golfen. SÅ KOMMER DU IGÅNG. 9bra saker. att veta. om spelet.

Välkommen till golfen. SÅ KOMMER DU IGÅNG. 9bra saker. att veta. om spelet. Välkommen till golfen. SÅ KOMMER DU IGÅNG 9bra saker att veta om spelet. 18 Green. Vattenhinder. Bunker. Fairway. Tee. 1. Golfbanan. En bana består oftast av 18 hål med olika längd: par 3 som är kortast,

Läs mer

BANGUIDE. Välkommen till Skepparslövs Golfklubb. Reception: Krogen:

BANGUIDE. Välkommen till Skepparslövs Golfklubb. Reception: Krogen: BANGUIDE Välkommen till Skepparslövs Golfklubb Reception: 44-22 95 8 Krogen: 44-22 9 22 www.skepparslovsgk.se VÄLKOMMEN TILL SKEPPARSLÖVS GK Vi hoppas att denna banguide skall vara till hjälp! På klubben

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning Innehållsföreteckning Bakgrund sid 2 Historik sid 2 Layout och spelupplevelse sid 2 Säkerhetsrisker -hål 1 sid 3 -hål 7 sid 3-4 -hål 8 sid 4 -hål 9 sid 5-6 -hål 11 sid 6 -hål 12 sid 7 -hål 13 sid 8-9 -hål

Läs mer

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR BANFÖRBÄTTRINGAR 2014 140225/SN 140311/SN 140609/SN Prioritet Kostnad Start Klart Deltagare RJ, L-OJ, SN RJ, L-OJ, SN RJ,L-OJ,PN,EA Status Detta är än så länge första steg på att bygga upp en långsiktig

Läs mer

DD TEST 2016 Multiple choice regler

DD TEST 2016 Multiple choice regler DD Multiple choice regler 2016-03-14 1 (7) DD TEST 2016 Multiple choice regler OM INTE ANNAT FRAMGÅR AV FRÅGAN ELLER SVARSALTERNATIVEN SKA DE TOTALA ANTALEN PLIKTSLAG ANGES FÖR DE BESKRIVNA HÄNDELSERNA.

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013.

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Växjö 2013-06-20 Mikael Frisk Mora GK Box 264 Sandängarna 792 24 Mora Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Syfte med besöket: Var att vi skulle titta på banan inför RM Äkta makar 2013. Medverkande:

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

GOLFÖVNINGAR LEVEL 5. HCP PUTTNING 1 2. PUTTNING 2 3. PUTTNING 3 KLOCKAN, 1 M PLANT UNDERLAG KLOCKAN, 1 M LUTNING LÄNGDKÄNSLA, 1-6 M

GOLFÖVNINGAR LEVEL 5. HCP PUTTNING 1 2. PUTTNING 2 3. PUTTNING 3 KLOCKAN, 1 M PLANT UNDERLAG KLOCKAN, 1 M LUTNING LÄNGDKÄNSLA, 1-6 M 1. PUTTNING 1 KLOCKAN, 1 M PLANT UNDERLAG Lägg 12 bollar runt ett hål, 1 m från hål. Välj ett hål med plant underlag. Läs linjen inför varje putt. Du är klar med övningen när du satt minst 10 av 12 puttar.

Läs mer

Nya golfregler Punkt 3 PLIKTOMRÅDEN Ny definition. LÄTTNADSOMRÅDE är också en ny definition.

Nya golfregler Punkt 3 PLIKTOMRÅDEN Ny definition. LÄTTNADSOMRÅDE är också en ny definition. Banan/spelfältet Grundläggande som du bör veta om banan: Det finns fem definierade områden på banan, och det finns flera typer av definierade föremål och förhållanden som kan ha störande inverkan på ditt

Läs mer

OBS! Det är slagspelsregler (till skillnad från matchspel) om inget annat nämns.

OBS! Det är slagspelsregler (till skillnad från matchspel) om inget annat nämns. Regelpromenad 2019 - OBS! Det är slagspelsregler (till skillnad från matchspel) om inget annat nämns. Hål nr 1. Fråga: Din boll har hamnat i kullen till höger. Du råkar trampa på den när du går och letar

Läs mer

Hål 8, par 5, med vild ruff men också med tydliga linjer runt tee. Vyn över Öresund och Danmark skapar naturlig känsla, liksom de nya klipphöjderna.

Hål 8, par 5, med vild ruff men också med tydliga linjer runt tee. Vyn över Öresund och Danmark skapar naturlig känsla, liksom de nya klipphöjderna. Hål 8, par 5, med vild ruff men också med tydliga linjer runt tee. Vyn över Öresund och Danmark skapar naturlig känsla, liksom de nya klipphöjderna. 28 Golf Digest o k t o b e r 2 0 1 2 historien om Nya

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

Mål och kvalitetsdokument för skötsel av Varbergs GK s banor

Mål och kvalitetsdokument för skötsel av Varbergs GK s banor Mål och kvalitetsdokument för skötsel av Varbergs GK s banor Dokumentet beskriver målsättning och kvalitet för våra båda 18-håls banor samt för övningsområden under normala förhållanden Det fastställda

Läs mer

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5 VIKNINGSINSTRUKTIONER STEG Skriv ut övningen på en A4-papper. Anpassa inte skalan till dokumentets storlek. Behåll istället originalstorleken (00%) Du kan göra nödvändiga justeringar via skrivarinställningarna

Läs mer

Regel 25. Onormala markförhållanden. Pluggad boll. Fel green.

Regel 25. Onormala markförhållanden. Pluggad boll. Fel green. Regel 25 Onormala markförhållanden. Pluggad boll. Fel green. Regel 25-1 Onormala markförhållanden. Onormala markförhållanden Är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på

Läs mer

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/ Inledning: Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/11 2016. Jag, som ny ordförande i klubbens bankommitté,

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt av SGF:s VO för Spel- & Tävling Bakgrundstext finns i Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015 kapitel 15.9, 15.10 och 15.11 Course Set-Up

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

LINDESBERGS GK 18-HÅLSBANAN Spelare Datum Tid

LINDESBERGS GK 18-HÅLSBANAN Spelare Datum Tid Banguide LINDESBERGS GK 18-HÅLSBANAN Spelare Datum Tid Tävling Gul Exakt hcp Erh. slag Golf-ID Röd Hål Gul Röd Par Index Slag Markör Score Poäng Score Poäng Score Poäng Score Poäng Puttar 1 152 124 3 7

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN.

MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN. MASTERPLAN 18 HÅLS BANAN. Hål 18 håls banan. (Uppdaterad 22/4 2015) Ansvarig Budget Kostnad Utförande tid 1 Ändra form höger bunker för att passa in i greenområdet (lättare att sköta). Lars 4 000 kr 2015

Läs mer

NYA GOLFREGLER 2019 Nya/ändrade Definitioner

NYA GOLFREGLER 2019 Nya/ändrade Definitioner NYA GOLFREGLER 2019 Nya/ändrade Definitioner Klubblängd Tidigare vilken klubba som helst. Nu är det den längsta klubban spelaren har i bagen förutom puttern. Pliktområden Tidigare Gult alt Rött Vattenhinder.

Läs mer

Bunkerrenovering Upsala Gk HGU Andreas Westin

Bunkerrenovering Upsala Gk HGU Andreas Westin Bunkerrenovering Upsala Gk HGU-2017 Andreas Westin Bakgrund Upsala Golfklubb bildades 1937, och består nu av en 18-hålsbana och två 9-hålsbanor varav en pay & play bana. Under 2008-2009 utfördes en omfattande

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

Måldokument och kvalitetsmanual för golfbanor

Måldokument och kvalitetsmanual för golfbanor Måldokument och kvalitetsmanual för golfbanor Dokumentet beskriver målsättning och kvalitet för våra 18 hålsbanor, Pay & Playbanan samt övningsområden under normala förhållanden 2016. Det fastställda måldokumentet

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

[Företagets namn] [Dokumenttitel] [Dokumentets underrubrik] Susanne Persson (Golf) [Datum]

[Företagets namn] [Dokumenttitel] [Dokumentets underrubrik] Susanne Persson (Golf) [Datum] [Företagets namn] [Dokumenttitel] [Dokumentets underrubrik] Susanne Persson (Golf) [Datum] Första träffen välkommen till golfen Beskrivning Under den första träningen är spelet och fördelarna med golf

Läs mer

Svar på regelpromenadens frågor!

Svar på regelpromenadens frågor! Svar på regelpromenadens frågor! 2013-07-10 SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den.

Läs mer

Banguide - Funäsdalen Golf

Banguide - Funäsdalen Golf Hål 1 Bockfoten (par 5) 435m Hål 2 Gråstöten (par 4) 380m På ettans tee får man glömma alla drömmar om kanondriven. Lämna de långtslående klubborna i bagen, för nedanför backen rinner "Golfströmmen", som

Läs mer

Spelaren vidrör i baksvingen bunkerväggen som är en torvad sida i bunkern. Svar: 0. Definition Bunker, Dec.13-4/34

Spelaren vidrör i baksvingen bunkerväggen som är en torvad sida i bunkern. Svar: 0. Definition Bunker, Dec.13-4/34 SGF:s regelfrågebank: Vilken påföljd? (Antal pliktslag, diskvalifikation eller förlorat hål) Nedan följer ett antal frågor och svar om golfregler, skrivna av Svenska Golfförbundets regelkommitté. Golfklubbar,

Läs mer

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret!

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret gör det enklare. Golfäventyret är barnens resa i golfen vägen från att vara ny till att

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

Regel 24. Hindrande föremål.

Regel 24. Hindrande föremål. Regel 24 Hindrande föremål. Hindrande föremål är alla konstgjorda föremål utom - föremål som markerar out of bounds och - något oflyttbart tillverkat som befinner sig out of bounds är ett flyttbart hindrande

Läs mer

Regler för golfspel Klubbpresentation

Regler för golfspel Klubbpresentation Regler för golfspel 2019 Klubbpresentation Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel. Den största moderniseringen sedan 1952. 34 regler blivit 24, som är snällare mot den vanliga golfarens

Läs mer

Bunkerrenovering. Greenbunker hål 3, Lyckorna GK. Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK

Bunkerrenovering. Greenbunker hål 3, Lyckorna GK. Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK Bunkerrenovering Greenbunker hål 3, Lyckorna GK Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK 1 Sammanfattning I mitt arbete har jag skrivit om renovering av gamla bunkrar. Jag har följt och dokumenterat

Läs mer

LÅNGSIKTIG MASTERPLAN LYCKORNA GK

LÅNGSIKTIG MASTERPLAN LYCKORNA GK LÅNGSIKTIG MASTERPLAN LYCKORNA GK Vision Masterplanen i sin helhet presenterar en bana som efter ombyggnaden blir en modern version av Anders Amilons skapelse från 1967. Masterplanen blir även ett viktigt

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

Examensarbete HGU

Examensarbete HGU Examensarbete HGU 2015-2017. Av Peter Landgren Bedinge GK FINISH? Tveksam finish i bilden ovan. Frågeställningar: Finish på en medelgolfbana typ Bedinge GK. Vad är finish? Viktigt eller inte? Kostnader?

Läs mer

040-485690 kansli@tegelberga.se www.tegelbergagk.se 2018 VÄLKOMMEN TILL TEGELBERGA GK! Vi hoppas att din golfrunda idag kommer att bli en härlig upplevelse. Banguiden kan hjälpa dig när du bestämmer vilken

Läs mer

Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor.

Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor. GOLFVETT Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor. Golfvett handlar om: Säkerhet Hänsyn Banvård Speltempo Golfens 200-åriga

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg PUBLIKATION 2007:133 Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Publikation:

Läs mer

Verksamhets- och Miljöplan.

Verksamhets- och Miljöplan. 1 Verksamhets- och Miljöplan. MÅLDOKUMENT gällande banverksamheten i Lindesbergs Golfklubb Lindesberg 1996-12-15 Reviderad 1997-01-14 Reviderad 2002-02-28 Reviderad 2004-01-10 Reviderad 2010-03-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer