Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan Golf Course Architecture by Caspar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar"

Transkript

1 Varbergs Golfklubb Östra Banan Översikt/förbättringsplan 2015

2 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Säkerhet 3 Greener 4 Tees 5 Bunkrar 5 Fairways 5 Vägar 5 Hål 1 7 Hål 2 8 Hål 3 9 Hål 4 10 Hål 5 11 Hål 6 12 Hål 7 13 Hål 8 14 Hål 9 15 Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål Hål 18 24

3 Denna Masterplan fokuserar i första hand på Östras banans greener och greenområden eftersom det finns ett önskemål om att uppdatera dessa. Jag har emellertid också tittat vad som kan göras för att lyfta resten av banan för att ta fram banans maximala potential. Allmänna kommentarer Det är smidigt att köra till banan och parkeringsplatsen ligger i nära anslutning till allting. Området är i god kondition och ger ett trevligt intryck. Det enda som är lite störande är den rad med reklamskyltar som är placerade på gräset ovanför parkeringen. Skyltarna skulle vara mindre dominerande om de var belägna vid parkeringens sidor och samtidigt skulle det också vara mycket lättare att klippa gräset där skyltarna befinner sig idag. Bansträckning Banan startar med ett medellångt par 5. Generellt sett är det omtyckt att starta med ett par 5 hål eftersom att ett dåligt första utslag då kan rättas till. Nackdelen med ett sådant starthål kan vara att långt slående spelare vill försöka nå green på två slag vilket kan medföra en viss väntan innan spelarna framför har lämnat greenen. Det första par 3 hålet är banans tredje hål och bör inte medföra några problem med väntan. En liten missräkning är det relativt lätta hål 18. Ofta ses det 18:e hålet som den slutliga prövningen och en plats där spelarna kan vinna eller förlora en match. Trots dammen och de stora nivåskillnaderna på greenen så är hålet relativt lätt. Det finns emellertid inte utrymme för att göra några större förändringar, men det bör vara möjligt att göra hålet betydligt mer intressant. Säkerhet Säkerhet kan delas upp i två områden; inre och yttre säkerhet. Den inre säkerheten omfattar personal och spelare på banan. Den yttre säkerheten omfattar allt utanför golfbanan. Jag anser att den yttre säkerheten är mycket mer angelägen än den inre säkerheten eftersom att spelare och personal är medvetna om de risker golf kan medföra. Människor utanför banan är ofta helt ovetande. Den största faran ser jag till vänster om det första hålet där en väg och hus ligger inom räckhåll från golfbanan. I den här Masterplanen har jag lagt fram ett förslag på en lösning som skulle skapa en större säkerhetsmarginal mellan det första hålet och vägen. Jag kan förstå om klubben inte vill göra denna förskjutning av hål 1 eftersom det är en storförändring. Jag tycker ändå att klubben, för att kunna undvika kommande säkerhetsproblem, ska planera övriga hål så att hål 1 kan förskjutas. Banans layout är mycket kompakt och några hål ligger för nära varandra för att det ska vara tillfredsställande. Säkerhetsproblem på banan är främst interna och kan hanteras med skyltar och med information till spelarna. Största problemet är de hål som ligger i öst-västlig riktning. De flesta av dessa ligger närmare varandra än de 60 mter som jag 3

4 skulle rekommendera mellan fairways centrumlinjer. Några av dessa hål kan vridas något för att få ett större avstånd och därmed ge färre problem. Det är viktigt att prioritera säkerhet och om någon incident skulle uppkomma bör problemet hanteras omgående. Ett exempel på en farozon är klubbens maskinhall som ligger oroväckande nära hål 8. Det finns fler områden med säkerhetsproblem. Dessa tar jag upp i redovisningen av hål för hål nedan. Greener Alla greener utom en eller två är byggda på 70-talet. På den tiden hade man en något annorlunda byggmetodik. Greenerna är byggda på den mark som fanns utan att ta hänsyn till dränering. Det finns brister både i markdräneringen och vid avledning av ytvattnet. Detta får följande konsekvenser: Det tar mycket lång tid för greenerna att torka efter ett regn. Vid ihållande regn översvämmas greenerna vilket gör dem ospelbara. Vatten rinner från omgivningen in på greenerna vilket bidrar till ytterligare översvämning. Gräset på greenerna får dåligt växtförhållande vilket leder till sjukdom och ojämna spelytor. Greenerna behöver vattnas ofta för att hålla gräset levande. Greenerna behöver gödslas ofta för att öka tillväxten. Säsongen med bra greener blir kortare. Dagens byggteknik är baserad på USGAs green-rekommendationer. Det är en metod för greenbyggnation som säkerställer optimal dränering och samtidigt behåller tillräckligt med vatten för att säkerställa friska greener som ändå inte behöver onödigt mycket vatten. Ombyggnationen av greenerna ska fokusera på att skapa intressanta spelvillkor samtidigt som vattnet ska ha minst två eller tre ställen att rinna av på. Området runt greenerna konstrueras för att skapa varierande inspelslägen och samtidigt leda bort vattnet från greenytorna. En ombyggnad av greener och greenområden kan övervinna de problem som finns med de gamla greenerna och göra det möjligt för greeenkeepern att skapa bättre spelytor över hela säsongen. 4

5 Tees Tee-platserna på den här banan visar på många problem som är typiska för en bana byggd på 70-talet. De är i minsta laget vilket skapar problem med slitage genom uppslagna torvor. Ojämna tees på grund av sättningar och slitage Slitage från maskiner som utför underhåll. Särskilt gäller detta vid smala teeområden där de snäva svängarna ger skador. Felriktade tees som lurar spelaren att sikta bort från avsett landningsområde. Blöta tees på grund av dålig dränering. Vatten rinner in från omgivande mark vilket ökar på dräneringsproblemet. I Masterplanen har jag ritat större teeområden med separata utslagsplatser för de tre olika avstånden. De inritade teeområdena är 8 m breda vilket möjliggör en större variation vid utnyttjandet av teeområdet. Bunkrar Bunkrarna verkar till största delen vara byggda i klassisk brittisk stil. Dessvärre har många bunkrar tappat den klassiska formen på grund av många år av slitage och erosion. Idag har de mer en trist oval form utan intressant karaktär. Antalet bunkrar verkar passa för en bana av denna storlek och utseende. En uppfräschning av bunkrarna skulle ge ett effektfullt intryck samtidigt som deras placering skulle kunna anpassas mer till den moderna golfaren. Detta skulle också hjälpa till att skapa en identitet för banan som är lätt att känna igen. Fairways När jag besökte banan i slutet av förra säsongen var vissa områden på fairway väldigt blöta. För att kunna uppnå en högre kvalité under en utökad säsong behövs bättre dränering för många fairways samt bra avrinningsytor. Vägar Det finns flera typer av vägar på den här banan. Asfaltvägar runt klubbhuset och grusvägar på banan. Vissa vägar är i bättre kondition än andra. En enhetlig typ av grus- eller asfaltväg bör väljas i områden som utsätts för mycket slitage eller befinner sig i brant sluttning. I Masterplanen har jag indikerat vissa förändringar av vägarna där jag tycker att de ska flyttas till nya lägen. 5

6 Analys hål för hål 6

7 Hål 1 Det första hålet är ett medellångt par 5. Många gillar att starta med ett par 5 hål eftersom att det ger dem en god chans att starta med en bra score. Nackdelen med ett sådant starthål kan vara att långt slående spelare måste vänta på att spelarna framför har lämnat greenen innan de kan slå sitt andra slag, vilket kan skapa en liten fördröjning. Det största problemet med det hålet är närheten till vägen och de närliggande tomterna. Det är möjligt att förskjuta hålet för att nå en mycket bättre säkerhetsmarginal. Det visade förslaget har mindre marginal än önskvärt beroende på klubbens önskan att behålla några av träden mellan hål 1 och hål 2. Jag rekommenderar att man flyttar fairway så mycket som möjligt och planterar nya träd som visas på planen. Det andra problemet är det blinda inspelet till green för spelare som slår långt. Teeområdena är tillräckligt stora, men de behöver riktas om till den föreslagna vridningen av fairway. Teeområdet bör förfinas något eftersom detta är startpunkten för golfrundan. Om sluttningen upp till bänken jämte tee 55 byggs om skulle utslagsplatsen bli mer framträdande. Dessutom skulle kanske en häck planteras för att skärma av mot parkeringen. Det första utslaget har ett stort område att landa på. De två vänstra fairwaybunkrarna är synliga från tee men är inte särskilt strategiskt placerade. Deras funktion är troligen mer att tvinga spelet bort från vägen. De tre fairwaybunkrarna till höger är bra inplanerade i landskapet till skillnad från den sista fairwaybunkern som ligger lågt och inte kan ses av spelarna. Alla fairwaybunkrarna på detta hål har samma utseende och skulle gynnas av en uppfräschning. Två av tre greenbunkrar är synliga för spelare som spelar in mot green från krönet ca 100 meter kort om green. Den tredje bunkern ligger gömd bakom greenens högra hörn. Greenbunkrarna visar spår av intressanta detaljer som karaktäriserar en bunker av klassisk brittisk stil. Ingången till greenen är ett typiskt exempel på en plats där vatten från fairway samlas upp vid greenen. Det ser ut som en dränering lagts för att avleda vatten, men det vore ännu bättre ytvatten kunde avledas direkt från greenen. Vinkla hålet bort från vägen. Korrigera utslagsplatsernas riktning. Gör den första utslagsplatsen mer formell och bygg en häck för att avskilja teeområdet från parkeringen. 7

8 Hål 2 Det andra hålets utslag är omringat av flera kullar. Kullarna ramar emellertid inte bara in hålet utan skymmer också stora delar av hålet. Vattenhindret syns inte från någon av hålets tees, men det torde också vara utom räckhåll för det flesta spelarna. Tee 55 och 49 är riktade alldeles för mycket till höger. De är också slitna och ojämna. På höger sida om tees finns det en liten del med en utsliten grusväg. Om de små buskarna vid vägen tas bort skulle det bli tillräckligt med utrymme för att ta bort grusvägen och bara ha en gräsyta. Vid en eventuell flytt av det första hålet behöver det andra hålet också flyttas något till vänster. Detta skulle medföra att vattenhindret kommer mer i spel och hålet blir mer intressant. Lägre delar av fairway blir väldigt blöta. Alla tre greenbunkrarna är synliga men de har förlorat sin form genom åren. Vatten från marken bakom greenen rinner över greenen och vidare ut vid det enda utsläppet. Detta gör att det blir ett blött område framför greenen. Rätta till utslagsriktningarna på teeområdena och anpassa dem efter fairways nya sträckning. Ta bort de kullar som skymmer utsikten över hålet. Flytta fairway till vänster. 8

9 Hål 3 Det första par 3 hålet känns inpressat mellan banans övriga hål. Hålet är helt utan höjdskillnader och idealiskt vore att flytta greenen till höger upp i backen för att skapa topografiska förändringar samtidigt som avståndet till den närliggande maskinhallen skulle öka. Tyvärr är inte detta möjligt på grund av en säkerhetskonflikt med hål 9. Mittlinjen för 9ans landningsområde ligger endast 50 meter från mitten av 3ans green. Dessutom ligger 3ans green lägre och är utom synhåll från 9ans tee vilket ökar risken. Istället bör därför greenen flyttas något till vänster samtidigt som 9ans fairway flyttas något bort från 3an. Vid dessa förändringar skulle det skapas ett avstånd på 60 meter mellan hålens mitttlinjer. Även efter dessa förändringar behövs en varningsskylt vid 9ans tee som informerar spelarna om risken att slå bollen mot 3ans green. Teeområdena är placerade precis vid sidan om vägen till maskinhallen: Detta är inte optimalt, men eftersom det är god sikt så bör det inte uppstå några säkerhetsproblem. Storleken på huvudtee är bra men ligger på samma nivå som vägen. Det bakre teeområdet bör delas i två och höjas något för att sticka ut mer. Om tee 55 och 49 delades i två separata utslagsplatser skulle det vara lättare att rikta dem mot greenen. Greenen ligger vid foten av sluttningen från hål 9 och får vatten från denna sluttning. Vid en flytt av greenen till vänster skulle ett avrinningsområde kunna skapas för att samla upp ytvattnet från greenen. Om greenen dessutom flyttas några meter närmre teeområdena skapas ett utrymme som kan användas till att skärma av maskinhallen. En avskärmande häck föreslås. Denna kan dessutom förlängas så att den följer vägen en bit. En bunker kan placeras kort om greenen. Bunkern skulle ge hålet mer perspektiv och samtidigt fungera som en optisk illusion. Dela huvudtee i två och gör dem högre för att få dem att sticka ut mer. Öka säkerheten och avskärma maskinhallen genom att flytta greenen. Plantera en häck. Bygg en ny bunker kort om green. 9

10 Hål 4 Ett ganska kort par 5. Ett vackert utslag till en fairway bortom två vattenhinder och inramad av träd och de tre bunkrarna på höger sida. Greenen ligger i en sluttning och är delvis gömd på grund åsen framför inspelet. Det är definitivt tillräckligt med åtta bunkrar för att utmana spelarna. Långt slående spelare landar sin drive över krönet, vilket är en stor fördel jämfört med de som inte kommer över backen och därför blir helt utan rull. Det finns tre till storleken bra utslagsplatser. De två mindre utslagsplatserna är dock placerade för nära hål 5. Den bakre av dem kan användas som back-tee vid tävling men den främre bör flyttas till vänster. Vägen till tee och fairway behöver fräschas upp och ändras till den nya teen. De tre bunkrarna vid utslagets landningsområde bör placeras längre bort för att vara ett större hinder för de starkare golfarna. Greenen kan flyttas något till höger för att inte hamna för nära 2ans tee. Greenen ska ligga kvar på samma nivå. Det kommer att behövas material för att åstadkomma detta. En del av detta material kan tas från vänstersidan av nuvarande green när en svacka byggs för att för att avleda vatten från greenen. Inspelsbunkrarna kort om green främjar inramningen och bör behållas men flyttas för att passa den nya greenen. Den vänstra greenbunkern tas bort och ersättas med en svacka. På höger sida räcker det med en greenbunker. Greenen kan bli riktigt krävande med utmanande flaggplaceringar. Detta behövs eftersom det är ett kort par 5 hål. Flytta den främsta utslagsplatsen vänster. Bygg om vägen till och från tee. Flytta fairwaybunkrarna för att utmana starka golfare. Flytta greenen lite till höger för att öka avståndet till 2ans tee. Flytta bunkrarna kort om green till höger för att passa den nya greenen. Behåll endast en av greenbunkrarna. 10

11 Hål 5 Den gamla teen som finns nedanför dagens tee ska tas bort om den inte längre används. Vägen upp till dagens tee behöver renoveras och göras lite längre nedanför backen för att undvika att vatten samlas där. Den bakre teen siktar för mycket till vänster om landningsområdet och bör riktas om. Till vänster framför tee 49 börjar träden bli för stora och börjar påverka utslaget. De bör gallras. Det första vattenhålet till höger är ett bra hinder som är synligt från alla utslagsplatser. Det skulle kunna förstoras något fram mot greenen och in mot fairway. Samtidigt tas den branta sluttningen ner not hindret bort liksom träden som finns mellan vattnet och fairway. Det andra vattenhindret ligger inte lika synligt eftersom inspelet slås från en lägre nivå. Genom att minska banken före hindret skulle vattenhindret bli mer synligt och få en tydligare kontur. En uppfräschning av ytterkanten av hindret skulle också förtydliga vart hindret finns. Det skulle också vara intressant att låta vattnet komma närmare greenen för att på så sätt göra inspelet mer utmanande. Den lilla kulle som ligger på vänster sida om fairway bör byggas om för att passa bättre in i omgivningen. Greenen är som många andra belägen i en sluttning med liten möjlighet att avleda vattnet från greenytan. Resultatet blir att greenen får ta emot mycket vatten från omgivningen. Dessutom smälter inte greenen in bra i omgivningen. Om greenen roteras in bakom vattenhindret skulle det vara möjligt att ta bort greenbunkern och därigenom öka tillgängligheten till 6ans tee. En ny bunker placeras kort vänster om green för att rama in inspelet. Förläng och förbättra vägen upp till tee. Rikta om den bakre utslagsplatsen i hålets riktning. Gallra träden som är i vägen för utslag från tee 49. Förstora det första vattenhindret. Förstora det andra vattenhindret. Rotera greenen något och ta bort greenbunkern. 11

12 Hål 6 Ett fint golfhål som följer landskapets naturliga höjdskillnader och med en stark inramning genom träden på båda sidor. Hålet är ganska smalt med en flaskhals belägen ungefär vid utslagets landningsområde. Det verkar som att tee 55 är nybyggd. Den är dock riktad för mycket till vänster om fairway och bör riktas om. Tee 49 saknar dränering och är väldigt blöt. Vägen längs med teeplatserna behöver renoveras för att undvika att vatten samlas där. Området bakom utslagsplatserna skulle kunna användas för att separera hålet från maskinhallen genom att plantera buskar eller med en stenmur som en fortsättning till den vänster om 5ans green. Eftersom att hålet är så smalt och kantat av träd så behövs det inga fairwaybunkrar vid utslagets landningsområde. I skogsområdet och semi-ruffen till vänster finns en del övervuxna gamla stubbar ta bort dessa för att underlätta underhåll och för att undvika ospelbara lägen. Skogen längre fram till vänster bör gallras ut. Greenen har en hyfsat bra position. För att göra dog-legget lite starkare, och för att skapa mer utrymme för en ny tee på 7an, föreslå jag att greenen flyttas något till vänster. Ett utökat dog-leg höjer kravet på ett bra placerat utslag. En ny bunker kort om greenen till höger skulle hjälpa till att förtydliga hålets sträckning. Rätta till riktningen på tee 55. Dränera alternativt höj upp tee 49. Renovera vägen längs utslagsplatserna. Bygga en mur mellan tee 55 och maskinhallen. Ta bort gamla stubbar. Gallra ut skogsområdet till vänster. Flytta greenen något till väster. Bygg en bunker kort om green. 12

13 Hål 7 Idag finns endast en stor tee som är riktad något till höger om greenen. På grund av utslagsplatsens storlek skymmer den främre delen av tee stora delar av hålet vid spel från tee 55. En ny tee föreslås i ett högre läge till höger om nuvarande tee. Utslagsvinkeln blir mer riktad mot sjön. Greenen vaktas av en enda stor bunker. Detta orsakar slitage eftersom den blockerar tillträdet till greenen. Om greenen flyttas något till vänster skulle ytvattnet kunna rinna av till höger om greenen och det skulle ge ett mer dramatiskt läge till sjön och sluttningen. Bunkern bör byggas om för ökad tillgänglighet. En ny tee till höger om dagen tee Höj upp den bakre delen av dagens tee och korrigera riktningen Flytta greenen närmre vattenhindret. Bygg om bunkern och göra greenen mer tillgänglig. 13

14 Hål 8 Det största problemet med hål 8 är närheten till maskinhallen. Maskinhallen ligger inom räckhåll från tee och kan nås med ett långt snett slag. Men det går inte att flytta fairway mer än några meter till vänster på grund av intilliggande hål. För att minska risken för banarbetare bör skyltar sättas upp vid tee som förbjuder spelare att slå ut när människor syns vid maskinhallen. Att nyplantera träd skulle visuellt avskärma maskinhallen men de får inte skymma arbetarna. Tee 55 är lite för smal och har blivit utsliten på grund av maskinernas skarpa svängar. Teen skulle kunna breddas om vägen flyttas något. Det ser ut som att tee 49 brukade vara större men att inte hela utrymmet används längre. Det finns några träd framför tee 44 som behöver tas bort för att inte skymma utsikten över hålet. Vägen jämte utslagsplatserna behöver renoveras. Den har blivit onödigt bred på grund av slitage. Om det byggs en kant längs vägen begränsas framtida slitage. På vänster sida om fairway efter vägen finns 2-3 träd som tas ner för att flytta landningsytan bort från maskinhallen. De spelare som inte når fram till dog.legget, får ett svårt blint inspel mot greenen. Detta triggar spelare att slå ett långt utslag vilket återigen orsakar fara för maskinhallen. Å andra sidan syns greenen bättre från vänstersidan och om greenen byggs om på sätt som också gynnar inspel från vänster, hamnar maskinhallen mindre i spel. Alternativt kan greenen flyttas framåt för att tjäna lite distans. Det ger också mer plats för 11ans teeområden. Se över säkerheten. Sätt upp skyltar med information om risken att nå maskinhallen. Gör tee 55 bredare. Bygg till en kant på vägen jämte utslagsplatserna. Flytta utslagets landningsområde något vänster. Favorisera en inspelvinkel från vänster sida av fairway. Flytta greenen. 14

15 Hål 9 Banans längsta par 4 hål tar spelaren tillbaka till klubbhuset. Som tidigare nämnt finns det säkerhetsproblem gentemot 3ans green. Eftersom att spelaren inte kan se 3ans green från utslagsplatsen behövs skyltar som varnar om de risker som finns. Utslagsplatserna behöver riktas mer mot mitten av fairway framför allt gäller det tee 55 som idag siktar mot 3ans green. Hålet spelas över en stor kulle. De kort slående spelarna hamnar kort om kullen med ett blint andraslag medan de långt slående spelarna kan landa över kullen och få extra rull och längd på slaget vilket ger dem ett kortare inspel. Om fairway flyttas något till vänster behöver positionen av de två fairwaybunkrar som finns idag justeras. Samtidigt bör en ny bunker byggas på höger sida bortom befintlig fairwaybunker. Detta hjälper till att flytta fairway något åt vänster och förtydliga spellinjen. Greenen ligger väldigt fint vid ett vattenhinder med några raka kanter som bör justeras för att ge dammen ett mer naturligt utseende. Greenen bör flyttas närmre vattenhindret delvis för att förskjuta hålet något till vänster men också för att höja spänningsgraden. Vid en flytt av greenen kan de två greenbunkrar som finns idag elimineras eller byggas om till en bunker. Vägen bakom green behöver döljas och fräschas upp. Sätta upp varningsskyltar Förbättra utslagsplatsernas riktning Justera placeringen av dagens fairwaybunkrar samt bygg ytterligare en bunker Ta bort vattenhindrets raka kanter Flytta greenen mot vattenhindret Ta bort en eller båda greenbunkrarna Dölj och uppdatera vägen bakom green 15

16 Hål 10 Tee 55 och 49 befinner sig på en enda lång utslagsplats vid sidan om dammen. Utslagsplatsen bör flyttas ännu närmre vattenhindret. Tee 44 behöver riktas om. Marginalen till hål 18 är för liten. För att undvika att spelare spelar mot hål 18 byggs en fairwaybunker på höger sida om fairway. Den nya bunkern tillsammans med den redan existerande vänstra bunkern kommer att hjälpa spelare att ställa upp sig för ett rakt utslag. Greenen ligger på en bra plats och vid en ombyggnation bör inspel från mitten av fairway gynnas. Trädet bakom green måste tas ner eftersom att det stör gräsväxten. Flytta den bakre utslagsplatsen närmare vattnet. Rätta till riktningen på tee 44. Bygg ytterligare en fairwaybunker. Greenen ska gynna inspel från mitten av fairway. 16

17 Hål 11 Det 11e hålet är hoptryckt mellan hål 8 och 17 med väldigt lite marginal på båda sidor. Utslagsplatsen är liksom på hål 10 en lång rad av tees som i detta fall är separerade. Utslagsplatsen är inte i bra skick och bör renoveras. I samband med renoveringen tas bort björken jämte tee 55. Vägen upp till utslagsplatsen bör flyttas till vänster för att hålla spelare längre bort från 17s fairway. Eftersom att fairway är smal och kantas av träd behövs inga fairwaybunkrar. Det är svårt att uppskatta greenens egenskaper eftersom den sitter på en höjd och till stor del är dold. Endast sanden i den vänstra greenbunkern syns från inspelsområdet. En framtida green bör definieras bättre, möjligen med false front (skarpt lutning i början av greenen) för att ge spelarna en bättre känsla för inspelet. Greenbunkrarna ska också vara synliga. Möjligen byggs en bunker kort om green för att underlätta djupseendet. För att avgränsa 11ans green från 12ans tee bör det byggas en kulle eller ås mellan de två. Renovera och dela upp utslagsplatsen. Ta bort björken. Bygg om vägen vid utslagsplatsen. Greenen behöver definieras bättre. Synliggör greenbunkrarna och möjligtvis lägg till en bunker kort om green. Bygg en kulle/ås för att avskärma nästa tee. 17

18 Hål 12 Ett väldigt sceniskt vackert hål med utsikt över sjön. Från den bakre delen av tee 55 är utsikten över greenen begränsad eftersom den främre delen av tee 44 blockerar sikten. Om det inte redan är gjort, kan utslagsplatsen byggas om med en 1 % lutning mot greenen. Detta kommer att sänka främre delen en aning. Greenen ligger för långt från sjön och bör flyttas så nära som möjligt för att öka spänningsgraden och maximera vattenhindrets inverkan. Genom att bygga upp greenen underlättas dräneringen för både greenen och området runtom. Vid en flytt av greenen bildas också mer plats mellan hål 12 och 13. För att ge hålet ett mer balanserat intryck vill jag introducera en bunker på höger sida om greenen. Detta ger också greenen en mer definierad högersida. Förändringsalternativ Förbättra sikten från tee. Flytta greenen närmre vattenkanten. Höj greenen för att underlätta dränering. Bygg en bunker till höger om green. 18

19 Hål 13 Ett par 5 hål som är mer utmanande för de svagare spelarna som inte når upp för backen med sina utslag utan måste spela hålet runt träden. Första delen av fairway ligger onaturligt långt till vänster i relation till fågelvägen mot green. Om det finns möjlighet att flytta 16s tee kan också 13s fairway göras rakare. Förslagsvis skulle tee 55 byggas upp en aning för att underlätta dräneringen. Fairwaybunkrarna ligger i utkanten av hålet och har inte särskilt stor betydelse för spelstrategin. Om bunkrarna omplacerades skulle hålet bli mer intressant och kräva mer planering. Den långa och smala greenen, som möjliggör många intressanta flaggplaceringar, bör behållas. Greenen befinner sig dag delvis i skugga. Detta skulle kunna åtgärdas antingen genom att ta bort träd bakom greenen eller genom att flytta greenen. Jag antar det vore enklast att flytta greenen. Detta skulle dock påverka nästa håls utslagsplats. Greenbunkrarna behöver göras mer synliga samt vara mer i spel för de individuella pinnplaceringarna eftersom att det är ett par 5. Förändringsalternativ Bygg fairway rakare (kräver flytt av 16s tee). Höj tee 55. Flytta fairwaybunkrarna för att främja strategiskt spel. Flytta greenen för att undvika skugga. Gör greenbunkrarna mer synliga. 19

20 Hål 14 Nästan hela greenen syns från den uppbygga utslagsplatsen. Från den lägre utslagsplatsen syns knappt greenen alls. Om det 13e hålets green ska kunna flyttas utan att förändra hålets längd, måste utslagsplatserna för hål 14 flyttas. De nya teeområdena bör separeras och ha olika inspelsvinklar till green Större delen av greenen bör synas från de nya utslagsplatserna, i alla fall de centrala delarna av greenen. Branta sluttningar vid greenens periferi kan användas för att skapa fler utmanande flaggplaceringar. Ingen av greenbunkrarna syns från tee. Greenbunkrarna skulle kunna elimineras och istället ersättas av djupa grässvackor runt greenen. Genom att bygga svackor/avrinningsområden runt green försvinner problemet att vatten samlas på greenen vid regn. Bygg nya utslagsplatser. Ta bort greenbunkrarna. Introducera branta sluttningar samt svackor/avrinningsytor runt greenen. 20

21 Hål 15 Ett kort, blint dog-leg par fyra. Troligen banans svagaste hål. Att hålet är blint finns det inte mycket att göra åt eftersom att utslagsplatserna befinner sig i en dal och fairway högt uppe bakom en brant backe. Den bakre, största utslagsplatsen bör delas i två och riktas mer mot fairway för att hjälpa spelarna med deras sikte. Jag har sett över alternativet att göra om hålet till ett par 3 och samtidigt förlänga det 16e hålet till ett par 4. Men tyvärr skulle detta resultera i två par 3 hål i rad samtidigt som det uppkommer topografiska svårigheter. Det finns alltså ingen lösning till det blinda utslaget. Jag vill fokusera på att höja kvalitén på resten av hålet för att kompensera för det blinda utslaget. Det finns två fairwaybunkrar som hindrar bollar från att rulla ut i skogen. Dessa kan förstoras. För att ytterligare hålla kvar bollarna kan högerkanten kompletteras med kullar och sluttningar. Den nuvarande greenen är mycket plan och den högra greenbunkern syns inte från en stor del av fairway. En ny green bör höjas något. Vatten som rinner ner från kullen kan då avledas. Greenbunkern bör göras mer synlig samt ha mer dramatisk inverkan på inspelet. Förändringsalternativ Dela den bakre utslagsplatsen i två. Forma om högersidan av fairway för att undvika att bollar rullar ut i skogen. Förstora de båda fairwaybunkrarna. Bygg ett nytt mer iögonväckande/dramatiskt greenområde. 21

22 Hål 16 Rundans sista par 3. Utslagsplatserna ser relativt nybyggda ut. Var detta tidigare ett par 4 hål? Utslagsplatserna befinner sig för nära det 13e hålets logiska spellinje. Området mellan de två hålen är klippt på ett sätt som indikerar att många spelare från hål 13 hamnar där. Om möjligt bör 16s utslagsplatser flyttas. Ett alternativ är att flytta utslagsplatsen till vänster och uppför backen mot grusvägen. Vid en sådan flytt behöver en del av skogen fällas för att ge en ny fri linje mot green. Dagens green är byggd i en sidosluttning och vatten rinner från lutningen ner på greenen. Möjligtvis skulle greenen kunna flyttas något till vänster och närmare 17s tee. En sådan flytt skulle öka säkerhetsmarginalen till det 13e hålet samtidigt som det blir kortare väg upp till 17s utslag. Flytta utslagsplatsen till vänster för att öka marginalen till hål 13 Flytta greenen till vänster och något framåt 22

23 Hål 17 Ytterligare mycket ett smalt hål med liten marginal till intilliggande hål. För att göra hålet tillräckligt långt för herrarna ligger den bakre utslagsplatsen oroväckande nära hål 12. Dessutom syns inte stora delar av fairway och jag skulle rekommendera att denna tee endast används vid speciella tillfällen. Om skogen till vänster om fairway togs ner framtill stenmuren och gjordes om till fairway/semiruff skulle inte hålet bli lika ihoptryckt. Hålet kommer kännas mer öppet och ha större säkerhetsmarginal mot 11an även om det blir svårt att stanna bollen på vänstersidan på grund av markens lutning. Greenen bör också flyttas något till vänster för att minska hålets dog-leg och ge mer utrymme mot sluttningen till vänster. I och med en flytt av greenen kan nya avrinningsytor byggas som kan leda vatten bort från green. Dagens greenbunkrar bör byggas om till en bunker. Ta bort skog från vänstersidan om fairway. Flytta greenen en aning till vänster. 23

24 Hål 18 Det sista hålet är ett kort hål med ett blint landningsområde för utslaget. Greenen byggdes om för några år sen och den nya stilen passar inte till resten av banan. Den är väldigt stor med en stor nivåskillnad. Greenen bör förminskas vilket bör kunna öka längden på hålet med 10 meter. Det finns inget att göra åt utslagets dåliga sikt förutom att informera spelarna med skyltar. Vattenhindret som omfamnar greenen har en form som hindrar spelarna att se själva vattenytan. Hindret skulle kunna byggas i förbindelse med den nya mindre greenen och på så vis skapa ett mer dramatiskt avslut till hålet och rundan. Skyltar med information på tee. Forma om vattenhindret för ett mer dramatiskt avslut. Förminska greenen för att passa banans stil. 24

Falkenbergs Golfklubb

Falkenbergs Golfklubb Falkenbergs Golfklubb Introduktion General comments Efter ett antal besök på er golfanläggning vill jag ge följande tankar och kommentarer om era banor. Jag har funnit att era banor är populära och välskötta.

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning Innehållsföreteckning Bakgrund sid 2 Historik sid 2 Layout och spelupplevelse sid 2 Säkerhetsrisker -hål 1 sid 3 -hål 7 sid 3-4 -hål 8 sid 4 -hål 9 sid 5-6 -hål 11 sid 6 -hål 12 sid 7 -hål 13 sid 8-9 -hål

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21 Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb Antagen på Höstmötet 2013-11-21 1 Innehållsförteckning Inledning Utvecklingsplan... 4 Bakgrund anläggning... 4 Målsättningar och förslag... 5 Spelbarhet - Tillgänglighet...

Läs mer

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb Masterplan Hudiksvalls Golfklubb HUDIKSVALLS G O LFKLU B B Masterplanen är framtagen av Carl Heed, Peter Barås, Sven-Olof Lindgren, Daniel Westling och Filip Modig. Med synpunkter från Bankonsulent Kim

Läs mer

Banguide - Funäsdalen Golf

Banguide - Funäsdalen Golf Hål 1 Bockfoten (par 5) 435m Hål 2 Gråstöten (par 4) 380m På ettans tee får man glömma alla drömmar om kanondriven. Lämna de långtslående klubborna i bagen, för nedanför backen rinner "Golfströmmen", som

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK.

UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. UTVECKLINGSPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB 2013 03 25 UTFORMAD AV (RE)GOLF TILLSAMMANS MED BANUTVECKLINGSGRUPPEN PÅ KARLSTAD GK. Innehållsförteckning 1. Bakgrund utvecklingsplan... 3 2. Bakgrund anläggning...

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015

Varbergs Golfklubb Västra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015 Varbergs Golfklubb Västra Banan Översikt/förbättringsplan 2015 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Greener 3 Tee 4 Bunkrar 4 Fairway 5 Ruff 6 Övningsområdet 7 Hål 1 9 Hål 2 10 Hål 3 11

Läs mer

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TEMA - Peter Peter Chamberlain Golf & Karl-Oscar Course Development Seth Inledning Få banor har de förutsättningar som Timrå Golfklubb besitter.

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till Banguidens information Nästa tee Vattenhinder Skog Röd platta 100 m till mitten green Gulsvart pinne 150 m till mitten green Kulle Enstaka träd Banans gräns Out of bounds Slänt 00 = greendjup Slänt 000

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013.

Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Växjö 2013-06-20 Mikael Frisk Mora GK Box 264 Sandängarna 792 24 Mora Rapport från SGFs Bankonsulents besök 19/6 2013. Syfte med besöket: Var att vi skulle titta på banan inför RM Äkta makar 2013. Medverkande:

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m BILLINGENS GOLFKLUBB BANGUIDE 2017 1 HÅLETS HÖJDPROFIL Tee [gul] 95 m Green 0 m -1,4 m +0,8 m Spelstrategi: Ett generöst öppningshål tar dig från klubbhuset och ut på banan. Spoon räcker gott från tee.

Läs mer

Bedinge Gk Tee ombyggnad

Bedinge Gk Tee ombyggnad Bedinge Gk Tee ombyggnad Nuläge. Efter en längre tids problem med bollar som omedvetet eller medvetet slås över skogen och hamnar i trädgårdarna längs med hål 11 som är ett par fyra på 300 m dogleg höger.

Läs mer

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN -06-02 Sida 1(9) UTVECKLINGS- OCH FÖR GOLFBANAN LÄSANVISNING Åtgärdsplanen är ett dokument där både absolut nödvändiga åtgärder och idéer, visioner och tänkbara möjligheter för utveckling av banan beskrivs.

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 Bättre sand i bunkrarna Jag saknar ett antal bolltvättar.hål 13 är ett stopphål, där vore det bra om man skyltade att bakomvarande boll slår ut innan

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Verksamhets- och Miljöplan.

Verksamhets- och Miljöplan. 1 Verksamhets- och Miljöplan. MÅLDOKUMENT gällande banverksamheten i Lindesbergs Golfklubb Lindesberg 1996-12-15 Reviderad 1997-01-14 Reviderad 2002-02-28 Reviderad 2004-01-10 Reviderad 2010-03-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen

position på banan. Larma Receptionen Klubbtvätt Vid rangen Tryckluft Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen Toaletter WC finns efter hål 4. Du når toalett vid grillstugan efter hål 9 och efter hål 13 på väg mot klubbhuset. Dricksvatten Vid klubbhuset/restaurangen. Påfyllning av dricksvatten efter hål 4, grillhuset

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Övriga synpunkter på banenkäten

Övriga synpunkter på banenkäten 1 Trevligt initiativ och bra med omväxling 2 Storäng I, dock kan båda sträckningarna vara ett alternativ. Gör istället ett försök att förlänga/försvåra hål 9 med en dogleg till eller ett vattenhinder i

Läs mer

Examensarbete HGU 2011

Examensarbete HGU 2011 Examensarbete HGU 2011 Hur man tar fram en Masterplan! Av Patrik Togelid Banchef Falkenbergs GK 1 Innehållsförteckning: Vad är en Masterplan? Sida 3 Tidsaxel (för Falkenbergs GK). Sida 3 Historik och anledning.

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund Jag valde det här ämnet med tanke på alla nya krav som ställs på oss idag.våra banor ska vara tillgängliga under stora delar av

Läs mer

Veckans regelnöt nr 12:1 2016

Veckans regelnöt nr 12:1 2016 Regeltest på nivå 1 (Uppgifter från SGF:s Grönt kort-material) Besvara frågorna med a () eller ej () Försök hitta rätt moment i Regler för Golfspel (regel eller definition) Komplettera gärna svaren med

Läs mer

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på.

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på. Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. För alla som tränar, oavsett nivå, är kanske det viktigaste att innan träningen förbereda sig på det man skall göra. Detta gäller mat, vila, mental uppladdning(tänka

Läs mer

D E N F Ö R S T A B A N A N

D E N F Ö R S T A B A N A N D E N F Ö R S T A B A N A N Den som kanske en regnig eftermiddag råkar promenera ut till det område närmast öster om Falsterbo, som numera benämnes Strandbadet, har säkerligen mycket svårt att föreställa

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees Artikel Greenbladet Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor En gammal sanning är att en golfbana aldrig blir färdig eller slutar att utvecklas. Spelarnas utveckling och önskemål samt utrustningens

Läs mer

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Publikation 2003:73 Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Författare: Lars Ekström, Emilia Johansson och Leonard

Läs mer

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg PUBLIKATION 2007:133 Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Publikation:

Läs mer

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk.

Banguide. Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG. Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33. info@finspangsgk.se www.finspangsgk. Banguide Finspångs Golfklubb Viberga Gård 612 92 FINSPÅNG Kansli/Tidsb. 0122-139 40 Restaurang 0122-108 33 info@finspangsgk.se www.finspangsgk.se Välkommen till Finspångs Golfklubb. Vi hoppas att du får

Läs mer

Hydrosådd. Kostnadseffektiv etablering av gräs. Proffs på gröna sportytor

Hydrosådd. Kostnadseffektiv etablering av gräs. Proffs på gröna sportytor Hydrosådd Kostnadseffektiv etablering av gräs Proffs på gröna sportytor Hydrosådd en effektiv metod för etablering av gräs Hydrosådd är en mycket effektiv metod för etablering av gräs. Med stor precision

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014

Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 Policy för Course Set-Up Forsgårdens Golfklubb 28:e juni 2014 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Formspråk... 4 Tees... 4 Fairway... 5 Bunkrar... 6 Klippning och Klipplinjer... 7 Avslutning... 8 2 Bakgrund

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR SPELSYSTEM 9-manna Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING

2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING 2. GOLFBANAN 2.1 BANBESKRIVNING Termerna inom golfidrotten kommer ursprungligen från engelska språket och de har haft en enastående förmåga att leva kvar oavsett i vilket land golf spelas. Detta har haft

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör MÅLVAKTSTIPS Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör Målvaktsspel När motståndarna spelar upp bollen tänk på att: 1. Stå upp, så långt som möjligt för bättre översikt, men var beredd på att

Läs mer

Ombyggnad av greener. Agenda. USGA specifikation för greenmtrl. USGA specifikation för greenmtrl. Växtbäddsmaterial greener USGA specification

Ombyggnad av greener. Agenda. USGA specifikation för greenmtrl. USGA specifikation för greenmtrl. Växtbäddsmaterial greener USGA specification Ombyggnad av greener Agenda USGA - Specifikationen. Greenområden Bevattning, dränering Val av gräs Sådd/torvning Skötsel av de nya greenytorna Kim Sintorn, Bankonsulent SGF USGA specifikation för greenmtrl

Läs mer

Utveckling och komplettering av gröna stråk

Utveckling och komplettering av gröna stråk Utveckling och komplettering av gröna stråk Förbindelser och kopplingar mellan olika områden är viktiga liksom möjligheten att lätt kunna nå olika områden till fots och med cykel. Tyvärr finns ofta barriärer

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Masterplan för 2014-2017

Masterplan för 2014-2017 1 Reviderad 2015-05-28. Alla rader med överstrykning är färdiga enligt plan. Masterplan för 2014-2017 Banan ändras till hektometersystem 41-63. Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

Läs mer

General Rules Of Pocket Billiards

General Rules Of Pocket Billiards General Rules Of Pocket Billiards Nedanstående regler är antagna av SBF den 20:e juni 1999 3. ALLMÄNNA POOL BILJARD REGLER Dessa Allmänna Pool Biljardregler gäller alla pooldiscipliner, om inte annat anges

Läs mer

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR BANFÖRBÄTTRINGAR 2014 140225/SN 140311/SN 140609/SN Prioritet Kostnad Start Klart Deltagare RJ, L-OJ, SN RJ, L-OJ, SN RJ,L-OJ,PN,EA Status Detta är än så länge första steg på att bygga upp en långsiktig

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Lycke Golfbana. Banguide

Lycke Golfbana. Banguide Lycke Golfbana Banguide Spelstrategi Hål 1 Ett lagom utmanande öppningshål med generöst tilltagna landningsytor. Det man bör se upp med är de diagonala vattenkanalerna till vänster. Samtidigt öppnar

Läs mer

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana -

Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana - Från tee til green under 50 år - ett kåseri om Skaftö golfbana - Inledning I Svensk golfguide från 2013 står följande att läsa om Skaftö golfbana: Teknisk, lätt kuperad parkbana. Hålen slingrar sig likt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Bunkerrenovering. Greenbunker hål 3, Lyckorna GK. Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK

Bunkerrenovering. Greenbunker hål 3, Lyckorna GK. Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK Bunkerrenovering Greenbunker hål 3, Lyckorna GK Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK 1 Sammanfattning I mitt arbete har jag skrivit om renovering av gamla bunkrar. Jag har följt och dokumenterat

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt av SGF:s VO för Spel- & Tävling Bakgrundstext finns i Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015 kapitel 15.9, 15.10 och 15.11 Course Set-Up

Läs mer

SPELSYSTEM för 13-åringar

SPELSYSTEM för 13-åringar SPELSYSTEM för 13-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Underlag till extrastämma för Bostadsrättsföreningen Allébyn

Underlag till extrastämma för Bostadsrättsföreningen Allébyn Underlag till extrastämma för Bostadsrättsföreningen Allébyn Datum: 2015-11-04 Diskussionen kring nyttjanderätternas utformning och allmänningarnas vara eller icke vara samt användning har varit på tapeten

Läs mer

Att träna och köra eldriven rullstol

Att träna och köra eldriven rullstol Bilaga 12:5 1(13) Att träna och köra eldriven rullstol Mål och delmål för barn och ungdomar. Tidsfaktorn är viktig vilket ställer krav på den som skall handleda. att kunna invänta att inte skynda på att

Läs mer

Sinnesfrid: Synvillor

Sinnesfrid: Synvillor Sinnesfrid: Synvillor I denna övning utmanar vi synsinnet med hjälp av några luriga bilder. Gör så här: Ta fram bilderna. Betrakta varje bild enskilt eller i grupp. Det finns fyra typer av bilder. Stereobilder

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Myndigheters miljökrav vid renovering av golfbana

Myndigheters miljökrav vid renovering av golfbana Myndigheters miljökrav vid renovering av golfbana HGU 2008 Examensarbete Av Jonas Määttä Södertälje Gk 1. Bakgrund Sid 3 2. Inledning Sid 3 3. Myndigheters krav.. Sid 4 4. Kommande Lagar & Regler Sid 4

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3

SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 SPELSYSTEM 11-manna 4-3-3 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

GOLFBANEDESIGN OM KONSTEN ATT PLANERA OCH UTFORMA EN GOLFBANA

GOLFBANEDESIGN OM KONSTEN ATT PLANERA OCH UTFORMA EN GOLFBANA GOLFBANEDESIGN OM KONSTEN ATT PLANERA OCH UTFORMA EN GOLFBANA De två bilderna på framsidan visar Idrefjällens hål 3 före och efter design respektive konstruktion. Banarkitekten måste vara något av en visionär.

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Banbesök: Fjällbacka GK

Banbesök: Fjällbacka GK Toppbana där naturen När höstmörkret sänker sig över västkusten och termometern sjunker minskar även trängseln på en av västkustens många pärlor, Fjällbacka GK. Men det är precis som det brukar. Fjällbacka

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

Boel Sandström Bankonsulent i Norrland SGF sedan 2004

Boel Sandström Bankonsulent i Norrland SGF sedan 2004 Boel Sandström Bankonsulent i Norrland SGF sedan 2004 GUA på Sundsvalls GK 2015 2015 Min förhoppning med dessa timmar! Ge ökad kunskap och förståelse om vad som görs på banan Skapa intresse Insikt om Er

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Engelsk stafett Engelsk stafett Övning nr. 2 4 lag med 3-5 spelare i varje lag. Sätt ut koner där bollen ska ligga (som visas på bilden). o Avstånd mellan koner ska vara ungefär 5-8 meter Spelarna tilldelas varsitt nummer.

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Utmaningar Långa rondtider För svårt uppsatta banor Sämre golfare slutar spela ( avhopparstudien ) Mål Rimliga rondtider En svårighetsgrad som passar alla

Läs mer

Examensarbete HGU-08

Examensarbete HGU-08 WAXHOLMS GK Examensarbete HGU-08 Stödsådd med rödsvingel Johan Öhrman 2010-08-04 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Metod sid 4-5 Resultat sid 6 Slutsats sid 7 2 Inledning Waxholms GK är en naturskön

Läs mer

Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger.

Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger. Hemstudieuppgift 2 Grupp: Johanna Ericsson, Michael Lundqvist, KG Nissén, Christian Borgström, Träningsprogram/planering Vi har valt att göra ett träningsprogram för ett elitlag som ska på en veckas träningsläger.

Läs mer

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar.

Kravdokument Banan Sjögärde GK. Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Kravdokument Banan Sjögärde GK Ett levande dokument som beskriver Sjögärde GK golfbana - nuläge, krav och målsättningar. Om dokumentet En attraktiv golfbana är en förutsättning för att få nöjda medlemmar

Läs mer

Gamla bilder på Lau kyrka

Gamla bilder på Lau kyrka Gamla bilder på Lau kyrka Från M. Klintbergs fotosamling. Lau skola och kyrka. Foto: Masse Klintberg 18 aug 1902. Detta är en klassisk bild av Masse Klintberg. Masse har gått ut i rågåkern och tagit denna

Läs mer