Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013"

Transkript

1 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Foto: Torbjörn Arvidson/Matton

2 All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt i en humanistisk människosyn. Den baseras på antagandet att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Den utgår ifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och kan bringas att ta ansvar för sina liv och gärningar. Ur Skyddsvärnets etiska riktlinjer Innehåll Utbildningar & Kurser 3 Jalla för alla-utbildningen 3 Samhällsorientering 4 Hot- och våldsutbildning 4 KBT-orienteringskurs 5 Mångfald och Dialog (MOD) 5 Behandlingsprogrammet 6 Föreläsningar 7 Att bemöta aggressiva klienter i tjänsten 7 LifeRing Sverige och Europas första sekulära självhjälpsgrupp 7 Metoder att arbeta med ensamkommande flyktingbarn 8 Miniföreläsningar 9 Spelberoende förekomst och behandling 9 Tillämpad avslappning 9 Våra kursledare & föreläsare 10 Lokaler & Catering 11 Skyddsvärnets utbildningar, kurser och föreläsningar 2013 Denna broschyr kan även laddas ner via vår hemsida: Produktion: Eva Bernerskog, kommunikationsansvarig Grafisk formgivning: Ann Ahlbom Sundqvist, AAS Form och Illustration Porträttfoto kursledarna s.10-11: Denny Lorentzen Övriga foton: Matton.se Tryckeri: Katarinatryck, Stockholm

3 Externa samarbeten Sociala medier Seminarier Föreläsningar & Utbildningar Projekt Samhällsorientering Forskning Handledning Vi arbetar för allas lika värde Utbildningar & Kurser Jalla för alla-utbildningen - en utbildning som förbättrar mottagandet av ensamkommande Skyddsvärnet utbildar och certifierar yrkesgrupper som arbetar med ensamkommande ungdomar. Vi erbjuder en utbildning där vi certifierar huvudtränare och det innebär att Du, efter utbildningen, kan leda och ansvara för egna grupper med Jalla för alla-konceptet. Genom interaktiva metoder, olika teman, värderingsövningar och intressanta inslag från ensamkommande själva ges en bra utbildning som kommer vara till stor nytta för hela organisationen. Den ger även deltagare tillfälle att se nya möjligheter, bygga självförtroende, självkänsla och en trygg grund och hjälper ungdomarna i att utveckla sin beslutsförmåga och att träna sig i handlingsberedskap. Målgrupp: Denna utbildning vänder sig till Dig som ser unga som resurser i samhället. Med de rätta verktygen så kan man få fram det bästa ur dem och bidra till att forma goda samhällsmedborgare. Vi vänder oss till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med ensamkommande flyktingungdomar. Eftersom vi har haft Jalla för alla även för nyanlända ungdomar så vet vi att detta koncept fungerar utmärkt även för dem. Omfattning: Utbildningen är fördelad på fem vardagar i följd. Måndag och fredag är halvdagar. Maxantal är 12 deltagare. Kostnad: kr/deltagare (inkluderat i priset är kursledare, kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagskaffe). Anmälningarna är bindande. Kursledare: Projektledare Oumie Ella Njai Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: UTBILDNINGAR & KURSER 3

4 UTBILDNINGAR & KURSER Samhällsorientering Via etableringsreformen vill regeringen skynda på nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Varje nyanländ ska, med hänsyn till sina förutsättningar, erhålla professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Samhällsorienteringens fyra block innehåller åtta ämnesområden: Block 1: Ny i Sverige Att komma till Sverige Att bo i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Block 2: Arbete och utbildning Att försörja sig och utvecklas i Sverige Omfattning: 60 timmar. Kostnad: kr per kurs, max 20 deltagare. Föreläsare: Olika, beroende på deltagarnas modersmål. Kontakt: Projektledare Oumie Ella Njai Tfn: E-post: Block 3: Demokrati Individens rättigheter och skyldigheter Att påverka i Sverige Block 4: Barn och familj Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att åldras i Sverige Hot- och våldsutbildning Målgrupp: Utbildningen riktar sig till Dig som jobbar med personer som kan vara hotfulla eller våldsamma. Den syftar till att hjälpa Dig att aktivt agera på ett sätt som minskar risken för att en hotfull situation leder till att någon kommer till skada. Detta genom att både få en teoretisk förståelse för vad som kan trigga igång en person till att bli våldsam och hur Du kan lugna ner en sådan situation samt även hur Du kan försvara Dig om personen ändå tar till våld. Omfattning: Omfattningen på utbildningen kan diskuteras och i samråd med beställaren utformas de behov som finns. Ett vanligt upplägg är att utbildningen antingen ges som en heldag eller som två halvdagar. Den består av ett psykologiskt block som blandar teori med praktiska övningar samt ett självskyddsblock där deltagarna får lära sig hur de rent fysiskt försvarar sig mot de vanligaste attackerna. Kostnad: kr per halvdag eller kr per heldag. Vi rekommenderar en heldag då förmiddagen ägnas åt teorier och eftermiddagen åt praktiska övningar. Kursledare: Utbildningen hålls av leg. psykolog David Tham och självförsvarsexpert Carlos Stråberg Romero. Kontakt: David Tham Mobil: E-post: Carlos Stråberg Romero Tfn: Mobil: E-post: 4

5 KBT-orienteringskurs Kursen omfattar följande moment: Grundläggande inlärningsteori (Skinner, Pavlov) Kognitiv teori (Beck, Ellis) Beteendeanalys. Sork, funktionell analys Behandlarens förhållningssätt och roll Metodik Psykoedukation om ångest, depression och missbruk Förstå uppkomst och vidmakthållande faktorer Evidens Ärendedragning/handledning Målgrupp: Du/ni som vill lära dig/er KBT för att nå längre i behandlingsarbetet. Omfattning: 10 halvdagar och hemarbete. Kostnad: Vi erbjuder kursen både individuellt och i grupp kr för max 20 deltagare, kr för en person. Kursledare: Utbildningen hålls av leg. psykolog David Tham och leg. psykolog Lars Bergström. Kontakt: Lars Bergström Tfn: E-post: David Tham Mobil: E-post: UTBILDNINGAR & KURSER Mångfald och Dialog (MOD) MOD (Mångfald och dialog) är ett pedagogiskt koncept som arbetar för att motverka fördomar och diskriminering i samhället. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter med fokus på etnicitet, kön, funktionshinder och sexuell läggning. Målgrupp: MOD-kursen vänder sig till Dig som vill få syn på och bearbeta egna fördomar, för Din egen skull i Ditt arbete eller inom ramen för en organisation arbetsplats eller ett företag som vill ta mångfaldsfrågorna på allvar. Du kommer inte att bli fri från fördomar genom att Du går en MOD-kurs, däremot kommer Du bli mer medveten om dem så att Du kan hantera dem bättre. Omfattning: Två heldagar för 9-16 deltagare. Kostnad: kr/person (inkluderar kaffe, lunch och lokal). Kursledare: Isabella Canow, författare och föreläsare med fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i kriminologi. Isabella har mångårig erfarenhet av projektledning inom Skyddsvärnet. Främst har projekten drivit frågor om ensamkommandes situation och sakläget för vuxna klienter som bor i familjehem. Kontakt: Isabella Canow Tfn: Mobil: E-post: 5

6 UTBILDNINGAR & KURSER Behandlingsprogrammet Behandling av personer med bakgrund i hederskultur Skyddsvärnet har licens på behandlingsprogram för personer med bakgrund i hederskultur. Målgrupp: Personer med bakgrund i hederskultur. Behandlingen kan genomföras individuellt eller i grupp. Programmet finns för olika målgrupper; tjejer, killar, ungdomar och vuxna. Omfattning: 20 avsnitt/tillfällen á 2 timmar för 2-3 deltagare. Kostnad: kr/person ( kr/person för klienter placerade inom Skyddsvärnet). Utbildningsledare: Isabella Canow, författare och föreläsare med fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i kriminologi. Isabella har varit i ordförande i föreningen TänkOm! som arbetar med stödsamtal och gruppverksamhet gentemot utsatta, men också med utbildningar, handledning och rådgivning gentemot myndigheter, skolor, organisationer. (källa: tankom.net). Kontakt: Isabella Canow Tfn: Mobil: E-post: 6

7 Föreläsningar Att bemöta aggressiva klienter i tjänsten Att möta människor i olika situationer tillhör vardagen för personer verksamma i människovårdande yrken. Aggressivitet kan vara svårt att handskas med inom ramen för ett professionellt samtal. Föreläsningen syftar till att ge ökad förståelse och praktiska verktyg för att förebygga konfliktupptrappning och för att hantera situationer när de väl har uppstått. Målgrupp: Yrkesverksamma inom vård och omsorg samt övriga som behöver kunskap. Omfattning: 2 timmar. Pris: kr. Kontakt: Fredrik Gunnarsson, verksamhetschef i Skyddsvärnet Tfn: Mobil: E-post: Kontakt: David Tham, leg. psykolog Mobil: E-post: FÖRELÄSNINGAR LifeRing Sverige och Europas första sekulära självhjälpsgrupp LifeRing är ett självhjälpskoncept i gruppformat. Det bygger på tre principer; målet total drogfrihet kan uppnås med eller utan tro på någon form av Gud och individen själv är ansvarig för hur det ska gå till med hjälp av gruppen. I gruppformatet stödjer medlemmarna ömsesidigt varandra att uppnå målet. För närvarande finns ett spirande nätverk i Europa. LifeRing grundades 1996 och idag finns cirka 150 grupper, de flesta på den amerikanska kontinenten. LifeRing tilltalar oftast personer som av en eller annan anledning har svårt att gå på tolvstegsmöten. Målgrupp: Alla som på något sätt är intresserade av att stödja missbrukare som vill bli drogfria och som kan relatera till ett sekulärt förhållningssätt. Omfattning: 2 timmar. Kostnad: kr. Föreläsare: Lars Bergström, leg. psykolog vid Skyddsvärnets Psykologmottagning. Kontakt: Lars Bergström Tfn: E-post: 7

8 FÖRELÄSNINGAR Metoder att arbeta med ensamkommande flyktingbarn Jalla för alla är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. Syftet är att ensamkommande ungdomar ges möjlighet till att uttrycka sig, utveckla färdigheter, ta ställning i viktiga frågor och få ökad kunskap om det svenska samhället. Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till Dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ensamkommande flyktingungdomar i Ditt arbete eller inom ramen för en organisation. Föreläsningen syftar till att lyfta fram goda exempel på metoder som ökar förståelse, delaktighet och gemenskap i mötet. Omfattning: 2 timmar. Kostnad: kr. Föreläsare: Oumie Ella Njai, projektledare inom Skyddsvärnets Jalla för alla. Kontakt: Oumie Ella Njai Tfn: E-post: 8

9 Miniföreläsningar Spelberoende förekomst och behandling Spel om pengar kan vara ett problem. Idag vet man att cirka personer i Sverige använder mycket tid och pengar att spela om pengar. Av dessa har cirka personer ett allvarligt spelberoende och behöver ofta hjälp för att ta sig ur sitt beroende. Föreläsningen går igenom bakgrund och faktorer som bidrar till att spelberoende uppstår. Därefter beskrivs tillgängliga metoder och behandlingar för att komma tillrätta med problemet. Föreläsningen är underhållande och informativ med anekdoter och exempel ur föreläsarens erfarenhet från kliniskt arbete med patientgruppen. Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som vill veta mer om spel om pengar och spelberoende. Omfattning: 1 timme. Kostnad: kr. Föreläsare: Lars Bergström, leg. psykolog på Skyddsvärnets Psykologmottagning. Kontakt: Lars Bergström Tfn: E-post: MINIFÖRELÄSNINGAR Tillämpad avslappning teoretisk inblick och tips för självanvändning Tillämpad avslappning eller TA är en beteendeterapeutisk metod som kan användas vid en rad olika problem. Metoden har en bred evidens från empirisk forskning. Under utbildningen kommer Du att få lära dig hur Du kan använda det dels i arbetet med klienter men också för att själv komma ner i varv och bättre klara av de stressmoment man möter i livet. Vi kommer gå igenom teorin bakom TA, för vilka problemområden det kan vara användbart samt få lära oss en del praktiska övningar. Omfattning: 45 minuter. Kostnad: kr. Föreläsare: David Tham, leg. psykolog på Skyddsvärnets Psykologmottagning. Kontakt: David Tham Mobil: E-post: 9

10 Våra Kursledare & Föreläsare VÅRA KURSLEDARE & FÖRELÄSARE Lars Bergström är legitimerad psykolog med examen från Stockholms Universitet. Han arbetar främst kliniskt och delar sin tid mellan Skyddsvärnets Psykologmottagning och arbetet inom Kriminalvården. Lars har sedan 1999 arbetat med gruppen drogmissbrukare inom Kriminalvård, landsting och kommunal missbruksvård. Han har också arbetat med KBT behandling och utbildning inom forskningsprojektet för Spelberoende. Lars Bergström har även erfarenhet och kunskap från eget missbruk och använder den kunskapen för att arbeta ideellt med självhjälpsgruppen LifeRing som han startade Isabella Canow är författare och föreläsare med fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i kriminologi. Isabella arbetar sedan 2008 som projektledare på Föreningen Skyddsvärnet och har i sina projekt arbetat för att synliggöra ensamkommandes situation i det nya hemlandet. Hon har erfarenhet av föreläsningar och har tidigare skrivit boken Att hitta hem och Under samma tak, men på olika plan. Isabella har varit i ordförande i föreningen TänkOm! som arbetar med stödsamtal och gruppverksamhet gentemot utsatta, men också med utbildningar, handledning och rådgivning gentemot myndigheter, skolor, organisationer. (källa: tankom.net). Isabella är även mentor på HBT. Oumie Ella Njai leder Skyddsvärnets projekt Jalla för alla. Hon har en magisterexamen i biologi vid Stockholms universitet samt är certifierad (IPMA C-nivå) projektledare. Oumie är en av utbildningsledarna och även ansvarig för Skyddsvärnets samhällsorientering. Fredrik Gunnarsson är legitimerad psykolog och verksamhetschef i Skyddsvärnet. Han har arbetat med behandling av personer dömda för våldsbrott och med utbildning kring förebyggande av hot och våld. Fredrik arbetar också med handledning för personal inom sociala sektorn. 10

11 Carlos Stråberg Romero arbetar på Skyddsvärnets träningslägenheter. Han har lång erfarenhet av ämnet hot och våld. Carlos har arbetat på Häktet Kronoberg som ansvarig självskyddsinstruktör och har även gått polisens självskyddsutbildning. Carlos har hållit utbildningar för olika myndigheter där hot om våld förekommer, exempelvis Stockholmspolisens olika enheter, Kriminalvården, Riksbanken, ordningsvakter och olika socialförvaltningar i Stockholmsregionen. David Tham är legitimerad psykolog och utbildad vid Örebro Universitet. Han har jobbat på Föreningen Skyddsvärnet sedan 2009 och har till största delen haft terapier med klienter från Kriminalvården och kommunernas socialtjänst. Tidigare har David bland annat jobbat på LVM-hemmet Rebecka och Brottsförebyggande Rådet. David har tillsammans med Carlos Stråberg Romero på Skyddsvärnets träningslägenheter ansvarat för en rad utbildningar om Hot och Våld för Södertälje kommun. Lokaler & Catering Skyddsvärnets Konferens tar hand om Ditt möte i Stockholm Skyddsvärnets Konferens erbjuder Dig välutrustade möteslokaler i kombination med planering och högklassigt värdskap, vilket gör att Du kan koncentrera Dig på själva mötet och dess resultat. Utifrån Dina önskemål, behov och budget skapar vi förutsättningarna för ett lyckat möte. Kontakta Angelika Wernersson, arbetsledare Mobil: E-post: VÅRA KURSLEDARE & FÖRELÄSARE Leverans av smörgåsar - direkt hem till Din organisation! En tjänst som erbjuder Dig punktlig leverans av smörgåsar för alla tillfällen. Vill Du överraska Dina kollegor med lyxiga mackor till utbildningen, kursen eller fredagsfikat? Skyddsvärnets Sociala företag har Catering som en tjänst. Vi erbjuder ett stort utbud av smörgåsar för alla tillfällen. Du väljer mellan ljus till kraftigt mörkt fullkornsbröd. Eller varför inte variera och kombinera Din beställning? Ring oss - vi tar hand om Din beställning! Skyddsvärnet Caterings personal hjälper Dig att optimera Din beställning på telefon , alternativ mail till Minimumbeställning är 15 styck. 11

12 FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM HORNSGATAN 123 NB, STOCKHOLM TEL: ORG.NR E-post:

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2012 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Innehållsförteckning Förord... 3 Direktor Nilla Helgesson har ordet... 3 Ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Skyddsvärnets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013. Redovisningen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer