Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Solna stad Anders Hägg Margareta Irenaeus Patrik Texell Mars 2015

2 Sammanfattande bedömning Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att Kommunstyrelsen har en process som säkerställer en ändamålsenlig ekonomisk planering och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt/utbyggnadsområden. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande iakttagelser Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser avseende hur Solna stad reglerar väsentliga sakområden i exploateringsavtal eller motsvarande jämfört med vad som kan betraktas som praxis i branschen. Solna stads geografiska läge inom en större bostadsmarknad innebär ett gynnsamt läge med finansiellt starka motparter. De framskrivningar som gjorts visar att utbyggnaden synes kunna klaras av såväl staden som bolagen med rimlig påverkan på finansiell ställning och utveckling. De risker som finns kopplat till ett ökat kostnadsläge för framtida driftkostnader alternativt felaktiga bedömningar i målgruppsanalyser för olika utbyggnadsområden bedöms vara måttliga. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och kommentarer som redovisas i rapporten. 2

3 Inledning Solna stad befinner sig i en mycket expansiv fas med ett flertal stora pågående byggprojekt avseende såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Samtidigt byggs kollektivtrafiken ut. Projekten är geografiskt spridda över kommunen. Den starka expansionen innebär stora möjligheter för staden men innebär också stora utmaningar. En stark befolkningstillväxt ställer krav på utbyggd service, en fungerande infrastruktur och en samordnad planering mellan den fysiska planeringen och serviceutbyggnad. Projektens storlek innebär också ett stort ekonomiskt åtagande för kommunen då det kan finnas risk för att utgifterna för expansionen kommer före skatteintäkterna. Exploateringsverksamhetens ekonomi är av avgörande betydelse för en god ekonomisk hushållning. Expansionen innebär också en stor utmaning för stadens organisation. Styrning och uppföljning av de stora projekten i syfte att säkerställa att dessa drivs i enlighet med gällande regelverk, avtal samt överenskommelser och med tillfredsställande insyn är grundläggande. Solna stads revisorer har planerat granska stadens expansion ur ovanstående perspektiv under en treårsperiod, 2013 med fokus på organisation, styrning och uppföljning, 2014 avseende ekonomisk planering och under 2015 serviceutbud och kvalitet. Frösunda 4

4 Uppdrag I revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna identifierat ett antal risker kopplade till stadens starka expansion och har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av stadens styrning och uppföljning och ekonomiska planering av utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser. Syfte och omfattning Granskningen syftar till att bedöma om Kommunstyrelsen har en process som säkerställer en ändamålsenlig ekonomisk planering och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt? Granskningen avgränsas till att omfatta exploateringsavtal avseende tre större exploateringsprojekt, i granskningen benämnda stora exploateringsprojekt. Metod Granskning har genomförts genom omfattande dokumentstudier och intervjuer. COSO modellen 1 har använts som revisionsmetod. Ingenting 1 COSO Committe Of the Sponsoring Organizations of the Threadway Commission 5

5 Avgränsning Granskningen har avgränsats till att omfatta tre större exploateringsprojekt i olika faser: Ingenting, Stora Frösunda och Norra Frösunda Exploateringsenheten var tidigare en del av staben för stora projekt och exploatering på stadsbyggnadsförvaltningen, men är sedan 1 september 2013 flyttad till stadsdirektörens stab. Lovisedal 1, Norra Frösunda Bilden är hämtad från Solna kommuns hemsida 6

6 Revisionsfråga Har Kommunstyrelsen en process som säkerställer en ändamålsenlig ekonomisk planering och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt? Kontrollmål Granskningen avgränsas till att i huvudsak analysera berörda exploateringsavtal samt hur tidförskjutningar hanteras beträffande: Marköverlåtelser från kommunen Fastighetsbildningsfrågor Tidplaner för bebyggelse Stadens utbyggnad av anläggningar och allmän plats Betalningar och ersättningar för kommunens utbyggnad av anläggningar och allmän plats Utbyggnad för vatten, avlopp och fjärrvärme Utbyggnad av förskolor Inom ramen för granskning sker även en bedömning av huruvida staden har upprättat kalkyler för stadens åtagande, dels för demografiskt betingade investeringar, dels för investeringar i kommunal platsmark/ kommunaltekniska anläggningar inkl. framtida driftskostnader. 7

7 Norra Frösunda Norra Frösunda är en fortsättning på den tidigare utbyggnad i Frösunda. Tillsammans bildar bebyggelsen en helt ny stadsdel i Solna. Området är beläget mellan E4 och norra stambanan, söder om bostadsområdet Ritorp. Planområdet avgränsas i norr av bostadsområdet Ritorp, i väster av Kolonnvägen, i öster av E4 och i söder av Befästningskullen och den nya bebyggelsen som växer fram där. Den sista etappen i utbyggnaden av den nya stadsdelen Frösunda innebär att området byggs ihop med den befintliga bebyggelsen i Ritorp/Järva krog. De fyra bostadshusen i kv Lovisedal ligger som "hästskor" med öppningarna mot parken och Befästningskullen i söder. 8

8 Stora Frösunda I planbeskrivningen (november 2012) upprättad för detaljplanen framgår att projektets syfte är att utveckla området till en levande och modern stadsdel med en blandad stadsbebyggelse innehållande bostäder, arbetsplatser, verksamheter och butiker. Planen medger bebyggelse för bostäder, kontor, bilservice, centrumändamål, skola/förskola och handel. Aktivitetstorget och parken ska tillföras kvaliteter som inbjuder till vistelse och möten samt bidrar till platsens kvalitet som helhet. Planen medger ca 800 bostäder och ca m 2 verksamhetslokaler i åtta kvarter. Till planen hör även mark för allmänt ändamål, gata, gångoch cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik. Av exploateringsavtalet mellan staden och Catena framgår att det är parternas avsikt att exploatören inom området upprättar bebyggelse och anläggningar i enlighet med detaljplanen och att bebyggelsen avses utföras i etapper. Vidare framgår att exploatören förbinder sig att inom området uppföra 75 lägenheter för vilka upplåtelseformen ska vara hyresrätt. Av dessa ska staden erbjudas fem lägenheter för LSSboende. Förskola med totalt sex avdelningar skall färdigställas av exploatören i takt med att bebyggelsen färdigställs. Exploatören skall i första hand tillfråga staden om intresse finns för att hyra förskolelokalerna. Illustrationsplan: BAU. Det är vidare parternas avsikt att staden utför erforderlig utbyggnad av markanläggningar. 9

9 Ingenting I planbeskrivnigen (juni 2009) upprättad för detaljplanen framgår att projektets syfte är att möjliggöra en komplettering av bostäder och kontor, med beaktande av det kulturhistoriska värdet för befintlig bebyggelse i Statens Bakteriologiska Laboratorium-anläggningen. Planförslaget möjliggör ett tillskott av ca 700 bostäder och m² kontor och liknande. I enlighet med exploateringsavtal träffat 7 september 2009 avseende detaljplan för kv. Laboratoriet och del av Polisen (Ingenting) är det exploatören som utför och bekostar allmänna anläggningar. Vidare framgår att exploatören ska uppföra förskolor för områdets behov. Översikt över befintliga och tillkommande byggnader. 10

10 Exploateringsavtal Hur hanterars förändringar i tidplanen enligt exploateringsavtal tecknade med Solna stad? Exploateringsavtal Varje exploateringsområde innefattar unika förutsättningar. I exploateringsavtalet regleras överenskommelser mellan staden och byggherren. Markexploatering är förknippat med olika risker för staden och byggherren. Osäkerhet i planprocessen, oväntade tekniska utmaningar och utvecklingen på fastighets-, hyres-, och bostadsmarknaden innebär i allmänhet justeringar i den initiala tidplanen för området. Förändringarna innebär i allmänhet att tidplanen förskjuts. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar stadsledningsförvaltningen att stadens intressen tas tillvara. I detta ligger att exploatören/markägaren bidrar till utbyggnaden av erforderliga kommunala anläggningar genom att erlägga exploateringsbidrag till staden och att samordningen med övriga staden fungerar. I enhetens uppgifter ingår att t ex följa markutvecklingsprojekten från första idé fram till genomförandefasen, och att därvid styra projekten mot uppställda mål, budget och tidplaner. Kommentarer Solna stad tecknar mark- och exploateringsavtal med exploatörer som avser att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden inom kommunen. Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser i vilka frågor som hanteras i Solna stads avtal jämfört med vad som kan betraktas som praxis. 11

11 Riskanalys Förändringar i tidplanens påverkan på - Överlåtelser av kommunal mark och indexering Stora Frösunda Stadens mark överlåts endast under förutsättning av att ny detaljplan vinner laga kraft. Ingen indexering av priset/ersättningen görs mellan avtalstidpunkten och transaktionstidpunkten. Norra Frösunda Stadens mark överlåts endast under förutsättning av att ny detaljplan vinner laga kraft. Markpriset indexeras med KPI. Ingenting Stadens mark överlåts endast under förutsättning av att ny detaljplan vinner laga kraft. Ingen indexering av priset/ersättningen görs mellan avtalstidpunkten och transaktionstidpunkten. Kommentar från Solna stad Vid markförsäljning har Solna stad nu identifierat att KPI inte är en lämplig metod. I stället för KPI avser Solna stad att istället använda ett index som varierar i takt med bostadsrättsprisförändringen i berört område (kvm-priset enligt Mäklarstatistik från berört område). Stockholms stad använder också denna metod. Exploateringsbidraget som ska indexregleras (Ingenting) gäller bara stadens framtida ombyggnad av Armégatan ( 4.5, punkt f). Här tillämpas index E84. Beträffande allmän plats inom själva exploateringsområdet är det exploatören själv som bygger ut denna på egen bekostnad. I tilläggsavtalet förtydligas att staden ska köpa dessa anläggningar till en ersättning motsvarande exploatörens verifierade självkostnader, och att exploatören sedan ske erlägga exploateringsbidrag för samma belopp minus momsen. Dessa transaktioner sker samtidigt, och därav behövs ingen indexering av den här delen av exploateringsbidraget. Kommentar: Markpriset i exploateringsavtalet bör indexeras annars finns det risk att staden inte får kostnadstäckning och att eventuell potential överlåts på exploatören. Staden kan välja om de vill koppla index till utvecklingen på fastighetsmarknaden Val av indexklausul bör anpassas utifrån den risk som staden tar. En uppräkning med KPI är inte lämplig eftersom det har en dålig koppling till fastighetsmarknaden i dagen marknadsläge. T ex innebär låga räntor dvs låg KPI uppräkning att marknadsvärdet på marken ökar samtidigt som indexregleringen riskerar att minska markpriset 12

12 Riskanalys Förändringar i tidplan påverkan på - Uppförande av anläggningar på allmän platsmark Stora Frösunda Staden skall bygga ut markanläggningar inom allmän plats. Stadens utbyggnad sker etappvis i två skeden. Färdigställande av skede 2 ska ske inom rimlig tid efter avflyttning. Exploatören svarar för att exploateringsområdet hålls i säkert och vårdat skick under hela byggprocessen. Exploatören skall skriftligen meddela stadens stadsmiljöavdelning om tidpunkt för igångsättande av arbeten för allmän plats. Exploatören skall även uppföra och bekosta tillfälliga anläggningar. Kommentar: Staden har indexerat ersättningen för sina kostnader för utbyggnad av allmän platsmark med hjälp av KPI. Indexeringen innebär att staden står risken för skillnader i kostnadsutvecklingen mellan entreprenader och KPI. Se tabell nedan med ett exempel där KPI jämförs med index för Asfaltbeläggningar. Norra Frösunda och Ingenting Exploatören bygger ut och ansvarar för utbyggnaden. Exploateringsavtalet är tecknat redan 2001 respektive 2009 vilket innebär att staden vid tillfället följde den praxis som fanns på marknaden. Metoden att låta exploatören utföra kommunens/stadens åtagande har under senare år frångåtts då det inte har ansetts vara förenligt med lagen om offentlig upphandling och regler för gatukostnadsersättning/ exploateringsbidrag. Eftersom exploatören ansvarar får exploatören ta konsekvenser av förändringar i tidplanen. Kommentarer från Solna stad Vid de senaste årets exploateringsavtal, har det främst handlat om betalning i förskott och därmed mindre behov av indexering. Men vid indexeringsbehov försöker Solna främst använda skrivningen att exploatören ska betala stadens framtida faktiska kostnader. Det saknas tydliga sanktioner om vad som gäller om staden anser att exploatören inte uppfyller sina åtaganden. Staden har å andra sidan begränsat sin risk i och med att tidsplanen för stadens åtagande är otydligt reglerade. Det är balans i avtalsvillkoren mellan exploatören och kommunen i Stora Frösunda. Ett kommunalt ansvar för utbyggnad av allmän plats ger möjlighet till att ha ett vidare livscykelperspektiv vid nyanläggning. 13

13 Riskanalys Förändringar i tidplanens påverkan på - Samordning med övriga kommunala bolag för media försörjning Stora Frösunda Exploatören svarar endast för ledningar på kvartersmark. Solna Vatten skall godkänna lösningar för dagvatten hantering på kvartersmark. Norra Frösunda Exploatören skall samordna utbyggnad av ledningar etc. Enligt staden sker samordningen dels i form av protokollförda byggmöten och att staden i förväg granskar och godkänner projekteringshandlingar. Vid mötena säkerställs bl a att t ex vägar etc inte grävs upp i flera omgångar. Ingenting För Ingenting svarar staden för samordning. Kommentar från Solna Vatten och Solna stad Solna Vatten tar framtunga investeringar i utbyggnad av VA-försörjning. Enligt Solna Vatten är investeringar i VA-systemet begränsade till följd av de korta avstånden i staden. Enligt Solna Vatten har investeringarna hittills i hög grad kunnat genomföras genom anslutning till befintligt nät utan ökad upplåning. Av bolagets årsredovisning för 2014 framgår följande Den framtida exploateringsverksamheten kommer inte att kräva utbyggnad av ledningsnätet i samma omfattning som tidigare. Bolagets verksamhet kommer därför att i större utsträckning kunna fokusera på planerat underhåll och reinvesteringar i det befintliga nätet. Kommentar: Om det blir aktuellt med väsentligt större investeringar och ersättningar för finansiering av utbyggnad av VA i tidiga skeden bör staden överväga att hitta en modell att hantera detta i exploateringsavtalen. Så länge staden tecknar exploateringsavtal med stora och finansiellt stabila företag är det rimligt att de kommer att hantera utbyggnaden av VA på ett professionellt sätt. Det är möjligt detta kan utestänga mer oprövade eller mindre aktörer på marknaden. Solna Stad sätter tilltro till att marknaden (exploatören) ser till att VA-utbyggnaden löper i takt med utbyggnaden av bostäder och verksamheter. Avseende Norrenergi så finns ett letter of intent med Fortum som innebär att Norrenergi har ett produktionssamarbete med Fortum. Till följd av detta behöver inte Norrenergi göra omfattande investeringar, som i sin tur hade krävt ägarinsatser/borgensåtaganden från ägarkommunerna. 14

14 Solna Vatten AB Bolagets uppdrag Solna Vatten AB driver sedan 1995 den allmänna va-anläggningen inom Solna stad. Bolagets verksamhet innebär att förse stadens invånare med dricksvatten samt transportera spillvatten till reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och spillvattnet renas vid Käppalaverket på Lidingö. Vidare har bolaget ett ledningssystem för dagvatten och därigenom ett visst ansvar för avledning av dagvatten till recipient. För drift och underhåll finns ett flerårsavtal tecknat med Stockholm Vatten AB. Finansiell ställning Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna uppgick i årsredovisningen 2014 till tkr Bolaget intäktsför under det första räkenskapsåret 25 procent av den totala anslutningsavgiften, samt periodiserar återstoden över en tid av (32) trettiotvå år. I balansräkningen för 2014 finns tkr upptaget som förutbetalada anslutnings-avgifter. Bolagets långfristiga upplåning uppgår till tkr (staden är långivare). Kommentar: Utbyggnaden av exploateringsområdena har hittills och bedöms även av bolaget framgent kunna klaras utan större påverkan på bolagets finansiella ställning. 15

15 Riskanalys Förändringar i tidplanens påverkan på - Samordning med stadens förvaltningar Stora Frösunda Före byggstart skall exploatören redovisa hur behovet av förskoleplatser skall tillfredställas. Exploatören skall uppföra minst sex avdelningar och kommunen skall tillfrågas som operatör. Norra Frösunda Berörs inte i de handlingar vi fått oss tillhanda. Ingenting Exploatören skall bygga nya förskolor enligt bebyggelsens behov. Exploatören skall skriftligt fråga staden om staden önskar hyra förskolor. Kommentarer från staden Solna Stad sätter tilltro till att marknaden och exploatören ser till att utbyggnaden av förskolor löper i takt med utbyggnaden av bostäder och verksamheter. Enligt stadsledningsförvaltningen upplever man inget motstånd från byggherrarna att uppfylla sina åtaganden. Staden styr huvudsakligen via redovisade ändamål i detaljplanen. Staden med representanter från stadsledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och byggherren har enligt uppgift två möten per år för att stämma av behovet av förskoleplatser. Kommentar: Enligt vår uppfattning är det bra att frågan om förskoleutbyggnad lyfts i exploateringsavtalen. Uppföljning och kommunikation med kommuninnevånarna rörande kommande och planerade förskolebehov etc. bör kunna utvecklas för nya exploateringsområden. Det synes saknas utredningar som redovisar hur underlaget för förskoleplatser beräknats / bedömts. Så länge staden tecknar exploateringsavtal med stora och finansiellt stabila företag är det rimligt att de kommer att hantera utbyggnaden av förskolor på ett professionellt sätt. Det är möjligt detta kan utestänga mer oprövade eller mindre aktörer på marknaden. 16

16 Riskanalys Kalkyler för ekonomiska konsekvenser kopplat till exploateringsprojekt på lång och kort sikt Driftkostnadskalkyler för de olika exploateringsområdena Förutsättningar för stadens beräkningar Staden upprättar inga explicita kalkyler kring framtida driftkostnader för de separata utbyggnadsområdena. Däremot har stadsledningsförvaltningen i samarbete med en extern konsult under 2014 tagit fram en långsiktig ekonomisk planering eller framskrivning. Framskrivningen eller stresstestet sträcker sig fram till Förenklat uttryckt har staden förlängt de sedvanliga befolkningsprognoser man arbetar med jämfört med det vanliga tidsperspektiv. Inom ramen för stresstestet har även lagts in en tänkt utbyggnad av området kring Pampas/Huvudsta (tidsmässigt runt år 2025). Sammantaget handlar det i den ekonomiska modellen om cirka 22 till 23 tusen lägenheter i ett 20 till 30 års perspektiv. Befolkningsprognoserna uppdateras två gånger per år bl a efter kontakt med byggherrarna och baseras på områdesspecifika data. Utgångspunkten har varit att investeringar i förskolor och LSS boenden hanteras av exploatörerna inom ramen för de avtal som upprättas. Investeringar i skolor ligger dock primärt som ett kommunalt investeringsåtagande. Övriga kommunala investeringar kopplat till utbyggnadsområdena hanteras antingen av stadens bolag (VA och fjärrvärme) alternativt inom ramen för den normala investeringsbudgeten. Trendframskrivningen av stadens framtida driftkostnader baseras på genomsnittskostnader inom de olika verksamheterna samt med hänsyn tagen till kostnadseffekter till följd av skatteutjämningssystemet. 17

17 Riskanalys Kalkyler för ekonomiska konsekvenser kopplat till exploateringsprojekt på lång och kort sikt Driftkostnadskalkyler för de olika exploateringsområdena Resultat Utifrån den långsiktiga ekonomiska trendframskrivning staden gjort bedöms inte effekterna på de framtida kostnaderna som dramatiska. Till följd av de investeringar som kommer att krävas framförallt i skolor beräknas stadens finansiella tillgångar (extern medelsförvaltning) minska med uppemot 1 mdr. Det kommer också behövas årliga effektiviseringar som motsvarar en nivå som staden historiskt sett bedömer sig ha klarat på basis av de principer som gällt för pris- och lönekompensation till nämnderna. Kommentar: Stadens framskrivning av driftkostnaderna fram till 2030 har skett utifrån nuvarande genomsnittskostnader baserat på generella antaganden om pris- och lönekostnadsförändringar och nuvarande konstruktion av skatteutjämningssystemet. Det finns inga särskilda antaganden gjorda om oförutsedda händelser etc. En risk kan ligga i att de framtida driftskostnaderna till följd av kommande investeringar till viss del ökar stadens allmänna kostnadsläge för verksamheten. Det kan även finnas en risk för att de målgruppsanalyser som görs för de olika utbyggnadsområdena slår fel när det gäller framtida befolkningsstruktur. En sådan avvikelse kan få påverkan på efterfrågan av kommunal service och därigenom stadens framtida driftkostnader. Dessa risker bedömer vi dock till största delen hanteras inom ramen för systemet för kostnadsutjämning givet att staden inte gör felinvesteringar i exempelvis verksamhetslokaler. 18

i exploateringsprocessen

i exploateringsprocessen Revisionsrapport Granskning av redovisning i exploateringsprocessen Malmö stad Mattias Haraldsson Viveca Karlsson Caroline Liljebjörn November 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18 Granskningsrapport, lekmannarevision Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 2.1 Varför granska risker? 3 2.2 Vad menar vi med risker? 3 3. Syfte 4 4. Avgränsning

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2014 Landstinget Västernorrland Riskanalys ekonomisk redovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer