Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Solna stad Anders Hägg Margareta Irenaeus Patrik Texell Mars 2015

2 Sammanfattande bedömning Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att Kommunstyrelsen har en process som säkerställer en ändamålsenlig ekonomisk planering och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt/utbyggnadsområden. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande iakttagelser Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser avseende hur Solna stad reglerar väsentliga sakområden i exploateringsavtal eller motsvarande jämfört med vad som kan betraktas som praxis i branschen. Solna stads geografiska läge inom en större bostadsmarknad innebär ett gynnsamt läge med finansiellt starka motparter. De framskrivningar som gjorts visar att utbyggnaden synes kunna klaras av såväl staden som bolagen med rimlig påverkan på finansiell ställning och utveckling. De risker som finns kopplat till ett ökat kostnadsläge för framtida driftkostnader alternativt felaktiga bedömningar i målgruppsanalyser för olika utbyggnadsområden bedöms vara måttliga. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och kommentarer som redovisas i rapporten. 2

3 Inledning Solna stad befinner sig i en mycket expansiv fas med ett flertal stora pågående byggprojekt avseende såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Samtidigt byggs kollektivtrafiken ut. Projekten är geografiskt spridda över kommunen. Den starka expansionen innebär stora möjligheter för staden men innebär också stora utmaningar. En stark befolkningstillväxt ställer krav på utbyggd service, en fungerande infrastruktur och en samordnad planering mellan den fysiska planeringen och serviceutbyggnad. Projektens storlek innebär också ett stort ekonomiskt åtagande för kommunen då det kan finnas risk för att utgifterna för expansionen kommer före skatteintäkterna. Exploateringsverksamhetens ekonomi är av avgörande betydelse för en god ekonomisk hushållning. Expansionen innebär också en stor utmaning för stadens organisation. Styrning och uppföljning av de stora projekten i syfte att säkerställa att dessa drivs i enlighet med gällande regelverk, avtal samt överenskommelser och med tillfredsställande insyn är grundläggande. Solna stads revisorer har planerat granska stadens expansion ur ovanstående perspektiv under en treårsperiod, 2013 med fokus på organisation, styrning och uppföljning, 2014 avseende ekonomisk planering och under 2015 serviceutbud och kvalitet. Frösunda 4

4 Uppdrag I revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna identifierat ett antal risker kopplade till stadens starka expansion och har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av stadens styrning och uppföljning och ekonomiska planering av utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser. Syfte och omfattning Granskningen syftar till att bedöma om Kommunstyrelsen har en process som säkerställer en ändamålsenlig ekonomisk planering och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt? Granskningen avgränsas till att omfatta exploateringsavtal avseende tre större exploateringsprojekt, i granskningen benämnda stora exploateringsprojekt. Metod Granskning har genomförts genom omfattande dokumentstudier och intervjuer. COSO modellen 1 har använts som revisionsmetod. Ingenting 1 COSO Committe Of the Sponsoring Organizations of the Threadway Commission 5

5 Avgränsning Granskningen har avgränsats till att omfatta tre större exploateringsprojekt i olika faser: Ingenting, Stora Frösunda och Norra Frösunda Exploateringsenheten var tidigare en del av staben för stora projekt och exploatering på stadsbyggnadsförvaltningen, men är sedan 1 september 2013 flyttad till stadsdirektörens stab. Lovisedal 1, Norra Frösunda Bilden är hämtad från Solna kommuns hemsida 6

6 Revisionsfråga Har Kommunstyrelsen en process som säkerställer en ändamålsenlig ekonomisk planering och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt? Kontrollmål Granskningen avgränsas till att i huvudsak analysera berörda exploateringsavtal samt hur tidförskjutningar hanteras beträffande: Marköverlåtelser från kommunen Fastighetsbildningsfrågor Tidplaner för bebyggelse Stadens utbyggnad av anläggningar och allmän plats Betalningar och ersättningar för kommunens utbyggnad av anläggningar och allmän plats Utbyggnad för vatten, avlopp och fjärrvärme Utbyggnad av förskolor Inom ramen för granskning sker även en bedömning av huruvida staden har upprättat kalkyler för stadens åtagande, dels för demografiskt betingade investeringar, dels för investeringar i kommunal platsmark/ kommunaltekniska anläggningar inkl. framtida driftskostnader. 7

7 Norra Frösunda Norra Frösunda är en fortsättning på den tidigare utbyggnad i Frösunda. Tillsammans bildar bebyggelsen en helt ny stadsdel i Solna. Området är beläget mellan E4 och norra stambanan, söder om bostadsområdet Ritorp. Planområdet avgränsas i norr av bostadsområdet Ritorp, i väster av Kolonnvägen, i öster av E4 och i söder av Befästningskullen och den nya bebyggelsen som växer fram där. Den sista etappen i utbyggnaden av den nya stadsdelen Frösunda innebär att området byggs ihop med den befintliga bebyggelsen i Ritorp/Järva krog. De fyra bostadshusen i kv Lovisedal ligger som "hästskor" med öppningarna mot parken och Befästningskullen i söder. 8

8 Stora Frösunda I planbeskrivningen (november 2012) upprättad för detaljplanen framgår att projektets syfte är att utveckla området till en levande och modern stadsdel med en blandad stadsbebyggelse innehållande bostäder, arbetsplatser, verksamheter och butiker. Planen medger bebyggelse för bostäder, kontor, bilservice, centrumändamål, skola/förskola och handel. Aktivitetstorget och parken ska tillföras kvaliteter som inbjuder till vistelse och möten samt bidrar till platsens kvalitet som helhet. Planen medger ca 800 bostäder och ca m 2 verksamhetslokaler i åtta kvarter. Till planen hör även mark för allmänt ändamål, gata, gångoch cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik. Av exploateringsavtalet mellan staden och Catena framgår att det är parternas avsikt att exploatören inom området upprättar bebyggelse och anläggningar i enlighet med detaljplanen och att bebyggelsen avses utföras i etapper. Vidare framgår att exploatören förbinder sig att inom området uppföra 75 lägenheter för vilka upplåtelseformen ska vara hyresrätt. Av dessa ska staden erbjudas fem lägenheter för LSSboende. Förskola med totalt sex avdelningar skall färdigställas av exploatören i takt med att bebyggelsen färdigställs. Exploatören skall i första hand tillfråga staden om intresse finns för att hyra förskolelokalerna. Illustrationsplan: BAU. Det är vidare parternas avsikt att staden utför erforderlig utbyggnad av markanläggningar. 9

9 Ingenting I planbeskrivnigen (juni 2009) upprättad för detaljplanen framgår att projektets syfte är att möjliggöra en komplettering av bostäder och kontor, med beaktande av det kulturhistoriska värdet för befintlig bebyggelse i Statens Bakteriologiska Laboratorium-anläggningen. Planförslaget möjliggör ett tillskott av ca 700 bostäder och m² kontor och liknande. I enlighet med exploateringsavtal träffat 7 september 2009 avseende detaljplan för kv. Laboratoriet och del av Polisen (Ingenting) är det exploatören som utför och bekostar allmänna anläggningar. Vidare framgår att exploatören ska uppföra förskolor för områdets behov. Översikt över befintliga och tillkommande byggnader. 10

10 Exploateringsavtal Hur hanterars förändringar i tidplanen enligt exploateringsavtal tecknade med Solna stad? Exploateringsavtal Varje exploateringsområde innefattar unika förutsättningar. I exploateringsavtalet regleras överenskommelser mellan staden och byggherren. Markexploatering är förknippat med olika risker för staden och byggherren. Osäkerhet i planprocessen, oväntade tekniska utmaningar och utvecklingen på fastighets-, hyres-, och bostadsmarknaden innebär i allmänhet justeringar i den initiala tidplanen för området. Förändringarna innebär i allmänhet att tidplanen förskjuts. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar stadsledningsförvaltningen att stadens intressen tas tillvara. I detta ligger att exploatören/markägaren bidrar till utbyggnaden av erforderliga kommunala anläggningar genom att erlägga exploateringsbidrag till staden och att samordningen med övriga staden fungerar. I enhetens uppgifter ingår att t ex följa markutvecklingsprojekten från första idé fram till genomförandefasen, och att därvid styra projekten mot uppställda mål, budget och tidplaner. Kommentarer Solna stad tecknar mark- och exploateringsavtal med exploatörer som avser att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden inom kommunen. Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser i vilka frågor som hanteras i Solna stads avtal jämfört med vad som kan betraktas som praxis. 11

11 Riskanalys Förändringar i tidplanens påverkan på - Överlåtelser av kommunal mark och indexering Stora Frösunda Stadens mark överlåts endast under förutsättning av att ny detaljplan vinner laga kraft. Ingen indexering av priset/ersättningen görs mellan avtalstidpunkten och transaktionstidpunkten. Norra Frösunda Stadens mark överlåts endast under förutsättning av att ny detaljplan vinner laga kraft. Markpriset indexeras med KPI. Ingenting Stadens mark överlåts endast under förutsättning av att ny detaljplan vinner laga kraft. Ingen indexering av priset/ersättningen görs mellan avtalstidpunkten och transaktionstidpunkten. Kommentar från Solna stad Vid markförsäljning har Solna stad nu identifierat att KPI inte är en lämplig metod. I stället för KPI avser Solna stad att istället använda ett index som varierar i takt med bostadsrättsprisförändringen i berört område (kvm-priset enligt Mäklarstatistik från berört område). Stockholms stad använder också denna metod. Exploateringsbidraget som ska indexregleras (Ingenting) gäller bara stadens framtida ombyggnad av Armégatan ( 4.5, punkt f). Här tillämpas index E84. Beträffande allmän plats inom själva exploateringsområdet är det exploatören själv som bygger ut denna på egen bekostnad. I tilläggsavtalet förtydligas att staden ska köpa dessa anläggningar till en ersättning motsvarande exploatörens verifierade självkostnader, och att exploatören sedan ske erlägga exploateringsbidrag för samma belopp minus momsen. Dessa transaktioner sker samtidigt, och därav behövs ingen indexering av den här delen av exploateringsbidraget. Kommentar: Markpriset i exploateringsavtalet bör indexeras annars finns det risk att staden inte får kostnadstäckning och att eventuell potential överlåts på exploatören. Staden kan välja om de vill koppla index till utvecklingen på fastighetsmarknaden Val av indexklausul bör anpassas utifrån den risk som staden tar. En uppräkning med KPI är inte lämplig eftersom det har en dålig koppling till fastighetsmarknaden i dagen marknadsläge. T ex innebär låga räntor dvs låg KPI uppräkning att marknadsvärdet på marken ökar samtidigt som indexregleringen riskerar att minska markpriset 12

12 Riskanalys Förändringar i tidplan påverkan på - Uppförande av anläggningar på allmän platsmark Stora Frösunda Staden skall bygga ut markanläggningar inom allmän plats. Stadens utbyggnad sker etappvis i två skeden. Färdigställande av skede 2 ska ske inom rimlig tid efter avflyttning. Exploatören svarar för att exploateringsområdet hålls i säkert och vårdat skick under hela byggprocessen. Exploatören skall skriftligen meddela stadens stadsmiljöavdelning om tidpunkt för igångsättande av arbeten för allmän plats. Exploatören skall även uppföra och bekosta tillfälliga anläggningar. Kommentar: Staden har indexerat ersättningen för sina kostnader för utbyggnad av allmän platsmark med hjälp av KPI. Indexeringen innebär att staden står risken för skillnader i kostnadsutvecklingen mellan entreprenader och KPI. Se tabell nedan med ett exempel där KPI jämförs med index för Asfaltbeläggningar. Norra Frösunda och Ingenting Exploatören bygger ut och ansvarar för utbyggnaden. Exploateringsavtalet är tecknat redan 2001 respektive 2009 vilket innebär att staden vid tillfället följde den praxis som fanns på marknaden. Metoden att låta exploatören utföra kommunens/stadens åtagande har under senare år frångåtts då det inte har ansetts vara förenligt med lagen om offentlig upphandling och regler för gatukostnadsersättning/ exploateringsbidrag. Eftersom exploatören ansvarar får exploatören ta konsekvenser av förändringar i tidplanen. Kommentarer från Solna stad Vid de senaste årets exploateringsavtal, har det främst handlat om betalning i förskott och därmed mindre behov av indexering. Men vid indexeringsbehov försöker Solna främst använda skrivningen att exploatören ska betala stadens framtida faktiska kostnader. Det saknas tydliga sanktioner om vad som gäller om staden anser att exploatören inte uppfyller sina åtaganden. Staden har å andra sidan begränsat sin risk i och med att tidsplanen för stadens åtagande är otydligt reglerade. Det är balans i avtalsvillkoren mellan exploatören och kommunen i Stora Frösunda. Ett kommunalt ansvar för utbyggnad av allmän plats ger möjlighet till att ha ett vidare livscykelperspektiv vid nyanläggning. 13

13 Riskanalys Förändringar i tidplanens påverkan på - Samordning med övriga kommunala bolag för media försörjning Stora Frösunda Exploatören svarar endast för ledningar på kvartersmark. Solna Vatten skall godkänna lösningar för dagvatten hantering på kvartersmark. Norra Frösunda Exploatören skall samordna utbyggnad av ledningar etc. Enligt staden sker samordningen dels i form av protokollförda byggmöten och att staden i förväg granskar och godkänner projekteringshandlingar. Vid mötena säkerställs bl a att t ex vägar etc inte grävs upp i flera omgångar. Ingenting För Ingenting svarar staden för samordning. Kommentar från Solna Vatten och Solna stad Solna Vatten tar framtunga investeringar i utbyggnad av VA-försörjning. Enligt Solna Vatten är investeringar i VA-systemet begränsade till följd av de korta avstånden i staden. Enligt Solna Vatten har investeringarna hittills i hög grad kunnat genomföras genom anslutning till befintligt nät utan ökad upplåning. Av bolagets årsredovisning för 2014 framgår följande Den framtida exploateringsverksamheten kommer inte att kräva utbyggnad av ledningsnätet i samma omfattning som tidigare. Bolagets verksamhet kommer därför att i större utsträckning kunna fokusera på planerat underhåll och reinvesteringar i det befintliga nätet. Kommentar: Om det blir aktuellt med väsentligt större investeringar och ersättningar för finansiering av utbyggnad av VA i tidiga skeden bör staden överväga att hitta en modell att hantera detta i exploateringsavtalen. Så länge staden tecknar exploateringsavtal med stora och finansiellt stabila företag är det rimligt att de kommer att hantera utbyggnaden av VA på ett professionellt sätt. Det är möjligt detta kan utestänga mer oprövade eller mindre aktörer på marknaden. Solna Stad sätter tilltro till att marknaden (exploatören) ser till att VA-utbyggnaden löper i takt med utbyggnaden av bostäder och verksamheter. Avseende Norrenergi så finns ett letter of intent med Fortum som innebär att Norrenergi har ett produktionssamarbete med Fortum. Till följd av detta behöver inte Norrenergi göra omfattande investeringar, som i sin tur hade krävt ägarinsatser/borgensåtaganden från ägarkommunerna. 14

14 Solna Vatten AB Bolagets uppdrag Solna Vatten AB driver sedan 1995 den allmänna va-anläggningen inom Solna stad. Bolagets verksamhet innebär att förse stadens invånare med dricksvatten samt transportera spillvatten till reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och spillvattnet renas vid Käppalaverket på Lidingö. Vidare har bolaget ett ledningssystem för dagvatten och därigenom ett visst ansvar för avledning av dagvatten till recipient. För drift och underhåll finns ett flerårsavtal tecknat med Stockholm Vatten AB. Finansiell ställning Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna uppgick i årsredovisningen 2014 till tkr Bolaget intäktsför under det första räkenskapsåret 25 procent av den totala anslutningsavgiften, samt periodiserar återstoden över en tid av (32) trettiotvå år. I balansräkningen för 2014 finns tkr upptaget som förutbetalada anslutnings-avgifter. Bolagets långfristiga upplåning uppgår till tkr (staden är långivare). Kommentar: Utbyggnaden av exploateringsområdena har hittills och bedöms även av bolaget framgent kunna klaras utan större påverkan på bolagets finansiella ställning. 15

15 Riskanalys Förändringar i tidplanens påverkan på - Samordning med stadens förvaltningar Stora Frösunda Före byggstart skall exploatören redovisa hur behovet av förskoleplatser skall tillfredställas. Exploatören skall uppföra minst sex avdelningar och kommunen skall tillfrågas som operatör. Norra Frösunda Berörs inte i de handlingar vi fått oss tillhanda. Ingenting Exploatören skall bygga nya förskolor enligt bebyggelsens behov. Exploatören skall skriftligt fråga staden om staden önskar hyra förskolor. Kommentarer från staden Solna Stad sätter tilltro till att marknaden och exploatören ser till att utbyggnaden av förskolor löper i takt med utbyggnaden av bostäder och verksamheter. Enligt stadsledningsförvaltningen upplever man inget motstånd från byggherrarna att uppfylla sina åtaganden. Staden styr huvudsakligen via redovisade ändamål i detaljplanen. Staden med representanter från stadsledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och byggherren har enligt uppgift två möten per år för att stämma av behovet av förskoleplatser. Kommentar: Enligt vår uppfattning är det bra att frågan om förskoleutbyggnad lyfts i exploateringsavtalen. Uppföljning och kommunikation med kommuninnevånarna rörande kommande och planerade förskolebehov etc. bör kunna utvecklas för nya exploateringsområden. Det synes saknas utredningar som redovisar hur underlaget för förskoleplatser beräknats / bedömts. Så länge staden tecknar exploateringsavtal med stora och finansiellt stabila företag är det rimligt att de kommer att hantera utbyggnaden av förskolor på ett professionellt sätt. Det är möjligt detta kan utestänga mer oprövade eller mindre aktörer på marknaden. 16

16 Riskanalys Kalkyler för ekonomiska konsekvenser kopplat till exploateringsprojekt på lång och kort sikt Driftkostnadskalkyler för de olika exploateringsområdena Förutsättningar för stadens beräkningar Staden upprättar inga explicita kalkyler kring framtida driftkostnader för de separata utbyggnadsområdena. Däremot har stadsledningsförvaltningen i samarbete med en extern konsult under 2014 tagit fram en långsiktig ekonomisk planering eller framskrivning. Framskrivningen eller stresstestet sträcker sig fram till Förenklat uttryckt har staden förlängt de sedvanliga befolkningsprognoser man arbetar med jämfört med det vanliga tidsperspektiv. Inom ramen för stresstestet har även lagts in en tänkt utbyggnad av området kring Pampas/Huvudsta (tidsmässigt runt år 2025). Sammantaget handlar det i den ekonomiska modellen om cirka 22 till 23 tusen lägenheter i ett 20 till 30 års perspektiv. Befolkningsprognoserna uppdateras två gånger per år bl a efter kontakt med byggherrarna och baseras på områdesspecifika data. Utgångspunkten har varit att investeringar i förskolor och LSS boenden hanteras av exploatörerna inom ramen för de avtal som upprättas. Investeringar i skolor ligger dock primärt som ett kommunalt investeringsåtagande. Övriga kommunala investeringar kopplat till utbyggnadsområdena hanteras antingen av stadens bolag (VA och fjärrvärme) alternativt inom ramen för den normala investeringsbudgeten. Trendframskrivningen av stadens framtida driftkostnader baseras på genomsnittskostnader inom de olika verksamheterna samt med hänsyn tagen till kostnadseffekter till följd av skatteutjämningssystemet. 17

17 Riskanalys Kalkyler för ekonomiska konsekvenser kopplat till exploateringsprojekt på lång och kort sikt Driftkostnadskalkyler för de olika exploateringsområdena Resultat Utifrån den långsiktiga ekonomiska trendframskrivning staden gjort bedöms inte effekterna på de framtida kostnaderna som dramatiska. Till följd av de investeringar som kommer att krävas framförallt i skolor beräknas stadens finansiella tillgångar (extern medelsförvaltning) minska med uppemot 1 mdr. Det kommer också behövas årliga effektiviseringar som motsvarar en nivå som staden historiskt sett bedömer sig ha klarat på basis av de principer som gällt för pris- och lönekompensation till nämnderna. Kommentar: Stadens framskrivning av driftkostnaderna fram till 2030 har skett utifrån nuvarande genomsnittskostnader baserat på generella antaganden om pris- och lönekostnadsförändringar och nuvarande konstruktion av skatteutjämningssystemet. Det finns inga särskilda antaganden gjorda om oförutsedda händelser etc. En risk kan ligga i att de framtida driftskostnaderna till följd av kommande investeringar till viss del ökar stadens allmänna kostnadsläge för verksamheten. Det kan även finnas en risk för att de målgruppsanalyser som görs för de olika utbyggnadsområdena slår fel när det gäller framtida befolkningsstruktur. En sådan avvikelse kan få påverkan på efterfrågan av kommunal service och därigenom stadens framtida driftkostnader. Dessa risker bedömer vi dock till största delen hanteras inom ramen för systemet för kostnadsutjämning givet att staden inte gör felinvesteringar i exempelvis verksamhetslokaler. 18

Stora projekt. Solna stad. Per Erik Waller, director PwC Cecilia Högberg, manager, PwC Margareta Irenaeus, director, PwC Anders Hägg, partner PwC

Stora projekt. Solna stad. Per Erik Waller, director PwC Cecilia Högberg, manager, PwC Margareta Irenaeus, director, PwC Anders Hägg, partner PwC Advisory Stora projekt Solna stad Per Erik Waller, director Cecilia Högberg, manager, Margareta Irenaeus, director, Anders Hägg, partner Inledning Solna stad befinner sig i en mycket expansiv fas med ett

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal Dnr Sida 1 (7) 2017-09-19 Handläggare Mattias Sjöberg 08-508 266 92 Till Exploateringsnämnden 2017-10-12 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande under granskning

Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande under granskning 2014-07-04 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr. 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp För den andra etappen av småhusutbyggnaden

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum Bilaga 2 Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum Slutrapport Nabiha Shahzad 2010-11-11 Sammanfattning Planområdet är beläget i Ektorp på Sicklaön och avgränsas av Ektorpsvägen, Lasarettsvägen och Värmdövägen.

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal www.sollentuna.se Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-19 Producerad av kommunledningskontoret, Sollentuna kommun, 2015 Text: Karin Sköld. Omslagsbild från Silverdal,

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-01-25 (utställningshandling )

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-01-25 (utställningshandling ) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-01-25 (utställningshandling ) Detaljplan för DALBERGEN del av fastigheten Härön 1:4 m.fl. fastigheter fiskeläget Härön, Tjörns kommun, Västra Götalands län. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för exploateringsavtal

Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-08 Riktlinjer för exploateringsavtal Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm.

Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm. Dnr Sida 1 (5) 2016-10-14 Handläggare Maria Öberg 08-508 266 78 Till Exploateringsnämnden 2016-11-10 Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm. Förslag till beslut

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana

Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana 2014-04-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 Kommunstyrelsen Exploatörernas medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att samtliga exploatörer inom västra

Läs mer

Granskning av Stora Projekt

Granskning av Stora Projekt www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Högberg, Per Erik Waller Granskning av Stora Projekt Solna stad Sammanfattning Solna stads revisorer har planerat granska Solna stads expansion under en treårsperiod,

Läs mer

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214 Diarienummer PBN 2007/0363 214 Detaljplan för SÄTILA 5:3 mfl Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län Genomförandebeskrivning Kinna 2008-09-12 Elena Eckhardt Planarkitekt 1 (5) Inledning Planen syftar

Läs mer

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Stadsbyggnadsförvaltningen 1(4) Landskrana stad Datum 20 15-05-20 Handläggare Mårten Olsson Er Referens V år Referens Kommunstyrelsen Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Ärendebeskrivning

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB.

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB. DNR 2011-513-00005 Margareta Catasús Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning Antagandehandling 2014-05-27 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Kyrktorget. Detaljplan för bostäder och handel vid. Genomförandebeskrivning. Antagandehandling Upprättad , reviderad

Kyrktorget. Detaljplan för bostäder och handel vid. Genomförandebeskrivning. Antagandehandling Upprättad , reviderad 1 (6) Dnr: KS/2008:120 Detaljplan för bostäder och handel vid Kyrktorget Genomförandebeskrivning Antagandehandling Upprättad 2016-06-14, reviderad 2016-09-27 INLEDNING En genomförandebeskrivning har till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 Tanums kommun, Västra Götalands Län Ditrix AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för småindustri öster om Hällebäck, MUNKERÖD 1:21 m.fl. Stenungsunds kommun Tillhör Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslut 2008-12-15 228 Laga kraft 2009-01-13 Jonas Sverkén Sekreterare

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan 4, på västra Sicklaön

Detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan 4, på västra Sicklaön 2017-09-22 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1016 214 Projekt 9239 Utökat förfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan 4, på västra Sicklaön Förslag till beslut

Läs mer