Dagens program. Certifiering, vad innebär detta? Ordlista. Andra Kvalitetssystem. Grundcertifiering Gris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens program. Certifiering, vad innebär detta? Ordlista. Andra Kvalitetssystem. Grundcertifiering Gris"

Transkript

1 Grundcertifiering Gris Dagens program Samling, Registrering och Kaffe Certifiering vad innebär detta? Djurens omsorg Journalföring och Dokumentation Lunch Forts. Journalföring och Dokumentation Kaffe Mötet med utomstående Avslutning Föreläsningsrubrik / tema Grundcertifiering Gris Certifiering, vad innebär detta? Certifiering i allmänhet Vad förväntas? Innehåller krav inom områdena livsmedelssäkerhet och djuromsorg baserat på svensk lagstiftning. Användning av grundcertifierade råvaror berättigar inte till märkning med Svenskt Sigill. Läs mer på Andra Kvalitetssystem Ordlista Certifiering En oberoende part går i god för att specificerade krav uppfylls Certifikat Ett intyg som styrkts av oberoende part Certifieringsstatus Beskrivning av grisföretagets läge i certifieringsprocessen: under revision, godkänd, avstängd eller utesluten.

2 Varför Certifiering? Arbetsgång certifiering Ett kvitto för producenterna som visar att de upprätthåller de kritiska punkterna inom de krav som finns för svensk grishållning Anmälan Välj certifieringsbolag och skicka en anmälan. Gå igenom och fyll i Egenkontrollen. Skicka ifylld egenkontroll till certifieringsbolaget och spara kopia på gården. Att öka förtroendet för svenska branschen bland kunder och konsumenter Utomstående (certifieringsbolag) kontrollerar verksamheten; HS certifiering, Intertek, Kiwa Aranea och SMAK Statlig kontroll av certifieringsbolagen av SWEDAC 1 1 År 1 År 2 Revision ute på gården Skicka in ifylld egenkontroll till certifieringsbolaget. År 3 Gården är certifierad Revisorernas kompetens Situationskarta Revisorn ska ha tillräcklig kunskap om den produktion som modulerna omfattar för att kunna göra en korrekt bedömning med avseende på livsmedelssäkerhet, miljö och djuromsorg. Bostad Reststall Spannmåls -lagring och kvarn Slaktgris -stall Väg Suggstall P Halmlager N Teckenförklaring Gödsellagring Ingång till stall Gödselpump/förbrunn Gårdskontor Utlastning P Parkering S Kontrollen på gården Avisering av besök Certifieringsbolaget aviserar besöket och information inför besöket skickas Revisorns besök stallarna samt dokumentation Genomgång av besöket och eventuella avvikelser Certifikat kommer OK

3 Avisering av besök Åtgärda Avvikelser 28 dagar Avvikelserapport och åtgärdsplan Skriftlig bekräftelse på åtgärd Eventuellt återbesök Alla punkter godkända vid inledande revision (fr.o.m 1 februari) Alla kritiska punkter godkända och minst 90 % av övriga punkter Avstängning Tillfällen då avstängning kan tillämpas: Direkt vid revisionstillfället Vid revisionens stängning Mellan revisionstillfällen 6 till 12 månader Överklagan av revisionsbeslutet Utträde ur Grundcertifiering Gris Överklagan på beslut Klagomål gällande: - information - revisionens genomförande - bokning m.m. Görs skriftligen direkt till Certifieringsbolaget! Sker skriftligen till certifieringsbolaget Tidpunkt Ange datum för utträde Planera produktionen ej certifierade produkter

4 Hjälpmedel Producentpärm Broschyrer Kursen Strömedel, Beläggning, Behandling av grisar, Sjukboxar, Avlivning och kadaverhämtning, Medicinering, Läkemedelsanvändning m.m. Exempel Utrymmeskraven = dränerande = liggarea som får vara dränerande = liggarea (fast golv) = fodertråg 1.5 Utrymmeskrav Boxar och hyddor för vuxna djur 1.5 Box för digivande sugga: Alla gula fält = liggarea (minst 4 m 2 varav minst ¾ fast golv ) Minsta totalarean = 6 m 2 Minsta liggarean = 4 m 2 (Obs! Fodertråget får inte räknas in) Figuren visar box för digivande sugga, som visar minsta tillåtna liggyta av totala boxytan Se: Broschyren Djurskyddsbestämmelser GRIS, Jordbruksverket Källa: L100 Utrymmeskrav Boxar för växande grisar, kg 1.5 Omgångsuppfödning Definition på Omgångsuppfödning (DFS 2007:5): Hållande av djurgrupp med individer av likartad ålder i eget stall eller egen avdelning. Insättningen av ny djurgrupp sker inom en begränsad tidperiod och inte förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt, 1.2 Typ av produktion Gräns för platser i stallavdelning enligt föreskrifterna Godkänd (ja) eller ej (nej) enligt Grundcertifiering Gris Omgångsuppfödning och egen rekrytering av eller köper in grisar från max en besättning litet smittryck Ingen övre gräns Ja, detta är omgångsuppfödning Källa: L100 Exempel ströad liggbox: Totalarea för box med 10 grisar, á 100 kg: 0,17 + (100 kg / 130) x 10 grisar = 9,4 m² Varav liggarea: 0,10 + (100 kg / 167) x10 grisar = 7 m² Omgångsuppfödning och köper in från > 1 besättning högre smittryck Kontinuerlig produktion högt smittryck, med mindre än 200 slaktgrisar eller mindre än 40 suggor Enligt föreskrifterna högst 400 slaktgrisar i en stallavdelning Enligt föreskrifterna högst 200 slaktgrisar i en stallavdelning Ja om omgångsuppfödning sker. >400 slaktgrisar = nej, sektionering krävs enligt föreskrifterna Ja, om gården är undantag på grund av liten produktion Nej, åtgärdsplan krävs om > 200 slaktgrisar eller >40 suggor 3 kap, 17, L100

5 Skydd för utegrisar 3.11 Djurskyddsinspektion 1.4 Alla har inte haft inspektion Brister eller föreläggande Meddela om länsstyrelsen kräver åtgärder Villkorad Läkemedelsanvändning (D9 - Grundparagrafer) Läkemedelsanvändning skall ske med återhållsamhet och enbart då behov föreligger 3.1 Villkorad behandling Läkemedelsanvändning utan föregående veterinärundersökning i anslutning till behandlingen av det individuella djuret eller djurgruppen 3.1 Veterinär skall genomföra en undersökning och bedömning av enskilt djur eller djurgrupp innan förskrivning och tillhandahållande av läkemedel sker om inte annat anges / / Uppföljande behandling Läkemedelsanvändning efter det att veterinär vid varje tillfälle kliniskt har undersökt enskilt djur eller djurgrupp Djurskyddsdeklarationen 3.7 Daglig tillsyn 3.3 Infördes 1 juni Del av Villkorad läkemedelsanvändning Anmälningsplikt mot länsstyrelsen 1 kap 5 Tillsyn och skötsel Djur ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur, särskilt vid tiden kring förlossningen. Djur ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

6 Strömedel för sysselsättning 3 kap. Särskilda bestämmelser för grisar 7 Strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper samt ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses. Allmänna råd till 3 kap. 7 Strömedel till grisar bör innehålla material som grisarna kan böka i, undersöka och tugga. Vid uppfödning i konventionell grisningsbox bör strömedlet också ge ett skyddande liggunderlag för suggan och smågrisarna under smågrisarnas första levnadsvecka. 8 Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden. 3.8 Hygieniskt foder, smittspridning 7.3 Hantering sjuka djur 3.5 Sjukstall eller sjukbox kap. 14 Djur som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat som djuren är vana vid. Allmänna råd till 1 kap. 14 För grisar och lösgående nötkreatur utom utegångsdjur bör det utrymme som avses i föreskriften kunna hysa minst vart 25:e djur. Lugn och ro för den som är sjuk Minskat smittryck hos övriga Lättare att övervaka och ge medicin till djuret Lättare att bedöma prognos! L 100 säger, bör finnas en sjuk plats/25 djur. Ska vara lättillgänglig Lätt att hålla ren Möjlig att tömma Hålla optimal miljö Avlivning, när? 3.6 Avlivning godkända metoder för djurhållare 3.6 Skada eller sjukdom med dålig prognos Bedövning med bultpistol (eller el-tång) tillsammans med avblodning Behandling har skett men utan effekt Smågrisar under 14 dagar får avlivas genom slag i huvudet Djurskydd!!! Kulvapen: Endast tillåtet om licens finns för vapnet för detta ändamål. Risk för tex. rikoschetter

7 Avlivning 3.6 Avel på friska djur 4.1 Hur och när Avlivningsrutin Regelbunden genomgång i besättningen Suggor ska hållas lösgående 5.1 Fixering av suggan 5.1 Minskade fixeringen smågrisdödligheten? % mortality Litters Pen Crate n Ref. 3 kap. Särskilda bestämmelser för grisar 3 En digivande suggas rörelsefrihet får begränsas under smågrisarnas första levnadsdagar genom användande av skyddsgrind eller motsvarande anordning om hon uppvisar ett aggressivt eller onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisarna. Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas under det dagliga skötselarbetet om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för skötaren samt när suggan hanteras för vård och behandling. Grupphållna suggor och gyltor får stängas in i bås när de utfodras eller när de hanteras för vård och behandling Gravås,, Gustafsson,, Collins et al., Bäckström et al Weber et al Weaned at 4 weeks Oliviero et al., 2008 Smågrishörna 6.3 Avvänjning minst 4 veckor kap. Särskilda bestämmelser för grisar 4 Smågrisar får inte avvänjas förrän de uppnått fyra veckors ålder och ska då ha vant sig vid tillskottsfoder. Foto: Kalle Hammarsten

8 Kirurgiska ingrepp 3.2 Kastrering 6.1 Endast kastration är tillåtet att utföras av lekman. Foto Marie Sterning, SLU Foto Marie Sterning, SLU Svanskupering 3.9 Tandslipning 6.2 Drivning av djur 3.10 Utlastningen 10.1 Elpådrivare får ej användas Ingen direkt kontakt mellan bil och besättning, djuren ska slussas ut Stängda dörrar in till stallar under utlastning Lugn pådrivning Tillräckligt utrymme Tydlig drivväg Utlastning i besättningens periferi Rena och lättframkomliga vägar för externa transportfordon Gäller alla djurkategorier - Lite stress! Inga djurbilar i närheten av stallavdelningars luftintag Inga transportörer i stallet Inget förråd!

9 Endast friska djur till slakt 10.2 Skicka inte djur till slakt om: de inte kan röra sig utan smärta eller inte kan gå utan hjälp de inte stödjer på samtliga ben de har ett allvarligt öppet sår eller framfall. de är i slutet på dräktigheten eller har fött nyligen Journalföring och Dokumentation Levande djur, Döda djur, Behandling av djur samt läkemedelsanvändning, Foder, Spårbarhet, Besöksjournal m.m. PigWin Stalljournal 2.1 Exempel Skötselrutiner 3.4 Leveranssedlar SJV Egna dokument Producentpärmen På under fliken Fakta hittar du Mallar och Checklistor Spårbarhet födsel till leverans 2.3 Spårbarhet och märkning 2.2

10 Foderanvändning Veterinärens föreskrifter 8.1 Enligt lag ska dokumentationen sparas i 3 år Anmälan till SJV om egen tillverkning Anmälan till SJV om fiskmjöl Veterinären skall dokumentera kontrollen Veterinären skall vid varje besök kontrollera att journalföringen är korrekt och i överensstämmelse med de skriftliga instruktioner som lämnats och den förskrivning som gjorts. Behandlingsjournaler Alla behandlingar med läkemedel skall journalföras. Gäller även bekämpningsmedel för ohyrebekämpning. Även användning av homeoptika samt vilken veterinär som kontaktats ska registreras Arkivering i fem år 8.2 Veterinära anvisningar Journalen ska innehålla: Behandlingsdatum Klockslag om kort karenstid (< 24 tim) Djuridentitet Diagnos Läkemedel, dosering Behandlingstid Namn på veterinär Namn på behandlare Karenstid 8.3 Exempel på godkända journaler 8.3 Dokumentet ska också innehålla: 8.3 Hur eventuella biverkningar ska rapporteras Andra typer av journaler kan användas om de uppfyller kraven i författningen Journalen ska kunna användas som underlag för veterinärens rapportering Vilken karenstid som tillämpas för preparaten Hur utförda behandlingar ska rapporteras vid slakt innan karenstidens utgång

11 Läkemedelförvaring 8.7 Handhavande 8.7 Tvättmöjligheter Ren arbetsbänk Temperatur i kylskåpet? Låsbart utrymme! Ordning Hygien Annat om journalföring Antal döda djur ska journalföras. Journalen ska arkiveras i minst fem år. Kravet på journalföring omfattas av tvärvillkoren. Spara leveranssedlarna på dina läkemedel ursprunget skall dokumenteras. 8.3 Karenstiden påverkas av: Vilket preparat Vilket djurslag Hur har det getts Injektionsplats Administrationssätt Hantering Dosering Rätt vikt? Rätt dosberäkning? 8.3 Läkemedel i foder och vatten Journalföring Samma krav som övriga behandlingar 8.6 Vattenmedicinering För att ta reda på förbrukad dygnsmängd gör Du följande: Testa med vatten hur mycket som doseraren tar till aktuell djurgrupp ex. avvänjningsgrisar i Din besättning. Tänk på vattenspillet. Vattenmedicinering är ej lämplig då djuren får blötfoder. 8.5

12 Medicinering via foder För att få blanda in läkemedel i foder på gårdsnivå krävs tillstånd från Jordbruksverket. (Blanketter finns på hemsidan eller i producentpärmen.) Blötfoder: Medicin finns kvar i restmängden! Diskutera hur Du löser detta med din veterinär 8.5 Journal för uppföljande behandling Vid uppföljande behandling räcker det att spara behandlingsbevis från veterinären på ett systematiskt sätt. 8.2 Nål kvar i djuret 8.4 Djuret ska märkas tydligt Dokumentation ska finnas Slakteriet ska meddelas Ventilation, Damm, Smittspridning, Medicinförvaring m.m. Gott och ordningsamt intryck 1.1 Ventilation och stallmiljö Luftfuktighet Stalltemperatur + C Max. relativ luftfuktighet, %

13 Ventilation och stallmiljö Luftens gasinnehåll 1.6 Ventilation och stallmiljö 1.6 Ammoniak 10 ppm Kontrollera ventilationen Koldioxid 3000 ppm. Kontrollera värmetillförseln Svavelväte 0,5 ppm. Auto start på fläktarna Organiskt damm 10 mg/m3. UNDERHÅLL ventilationen! Larm 1.8 Fönster och ljusinsläpp kap. Särskilda bestämmelser för grisar 16 Mekaniskt ventilerade stallavdelningar för grisar ska vara utrustade med larmanordning som varnar för 1. övertemperatur, 2. strömavbrott, 3. fel på larmanordningen, och (4. fel på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation.) 1 kap. Gemensamma bestämmelser 16 Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk. Om du vill ha ett heltäckande larm för verksamheten: Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka villkor som gäller din produktion. Vatten 7.1 Rengörning kap. Särskilda bestämmelser för grisar 5 Grisar ska ha fri tillgång till dricksvatten. Att tänka på: Vattenkvalitet Vattenanalys 1 kap. Gemensamma bestämmelser 30 Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien. Vid kontinuerlig djurhållning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant före varje insättning av en ny omgång djur. Vattenflödet, l/min - Suggor 3-4 l/min - Smågrisar 1 l/min - Slaktgrisar 3,5 l/min

14 Tvätt och desinfektion 1.3 Upptorkning och tomtid 1.3 Tvätt: Blötläggning Högtryckstvätt Tvätta foderautomater, fodernedsläppsrör Vattenavstötande golv Uppvärmning Desinfektion: När? Preparatval? Hur? Olika infektionsämnen lever olika länge i miljön Temperatur och luftfuktighet påverkar överlevnaden Upptorkning: < 60% luftfuktighet, min. +20 C stalltemp., bibehållen miniventilation Tomtid: Beror av smittämne, upptorkning, desinfektion Generellt 5-7 dagars tomtid Gödsellagring 9.2 Kadaver hantering 9.4 Lager av mineral- och stallgödsel ska vara väl åtskilt för foder och livsmedel. Allvarligt smittsamma sjukdomar Ska vid misstanke rapporteras till veterinär Epizootier; PRRS, Svinpest Zoonoser; salmonella Läs mer om Epizootier på 9.3 Besöksregler Godkännande från djurägare/delegerad personal Besöksjournal Markering för skyddskläder Särskilda kläder, skor/skoskydd för besökare Möjlighet till att tvätta händer Information smittsamma sjukdomar Utlandsvistelse, vad gäller? 9.1

15 Ingång till besättningen Bör finnas en tydlig gräns mellan besättning och yttervärld 9.1 Exempel på besöksjournal 9.1 Ej kontakt mellan ytterkläder/skor och besättningens läder/skor/stövlar Handtvätt och handdesinfektion innan inträde i besättningen Effektiv Dialog Mötet med utomstående Hur tar grisföretagaren emot djurskyddsinpektörer, veterinärer, certifieringsrevisorer med flera på gården? Hur skapar vi en dialog och förståelse för varandras arbete? Mötet med utomstående Sätt in er i kontrollantens situation Ingen ska sättas dit! Vissa myndighetsbeslut är fortfarande kraftfullt byråkratiska och svåra att förstå, det gör att en del företagare blir stressade. Man måste lyfta fram de positiva Jag har som mål att alltid då jag hittar sakerna också och vinna förtroende. något som är fel, försöka säga det öga Går man in och skall utöva makt, blir mot öga med företagaren. Det är bättre det helt fel. Det är dessutom bra om än att i efterhand skicka ut ett protokoll man kan det praktiska. Då är det med anmärkningar till en företagare lättare att se helheten och inte haka som kanske trodde att allt var okej. upp dig på oväsentligheter. Var ödmjuka inför varandras kunskap Håll humöret uppe, ingen tuppfight! Alla vill att det ska gå bra! Mötet med utomstående Mötet med utomstående

16 Inför mötet Förbered dig inför mötet - Hur vill jag själv bli bemött? Ta hjälp av rådgivare Sätt av tid för mötet Kolla upp innan hur lång tid som du kan räkna med att kontrollen tar Bestäm en bra mötesplats som är tydlig Inventera skyddskläderna Hälsa välkommen Mötet Stäng av telefonen! Om telefonen måste vara på berätta det för kontrollanten. Berätta om verksamheten Sätt dig in i den andra personens situation Ställ frågor om du inte förstår eller är osäker! Mötet med utomstående Mötet med utomstående Avsluta mötet Svenska Pig AB ska utveckla, samla och förmedla kunskap till grisföretagare och till andra aktörer i branschen för att stärka svensk grisproduktions konkurrenskraft. Sammanfatta Vad händer sen? Kontaktuppgifter Använd potentialen - effektivare grisproduktion Mötet med utomstående Svenska Pig AB ägs av: Svenska Pig, c/o LRF Sydost Box 974, KALMAR Svenska Pig AB medfinansieras av:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött 1 Institutionen för biosystem och teknologi Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött En intervju av kommuner samt litteraturstudie i ämnet Författare: Josefin Thuresson

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING

FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING FÖRSLAG TILL DJUROMSORGSPROGRAM FÖR SVENSK GRISUPPFÖDNING Förslaget till djuromsorgsprogram har tagits fram av en expertgrupp med bred och mångårig erfarenhet från svensk grisuppfödning. Målet är en ännu

Läs mer

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN Djurhälsonytt Tidningen för dig som är medlem i Svenska Djurhälsovården. NO 3/2013 Stora leverflundran på frammarsch Kostnadsfria kurser i lokalbedövning vid kastration Undvik tillväxtsvacka

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 1. Är det någon skillnad i användning av antibiotika mellan svensk och andra EUländers uppfödning av grisar? 2. Varför har Sverige låg antibiotikaanvändning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter

Läs mer

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin Har du sett en gris på grönbete? En bökande gris i sin flock med möjlighet att svalka sig i en skön lerpöl? Det är en ovanlig syn tyvärr. Inomhus i trånga, tråkiga boxar på hårt golv blir grisarna uttråkade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar 1(27) REDOVISNING Dnr 5.2.17-10135/13 2013-10-24 Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar Regeringen har gett Jordbruksverket detta uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens

Läs mer

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund Jordbruksinformation 2 2011 Djurskyddsbestämmelser Hund Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Nya regler 5 Djurskydd för hundar 7 Skötsel av hundar 9 Utrymmen

Läs mer

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUPPFÖDARE Svenska Kennelklubben har drygt 14 000 aktiva uppfödare. Som en av dem ingår du

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt

Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt Profitability for small-scale lamb slaughter with farm slaughterhouses Adam Arnesson Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogram

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET Brunstkontroll hos mjölkkor Jodie A. Pennington Professor - Dairy Mjölkkor ska kalva om regelbundet för att maximera vinst. Kort kalvnings

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer