Rapport remissutgåva till VA-mässan Vägledning i offentlig upphandling inom VA-branschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport remissutgåva till VA-mässan Vägledning i offentlig upphandling inom VA-branschen"

Transkript

1 Rapport remissutgåva till VA-mässan upphandling inom VA-branschen Vägledning i upphandlingsförfarandet inom VA-branschen Uppdragsnummer: Mikael Rångeby, Tyréns Rikard Setterlid, Advokatfirma Lindahl Erik Backlund, VA Syd Christina Nyberg, Stockholm Vatten Rita Lord, Svenskt Vatten

2 2 (59) Förord Skrivs av Svenskt Vatten.

3 3 (59) Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning Introduktion till vägledningen Inledning Rapportupplägg och begrepp Vad säger lagstiftningen? Lagarna som styr offentlig upphandling Hur kommer det sig att det finns två olika lagar? Vad skiljer lagarna åt När skall de olika lagarna tillämpas i VA-branschen Planering Inledning Upphandlingens värde påverkar valmöjligheter Tidplan för upphandling Upphandling en lång process Annonsering Anbudsfasen Upphandling Planering för upphandling Förfrågningsunderlaget Inledning Föremålet för upphandlingen - kravspecifikationen Standardavtal Miljökrav Bevismedel Frågor under anbudstiden Sekretess Anbudsgivning Anbudsöppning Rättelse, förtydligande och komplettering av anbudshandlingar Anbudsprövningen Kvalificeringsfasen Utvärderings- och tilldelningsfasen Förhandlingar Beslut om val av leverantör tilldelningsbeslut dagars fristen Dokumentation av upphandlingsförfarandet Avtal Planering för avtal Avtalsfrågor Avtalstid Uppsägning/förlängning av avtal Undertecknande av kontrakt Uppföljning av avtal Kunskaps- och erfarenhetsåterföring Mallar... 33

4 4 (59) 6.1 Administrativa föreskrifter (AF-del) Exempel på förfrågan avseende direktupphandling Urvals- och utvärderingskriterier Anbudsformulär Anbudsöppning Utvärderingsmodeller Upphandling med LCC Mervärdesmodell Upphandlingsdokumentation Tilldelningsbeslut Checklistor Upphandlingsplanering generell Anbudsgivning - generell Begrepp inom offentlig upphandling Fördjupad läsning Upphandlaren och dennes organisation Rättsmedel Inledande om rättsmedel Överprövning Skadestånd Mer om upphandling... 59

5 5 (59) 1 Introduktion till vägledningen 1.1 Inledning Upphandling ingår som ett moment i VA-huvudmännens anskaffning av varor, tjänster och byggnads- och anläggningsarbeten. Upphandlingsprocessen omfattar alla moment från hur den upphandlande enhetens behov identifieras till uppföljning av ingångna avtal. Det är viktigt att betona att det slutliga utfallet av processen är produkten av den upphandlande enhetens samlade åtgärder som vidtas under upphandlingens förlopp. I denna process är erfarenhetsåterföring viktig. Moderna upphandlingsorganisationer har därför ett utvecklat processtänkande där enhetens alla åtgärder utgör delsteg i en strukturerad upphandlingsprocess. Processen kan beskrivas enligt nedanstående figur. Den rättsliga regleringen av offentlig upphandling är omfattande och allt annat än lättillgänglig. Risken för misstag eller förbiseenden i något av upphandlingsprocessens alla steg är betydande. För att upphandlingsförfaranden skall genomföras med erforderlig omsorg krävs att upphandlingsorganisationen förfogar över såväl ekonomisk, teknisk och juridisk kompetens. Mer om upphandlare och upphandlingsorganisation finns att läsa i den födjupade beskrivningen under 9.1.

6 6 (59) 1.2 Rapportupplägg och begrepp I denna vägledning följer vi processens olika steg och ger såväl grundläggande som fördjupad kunskap om den juridik som styr upphandlingen. Det finns också exempel och tips för att underlätta det vardagliga arbetet. Nedan visas upphandlingsprocessen och några av de punkter kring vilka det behöver tänkas till. Innehållet finns också i form av en checklista (se 7.1). Kapitel 3-5 följer huvudrubrikerna i nedanstående processbild: Planering (kap.3), upphandling (kap.4) och avtal (kap.5). När man läser vägledningen måste man ha de aktuella lagarna tillgängliga. Dessa finns bland annat på Rättsnätet, Lagarna nås också via konkurrensverkets och riksdagens hemsidor. Vägledningen är upplagd så att i den löpande texten i kapitel 1-5 finns gråa faktarutor med det viktigaste i respektive kapitel. Det finns också text som kan ses som merläsning och denna har markerats med ram och kan hoppas över utan att tappa helheten. För den som vill fördjupa sig ännu mer så finns det ett separat kapitel längst bak i vägledningen (kapitel 9). Detta kapitel handlar bl a om icke vardagliga och VA-specifika frågeställningar. Mallar och checklistor finns i separata kapitel. I rapporten används många begrepp. I kapitel 8 finns förklaringar till de begrepp som används i denna rapport. Dessa finns också i konkurrensverkets ordlista vilken är än mer omfattande. Först kommer en del om de två lagar som styr den offentliga upphandlingen, samt hur de skall tolkas.

7 7 (59) 2 Vad säger lagstiftningen? 2.1 Lagarna som styr offentlig upphandling Regelverket för offentlig upphandling emanerar ytterst ur EG-rätten och Romfördraget. Även om Romfördraget inte innehåller några uttryckliga bestämmelser om offentlig upphandling i sig anses principerna om icke-diskriminering i art. 12, fri rörlighet av varor i art. 28, fri etableringsrätt i art. 43 och frihet att tillhandahålla tjänster i art. 49 vara de bestämmelser som EG-direktiven om upphandling och de nationella upphandlingslagarna vilar på. Det mer detaljerade EG-rättsliga regelverket om offentlig upphandling återfinns i direktiv 2004/18 som reglerar offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster i den klassiska sektorn samt direktiv 2004/17 som reglerar upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. EG-direktiven har implementerats i svensk rätt genom skapandet av två lagar. 1. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Gäller för den klassiska sektorn. 2. Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Gäller för försörjningssektorn. 2.2 Hur kommer det sig att det finns två olika lagar? Som framgår redan av namnet på lagarna handlar EG:s upphandlingsregler i grunden om offentliga verksamheters upphandlingar. I början av 1970-talet då EG skulle införa de första upphandlingsreglerna, konstaterades att medlemsstaterna hade väsentligen olika syn på vad som utgjorde offentliga respektive privata verksamheter. Som en kompromiss, och för att komma framåt i de delar där det trots allt rådde enighet om vad som utgjorde offentlig sektor, undantogs ett flertal verksamheter från regleringen och betecknades därför de undantagna sektorerna (the excluded sectors). Undantagen motsvarade i princip vad som idag brukar kallas försörjningssektorerna. Undantaget fick särskild betydelse inom VA-området där flera medlemsstater, bl.a. Frankrike, betraktade avloppshantering som offentlig verksamhet men däremot dricksvattenförsörjningen i princip ansågs vara förbehållet privata aktörer som sålde vatten på marknadens villkor. Eftersom vattenförsörjning redan från början kom att undantas hör vattenförsörjning i dag till försörjningssektorerna och avloppshantering till den klassiska sektorn och regleras därför i skilda direktiv och lagar. 2.3 Vad skiljer lagarna åt Upphandling inom den klassiska sektorn omfattar upphandling som görs av statliga och kommunala myndigheter samt offentligt styrda organ vilka tillgodoser behov i det allmännas intresse under förutsättning att behovet inte har industriell eller kommersiell karaktär. Dessa kallas i lagen för upphandlande myndigheter. Syftet för upphandlande myndigheter skall vara att tillgodose behov i det allmännas intresse. Eftersom vattenförsörjning kom att undantas när de första upphandlingsregl erna infördes inom EG på 70- talet så hör vattenförsörjning i dag till försörjningssekto rerna (LUF) och avloppshantering till den klassiska sektorn (LOU) och regleras därför i skilda direktiv och lagar. Syftet för upphandlande myndigheter skall vara att tillgodose behov i det allmännas intresse.

8 8 (59) Upphandling inom försörjningssektorn omfattar upphandling som görs av dels samma krets av myndigheter och offentligt styrda organ som i den klassiska sektorn dels offentliga företag över vilka en myndighet har ett bestämmande inflytande eller vilka bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt. Lagen är även tillämplig på privata bolag, som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna med stöd av särskilda rättigheter eller ensamrätt. Dessa kallas i lagen för upphandlande enheter. LOU och LUF bygger båda på de grundläggande EG-rättsliga principerna om transparens (förutsebarhet), likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering samt ömsesidigt erkännande. LUF anses generellt sett vara mer fördelaktigt för upphandlande myndigheter då det på olika sätt innehåller mindre detaljerade regler och erbjuder större frihet jämfört med regelverket för den klassiska sektorn. Nedan anges de viktigaste skillnaderna. Upphandlingsförfarande Upphandling över tröskelvärde enligt LOU skall som huvudregel ske enligt öppet eller selektivt förfarande. I vissa särskilt angivna fall får förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering tillämpas. Upphandling över tröskelvärde enligt LUF ger alltid myndigheten rätt att fritt välja mellan öppet, selektivt eller förhandlat förfarande. Förhandlat förfarande är enligt LUF således inget undantagsförfarande som kräver särskilda skäl. LOU och LUF bygger båda på de grundläggande EG-rättsliga principerna om transparens (förutsebarhet), likabehandling, proportionalitet, ickediskriminering samt ömsesidigt erkännande. Urvalskriterier LOU anger en uttömmande uppräkning på de bevis som myndigheter kan kräva till styrkande av en leverantörs tekniska kapacitet. Denna uppräkning anger därmed indirekt vilka krav som kan ställas på leverantören i detta hänseende. Någon motsvarande begränsning finns ej i LUF. Ramavtal LOU innehåller, till skillnad från LUF, ett antal detaljbestämmelser om ramavtal och dess användning. Ett ramavtal enligt LOU får inte löpa under längre tid än fyra år om det inte finns särskilda skäl. Om ramavtal tecknas med mer än en leverantör måste dessa vara minst tre till antalet, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal leverantörer som uppfyller urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller tilldelningskriterierna. Lagen medger tre typer av ramavtal; ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer med rangordning av leverantörerna samt ramavtal med flera leverantörer utan alla villkor fastställda. I den sistnämnda typen av avtal skall det ske en förnyad konkurrensutsättning vid varje tilldelning av kontrakt. 2.4 När skall de olika lagarna tillämpas i VA-branschen Utgångspunkten för bedömning av om en verksamhet omfattas av försörjningslagen är vilken typ av verksamhet som den upphandlande enheten bedriver. De i lagen uppräknade verksamhetsområdena utgör de s k försörjningssektorerna. Av relevans i detta hänseende är att verksamhet som består av tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät, omfattas av försörjningslagen.

9 9 (59) Försörjningslagen gäller även för upphandling som görs och projekttävlingar som anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät, om upphandlingen eller projekttävlingen har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten. Den exakta innebörden av detta är något oklar. Svenskt Vatten tolkar dock bestämmelsen på så sätt att själva upphandlingsföremålet, d v s det som handlas upp, i sig måste ha anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten. Om t ex en myndighet som bedriver verksamhet som avser både dricksvatten, bortföring och rening av avloppsvatten samt vägunderhåll upphandlar blåsmaskiner eller avloppspumpar till ett avloppsreningsverk skall myndigheten således tillämpa försörjningslagen eftersom blåsmaskiner eller avloppspumpar har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten. Om däremot samma myndighet skall upphandla tjänster avseende vägunderhåll skall den klassiska lagen tillämpas. Detta innebär mottsatsvis att om en myndighet som inte bedriver verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät, genomför en upphandling som har anknytning till bortföring och rening av avloppsvatten, skall den klassiska lagen tillämpas. I upphandlingslagarna förekommer på ett antal ställen begreppet huvudsakligen, (1 kap 2 4 st LOU, 1 kap 2 4 st, 1 kap LUF), för att avgöra vilken lag som är tillämplig i olika situationer. Svenskt Vattens tolkning är att begreppet anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten innebär ett svagare samband än att det som upphandlas huvudsakligen skall avse bortföring eller rening av avloppsvatten. Konkret innebär detta att även upphandlingar enligt ovan, där upphandlingens huvudsakliga anknytning avser något annat än bortföring eller rening av avloppsvatten, innebär att försörjningslagen kan tillämpas så länge det åtminstone finns någon anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten. Rimligtvis måste det dock finnas någon nedre gräns där det inte längre kan anses vara fråga om anknytning. Exakt var gränsen går, det vill säga hur stor anknytning som måste finnas framgår dock inte av lagstiftningen. En myndighet kan bedriva verksamhet inom både den klassiska sektorn och försörjningssektorn. Vid bestämmande av vilken lag som är tillämplig är det avgörande för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett. Om det som upphandlas är avsett för verksamhet inom både klassiska sektorn och försörjningssektorn skall en överviktsprincip tillämpas. Vid denna tillämpning skall kontraktets värde vara avgörande. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattar den klassiska sektorn skall detta regelverk tillämpas. Detta gäller även i de upphandlingar det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser. Lagtexten anger ordet anknytning för att avgöra om LUF är tillämplig eller ej. Det borde innebära ett svagare samband än huvudsakligen som finns på andra ställen i lagen. Exakt var gränsen går för när det kan vara fråga om anknytning är dock inte helt klart. Sammanfattning av vilken lag som skall väljas: LUF skall alltså väljas om: Upphandlingsföremålet är helt och hållet avsett för någon verksamhet som anges i LUF, t ex tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät.

10 10 (59) Upphandlingsföremålet är huvudsakligen avsett för någon verksamhet som anges i LUF, t ex tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät. Upphandlingsföremålet har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten och den upphandlande myndigheten bedriver verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät. Några exempel avseende sistnämnda av ovanstående punkter (Den upphandlande myndigheten bedriver verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät) 1. Upphandling av blåsmaskiner: Här kan man sluta sig till att blåsmaskiner definitivt har anknytning till bortföring och rengöring av avloppsvatten och en tillämpning av LUF skall därför ske. 2. Upphandling av vägunderhållstjänster. Då vägunderhållstjänster rimligtvis inte kan anses ha anknytning till bortföring och rengöring av avloppsvatten skall LOU tillämpas. 3. Upphandling av datorer: Här kan det vara svårare att ge ett klart svar eftersom argument kan föras i båda riktningarna. Om datorerna ska användas i rengöringsprocessen talar det för att det finns en anknytning. Förmodligen är det ju dock så att datorerna även kommer att användas till annat. 4. Upphandling av motionscyklar för friskvård: Om de anställda som arbetar med bortföring och rening av avloppsvatten använder cyklarna kan man argumentera för att dessa på så sätt har anknytning i lagens mening. Här uppkommer dock två svåra frågor, är det verkligen det som är tanken med anknytning? Hur gör man om det är andra anställda som har andra arbetsuppgifter som också ska använda cyklarna? Slutsats: Exemplen ovan försöker visa hur svårt det kan vara i många fall att dra en klar gräns för när en upphandling har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten. Det blir oftast en bedömning som får göras från fall till fall. Då varken EG-direktiven eller den svenska lagen innehåller en närmare definition får frågan ytterst lösas av en domstol. LOU skall alltså väljas om: Upphandlingsföremålet är helt och hållet avsett för någon annan verksamhet än de som anges i LUF. Upphandlingsföremålet är huvudsakligen avsett för någon annan verksamhet än de som anges i LUF. Upphandlingsföremålet har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten och den upphandlande myndigheten bedriver inte verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av dricksvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät.

11 11 (59) 3 Planering 3.1 Inledning En upphandling måste föregås av en behovsanalys där den upphandlande enhetens verkliga behov identifieras. Det kan förefalla ett överflödigt påpekande men förvånansvärt ofta visar det sig att en upphandlande enhet som råkar i svårigheter, gör detta till följd av att man gjort en otillräcklig analys av vilka behov som skall tillgodoses och därmed också vad som skall upphandlas. Bristerna kan bero på olika orsaker såsom tidsbrist, bristande kunskap om tekniskt komplicerade produkter eller allmänt bristfällig planering. Systemet ställer stora krav på den upphandlande enheten, såtillvida att man måste "tänka efter före". Som stöd för planeringsfasen kan följande figur/checklista användas: Parallellt med behovsanalysen ligger också att den upphandlande enheten analyserar marknadens sammansättning med avseende på produkternas beskaffenhet, konkurrensförhållanden, produktionsresurser etc. En professionell upphandlingsorganisation bör ha en kontinuerlig marknadsbevakning för att hålla sig informerad om förändringar i leverantörskretsen, teknisk utveckling i branschen m.m. De koncentrationstendenser som ofta råder i vissa branscher påverkar givetvis också upphandlande enheters förhållanden. Den konkurrenssituation som måhända råder då enheten sluter ett avtal, kan väsentligen förändras genom att leverantörsföretaget blir uppköpt av en konkurrent. Den upphandlande enhetens långsiktiga planering handlar ofta om hur man kan bidra till att stärka konkurrensen i leverantörsledet.

12 12 (59) Det kan ofta tyckas vara fördelaktigt att tilldela en marknadsdominerande leverantör ett upphandlingskontrakt. Leverantören kan ha lämnat ett anbud som i och för sig är fördelaktigt men som bygger på att leverantören får ensamrätt under avtalsperioden. Dominerande företag har i allmänhet god produktkvalitet och stabil ekonomi och kan därför antas vara en säker leverantör som kan klara sina åtaganden under avtalsperioden. En förutseende upphandlare måste dock vårda marknaden i syfte att upprätthålla och förstärka en rimlig konkurrens i ett längre tidsperspektiv. Detta gäller särskilt större upphandlande enheter som ofta har ett starkt inflytande över den lokala eller regionala marknaden. I fall som detta måste upphandlaren se bortom den löpande avtalsperioden och överväga vilken konkurrenssituation som han kommer att befinna sig i när avtalet löper ut och en ny upphandling skall genomföras. Existerande och potentiella konkurrenter skall ha haft möjlighet att överleva och utvecklas under avtalets löptid. En upphandlare bör därför starkt överväga sina möjligheter att underlätta för små eller medelstora företag att delta i konkurrensen med större marknadsdominerande leverantörer, t.ex. genom att bereda anbudsgivare möjlighet att lämna anbud på mindre delar av den totala kontraktssumman. Ett alternativ är att dela upp upphandlingskontraktet i delar och att upphandla respektive del efter ett rullande schema, t.ex. på treårsbasis. Genom en sådan periodisering av upphandlingen kan flera leverantörer årligen konkurrera om fleråriga avtal. En leverantörs förlust av ett avtal behöver därför inte bli så kännbar som ett fullständigt upphörande av samtliga leveranser. Det kan ofta vara en fördel för såväl den upphandlande enheten som leverantörerna att det tecknas flera avtal inom ett och samma produktområde så att flera leverantörer får tillfälle att leverera sina produkter till enheten, i vart fall vid större upphandlingar. Härigenom minskar också enhetens känslighet för kapacitetsmässiga och andra svagheter hos leverantörerna under avtalsförhållandet. Det är också viktigt att den upphandlande enheten överväger vilka tekniska lösningar som finns tillgängliga på marknaden och i vilken riktning den tekniska utvecklingen kan förväntas gå. Detta är särskilt viktigt i teknikintensiva branscher. Det finns gott om praktiska exempel där upphandlande enheter satsat betydande resurser på tekniska lösningar som visat sig sakna förutsatta egenskaper eller allt för snabbt blivit frånsprungna av utvecklingen. Enheten måste också sträva efter att hitta leverantörsneutrala lösningar som möjliggör ett leverantörsbyte vid avtalstidens utgång. Enheten riskerar annars att bli fastlåst vid en viss teknisk lösning som endast tillhandahålles av en viss leverantör och vara utlämnad åt dennes godtycke vid förlängning av avtalet eller då uppgradering eller modernisering skall ske. Ett viktigt inslag i detta arbete är att utreda förekomsten av nationella eller internationella tekniska standarder och hur upphandlingslagstiftningens krav på hänvisning till sådana standarder skall kunna tillgodoses i upphandlingen. 3.2 Upphandlingens värde påverkar valmöjligheter Den upphandlande enheten måste också se till att planera sina upphandlingar i god tid. Valet av upphandlingsform spelar en väsentlig roll för tidplanen. Valet av upphandlingsform styrs bl.a. av upphandlingens värde. Värdet utgörs, enkelt uttryckt, av de totala belopp som kommer att utbetalas enligt ett kommande kontrakt. Det säger sig självt att det inte alltid är enkelt att på förhand avgöra vilka priser m.m. som de kommande anbuden kommer att innehålla. Den upphandlande enheten måste därför göra en prognos över förväntade anbudssummor för att avgöra om kontraktssumman kommer att hamna över eller under de tröskelvärden som gäller för upphandlingen. Regler om tröskelvärden och beräkning av kontrakts värde finns i 3 kap. LOU/LUF. Valet av upphandlingsform är också av strategisk betydelse, bl.a. när det gäller enhetens möjligheter att förhandla med en eller flera leverantörer. Enheten skall innan upphandlingen påbörjas, därför göra överväganden om vilken upphandlingsform som är möjlig och lämplig att använda. 3.3 Tidplan för upphandling Upphandling en lång process Upphandlande enheter bör inför en upphandling upprätta en detaljerad tidplan för upphandlingsprocessens olika steg. De steg som skall gås igenom och alla åtgärder som måste vidtas tar i allmänhet mycket lång tid. Det visar sig ofta i arbetet med tidplanen att upphandlingen kommer att ta längre tid att genomföra än vad man inledningsvis räknat med. Vid mer komplicerade upphandlingar är inte sällan planeringshorisonten så lång som upp till ett En prognos för upphandlingens värde måste göras i syfte att välja rätt upphandlingsform. Valet av upphandlingsform är också av strategisk betydelse, bl.a. när det gäller enhetens möjligheter att förhandla med en eller flera leverantörer.

13 13 (59) år från det att man inleder arbetet med en upphandling till dess att ett färdigt avtal är klart att tillämpas Annonsering Upphandlingslagstiftningen bygger på att de upphandlande enheterna som regel skall annonsera i tre lägen; innan upphandlingen genomförs, s.k. förhandsannonsering, själva upphandlingsannonsen och sist s.k. efterannonsering dvs. när ett upphandlingskontrakt eller ramavtal träffats. Förhandsannonsering är också en förutsättning om den upphandlande enheten vill tillämpa bestämmelserna om förkortning av tidsfristerna för anbudstidens längd. Reglerna om förhandsannonsering omfattar endast direktivstyrda upphandlingar. Upphandlingar enligt 15 kap. LOU/LUF behöver således ej förhandsannonseras. Upphandlingsannonsering för direktivstyrda upphandlingar skall ske i EG:s annonsdatabas för offentlig upphandling TED. För icke direktivstyrda upphandlingar enligt 15 kap. LOU/LUF skall annonsering ske i elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv annonsering. Under vissa förutsättningar får även annonsering ske genom att en skrivelse skickas till endast en leverantör. Annonsera i tre lägen; innan upphandlingen genomförs, s.k. förhandsannonseri ng, själva upphandlingsanno nsen och sist s.k. efterannonsering dvs. när ett upphandlingskontr akt eller ramavtal träffats. En upphandlande enhet som tilldelat ett kontrakt eller träffat ett ramavtal skall också skicka en annons till kommissionen senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingåtts, s.k. efterannonsering. Upphandlande enheter bör vid tjänsteupphandlingar också beakta den särskilda regeln i 6 kap. 16 LOU i vilken det föreskrivs att upphandlande enheter som upphandlat B-tjänster överstigande tröskelvärdet skall tillämpa bl.a. 1 kap. 11 LOU och däri angivna krav på efterhandsannonsering av avslutade upphandlingar och motsvarande bestämmelser inom försörjningssektorerna. Annonsering skall ske enligt särskilda formulär. En närmare beskrivning av annonseringsreglerna återfinns i förordningen (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Anbudsfasen Som utgångspunkt gäller att anbudstidens minsta längd föreskrivs i direktiv och lag. Det är dock inget som hindrar en upphandlande enhet att föreskriva längre tider om det är motiverat i det enskilda fallet. I fråga om de icke direktivstyrda upphandlingarna är det som utgångspunkt den upphandlande enheten som bestämmer hur lång anbudstiden skall vara. De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna i 1 kap. 24 LOU/LUF ger dock vissa ramar för enhetens bedömning. Som allmän vägledning i bedömningen av vad som är skälig anbudstid bör framhållas att upphandlingar i många fall sker under betydande tidspress där det är av avgörande betydelse att tidsutdräkten minimeras. Enheten måste därför göra en avvägning mellan å ena sidan vikten av de behov som skall tillgodoses genom upphandling och å den andra leverantörens möjligheter att avge sitt bästa anbud. Utöver enhetens behov av ett snabbt förfarande är ofta komplexiteten hos föremålet för upphandlingen betydelsefull. Produkter där leverantörerna kan antas sammanställa ett anbud genom enkla administrativa medel, t.ex. genom direkta utdrag ur befintliga prislistor eller liknande, kan det vara skäligt att ha så kort anbudstid som bara några dagar. I allmänhet förutsätter dock en upphandling att leverantörerna ges bättre tid att överväga förutsättningarna i förfrågningsunderlaget för att kunna avge ett anbud. Som ett riktmärke bör gälla att anbudstiden bör vara minst tre veckor om inte särskilda skäl, t.ex. betydande brådska hos enheten eller att upphandlingen avser helt standardmässiga varor, föranleder annan bedömning. Vid mer komplexa upphandlingar bör de anbudstider som är föreskrivna för direktivstyrda upphandlingar kunna tjäna som riktmärke, dvs. som huvudregel 52 dagar.

14 14 (59) Den upphandlande enheten bör om möjligt undvika att anbudstiden löper ut under semesterperioden eller andra längre ledigheter. Det finns givetvis dock inget hinder mot detta om det är betingat av faktiska behov som inte enklare kan tillgodoses på annat sätt. En angiven anbudstid bör normalt inte förlängas under upphandlingsförfarandet. I vissa fall kan dock detta vara motiverat av särskilda skäl. Den upphandlande enheten bör då tillse att förlängningen sker så tidigt som möjligt under anbudstiden så att alla potentiella anbudsgivare ges möjlighet att dra nytta av förlängningen.

15 15 (59) 4 Upphandling 4.1 Planering för upphandling Upphandlingen har förberetts genom planeringsfasen. Väl i upphandlingsfasen är det mycket att tänka på. Som stöd för upphandlingsfasen kan följande figur/checklista användas: 4.2 Förfrågningsunderlaget Inledning Ett förfrågningsunderlag är enligt definitionen i 2 kap. 8 LOU/LUF ett underlag för anbud som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör. Förfrågningsunderlaget intar en central ställning inom all offentlig upphandling. Genomförandet av upphandlingen styrs således i allt väsentligt av förfrågningsunderlaget. Det finns endast ett begränsat utrymme att läka brister i ett förfrågningsunderlag under utvärderingsfasen. Det krävs att man lägger ner betydande arbete på att få underlaget korrekt och i övrigt lämpligt utformat. Det finns mycket att vinna på att noga fundera över strukturen i underlaget och övriga handlingar till vilka underlaget hänvisar. Det finns endast ett begränsat utrymme att läka brister i ett förfrågningsunderlag under utvärderingsfasen.

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2008 Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Författare: Emma Dolonius Handledare:

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se Socialdepartementet Remissyttrande 2014-09-29 Dnr. S2014/5303/RU och S20154/5301/RU Ang. förslaget avseende nya

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

RAPPORT U2009:21. Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:21. Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:21 Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092 Förord I lagen om offentlig upphandling står att en upphandlande myndighet ska anta det anbud som innehåller det lägsta priset eller

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion D-UPPSATS 2005:14 LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion Liza Pettersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Upphandling av konst

Upphandling av konst JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Charlotta Johansson Upphandling av konst Undantag av konstnärliga skäl Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Bengt Lundell Förvaltningsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg 1. Inledning Per Flensburg Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Läget idag 8 Offentlig IT 11 2. Upphandling av offentliga system 13 Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter 13 3 Begrepp och definitioner

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer