Bokslutskommuniké Helåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké Helåret 2014"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Helåret 20 Fjärde kvartalet 20 Orderingången ökade med 22 % till 5 MSEK (420) Nettoomsättningen ökade med 19 % till 507 MSEK (428) Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 18 % till 50 MSEK (43), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 9,9 % (,0) Resultat före skatt ökade med 18 % till 46 MSEK (39) Resultat efter skatt ökade med % till 36 MSEK (32) Resultat per aktie uppgick till 1,56 SEK (1,38) Förvärv av Kübler Svenska AB Januari december 20 Orderingången ökade med 16 % till MSEK (1 649) Nettoomsättningen ökade med % till MSEK (1 668) Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med % till 196 MSEK (174), vilket motsvarar en EBITA-marginal om,4 % (,5) Resultat före skatt ökade med % till 176 MSEK (157) Resultat efter skatt ökade med % till 7 MSEK (1) Resultat per aktie uppgick till 5,92 SEK (5,24) Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,25 SEK per aktie (4,00) Efter rapportperioden Ett förvärv, AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, med en årsomsättning av cirka 0 MSEK genomfördes under januari.

2 Stark avslutning på året Den positiva utveckling som OEM haft under större delen av året fortsatte även under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 19 procent, jämfört med samma kvartal föregående år, och uppgick till 507 MSEK. Valutaeffekter och förvärv stod för procentenheter av omsättningstillväxten, vilket gav en organisk tillväxt på 6 procent. Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till 5 MSEK, en ökning med 22 procent. Försäljningstillväxten var god i samtliga regioner. Region Norge, Danmark, UK och centrala Östeuropa utvecklades bäst med en tillväxt på 20 procent ett resultat av en stark försäljning i Danmark, Polen och Tjeckien. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 18 procent och EBITA-marginalen uppgick till 9,9 procent (,0), jämfört med samma kvartal förra året. En förändrad produktmix mot produkter med något lägre marginal samt satsningar för att utveckla verksamheten förklarar att vi inte fick fullt genomslag av omsättningstillväxten på resultatet. Ett riktigt bra år Sett till helåret 20 kan jag konstatera att det blev ett riktigt bra år för OEM. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med procent till 196 MSEK, vilket gör 20 till det resultatmässigt bästa året i OEM:s historia. Vi hade bra tillväxt i samtliga regioner som sammantaget gav en nettoomsättning på MSEK. Det är en ökning med procent jämfört med förra året, där förvärv och valutaeffekter står för 8 procentenheter. Överträffar de finansiella målen OEM:s fina utveckling under året vill jag i stor utsträckning tillskriva vår väl fungerande affärsmodell och vårt kontinuerliga arbete med detaljerna för att förädla och utveckla verksamheten. Vi har haft en bra trend under hela året vilket gör att vi 20 överträffar samtliga våra finansiella mål. Vi har naturligtvis haft god hjälp av våra förvärv och av valutautvecklingen att nå tillväxtmålet. Under fjärde kvartalet förvärvade vi samtliga aktier i Kübler Svenska AB. Förvärvet kompletterar vår verksamhet väl både ur ett produkt- och kompetensperspektiv och förstärker erbjudandet inom tryckoch flödeskomponenter. Med detta förvärv har vi sammantaget förvärvat en omsättning på cirka 0 MSEK för 20, vilket är i linje med vår årliga förvärvsambition. Föreslår höjd utdelning Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,25 SEK per aktie (4,00). Det skulle innebära att OEM har höjt utdelningen till aktieägarna varje år de senaste fem åren, vilket vi ser som ett styrkebesked. Inte minst eftersom vi genomförde en extrautdelning i form av ett inlösenprogram så sent som i våras. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka mina medarbetare för deras bidrag till vår fina utveckling under 20. Vi tar med oss de framgångar vi haft under 20 och fortsätter att tillsammans utveckla våra verksamheter under Jörgen Zahlin Verkställande Direktör och Koncernchef OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

3 Orderingång MSEK Rullande Orderingång Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 5 MSEK (420), vilket är en ökning med 22 %. För jämförbara enheter ökade orderingången med %. Ackumulerat för 20 uppgick orderingången till MSEK (1 649), vilket är en ökning med 16 %. För jämförbara enheter ökade orderingången med %. Ackumulerat för 20 var orderingången 2 % högre än nettoomsättningen. Orderstocken uppgick till 248 MSEK och var 15 % högre än motsvarande tid föregående år. Ökningen för jämförbara enheter under de senaste kvartalen speglar ett något starkare affärsläge på flertalet marknader. Nettoomsättning MSEK Rullande Andel nettoomsättning per region 22 % (21) 15 % (15) 63 % (64) Sverige 0 Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa Finland och Baltikum Omsättningsutveckling Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 507 MSEK (428), vilket är en ökning med 19 %. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med %. Ackumulerat för 20 uppgick nettoomsättningen till MSEK (1 668), vilket är en ökning med %. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 9 %. Valutapåverkan på nettoomsättningen har varit positiv och har uppgått till 4 %. Jämfört med föregående år finns störst positiv nettoomsättningstillväxt i Elektro Elco, OEM Motor och OEM Automatic i Sverige samt verksamheterna i Danmark, Finland, Polen och Tjeckien. Det är små procentuella förändringar mellan regionerna jämfört med motsvarande period föregående år. En relativt svagare tillväxt i Sverige i relation till tillväxten i övriga regioner gör att region Sverige minskar med 1 %. En god tillväxt i Danmark, Polen och Tjeckien gör att region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa ökar sin andel med 1 %. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

4 EBITA-marginal*, % % EBITA* MSEK % % % 8% 6% 4% Rullande Resultatutveckling Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) under fjärde kvartalet uppgick till 50 MSEK (43), vilket är en ökning med 18 %. Rörelsemarginalen före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA-marginalen) uppgick till 9,9 % (,0). Ackumulerat för 20 har rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) uppgått till 196 MSEK (174), vilket är en ökning med %. Valutaeffekter vid omräkning av utländska enheter påverkade EBITA positivt med cirka 2 MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA-marginalen) har uppgått till,4 % (,5). Rörelseresultatet är belastat med en engångskostnad uppgående till 4,9 MSEK som avser kostnad för tvist. Tvisten beskrivs på sidan. Exluderas denna kostnad uppgick EBITA till 201 MSEK, vilket är en ökning med 16 % jämfört med föregående år. 2% 0% Räntabilitet på eget kapital, % Rullande Rörelseresultatökningen är ett resultat av högre nettoomsättning. Resultatet efter skatt ökade med % till 7 MSEK (1). Resultat per aktie uppgick till 5,92 SEK (5,24). * OEM redovisar fr.o.m. 20 EBITA (Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv) för att spegla bolagens löpande rörelseresultat. Historiska perioder är omräknade. Räntabilitet Rullande Not: Räntabiliteten för respektive kvartal är uppräknade med fyra för att erhålla en bättre jämförelse mot rullande månader i diagrammet. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,1 % jämfört med 4,2 % motsvarande kvartal föregående år. Ackumulerat för 20 uppgick räntabiliteten på eget kapital till 21 %, vilket överstiger målet på 20 %. Eget kapital uppgick till 552 MSEK (725) och soliditeten uppgick till 49 % (66) per 31 december 20. Eget kapital har påverkats med -231 MSEK genom det inlösenprogram som genomfördes under juni månad. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

5 Omsättningsutveckling regionvis per kvartal. MSEK Sverige Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa Finland och Baltikum 0 Det är små procentuella förändringar mellan regionerna över tiden och samtliga regioner har en relativt stabil tillväxt. Sverige. OEM Automatic AB, OEM Motor AB, Telfa AB, Svenska Batteripoolen AB, Elektro Elco AB, Nexa Trading AB, OEM Electronics AB, Internordic Bearings AB, Svenska Helag AB, Flexitron AB, Agolux AB, Vanlid Transmission AB, Kübler Svenska AB. MSEK Helår 20 Helår Orderingång Nettoomsättning EBITA EBITA-marginal % % % % Den ökande efterfrågan på befintliga enheter tillsammans med förvärven av Nexa Trading AB och Kübler Svenska AB gör att ackumulerat ökade nettoomsättningen med % till MSEK (1 072). För jämförbara enheter var ökningen 6 %. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med cirka 3 %. Det innebär att den organiska tillväxten var 3 %. I Sverige är den procentuella nettoomsättningstillväxten högst i Elektro Elco, OEM Automatic och OEM Motor. Orderingången ökade ackumulerat med 16 % och uppgick till 1 2 MSEK (1 048). Orderingången var 2 % högre än nettoomsättningen under 20 vilket är en positiv signal. EBITA ökade med 7 % till 155 MSEK (5). Exklusive engångskostnaden kopplad till tvist ökade EBITA med % till 160 MSEK. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

6 Finland och Baltikum. OEM Automatic FI, Akkupojat Oy, OEM Electronics FI, OEM Automatic OU, OEM Automatic UAB, OEM Automatic SIA, OEM Automatic (Shanghai) Co.Ltd. MSEK Helår 20 Helår Orderingång Nettoomsättning EBITA EBITA-marginal 5 % 7 % 7 % 7 % Finsk industri har under 20 generellt haft en svag efterfrågan men trots detta ökade nettoomsättningen för 20 med 15 % till 284 MSEK (248). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 % och förvärv påverkar nettoomsättningen positivt med 2 %. Det innebär att den organiska tillväxten var 8 %. Affärsområdena batterier och kabel är de områden som haft starkast tillväxt under perioden. Även orderingången har varit bra och uppgick till 287 MSEK (246), vilket är en ökning med 17 %. Orderingången har varit 1 % högre än nettoomsättningen under 20 vilket en positiv signal. EBITA ökade med % till 20 MSEK (18) vilket i huvudsak beror på högre nettoomsättning. Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa. OEM Automatic Klitsö A/S, OEM Automatic AS, OEM Automatic Ltd, OEM Automatic Sp z o. o., OEM Electronics PL, OEM Automatic spol. s r.o., OEM Automatic s.r.o., OEM Automatic Kft., Scanding A/S. MSEK Helår 20 Helår Orderingång Nettoomsättning EBITA EBITA-marginal 6 % 8 % 8 % 8 % Den ökande efterfrågan framför allt i Polen, Tjeckien, Danmark och England gör att nettoomsättningen ökade under 20 med 18 % till 4 MSEK (349). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 %. Förvärv har påverkat nettoomsättningen med 4 % vilket innebär att regionen ökade nettoomsättningen organiskt med 9 %. Även orderingången har varit god och uppgick till 416 MSEK (355), vilket är en ökning med 17 %. Orderingången var 1 % högre än nettoomsättningen under 20 vilket är en positiv signal. EBITA ökade med 19 % till 32 MSEK (27) vilket i huvudsak beror på högre nettoomsättning. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

7 Övrig finansiell information. Nya finansiella mål Vid styrelsemötet den 21 oktober 20 fastställdes nya finansiella mål för bolaget. Motivet är att marknadssituationen idag är annorlunda än när de tidigare målen sattes, samt att bolaget eftersträvar ett tydligare mål för resultatet. Målet för omsättningstillväxt över en konjunkturcykel ändras från 15 procent per år till minst procent per år. Efter att ha beaktat den underliggande tillväxten och inflationen på de marknader där OEM International är verksamt, har styrelsen gjort bedömningen att detta är ett mer relevant mål. Det tidigare målet sattes under 1990-talet då både underliggande tillväxt och inflation såg annorlunda ut. Målet för årlig resultattillväxt på 15 procent över en konjunkturcykel ersätts av ett nytt finansiellt mål: EBITA-marginal på minst procent per år över en konjunkturcykel. Anledningen är att detta finansiella mål skapar en ökad tydlighet kring den lönsamhetsnivå företaget eftersträvar. OEM Internationals nya finansiella mål är: Omsättningstillväxt på minst procent per år över en konjunkturcykel. EBITA-marginal på minst procent per år över en konjunkturcykel. Avkastning på eget kapital på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. Soliditet på minst 35 procent. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till 151 MSEK (4). Det totala kassaflödet uppgick till -94 MSEK (-7) under året och har påverkats av investeringsverksamheten med -43 MSEK (-44), utdelning -92 MSEK (-87) samt inlösen av aktier -231 MSEK (-). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 68 MSEK (35) och är hänförligt till fastigheter, maskiner och inventarier med 20 MSEK (29), immateriella tillgångar 48 MSEK (6), varav 47 MSEK (-) är relaterade till företagsförvärv. Likviditet Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, uppgick till 80 MSEK (173). Likvida medel tillsammans med beviljade men inte utnyttjade krediter uppgick till 320 MSEK (393) per 31 december, 20. Immateriella tillgångar Resultatet har belastats med avskrivning av immateriella tillgångar med 22 MSEK (19). Redovisat värde i rapport över finansiell ställning uppgick per 31 december, 20 till 175 MSEK (5). Soliditet Soliditeten per 31 december 20, uppgick till 49 % (66). OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

8 Anställda Genomsnittligt antal anställda i koncernen under året var 654 personer (631). Vid årets utgång var antalet anställda 659 personer (643). Av denna ökning har 15 anställda tillkommit i samband med förvärv. Aktieåterköp Bolaget har under året inte återköpt några aktier. Totalt uppgår eget innehav i aktier till aktier per 31 december, 20. Innehavet motsvarar 0,3 % av totala antalet aktier. Årsstämmans bemyndigande är upp till % av antalet aktier, vilket motsvarar st. Aktiesplit och inlösen av aktier För att förändra kapitalstrukturen beslöt årsstämman, att utöver ordinarie utdelning på 4 kronor, att till aktieägarna överföra kronor per aktie. Detta motsvarade en överföring till aktieägarna på 231 MSEK vilket genomfördes under juni månad via ett automatiskt inlösenförfarande. Antalet aktier är oförändrat efter aktiespliten och uppgår till aktier, fördelat på av aktieslag A samt aktier av aktieslag B. Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier. Rådet innebär uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier respektive inlösenaktier där 8,8 procent ska hänföras till inlösenaktierna och 91,2 procent till kvarvarande aktier. Förvärv 20 Den 15 januari 20 förvärvades huvuddelen av verksamheten i finska Mytrade, som är inriktad på att marknadsföra visionssystem. Verksamheten som omsatte 9 MSEK under 20 har integrerats i OEM Automatic Finland och ingår i region Finland och Baltikum från och med 1 januari, 20. Den 27 januari, 20 förvärvades samtliga aktier i Nexa Trading AB. Bolaget marknadsför produkter främst i Norden för trådlös styrning av exempelvis belysning samt säkerhetsprodukter för hemmiljö och omsatte 52 MSEK under 20. Bolaget ingår i region Sverige från och med 1 januari, 20. Den 3 juli, 20 förvärvades samtliga aktier i danska Scanding A/S. Bolaget marknadsför flödeskomponenter för framförallt processindustrin i Danmark. Företaget omsatte cirka 25 MDKK under 20. Bolaget ingår i region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa från och med 1 september, 20. Den 27 november, 20 förvärvades samtliga aktier i Kübler Svenska AB. Bolaget marknadsför komponenter för kontroll av vätskenivå eller flöden i maskiner och processer. Företaget omsätter cirka MSEK på årsbasis. Bolaget ingår i region Sverige från och med 1 december, 20. Den sammanlagda köpeskillingen för förvärvade verksamheter uppgick till 39 MSEK samt villkorade köpeskillingar som baseras på verksamheternas utveckling under , vilka är beräknad till 20 MSEK. Förvärven har tillsammans under 20 påverkat OEM koncernens nettoomsättning med 78 MSEK och rörelseresultatet med 6,6 MSEK. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

9 Förvärvskalkyl (MSEK) Redovisade värden i bolagen Verkligt värde justering Verkligt värde i koncernen Förvärvade bolagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Immateriella anläggningstillgångar 0, Övriga anläggningstillgångar 0,3-0,3 Varulager - Övriga omsättningstillgångar Likvida medel 3,1-3,1 Uppskjuten skatteskuld -1,4-6,1-7,5 Övriga skulder Netto identifierbara tillgångar/skulder Koncerngoodwill Köpeskilling, inklusive villkorad köpeskilling 59 Genom förvärven har övriga immateriella anläggningstillgångar ökat med 28 MSEK. Beloppet avser kundrelationer och leverantörsrelationer som kommer att skrivas av under 5 år. Koncerngoodwill är inte skattemässigt avdragsgilla. OEM använder normalt en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Initialt värderas villkorad köpeskilling till nuvärdet av det sannolika utfallet, vilket för årets förvärv är 20 MSEK. Villkorad köpeskilling omfattar 2-3 år och utfallet kan maximalt bli 27 MSEK. Transaktionskostnader för de förvärv som genomförts under perioden uppgår till 0,2 MSEK. Omvärdering villkorade köpeskillingar Utvecklingen hos tidigare års genomförda förvärv har inte föranlett någon omvärdering av skuldförda villkorade köpeskillingar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport och lagen om värdepappersmarknaden. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Det finns inte några IFRSstandarder eller IFRIC-uttalande med tillämpning fr. o m 20 som har gett någon väsentlig effekt på koncernens resultat eller ställning. Risker och osäkerhetsfaktorer OEM koncernen utsätts genom sin verksamhet för både rörelserelaterade risker och finansiella risker. Som rörelserisker finns konkurrens- och verksamhetsrisk och som finansiella risker finns likviditets-, ränte- och valutarisk. OEM koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker sker i huvudsak i moderbolaget. Det finns ramar för hur riskhantering ska bedrivas samt hur risker ska begränsas. Ramarna präglas av en låg risknivå. Utgångspunkten är en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten. För en fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 20 sidan 6-7 samt sidorna Utöver de risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 20 bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer tillkommit eller fallit bort. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

10 Pågående tvist Tingsrätten i Lund har i början av april meddelat dom i den tvist som dotterföretaget Internordic Bearings AB (IBS) varit involverad i, med ömsesidiga fordringskrav med en beställare och dennes försäkringsbolag, under påstående om avtalsbrott. Domen innebär att IBS förlorat målet mot beställaren, men att dennes försäkringsbolag inte vunnit framgång i sin talan mot IBS, utan denna del ogillas av rätten. Domen innebär att IBS till beställaren netto ska utge ersättning med 4,9 MSEK inkluderande rättegångskostnader, ränta samt med avdrag för den försäkringsersättning som IBS får via sitt eget försäkringsbolag. Beloppet ingår i bolagets och koncernens resultat under det första kvartalet 20. Domen har överklagats till Hovrätten av motparten och dennes försäkringsbolag. IBS har också valt att överklaga domen. Det är i dagsläget inte känt när en eventuell Hovrättsförhandling kan komma att äga rum. Transaktioner med närstående Inga transaktioner mellan OEM och närstående som väsentligen påverkat koncernens och moderbolagets ställning och resultat har ägt rum under året förutom koncerninterna aktieutdelningar, utdelningar och inlösen av aktier. Moderbolaget Nettoomsättningen var 39 MSEK (38) och resultat efter finansiella poster uppgick till 3 MSEK (16). Nettoomsättningen avser endast koncerninterna transaktioner. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 8 MSEK varav större delen avser genomförd aktieinlösen. Ovan angivna risker och osäkerhetsfaktorer angivna för koncernen gäller även indirekt för moderbolaget. Händelse efter rapportperiodens utgång OEM International har den 26 januari, 2015 förvärvat samtliga aktier i AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandsfabrik, kallat Rydahls. Bolaget har sitt huvudkontor i Karlstad, försäljningskontor på ytterligare fem orter i Sverige och är en av Nordens ledande leverantörer av broms- och friktionskomponenter. Årsomsättningen uppgår till cirka 0 MSEK och bolaget har 45 anställda. Valberedningen Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 23 april, 2015 har följande sammansättning: Lars-Åke Rydh (ordförande) Hans Franzén Jerker Löfgren, Orvaus AB Agne Svenberg Bengt Stillström, AB Traction Valberedningen kan kontaktas genom Lars-Åke Rydh, tel alternativt e-post Utdelning Styrelsen föreslår ordinarie utdelning på 4,25 kronor per aktie (4,00). Föreslagen utdelning uppgår till 98 MSEK (93). OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

11 Årsredovisning Årsredovisningen för 20 kommer att finnas tillgänglig på huvudkontoret och bolagets hemsida, där den kan laddas ned som pdf-version, under vecka. OEM International kommer inte att trycka årsredovisningen, men ett utskrivet exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post eller på telefon Årsstämma Årsstämma hålls i Tranås, på Badhotellet, den 23 april 2015, klockan Finansiell information OEM lämnar finansiell information vid följande tillfällen: Årsstämma april, 2015 Delårsrapport första kvartalet april, 2015 Delårsrapport andra kvartalet 2015 juli, 2015 Delårsrapport tredje kvartalet oktober, 2015 Bokslutskommuniké för helåret februari, 2016 Tranås den 17 februari 2015 OEM International AB (publ) Jörgen Zahlin Verkställande Direktör och Koncernchef Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius Informationen i denna rapport är sådan som OEM International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 17 februari 2015 kl..00. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

12 Regionernas omsättning och resultat. OMSÄTTNING & RESULTAT PER REGION Nettoomsättning (MSEK) Jan- Jandec dec Sverige, externa intäkter Sverige, intäkter från andra segment Finland och Baltikum, externa intäkter Finland och Baltikum, intäkter från andra segment Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa, externa intäkter Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa, intäkter från andra segment Övriga rörelsesegment/eliminering Rörelseresultat (MSEK) Jan- Jandec dec Sverige Finland och Baltikum Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa Resultat, koncern (MSEK) Jan- Jandec dec Rörelseresultat segment ovan Koncerngemensamma funktioner Finansiella poster netto Resultat före skatt Koncernens utfall och ekonomiska ställning. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

13 Koncernens utfall och ekonomiska ställning. RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK) Jan- Jandec dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader*** Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens resultat Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat per utestående aktier, kr* 5,92 5,24 1,56 1,65 1,33 1,38 1,38 Periodens resultat per totalt antal aktier, kr* 5,90 5,23 1,55 1,65 1,32 1,38 1,38 EBITA** * Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inga utspädningseffekter förekommer. ** Definition EBITA; Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. *** Rörelsens kostnader är i 20 belastad med 4,9 MSEK avseende utfall tvist. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

14 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK) Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 2 2 Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Avsättning till pensioner 3 4 Långfristiga skulder, ej räntebärande - Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder 7 92 Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) Vid årets början Periodens totalresultat Periodens resultat 7 1 Periodens övrigt totalresultat 2 Periodens totalresultat Lämnad utdelning Inlösen aktier Vid periodens slut OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK) Jan- Jandec dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten - Förändring av finansiell skuld Utbetald utdelning Utbetald inlösen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Jan- Jandec dec Räntabilitet på eget kapital, % 21,4 17,1 5,1 5,8 6,2 4,3 4,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % ** 24,1 21,3 6,0 6,4 6,2 5,5 5,0 Räntabilitet på totalt kapital, % *** 17,8 15,9 4,7 4,5 4,5 4,1 3,7 Soliditet, % 49,1 65,9 Periodens resultat per utestående aktier, kr* 5,92 5,24 1,56 1,65 1,33 1,38 1,38 Periodens resultat per totalt antal aktie, kr* 5,90 5,23 1,55 1,65 1,32 1,38 1,38 Eget kapital per totala antalet aktier, kr 23,82 31,28 Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) Genomsnittligt totalt antal aktier (tusental) Rörelsemarginal, % 9,5 9,5 9,1,9 8,9 9,1 9,4 EBITA-marginal, % *,4,5 9,9,9 9,9,0,0 * Definition EBITA-marginal; EBITA dividerat med nettoomsättning. EBITA = Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. **EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. *** EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

16 Moderbolagets utfall och ekonomiska ställning. RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK) Jan- Jandec dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat. BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 9 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld 2 2 Långfristiga skulder, ej räntebärande - Summa långfristiga skulder - Kortfristiga skulder, räntebärande 1 - Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 7,5 7,5 Eventualförpliktelser OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

17 Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 30 rörelsedrivande enheter i länder. Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i länder i norra Europa, centrala Östeuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än produkter inom produktområdena elkomponenter, flödeskomponenter, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. Koncernen har över kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter. OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr , Box 09, Tranås

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016 < Delårsrapport 2016 Andra kvartalet 2016 Orderingången ökade med 8 % till 591 MSEK (545) Nettoomsättningen ökade med 10 % till 6 MSEK (557) Rörelseresultatet ökade med 26 % till 64 MSEK (50) EBITA ökade

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet 1 januari 31 mars 2007 Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet Perioden jämfört med samma period 2006: Nettoomsättningen uppgick till 343 MSEK (233), en ökning med 47 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer