Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4"

Transkript

1 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1

2 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy 11 b) 8 mars-grupp 12 Nomineringar och övriga kandidater till förtroendeuppdrag 14 2

3 Ak i K n Or a O Extra årsmötet kommer att hållas söndag 26 oktober i Hägerstensåsens Medborgarhus på Riksdalervägen 2 i Stockholm. Närmsta tunnelbanestation är Hägerstensåsen (röd linje 14 mot Fruängen från city), karta hittar du här. Vi kommer hålla till på våning 1, och hela lokalen är funktionsanpassad. Till höger om entrédörren utanför huset kan du åka hiss direkt upp till våning 1. Incheckningen till mötet öppnar kl 8.40 och stänger kl Vi vet att det är tidigt, men eftersom schemat för årsmötet är tight är det viktigt att du kommer i tid! Vi kommer att bjuda på fika och lunch under dagen. All mat som serveras kommer att vara vegetarisk och vi kommer ta hänsyn till de allergier eller önskemål om specialkost som du uppgett i din anmälan. Handlingarna är din guide till årsmötet. Här står alla viktiga tider och delar av mötet, och här finns alla förslag mötet ska ta ställning till. Utskrivna handlingar kommer att finnas på mötet, men för att du ska veta vad som händer och vad du vill rösta på så är det viktigt att du läser handlingarna innan mötet. Om du inte vill ha utskrivna handlingar på årsmötet, maila vår organisationssekreterare Helena Cullemo (se nedan). Vill du kandidera, alltså ställa upp till val för några av de förtroendeuppdrag som vi kommer att tillsätta, så finns det chans att kandidera på mötet. Det går att ställa upp till alla val. Valberedningen har lagt förslag på vilka de tycker ska väljas, men det är mötet som bestämmer. Fundera nu om du vill kandidera till något uppdrag! Vid alla typer av frågor kring årsmötet, kontakta vår organisationssekreterare Helena Cullemo. Du kan maila till eller ringa på Grön ungdom i Stockholmsregionens styrelse och kansli hälsar dig varmt välkommen på extra årsmöte! 3

4 FöRs a t l Go d In Ch t Ds c M Dagordningen är den lista med punkter som säger vad vi ska ta upp på årsmötet. Tips! Årsmöteskursen som inleder dagen kommer att förklara hur mötet går till och vad alla delar av mötet innebär, och en kan på ordlistan på sidan 9 se förklaringar till ord som är lite svåra! sönd g 6 o t E 8.40 Incheckningen öppnar Fika och mingel 9.00 Årsmöteskurs 9.15 Incheckningen stänger 9.40 Inledning av styrelsens sammankallande Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3 Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4 Fastställande av röstlängd 5 Fastställande av dagordning och tidsschema 6 Fastställande av arbetsordning Mötet ajouneras till Normkritisk utbildning del Lunch och rast 4

5 12.30 Mötet återupptas 7 Fyllnadsval av styrelseledamot a) Valberedningens förslag b) Kandidatpresentationer c) Fastställande av antal styrelseledamöter d) Pläderingar e) Val av styrelseledamot Presentation av styrelsens propositioner och motioner 8 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy b) 8 mars-grupp Påverkanstorg för Diskussion i plenum och beslutspass för Val av 8 mars-grupp a) Valberedningens förslag b) Kandidatpresentationer c) Pläderingar e) Val av 8 mars-grupp Tal av språkrör Övriga frågor Mötets avslutande Normkritisk utbildning del Dagen avslutas 5

6 FöRs a t l Be s Rd i g Vad är en arbetsordning? En arbetsordning är reglerna för hur årsmötet ska gå till, för hur vi diskuterar och tar beslut. Organisationens stadgar reglerar också hur mötet går till och de står över arbetsordningen. Syftet med arbetsordningen är att årsmötet gemensamt tar ett demokratiskt beslut om reglerna för mötet, så att alla kan hänga med, bilda sig en uppfattning och ta beslut. Om något ord är otydligt kolla på ordlistan på sidan 9! Beslut tas i fyra steg: Förklaring av vad det är för beslut som ska tas Presentation av vilka förslag som finns Diskussion och yrkanden Omröstning Plenum Med plenum menas att vi alla diskuterar och tar beslut i samma rum, ett stormöte helt enkelt. I plenum tar vi beslut om det som står på dagordningen, samt på de yrkanden som kommit upp under olika delar av mötet. Förslagen presenteras av hen som lagt förslaget (till exempel styrelsen eller valberedningen) i plenum innan diskussion. Då det är diskussion i plenum följer vi följande regler: Vill en begära ordet räcker en upp sitt röstkort. Talarlistan kvoteras i första hand så att den som inte talat tidigare under en dagordningspunkt får tala, i andra hand efter kön. Talartiden för ens första debattinlägg under dagordningspunkten är två minuter, därefter en minut. Styrelsens presentationer får ta fem minuter. Tidsschemat bryter talarlistan. Vill vi diskutera mer så får vi rösta om att debattiden ska förlängas. Den som vill ändra något om hur mötet går till kan lägga en så kallad ordningsfråga. De handlar bara om hur vi gör saker praktiskt, och inte själva besluten. En ordningsfråga bryter talarlistan. 6

7 Om en tycker att en diskussion ska avslutas kan en begära ordningsfrågan streck i debatten. Efter streck har deltagarna en sista chans att sätta upp sig på talarlistan. Påverkanstorg Den största delen av diskussionerna sker genom så kallat påverkanstorg. Förslagen är uppsatta på olika stationer, och du väljer själv vad du vill diskutera. Du kan även skriva ändrings och tilläggsyrkanden under torget! Har du ett nytt yrkande så skriver en det på du lapp och sätter upp på stationen. Alla förslag ska skrivas på speciella yrkandelappar som finns vid stationen och som du kan få av den funktionär som ansvarar för stationen. Alla förslag ska skrivas i form av att-satser. En att-sats är en mening som börjar med ordet att och som går att säga ja eller nej till. Till exempel: Jag yrkar att alla på mötet ska få pengar till glass. Tänk på att du kan hitta kompromissförslag, där du kanske tillsammans med någon annan eller styrelsen enas om ett nytt förslag. Du kan stödja ett yrkande genom att skriva ditt röstkortsnummer på det. Förslag med stöd av färre än tre personer tas inte upp i plenum automatiskt, men det går alltid att återyrka genom att lämna en lapp till presidiet. Efter varje påverkanstorgs-omgång sammanställer de stationsansvariga alla yrkanden och lämnar dem till presidiet som tar upp besluten i plenum. Yrkanden i plenum När yrkanden ska läggas i plenum gäller att alla yrkanden ska skrivas på speciella yrkandelappar som finns vid presidiet. Alla förslag ska även här skrivas i form av att-satser. Yrkanden kan läggas fram till att mötet beslutat att gå till beslut. Beslut När vi röstar kring beslut gäller följande regler: Rösta gör vi i första hand med acklamation, alltså genom att ropa Ja och sträcka upp vårt röstkort för antingen bifall eller avslag. Därefter uppskattar ordförande om yrkandet har vunnit bifall eller inte. För att yrkande ska få bifall ska det få enkel majoritet, alltså minst hälften av allas röster, om inte stadgarna säger annat. Är en osäker på om ordförande uppskattat rätt kan en begära votering, genom att säga votering innan klubban fallit. Då räknar rösträknarna det exakta antalet röster. Första gången kan ordföranden välja att göra en provvotering där rösträknarna inte måste räkna. Vid lika röstetal tas valet om, vid fortsatt lika röstetal avgör lotten. 7

8 Personval Valberedningen presenterar först sitt förslag. Sedan får alla som kandiderar presentera sig i plenum. Talartiden är då 1 minut för varje kandidat. Pläderingar Pläderingar är positiva debattinlägg om kandidater. Endast positiva pläderingar tillåts, alltså för en kandidat, inte emot en kandidat. Pläderingar sker i plenum och kandidaterna närvarar inte. För pläderingar gäller samma talartid som för övriga inlägg. Omröstning Vi väljer genom sluten omröstning om någon så begär i plenum. Annars sker valet genom acklamation. 8

9 Dl s a Här är en lista med halvkrångliga mötesord som det kan vara bra att kunna för att hänga med på mötet! Acklamation Röstning genom att säga ja och sträcka upp sitt röstkort. Ordförande frågar först vilka som vill bifalla och sedan vilka som vill avslå. Säg ja på den som passar för dig men säg aldrig nej. Ajournera Uppskjutning eller paus i mötet. Arbetsordning Reglerna för hur mötet ska funka. Att-sats ett förslag till beslut, formulerat så att det går att säga ja eller nej till det. Avslag Rösta avslag när du inte håller med. Bifall Rösta bifall när du håller med. Bokslut Ekonomisk sammanställning av det gångna året. Budget Plan för beräknade inkomster och utgifter det kommande året. Dagordning Lista med punkter som ska tas upp på mötet. Delegera Någon får ansvar för att sköta en uppgift. Föredragning Någon berättar och förklarar en punkt på dagordningen. Justera Granska protokollet för mötet och kolla så att allt som står är rätt. Kvotering Regler för hur till exempel könsfördelningen i en grupp eller på talarlistan ska se ut. Motion Ett förslag från medlemmarna som lämnas till mötet i förväg. Nominering Ett förslag på kandidat till ett uppdrag. Ordningsfråga Om någon vill framföra ett önskemål eller göra ett påpekande om mötesordningen, ropar den Ordningsfråga!. Paragraf ( ) Ett stycke i ett protokoll eller i stadgarna. Proposition Ett förslag från föreningens styrelse som lämnats till mötet i förväg. Protokoll Dokument där en skriver ned vad som beslutats på mötet. Påverkanstorg En mötesform där alla saker en ska besluta om är uppsatta på väggarna och folk får mingla runt för att diskutera och yrka. Reservation Är en inte nöjd med ett beslut som mötet fattat går det att göra en anteckning om det i protokollet, skriv ned vad du tycker och lämna på en lapp till mötesordförande. Röstkort Lappen som du måste hålla kolla på för att få rösta och begära ordet. Sakupplysning Viktig faktainformation om en fråga, bryter ofta talarlistan. Sluten omröstning Att rösta genom att lägga sin röstsedel i en låda. Stadgar Reglerna för en förening. 9

10 Streck i debatten Om det är många som vill prata och debatten drar ut på tiden kan en besluta att sätta streck i debatten så att inga fler får sätta upp sig på talarlistan. Det görs genom en ordningsfråga där en yrkar streck i debatten. Talarlista En lista över de som vill tala på punkten som diskuteras på mötet. En skriver upp sig genom att sträcka upp sitt röstkort. Vakant plats Ledig plats i till exempel en styrelse. Votering Beslut genom rösträkning. Votering ska alltid ske om någon begär det genom att ropa Votering! innan mötesordförandens klubba har fallit. Yrkande När en lägger ett förslag, formulerat som en att-sats, till exempel: Jag yrkar att det ska serveras glass på alla möten. VÅGA FRÅGA! Funderar du över något som inte står med här? Det finns alltid personer på mötet som kan förklara nya ord och hur vissa saker brukar göras. Är du osäker på vem som kan svara så fråga mötesordföranden, som brukar kunna ge svar på det mesta. 10

11 Yr l En Ro o It o E a) Vi e Ad a Ko o Po i y Under valrörelsen har Grön Ungdom i Stockholmsregionen växt rejält i medlemsantal. Vi har mer än fördubblat antalet medlemmar hos oss! Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse tror att många fler aktiva medlemmar också ställer högre krav på oss som regionavdelning att arbeta inkluderande. Vi är medvetna om att de normer som finns i samhället även återspeglas i vår organisation, och tror därför det är extra viktigt att arbeta normkritiskt efter en medlemsökning, så att alla nya medlemmar känner sig välkomna och trygga i vår organisation. I liknande banor resonerade styrelsen 2013, och valde därför att uppdatera vår matpolicy på årsmötet Den nuvarande styrelsen ser ett fortsatt behov av att uppdatera organisationens styrdokument ur ett normkritiskt perspektiv, och i synnerhet vår policy kring alkohol och narkotika. Styrelsen upplever att vår nuvarande alkoholpolicy är för kort, då den varken beskriver syfte, hur policyn gäller i olika situationer eller konsekvenser av ett brytande mot policyn. Därför lägger Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse fram ett förslag på en reviderad alkoholpolicy, som vi upplever är såväl mer detaljerad som lättförståelig. I framtagandet av vårt förslag till reviderad alkoholpolicy har vi utgått ifrån Grön Ungdom Riks alkoholpolicy. Därför yrkar Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse: Att anta det reviderade förslaget till alkoholpolicy Förslag till REVIDERAD ALKOHOLPOLICY Grön Ungdom i Stockholmsregionen är en stor organisation med många medlemmar. Vi vet att normer i samhället även återspeglas i vår organisation. Vår politik utgår alltid från ett normkritiskt perspektiv, och vi tror att aktivt normkritiskt arbete är det bästa sättet att möta de strukturer och normer vi ser även internt. Vi vill att vår organisation ska verka inkluderande och vara en trygg plats för våra medlemmar oavsett vem hen är. I samhället råder en stark alkoholnorm, det vill säga att alkohol lyfts fram som någonting oproblematiskt och att människor ofta förväntas dricka alkohol i många sammanhang. Det är både otryggt och exkluderande mot 11

12 personer, t.ex. på grund av faktorer som ålder, familjeförhållanden, bakgrund och förhållningssätt till alkohol. För att vår organisation ska vara den trygga och välkomnande plats vi vill har Grön Ungdom i Stockholmsregionen en nolltolerans mot alkohol och narkotika. Nolltoleransen mot alkohol och narkotika innebär att det är förbjudet att använda sig av alkohol och/eller narkotika på evenemang anordnade av Grön Ungdom i Stockholmsregionen. Nolltoleransen gäller även på annan parts verksamhet, när förtroendevalda och medlemmar företräder organisationen eller deltar i egenskap av medlemmar i Grön ungdom. Medlem som ertappas med att bruka alkohol och/eller narkotika på Grön Ungdom i Stockholmsregionens evenemang kan riskera avstängning från kommande evenemang, förutom årsmötet och medlemsmötet. En eventuell avstängning beslutas av regionstyrelsen. Om Grön Ungdom i Stockholmsregionen subventionerat deltagande för medlem eller står för någon del av kostnaderna för medlems logi på evenemang gäller förbudet även utöver schemalagd tid, som under kvällar och nätter. Vid upptäckt av brott mot alkoholpolicyn under sådana omständigheter kan personen åläggas att betala en del av subventionen, upp till en summa av 1000 kronor. Exakt summa fastställs av kansliet och är beroende på de faktiska kostnaderna för personens deltagande vid evenemanget. Om evenemanget är på annan ort än medlemmens boendeort och medlem bryter mot alkoholpolicyn, kan medlem bli hemskickad från evenemanget. I sådant fall är det ansvariga från Grön Ungdom i Stockholmsregionen på plats som ansvarar för medlemmens hemresa. Medlemmen kan dock själv åläggas betala hela eller en del av kostnaden för återresan, enligt överenskommelse. Grön ungdom i Stockholmsregionens styrelse 12

13 b) 8 m r -g u p Vi har flera år i rad deltagit i den årliga 8 mars-demonstrationen i Stockholm, som alltså sker på internationella kvinnodagen den 8 mars. Under 2013/2014 har vi ingått i 8 mars-kommittén, den kommitté som planerar och genomför demonstrationen. Efter det lyckade arbetet under 2013/2014 lägger styrelsen nu fram förslag om att tillsätta en 8 mars-grupp, med uppdrag att tillsammans utforma idéer för demonstrationen exempelvis vilka sakfrågor som ska stå i fokus samt lobba för dessa idéer gentemot kommittén. De feministiska frågor Grön Ungdom drivit under valrörelsen har fått stort genomslag både internt och externt, och vi i Grön Ungdom i Stockholmsregionen vill fortsätta fokusera på feministiskt påverkansarbete efter valet och kommande år. Vi tror att en 8 mars-grupp inom Grön Ungdom i Stockholmsregionen kommer leda till att vi i högre utsträckning kan sätta vår agenda på kommande demonstration och samtidigt ge våra medlemmar en fantastisk plattform för att utvecklas och engagera sig på. Deltagandet på kommitténs möten (ca en gång per månad från november till april) samt interna förmöten inför kommitténs möten står i fokus för uppdraget. Utöver det ingår även att arrangera egna aktiviteter hos oss inför 8 mars, främst under februari och mars månad, som exempelvis föreläsningar och banderollverkstad. Vi föreslår att 8 mars-gruppen består av fem ledamöter tre medlemmar och två styrelseledamöter, vilka väljs på extra årsmöte respektive inom styrelsen. Styrelseledamöterna kommer, i erfarenhet av att styrelsen samordnat 8 marsdemonstrationen tidigare, kunna bistå med nyttiga erfarenheter från tidigare år samt kan dra ett tyngre lass för exempelvis äskande av pengar till aktiviteter, bemöta politiska konflikter inom kommittén samt återkoppling till styrelsen. Därför yrkar Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse: Att tillsätta en 8 mars-gruppen beståendes av fem ledamöter Att extra årsmötet väljer tre ledamöter till 8 mars-gruppen Att styrelsen tillsätter två ledamöter till 8 mars-gruppen Att protokollet direktjusteras Grön ungdom i Stockholmsregionens styrelse 13

14 Mi e In a o h övr g k n Id t Ti l fört o Nd u Pd a Ll a Sv l Ti l St r S På årsmötet 2014 valdes Eskil Engström och Hanna Lidström till språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen samt Giancarlo Ita Gomero, Joakim Söder, Lovisa Sandberg, Nina Elmi, Pauline Fahström, Sara Söderström och Semanur Taskin till styrelsen för organisationen. Efter att Lovisa Sandberg på egen begäran entledigats, på grund av flytt till annan ort, vill styrelsen sedemera fyllnadsvälja Lovisas plats. I Grön Ungdom i Stockholmsregionens stadgar står att 18.1 Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, förvalta organisationens medel samt i övrigt ansvara för organisationens verksamhet mellan årsmötena. samt 18.4 Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter mellan fem och nio, inklusive spårkrör. I stadgarna står även att: 15.5 Fyllnadsval bereds av valberedningen och väljs av beslutande årsmöte, undtantaget fyllnadsval till valberedning som bereds av styrelsen och väljs på beslutande medlemsmöte. Valberedningens förslag: Olivia Nordell (Stockholms Stad) Nyval Med erfarenhet i Grön Ungdom Syds styrelse och med potential att styra Grön Ungdom i Stockholmsregionen framåt föreslår vi Olivia Nordell till fyllnadsval av regionens styrelse. Hon besitter en kunskapsbas inom kommunikation och organisation som kommer komma den här organisationen väl till dels genom att lyfta styrelsens arbete. Hon har också en god blick för människor och relationer vilket gör henne till en skicklig konflikthanterare. Vi tror att Olivias ambition om ett långsiktigt engagemang tillsammans med hennes organisatorska driv kommer gynna Grön ungdom stockholmsregionen under lång tid framöver. Övriga kandidater: Inga övriga kandidater. 14

15 8 m r -g u p Styrelsen föreslår till årsmötet att tillsätta en 8 mars-grupp inom Grön Ungdom i Stockholmsregionen, med uppdrag att representera oss i Stockholms 8 marskommitté. Se utförligare beskrivning av uppdraget samt styrelsens förslag till beslut under Styrelsens propositioner b) 8 mars-grupp (sida X). Valberedningens förslag: Klara Westby (Stockholms stad) - Nyval Ronja Ali (Stockholms stad) - Nyval Erik Gunnarsson (Stockholms stad) - Nyval Övriga kandidater: Inga övriga kandidater. 15

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Nd i A Å S ö E 0 4 1

Nd i A Å S ö E 0 4 1 Nd i A Å S ö E 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 11 Verksamhetsberättelse för styrelsen 13 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Innehållsförteckning. Checklista för årsmötet. Valberedningsbilaga

Innehållsförteckning. Checklista för årsmötet. Valberedningsbilaga Årsmötesguide Innehållsförteckning sid. 1 Inledning sid. 2 Formalia sid. 7 Berättelser sid. 10 Förslag sid. 14 Val sid. 15 Protokoll sid. 20 Checklista för årsmötet sid. 22 Valberedningsbilaga Inledning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik

FACKLIG HANDBOK. om sammanträdesteknik FACKLIG HANDBOK om sammanträdesteknik Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund 1. Inledning... 3

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK Örebro studentkårs fullmäktige Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Varmt välkommen till ditt

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer