Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4"

Transkript

1 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1

2 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy 11 b) 8 mars-grupp 12 Nomineringar och övriga kandidater till förtroendeuppdrag 14 2

3 Ak i K n Or a O Extra årsmötet kommer att hållas söndag 26 oktober i Hägerstensåsens Medborgarhus på Riksdalervägen 2 i Stockholm. Närmsta tunnelbanestation är Hägerstensåsen (röd linje 14 mot Fruängen från city), karta hittar du här. Vi kommer hålla till på våning 1, och hela lokalen är funktionsanpassad. Till höger om entrédörren utanför huset kan du åka hiss direkt upp till våning 1. Incheckningen till mötet öppnar kl 8.40 och stänger kl Vi vet att det är tidigt, men eftersom schemat för årsmötet är tight är det viktigt att du kommer i tid! Vi kommer att bjuda på fika och lunch under dagen. All mat som serveras kommer att vara vegetarisk och vi kommer ta hänsyn till de allergier eller önskemål om specialkost som du uppgett i din anmälan. Handlingarna är din guide till årsmötet. Här står alla viktiga tider och delar av mötet, och här finns alla förslag mötet ska ta ställning till. Utskrivna handlingar kommer att finnas på mötet, men för att du ska veta vad som händer och vad du vill rösta på så är det viktigt att du läser handlingarna innan mötet. Om du inte vill ha utskrivna handlingar på årsmötet, maila vår organisationssekreterare Helena Cullemo (se nedan). Vill du kandidera, alltså ställa upp till val för några av de förtroendeuppdrag som vi kommer att tillsätta, så finns det chans att kandidera på mötet. Det går att ställa upp till alla val. Valberedningen har lagt förslag på vilka de tycker ska väljas, men det är mötet som bestämmer. Fundera nu om du vill kandidera till något uppdrag! Vid alla typer av frågor kring årsmötet, kontakta vår organisationssekreterare Helena Cullemo. Du kan maila till eller ringa på Grön ungdom i Stockholmsregionens styrelse och kansli hälsar dig varmt välkommen på extra årsmöte! 3

4 FöRs a t l Go d In Ch t Ds c M Dagordningen är den lista med punkter som säger vad vi ska ta upp på årsmötet. Tips! Årsmöteskursen som inleder dagen kommer att förklara hur mötet går till och vad alla delar av mötet innebär, och en kan på ordlistan på sidan 9 se förklaringar till ord som är lite svåra! sönd g 6 o t E 8.40 Incheckningen öppnar Fika och mingel 9.00 Årsmöteskurs 9.15 Incheckningen stänger 9.40 Inledning av styrelsens sammankallande Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3 Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4 Fastställande av röstlängd 5 Fastställande av dagordning och tidsschema 6 Fastställande av arbetsordning Mötet ajouneras till Normkritisk utbildning del Lunch och rast 4

5 12.30 Mötet återupptas 7 Fyllnadsval av styrelseledamot a) Valberedningens förslag b) Kandidatpresentationer c) Fastställande av antal styrelseledamöter d) Pläderingar e) Val av styrelseledamot Presentation av styrelsens propositioner och motioner 8 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy b) 8 mars-grupp Påverkanstorg för Diskussion i plenum och beslutspass för Val av 8 mars-grupp a) Valberedningens förslag b) Kandidatpresentationer c) Pläderingar e) Val av 8 mars-grupp Tal av språkrör Övriga frågor Mötets avslutande Normkritisk utbildning del Dagen avslutas 5

6 FöRs a t l Be s Rd i g Vad är en arbetsordning? En arbetsordning är reglerna för hur årsmötet ska gå till, för hur vi diskuterar och tar beslut. Organisationens stadgar reglerar också hur mötet går till och de står över arbetsordningen. Syftet med arbetsordningen är att årsmötet gemensamt tar ett demokratiskt beslut om reglerna för mötet, så att alla kan hänga med, bilda sig en uppfattning och ta beslut. Om något ord är otydligt kolla på ordlistan på sidan 9! Beslut tas i fyra steg: Förklaring av vad det är för beslut som ska tas Presentation av vilka förslag som finns Diskussion och yrkanden Omröstning Plenum Med plenum menas att vi alla diskuterar och tar beslut i samma rum, ett stormöte helt enkelt. I plenum tar vi beslut om det som står på dagordningen, samt på de yrkanden som kommit upp under olika delar av mötet. Förslagen presenteras av hen som lagt förslaget (till exempel styrelsen eller valberedningen) i plenum innan diskussion. Då det är diskussion i plenum följer vi följande regler: Vill en begära ordet räcker en upp sitt röstkort. Talarlistan kvoteras i första hand så att den som inte talat tidigare under en dagordningspunkt får tala, i andra hand efter kön. Talartiden för ens första debattinlägg under dagordningspunkten är två minuter, därefter en minut. Styrelsens presentationer får ta fem minuter. Tidsschemat bryter talarlistan. Vill vi diskutera mer så får vi rösta om att debattiden ska förlängas. Den som vill ändra något om hur mötet går till kan lägga en så kallad ordningsfråga. De handlar bara om hur vi gör saker praktiskt, och inte själva besluten. En ordningsfråga bryter talarlistan. 6

7 Om en tycker att en diskussion ska avslutas kan en begära ordningsfrågan streck i debatten. Efter streck har deltagarna en sista chans att sätta upp sig på talarlistan. Påverkanstorg Den största delen av diskussionerna sker genom så kallat påverkanstorg. Förslagen är uppsatta på olika stationer, och du väljer själv vad du vill diskutera. Du kan även skriva ändrings och tilläggsyrkanden under torget! Har du ett nytt yrkande så skriver en det på du lapp och sätter upp på stationen. Alla förslag ska skrivas på speciella yrkandelappar som finns vid stationen och som du kan få av den funktionär som ansvarar för stationen. Alla förslag ska skrivas i form av att-satser. En att-sats är en mening som börjar med ordet att och som går att säga ja eller nej till. Till exempel: Jag yrkar att alla på mötet ska få pengar till glass. Tänk på att du kan hitta kompromissförslag, där du kanske tillsammans med någon annan eller styrelsen enas om ett nytt förslag. Du kan stödja ett yrkande genom att skriva ditt röstkortsnummer på det. Förslag med stöd av färre än tre personer tas inte upp i plenum automatiskt, men det går alltid att återyrka genom att lämna en lapp till presidiet. Efter varje påverkanstorgs-omgång sammanställer de stationsansvariga alla yrkanden och lämnar dem till presidiet som tar upp besluten i plenum. Yrkanden i plenum När yrkanden ska läggas i plenum gäller att alla yrkanden ska skrivas på speciella yrkandelappar som finns vid presidiet. Alla förslag ska även här skrivas i form av att-satser. Yrkanden kan läggas fram till att mötet beslutat att gå till beslut. Beslut När vi röstar kring beslut gäller följande regler: Rösta gör vi i första hand med acklamation, alltså genom att ropa Ja och sträcka upp vårt röstkort för antingen bifall eller avslag. Därefter uppskattar ordförande om yrkandet har vunnit bifall eller inte. För att yrkande ska få bifall ska det få enkel majoritet, alltså minst hälften av allas röster, om inte stadgarna säger annat. Är en osäker på om ordförande uppskattat rätt kan en begära votering, genom att säga votering innan klubban fallit. Då räknar rösträknarna det exakta antalet röster. Första gången kan ordföranden välja att göra en provvotering där rösträknarna inte måste räkna. Vid lika röstetal tas valet om, vid fortsatt lika röstetal avgör lotten. 7

8 Personval Valberedningen presenterar först sitt förslag. Sedan får alla som kandiderar presentera sig i plenum. Talartiden är då 1 minut för varje kandidat. Pläderingar Pläderingar är positiva debattinlägg om kandidater. Endast positiva pläderingar tillåts, alltså för en kandidat, inte emot en kandidat. Pläderingar sker i plenum och kandidaterna närvarar inte. För pläderingar gäller samma talartid som för övriga inlägg. Omröstning Vi väljer genom sluten omröstning om någon så begär i plenum. Annars sker valet genom acklamation. 8

9 Dl s a Här är en lista med halvkrångliga mötesord som det kan vara bra att kunna för att hänga med på mötet! Acklamation Röstning genom att säga ja och sträcka upp sitt röstkort. Ordförande frågar först vilka som vill bifalla och sedan vilka som vill avslå. Säg ja på den som passar för dig men säg aldrig nej. Ajournera Uppskjutning eller paus i mötet. Arbetsordning Reglerna för hur mötet ska funka. Att-sats ett förslag till beslut, formulerat så att det går att säga ja eller nej till det. Avslag Rösta avslag när du inte håller med. Bifall Rösta bifall när du håller med. Bokslut Ekonomisk sammanställning av det gångna året. Budget Plan för beräknade inkomster och utgifter det kommande året. Dagordning Lista med punkter som ska tas upp på mötet. Delegera Någon får ansvar för att sköta en uppgift. Föredragning Någon berättar och förklarar en punkt på dagordningen. Justera Granska protokollet för mötet och kolla så att allt som står är rätt. Kvotering Regler för hur till exempel könsfördelningen i en grupp eller på talarlistan ska se ut. Motion Ett förslag från medlemmarna som lämnas till mötet i förväg. Nominering Ett förslag på kandidat till ett uppdrag. Ordningsfråga Om någon vill framföra ett önskemål eller göra ett påpekande om mötesordningen, ropar den Ordningsfråga!. Paragraf ( ) Ett stycke i ett protokoll eller i stadgarna. Proposition Ett förslag från föreningens styrelse som lämnats till mötet i förväg. Protokoll Dokument där en skriver ned vad som beslutats på mötet. Påverkanstorg En mötesform där alla saker en ska besluta om är uppsatta på väggarna och folk får mingla runt för att diskutera och yrka. Reservation Är en inte nöjd med ett beslut som mötet fattat går det att göra en anteckning om det i protokollet, skriv ned vad du tycker och lämna på en lapp till mötesordförande. Röstkort Lappen som du måste hålla kolla på för att få rösta och begära ordet. Sakupplysning Viktig faktainformation om en fråga, bryter ofta talarlistan. Sluten omröstning Att rösta genom att lägga sin röstsedel i en låda. Stadgar Reglerna för en förening. 9

10 Streck i debatten Om det är många som vill prata och debatten drar ut på tiden kan en besluta att sätta streck i debatten så att inga fler får sätta upp sig på talarlistan. Det görs genom en ordningsfråga där en yrkar streck i debatten. Talarlista En lista över de som vill tala på punkten som diskuteras på mötet. En skriver upp sig genom att sträcka upp sitt röstkort. Vakant plats Ledig plats i till exempel en styrelse. Votering Beslut genom rösträkning. Votering ska alltid ske om någon begär det genom att ropa Votering! innan mötesordförandens klubba har fallit. Yrkande När en lägger ett förslag, formulerat som en att-sats, till exempel: Jag yrkar att det ska serveras glass på alla möten. VÅGA FRÅGA! Funderar du över något som inte står med här? Det finns alltid personer på mötet som kan förklara nya ord och hur vissa saker brukar göras. Är du osäker på vem som kan svara så fråga mötesordföranden, som brukar kunna ge svar på det mesta. 10

11 Yr l En Ro o It o E a) Vi e Ad a Ko o Po i y Under valrörelsen har Grön Ungdom i Stockholmsregionen växt rejält i medlemsantal. Vi har mer än fördubblat antalet medlemmar hos oss! Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse tror att många fler aktiva medlemmar också ställer högre krav på oss som regionavdelning att arbeta inkluderande. Vi är medvetna om att de normer som finns i samhället även återspeglas i vår organisation, och tror därför det är extra viktigt att arbeta normkritiskt efter en medlemsökning, så att alla nya medlemmar känner sig välkomna och trygga i vår organisation. I liknande banor resonerade styrelsen 2013, och valde därför att uppdatera vår matpolicy på årsmötet Den nuvarande styrelsen ser ett fortsatt behov av att uppdatera organisationens styrdokument ur ett normkritiskt perspektiv, och i synnerhet vår policy kring alkohol och narkotika. Styrelsen upplever att vår nuvarande alkoholpolicy är för kort, då den varken beskriver syfte, hur policyn gäller i olika situationer eller konsekvenser av ett brytande mot policyn. Därför lägger Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse fram ett förslag på en reviderad alkoholpolicy, som vi upplever är såväl mer detaljerad som lättförståelig. I framtagandet av vårt förslag till reviderad alkoholpolicy har vi utgått ifrån Grön Ungdom Riks alkoholpolicy. Därför yrkar Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse: Att anta det reviderade förslaget till alkoholpolicy Förslag till REVIDERAD ALKOHOLPOLICY Grön Ungdom i Stockholmsregionen är en stor organisation med många medlemmar. Vi vet att normer i samhället även återspeglas i vår organisation. Vår politik utgår alltid från ett normkritiskt perspektiv, och vi tror att aktivt normkritiskt arbete är det bästa sättet att möta de strukturer och normer vi ser även internt. Vi vill att vår organisation ska verka inkluderande och vara en trygg plats för våra medlemmar oavsett vem hen är. I samhället råder en stark alkoholnorm, det vill säga att alkohol lyfts fram som någonting oproblematiskt och att människor ofta förväntas dricka alkohol i många sammanhang. Det är både otryggt och exkluderande mot 11

12 personer, t.ex. på grund av faktorer som ålder, familjeförhållanden, bakgrund och förhållningssätt till alkohol. För att vår organisation ska vara den trygga och välkomnande plats vi vill har Grön Ungdom i Stockholmsregionen en nolltolerans mot alkohol och narkotika. Nolltoleransen mot alkohol och narkotika innebär att det är förbjudet att använda sig av alkohol och/eller narkotika på evenemang anordnade av Grön Ungdom i Stockholmsregionen. Nolltoleransen gäller även på annan parts verksamhet, när förtroendevalda och medlemmar företräder organisationen eller deltar i egenskap av medlemmar i Grön ungdom. Medlem som ertappas med att bruka alkohol och/eller narkotika på Grön Ungdom i Stockholmsregionens evenemang kan riskera avstängning från kommande evenemang, förutom årsmötet och medlemsmötet. En eventuell avstängning beslutas av regionstyrelsen. Om Grön Ungdom i Stockholmsregionen subventionerat deltagande för medlem eller står för någon del av kostnaderna för medlems logi på evenemang gäller förbudet även utöver schemalagd tid, som under kvällar och nätter. Vid upptäckt av brott mot alkoholpolicyn under sådana omständigheter kan personen åläggas att betala en del av subventionen, upp till en summa av 1000 kronor. Exakt summa fastställs av kansliet och är beroende på de faktiska kostnaderna för personens deltagande vid evenemanget. Om evenemanget är på annan ort än medlemmens boendeort och medlem bryter mot alkoholpolicyn, kan medlem bli hemskickad från evenemanget. I sådant fall är det ansvariga från Grön Ungdom i Stockholmsregionen på plats som ansvarar för medlemmens hemresa. Medlemmen kan dock själv åläggas betala hela eller en del av kostnaden för återresan, enligt överenskommelse. Grön ungdom i Stockholmsregionens styrelse 12

13 b) 8 m r -g u p Vi har flera år i rad deltagit i den årliga 8 mars-demonstrationen i Stockholm, som alltså sker på internationella kvinnodagen den 8 mars. Under 2013/2014 har vi ingått i 8 mars-kommittén, den kommitté som planerar och genomför demonstrationen. Efter det lyckade arbetet under 2013/2014 lägger styrelsen nu fram förslag om att tillsätta en 8 mars-grupp, med uppdrag att tillsammans utforma idéer för demonstrationen exempelvis vilka sakfrågor som ska stå i fokus samt lobba för dessa idéer gentemot kommittén. De feministiska frågor Grön Ungdom drivit under valrörelsen har fått stort genomslag både internt och externt, och vi i Grön Ungdom i Stockholmsregionen vill fortsätta fokusera på feministiskt påverkansarbete efter valet och kommande år. Vi tror att en 8 mars-grupp inom Grön Ungdom i Stockholmsregionen kommer leda till att vi i högre utsträckning kan sätta vår agenda på kommande demonstration och samtidigt ge våra medlemmar en fantastisk plattform för att utvecklas och engagera sig på. Deltagandet på kommitténs möten (ca en gång per månad från november till april) samt interna förmöten inför kommitténs möten står i fokus för uppdraget. Utöver det ingår även att arrangera egna aktiviteter hos oss inför 8 mars, främst under februari och mars månad, som exempelvis föreläsningar och banderollverkstad. Vi föreslår att 8 mars-gruppen består av fem ledamöter tre medlemmar och två styrelseledamöter, vilka väljs på extra årsmöte respektive inom styrelsen. Styrelseledamöterna kommer, i erfarenhet av att styrelsen samordnat 8 marsdemonstrationen tidigare, kunna bistå med nyttiga erfarenheter från tidigare år samt kan dra ett tyngre lass för exempelvis äskande av pengar till aktiviteter, bemöta politiska konflikter inom kommittén samt återkoppling till styrelsen. Därför yrkar Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse: Att tillsätta en 8 mars-gruppen beståendes av fem ledamöter Att extra årsmötet väljer tre ledamöter till 8 mars-gruppen Att styrelsen tillsätter två ledamöter till 8 mars-gruppen Att protokollet direktjusteras Grön ungdom i Stockholmsregionens styrelse 13

14 Mi e In a o h övr g k n Id t Ti l fört o Nd u Pd a Ll a Sv l Ti l St r S På årsmötet 2014 valdes Eskil Engström och Hanna Lidström till språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen samt Giancarlo Ita Gomero, Joakim Söder, Lovisa Sandberg, Nina Elmi, Pauline Fahström, Sara Söderström och Semanur Taskin till styrelsen för organisationen. Efter att Lovisa Sandberg på egen begäran entledigats, på grund av flytt till annan ort, vill styrelsen sedemera fyllnadsvälja Lovisas plats. I Grön Ungdom i Stockholmsregionens stadgar står att 18.1 Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, förvalta organisationens medel samt i övrigt ansvara för organisationens verksamhet mellan årsmötena. samt 18.4 Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter mellan fem och nio, inklusive spårkrör. I stadgarna står även att: 15.5 Fyllnadsval bereds av valberedningen och väljs av beslutande årsmöte, undtantaget fyllnadsval till valberedning som bereds av styrelsen och väljs på beslutande medlemsmöte. Valberedningens förslag: Olivia Nordell (Stockholms Stad) Nyval Med erfarenhet i Grön Ungdom Syds styrelse och med potential att styra Grön Ungdom i Stockholmsregionen framåt föreslår vi Olivia Nordell till fyllnadsval av regionens styrelse. Hon besitter en kunskapsbas inom kommunikation och organisation som kommer komma den här organisationen väl till dels genom att lyfta styrelsens arbete. Hon har också en god blick för människor och relationer vilket gör henne till en skicklig konflikthanterare. Vi tror att Olivias ambition om ett långsiktigt engagemang tillsammans med hennes organisatorska driv kommer gynna Grön ungdom stockholmsregionen under lång tid framöver. Övriga kandidater: Inga övriga kandidater. 14

15 8 m r -g u p Styrelsen föreslår till årsmötet att tillsätta en 8 mars-grupp inom Grön Ungdom i Stockholmsregionen, med uppdrag att representera oss i Stockholms 8 marskommitté. Se utförligare beskrivning av uppdraget samt styrelsens förslag till beslut under Styrelsens propositioner b) 8 mars-grupp (sida X). Valberedningens förslag: Klara Westby (Stockholms stad) - Nyval Ronja Ali (Stockholms stad) - Nyval Erik Gunnarsson (Stockholms stad) - Nyval Övriga kandidater: Inga övriga kandidater. 15

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer