MASKINDATA INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MASKINDATA INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 5100

2 Denna manual kommer med varje ny modell. Här finns viktig information om hur maskinen ska användas och underhållas. Läs och förstå hela manualen innan du börjar använda eller underhålla maskinen. Den här maskinen kommer att ge förträffliga prestationer men de bästa resultaten får man till lägsta kostnad om: Maskinen sköts med god omsorg. Maskinen får regelbundet underhåll - i överensstämmelse med de anvisningar som getts. Maskinen underhålls med verktyg rekommenderade av tillverkaren eller motsvarande. MASKINDATA V.g. fyll i vid installationen för framtida referens Modell nr- Install. datum - / / Maskin serienr Tennant Company INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSÅTGÄRDER MASKINDELAR SYMBOLFÖRTECKNING MASKININSTALLATION PACKA UPP MASKINEN INSTALLERA BATTERIER MASKININSTALLATION MONTERA SKRAPENHET INSTALLERA DRIVREM FÖR RONDELL OCH BORSTAR TA BORT DRIVREMMAR FÖR RONDELL ELLER BORSTE FYLLA PÅ VÄTSKETANK JUSTERA STYRHANDTAGETS HÖJD MASKINDRIFT CHECKLISTA FÖRE BRUK SKURNING ANVÄNDA ES MODELL HUR MASKINEN ANVÄNDS AUTOMATSÄKRINGAR MASKINJUSTERINGAR JUSTERA VÄTSKEFLÖDET JUSTERA BORSTTRYCK JUSTERA SKRAPLYFTKABELN TÖMMA TANKAR TÖMMA RETURTANKEN TÖMMA VÄTSKETANK BATTERILADDNING MASKINUNDERHÅLL UNDERHÅLL EFTER EN DAG (EFTER 4 KÖRTIMMAR) UNDERHÅLL EFTER EN VECKA (EFTER 20 KÖRTIMMAR) UNDERHÅLL EFTER EN MÅNAD (EFTER 80 KÖRTIMMAR) UNDERHÅLL EFTER FYRA MÅNADER (EFTER 250 KÖRTIMMAR) BATTERIUNDERHÅLL TRANSPORTERA MASKINEN LAGRA MASKINEN REKOMMENDERADE LAGERARTIKLAR FELSÖKNING TEKNISKA DATA EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERSENSSTÄMMELSE FÖR MASKINELL UTRUSTNING (Direktiv 89//392EEC, Annex II, A) TENNANT N.V. modell: 5100 nr.: , Adress: Industrielaan AB är tillverkad i överensstämmelse med Maskindirektivet (Direktiv 89/392/EEC), inklusive tillägg, och P.O. Box AA Uden The Netherlands med motsvarande nationella lagstiftning; Uden/Netherlands, är tillverkad i överensstämmelse med följande andra EEC direktiv: att följande harmoniserande standarder (eller delar därav) har tillämpats: EN 292 1, EN 292 2, EN 294, EN 349, EN 563, EN , EN Stephan Martens Technical Support Engineer att följande nationella tekniska standarder och specifikationer (eller delar därav) har tillämpats: NA (02 01)

3 SÄKERHETSÅTGÄRDER Denna maskin är konstruerad för att endast användas för kommersiellt syfte och ska endast användas till att skura golv inomhus. Använd endast rekommenderade rondeller, borstar och rengöringsmedel. Alla användare måste läsa, förstå och följa säkerhetsinstruktionerna nedan: Följande varningssymboler används i hela manualen efter beskrivningen nedan. VARNING: varnar för faror eller riskabel användning som kan leda till allvarliga skador eller död. FÖR SÄKERHET: belyser åtgärder som måste följas för säker användning av maskinen. Följande anvisningar varnar för situationer som kan vara farliga för föraren eller maskinen: FÖR SÄKERHET: 1. Använd inte maskinen: Om du inte är utbildad och behörig. Om du inte har läst och förstått manualen. I brandfarlig eller explosiv omgivning om den inte är speciellt avsedd för detta. 2. Innan du startar: Kontrollera att alla skyddsanordningar finns på plats och fungerar ordentligt. 3. Vid användning: Kör sakta på lutande och halt underlag. Var försiktig när du backar. Följ alla säkerhets och trafikregler. Rapportera genast alla maskinskador eller funktionsfel. Följ alla blandnings och hanteringsanvisningar på kemiska behållare. 4. Innan du lämnar maskinen eller före underhåll: Ställ maskinen på ett plant underlag. Koppla av maskinen. 5. Vid underhåll: Undvik rörliga delar. Undvik lösa jackor, skjortor och ärmar. Blockera maskindäcken vid lyftning. Se till att domkraft eller vinsch har tillräcklig kapacitet. Koppla loss batteriet innan du börjar. Skydda händerna med skyddshandskar när du hanterar batterier och batterikablar. Undvik kontakt med batterisyra. Använd reservdelar godkända av tillverkaren eller motsvarande. VARNING: Batterierna avger vätegaser. Explosioner eller brand kan uppkomma. Skydda dig mot flammor och gnistor. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. VARNING: Antändbart material eller reaktiva metaller kan leda till explosion eller brand. Plocka inte upp antändbart material (02 01) 3

4 MASKINDELAR Nyckelströmställare 2. Indikatorlampa PÅ/AV 3. Timmätare (Tillval) 4. Automatsäkring för huvudström 5. Borstautomatsäkring 6. Knapp för frigörande av borste 7. Borsttryckmätare 8. Batterimätare 9. Vakuumströmställare PÅ/AV 10. Vätskeströmställare PÅ/AV 11. Skrapreglage 12. Styrhandtag 13. Reglage för styrhandtag 14. Strömbrytare för handskur (tillval) 15. ES strömställare PÅ/AV (ES modell) 16. Pumplampa (ES modell) 17. Laddaruttag 18. Dräneringsslang till returtanken 19. Dräneringsslang till vätsketanken med nivåmärken 20. Lock till påfyllnigsöppning för vätska 21. Fotpedal till borstar (Upp) 22. Fotpedal till borstar (Ned) 23. Vätskeflödesreglage 24. Vakuumslang till skrapan 25. Skrapenhet 26. Vred till skrapenhet 27. Väggvals 28. Handtag för start av borste 29. Lock till returtank 30. Returtank 31. Batteriutrymmeshölje 32. Skurenhet 33. Skurdelskjolar 34. Transporthjul 35. Huvudhjul 36. Koppling för skurvätskeslang (Handskur) 37. Vätsketank 38. Reglage för rondelltryck SYMBOLFÖRTECKNING Indikatorlampa Vakuum strömställare Borstmotor 35 A automatsäkring Batteriladdar mätare Nyckelströmställare Vätskeströ mställare Huvudström 20 A automatsäkring Läs manualen före bruk (08 97)

5 MASKININSTALLATION PACKA UPP MASKINEN Kontrollera kartongen noggrant så att delarna inte är skadade. Om något fattas måste du genast rapportera det. Ta bort remmarna och lyft försiktigt maskinen eller använd ramp för att lyfta maskinen från lastpallen. Lyft skurenheten innan du kör iväg. Tryck ned fotpedalen till borstar (Upp) så långt den går så lyfts skurenheten (Bild 1). OBS: Håll maskinen i transportläge om drivremmen för rondeller inte har installerats så att skurenhetskjolen inte skadas. Batteridata: Två 12 volts batterier. Kontakta en auktoriserad distributör för specialbatteri. Batteriet kan vara högst 178 mm brett x 330 mm långt x 254 mm högt. 1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla av alla strömställare och ta bort nyckeln. 2. Ta bort batterihöljet för att komma åt batteriutrymmet. Ta sedan bort metallskivan och de lösa batterierna från utrymmet. 3. Koppla bort vakuumslangen från returtankens mynning. Skjut försiktigt in det undre batteriet i utrymmet så att terminalerna pekar mot maskinens baksida (Bild 2). BILD. 2 OBS: Installera batterierna försiktigt, annars kan batteriet och huset skadas. Dessa skador täcks inte av garantin. BILD 1 OBS: Rulla inte maskinen från lastpallen för den kan skadas. Skrapenheten kommer med maskinen. Batterier, batteriladdare, drivremmar för rondeller och rondeller köpes separat. 4. Koppla den röda batteritråden från maskinen till den positiva polen (+) under batteriet. Koppla sedan kontaktförbandet till den negativa polen ( ) (Bild 4). 5. När du har kopplat kablarna till det undre batteriet ska du försiktigt fästa metallbrickan på spåren ovanför det undre batteriet. Placera det övre batteriet på brickan så att polerna pekar bakåt. Fäst det övre batteriet med en rem (Bild 3). OBS: Installera batteriet EFTER att du har lyft maskinen från kartongen. INSTALLERA BATTERIER VARNING: Batterierna avger vätegaser. Explosioner eller brand kan uppkomma. Skydda dig mot flammor och gnistor. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar. FÖR SÄKERHET: Använd skyddshandskar när du servar batterier och batterikablar. Undvik kontakt med batterisyra. BILD (02 01) 5

6 6. Koppla den svarta kabeln från maskinen till den negativa ( ) polen på batteriet. Koppla sedan den svarta kabeln till den positiva (+) polen (Bild 4). MASKININSTALLATION ( ) (+) MONTERA SKRAPENHET 1. Lyft skrapmonteringskonsolen genom att flytta skrapreglaget till vänster (Bild 7). ( ) (+) BILD Koppla vakuumslangen till returtankens öppning efter bilden (Bild 5). BILD 7 2. Vrid lös de två vreden på skrapenheten och skjut in skrapan i spåren på monteringskonsolen (Bild 8). BILD När batterierna har installerats korrekt, vrider du nyckeln och vakuumströmställaren samt kontrollerar laddningen på batterimätaren. Ladda upp vid behov (Läs mer i avsnittet BATTERILADDNING) (Bild 6). BILD 8 3. Vrid hårt åt vreden. 4. Koppla skrapenheten till maskinen med hjälp av vakuumslangen (Bild 9). BILD. 6 BILD (02 01)

7 INSTALLERA DRIVREM FÖR RONDELL OCH BORSTAR 1. Lyft skurenheten till transportposition. Tryck ned fotpedalen till borstar (upp) så långt den går så lyfts skurenheten (Bild 10). OBS: Håll maskinen i transportposition om borstar och rondeller inte har installerats så att skurenhetskjolen inte skadas 5. Placera drivremmen för rondellen eller borsten på golvet framför maskinen. Luta maskinen bakåt och montera skurenheten på drivremmen för rondeller (Bild 13). BILD Frigör borstpedalen från transportposition medan du tar bort skurenheten från rondelldriften (Bild 14). BILD Använd godkända rondeller eller borstar som motsvarar ditt behov. OBS: Kontakta auktoriserad distributör om du vill veta vilka rondeller eller borstar som passar bäst för dig. 3. Fäst rondellen vid drivremmen. Koppla sedan drivremmen till motornavet. Fäst rondellen med plastringen (Bild 11). BILD Sänk skurenheten långsamt på drivremmen eller borsten. Motornavet faller även på plats. Dra i handtaget för start av borste tills motornavet aktiverar drivremmen för rondell/borsten. Om detta inte fungerar ska du sänka skurenheten på nytt så att den fästs vid rondelldriften/borsten (Bild 15). OBS: Rondelldriften/borsten aktiverar inte motornavet om maskinen är i transportläge. BILD Koppla på tändningsströmställaren (Bild 12). BILD 12 BILD 15 OBS: Innan du gör detta ska du se till att monteringsytan är ren. Rena ytor underlättar byte av rondelldrivremmarna (02 01) 7

8 TA BORT DRIVREMMAR FÖR RONDELL ELLER BORSTE 1. Lyft skurenheten till transportposition. Tryck ned skurenhetspedalen så långt den går så lyfts skurenheten (Bild 16). BILD Koppla på tändningsströmställaren. 3. Luta maskinen bakåt. 4. Tryck ned knappen för frigörande av borste, dra och släpp den snabbt. Drivremmen för rondellen/borsten aktiverar automatiskt motornavet. Om detta inte fungerar upprepa vad du gjorde tidigare (Bild 17). BILD 18 OBS: Om du fyller på med en hink ska du se till att den är ren. På så sätt blockeras passagerna inte. 5. Fyll på med rengöringsmedel i rätt proportion efter instruktionerna på flaskan. 6. Ta bort locket till påfyllningsöppningen för vätska. FÖR SÄKERHET: Följ alla blandnings och hanteringsanvisningar på kemiska behållare när du använder maskinen. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. 7. Returtanken kan fyllas till hälften så att du kan skura längre med ES modeller. a. Ta bort returtankens lock och fyll tanken med 13 l rent vatten (60 C max temperatur). Sätt på locket. b. Se till att ES strömställaren är kopplad på när du använder maskinen (Bild 19). BILD 17 OBS: Maskinen ska alltid vara i transportposition om drivrem för rondell eller borste inte har installerats. OBS: Det enklaste sättet att byta en rondell är att ta bort drivremmen först. FYLLA PÅ VÄTSKETANK 1. Transportera maskinen till påfyllningsstället. Lyft skrapan och borsten vid transport. 2. Koppla av tändningsströmställaren. 3. Ta bort locket till påfyllningsöppningen för vätska. 4. Fyll på tanken med 28 l rent vatten med slangen som bilden visar. (60 C maximum temperatur). Fyll hinken via munstycket (Bild 18). BILD 19 c. Vattenåtervinningslampan lyser när pumpen renar vattnet. JUSTERA STYRHANDTAGETS HÖJD Styrhandtaget har tre höjdinställningar för att öka bekvämligheten. 1. Det finns två höjdjusteringsknappar på styrhandtaget (02 01)

9 2. Dra ut dem och lyft handtaget. Släpp knapparna så att de låses (Bild 20). 2. Sänk skrapan genom att lyfta och flytta skrapreglaget till höger (Bild 22). MASKINDRIFT BILD 20 BILD Koppla på tändningsströmställaren och borst/vätskeströmställaren (Bild 23). FÖR SÄKERHET: Använd endast maskinen om du har läst och förstått användarhandboken. CHECKLISTA FÖRE BRUK Sopa och torka av golvet så att det inte finns några smutspartiklar kvar. Kontrollera att batterierna är fulladdade i batterimätaren. (Läs mer i avsnittet BATTERILADDNING). Kontrollera rondellerna och borstarna. Kontrollera skrapbladen. SKURNING BILD 23 OBS: Vätskeflödet och borsten startar endast när du drar i handtaget för start av borstar. 4. Dra i handtaget för start av borstar och kör maskinen framåt. Borsten driver maskinen framåt automatiskt, så det krävs inte mycket manövrering (Bild 24). 1. Frigör borstpedalen från transportposition genom att trycka ned fotpedalen till borstar (Ned) (Bild 21). BILD 24 OBS: På ojämna underlag kan det hända att du behöver justera borsttrycket. BILD (02 01) 9

10 5. Kontrollera borsttryckmätaren när du skurar. Om nålen pekar på den gröna zonen kan du använda maskinen, men om nålen pekar på den röda zonen får du inte använda maskinen (Bild 25). OBS: Läs mer under MASKINJUSTERINGAR om du vill justera borsten. BILD 25 OBS: Kör inte batterierna när mätaren är i den röda zonen, för automatsäkringarna kan gå och golvet kan skadas. 6. Backa genom att dra maskinen bakåt och dra i handtaget för start av borstar. 7. När du vill stanna släpper du handtaget för start av borstar, kopplar av alla strömställare och lyfter skurenheten och skrapan. ANVÄNDA ES MODELL Med ES modellen kan du förlänga skurtiden genom att återanvända vatten. Avfallsvattnet filtreras och återupptas av returtanken för återbruk. 1. Fyll returtanken med 13 l vatten när du fyller på vätsketanken. 2. Koppla på ES strömställaren. ES pumpen startar automatiskt vid återanvändning när pumplampan börjar lysa (Bild 26). HUR MASKINEN ANVÄNDS VARNING: Antändbart material eller reaktiva metaller kan leda till explosion eller brand. Plocka inte upp antändbart material. 1. Se till att det inte rinner för mycket rengöringsmedel på golvet. Läs mer om hur du justerar vätskeflödet i avsnittet MASKINJUSTERINGAR. 2. Kontrollera att det inte bildas skum i returtanken med jämna mellanrum (genom det transparenta locket). Om det bildas för mycket skum häller du rekommenderat skumbekämpningsmedel i returtanken. OBS: Vakuumflottörfiltret får inte utsättas för skum eller vatten, annars kan vakuummotorn skadas. eftersom det inte blockerar skum. Vakuummotorskador p.g.a. skum eller vatten täcks inte av garantin. 3. Sakta av när du skurar nära väggar eller andra hinder. 4. Om skrapan lämnar märken ska du lyfta den och torka av den med en trasa. Ibland kan det hjälp att sopa golvet först. Läs mer om hur du justerar skrapan i avsnittet MASKINJUSTERINGAR. 5. Överlappa med ca 5 cm. 6. Byt eller vänd rondeller när de blir smutsiga. 7. Håll avstånd från elektriska plattor eller galler, eftersom de förstör rondellerna. 8. Du behöver inte koppla av strömställarna om du bara stannar en kort stund. Borstarna och vätskeflödet stannar automatiskt när du släpper handtagen. 9. Kontrollera batteriets laddning på batterimätaren med jämna mellanrum. När nålen pekar på den röda zonen är det dags att ladda upp batterierna. OBS: Använd inte maskinen om batterimätarens nål pekar på den röda zonen, annars kan batteriet skadas. 10. Koppla av vätskeströmställaren innan du stannar maskinen slutligt. På detta sätt plockas allt skräp upp. 11. När vätsketanken blir tom ska du tömma returtanken. (Läs mer i avsnittet TÖMMA TANKAR). BILD När du har skurat färdigt tömmer och sköljer du vätsketanken och rengör ES filtret (Läs mer i avsnittet TÖMMA TANKAR) (02 01)

11 AUTOMATSÄKRINGAR Maskinen kommer med två automatsäkringar som skyddar maskinen från skada. Huvud och borstautomatsäkringar. En felaktig automatsäkring kan inte återställas genast. Undersök varför automatsäkringen gick, vänta ett par minuter och starta sedan på nytt. (Läs mer i avsnittet FELSÖKNING) Automatsäkringar för borstmotorer går vid överbelastning av rondellen. Minska borsttrycket eller byt rondell när automatsäkringen har gått. Automatsäkringarna finns under operatörskonsolen (Bild 27). JUSTERA BORSTTRYCK OBS: PÅ ojämna underlag kan det hända att du behöver justera borsttrycket. Öka borsttrycket genom att vrida reglaget medurs och minska det genom att vrida reglaget moturs. Reglaget finns under borstpedalen (Bild 29). BILD 29 JUSTERA SKRAPLYFTKABELN BILD 27 Justera skraplyftkabeln genom att vrid lös muttrarna och vrid justeringsskaftet på skrapkabeln. Vrid åt muttern efter justering (Bild 30). MASKINJUSTERINGAR FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag och koppla av maskinen innan du servar maskinen eller avslutar tvättpasset. JUSTERA VÄTSKEFLÖDET Vrid reglaget när du vill öka eller minska maximum vätskeflödet. Reglaget finns vid borstpedalen. (Bild 28) TÖMMA TANKAR BILD 30 När du har skurat färdigt, när vätskeflödet stannar, när flottörfiltret aktiveras eller skrapan lämnar efter vatten vid bruk måste returtanken tömmas. Töm och skölj alltid tankar med rent vatten efter användning. Med ES system måste västketanken sköljas och tömmas. BILD 28 FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag och koppla av maskinen innan du servar maskinen eller avslutar tvättpasset (02 01) 11

12 TÖMMA RETURTANKEN OBS: Töm returtanken när du har fyllt på vätsketanken på nytt. Skum eller vatten kan tränga in genom flottörfiltret och skada vakuummotorn. Vakuummotorskador p.g.a. skum eller vatten täcks inte av garantin. 1. Kör maskinen till golvbrunnen och koppla av alla strömställare. Lossa den vänstra dräneringsslangen från hållaren, placera slangen ovanför brunnen, vrid den lös och ta bort pluggen (Bild 31). BATTERILADDNING Följande laddningsinstruktioner är avsedda endast för 24 V uppladdaren som kommer med maskinen. Annars kan du använda en laddare med tekniska data som anges nedan för att förhindra skador. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: UTSPÄNNING 24 VOLT UTSTRÖM MAX 25 AMP AUTOMATISK AVSTÄNGNINGSKRETS HÖG BATTERILADDNING OBS: För bästa resultat ska batterierna vara laddade hela tiden. Låt inte batterierna laddas ut. VARNING: Batterierna avger vätegaser. Explosioner eller brand kan uppkomma. Skydda dig mot flammor och gnistor. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar. BILD 31 OBS: Om du använder en hink till att fylla på maskinen vid tömning ska du se till att den är ren. 2. Öppna locket till returtanken, flottörfiltret och vattenåterviningsfiltret om den kommer med sådan. Ta bort och skölj av flottörfiltret och vattenåtervinningsfiltret om de är mycket smutsiga. Sätt tillbaka filtren ordentligt. 3. Montera dräneringsslangen när tanken har tömts. TÖMMA VÄTSKETANK Töm överlopps rengöringsmedel från tanken så här: 1. Ta bort ren dräneringsslang från hullingen och placera ovanför öppningen (Bild 32). FÖR SÄKERHET: Använd skyddshandskar när du servar batterier och batterikablar. Undvik kontakt med batterisyra. 1. Kör maskinen till ett jämnt, torrt område som är väl ventilerat så att du kan ladda upp. 2. Koppla av alla strömställare och ta bort nyckeln. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag och koppla av maskinen innan du servar maskinen eller avslutar tvättpasset. 3. Ta bort höljet på batteriutrymmet. 4. Kontrollera syravikten i varje battericell. Batteriet ska inte laddas om vattnet inte når fram till strecket B. Fyll på med destillerat vatten så att batterierna täcks. FYLL INTE PÅ FÖR MYCKET. Batterierna utvidgas vid uppladdning, vilket kan göra att vattnet strömmar över. Ställ tillbaka locket innan du börjar ladda upp (Bild 33). B A BILD Skölj vätsketanken och vätskeflödessystemet med rent vatten, så att det inte blockeras av kemiska lager. 3. Placera dräneringsslangen i slanghullingen när den är tom. BILD (02 01)

13 5. Koppla laddarens likströmskoppling till batteriets koppling som finns bakpå maskinen (Bild 34). MASKINUNDERHÅLL Maskinen hålls i god kondition om du rengör den rutinmässigt antingen en gång i dagen, efter en vecka eller en månad. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag och koppla av maskinen innan du servar maskinen eller avslutar tvättpasset. FÖR SÄKERHET: Vid service ska du först koppla bort batterierna innan du använder maskinen. BILD 34 OBS: När laddaren har kopplats till maskinen kan den inte användas. 6. Anslut laddarens strömsladd till ett jordat vägguttag (Bild 35). Jordat uttag Jordning kant/hål BILD Laddningen startar automatiskt och när batterierna är fullt uppladdade stängs laddaren av automatiskt. 8. När laddaren är avstängd, kopplar du bort laddaren från maskinen och sedan från vägguttaget. 9. Kontrollera vätskenivån efter laddningen. Vid behov kan du lägga till destillerat vatten så att vattennivån blir jämn. Fäst locken ordentligt och rengör batteriet med ren trasa. OBS: Kontakta ett auktoriserat servicecentrum för att reparera maskiner. Maskiner som inte har reparerats av auktoriserad personal täcks inte av garantin.. OBS: Om maskinen kommer med en timmätare kan du lagra senaste service med den. UNDERHÅLL EFTER EN DAG (Efter 4 körtimmar) 1. Ta bort och rengör rondell och borste. Använd aldrig smutsiga rondeller. Byt dem när de är slitna eller för smutsiga. 2. Töm och rengör båda tankarna ordentligt. 3. Öppna det genomskinliga locket, ta bort och rengör kulflottörfiltret. Sätt tillbaka filtret ordentligt (Bild 36). BILD Öppna det genomskinliga locket, ta bort och rengör ES filtret. Sätt tillbaka filtret ordentligt. 5. Lyft skrapan och torka med torr trasa. Håll den lyft så att den inte skadas. 6. Rengör maskinhuset med ickeslitande rengöringsmedel. 7. Ladda upp batterierna på nytt om så behövs (02 01) 13

14 UNDERHÅLL EFTER EN VECKA (Efter 20 körtimmar) 1. Spola tankarna och vätskeslangarna. Blanda 750 ml ättiksyra i 11,3 l hett vatten. Aktivera vätskeflödet genom att hålla slangen ovanför en golvbrunn. Koppla av maskinen och låt den stå oanvänd i en natt. Skölj med rent vatten efteråt. 2. Ta bort silen och skölj den. Se till att vätsketanken är tom innan du gör detta. Filtret finns under maskinens bakre del (Bild 37). BATTERIUNDERHÅLL VARNING: Batterierna avger vätegaser. Explosioner eller brand kan uppkomma. Skydda dig mot flammor och gnistor. Låt batteriluckan vara öppen när du laddar. FÖR SÄKERHET: Använd skyddshandskar när du servar batterier och batterikablar. Rör inte vid batterisyra. 1. Följ alltid laddningsinstruktioner. (Läs mer i avsnittet BATTERILADDNING). 2. När du har laddat ska du kontrollera vattennivån (A) i battericellen för alla batterier. Vattennivån ska täcka B strecket. Tillägg destillerat vatten vid behov. Fyll INTE på för mycket (Bild 38). B BILD Kontrollera vattennivån i varje battericell (Läs mer i avsnittet BATTERIUNDERHÅLL). 4. Rengör batterilocken så att de inte korroderas. (Läs mer i avsnittet BATTERIUNDERHÅLL). 5. Se till att batterikablarna inte är lösa eller korroderade. UNDERHÅLL EFTER EN MÅNAD (Efter 80 körtimmar) 1. Smörj hjulnipplarna med vattentåligt fett. 2. Smörj alla länkar med silikonsprej och täck med vattentåligt fett för bästa funktion. 3. Kontrollera att det inte finns vattenläckor och lösa muttrar och bultar. UNDERHÅLL EFTER FYRA MÅNADER (Efter 250 körtimmar) Kontrollera att vakuum och borstmotorns kolborstar inte har slitits och byt ut om de är kortare än 1 cm. A BILD Håll batterilock och terminaler rena och torra. Rengör batterierna så här: a. Blanda mycket baksoda med lite vatten. b. Pensla batterilocket, terminalerna och kabelanslutningarna med lösningen. OBS: Baksodalösningen får inte rinna in i batterierna. c. Rengör terminalerna och kabelanslutningarna med stålborste. d. Stryk även lite batteriskyddsmedel på terminalerna och kabelkopplingarna när du är färdig. 4. Se till att det inte finns några lösa kablar och byt ut om så behövs (02 01)

15 TRANSPORTERA MASKINEN REKOMMENDERADE LAGERARTIKLAR Om du transporterar maskinen med hjälp av en släpvagn eller lastbil ska du följa instruktionerna nedan: 1. Ta bort skrapan, lyft borsthuvudet utan att ta bort rondellen och borsten. 2. Flytta maskinen med hjälp av godkänd flyttramp. 3. Placera maskinen framför en släpvagn eller en truck och sänk borsthuvudet. 4. Placera en tegelsten under däcken. 5. Fäst maskinen med remmar vid golvet. Det kan behövas specialfästen i golvet för släpvagn eller truck. Läs mer i reservdelslistan över rekommenderade lagerartiklar. Lagerartiklar är markerade med punkter före beskrivningen. Se exemplet nedan: LAGRA MASKINEN 1. Töm och skölj maskinen och tankarna med vatten. 2. Låt maskinen stå på en torr plats, ta bort skrapan och lyft upp skurborsten. 3. Ta bort locket på returtanken så att luft får passera. OBS: Om du ställer undan maskinen i kyla så måste den vara helt torr. Garantin täcker inte köldskador. OBS: Förvara inte maskinen utomhus och se till att den inte blir våt (02 01) 15

16 FELSÖKNING Problem Orsak Åtgärd Ingen ström, inget Felaktig tändningsströmställare. Kontakta Serviceavdelningen. fungerar. Ladda batterier. Läs mer i avsnittet BATTERILADDNING. Felaktiga batterier. Byt batterier. Lös batteriledning. Anslut lösa ledningar. Borstmotorn fungerar inte. HUVUDautomatsäkringen har gått. Strömställaren till handtag för start av borste defekt. Handtag för start av borste är inte draget. Borstautomatsäkringarna har gått. Felaktig borstmotor eller koppling. Slitna kolborstar. Defekt borstsolenoid. Undersök orsaken och ställ om automatsäkringsknappen. Kontakta Serviceavdelningen. Dra I handtag för start av borste. Rengör eller byt rondeller eller ställ om borstautomatsäkringsknappen. Kontakta Serviceavdelningen. Kontakta Serviceavdelningen. Kontakta Serviceavdelningen. Vakuummotorn Felaktig vakuumströmställare. Kontakta Serviceavdelningen. fungerar inte. HUVUDautomatsäkringen har gått. Undersök orsaken och ställ om automatsäkringsknappen. Litet eller inget vätskeflöde. Defekt vakuummotor eller koppling. Slitna kolborstar. Vätskeströmställaren har inte aktiverats. Vätskeslangen eller vätsketankfiltret är blockerat. Vätskeventilen eller solenoiden är blockerad. Felaktig vätskeströmställare eller solenoid. Vätskeflödeskontrollen måste justeras. ES modell: ES filtret är blockerat. Kontakta Serviceavdelningen. Kontakta Serviceavdelningen. Öppna vätskeflödet. Ta bort slangen och blås tryckluft genom slangen. Skölj vätsketanken efter användning. Ta bort ventilen eller solenoiden och rengör. Repa inte valvets insida. Kontakta Serviceavdelningen. Vrid vätskeflödeskontrollen till önskad inställning. Ta bort och rengör ES filtret. ES modell: Defekt ES pump. Kontakta Serviceavdelningen. Kort körpass. Batterierna är inte fullt uppladdade. Ladda batterier. Dåliga celler i ett eller flera batterier. Underhåll batterierna. Defekt uppladdare. Byt batterierna. Läs mer i avsnittet BATTERIUNDERHÅLL. Reparera eller byt batteriladdare (02 01)

17 FELSÖKNING forts Problem Orsak Åtgärd Vattnet sugs inte upp ordentligt. Returtanken är fylld och kulflottöret Töm returtank. har aktiverats. Kulflottörfiltret i returtanken är blockerat. Ta bort filtret och rengör. Blockerad skrapa. Slitna skrapblad. Läsa vreden på skrapan. Vakuumslangarna är inte rätt kopplade eller har hål. Vakuumslang blockerad. Returtanköppningen är blockerad. Defekt tanktätning. Löst dräneringsslanglock. Returtanklocket sitter inte på sin plats. Vakuummotorn sitter löst. Batteriladdningsnivån är låg. Rengör skrapan. Byt slitna skrapblad. Vrid åt vreden. Vrid åt manschetten ordentligt. Byt ut slangen om den är defekt. Ta bort smutspartiklar. Töm returtanken och luta den bakåt så att du kommer åt öppningen och kan ta bort smutset. Byt tätningen. Fäst locket bättre. Sätt på locket ordentligt. Kontakta Serviceavdelningen. Ladda batterier. Kör inte när batterimätarns nål pekar på den röda zonen (02 01) 17

18 TEKNISKA DATA Modell 5100 Längd Bredd Höjd Vikt 99cm 49,5cm 91cm Returtank, kapacitet 28,5L Vätsketank, kapacitet 28,5L ES VÄTSKEFYLLNADSKAPACITET 42.5L DRIVSYSTEM RENGÖRINGSPRESTANDA RENGÖRINGSBREDD RONDELLDIAMETER RONDELLTRYCK Skrapbredd TOTAL STRÖMFÖRBRUKNING BORSTMOTOR VAKUUMMOTOR VATTENLYFT BATTERIER BRUKSTID PER LADDNING DECIBELSTYRKA PÅ ÖRONHÖJD, INOMHUS 71kg, med batterier 131kg Borstdrift 2229,6 m2 per timme 43cm 43cm Variabel kg. 67cm 35A nominell.625 hk., 185 vpm, 24V, 33A 75 hk, 2 stegs 5,7, 24 V, 21 A 550 W 114cm 2 12V, 130AH Upp till 3 timmar 69.5dB(A) (02 01)

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Instruktionsbok TASKI. combimat 800/1100 BMS. 08-77 99 300 www.diverseylever.se

Instruktionsbok TASKI. combimat 800/1100 BMS. 08-77 99 300 www.diverseylever.se TASKI combimat 800/1100 BMS Instruktionsbok OBSERVERA! Se noga till att du har läst och helt förstått dessa instruktioner innan du arbetar med maskinen. Förvara alltid instruktionsboken ihop med maskinen

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

T17 *9020174* (Batteri) Borstmaskin Användarhandbok Svenska SE. ES Skurvattenåtervinning systemet TennantTrue Delar IRIS en Tennant teknik

T17 *9020174* (Batteri) Borstmaskin Användarhandbok Svenska SE. ES Skurvattenåtervinning systemet TennantTrue Delar IRIS en Tennant teknik T17 (Batteri) Borstmaskin Användarhandbok Svenska SE ES Skurvattenåtervinning systemet TennantTrue Delar IRIS en Tennant teknik För den senaste reservdelsmanualen eller användarhandböcker på andra språk,

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SCI6 Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SVENSKA Modell: SCI6 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Exterior 90. Bruksanvisning

Exterior 90. Bruksanvisning Exterior 90 Bruksanvisning SV Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 1 Introduktion SVENSKA 131 www.philips.com/welcome. och roligare att raka sig. Allmän beskrivning (Bild 1)

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

B5/B7 Gångmanövrerad batteridriven golvpoleringsmaskin

B5/B7 Gångmanövrerad batteridriven golvpoleringsmaskin B5/B7 Gångmanövrerad batteridriven golvpoleringsmaskin Svenska SE Användarhandbok TennantTrue Delar www.tennantco.com För den senaste Reservdelsmanualen eller användarhandböcker på andra språk, besök:

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer