Handläggarstöd ferielön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggarstöd ferielön"

Transkript

1 Handläggarstöd ferielön Innehållsförteckning 1. Allmänt om ferielön 2. Registrering och hantering av preliminärspärr 2.1. Praktisk hantering av arbetsgivarintyg med ferietjänst 2.2. Medlemmar som har löpande utbetalningsperiod 2.3. Medlemmar som inte har löpande utbetalningsperiod 3. Underlaget för att räkna ut ferieavslagets längd 3.1. Frånvaro 4. Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) 5. Ny eller rullande/pågående? 5.1. Vilken normalarbetstid har medlemmen? 5.2. Rullande eller pågående ärende - Den redan fastställda normalarbetstiden 5.3. Nytt ärende - Fiktiv normalarbetstid 5.4. Beräkna fiktiv normalarbetstid /sysselsättningsgrad 5.5. Hur ska man räkna den genomsnittliga sysselsättningsgraden? 6. Beräkning av antalet betalda feriedagar 6.1. Om NA eller utbud är mindre än 40 kan det påverka ferieavslagets längd 7. Utläggning av ferielöneperiod, registrering i ÄGA och beslutsbrev 7.1. Registrering i ÄGA och kontroll om kompletteringar behövs 7.2. Beslutsbrev 8. Hur mycket är ferieavslaget värt i timmar och kronor? 8.1. Värdet av ferieavslaget när vi inte multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud Värdet av ferieavslaget när vi multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud 8.3. Värdet på ferieavslagsbeslut om vi har beslutat om avslag hela sommarferien med hänvisning - Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) 8.4. Så här räknar vi ut värdet i pengar 8.5. Skapa ett arbetsgivarintyg i ÄGA 9. Handläggning av ersättningsärende efter ferielöneavslag 9.1. Är rullande fortfarande rullande eller har övergått till att bli ny? 9.2. Har medlemmen arbetat under sommaren? 9.3. Har medlemmen slutat på egen begäran? 10. Fastställa NA och Df (nya ärenden) 11. Kombinationer av olika anställningsformer i förhållande till ferielöneavslag 12. Ferielönens värde i förhållande till arbete under samma tid 13. Cirkelledare eller uppehållslöneanställning? 14. Exempelsamling STs arbetslöshetskassa E-post Hemsida Box 5100 ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: Telefon Stockholm medlemskap eller medlemsavgift: Fax

2 1. Allmänt om ferielön Ferielön är en löneförmån som tjänas in under läsåret för det kommande sommaruppehållet (sommarferien). Tid som ferielönen beräknas för är inte ersättningsberättigad tid. Kommunalt anställda lärare eller annan lärare med avtal som liknar de kommunala avtalen kan tjäna in ferielön. Anställningen ska ha omfattat minst 40 % sysselsättningsgrad i tre månader och läraren ska ha avlönats med månadslön. Timanställda tjänar inte in ferielön. Observera att även en lärare med lägre sysselsättningsgrad med månadslön eller kortare anställningstid kan tjäna in ferielön. Det måste kontrolleras i det enskilda fallet. Både kommunalt och privat anställda lärare kan vara anställda med vanliga semestervillkor, så kallad semestertjänst. Om uppgift om ferielön saknas måste man alltid utreda vilket som gäller. Om medlemmen bekräftar att den har en ferieanställning, gör en tjänsteanteckning och handlägg ärendet. Om den hävdar motsatsen måste vi ha kopia på anställningsbevis eller annan handling som bekräftar att det är så. Antal feriedagar beror på hur stor del av verksamhetsåret en lärare arbetat. Verksamhetsåret dvs den del läraren arbetar sträcker sig från augusti ena året till juni året efter. Generellt kan man säga att den lärare som arbetat heltid hela läsåret (augusti juni) har fått ferielön som täcker hela sommaren. Den som arbetat en termin på heltid får ferielön för halva sommaren. Principen är att man får lön för samma andel av ferien som den andel man har arbetat. Intjänad ferielön utbetalas antingen som en klumpsumma efter anställningens upphörande i juni eller fördelat på juni, juli och augusti. Även om den inte utbetalas vid vårterminens slut, t ex om anställningen upphör vid annan tidpunkt under läsåret t ex vid höstterminens slut, avser den lön för det kommande sommaruppehållet. Hos löneadministratörerna har begreppet ferielön en något annorlunda betydelse. Utöver att ferielön utbetalas för den anställning som upphört (som hos oss) innebär begreppet ferielön all lön som betalas ut under sommaruppehållet, även lön till tillsvidareanställda. Är medlemmen osäker på om han/hon har rätt till ferielön, hänvisa till arbetsgivaren. 2. Registrering och hantering av preliminärspärr I maj spärras ersättningen från och med vecka 24 preliminär för de medlemmar som uppfyller vissa utsökningsvillkor. Dessa medlemmar får också ett informationsbrev gällande ferielön. Detta är en maskinell hantering som sköts av IT-gruppen och vår driftsleverantör. När den maskinella hanteringen är gjord måste ansökningar som vi får därefter eller som har missats i den maskinella hanteringen spärras och informeras manuellt. På de medlemmar som hör av sig och talar om att de inte haft ferieanställning under läsåret tas den preliminära spärren bort. Även dessa ska skicka in arbetsgivarintyg. Vi behöver dock inte invänta intyget för att ta bort spärren om det klart framgår att de inte arbetar som lärare eller bara haft timanställning. Likaså på de medlemmar som har en tillsvidareanställning på deltid (och som arbetat i samma omfattning hela läsåret enligt uppgift i förväntad hindertid) kan spärren tas bort. De fortsätter att deklarera sin anställning hela sommaren. STs arbetslöshetskassa Sidan 2 (13)

3 2.1. Praktisk hantering av arbetsgivarintyg med ferietjänst Kontrollera att det är en ferietjänst, om inte så ska medlemmen styrka att det är en semestertjänst. I normalfallet är det ferietjänster i grund- och gymnasieskolan, semestertjänster kan dock förekomma. Insänt anställningsbevis kan vara till hjälp. Heltidsmåttet för tjänsten kan också vara till hjälp, oftast anges 35 tim/v och ibland 45 tim/v för heltid. Vi kan ibland behöva ringa arbetsgivaren för att få full klarhet. Andra frågor som vi kan behöva kolla upp gäller läsårets start samt terminens sista dag (för lärarna). Ferieavslaget ska beräknas från läsårsstarten till och med vårterminens sista arbetsdag. Tänk på att medlemmen kan ha varit anställd före och/eller efter läsårets förläggning. Ferieavslaget läggs ut dagen efter läsårets slut. Om medlemmen inte arbetat hela läsåret lägger vi ut ferieavslaget från och med måndagen i vecka 24. Bra att notera F (ferietjänst) i Förväntat hinder när vi registrerar anställningsbevis och arbetsgivarintyg med ferietjänst. Vi ska också lägga en prel. lärarspärr och skicka informationsbrev. Kontrollera alltid också att rätt branschkod är registrerad. Om ferieanställningen pågår längre än måndagen i vecka 24 ska spärren flyttas fram till dagen efter terminen har upphört. Efter ett ferieavslag låter vi prel. spärren ligga kvar för att göra eventuell 25- veckorsprövning eller pröva om det blivit ett nytt ärende Medlemmar som har löpande utbetalningsperiod Spärrhanteringen gäller bara medlemmar som har löpande utbetalningsperioder. Vi gör ingen skillnad i hantering av ferielönespärrar mot övriga spärrar. När det gäller en ferielönespärr för en medlem som har en löpande ersättningsperiod så får vi inte låta ersättningsspärren vara kvar i avvaktan på att vi får in ett komplett underlag Medlemmar som inte har löpande utbetalningsperiod Efter avslagsbeslut eller glapp i utbetalningen har medlemmen inte en löpande utbetalningsperiod. Detta innebär att vi måste utreda ärendet på nytt innan ersättning kan utbetalas. Vid glapp i en utbetalningsperiod tar vår utredningsskyldighet över. För dessa ärenden kan det därför finnas anledning att spärra så att ersättning inte betalas ut innan utredningen är klar. 3. Underlaget för att räkna ut ferieavslagets längd För att vi ska kunna besluta om ferielöneavslag behöver vi kompletta arbetsgivarintyg för hela läsåret i första hand. Anställningsbevis undantagsvis. I nya ärenden behöver vi även fullständigt ifylld anmälan Frånvaro Frånvaro som enligt lag och avtal är semesterlönegrundande t ex sjukdom 180 dagar, föräldrapenning 120 dagar/per barn, för ensamstående 180 dagar/per barn medför att läraren får ferielön för motsvarande tid. Eftersom ferielön alltid räknas som arbetad tid måste det kontrolleras i det enskilda fallet om ferielön är utbetalad jämsides med sjupenning/föräldrapenning Annan frånvaro t ex tjänstledighet för enskild angelägenhet mer än tre dagar under ett läsår påverkar intjänandet av ferielön. STs arbetslöshetskassa Sidan 3 (13)

4 4. Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) Om medlemmen jobbat deltid som lärare med ferielön hela läsåret, inte jobbat med annat, inte varit till exempel långtidssjukskriven på deltid eller haft partiell föräldraledighet en längre tid, inte varit anmäld på Arbetsförmedlingen någon gång under läsåret, ska vi avslå ansökan om ersättning hela sommarferien. Det räcker med anmälan på AF för att söka arbete, vilket inte syns i ÄGA/OAS. Där syns endast anmälan AF för ansökan om ersättning. 5. Ny eller rullande/pågående? 5.1. Vilken normalarbetstid har medlemmen? För att vi ska kunna bestämma hur vi ska räkna ut avslaget måste vi veta vilken normalarbetstid och vilket utbud medlemmen har. För att vi ska veta hur vi får fram normalarbetstiden måste vi bestämma om det är ett nytt eller rullande/pågående ärende Rullande eller pågående ärende - Den redan fastställda normalarbetstiden Fastställandet av om en medlem är rullande/pågående eller inte görs med utgångspunkt från det datum som medlemmen senast fick ersättning för och fram till sommarferiens början. (Det gäller även om medlemmen inte söker ersättning förrän en bit in på ferien.) Om normalarbetstid ska användas vid beräkningen av ett ferieavslag för ett rullande/pågående ärende är det den redan fastställda normalarbetstiden som ska gälla Nytt ärende - Fiktiv normalarbetstid Om det är ett nytt ärende ska vi göra en fiktiv beräkning av NA. Fiktiv NA ska bara användas för ferieberäkningen Beräkna fiktiv normalarbetstid / sysselsättningsgrad Genom att räkna ut en genomsnittlig sysselsättningsgrad på allt arbete, både lärararbete och eventuellt annat arbete, under läsåret får vi fram fiktiv NA. För den som arbetat med samma sysselsättningsgrad hela läsåret är fiktiv NA lika med sysselsättningsgraden. För den som arbetat med olika sysselsättningsgrader är fiktiv NA lika med den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Vid denna fiktiva NA-beräkning ska vi bortse från all frånvaro. Om medlemmen inte har arbetat hela läsåret ska vi göra den fiktiva NA-beräkningen på den period under läsåret som medlemmen har arbetat Hur ska man räkna den genomsnittliga sysselsättningsgraden? Eftersom en medlem kan ha haft både anställningar med sysselsättningsgrad, mertid/övertid och timanställningar bör uträkningen av den genomsnittliga sysselsättningsgraden (fiktiva normalarbetstiden) göras enligt samma princip beräkningen av den normala normalarbetstidsberäkningen dock med en viktig skillnad. De totala timmarna ska divideras med så många veckor som beräkningen görs på. Vi ska endast dividera med 51,96 veckor om vi räknar på en ramtid på 12 månader (52 veckor). Varje hel månad motsvarar 4,33 veckor. STs arbetslöshetskassa Sidan 4 (13)

5 När första anställningen inte börjar den 1:a i månaden använd följande delningstal: 1-3 = 4,33 veckor 4-10 = 4 veckor = 3 veckor = 2 veckor = 1 vecka När den sista anställningen inte slutar den sista i månaden använd följande delningstal 1-7 = 1 vecka 8-14 = 2 veckor = 3 veckor = 4 veckor = 4,33 veckor. 6. Beräkning av antalet betalda feriedagar Använd beräkningsprogrammet som finns i beräkningsmodulen i ÄGA. Om det är fler än en anställning gör en beräkning för varje anställning och slå ihop summa kalenderdagar. Fastställ ferielöneperioden (de betalda feriedagarna) 6.1. Om NA eller utbud är mindre än 40 kan det påverka ferieavslagets längd För den som har en normalarbetstid eller ett utbud som är mindre än 40 och har arbetat i genomsnitt lika mycket eller mindre än normalarbetstiden/utbudet ska fastställandet av ferielöneperioden (avslaget) beräknas så här: 1. Antalet kalenderdagar i anställningen x 2. 0,17 x 3. anställningens sysselsättningsgrad (t ex 0,75) 4. = summa betalda feriedagar (kalenderdagar) innan avrundning x / 6. NA eller utbud (det lägsta) För den som har en normalarbetstid och ett utbud som är 40 eller normalarbetstid eller utbud som är lägre än den beräknade sysselsättningsgraden ska fastställandet av ferielöneperioden (avslaget) beräknas här: 1. Antalet kalenderdagar i anställningen x 2. 0,17 x 3. anställningens sysselsättningsgrad (t ex 0,75) 4. = summa betalda feriedagar (kalenderdagar) 7. Utläggning av ferielöneperiod, registrering i ÄGA och beslutsbrev Om anställningen avslutas vid läsårets slut läggs ferielöneperioden ut från och med dagen efter att anställningen har upphört. Obs! med läsårets slut avses den sista dagen på vårterminen för lärarna på den skola/hos den arbetsgivare som medlemmen har arbetat. (Eleverna kan ha en annan sista dag.) Om Du har anledningar att ringa till arbetsgivaren om uppgifter på arbetsgivarintyget fråga samtidigt när anställningen slutade. I annat fall utgå från STs arbetslöshetskassa Sidan 5 (13)

6 uppgiften om anställningens upphörande på arbetsgivarintyget. Som längst läggs avslaget ut till och med dagen innan höstterminen börjar. Använd i första hand insända handlingar avseende när nästa hösttermin börjar som underlag. Om anställningen har avslutats tidigare under läsåret läggs ferieperioden ut från och med måndagen i vecka 24 och som längst till och med vecka 33. Vecka 33 är den tidpunkt som vi längst kan göra avslag och ska inte användas med automatik Registrering i ÄGA och kontroll om kompletteringar behövs Registrera ferieavslaget i ÄGA, och låt preliminärspärren ligga kvar. Detta för att undvika återkravsärenden. Gå igenom ärendet och om kompletterande uppgifter behövs för att fatta beslut efter ferieavslaget ska detta begäras i kompletteringsbilagan som bifogas ferielöneavslaget Beslutsbrev Det finns en brevmall för beslut om avslag ferielön. Denna ska användas för avslag ferielön med begäran om komplettering för endast avslag ferielön. Skriv ut avslagsbrevet och eventuell begäran om komplettering och skicka det till medlemmen. 8. Hur mycket är ferieavslaget värt i timmar och kronor? I samband med ferieavslaget görs en beräkning av hur mycket ferieavslaget är värt i timmar och pengar Vi har dessa tre kategorier med lite olika hantering. Värdet av ferieavslaget när vi inte multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud. Värdet av ferieavslaget när vi multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud. Värdet på ferieavslagsbeslut om vi har beslutat om avslag hela sommarferien med hänvisning - Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) Vi ska inte använda arbetsgivarens uppgift om utbetald ferielön Värdet av ferieavslaget när vi inte multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud Värdet av beräkningen av NA/Df är lika med antalet framräknade hela feriedagar enligt beräkningen: Antalet kalenderdagar i anställningen (anställningarna) x 0,17 x anställningens sysselsättningsgrad (t ex 0,75) = summa kalenderdagar så här mycket är avslaget värt för beräkningen av NA/Df Värdet av avslaget motsvarar heltid. Det innebär att om ferieanställningens (ferieanställningarnas) genomsnittliga sysselsättningsgrad är lägre än 40 ska ändå värdet av ferieavslaget komprimeras till heltid. Vid beräkning av Df används den genomsnittliga månadslönen i ferieanställningen (ferieanställningarna) som avslaget grundar sig på omräknad till 40. STs arbetslöshetskassa Sidan 6 (13)

7 8.2. Värdet av ferieavslaget när vi multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud Avslaget är värt varaktigheten på avslaget och medlemmens normalarbetstid eller fiktiva normalarbetstid (eller utbudet om det är lägre) som har använts vid beräkningen av avslaget. Vid NA-beräkningen ska antalet dagar (måndag fredag ) multipliceras med normalarbetstiden omräknad till sysselsättningsgrad (40 = 1,0, 30 = 0,75, 20 = 0,50 etc) Värdet på ferieavslagsbeslut om vi har beslutat om avslag hela sommarferien med hänvisning - Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) Om ferieavslaget gäller hela sommarferien med hänvisning till vad sin framgår under rubriken Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) är avslaget värt arbete i samma omfattning som anställningen under det gångna läsåret eller den genomsnittliga sysselsättningsgraden om det har varit flera anställningar med olika sysselsättningsgrader. Avslaget är värt lika många dagar (måndag fredag) som omfattas av avslaget. Det innebär att för beräkning av NA används den genomsnittliga sysselsättningsgraden som omfattning på ferielönen. Vid beräkning av Df används den genomsnittliga månadslönen i anställningen (anställningarna) som ferieavslaget grundar sig på. Dessa medlemmar har bara arbetat som lärare med ferielön Så här räknar vi ut värdet i pengar Den genomsnittliga månadslönen ska beräknas på de ferielöneanställningar vi har grundat avslaget på. Beräkningen görs så här: Total inkomst av ferielöneanställningar / totalt antal timmar i ferielöneanställningar = genomsnittlig timlön av ferielöneanställningar. Om vi ska räkna om till NA 40 innebär det att vi räknar genomsnittlig timlön x 40 / 5 x 22 = genomsnittlig månadslön (motsvarade 40) i ferielöneanställning Skapa ett arbetsgivarintyg i ÄGA I samband med att du fattar beslut om ferieavslag skapa ett arbetsgivarintyg på ferieavslagstiden i ÄGA inför kommande beslut. 9. Handläggning av ersättningsärende efter ferielöneavslag En medlem som söker ersättning efter ferielöneperioden ska skicka in kassakort och de eventuella kompletteringar vi begärt i samband med ferieavslaget Är rullande fortfarande rullande eller har övergått till att bli ny? Kontrollera om avslaget när medlem åter söker ersättning och är arbetslös innebär att medlemmen fortfarande är rullande eller har övergått till att bli ny. Om medlemmen fortfarande är rullande kontrollera om vi kan höja NA efter 25- veckorsprövning. Om medlemmen blivit NY följ anvisningarna för nytt ärende. Ferielönen ska jämställas med arbete. STs arbetslöshetskassa Sidan 7 (13)

8 9.2. Har medlemmen arbetat under sommaren? Om medlemmen har arbetat under ferielöneperioden får både arbetet och ferielönen ligga till grund för NA/Df-beräkning. Även socialförsäkringsförmåner får ingå i underlaget Har medlemmen slutat på egen begäran? Om medlemmen slutat sin anställning på egen begäran ska avstängningen läggas ut parallellt med ferielöneperioden. Tid med ferielön jämställs i detta avseende med arbetad tid vid avräkning av avstängningsdagar. Detta innebär att man ska göra en manuell avräkning av avstängningsdagarna. 10. Fastställa NA och Df (nya ärenden) Vid handläggning efter avslagstiden görs en beräkning av NA och Df på vanligt sätt på hela ramtiden med arbete, frånvaro, sjuklön, socialförsäkringsförmåner, övertid/mertid och ferielönens värde i timmar och pengar. 11. Kombinationer av olika anställningsformer i förhållande till ferielöneavslag Hur ferieavslaget räknas ut och förläggs påverkas inte av andra anställningar som löper under sommarferien. Däremot kan avslagets förläggning påverkas. För en sökande som under läsåret har kombinerat flera anställningar som lärare eller cirkelledare, eller haft anställning med uppehållslön, ska vi lägga ut de dagar som inte ger rätt till arbetslöshetsersättning efter varandra från och med den första dagen i ferieuppehållet. 12. Ferielönens värde i förhållande till arbete under samma tid Om en medlem har arbetat samtidigt som ferieavslaget är förlagt innebär det att både ferieavslagets värde i timmar och kronor och arbetets timmar och inkomst ska läggas ihop. Även eventuell sjuklön eller socialförsäkringsförmån ska läggas på. 13. Cirkelledare eller uppehållslöneanställning? Motsvarande gäller även cirkelledar- respektive uppehållslöneavslag. Skillnaderna för cirkelledare är att omräkningsfaktorn är 0,26 (istället för lärarens 0,17). Avslagets början (det vill säga motsvarigheten till lärarens vecka 24) är måndagen i den vecka där den 1 juni infaller. För anställda med uppehållslön gäller en helt annan uträkning. Följ anvisningarna i beräkningsprogrammet. 14. Exempelsamling Hur ska man räkna den genomsnittliga sysselsättningsgraden? Eftersom en medlem kan ha haft både anställningar med sysselsättningsgrad, mertid/övertid (dvs extra timmar) och timanställningar bör uträkningen av den genomsnittliga sysselsättningsgraden (fiktiva normalarbetstiden) göras enligt samma princip beräkningen av den normala normalarbetstidsberäkningen dock med en viktig skillnad. De totala timmarna ska divideras med som många veckor som beräkningen görs på. STs arbetslöshetskassa Sidan 8 (13)

9 Vi ska endast dividera med 51,96 veckor om vi räknar på en ramtid på 12 månader (52 veckor). Exempel 1 Första anställningen är från och med Sista anställningen och till och med Totalt antal arbetade timmar Beräknad (genomsnittlig sysselsättningsgrad: timmar / 42,97 veckor (2v+38,97v+2v) = 32,81 Beräknad (genomsnittlig sysselsättningsgrad = 0,82 Fiktiv NA (0,82 x 40) = 33 Exempel 2 Första anställningen är från och med Sista anställningen och till och med Totalt antal arbetade timmar 530 Beräknad (genomsnittlig sysselsättningsgrad: 530 timmar / 23,32 veckor (4v+17,32v+2v) = 22,73 Beräknad (genomsnittlig sysselsättningsgrad = 0,57 Fiktiv NA (0,57 x 40) = 23 Ska NA/utbud påverka avslagets längd? NA/utbud är lägre än 40 men större än eller lika med sysselsättningsgraden Om fastställd NA eller utbud är lägre än 40 timmar men större eller lika med den beräknade (genomsnittliga) sysselsättningsgraden under läsåret multiplicerad med 40, ska antalet framräknade dagar multipliceras med 40 och divideras med NA (eller utbudet om det är lägre) i punkt 4 i beräkningsprogrammet. Exempel 1 NA = 30 Utbud = 40 Beräknad sysselsättningsgrad = 0,70 Beräknad sysselsättningsgrad x 40 = 28 Eftersom NA är lägre än 40 och den beräknade sysselsättningsgraden multiplicerat med 40 är lägre än NA ska de framräknade feriedagarna multipliceras med 40 och divideras med NA. De framräknade feriedagarna (t ex 22) ska alltså multipliceras med 40 och divideras med x 40 / 30 = 29,34. Avslagstiden i kalenderdagar blir 30. Exempel 2 NA = 30 Utbud = 40 Beräknad sysselsättningsgrad = 0,75 Beräknad sysselsättningsgrad x 40 = 30 Eftersom NA är lägre än 40 och den beräknade sysselsättningsgraden multiplicerat med 40 är lika med NA ska de framräknade feriedagarna multipliceras med 40 och divideras med STs arbetslöshetskassa Sidan 9 (13)

10 NA. De framräknade feriedagarna (t ex 27) ska alltså multipliceras med 40 och divideras med x 40 / 30 = 36,00. Avslagstiden i kalenderdagar blir 36. Exempel 3 NA = 40 Utbud = 30 Beräknad sysselsättningsgrad = 0,75 Beräknad sysselsättningsgrad x 40 = 30 Eftersom utbudet är lägre än 40 och den beräknade sysselsättningsgraden multiplicerat med 40 är lika med utbudet ska de framräknade feriedagarna multipliceras med 40 och divideras med utbudet. De framräknade feriedagarna (t ex 22) ska alltså multipliceras med 40 och divideras med x 40 / 30 = 29,34. Avslagstiden i kalenderdagar blir 30. Exempel 4 NA = 40 Utbud = 30 Beräknad sysselsättningsgrad = 0,70 Beräknad sysselsättningsgrad x 40 = 28 Eftersom utbudet är lägre än 40 och den beräknade sysselsättningsgraden multiplicerat med 40 är lägre än utbudet ska de framräknade feriedagarna multipliceras med 40 och divideras med utbudet. De framräknade feriedagarna (t ex 22) ska alltså multipliceras med 40 och divideras med x 40 / 30 = 29,34. Avslagstiden i kalenderdagar blir 30. NA/utbud är lägre än sysselsättningsgraden Om fastställd NA eller utbud är lägre än 40 timmar och lägre än den beräknade (genomsnittliga) sysselsättningsgraden under läsåret multiplicerat med 40, ska de framräknade feriedagarna inte multipliceras med 40 och divideras med NA/utbudet. Exempel 1 NA = 28 Utbud = 40 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad = 0,75 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad x 40 = 30 Eftersom den beräknade sysselsättningsgraden multiplicerat med 40 är högre än NA ska de framräknade feriedagarna (t ex 25) fastställas som avslagstid. Exempel 2 NA = 40 Utbud = 28 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad = 0,75 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad x 40 = 30 Eftersom den beräknade sysselsättningsgraden multiplicerat med 40 är högre än utbudet ska de framräknade feriedagarna (t ex 25) fastställas som avslagstid. Både NA och utbud är 40 Om både fastställd NA och utbud är 40 timmar ska de framräknade feriedagarna (t ex 39) fastställas som avslagstid. STs arbetslöshetskassa Sidan 10 (13)

11 Exempel NA = 40 Utbud = 40 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad = 0,75 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad x 40 = 30 Avslagstid är 39 kalenderdagar Värdet av ferieavslaget när vi inte multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud. Exempel Antalet kalenderdagar i anställningen = 295 Ferieanställningens sysselsättningsgrad = 0,75 NA = 40 Utbud = 40 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad = 0,75 Beräknad (genomsnittlig) sysselsättningsgrad x 40 = 30 Kalenderdagar i anställningen: 295 x 0,17 x Ferieanställningens sysselsättningsgrad: 0,75 = summa kalenderdagar = 37,61 avslagstiden = 38 kalenderdagar Värdet av avslaget = 38 kalenderdagar Värdet av avslaget motsvarar heltid. Det innebär att om den genomsnittliga sysselsättningsgraden eller normalarbetstiden är lägre än 40 ska ändå värdet av ferieavslaget komprimeras till heltid. Vid beräkning av Df används den genomsnittliga månadslönen i ferieanställningen (ferieanställningarna) som avslaget grundar sig på omräknad till 40. Genomsnittlig sysselsättningsgrad = 0,75 Genomsnittlig månadslön kr Månadslön omräknat till 40 = kr Värdet av avslaget = 38 kalenderdagar Avslagets förläggning = Värdet i timmar och kronor (enligt schablonmodellen): Timmar Kronor Juni ,19 Juli ,73 Värdet av ferieavslaget när vi multiplicerar med 40 och dividerar med NA/utbud Exempel Antalet kalenderdagar i anställningen = 295 Ferieanställningens sysselsättningsgrad = 0,75 NA = 30 Utbud = 40 Beräknad sysselsättningsgrad = 0,75 Beräknad sysselsättningsgrad x 40 = 30 Kalenderdagar i anställningen: 295 x 0,17 x STs arbetslöshetskassa Sidan 11 (13)

12 Ferieanställningens sysselsättningsgrad: 0,75 = summa kalenderdagar = 37,61 x 40 / 30 = 50,15 Avslagstiden = 51 kalenderdagar Värdet av avslaget = 51 kalenderdagar x 0,75 Normalarbetstiden omräknat till sysselsättningsgrad = 0,75 (30 /40 = 0,75) Genomsnittlig månadslön kr Avslagstiden = 51 kalenderdagar Avslagets förläggning = Värdet i timmar och kronor (enligt schablonmodellen): Timmar Kronor Juni ,64 Juli ,00 Augusti ,82 Värdet på ferieavslagsbeslut om vi har beslutat om avslag hela sommarferien med hänvisning - Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) Exempel 1 Normalarbetstid 40, utbud 40 Ersättning senast vecka 32, 2011 Avanmäld på AF Arbete i ferielöneanställning från och med Genomsnittlig sysselsättningsgrad på lärararbete med ferielön = 0,75 Genomsnittlig månadslön kr Inget annat arbete under läsåret Denna regel ska tillämpas Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) Avslagstiden = 56 kalenderdagar Avslagets förläggning = Värdet i timmar och kronor (enligt schablonmodellen): Timmar Kronor Juni ,64 Juli ,00 Augusti ,91 Exempel 2 Normalarbetstid 40, utbud 40 Ersättning senast vecka 32, 2011 Avanmäld på AF Arbete i ferielöneanställning från och med Genomsnittlig sysselsättningsgrad på lärararbete med ferielön = 0,75 Genomsnittlig månadslön kr Inget annat arbete under läsåret Denna regel ska inte tillämpas Deltidsarbete - inte anmäld på Arbetsförmedlingen (Af) Vilket innebär att uträkningen ska räknas så här Kalenderdagar i anställningen: 308 x 0,17 x Ferieanställningens sysselsättningsgrad: 0,75 = summa kalenderdagar = 39,27 STs arbetslöshetskassa Sidan 12 (13)

13 Avslagstiden = 40 kalenderdagar Avslagets förläggning = Värdet av avslaget = 40 kalenderdagar Värdet av avslaget motsvarar heltid. Det innebär att om ferieanställningens (ferieanställningarnas) genomsnittliga sysselsättningsgrad är lägre än 40 ska ändå värdet av ferieavslaget komprimeras till heltid. Vid beräkning av Df används den genomsnittliga månadslönen i ferieanställningen (ferieanställningarna) som avslaget grundar sig på omräknad till 40. Genomsnittlig sysselsättningsgrad = 0,75 Genomsnittlig månadslön kr Månadslön omräknat till 40 = kr Värdet av avslaget = 40 kalenderdagar Avslagets förläggning = Värdet i timmar och kronor (enligt schablonmodellen): Timmar Kronor Juni ,19 Juli ,36 STs arbetslöshetskassa Sidan 13 (13)

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21

Ferie & Uppehåll. 2012-06-15 1 av 21 Ferie & Uppehåll 2012-06-15 1 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera en ferieanställning... 3 Registrera en uppehållsanställning... 6 Utdrag ur belastningsregister... 9 Ferielön... 10 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Löneform, löneperiod och lönetillägg.

Löneform, löneperiod och lönetillägg. NR 4 Vad är rätt lön Löneguide nr 4 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Löneform, löneperiod och lönetillägg. Senast uppdaterad: 2016-05-31 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Klartext lång i ÄGA Lämnas till Orsak till att åtgärden skapas Handläggning av åtgärd Arbete deklarerat

Klartext lång i ÄGA Lämnas till Orsak till att åtgärden skapas Handläggning av åtgärd Arbete deklarerat Arbete deklarerat Arbete deklarerat före start av förväntat Utred varför sökande deklarerat arbete innan före förväntat hinder. förväntat hinder och om möjligt ändra Arbete inom U2period Arbete och semester

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Heroma. Prod 2015-09-17

Heroma. Prod 2015-09-17 Heroma Prod 1 Heroma Prod Heroma Prod består av två versioner, Heroma med lön och Heroma. I versionen Heroma med lön registrerar man personer, lägger in anställningsuppgifter, rörliga tillägg/avdrag, fasta

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren Bilaga A Arbetsgivarintyg Anställd inom svensk myndighet eller svensk organisation (SFS 1994:519, 3 1. och Anvisningar till elevuppgifter Villkor för behöriga elever i svensk utbildning i utlandet) Ange

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2012-03-28) Sida: 2 av 25 För felaktigheter eller förslag till ändringar i detta informationsdokument

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 Klass vecka datum 9:3 39 26 sept 30 sept 9:2a, 9:2b 40 3 okt 7okt 9:4, 9:1 41 10 okt 14 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när din

Läs mer

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående.

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Ny anställning Arbetsgivare Företag Ändring fr o m ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Datum

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor.

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. 1 Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. Rapporten är utarbetad av Samverkansgruppen för Informationsutbytet

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9

FÖRBUNDSINFO. Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2010 Sjuklön vid indragen sjukpenning AB 28 moment 9 Arbetsgivaren är enligt Kyrkans AB 08 27 mom. 9 skyldig att i vissa fall betala sjuklön i max 180

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 Kommunledningskontoret 1 (6) Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 (Antagna av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, 103, och reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5 TOLKNINGS ANVISNINGAR till förbundets stadgar 5 TOLKNINGSANVISNINGAR Innehållsförteckning sid Allmänna riktlinjer 3 Erläggandet av avgift 3 Omklassning 3 Omfattning och övriga villkor för kollektiv försäkring

Läs mer

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun ARBETSTID Byråarbetstid/kansliarbete Allmän arbetstid/veckoarbete 36 timmar 15 minuter el 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el 7,65 tim/dag 36 timmar 15 minuter el. 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2012-03-28 Diarienummer 1363-4046/2011 N.N. Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 2011-11-03 2011-115 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) (diarienummer Fi2011/2588/S3) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg 2016-04-21 Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg Allmän information om inackorderingstillägg Det finns två typer av bidrag för inackordering, kommunalt och statligt inackorderingstillägg. 1.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 1(12) Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22, 134. Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-08, 97. Att gälla från och med 2011-01-01. I vad avser

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Lathund för Egenrapportör

Lathund för Egenrapportör 2013-10-23 Version 5.40 Lathund för Egenrapportör Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 19 2005 Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Ett nytt kollektivavtal har träffats på kyrkans område. Det nya kollektivavtalet tecknades den 24 maj 2005

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-17 Dnr UBN/2016:42 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb

Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb Cirkulärnr: 08:25 Diarienr: 08/1275 Arbetsgivarpolitik: 08-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: ALF, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadspolitik, nystartsjobb Datum: 2008-03-25 Mottagare:

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Bilaga 7 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling.

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Regler

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Kf 134 2014-12-22 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22,

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser,

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser, AB Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller från och med 2012-05-01 om inte annat anges. De särskilda ersättningarna i 21 24 samt i bilagorna

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2010 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar du kan söka för att studera. En del av pengarna är bidrag

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter

Datainspektionen informerar. Hur länge får personuppgifter Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? 10 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 5 Kort om PuL... 5 Hur länge får man spara personuppgifter?... 7 Hur vet man när man ska ta

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Januari 2016 1 Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Konjunkturlönestatistik över statlig sektor Lönestatistiken produceras av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

Läroplan för handledarutbildning

Läroplan för handledarutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/187 01.03.2016 Rättsgrund: 7 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för handledarutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Vigtigt at vide. F o r å r. 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige

Vigtigt at vide. F o r å r. 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige Vigtigt at vide F o r å r 2 0 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige Några råd till Dig som bor i Danmark och arbetar i Sverige: Du kontaktar Skatteverket via www.skatteverket.se här finner du

Läs mer

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2008/3018/ARM Stockholm, 2009-02-05 Remissyttrande Enklare semesterregler

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Upplägg Vad gäller? Hur gör man? Vad ska man tänka på? DU som gravid MVC-besök, föräldrautbildning

Läs mer

Webbstöd för leverantör etableringslots

Webbstöd för leverantör etableringslots Användarstöd Webbstöd för leverantör etableringslots (Uppdaterat 2014-11-26) Sida: 2 av 20 Innehåll ETABLERINGSLOTS... 3 SIDAN ÖVERSIKT... 4 SIDAN STATUSÖVERSIKT... 5 GEMENSAM PLANERING... 6 REGISTRERA

Läs mer

Redogörelse. för ÖLA Komplement Ferielön. Särskilda bestämmelser om arbetstid m.m. för lärare (AB 95 Bilaga M) Punkt 7-16

Redogörelse. för ÖLA Komplement Ferielön. Särskilda bestämmelser om arbetstid m.m. för lärare (AB 95 Bilaga M) Punkt 7-16 Redogörelse för ÖLA 2000 Komplement Ferielön Särskilda bestämmelser om arbetstid m.m. för lärare (AB 95 Bilaga M) Punkt 7-16 Enligt upphovsrättslagen är det förbjudet att, utan medgivande från Svenska

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun

Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR MEDLEMSKAP

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR MEDLEMSKAP SOCKERBRUKET 44 41451 GÖTEBORG +46 (0)31-246813 INFO@KKVGBG.SE WWW.KKVGBG.SE ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR MEDLEMSKAP FÖR FÖRENINGAR, INSTITUTIONER, FÖRETAG Ifylld ansökan kan skickas via brev eller epost. Glöm

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 0362-2010 1(1) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Jusek: Förhandling angående löner och allmänna villkor för perioden 1 oktober 2010 30 september 2012 för medlemmar

Läs mer