Global Code of Conduct

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Code of Conduct"

Transkript

1 Global Code of Conduct Global Compliance Office 工 作 遵 守 法 规. 从 您 做 起. Juli 2015

2 Ett meddelande från John Greisch & Ilana Shulman Bästa medarbetare på Hill-Rom: Vi är glada över att återigen presentera Hill-Roms globala uppförandekod för dig, ett av de viktigaste verktyg vi har för att klara vårt uppdrag att förbättra resultaten för patienter och deras vårdgivare. Integritet är en av våra mest djupt rotade företagsvärderingar, och den är centralt placerad i Hill-Roms åtagande. Vårt företags fortsatta tillväxt och förmåga att uppfylla våra åtaganden gentemot våra patienter beror på integriteten hos våra medarbetare. Att varje dag, runt om i världen, se till att vi verkar på ett ansvarsfullt och regelrätt sätt är viktigt både för vår framgång i nuet, men även för vår förmåga att växa i framtiden. Efterlevnaden ska inte bara vara vad vi gör, det måste vara vilka vi är som företag och som individer. Det är därför vi säger att integriteten börjar hos var och en av er. Det måste handla om hur vi utför vår verksamhet, och det är något som alla medarbetare bör tänka på dagligen, oavsett situation och omständighet. Vart och ett av alla dina beslut som du tar i ditt dagliga arbete kan antingen förbättra eller skada förtroendet för våra produkter och vårt företag. Det tar många år att bygga upp ett gott rykte och att bli ett företag som människor litar på. Det anseendet och förtroendet måste säkras. Med tanke på den stora betydelsen av regelefterlevnad, och i linje med vårt engagemang för ständiga förbättringar, arbetar vårt globala efterlevnadskontor alltid med att stärka vårt globala efterlevnadsprogram. Den globala uppförandekoden är avsedd att ge var och en av oss praktiska principer, policyer och rutiner för att navigera i den komplexa och starkt reglerade sektorn för hälso- och sjukvård. Att förstå och följa koden ger oss en färdplan för att säkerställa att vi verkar i enlighet med alla lagar och förordningar, och att vi håller oss till de högsta normerna för affärsetik. Varje år måste alla medarbetare läsa den globala uppförandekoden och godkänna att följa dess riktlinjer. Vi ber att du ägnar detta din fulla uppmärksamhet, och att du sedan söker ytterligare vägledning om ämnen som du inte förstår. Vi uppmuntrar dig att informera om problem som kan uppstå eller att ställa frågor. Uppförandekoden och det globala efterlevnadskontoret representerar tillsammans en ovärderlig insiktskälla med rekommendationer och support som erbjuds till oss alla. Tack för ditt åtagande om regelefterlevnad och för ditt hårda arbete när det gäller de patienter och vårdgivare som vi betjänar. Våra kärnvärderingar Respekt Lyhördhet Resultat Integritet Nöje Med vänlig hälsning, John Greisch Chief Executive Officer Ilana Shulman Chief Compliance Officer Global Compliance Office 2 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 3

3 Syfte Det är mycket viktigt att efterleva denna Global Code of Conduct och våra policyer och procedurer för fortsatta framgångar inom den komplexa och globala sjukvårdsbranschen. Vår regelefterlevnad, och därför också vårt rykte, beror på våra handlingar och de beslut som var och en av oss fattar varje dag. Genom att följa denna Global Code of Conduct ser vi till att följa tillämpliga lagar och bestämmelser inom vår hårt reglerade bransch, samtidigt som vi inger förtroende och tillit hos våra viktigaste intressenter. EFTERLEVNAD. Det börjar med dig. Hill-Roms Global Code of Conduct tillämpar våra värderingar på de dagliga situationer vi ställs inför i arbetslivet. Den visar hur våra standarder för god affärssed tillämpas genom våra handlingar med Hill-Roms viktigaste intressenter: våra kunder och patienter, våra arbetskamrater, vårt företag och våra investerare, tillsynsmyndigheter, våra samhällen samt allmänheten. Tillämplighet Denna Global Code of Conduct och alla relevanta företagspolicyer och procedurer gäller för alla som bedriver verksamhet för Hill-Roms räkning. Detta innefattar anställda, tjänstemän och chefer, ombud, leverantörer och konsulter. Var och en är ansvarig för att känna till och följa de standarder som anges i denna Global Code of Conduct och alla relevanta policyer och procedurer. Dessutom är var och en av oss skyldig att ställa frågor och meddela frågor som gäller hur vi efterlever vår Global Code of Conduct genom lämpliga kanaler för att säkerställa att Hill-Roms standarder upprätthålls. Jag bekräftar att det är omöjligt för Hill-Rom att räkna upp alla potentiella handlingar som kan bryta mot denna globala uppförandekod, och att Hill-Rom förbehåller sig rätten att vidta disciplinåtgärder, i värsta fall uppsägning, för att bemöta överträdelser. as per the Tables_SV document. Förväntningar på chefer Chefer har ett ansvar att föregå med gott exempel. De måste uppvisa den allra högsta nivån av god affärssed och visa att de efterlever denna Global Code of Conduct varje dag. Dessutom förväntas chefer att uppmuntra till att följa reglerna och till personligt ansvar hos andra. Om du är chef måste du: se till att dina anställda förstår sina skyldigheter enligt denna Global Code of Conduct, företagets policy och procedurer samt tillämpliga lagar och bestämmelser skapa en miljö i vilken alla dörrar hålls öppna där dina underställda och andra anställda känner sig trygga att ställa frågor, prata om problem eller anmäla iakttagna tjänstefel innefatta regelefterlevnad som en faktor i utvärderingen av anställda ställa frågor eller meddela problem via lämpliga kanaler, såsom din chef och Compliance Office. Som chef måste du också se till att anställda, leverantörer eller andra som gör anmälan i god tro skyddas från all form av repressalier och med detta. Du ska tydligt meddela Hill-Roms policy mot repressalier till dina underställda. Vidta lämpliga åtgärder om du ser eller misstänker några repressalier och anmäl detta till det globala efterlevnadskontoret. För mer information om Hill-Roms policy mot repressalier kan du se sidan åtta i denna Global Code of Conduct. Global Compliance Office 4 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 5

4 Våra främsta intressenter: Patienter och kunder Medarbetare Företag och investerare Tillsynsmyndigheter Samhällen och allmänheten Patienter och kunder Patienterna som använder våra produkter, deras vårdgivare och våra kunder ligger i centrum för vår verksamhet. De är beroende av att vi levererar högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster som uppfyller deras behov. Vi försöker uppfylla deras behov genom att fokusera på att uppfylla våra standarder för kvalitativ produktdesign och tillverkning, noggrann och sanningsenlig kommunikation med våra kunder, lämplig samverkan med vårdgivare och säker förvaring av andras personuppgifter. Medarbetare Hill-Rom är en gemenskap av personer som alla arbetar tillsammans för att förverkliga företagets vision och uppdrag. Vi som global organisation sätter värde på mångfalden hos våra anställda och ser den unika förmågan hos var och en, vilket bidrar till verksamhetens framgång. För att helt förverkliga vår potential som individer och företag måste vi ha en arbetsmiljö med förtroende och respekt för enskilda personer. Vårt mål måste vara att nära en miljö som är fri från olaglig diskriminering och trakasserier och som främjar öppen kommunikation. Företag och investerare Vi har alla ett ansvar gentemot vårt företag och våra aktieägare. Som anställda är vi ansvariga för att se till att vi handlar för företagets räkning, baserat på dess intressen snarare än våra egna intressen. Vi har ett ansvar att se till att företagets bokföring och register är riktiga, att information vi får reda på genom arbetet inte används på ett olämpligt sätt och att vi behandlar företagets tillgångar och uppgifter med stor försiktighet. Vi har dessutom ett ansvar att se till att de som vi gör affärer med delar vårt engagemang i att följa företagets standarder för god affärssed. Tillsynsmyndigheter Sjukvårdsbranschen är föränderlig, strikt reglerad och alltmer beroende av världens statsmakter som kunder och betalare. Genom att följa denna Global Code of Conduct och alla tillämpliga lagar och bestämmelser upprätthåller vi vår position som ett betrott och pålitligt företag med alla tillsynsmyndigheter och verk som påverkar eller är en del av marknaderna för våra produkter och tjänster. Samhällen och allmänheten Som ett globalt sjukvårdsföretag med tusentals anställda har vi också ett ansvar inom samhällena där vi bor och verkar och inför allmänheten. Det är viktigt att vi handlar ansvarsfullt i alla aspekter av våra lokala och nationella samhällen, även i de politiska, miljömässiga och ideella aktiviteter vi deltar i. EFTERLEVNAD. Det börjar med dig. Global Compliance Office 6 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 7

5 Vår Global Code of Conduct kan inte förutsäga alla situationer som kan uppstå. Den är framtagen för att identifiera de viktigaste frågorna vi ställs inför och för att ge klar vägledning i de frågorna. Den ger också tydlig ledning så att vi kan handla snabbt och med förtroende för att handlingarna är lämpliga och överensstämmer med vår Global Code of Conduct och våra värderingar. Om du har frågor om rätt handlingssätt efter att ha läst denna Global Code of Conduct och tillämpliga policyer och procedurer ska du prata med din chef. I de flesta fallen är din chef bäst lämpad att ta itu med frågor och problem. Om du inte känner dig trygg med att prata med din chef kan du prata med en annan chef på Hill-Rom. Du kan dessutom ställa frågor via ett antal andra kanaler, till exempel: Var och en av oss är ansvariga för att känna till och följa policyerna och procedurerna som gäller våra enskilda affärsaktiviteter. EFTERLEVNAD. Det börjar med dig. Resurser för regelefterlevnad I situationer som inte omfattas direkt av denna Global Code of Conduct har vi tillgång till ett antal andra resurser. När du behöver vägledning ska du först ta hjälp av denna Global Code of Conduct och andra tillämpliga policyer eller procedurer. Vårt företag har flera policyer och procedurer som ger specifik ledning för många funktioner inom verksamheten. Var och en av oss är ansvariga för att känna till och följa policyerna och procedurerna som gäller våra enskilda affärsaktiviteter. Många av policyerna hänvisas också till i denna Global Code of Conduct och finns tillgängliga på företagets intranät. Om du fortfarande har frågor om rätt handlingssätt efter att ha läst denna Global Code of Conduct och tillämpliga policyer eller procedurer ska du prata med din chef. Dessutom kan du rådfråga ämnesexperter inom företaget. Policy mot repressalier Hill-Rom har en strikt policy mot repressalier. Alla anställda, leverantörer eller andra personer som tar upp ett problem eller en fråga i god tro angående affärsmetoder eller fall då denna Global Code of Conduct eller företagets policyer och procedurer inte följs kommer att skyddas mot repressalier. En anmälan i god tro betyder att en person ärligt har tagit upp en fråga som han eller hon tror kan bryta mot denna Global Code of Conduct, företagets policyer och procedurer eller lagen. Exempel på repressalier kan vara nekande av förmåner, uppsägning, degradering, avstängning från tjänst, hot, trakasserier eller diskriminering. Personalavdelningen För frågor som gäller anställning eller anställda, såsom frågor eller angelägenheter angående potentiell diskriminering eller trakasserier eller frågor angående ledningen, kan du kontakta personalavdelningen. Legal Department För frågor som gäller lagar och bestämmelser som är tillämpliga för vår verksamhet kan du kontakta Legal Department. Där finns advokater som arbetar med att stödja varje verksamhetsenhet inom företaget och det finns också ämnesexperter som kan hjälpa dig. Ekonomiavdelningen För frågor gällande ekonomi- eller redovisningsfrågor kan du kontakta representanten för ekonomiavdelningen för ditt team. Compliance Office Compliance Office kan hjälpa dig med frågor eller angelägenheter som gäller vår Global Code of Conduct eller företagets policyer och procedurer. I situationer där du skulle känna dig tryggare med att ställa frågor eller uppmärksamma problem hos någon annan än din chef eller en ämnesexpert, kan du även diskutera frågorna eller problemen med det globala efterlevnadskontoret. Om så önskas kan din identitet hållas helt hemlig så långt lagen tillåter det. Kom dock ihåg att genom att din identitet hålls hemlig begränsas Hill-Roms möjligheter att kunna hjälpa dig med dina problem. Compliance Helpline Du kan också göra en anmälan genom vår Compliance Helpline, vilken drivs av en oberoende tredje part. Compliance Helpline är tillgänglig dygnet runt, hela veckan med översättare till hands om det behövs. Där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning kan du välja att göra en anonym anmälan genom Compliance Helpline. Global Compliance Office 8 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 9

6 Globala efterlevnadskontoret - Kontakter Ställ en fråga E-post: Telefon: Rapportera ett ärende Compliance Helpline Compliance Helpline är ett verktyg med vilket man kan anmäla faktiska eller möjliga tjänstefel. Den är öppen dygnet runt, hela veckan, med översättare till hands om det behövs. Där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning kan du välja att göra en anonym anmälan. All information som mottas genom Compliance Helpline är säker och hålls hemlig så långt det är möjligt. Du kan använda dig av följande två metoder för att skicka in en anmälan till Compliance Helpline. Skicka in en anmälan på nätet genom att logga in till eller Ring Compliance Helpline på följande nummer: U.S Australia Austria Belgium Canada (English) or (French) China (Northern) China (Southern) Czech Republic France Germany Hong Kong India Italy Ireland Japan (Japanese) or (English) Lebanon Mexico (Spanish) or (English) Netherlands Norway Poland Portugal Russia United Arab Emirates Singapore Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom Dessa nummer kan komma att ändras. Om ett lokalt nummer inte fungerar kan du logga in till för att skicka in en anmälan. Global Compliance Office 10 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 11

7 Innehåll I. KUNDER OCH PATIENTER 14 Skapa högkvalitativa och innovativa produkter 15 Noggrann och sanningsenlig kommunikation 15 Lämplig samverkan med vårdgivare 16 Statliga avtal och erbjudanden 17 Datasekretess 18 V. SAMHÄLLEN OCH ALLMÄNHETEN 42 Skydd av miljön 43 Politiska aktiviteter och bidrag 44 Samhällsengagemang 44 VI. OFFENTLIGGÖRANDE AV AVSTÅENDEFÖRKLARINGAR 46 II. MEDARBETARE 20 Anställningspraxis 21 Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 22 Anställdas sekretess 23 VII. CERTIFIERING 47 III. FÖRETAG OCH INVESTERARE 24 Undvika intressekonflikter 25 Utbyte av affärsgåvor 26 Leverantörer 27 Noggrann bok- och registerföring 28 Insiderhandel 29 Skyddande av företagets uppgifter och egendom 30 Affärsupplysningar 31 Kommunikation med investerare, press, intressegrupper och via sociala medier 32 IV. TILLSYNSMYNDIGHETER 34 Lagar och bestämmelser för sjukvård 35 Lagar om bestickning och korruption 36 Styrning och bojkott av världshandel 38 Följande av internationella konkurrenslagar 39 Statliga revisioner, utredningar och undersökningar 40 Global Compliance Office 12 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 13

8 I. Kunder och patienter All samverkan med vårdgivare, patienter, betalare och andra kunder är en möjlighet att visa vårt engagemang för att förbättra resultatet för patienter och vårdgivare. Vi har under mer än 80 år närt våra långvariga förhållanden med en bred skara kunder. Tusentals sjukhus och andra vårdgivare förlitar sig på Hill-Rom för att få hjälp med att ge säker och effektiv sjukvård. Vi måste arbeta för att bygga upp och upprätthålla förtroendet och det positiva förhållandet vi har etablerat med våra kunder. Skapa högkvalitativa och innovativa produkter Vi måste alla arbeta för att kunna erbjuda produkter som är säkra och effektiva för det avsedda användningssyftet. Vi måste: utforma, bekräfta, prova och utvärdera våra produkter för att uppfylla gällande branschstandarder och ge bästa möjliga säkerhet och resultat för patienter tillverka och underhålla våra produkter i överensstämmelse med våra standardmässiga driftsförfaranden och aldrig ta några genvägar uppfylla alla bestämmelser vad gäller produktsäkerhet och märkning se till att våra leverantörer uppfyller våra krav omedelbart uppmärksamma problem med kvalitet och säkerhet. Anmälan av potentiella produktproblem Vi måste också vara uppmärksamma på problem med våra produkter när de befinner sig ute hos kunder. Vi kan ta reda på problem med kvalitet eller säkerhet gällande våra produkter på många olika sätt genom att prata med kunder eller leverantörer, telefonsamtal, e-post, bloggar, chattrum, brev, fax eller till och med genom samtal med grannar. Vilken källan än är måste vi rapportera de här uppgifterna genast. När du får uppgifter från en källa om att våra produkter kanske inte fungerar som de ska eller att de kan vara osäkra att använda måste du rapportera de uppgifterna inom 24 timmar till jourlinjen för teknisk service i ditt land. Noggrann och sanningsenlig kommunikation Vi marknadsför och säljer våra produkter enbart baserat på deras effektivitet, kvalitet, säkerhet och pris. All information som ges till våra kunder och patienter om våra produkter och tjänster, innefattande tillgänglighet och leverans av produkterna, måste vara sanningsenlig, saklig och ha stöd i data och erfarenheter. Allt material som skapas för att användas i marknadsföring och försäljning av produkterna måste granskas och godkännas av Regulatory Affairs och Legal Department. FRose förbereder en försändelse av bårar för leverans när hon märker att flera sidoräcken inte låser ordentligt. Låsmekanismen verkar vara gjord av ett annat material än hon har sett tidigare. Hon vet att patientsäkerhet är en viktig fråga, men hon vet samtidigt att den här ordern är sen och att kunden är missnöjd med att den inte har levererats än. Borde hon säga något? SJa. Rose bör anmäla situationen omedelbart till sin chef, någon annan i ledningen och/eller avdelningen för kvalitetskontroll och regulatoriska frågor. Att möta ett leveransschema är aldrig en ursäkt för att låta en produkt som kanske inte fungerar rätt skickas till en kund. Det skulle kunna försätta patienter i fara och skada vårt och våra kunders rykte. Global Compliance Office 14 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 15

9 FAngela har arbetat med en stor sjukhuskund under flera månader för att sälja en Hill-Rommadrass till dem. Hon har föreslagit att sjukhuset provar några madrasser under några veckor för att se om kunden tycker om dem. Angela följer Hill-Roms utvärderingsprocedur och ordnar en 30-dagars utvärderingsperiod för fyra madrasser åt kunden. Efter 30 dagar är sjukhuset fortfarande inte klara att fatta ett beslut. Angela bestämmer sig för att fortsätta med utvärderingen. Den här perioden upprepas under mer än sex månader och kunden undviker att fatta ett beslut om att köpa produkten samtidigt som Angela fortsätter att förlänga utvärderingsperioden. Har Angela handlat rätt? SNej. Att ge sjukhus en kort utvärderingsperiod av en produkt är en lämplig handling. Men utvärderingsperioden borde ha avslutats efter de första 30 dagarna. Hill-Roms policyer måste följas vid förlängning och det är i allmänhet inte lämpligt att förlänga en utvärderingsperiod bortom 90 dagar. Att inte avsluta en utvärderingsperiod av en produkt bryter mot företagets policy. Dessutom kan gratis användning av en Hill-Rom-produkt utöver utvärderingsperioden ses som en otillbörlig ersättning till inrättningen, vilket kan leda till att företaget åläggs böter enligt straffeller civilrätt. Lämplig samverkan med vårdgivare Vi är förbjudna att erbjuda något av värde till en befintlig eller potentiell kund i syfte att påverka valet av våra produkter. Otillbörliga ersättningar kan exempelvis innefatta måltider, underhållning, resor, gåvor, gratis produkter eller tjänster, honorar, bidrag eller stipendium. Vi kan vid särskilda tillfällen erbjuda godkända utbildningsmaterial, måltider eller andra artiklar av värde i enlighet med företagets policyer och procedurer. Hill-Rom har upprättat en policy om samverkan med vårdgivare. Våra försäljnings- och marknadsföringsteam måste förstå och följa den här policyn och eventuella procedurer när de samverkar med vårdgivare i USA. Att de här reglerna följs är mycket viktigt för våra intressenter och för vårt slutmål att förbättra resultatet för våra patienter och deras vårdgivare. Följderna av att bryta mot Hill-Roms policyer och mot lagen kan leda till dryga böter enligt civil- och straffrätt och kanske även personligt straffansvar. Dessutom kan överträdelse av de här reglerna ha en direkt påverkan på vårt rykte på marknaden, vårt varumärke och vår framgång. Om du är osäker på om en måltid eller någon annan aktivitet är lämplig eller inte kan du kontakta Global Complience Department. Statliga avtal och erbjudanden När vi svarar på statliga anbud och gör avtal direkt med statliga myndigheter måste vi följa en komplex uppsättning regler och arbeta tätt samman med Legal Department. Överträdelse av r eglerna kan leda till förlust av avtal och betydande eller till och med straffrättsligt ansvar. Vi måste minst säkerställa att: alla framställningar till staten vid projektansökningar, anbud och rapporter är fullständiga, riktiga och inte missledande alla fordringar motsvarar utfört arbete och inte överstiger beloppet till vilket Hill-Rom är berättigat vi samarbetar i god tro med alla statliga begäranden om revisioner och undersökningar vi omedelbart anmäler misstänkta överträdelser av lagar eller regler, företagets policyer eller avtalsenliga förpliktelser till Legal Department. Anställda i USA ska se policy om bedrägeri, svinn och tjänstefel och policy om försäljning till staten för ytterligare vägledning om att svara på statliga anbud eller ingående av avtal med staten. Anställda utanför USA ska kontakta Legal Department för ytterligare information om ingående av statliga avtal. EFTERLEVNAD. Det börjar med dig. Global Compliance Office 16 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 17

10 FBianca arbetar på Hill-Roms avdelning för kundreskontra. Biancas arbete kräver ibland att hon skickar fakturor och annan dokumentation som innehåller patientuppgifter. Bianca skickade av misstag en faktura som innehöll patientuppgifter till fel patient. Vad bör hon göra i det här fallet? SBianca bör omedelbart meddela sin chef och Hill- Roms sekretessansvarige. Hill-Rom kan ha rättsliga skyldigheter att meddela patienten om att hans eller hennes uppgifter gavs till en annan patient av misstag. Bianca bör se till att hon tillhandahåller all relevant information, såsom datumet då felet uppstod och när hon insåg att uppgifterna avslöjades, till sekretessansvarige. Datasekretess Vi måste skydda alla personuppgifter som tillhör patienter, kunder, leverantörer, entreprenörer, säljare och andras uppgifter som vi mottar i arbetet. Patientuppgifter Vi måste skydda patientjournaler och andra patientuppgifter vi mottar eller har åtkomst till under arbetet. Som ett företag inriktat på medicinsk utrustning och teknik lyder vi under flera lagar om vårdsekretess och vi måste förstå och följa dem fullt ut. Vad räknas som patientuppgifter? Patientuppgifter är all information om hälsotillstånd, tillhandahållande av vård eller betalning för vård som kan kopplas till en viss person. Det innefattar alla uppgifter som hör till en patients hälsotillstånd, mottagna tjänster, fakturor, patientjournaler och försäkringsuppgifter. Brott mot lagar om vårdsekretess kan leda till ansvar eller böter enligt straff- eller civilrätt. Om du behöver ytterligare information om vårdsekretesslagar ska du kontakta Hill-Roms sekretessansvarige eller Legal Department. Kund- och leverantörsinformation Vi måste också skydda hemliga uppgifter som hör till våra kunder, leverantörer, entreprenörer och säljare. Hemliga uppgifter kan vara affärsakter eller affärsdata, person- och finansuppgifter, personnummer, bankakter, affärshemligheter och skyddade uppgifter. Hill-Roms sekretessansvarige kan nås via telefon på eller via e-post på Om du har tillgång till eller kommer i kontakt med den här typen av uppgifter måste du se till att de hanteras i enlighet med vår policy om hemliga uppgifter och sekretessbelagda avtal, såväl som alla sekretesskrav vi har avtalat med tredje parter. För mer information kan du kontakta sekretessansvarige eller Legal Department. Global Compliance Office 18 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 19

11 II. Medarbetare Då vi är ett globalt företag, bor och arbetar vi i många olika länder. Oavsett var vi gör affärer arbetar vi alla tillsammans för att utveckla och leverera förstklassiga produkter till kunder och patienter i hela världen. Vi är tusentals som arbetar tillsammans för att uppnå detta. Vi kommer kanske från ett stort antal olika kulturer och vi har kanske olika synsätt, men vår mångfald är en fundamental styrka. Anställningspraxis Mot diskriminering Vi anställer och befordrar våra anställda enbart grundat på arbetsrelaterade meriter. Vi fattar inga beslut om att anställa någon grundat på etnisk bakgrund, hudfärg, kön, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, medborgarskap, funktionsnedsättning, eller någon annan rättsligt skyddad faktor, i enlighet med lokala lagar. Mot trakasserier Arbetsplatsen måste vara en miljö som är säker och ger inspiration, där var och en kan arbeta utan att drabbas av trakasserier. Trakasserier kan vara fysiska, verbala eller visuella. Exempel på trakasserier kan vara ovälkomna sexuella närmanden eller anmärkningar, stötande skämt och nedsättande kommentarer. Det är olämpligt i vilken form det än handlar om. Vad räknas som trakasserier? Trakasserier är uppträdande som skapar en stötande, skrämmande, nedlåtande eller hotfull arbetsmiljö som stör en persons arbete på ett oacceptabelt sätt. Följande av lokala arbets- och lönelagar Vi strävar efter att vara en positiv verksamhet i samhällena vi verkar i. Vi stödjer grundläggande mänskliga rättigheter genom att följa tillämpliga arbetslagar och vi tillåter inte barnarbete eller tvångsarbete hos vårt företag, våra säljare eller våra leverantörer. Vi följer också alla tillämpliga löne- och arbetstidslagar, innefattande bestämmelser för lägstalön, övertid och högst antal arbetstimmar. Om du har några frågor eller angelägenheter angående vår anställningspraxis kan du kontakta din chef, din representant från personalavdelningen eller Legal Department. FPå senare tid har Ruths chef gjort att hon känner sig besvärad. Han pratar ofta med henne om sitt privatliv, till exempel några problem han nyligen haft i äktenskapet. Deras samtal får Ruth att känna sig besvärad och hon skulle föredra att de höll sig till att prata om arbetet. Hon har sagt detta till sin chef men han fortsätter att hejda henne vid skrivbordet och i korridorerna för att prata om sina problem. Vad borde hon göra för att lösa den här situationen? SÄven om denna Global Code of Conduct inte är tänkt att förbjuda anställda om att prata om personliga erfarenheter med varandra, är ett av huvudsyftena att se till att alla anställda behandlas med värdighet och respekt. Eftersom Ruth har gjort klart för sin chef att hon inte vill ha de här samtalen och att de besvärar henne, kan hennes chefs uppträdande bryta mot Hill-Roms Global Code of Conduct och policyer mot trakasserier. Hon bör anmäla det här beteendet omedelbart till sin representant för personalavdelningen och kom ihåg att företaget förbjuder repressalier mot dem som anmäler misstänkta trakasserier i god tro. Global Compliance Office 20 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 21

12 Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen Anställdas sekretess Vi är engagerade i att tillhandahålla en säker och sund arbetsmiljö. Vi har alla ett ansvar att känna till och följa företagets policyer och procedurer för säkerhet samt tillämpliga lagar och bestämmelser. Det finns inget som rättfärdigar att undvika eller ignorera säkerhetsregler oavsett om det gäller företagspolicy, bestämmelser eller lagar. Om du blir medveten om eller misstänker några säkerhetsproblem eller osäkra arbetsförhållanden ska du omedelbart anmäla situationen till din chef, din arbetsplats säkerhetschef eller Legal Department. Vi måste se till att personuppgifter om nuvarande, tidigare eller möjliga framtida anställda alltid hålls skyddade. Vi får i allmänhet bara samla in, använda och dela personuppgifter med de som har ett verkligt behov av att använda dem och som kommer att skydda dem i enlighet med Hill-Roms policyer. Där det är lämpligt bör vi informera om hur Hill-Rom kommer att använda en anställds personuppgifter och respektera individuella val vad gäller insamling, bruk och avslöjande av personuppgifter. Vi ska behålla eller förstöra personuppgifter enligt företagets policy. EFTERLEVNAD. Det börjar med dig. Våld och vapen på arbetsplatsen Fysisk skrämsel, hot om våld och misshandel hör inte hemma på Hill-Rom. Det gör inte heller vapen av något slag. Vi är alla skyldiga att skapa en säker och respektfull arbetsplats. Om du känner till eller misstänker incidenter eller hot om våld på arbetsplatsen ska du anmäla detta genast. Om du tror att det föreligger en nödsituation eller att någon befinner sig i direkt fara ska du kontakta säkerhetsansvarige på din arbetsplats och/eller lokala myndigheter. Missbruk av droger Vi får inte befinna oss på företagets egendom, i företagets fordon eller utföra företagsarbete om vi är påverkade av droger eller alkohol. Vid vissa få tillfällen kan vi ha tillåtelse att förtära alkohol vid företagsrelaterade tillställningar. Det kan till exempel handla om festtillfällen eller firanden för hela avdelningen. Under sådana tillfällen ska man uppvisa måttlighet. Du bör prata med din representant från personalavdelningen för att få reda på mer om drog- och alkoholpolicyerna som gäller för din plats. Vad räknas som personuppgifter? Personuppgifter är all information som kan användas, antingen för sig eller i kombination med andra uppgifter, för att identifiera en enskild person. Det innefattar sådan information som personens namn, adress, e-postadress, födelsedatum, körkortsnummer, bankkontonummer, personnummer eller annat statligt identifikationsnummer eller identifierande uppgift. Om du tror att några personuppgifter som tillhör Hill-Rom-anställda har avslöjats eller använts otillbörligen ska du kontakta den sekretessansvarige eller Legal Department. Underlåtenhet att göra det kan leda till att företaget får böter och/eller utsätts för reglerande åtgärder. Hill-Roms sekretessansvarige kan nås via telefon på eller via e-post på Global Compliance Office 22 Juli 2015 Hill-Rom Global Code of Conduct 23

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012 Code of Conduct Uppförandekod 8 (Code of Conduct) 6 december 2012 Uppförandekod I. Inledning Våra anställdas ärlighet och omdöme är en väsentlig ingrediens för Flint Groups rykte och framgångar. Flint

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Våra principer och värderingar

Våra principer och värderingar Våra principer och värderingar Georg Fischers uppförandekod Förord av företagets styrelseordförande och VD Bästa kollegor, Georg Fischers uppförandekod är den grund vi baserar vår affärsverksamhet på.

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer