Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur man fyller i kvartalsredovisningen"

Transkript

1 Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en uppgiftsskyldighet för dem som är skattskyldiga till mervärdesskatt (moms). Uppgiftsskyldigheten gäller för omsättning av varor som levereras till köpare i andra, i de fall omsättningen är undantagen från skattskyldighet till moms därför att köparen är registrerad till mervärdesskatt (momsregistrerad) i annat EG-land och varan transporteras från Sverige till annat EG-land. Med EG-land menas här plats inom EU:s mervärdesskatteområde. Uppgiftsskyldigheten omfattar inte omsättning av tjänst och inte omsättning som är undantagen från skatteplikt genom andra regler. I broschyren beskrivs reglerna vid s.k. gemenskapsintern varuhandel (EG-handel) m.m. samt skyldigheten att lämna kvartalsredovisning. Exportomsättning Med begreppet exportomsättning avses leverans av varor till platser utanför EG:s skatteområde (tredje land). Sådan omsättning ska inte redovisas i kvartalsredovisningen. 1

2 Innehållsförteckning Moms inom EU 2 Varuleveranser till andra 2 Uppgiftsskyldighet för företag med EG-handel 3 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde 3 Kvartalsredovisning 4 Vilka uppgifter ska lämnas i kvartalsredovisningen? 4 Kontroll av VAT-nummer 4 Hur ska kvartalsredovisningen lämnas? 4 Hur får man blanketten för kvartalsredovisning? 5 När och var ska kvartalsredovisningen lämnas? 5 Varje kvartal 5 En gång per kalenderår 5 Vilka uppgifter ska kvartalsredovisningen innehålla? 6 Köparens VAT-nummer inklusive landskod 6 Värde av varuleveranser 6 Värde av trepartshandel 6 värde av varuleveranser 6 Sidnummer 7 Kvartalskod 7 Underskrift 7 Särskilda frågor 8 När ska en varuförsäljning redovisas? 8 Förskott 8 Valutaomräkning 8 Överföring av vara 8 Fakturering 8 Bokföring 8 Sambandet mellan kvartalsredovisningen och skattedeklarationerna/självdeklarationen 9 Rättelser och ändringar 9 Anstånd och förseningsavgift 9 Exempelsamling 10 Sammanställning av VAT-nummer 15 Moms inom EU Inom EU finns en inre gemensam marknad, i princip utan gränser och med en fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Den fria rörligheten för varor förutsätter att ingen gränskontroll finns mellan medlemsländerna. Momsbeskattningen av varuhandeln mellan EUländerna regleras av beskattningsordningen i varje enskilt medlemsland. Bestämmelserna i medlemsländerna är i stort lika och följer EG:s sjätte direktiv om mervärdesskatt (direktiv 77/388/EEG). Men dessa bestämmelser omfattar bara den del av ett medlemsland som ingår i EG:s mervärdesskatteområde. I det följande avses med EG-land och EG-handel den del av ett medlemsland som ingår i EG:s mervärdesskatteområde och gränsöverskridande handel med varor inom detta område (skatteområdet är med några få undantag detsamma för moms och punktskatter). I Sverige är skattemyndigheten beskattningsmyndighet för varor som har köpts in från andra, s.k. gemenskapsinterna förvärv. Tullverkets beskattningsfunktion vid import av varor avser endast varor som förs in i Sverige från plats utanför EG:s skatteområde, tredje land. Ytterligare information om EG-handel finns i broschyren Mervärdesskatt EG-handel (RSV 558). Varuleveranser till andra Vid försäljning av en vara som finns i Sverige när den säljs och som transporteras till köpare i ett annat EGland, gäller som huvudregel att omsättningen anses gjord i Sverige och ska beskattas här. För att momsbeskattning inte ska ske i Sverige krävs att köparen är momsregistrerad i ett annat EG-land och att varan transporteras till ett annat EG-land av säljaren, köparen eller av annan för någonderas räkning. Omsättningen är då undantagen från skatteplikt i Sverige och i stället ska köparen beskattas för förvärvet i det land där han är momsregistrerad. Det är säljaren som ska kunna visa att förutsättningarna för undantag från skatteplikt är uppfyllda. Säljaren ska alltså kunna visa att köparen var momsregistrerad i ett annat EG-land vid tidpunkten för leveransen och att varan har transporterats från Sverige till ett annat EG-land. Praktiskt innebär det att säljaren måste få eller begära uppgift från köparen om dennes registreringsnummer till moms i annat 2

3 EG-land, i det följande kallat VAT-nummer (med momsregistreringsnummer avses i det följande säljarens svenska registreringsnummer till moms). Köparens VAT-nummer ska i dessa fall alltid uppges i fakturan. Säljaren kan kontakta närmaste skattekontor för att få besked om ett VAT-nummer är giltigt. Att varan har transporterats till annat land bör normalt framgå av frakthandlingar eller liknande, eller vid s.k. hämtköp av intyg eller annan jämförlig handling som har utfärdats av köparen. Uppgiftsskyldighet för företag med EG-handel Företag som bedriver handel med andra är skyldiga att lämna uppgift bl.a. om värdet av sådana varuleveranser och varuförvärv i skattedeklarationen. Ytterligare information finns i broschyren Skattekonto för företagare (RSV 409). Företag som redovisar momsen i självdeklarationen ska i stället lämna motsvarande uppgifter i denna. Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde Stater Belgien Danmark Finland Frankrike, medräknat Monaco Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal, medräknat Azorerna och Madeira Spanien, medräknat Balearerna (Mallorca, Ibiza, Menorca och Formentera) Storbritannien, medräknat Isle of Man Sverige Tyskland Österrike Undantag landskapet Åland de franska utomeuropeiska departementen (Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique och Réunion) Agion Oros (berget Athos) Livigno, Campione d'italia och de italienska delarna av Luganosjön Ceuta, Melilla och Kanarieöarna (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera och El Hierro) Kanalöarna (Jersey,Guernsey, Alderney, Sark och Herm) och Gibraltar ön Helgoland och området Büsingen am Hochrhein I Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde ingår inte: Färöarna och Grönland Andorra San Marino Vatikanstaten Aruba och Nederländska Antillerna (Bonarire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius och Sint-Maarten) De franska utomeuropeiska territorierna 3

4 Kvartalsredovisning Företag som levererar varor till köpare som är momsregistrerade i andra, ska också lämna uppgift om värdet av dessa varuleveranser i en periodisk sammanställning, oftast kallad kvartalsredovisning (RSV blankett 5740). Denna skyldighet gäller också för de företag som redovisar momsen i självdeklarationen. Motsvarande uppgiftsskyldighet finns i övriga (t. ex. listeangivelse i Danmark, EC Sales List i Storbritannien och Zusammenfassende Meldung i Tyskland). Uppgiftsskyldigheten gäller inte för sådana varuleveranser till köpare i annat EG-land för vilka moms ska redovisas enligt de allmänna reglerna om momsredovisning eller enligt reglerna för vinstmarginalbeskattning (VMB). De uppgifter som lämnas i kvartalsredovisningen används för kontroll i övriga av köparnas momsredovisning. På motsvarande sätt används för svensk skattekontroll de uppgifter som lämnas i övriga och som avser svenska köpare. Observera att bestämmelserna om kvartalsredovisning skiljer sig från bestämmelserna om Intrastatredovisning som vissa företag måste lämna. Bestämmelserna om kvartalsredovisningen finns i skattebetalningslagen (SFS 1997:483, 10 kap ) och i Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning m.m. (RSFS 1999:12). Vilka uppgifter ska lämnas i kvartalsredovisningen? Företag som levererar varor till köpare som är momsregistrerade i andra ska i kvartalsredovisningen lämna uppgift om dels det VATnummer som köparen har åberopat vid sitt förvärv, dels det sammanlagda varuvärdet för varje köpare under den tid som kvartalsredovisningen avser. På samma sätt som ovan ska s.k. trepartshandel redovisas särskilt. Med trepartshandel avses att en vara säljs mellan tre parter, exempelvis av A till B som vidareförsäljer den till C och varan transporteras direkt från A till C (A behöver inte känna till att C är köparen). Vidare ska A, B och C vara momsregistrerade i tre olika. B ska då i sin kvartalsredovisning uppge C:s VAT-nummer samt försäljningsbeloppet som värde av trepartshandel. Överföring av vara till annat EG-land jämställs med varuleverans. Med överföring menas en gränsöverskridande transport mellan av en vara (lös egendom) utan att varan byter ägare. Se vidare om detta i avsnittet Särskilda frågor på sidan 8. Företag som för över varor från en verksamhet i Sverige till t.ex. en filial eller ett lager i annat EG-land ska, om företaget är momsregistrerat också i detta andra land, lämna uppgift om detta i kvartalsredovisningen. I sådant fall ska uppgift lämnas om det egna VAT-numret i det andra landet och som varuvärde anges de överförda varornas sammanlagda anskaffningspris eller motsvarande värde. Kontroll av VAT-nummer Det är viktigt att säljaren förvissar sig om att det av köparen åberopade VAT-numret är giltigt. En inledande kontroll av antalet tecken m.m. kan göras med ledning av sammanställningen på sidan 15. Kontroll av om ett VAT-nummer är giltigt och gällande vid en viss tidpunkt kan göras vid närmaste skattekontor. Kontrollen kan också ske med hjälp av skattemyndighetens servicetelefon som är öppen dygnet runt. Telefonnumret till servicetelefonen är , direktval Irländska och spanska VAT-nummer, som också innehåller bokstäver, kan inte kontrolleras med hjälp av servicetelefonen. Om VAT-numret innehåller en eller flera bestämda bokstäver i en viss position följer man de instruktioner som ges under samtalet. Svar om vad som gäller vid tidpunkten för förfrågningen lämnas med fax till det abonnentnummer som man anger. Vid förfrågan med hjälp av servicetelefonen ersätter man den inledande landskoden med det landsprefix som används när man ringer till landet i fråga (t.ex. i stället för landskoden FI anger man 358). Om det VAT-nummer som köparen har åberopat inte är giltigt eller är inaktuellt, bör säljaren kontakta köparen för klarläggande. Kan köparen inte uppge ett giltigt VAT-nummer får det antas att denne inte är momsregistrerad. Därmed saknas en av förutsättningarna för undantag från skatteplikt, vilket innebär att omsättningen ska beskattas och redovisas som inhemsk försäljning. Hur ska kvartalsredovisningen lämnas? Kvartalsredovisningen kan lämnas med blankett (RSV 5740), filöverföring via modem med programmet ELDA, som utan kostnad kan beställas från skattekontoret (blankett RSV 2695), se även informationsbladet ELDA (RSV 310), 4

5 diskett eller annat magnetmedium enligt broschyren Mediefakta (RSV 274). Information om postutseende m.m. lämnas i Teknisk beskrivning för redovisning med ADB, Mervärdesskatt, Kvartalsredovisning (RSV 278). Hur får man blanketten för kvartalsredovisning? Blanketter med förtryckta uppgifter om uppgiftslämnaren och vilken tidsperiod som avses skickas ut vid två tillfällen. I slutet av varje kalenderkvartal sänds blanketter till de företag som på rad 23 eller 24 i skattedeklarationen för någon månad under det föregående eller det aktuella kvartalet, har redovisat värde av varuleveranser eller som har lämnat kvartalsredovisning för det föregående kvartalet. Det andra utskicket av blanketter görs cirka tre veckor efter att uppgifterna skulle ha lämnats. Blanketter sänds till företag som på rad 23 eller 24 i skattedeklarationen för någon månad i det aktuella kvartalet har redovisat värde av varuleveranser och som inte har lämnat kvartalsredovisning för kvartalet i fråga. Vissa företag kan få blanketter endast vid det andra utsändningstillfället beroende på att uppgifterna i alla kvartalets skattedeklarationer inte var kända vid den första utsändningen. Företag som är uppgiftsskyldiga, men som inte har fått blanketter i tid, måste själva kontakta sitt skattekontor för att få blanketter. OBS! Endast blanketter med förtryckta uppgifter om uppgiftslämnaren och kvartalskod får användas. Den som får blanketter utan att vara uppgiftsskyldig ska inte lämna in dessa. Den som i sådant fall ändå får blanketter vid det andra utsändningstillfället bör kontrollera vilka uppgifter som har redovisats i skattedeklarationerna för kvartalet i fråga. Om det vid denna kontroll visar sig att belopp felaktigt har skrivits på rad 23 eller 24 bör företaget rätta uppgifterna i skattedeklarationen. När och var ska kvartalsredovisningen lämnas? Kvartalsredovisningen ska lämnas till: Riksskatteverket, Kvartalsredovisning, Box 1250, Vänersborg. För annan skriftväxling, svar på förfrågningar, rättelser m.m. är postadressen: Riksskatteverket, Kvartalsredovisning, Solna. Telefon , fax Varje kvartal Kvartalsredovisningen ska normalt lämnas för varje kalenderkvartal senast den 5 i andra månaden efter kvartalets utgång: Kalenderkvartal som uppgifterna avser Januari Mars April Juni Juli September Oktober December Uppgifterna lämnas senast 5 maj 5 augusti 5 november 5 februari följande år Observera att detta gäller oberoende av om företaget redovisar momsen månadsvis i skattedeklaration eller årsvis i skattedeklaration eller i självdeklarationen. Om den 5 är en lördag, söndag eller helgdag ska uppgifterna lämnas senast närmast följande vardag. En gång per kalenderår Riksskatteverket kan efter ansökan medge att kvartalsredovisningen i stället får lämnas för helt kalenderår. I sådant fall ska följande förutsättningar vara uppfyllda: Företagets räkenskapsår är lika med kalenderår. Beskattningsunderlagen för kalenderåret beräknas inte överstiga sammanlagt kr. Värdet av varuleveranser till köpare som är momsregistrerade i andra beräknas uppgå till högst kr per kalenderår. En kvartalsredovisning som avser helt kalenderår ska lämnas senast den 5 februari påföljande år. Om denna dag är en lördag, söndag eller helgdag ska uppgifterna lämnas senast närmast följande vardag. 5

6 Vilka uppgifter ska kvartalsredovisningen innehålla? I det följande kommenteras de uppgifter som ska lämnas (se sifferhänvisningarna till de olika fälten i blanketten). Köparens VAT-nummer inklusive landskod Köparens registreringsnummer till moms, VATnummer, så som det ska skrivas vid gemenskapsintern handel. VAT-numret består av landskoden med två bokstäver följd av upp till tolv tecken och bör skrivas från vänster. Giltiga tecken är siffrorna 0 9 och bokstäverna A Z. Eventuellt förekommande bindestreck, punkter eller mellanslag ska inte tas med. Se också under rubriken Kontroll av VAT-nummer på sidan 4. Vid överföring av varor till egen verksamhet i annat EG-land, anges som köpare det VAT-nummer som företaget har tilldelats i det andra landet. OBS! Svenska momsregistreringsnummer får inte förekomma i kvartalsredovisningen. Vid registreringen av lämnade kvartalsredovisningar kontrolleras de uppgivna VAT-numren maskinellt genom jämförelse med reglerna för hur berörda länders VAT-nummer är uppbyggda. Om ett VATnummer inte överensstämmer med dessa regler sänds en maskinellt framställd förfrågan till uppgiftslämnaren ( Begäran om förtydligande ). Om ett VAT-nummer senare, vid kontroll i köparens land, konstateras inte avse någon som är momsregistrerad eller om det avser någon som inte var momsregistrerad under det kvartal som uppgiften avser, återrapporteras detta från det andra landet till Riksskatteverket. Sådan återrapportering leder också till att en maskinellt framställd förfrågan sänds till uppgiftslämnaren ( Felrapporterade uppgifter ). Värde av varuleveranser För varje köpare eller varumottagare i annat EG-land anges det sammanlagda värdet inklusive eventuellt erhållna förskott för dessa leveranser av: Försäljning av varor (fakturabeloppen), inklusive leveranskostnader och andra kostnader som avkrävs kunden. Kreditfakturor utfärdade till köpare avseende leveranser under det kvartal uppgifterna avser eller leveranser som har redovisats i en kvartalsredovisning för ett tidigare kvartal. Värdet av varor som överförs från verksamheten i Sverige till egen verksamhet i annat EG-land i de fall överföringen ska behandlas som ett gemenskapsinternt förvärv av varor i det land dit varorna transporteras (se vidare under rubriken Överföring av vara på sidan 8). Eftersom värdet av varuleveranser ska avse det för varje köpare sammanlagda värdet (eller motsvarande vid varuöverföring), får ett visst VAT-nummer bara förekomma en gång i kvartalsredovisningen. Dubblettrader får alltså inte förekomma. Värdet ska anges i svenska kronor. Örestal, öresmarkeringar etc. ska inte anges. Är det sammanlagda värdet negativt ska det anges med ett tydligt minustecken ( ) före beloppet. Detta kan bl.a. uppkomma i de fall utställda kreditfakturor till en viss köpare avser ett högre värde än försäljningen till denne under samma kvartal. Värdet av inköpta varor ska inte redovisas i kvartalsredovisningen. Värde av trepartshandel Med trepartshandel avses att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C och varan transporteras direkt från A till C. Under förutsättning att A, B och C är momsregistrerade i tre olika ska B inte redovisa förvärvet från A som ett gemenskapsinternt förvärv. Men B ska ändå redovisa detta förvärv på en särskild rad i skattedeklarationen ( Trepartsförvärv av varor från annat EG-land ) eller på motsvarande rad i självdeklarationen. B är dessutom uppgiftsskyldig för vidareförsäljningen till C och ska redovisa denna i kvartalsredovisningen genom att uppge köparen C:s VAT-nummer samt ange det sammanlagda värdet av sådan försäljning till denne som värde av trepartshandel. B ska i sin faktura till C ange att det är fråga om trepartshandel. A ska redovisa ifrågavarande omsättning som gemenskapsintern varuleverans till B. C ska redovisa inköpet som ett gemenskapsinternt förvärv. värde av varuleveranser Här anges summan av på blanketten redovisade värden av varuleveranser. Belopp som avser trepartshandel ska inte räknas med i denna summa. Varje blankettsida ska summeras för sig. Ytterligare summeringar ska inte göras. Är summan ett negativt belopp anges det med ett tydligt minustecken ( ) före beloppet. n används i första hand som en kontroll vid registreringen av de lämnade uppgifterna. Vid redovisning med ADB gäller särskilda regler. 6

7 + RIKSSKATTEVERKET KVARTALSREDOVISNING BOX 1250, VÄNERSBORG TFN KVARTALSREDOVISNING Periodisk sammanställning Avser tiden APR-JUN 2000 Momsregistreringsnummer SE Kvartalskod 00-2 HÄLSOLIVS AKTIEBOLAG ÄPPELGATAN TVÅKÖPING Köparens VAT-nummer inklusive landkod Värde av varuleveranser (ej ören) Värde av trepartshandel (ej ören) F I D K E SA D K RSV 5740 T utgåva Underskrift Namnförtydligande värde av varuleveranser: Per Persson Per Persson Telefonnummer Faxnummer Sida nr av totalt Sidnummer Om en kvartalsredovisning omfattar flera blankettsidor ska sidnumret samt det totala antalet blanketter anges på varje sida. Exempel: Om en redovisning omfattar 5 sidor och aktuell sida är 3, anges 3 i fältet Sida nr och 5 i fältet av totalt. Kvartalskod Kvartalskoderna är uppbyggda enligt följande exempel: 99-4 Oktober December Januari December 1999 (= helt år) 00-1 Januari Mars April Juni Juli September 2000 Observera att kvartalskoden inte ska sammanblandas t.ex. med skattedeklarationens redovisningsperioder. Underskrift Blanketten ska skrivas under av uppgiftslämnaren. Telefon- och faxnummer bör avse en person i företaget som kan besvara frågor om de lämnade uppgifterna. Om kvartalsredovisningen omfattar flera blankettsidor räcker det att underskrift m.m. finns på den första eller sista sidan. 7

8 Särskilda frågor När ska en varuförsäljning redovisas? Uppgiftsskyldigheten inträder den 15 i månaden efter den månad under vilken varan har levererats eller en överföring har skett. Om en faktura eller jämförlig handling har utfärdats före ovanstående tidpunkt, inträder uppgiftsskyldigheten redan vid utfärdandet av fakturan eller handlingen under förutsättning att leverans då har skett. I annat fall inträder uppgiftsskyldigheten vid leveranstidpunkten. Om varor tillhandahålls i form av delleveranser under olika kvartal, ska varje delleverans ses som en sådan leverans som ska redovisas i kvartalsredovisningen. Observera att tidpunkten för redovisning är oberoende av vilken redovisningsmetod som den uppgiftsskyldige är registrerad för. Förskott Förskottsbetalningar som avser varuleveranser till en köpare som är momsregistrerad i annat EG-land medför inte uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten inträder i sådant fall enligt vad som sägs ovan. Valutaomräkning Om faktureringen har gjorts i annan valuta ska omräkningen till svenska kronor göras per fakturadatum eller per den 15 i månaden efter leveransmånaden, beroende på vilket datum som inträffar först. En genomsnittlig månatlig omräkningskurs som har fastställts av en oberoende part, t.ex. Riksbanken eller Tullverket, får användas. Samma metod för valutaomräkning ska användas för den tid kvartalsredovisningen omfattar. Överföring av vara Med överföring menas en gränsöverskridande transport av en vara (lös egendom) mellan utan att varan byter ägare, t.ex. från en verksamhet i Sverige till egen filial eller eget lager i ett annat EGland. I kvartalsredovisningen ska också redovisas överföring av varor från Sverige till överförarens yrkesmässiga verksamhet i annat EG-land, under förutsättning att han är momsregistrerad i det land dit varorna förs. Eftersom den som för över varor på sådant sätt normalt är skattskyldig för förvärvet i det land dit varorna förs, bör denne också vara momsregistrerad i det landet. Vissa typer av varuöverföringar ska normalt inte förvärvsbeskattas i det andra EG-landet och ska därför inte heller redovisas i kvartalsredovisningen: Vara som ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd från ett EG-land till ett annat EG-land. Arbete på den överförda varan ska utföras i annat EG-land och varan ska därefter återsändas till den i Sverige som har överfört varan (den utförda tjänsten ska förvärvsbeskattas i Sverige). Varan ska användas tillfälligt i det andra EG-landet i samband med omsättning av tjänst eller annars i högst två år. Vara som överförs för omsättning i annat EG-land och där anses vara en omsättning till annat EGland eller omsättning utomlands. Vara som transporteras till annat EG-land i samband med omsättning för vilken den svenske säljaren är skattskyldig och momsregistrerad till detta EG-land enligt reglerna om distansförsäljning eller på grund av att varan levereras där i samband med montering eller installation. Fakturering Vid fakturering gäller mervärdesskattelagens regler om vilka uppgifter en faktura ska innehålla, se Momsbroschyren (RSV 552). Vid försäljning till företag som har åberopat sitt VATnummer i annat EG-land ska, utöver säljarens eget momsregistreringsnummer, också köparens VATnummer anges i fakturan. Vid trepartshandel ska i fakturan anges att det är fråga om trepartshandel. Detta kan ske genom att i fakturan skriva uttrycket trepartshandel på säljarens eller köparens språk eller på engelska (Triangulation), tyska (Dreiecksgeschäfte) eller franska (Opération Triangulair). I vissa godkänns inte fakturor utan skattedebitering, om det inte av fakturan framgår varför moms inte har debiterats. Därför rekommenderas att fakturor i förekommande fall förses med en förklarande text, exempelvis i fråga om tjänster där förvärvaren beskattas för förvärvet texten omvänd skattskyldighet eller på engelska Reverse charge. Bokföring Företagets bokföring måste vara upplagd på sådant sätt att uppgiftsskyldigheten, både vad gäller kvartalsredovisningen, skattedeklarationen och självdeklarationen, kan fullgöras och kontrolleras. Leveranser till köpare som är momsregistrerade i övriga, måste kunna specificeras per kund och måste avskiljas från leveranser till länder utanför EG (exportomsättning). Vidare måste förvärv av varor 8

9 från övriga kunna skiljas från förvärv av varor från länder utanför EG och från förvärv av tjänster från utlandet. Om det inte framgår av den vanliga bokföringen måste en särskild förteckning finnas avseende varor som har överförts till annat EG-land. Sambandet mellan kvartalsredovisningen och skattedeklarationerna/ självdeklarationen n av beloppen på raderna 23, Omsättning av varor till annat EG-land, och 24, Överföring av varor till annat EG-land, i skattedeklarationerna för ett visst kvartal ska vara lika med sammanlagt redovisade värden av varuleveranser i kvartalsredovisningen för samma tid. Observera att detta gäller oberoende av om den deklarations-/uppgiftsskyldige är registrerad för momsredovisning enligt faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden. En sådan jämförelse av redovisade belopp bör göras innan kvartalsredovisningen lämnas eller som en kontroll av att lämnade skattedeklarationer är riktigt ifyllda. Den som redovisar moms i självdeklarationen bör på motsvarande sätt kontrollera att uppgifterna i självdeklarationen stämmer överens med de uppgifter som har lämnats i kvartalsredovisningarna för motsvarande tidsperiod. Rättelser och ändringar Om det visar sig att en eller flera uppgifter i en lämnad kvartalsredovisning är felaktiga ska rättelse göras. En rättad kvartalsredovisning ska då lämnas för samma kvartal. Den rättade kvartalsredovisningen behöver bara avse de uppgiftsrader som är felaktiga eller som ska läggas till samt det riktiga värdet av varuleveranser och värdet av trepartshandel för dessa rader. Om en tidigare redovisad uppgiftsrad ska strykas, anges i rättelsen ifrågavarande VAT-nummer och 0 kronor anges som värde. Rättelsen kan göras på blankett för kvartalet i fråga (kan beställas från skattekontoret) eller i ett brev med motsvarande uppgifter. De som lämnar kvartalsredovisningen med ADB kan naturligtvis även lämna rättelser och tillägg med ADB. Ändringar som normalt görs i den löpande bokföringen, t.ex. kundkrediteringar, i efterhand bestämda mängdrabatter m.m., ska redovisas i kvartalsredovisningen för det kvartal när kredit- eller tilläggsfakturor avseende händelserna har utfärdats eller borde ha utfärdats. I förekommande fall sammanräknas dessa belopp med andra omsättningar avseende samma VAT-nummer under samma period. Om beloppet att redovisa är negativt markeras detta med ett tydligt minustecken ( ) före beloppet. Anstånd och förseningsavgift Skattebetalningslagen innehåller ingen regel om anstånd med att lämna kvartalsredovisningen. Sådant anstånd kan därför inte beviljas. Förseningsavgift kan tas ut av den som inte har lämnat kvartalsredovisningen i rätt tid. Befrielse från förseningsavgift kan medges om det finns särskilda skäl. Förseningsavgift tas inte ut om förseningen beror på laga förfall. 9

10 Exempelsamling Här följer ett antal exempel på hur enskilda transaktioner ska redovisas i kvartalsredovisningen och deklareras. Med deklaration menas här både skattedeklarationen och självdeklarationen. De radnummer som anges i exemplen avser skattedeklarationen. Motsvarande rader i självdeklarationen har samma beteckning, men andra radnummer. Uppgifterna om hur kvartalsredovisningen och deklarationen ska fyllas i avser i samtliga exempel det svenska företagets redovisning. Några exempel avser transaktioner som inte ska redovisas i kvartalsredovisningen. Även utländska parters uppgiftsskyldighet beskrivs i relevanta delar för att underlätta förståelsen av exemplen. Exempel 2: Överföring av del av lager S i Sverige för över en del av sitt lager med anskaffningsvärdet kr till Danmark. S är i detta exempel momsregistrerad i Danmark, eftersom han anses göra ett gemenskapsinternt förvärv där i och med överföringen dit. SVERIGE Mer information finns i Riksskatteverkets broschyr Mervärdesskatt EG-handel (RSV 558). Exempel 1: Försäljning inom EG S i Sverige säljer en maskin till B i Belgien för kr. Båda är näringsidkare och är momsregistrerade i respektive hemland. Maskinen transporteras från Sverige till Belgien. S:s omsättning i Sverige är undantagen från skatteplikt här. B i Belgien gör ett gemenskapsinternt förvärv. SVERIGE DANMARK S:s redovisning i Sverige: Deklarationen: kr anges på rad 24 Överföring av varor till annat EG-land. S:s danska VAT-nummer anges i fältet Köparens VAT-nummer inklusive landkod, värdet kr anges i fältet Värde av varuleveranser. Exempel 3: Trepartshandel A i Sverige säljer en maskin för kr till B i Belgien som säljer den vidare till C i Danmark. Alla tre är momsregistrerade i respektive hemland. Maskinen levereras direkt från A till C. Detta är ett exempel på s.k trepartshandel vilket dock inte behöver vara känt av säljaren A. BELGIEN SVERIGE BELGIEN DANMARK S:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 23 Omsättning av varor till annat EG-land. B:s VAT-nummer anges i fältet Köparens VAT-nummer inklusive landkod, värdet kr anges i fältet Värde av varuleveranser. Fakturan: S anger sitt eget momsregistreringsnummer och B:s VAT-nummer i fakturan. 10

11 A:s försäljning till B är undantagen från skatteplikt här (EG-leverans). A:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 23 Omsättning av varor till annat EG-land. Fakturan: B:s VAT-nummer anges i fältet Köparens VAT-nummer inklusive landkod, värdet kr anges i fältet Värde av varuleveranser. A anger sitt eget momsregistreringsnummer och B:s VAT-nummer i fakturan. Exempel 5: Svensk köpare, leverans till annat EG-land S1 säljer varor för kr exklusive moms till S2. Båda är momsregistrerade i Sverige. S2 säljer varorna vidare till D i Tyskland för kr. D är momsregistrerad i Tyskland. Varorna sänds direkt från S1 i Sverige till D i Tyskland. Skattesatsen för varorna är i detta fall 25 %. SVERIGE Exempel 4: Trepartshandel, mellanman A i Tyskland säljer varor för kr till B i Sverige som säljer dessa vidare för kr till C i Danmark. Alla tre är momsregistrerade i sitt hemland. Varorna sänds direkt från Tyskland till Danmark. TYSKLAND SVERIGE DANMARK TYSKLAND S1:s försäljning till S2 är inte undantagen från skatteplikt. Svensk moms ska redovisas för denna försäljning. S1:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 11 Momspliktig omsättning inom Sverige och kr anges på rad 32 Utgående moms. Ingen redovisning. Detta är ytterligare ett exempel på s.k. trepartshandel. B ska inte beskattas i Sverige för gemenskapsinternt förvärv, men ska ändå uppge inköpspriset i deklarationen. B:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 26 Trepartsförvärv av varor från annat EG-land. Fakturan: C:s VAT-nummer anges i fältet Köparens VAT-nummer inklusive landkod, värdet kr anges i fältet Värde av trepartshandel. På fakturan till C anger B sitt eget momsregistreringsnummer och C:s VAT-nummer samt att det är fråga om trepartshandel. Fakturan: S1 anger sitt eget momsregistreringsnummer. S2:s vidareförsäljning av varorna till D i Tyskland är undantagen från skatteplikt. D gör ett gemenskapsinternt förvärv i Tyskland. S2:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 23 Omsättning av varor till annat EG-land. Fakturan: D:s VAT-nummer anges i fältet Köparens VAT-nummer inklusive landkod, värdet kr anges i fältet Värde av varuleveranser. S2 anger sitt eget momsregistreringsnummer och D:s VAT-nummer. 11

12 Exempel 6: Utländska köpare, leverans inom landet A i Sverige säljer en vara till det spanska företaget B som säljer varan vidare till det franska företaget C som säljer varan vidare till det svenska företaget D. Varan levereras inom Sverige från A till D. Priset är i samtliga fall kr exklusive moms. Exempel 7: Omsättning av vara utanför EG S i Sverige säljer en vara till F i Finland för kr. Varan transporteras från Sverige till Estland. Eftersom varan levereras utanför EG är det ingen EGleverans. För såväl S som F är det fråga om en exportomsättning, grundad på samma dokumentation. S ska inte debitera moms i sin faktura. SVERIGE SPANIEN FRANKRIKE SVERIGE FINLAND ESTLAND Gräns mot tredje land Eftersom varan inte lämnar Sverige är samtliga försäljningar omsättningar inom landet. Svensk moms ska redovisas i samtliga led. Eftersom någon gränsöverskridande varutransport inte har skett, är det inte fråga om gemenskapsinterna förvärv för någon av de inblandade parterna. Såväl det spanska som det franska företaget är skattskyldiga i Sverige. De ska ombudsregistreras till moms i Sverige (Skattemyndigheten i Stockholm, skattekontor riks) och redovisa försäljningarna i svenska deklarationer. S:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 21 Omsättning av varor utanför EG (export). Ingen redovisning. Samtliga säljare i exemplet: Deklarationen: kr anges på rad 32 Utgående moms, kr anges på rad 11 Momspliktig omsättning inom Sverige. Fakturan: Ingen redovisning. Det egna svenska momsregistreringsnumret anges. 12

13 Exempel 8: Köpare i tredje land, leverans inom EG S i Sverige säljer varor för kr exklusive moms till P i Polen. P säljer varorna vidare till D i Tyskland. S och P är momsregistrerade i respektive hemland. Varorna sänds från Sverige till D i Tyskland. Exempel 9: Försäljning till annat EG-land, varan levereras från tredje land S i Sverige säljer en vara till D i Tyskland för kr. Varan transporteras direkt från tillverkaren A i USA till D i Tyskland. SVERIGE TYSKLAND POLEN SVERIGE TYSKLAND USA Gräns mot tredje land Gräns mot tredje land S försäljning till P är inte export eftersom varan inte sänds till ett tredje land (land utanför EG:s skatteområde). Varan kan inte säljas utan moms i Sverige om förvärvaren P inte är momsregistrerad i ett annat EG-land än Sverige. S ska redovisa svensk moms. P kan begära återbetalning av den svenska momsen via Särskilda skattekontoret i Ludvika. S:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 32 Utgående moms, kr anges på rad 11 Momspliktig omsättning inom Sverige. Ingen redovisning. Varan är inte omsatt i Sverige. Omsättningen betraktas därför som exportomsättning. S:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 21 Omsättning av varor utanför EG (export). Ingen redovisning. T torde vara skyldig att lämna tulldeklaration och betala s.k. importmoms enligt tyska regler (den tyska tullmyndigheten kan lämna närmare information). Förvärvspriset från den svenske säljaren S ska ligga till grund för beskattningsunderlaget ( senaste omsättning ). 13

14 Exempel 10: Försäljning till juridisk person i annat EG-land S i Sverige säljer en maskin för kr exklusive moms till T kommun i Tyskland. T kommun åberopar inget VAT-nummer. Maskinen levereras från Sverige. Eftersom det inte framgår att T kommun är momsregistrerad i annat EG-land, ska omsättningen beskattas i Sverige. S ska debitera och redovisa moms för försäljningen. S:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 32 Utgående moms, kr anges på rad 11 Momspliktig omsättning inom Sverige. Ingen redovisning. En juridisk person i annat EG-land, vars verksamhet inte medför skattskyldighet till moms, kan ändå, om dennes förvärv av varor från andra överstiger ett i hans hemland fastställt tröskelvärde, vara skattskyldig till moms och skyldig att registrera sig i landet i fråga. Detta kan dock inte förutsättas av säljaren, vilken alltså för att kunna sälja utan moms måste kunna visa att köparen är momsregistrerad. Exempel 11: Försäljning till privatperson i annat EG-land S i Sverige säljer varor till en privatperson D i Danmark till det överenskomna priset kr. Varorna transporteras till Danmark. Beskattningskonsekvenserna blir desamma som i exempel 10 med den skillnaden att det överenskomna försäljningspriset får anses inkludera moms. Skattesatsen antas vara 25 % och skattebeloppet är då 600 kr (25 % av priset exkl. skatt kr är 600 kr, = Skatten är alltså 20 % av försäljningspriset.). S:s redovisning: Deklarationen: 600 kr anges på rad 32 Utgående moms, kr anges på rad 11 Momspliktig omsättning inom Sverige. Ingen redovisning. Observera att S kan vara skattskyldig till moms och skyldig att registrera sig i landet i fråga om S:s försäljning till inte momsregistrerade köpare i ett annat EG-land än Sverige överstiger ett i det landet fastställt tröskelvärde, s.k. distansförsäljning. I sådant fall anses varan omsatt i det andra landet och omsättningen ska i stället beskattas och deklareras enligt reglerna i landet i fråga. Exempel 12: Försäljning av nytt transportmedel S i Sverige säljer en ny bil (enligt mervärdesskattelagens särskilda definition) till privatpersonen D i Danmark för kr exklusive moms. D hämtar själv bilen i Sverige. Eftersom det är fråga om försäljning av ett nytt transportmedel till en privatperson i ett annat EG-land, för vilket särskilda regler gäller, är försäljningen skattefri här. Skatten ska i stället betalas av köparen i det land där bilen stadigvarande ska användas. S:s redovisning: Deklarationen: kr anges på rad 12 Momsfri omsättning inom Sverige. Fakturan: Övrigt: Ingen redovisning. S anger i fakturan att det är fråga om ett nytt transportmedel. S ska sända en kopia av fakturan till Särskilda skattekontoret i Ludvika (postadress: Ludvika). 14

15 Sammanställning av VAT-nummer VAT-nummer i övriga EU-länder Medlemsland VAT-nummer Antal tecken med landskod 1) utöver landskoden Belgien BE siffror Danmark DK siffror Finland FI siffror Frankrike FR siffror 2) Grekland EL siffror 3) (t.o.m. 1998) EL siffror 3) (fr.o.m. 1999) Irland IE9X99999X 8 tecken 4) Italien IT siffror Luxemburg LU siffror Nederländerna NL B99 12 tecken Portugal PT siffror Spanien ESX X 9 tecken 5) Storbritannien GB siffror GB siffror 6) GBGD999 5 tecken 7) GBHA999 5 tecken 8) Tyskland DE siffror 9) Österrike ATU tecken 10) Förklaringar 1) 9 = tecknet ska vara en siffra. X = tecknet ska vara en siffra eller en bokstav. Övriga tecken = tecknet utgör en fast del av numret. 2) Det första eller det andra tecknet efter landskoden kan undantagsvis i stället vara en bokstav (inte I eller O). 3) Landskoden är inte enligt ISO Tidigare 8-siffriga nummer ändras till 9-siffriga genom tillägg av en inledande nolla (t.ex. EL blir EL ). 4) Andra tecknet efter landskoden är en siffra eller en bokstav, det sista tecknet är alltid en bokstav (OBS! skillnaden mellan 1 och I samt mellan 0 och O). 5) Det första tecknet efter landskoden eller i vissa fall det sista tecknet eller båda dessa tecken är en bokstav. 6) Avser företag som ingår i s.k. mervärdesskattegrupp. 7) Avser myndigheter (Governmental Departments). 8) Avser health care institutions, numera normalt utbytta mot 9-siffriga nummer som inleds med siffrorna ) Betecknas Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ( USt-IdNr. ). 10) Första tecknet efter landskoden är alltid bokstaven U. Betecknas UID-Nr.. 15

16 Ring skattemyndighetens servicetelefon Vill du ha information eller beställa blanketter, broschyrer, personbevis, skattsedlar, skatteinbetalningskort? Då kan du ringa skattemyndighetens servicetelefon Vill du beställa en förteckning över de tjänster som servicetelefonen erbjuder? Ring , vänta på svar och slå sedan direktvalet Förteckningen hjälper dig att lättare hitta den tjänst du söker. Skattemyndigheten Besök vår webbplats på Internet: På webbplatsen finns samma utbud som i servicetelefonen. Dessutom finns bl.a. adresser till våra myndigheter, RSV:s föreskrifter och rekommendationer, de flesta av våra broschyrer och blanketter (många ifyllningsbara), svar på frågor, program för t.ex. skatteuträkning och beräkning av bilförmån samt annonser om kronofogdens försäljning av fastigheter. 16 INFORMATION FRÅN Skattemyndigheten RSV 557 utgåva 4. Utgiven av Riksskatteverket i juni 2000.

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version.

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version. Date 1 (5) Kodlista i Global Invoice V2 för momsundantag (2010) Från den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. Bakgrunden är införande av EG-rådets direktiv

Läs mer

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5 Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt...

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

4 Deklaration. 4.1 Allmänt

4 Deklaration. 4.1 Allmänt Deklaration, Avsnitt 4 63 4 Deklaration EG-rätt 4.1 Allmänt I 10 kap. SBL behandlas skyldighet att lämna deklaration. Preliminär självdeklaration tas upp i 1 8, skalbolagsdeklaration tas upp i 8 a 8 c,

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och regler för omvänd skattskyldighet 1 (5) Ny skattedeklaration Skatteverket har tagit fram en ny skattedeklaration som ska användas från och med 2007.

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Uppskov reavinst kvalificerade aktier i fåmansföretag Blankett K4C, sidan 1

Uppskov reavinst kvalificerade aktier i fåmansföretag Blankett K4C, sidan 1 Uppskov reavinst kvalificerade aktier i fåmansföretag Blankett K4C, sidan 1 Vilka ska lämna blanketten? Den som avyttrat kvalificerade aktier eller andelar (fortsättningsvis används endast ordet aktier)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Mervärdesskatt-Problematiken kring skönsbeskattning

Mervärdesskatt-Problematiken kring skönsbeskattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Angelica Kärrlid Mervärdesskatt-Problematiken kring skönsbeskattning Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Christina Moëll Ämnesområde Skatterätt Termin VT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 12 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 10 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 Målnummer: 6003-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-23 Rubrik: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Enskild Firma Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Enskild Firma har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 459 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

11 Beskattningsland tjänster

11 Beskattningsland tjänster Beskattningsland tjänster Avsnitt 11 239 11 Beskattningsland tjänster 11.1 Allmänt Avsnittet inleds med en allmän beskrivning av förutsättningarna vid bestämmande av beskattningsland för tjänster och en

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

11 Beskattningsland tjänster

11 Beskattningsland tjänster Beskattningsland tjänster, Avsnitt 11 241 11 Beskattningsland tjänster 11.1 Allmänt Avsnittet inleds med en allmän beskrivning av förutsättningarna vid bestämmande av beskattningsland för tjänster och

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2001:516 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

14 Återbetalning av skatt till icke skattskyldiga

14 Återbetalning av skatt till icke skattskyldiga Återbetalning av skatt till icke skattskyldiga, Avsnitt 14 255 14 Återbetalning av skatt till icke skattskyldiga 14.1 Allmänt Rätt till återbetalning av ingående moms kan under vissa förutsättningar föreligga

Läs mer

Importmoms till Skatteverket

Importmoms till Skatteverket Importmoms till Skatteverket Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i

Läs mer

Importmoms till Skatteverket. Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket

Importmoms till Skatteverket. Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Importmoms till Skatteverket Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 14 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt Remiss Fi2011/3586 REGERINGSKANSL1ET 2011-08-29 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 E-post

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag Examensarbete 20 poäng Christina Moell Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Moms- och arbetsgivardeklarationer

Moms- och arbetsgivardeklarationer 2014 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur du redovisar och betalar moms, arbets givar avgifter och avdragen skatt. Lämna gärna moms- och arbetsgivardeklara

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 2011 Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 Jennifer Fors Åbo Akademi 5/4/2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Introduktion... 1 2 Momskoder... 1 2.1 Affärsverksamhetsprojekt...

Läs mer

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken Deloitte AB Box 386, Hjälmaregatan3 201 23 Malmö Sverige Tel: + 46 40 669 61 00 Fax: +46 40 23 68 80 Memo Datum: 30 november 2006 Till: Från: Ärende: Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor i n g v a r h å k a n s s o n Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer