ETT FUNGERANDE EUROPA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT FUNGERANDE EUROPA"

Transkript

1 ETT FUNGERANDE EUROPA År 2014 får vi möjlighet att vara med och påverka Europas framtid i en avgörande tid för vår del av världen. Hur du väljer att rösta i det här valet kan antingen försvaga Europa eller stärka det. Europas liberaler vill bygga ett starkare Europa som kan bevara våra gemensamma intressen och värderingar. Vi vill se ett Europa med inflytande på världsscenen. Vi vill se ett Europa där vi främjar ekonomin och skapar fler jobb. Vi vill se ett öppnare och mer ansvarstagande Europa. Ett Europa som värnar om medborgarnas säkerhet. Ett Europa som grundar sig på jämlikhet och tolerans, med stabila medborgerliga fri- och rättigheter. Ett Europa byggt på en tydlig demokrati och medborgarnas vilja. Ett Europa som leder kampen mot klimatförändringarna. Ett Europa som fungerar för oss alla. Liberalerna vill se ett Europa som skapar förtroende, inte rädsla - som främjar välfärd och enighet, inte motsättningar. Medborgerliga fri- och rättigheter är grundstenarna för ett liberalt Europa, och en anledning till varför många andra runt om i världen ser den Europeiska modellen som en förebild att sträva efter. Medborgerliga fri- och rättigheter är viktiga grundstenar för vår välfärd och vi behöver skydda dessa när de hotas. Vi vill se ett Europa där individuella val respekteras och uppmuntras, där löftet om att alla har rätt att kunna förbättra sina liv också hålls.

2 2 2 I vår politik fokuserar vi på hur man bättre kan bemöta den allvarliga ekonomiska krisen som härjar runtom i Europa. Konjunkturnedgången och den rekordhöga arbetslösheten, inte minst bland unga, hotar vårt framtida samhälle på lång sikt. För att få ett stabilt och gynnsamt Europa måste vi skapa en bättre politik. Vi tror på ett Europa som tar ansvar för sina medborgare och arbetar för allas bästa. Europas liberaler har en beprövad politik för ett mer ansvarstagande, öppet och effektivt Europa. Vi kommer att fortsätta att följa strategier och vidta åtgärder som syftar till att ta oss ur den rådande krisen och skapa långsiktig tillväxt. Vi tror på konkurrens, att ta bort handelshinder och skapa en effektiv reglering av marknaden. Vi vill fortsätta motverka protektionism och statlig inblandning som minskar framväxten av nya jobb och förhindrar tillväxt på regional, nationell och europeisk nivå. Skapa arbeten och möjligheter Liberala lösningar har bevisligen bidragit till att skapa nya arbeten och förbättra människors liv. Med ditt stöd kan vi göra ännu mer. Vi tror på styrkan och framgången med Europas inre marknad som har skapat miljontals jobb. Vi prioriterar slutförandet och utvidgningen av den inre marknaden, inte minst när det gäller tjänster, att hitta och skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och mer innovation samt att höja konkurrensen inom EU. Att ta bort överflödiga nationella bestämmelser och gränskontroller samt att säkerställa fri rörlighet för arbetstagare har hjälpt företag att bli mer stabila och konkurrenskraftiga på marknaden. Dock finns det mycket mer som kan och bör göras för att den inre marknaden ska bli fullständig och för att det ska bli enklare att driva företag i Europa. Vi kommer att förstärka den inre marknaden inom energi, den digitala marknaden, finansiella tjänster, transport såväl som hälso- och sjukvårdssektorn, samtidigt som vi ytterligare underlättar den fria rörligheten för tjänster och arbetstagare: Vi kommer att arbeta för ett fritt handelsavtal mellan Europa och USA som kan stärka den europeiska ekonomin med över 100 miljarder euro per år. Vi kommer även att eftersträva fria handelsavtal med andra stora ekonomiska regioner. Små och medelstora företag skapar välstånd inom Europa. Vi vill göra det lättare att skapa arbetstillfällen genom mer lätttillgängliga finansieringsmöjligheter och enklare regler för investeringsfonder. På så vis kan vi främja nya och innovativa verksamheter över hela Europa, vilket i sin tur ger en möjlighet för unga företagare att etablera sig. EU måste bli ledande inom nystartade företag och nya innovativa teknikföretag.

3 3 Den digitala ekonomin är ytterst viktig för arbetsmarknaden. Vi tänker arbeta för att skapa en modern ekonomi som erbjuder e-tjänster för en enklare vardag, som stimulerar näthandeln genom ökad tillgång till snabb Internetuppkoppling, säkerställer ett öppet Internet, eftersträvar nätneutralitet och skapar en verklig inre marknad inom telekommunikation. Med det innefattas bl.a. att avgifterna för mobiltelefonsamtal och dataroaming ska slopas år 2016, liksom orimliga priser för att ringa och skicka sms mellan olika länder. Vi stödjer upprättandet av fördelaktiga finans- och beskattningsramar som kan uppmuntra folk att starta nya företag. Vi ska välkomna investeringar i Europa. Enligt oss är arbetslösheten den största sociala och ekonomiska krisen som Europa står inför idag, speciellt den bland unga. Valet till Europaparlamentet måste handla om att identifiera vilka möjligheter som finns till sysselsättning och utbildning, vilket är den största frågan för de förtroendevalda ALDE-ledamöterna inom Europaparlamentet. Lärlingsbevis och universitetsexamina måste godkännas mellan de olika länderna. Varvad utbildning mellan länderna, både inom unversitets- och yrkesutbildningar måste främjas. Vi stödjer tanken om en femte frihet ; fri rörlighet av kunskap, vilket innebär att studenter, akademiker och forskare har större rörlighet mellan medlemsstaterna. Tanken är att det ska uppmuntra till nya uppfinningar och vetenskapliga upptäckter. Genom att övergå till en mer hållbar utveckling genom ett utsläppssnålt samhälle som är både resurseffektivt och konkurrenskraftigt och genom att satsa mer på förnybar energi, kan vi skapa nya jobb och gör oss mindre bundna till att importera energi. Vi tänker arbeta för ett fungerande system för handel med utsläppsrätter som ska minska koldioxidutsläppen, och framhäva det som en drivkraft för innovation och energisnåla lösningar. En effektiv och välfungerande koldioxidmarknad är ett kraffullt redskap för att minska växthuseffekten på ett kostnadseffektivt sätt. Bland annat vill vi investera i ett elnät som sträcker sig över hela Europa och bygga ännu mer förnybara energikällor. Vi tänker föreslå långsiktiga och stabila politiska ramar som främjar energioch resurseffektivitet. För att detta ska fungera måste medlemsländerna samarbeta med EU för att öka energieffektiviteten, avlägsna koldioxiden från energiutvinningen, utveckla koldioxiduppsamling och lagringsteknik, främja återvinning, återanvändning och effektivitet i användandet av våra naturresurser samt att avveckla miljöfarliga subventioner som till exempel de som finns för framtagning och förbrukning av fossila bränslen. Vi ställer oss positiva till att förflytta EU-stödet av struktur- och sammanhållningsfonderna till forskning och investeringar i framtidsorienterade områden, såsom förnybara energikällor.

4 4 Samtidigt som de här nya jobbmöjligheterna skapas kan vi säkerställa en miljömässig och ekologisk hållbarhet för framtida generationer. Ekonomiska omprioriteringar Vi måste omvärdera hela budgetprocessen. Vi tror att en bredare och mer strategisk målsättning bäst kan avgöra hur vi bör spendera våra pengar. Vi kräver en omfattande reform av unionens ekonomiska system, avseende både intäkter och utgifter, för att säkerställa att inga länder ger oproportionerliga bidrag. I budgetbesluten bör hänsyn tas till hur man bäst kan öka antalet arbeten, och förbättra människors liv och den sociala välfärden. Budgeten måste vara tillväxtorienterad. Vi måste fokusera på innovation, forskning och utveckling, och stödja framväxten av bättre utbildningar. Liberalerna arbetar för att förvalta dina pengar på bästa sätt genom att fortsätta dra ner på administrativa kostnader, och leder kampen för att Europaparlamentet ska få ett enda säte. Den ursprungliga målsättningen med att förbättra människors vardag har blivit överskuggad av överdriven byråkrati. Slösaktiga subventioner måste upphävas. Vi ska arbeta för verkliga och grundläggande ändringar i den kommande EU-budgeten så att den kommer dig till del i högre grad. EU-medlen måste användas till att skapa arbetstillfällen och inte att ersätta inkomster. Vi vill minska och förenkla EU-regler för att de ska bli lättare att applicera och införliva, och därmed kan undvika slöseri och misstag. Medlemsstaterna bör tillhandahålla deklarationer som visar att EU-medlen inte enbart spenderas lagligt utan också tillför ett mervärde. EU:s strukturfonder måste inriktas på att skapa mer innovation och fler jobb, i synnerhet jobb för unga. EU-fonderna borde även användas till forskning, vilket ger en värdeökning och nya verktyg till forskare, doktorander och universitet. Tillgången till finansiering som är avsatt till att förbättra människors liv måste vara tidsbegränsad och rätten därtill ska förloras om målen inte uppnås inom en viss tidsram. Vi tänker arbeta för en hållbar ekonomi som tar hänsyn till miljön. Över 40 miljarder Euro spenderas årligen på jordbrukssubventioner. Subventioner i andra länder förstör Europas jordbrukares möjligheter att verka på lika villkor. Vi vill se en global minskning av stödmekanismer och en vidare modernisering av den gemensamma

5 5 jordbrukspolitiken för att uppnå större effektivitet och agera på mer marknadsmässiga principer. Liberalerna är positiva till att jordbrukssubventioner gradvis minskas. Vi vill även poängtera att de allmänna reglerna om förbud mot statligt stöd till nationella industrier, företag och produkter även bör gälla den gemensamma jordbrukspolitiken. På så sätt förhindrar vi en åternationalisering av jordbrukssubventioner. Vårt mål är att kunna garantera en öppnare och mindre byråkratisk implementering av den gemensamma jordbrukspolitiken. EUmedel måste användas till att skapa nya jobb, upprätthålla livsmedelsförsörjning och säkra livsmedel i alla medlemsländerna. Jordbrukssubventioner i andra länder bidrar till snedvridna konkurrensvillkor för de europeiska jordbrukarna. Vi vill se en global minskning av jordbruksstöd, och att den gemensamma jordbrukspolitiken ska moderniseras ytterligare i syfte att bli effektivare och mer marknadsorienterad. Vi stödjer en jordbrukspolitik som balanseras mellan tre grundstenar: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det hjälper bönderna att kunna producera mer med mindre resurser. Vi tänker säkerställa att familjejordbruk och människor på landsbygden som bevarar landskapen och uppmuntrar till miljövänlig ekoturism får en rättvis andel av den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi tänker förflytta EU-stödet från jordbrukssubventioner till moderna och miljövänliga jordbrukstekniker som underlättar livsmedelsproduktion och hållbar boskapshållning, samtidigt som de hjälper lokala samhällen. Vi stödjer investeringar i forskning, modern teknik och hur de överförs i praktiken till alla områden inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling. Europas liberaler har drivit reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, i synnerhet för att få slut på att fisk kastas överbord och för att sprida ut beslutsfattandet. Återupprätta stabila ekonomier Liksom alla europeiska medborgare förväntas ha god kontroll på hushållskassan och inte spendera mer än vad vi tjänar, måste vi också säkerställa att vi har sunda offentliga finanser. Vi vill se en union där villkoren för stabilitetspakten följs både av EU och medlemsländerna. Det enda sättet att bevara valutaunionen är att kombinera solidaritet med ett stabilt budgetansvar. En sådan solidaritet är beroende av en budgetdisciplin som inte innebär några moraliska risker eller minskar ekonomiska incitament till hälsosamma offentliga finanser.

6 6 Det räcker inte med att acceptera de här principerna. Vi tänker fortsätta att vara drivande när det gäller att ställa de som struntar i reglerna till svars. Vi tänker arbeta för en snabb implementering av en bankunion inom euroområdet, med en gemensam rättslig grund för övervakning och avveckling av banker. Vi tänker ta fram en gemensam mekanism för att avveckla konkursdrabbade banker så att skattebetalarna inte får stå för kostnaderna. Vi tänker även ta fram bättre kontrollmekanismer och mer automatiska sanktioner om stabilitets- och tillväxtpakten bryts. Vi vill att alla medlemsländer, både inom och utanför euroområdet ska vara fullständigt informerade om unionens beslutsfattande i ekonomiska frågor som rör oss alla, eftersom vår ekonomiska framtid är oskiljaktigt sammanbunden. Vi är positiva till skattekonkurrensen, är vi övertygade om att vi måste göra ännu mer för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Starkare globalt och tryggare hemma En del vill poängtera och utforska skillnaderna mellan länderna, men vi anser att delade värderingar och enighet hjälper oss att försvara våra gemensamma intressen globalt och våra individuella rättigheter på hemmaplan. Vår styrka hjälper oss att skapa arbeten och förbättra människors vardag, både i och utanför Europa. Vi tänker kämpa för de mänskliga rättigheterna och skydda utsatta, både inom EU och utanför våra gränser. Vi liberaler anser att en utvidgning av EU förblir ett av de viktigaste verktygen i vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Vi tänker utveckla EU:s samarbeten och förstärka EU-politiken när det gäller rättsligaoch inrikes frågor, i synnerhet för att bekämpa organiserad brottslighet. Vi välkomnar det nya gemensamma europeiska asylsystemet, men arbetar vidare med att utveckla lagliga och säkra vägar till EU för asylsökande med hjälp av vidarebosättning och viseringar av humanitära skäl. På det sättet kan vi eliminera marknaden för människosmuggling och motverka tragiska dödsfall i Medelhavet. Vi tänker å ena sidan arbeta för ett Europa som tar emot talanger och idéer från människor som vill och kan bidra till arbetstillväxt och framgång, men vi vill å andra sidan införa ett system som förebygger irreguljär migration. Vi tänker eftersträva en gemensam politik för it-säkerhet som kan förbättra medlemsstaternas förmåga att skydda vår integritet och ekonomi.

7 7 För att vi ska kunna förespråka införandet av lagar och personliga friheter på ett trovärdigt sätt i andra länder, måste vi kunna garantera samma rättigheter på hemmaplan. Vi tänker fortsätta kämpa för ett fullständigt skydd av de mänskliga rättigheterna och leda kampen mot all typ av diskriminering. Vi tänker arbeta för framtagandet av en mekanism som bevakar övergrepp mot de grundliga och medborgerliga fri- och rättigheterna inom EU, och vidta sanktioner när det sker som grundar sig på opartiska bedömningar utan politisk inblandning. Europa borde vara världsledande inom dataskydd. All tillgång till EU-medborgarnas personliga uppgifter bör föregås av en rättslig prövning. I dagens globaliserade värld kan inget EU-land på egen hand hantera de hot och utmaningar som vi ställs inför. EU-medborgarna förväntar sig att EU och dess medlemsländer står enade, agerar gemensamt och gör en märkbar insats när det gäller globala frågor. Världen blir mer och mer invecklad och instabil. Europa måste förlita sig mer på sina egna resurser inom säkerhet och militär kapacitet. Vi behöver skapa ett bättre system för sammanslagning och gemensamt utnyttjande av sådana förmågor för att kunna använda dem på bästa sätt. Det skulle ge oss en snabbare hantering av internationella kriser, vilket kampen mot sjöröveri är ett bevis på. Vi arbetar med skapa ett närmare samarbete mellan EU och NATO. Vi kommer fortsätta att stödja demokratiska och ekonomiska reformer i våra grannländer. Välmående demokratier vid våra gränser säkerställer ett tryggare EU. Vi ger ett starkt stöd till det nya fokuset som lagts på mänskliga rättigheter i EU:s utrikespolitik. Vi vill öka EU:s inflytande i internationella frågor genom att etablera ett gemensamt europeiskt mandat i FN:s säkerhetsråd och andra organisationer, samt genom att sammanföra medlemsländerna inom euroområdet som en enda enhet inom IMF. Vi anser att EU bör förstärka civilsamhällets förmåga att hantera kriser och utnyttja erfarenheten som finns när det gäller att säkerställa stabilitet, införa lagar och principer om god förvaltning. Ett mer effektivt och öppet Europa Den ekonomiska krisen har drivit EU till att genomföra åtgärder som ligger på gränsen för vad Lissabonfördraget tillåter. Under Europaparlamentets kommande mandatperiod stödjer vi krav på en konvention för att utveckla unionen i en mer demokratisk riktning. Vi

8 8 menar att EU-politikerna med ett ökat ansvar kan erbjuda mer användbara och effektiva resultat. EU och dess institutioner behöver vara mer öppna och mindre byråkratiska. Vi tänker därför fortsätta arbeta för att förenkla EU-regler och göra dem mindre betungande. Vi förespråkar att beslut bör tas på en lämplig lokal, regional, nationell eller europeisk nivå, beroende på vad är bäst för medborgarna. I och med Lissabonfördraget har nationella regeringar inkluderats allt mer i de politiska förhandlingarna. För att stärka subsidiaritetsprinciperna ytterligare föreslår ALDE en modell där Europaparlamentet årligen utvärderar kommissionens arbetsprogram, för att se till att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna följs som de ska. Vi vill att EU-kommissionen ska bli mer effektivt genom att arbetsmetoderna omformuleras grundligt vid kollegiet och att ansvarsområdena minskas. Vi stödjer den pågående omstruktureringen av vissa delar i EU-administrationen, som till exempel regionkommittén, som görs för att kontrollera att alla delar bidrar med en märkbar skillnad i beslutsfattandet och att en öppen, smidig och effektiv arbetsprocess tillämpas inom unionen. Vi vill behålla möjligheten att kunna avskaffa administrativa strukturer som inte uppfyller dessa kriterier, såsom den ekonomiska och sociala kommittén. Vi kräver en genomgång av alla befintliga EU-organ. De som inte tillför något märkbart mervärde bör avskaffas. Vi anser inte att en olika takt för EU-integrering utgör något hot för sammanhållningen inom unionen, så länge andra länder får möjlighet att integrera sig ytterligare och gå med i dessa samarbeten om och när de så vill. Europaparlamentet bör endast ha ett säte. Vi är för att man tar ett demokratiskt krafttag om EU, där både de nationella och europeiska parlamenten är mer delaktiga i beslutsfattandet. Vi vill också se mer öppenhet i samband med förhandlingar och omröstningar inom rådet. EU måste bli starkare, enklare och mer demokratiskt. Hjälp oss att uppnå våra mål genom att ge oss din röst.

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

FDP. Svensk. Rösta den 22 September.

FDP. Svensk. Rösta den 22 September. FDP Svensk Rösta den 22 September. Fyra goda år för Tyskland Tillsammans kan vi skapa något stort Den individuella friheten är grunden och kärnan i liberal politik. Vi, de liberala, skapar förutsättningar

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar.

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar. EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS RUE ROYALE 45 1000 BRUSSELS TEL: 32 2 250 10 80 FAX : 32 2 250 10 99 E-MAIL : EPSU@EPSU.ORG EPSU:s ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläppsrätter

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Europaforum norra Sverige välkomnar den nya

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program Internationelltoch säkerhetspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.10.2012 PE497.932v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5 Eva Joly (PE497.792v01-00) Belo Monte-dammprojektet i Brasilien AM\915933.doc PE497.932v01-00 Förenade

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ella Bohlin, Toppkandidat Göran Hägglund, Partiledare Vår vision för ett tryggt Europa Vi står för ett tryggt och enat Europa.

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam 2011-01-17 EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam Följande synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik, som svar på Europeiska kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten,

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer