ETT FUNGERANDE EUROPA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT FUNGERANDE EUROPA"

Transkript

1 ETT FUNGERANDE EUROPA År 2014 får vi möjlighet att vara med och påverka Europas framtid i en avgörande tid för vår del av världen. Hur du väljer att rösta i det här valet kan antingen försvaga Europa eller stärka det. Europas liberaler vill bygga ett starkare Europa som kan bevara våra gemensamma intressen och värderingar. Vi vill se ett Europa med inflytande på världsscenen. Vi vill se ett Europa där vi främjar ekonomin och skapar fler jobb. Vi vill se ett öppnare och mer ansvarstagande Europa. Ett Europa som värnar om medborgarnas säkerhet. Ett Europa som grundar sig på jämlikhet och tolerans, med stabila medborgerliga fri- och rättigheter. Ett Europa byggt på en tydlig demokrati och medborgarnas vilja. Ett Europa som leder kampen mot klimatförändringarna. Ett Europa som fungerar för oss alla. Liberalerna vill se ett Europa som skapar förtroende, inte rädsla - som främjar välfärd och enighet, inte motsättningar. Medborgerliga fri- och rättigheter är grundstenarna för ett liberalt Europa, och en anledning till varför många andra runt om i världen ser den Europeiska modellen som en förebild att sträva efter. Medborgerliga fri- och rättigheter är viktiga grundstenar för vår välfärd och vi behöver skydda dessa när de hotas. Vi vill se ett Europa där individuella val respekteras och uppmuntras, där löftet om att alla har rätt att kunna förbättra sina liv också hålls.

2 2 2 I vår politik fokuserar vi på hur man bättre kan bemöta den allvarliga ekonomiska krisen som härjar runtom i Europa. Konjunkturnedgången och den rekordhöga arbetslösheten, inte minst bland unga, hotar vårt framtida samhälle på lång sikt. För att få ett stabilt och gynnsamt Europa måste vi skapa en bättre politik. Vi tror på ett Europa som tar ansvar för sina medborgare och arbetar för allas bästa. Europas liberaler har en beprövad politik för ett mer ansvarstagande, öppet och effektivt Europa. Vi kommer att fortsätta att följa strategier och vidta åtgärder som syftar till att ta oss ur den rådande krisen och skapa långsiktig tillväxt. Vi tror på konkurrens, att ta bort handelshinder och skapa en effektiv reglering av marknaden. Vi vill fortsätta motverka protektionism och statlig inblandning som minskar framväxten av nya jobb och förhindrar tillväxt på regional, nationell och europeisk nivå. Skapa arbeten och möjligheter Liberala lösningar har bevisligen bidragit till att skapa nya arbeten och förbättra människors liv. Med ditt stöd kan vi göra ännu mer. Vi tror på styrkan och framgången med Europas inre marknad som har skapat miljontals jobb. Vi prioriterar slutförandet och utvidgningen av den inre marknaden, inte minst när det gäller tjänster, att hitta och skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och mer innovation samt att höja konkurrensen inom EU. Att ta bort överflödiga nationella bestämmelser och gränskontroller samt att säkerställa fri rörlighet för arbetstagare har hjälpt företag att bli mer stabila och konkurrenskraftiga på marknaden. Dock finns det mycket mer som kan och bör göras för att den inre marknaden ska bli fullständig och för att det ska bli enklare att driva företag i Europa. Vi kommer att förstärka den inre marknaden inom energi, den digitala marknaden, finansiella tjänster, transport såväl som hälso- och sjukvårdssektorn, samtidigt som vi ytterligare underlättar den fria rörligheten för tjänster och arbetstagare: Vi kommer att arbeta för ett fritt handelsavtal mellan Europa och USA som kan stärka den europeiska ekonomin med över 100 miljarder euro per år. Vi kommer även att eftersträva fria handelsavtal med andra stora ekonomiska regioner. Små och medelstora företag skapar välstånd inom Europa. Vi vill göra det lättare att skapa arbetstillfällen genom mer lätttillgängliga finansieringsmöjligheter och enklare regler för investeringsfonder. På så vis kan vi främja nya och innovativa verksamheter över hela Europa, vilket i sin tur ger en möjlighet för unga företagare att etablera sig. EU måste bli ledande inom nystartade företag och nya innovativa teknikföretag.

3 3 Den digitala ekonomin är ytterst viktig för arbetsmarknaden. Vi tänker arbeta för att skapa en modern ekonomi som erbjuder e-tjänster för en enklare vardag, som stimulerar näthandeln genom ökad tillgång till snabb Internetuppkoppling, säkerställer ett öppet Internet, eftersträvar nätneutralitet och skapar en verklig inre marknad inom telekommunikation. Med det innefattas bl.a. att avgifterna för mobiltelefonsamtal och dataroaming ska slopas år 2016, liksom orimliga priser för att ringa och skicka sms mellan olika länder. Vi stödjer upprättandet av fördelaktiga finans- och beskattningsramar som kan uppmuntra folk att starta nya företag. Vi ska välkomna investeringar i Europa. Enligt oss är arbetslösheten den största sociala och ekonomiska krisen som Europa står inför idag, speciellt den bland unga. Valet till Europaparlamentet måste handla om att identifiera vilka möjligheter som finns till sysselsättning och utbildning, vilket är den största frågan för de förtroendevalda ALDE-ledamöterna inom Europaparlamentet. Lärlingsbevis och universitetsexamina måste godkännas mellan de olika länderna. Varvad utbildning mellan länderna, både inom unversitets- och yrkesutbildningar måste främjas. Vi stödjer tanken om en femte frihet ; fri rörlighet av kunskap, vilket innebär att studenter, akademiker och forskare har större rörlighet mellan medlemsstaterna. Tanken är att det ska uppmuntra till nya uppfinningar och vetenskapliga upptäckter. Genom att övergå till en mer hållbar utveckling genom ett utsläppssnålt samhälle som är både resurseffektivt och konkurrenskraftigt och genom att satsa mer på förnybar energi, kan vi skapa nya jobb och gör oss mindre bundna till att importera energi. Vi tänker arbeta för ett fungerande system för handel med utsläppsrätter som ska minska koldioxidutsläppen, och framhäva det som en drivkraft för innovation och energisnåla lösningar. En effektiv och välfungerande koldioxidmarknad är ett kraffullt redskap för att minska växthuseffekten på ett kostnadseffektivt sätt. Bland annat vill vi investera i ett elnät som sträcker sig över hela Europa och bygga ännu mer förnybara energikällor. Vi tänker föreslå långsiktiga och stabila politiska ramar som främjar energioch resurseffektivitet. För att detta ska fungera måste medlemsländerna samarbeta med EU för att öka energieffektiviteten, avlägsna koldioxiden från energiutvinningen, utveckla koldioxiduppsamling och lagringsteknik, främja återvinning, återanvändning och effektivitet i användandet av våra naturresurser samt att avveckla miljöfarliga subventioner som till exempel de som finns för framtagning och förbrukning av fossila bränslen. Vi ställer oss positiva till att förflytta EU-stödet av struktur- och sammanhållningsfonderna till forskning och investeringar i framtidsorienterade områden, såsom förnybara energikällor.

4 4 Samtidigt som de här nya jobbmöjligheterna skapas kan vi säkerställa en miljömässig och ekologisk hållbarhet för framtida generationer. Ekonomiska omprioriteringar Vi måste omvärdera hela budgetprocessen. Vi tror att en bredare och mer strategisk målsättning bäst kan avgöra hur vi bör spendera våra pengar. Vi kräver en omfattande reform av unionens ekonomiska system, avseende både intäkter och utgifter, för att säkerställa att inga länder ger oproportionerliga bidrag. I budgetbesluten bör hänsyn tas till hur man bäst kan öka antalet arbeten, och förbättra människors liv och den sociala välfärden. Budgeten måste vara tillväxtorienterad. Vi måste fokusera på innovation, forskning och utveckling, och stödja framväxten av bättre utbildningar. Liberalerna arbetar för att förvalta dina pengar på bästa sätt genom att fortsätta dra ner på administrativa kostnader, och leder kampen för att Europaparlamentet ska få ett enda säte. Den ursprungliga målsättningen med att förbättra människors vardag har blivit överskuggad av överdriven byråkrati. Slösaktiga subventioner måste upphävas. Vi ska arbeta för verkliga och grundläggande ändringar i den kommande EU-budgeten så att den kommer dig till del i högre grad. EU-medlen måste användas till att skapa arbetstillfällen och inte att ersätta inkomster. Vi vill minska och förenkla EU-regler för att de ska bli lättare att applicera och införliva, och därmed kan undvika slöseri och misstag. Medlemsstaterna bör tillhandahålla deklarationer som visar att EU-medlen inte enbart spenderas lagligt utan också tillför ett mervärde. EU:s strukturfonder måste inriktas på att skapa mer innovation och fler jobb, i synnerhet jobb för unga. EU-fonderna borde även användas till forskning, vilket ger en värdeökning och nya verktyg till forskare, doktorander och universitet. Tillgången till finansiering som är avsatt till att förbättra människors liv måste vara tidsbegränsad och rätten därtill ska förloras om målen inte uppnås inom en viss tidsram. Vi tänker arbeta för en hållbar ekonomi som tar hänsyn till miljön. Över 40 miljarder Euro spenderas årligen på jordbrukssubventioner. Subventioner i andra länder förstör Europas jordbrukares möjligheter att verka på lika villkor. Vi vill se en global minskning av stödmekanismer och en vidare modernisering av den gemensamma

5 5 jordbrukspolitiken för att uppnå större effektivitet och agera på mer marknadsmässiga principer. Liberalerna är positiva till att jordbrukssubventioner gradvis minskas. Vi vill även poängtera att de allmänna reglerna om förbud mot statligt stöd till nationella industrier, företag och produkter även bör gälla den gemensamma jordbrukspolitiken. På så sätt förhindrar vi en åternationalisering av jordbrukssubventioner. Vårt mål är att kunna garantera en öppnare och mindre byråkratisk implementering av den gemensamma jordbrukspolitiken. EUmedel måste användas till att skapa nya jobb, upprätthålla livsmedelsförsörjning och säkra livsmedel i alla medlemsländerna. Jordbrukssubventioner i andra länder bidrar till snedvridna konkurrensvillkor för de europeiska jordbrukarna. Vi vill se en global minskning av jordbruksstöd, och att den gemensamma jordbrukspolitiken ska moderniseras ytterligare i syfte att bli effektivare och mer marknadsorienterad. Vi stödjer en jordbrukspolitik som balanseras mellan tre grundstenar: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det hjälper bönderna att kunna producera mer med mindre resurser. Vi tänker säkerställa att familjejordbruk och människor på landsbygden som bevarar landskapen och uppmuntrar till miljövänlig ekoturism får en rättvis andel av den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi tänker förflytta EU-stödet från jordbrukssubventioner till moderna och miljövänliga jordbrukstekniker som underlättar livsmedelsproduktion och hållbar boskapshållning, samtidigt som de hjälper lokala samhällen. Vi stödjer investeringar i forskning, modern teknik och hur de överförs i praktiken till alla områden inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling. Europas liberaler har drivit reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, i synnerhet för att få slut på att fisk kastas överbord och för att sprida ut beslutsfattandet. Återupprätta stabila ekonomier Liksom alla europeiska medborgare förväntas ha god kontroll på hushållskassan och inte spendera mer än vad vi tjänar, måste vi också säkerställa att vi har sunda offentliga finanser. Vi vill se en union där villkoren för stabilitetspakten följs både av EU och medlemsländerna. Det enda sättet att bevara valutaunionen är att kombinera solidaritet med ett stabilt budgetansvar. En sådan solidaritet är beroende av en budgetdisciplin som inte innebär några moraliska risker eller minskar ekonomiska incitament till hälsosamma offentliga finanser.

6 6 Det räcker inte med att acceptera de här principerna. Vi tänker fortsätta att vara drivande när det gäller att ställa de som struntar i reglerna till svars. Vi tänker arbeta för en snabb implementering av en bankunion inom euroområdet, med en gemensam rättslig grund för övervakning och avveckling av banker. Vi tänker ta fram en gemensam mekanism för att avveckla konkursdrabbade banker så att skattebetalarna inte får stå för kostnaderna. Vi tänker även ta fram bättre kontrollmekanismer och mer automatiska sanktioner om stabilitets- och tillväxtpakten bryts. Vi vill att alla medlemsländer, både inom och utanför euroområdet ska vara fullständigt informerade om unionens beslutsfattande i ekonomiska frågor som rör oss alla, eftersom vår ekonomiska framtid är oskiljaktigt sammanbunden. Vi är positiva till skattekonkurrensen, är vi övertygade om att vi måste göra ännu mer för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Starkare globalt och tryggare hemma En del vill poängtera och utforska skillnaderna mellan länderna, men vi anser att delade värderingar och enighet hjälper oss att försvara våra gemensamma intressen globalt och våra individuella rättigheter på hemmaplan. Vår styrka hjälper oss att skapa arbeten och förbättra människors vardag, både i och utanför Europa. Vi tänker kämpa för de mänskliga rättigheterna och skydda utsatta, både inom EU och utanför våra gränser. Vi liberaler anser att en utvidgning av EU förblir ett av de viktigaste verktygen i vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Vi tänker utveckla EU:s samarbeten och förstärka EU-politiken när det gäller rättsligaoch inrikes frågor, i synnerhet för att bekämpa organiserad brottslighet. Vi välkomnar det nya gemensamma europeiska asylsystemet, men arbetar vidare med att utveckla lagliga och säkra vägar till EU för asylsökande med hjälp av vidarebosättning och viseringar av humanitära skäl. På det sättet kan vi eliminera marknaden för människosmuggling och motverka tragiska dödsfall i Medelhavet. Vi tänker å ena sidan arbeta för ett Europa som tar emot talanger och idéer från människor som vill och kan bidra till arbetstillväxt och framgång, men vi vill å andra sidan införa ett system som förebygger irreguljär migration. Vi tänker eftersträva en gemensam politik för it-säkerhet som kan förbättra medlemsstaternas förmåga att skydda vår integritet och ekonomi.

7 7 För att vi ska kunna förespråka införandet av lagar och personliga friheter på ett trovärdigt sätt i andra länder, måste vi kunna garantera samma rättigheter på hemmaplan. Vi tänker fortsätta kämpa för ett fullständigt skydd av de mänskliga rättigheterna och leda kampen mot all typ av diskriminering. Vi tänker arbeta för framtagandet av en mekanism som bevakar övergrepp mot de grundliga och medborgerliga fri- och rättigheterna inom EU, och vidta sanktioner när det sker som grundar sig på opartiska bedömningar utan politisk inblandning. Europa borde vara världsledande inom dataskydd. All tillgång till EU-medborgarnas personliga uppgifter bör föregås av en rättslig prövning. I dagens globaliserade värld kan inget EU-land på egen hand hantera de hot och utmaningar som vi ställs inför. EU-medborgarna förväntar sig att EU och dess medlemsländer står enade, agerar gemensamt och gör en märkbar insats när det gäller globala frågor. Världen blir mer och mer invecklad och instabil. Europa måste förlita sig mer på sina egna resurser inom säkerhet och militär kapacitet. Vi behöver skapa ett bättre system för sammanslagning och gemensamt utnyttjande av sådana förmågor för att kunna använda dem på bästa sätt. Det skulle ge oss en snabbare hantering av internationella kriser, vilket kampen mot sjöröveri är ett bevis på. Vi arbetar med skapa ett närmare samarbete mellan EU och NATO. Vi kommer fortsätta att stödja demokratiska och ekonomiska reformer i våra grannländer. Välmående demokratier vid våra gränser säkerställer ett tryggare EU. Vi ger ett starkt stöd till det nya fokuset som lagts på mänskliga rättigheter i EU:s utrikespolitik. Vi vill öka EU:s inflytande i internationella frågor genom att etablera ett gemensamt europeiskt mandat i FN:s säkerhetsråd och andra organisationer, samt genom att sammanföra medlemsländerna inom euroområdet som en enda enhet inom IMF. Vi anser att EU bör förstärka civilsamhällets förmåga att hantera kriser och utnyttja erfarenheten som finns när det gäller att säkerställa stabilitet, införa lagar och principer om god förvaltning. Ett mer effektivt och öppet Europa Den ekonomiska krisen har drivit EU till att genomföra åtgärder som ligger på gränsen för vad Lissabonfördraget tillåter. Under Europaparlamentets kommande mandatperiod stödjer vi krav på en konvention för att utveckla unionen i en mer demokratisk riktning. Vi

8 8 menar att EU-politikerna med ett ökat ansvar kan erbjuda mer användbara och effektiva resultat. EU och dess institutioner behöver vara mer öppna och mindre byråkratiska. Vi tänker därför fortsätta arbeta för att förenkla EU-regler och göra dem mindre betungande. Vi förespråkar att beslut bör tas på en lämplig lokal, regional, nationell eller europeisk nivå, beroende på vad är bäst för medborgarna. I och med Lissabonfördraget har nationella regeringar inkluderats allt mer i de politiska förhandlingarna. För att stärka subsidiaritetsprinciperna ytterligare föreslår ALDE en modell där Europaparlamentet årligen utvärderar kommissionens arbetsprogram, för att se till att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna följs som de ska. Vi vill att EU-kommissionen ska bli mer effektivt genom att arbetsmetoderna omformuleras grundligt vid kollegiet och att ansvarsområdena minskas. Vi stödjer den pågående omstruktureringen av vissa delar i EU-administrationen, som till exempel regionkommittén, som görs för att kontrollera att alla delar bidrar med en märkbar skillnad i beslutsfattandet och att en öppen, smidig och effektiv arbetsprocess tillämpas inom unionen. Vi vill behålla möjligheten att kunna avskaffa administrativa strukturer som inte uppfyller dessa kriterier, såsom den ekonomiska och sociala kommittén. Vi kräver en genomgång av alla befintliga EU-organ. De som inte tillför något märkbart mervärde bör avskaffas. Vi anser inte att en olika takt för EU-integrering utgör något hot för sammanhållningen inom unionen, så länge andra länder får möjlighet att integrera sig ytterligare och gå med i dessa samarbeten om och när de så vill. Europaparlamentet bör endast ha ett säte. Vi är för att man tar ett demokratiskt krafttag om EU, där både de nationella och europeiska parlamenten är mer delaktiga i beslutsfattandet. Vi vill också se mer öppenhet i samband med förhandlingar och omröstningar inom rådet. EU måste bli starkare, enklare och mer demokratiskt. Hjälp oss att uppnå våra mål genom att ge oss din röst.

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram Kristdemokratiska Ungdomsförbundet EU-politiskt handlingsprogram Innehåll En alternativ väg framåt 3 En fungerande inre marknad 4 Fri rörlighet och migration 4 Mindre detaljreglering och politisk klåfingrighet

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 Europa står inför stora utmaningar. Konflikter pågår runt om i världen.

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti!

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti! Ja till Europa! Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti! Vi vill: 1. EU behövs. Det nära samarbetet i Europa, handeln och utbytet på många olika områden gör Sverige rikare, vår omvärld tryggare

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010 Svensk Ungdoms Politiska program Godkänt på Kongressen Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Det är vi som är framtiden 1 1.2 Vår syn på individen, friheten och ideologin 1 1.2.1 Liberalism Vår ideologiska förankring

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

En god kraft i världen

En god kraft i världen En god kraft i världen EU efter Lissabonfördraget av Göran Lennmarker www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Göran Lennmarker för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer