ETT FUNGERANDE EUROPA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT FUNGERANDE EUROPA"

Transkript

1 ETT FUNGERANDE EUROPA År 2014 får vi möjlighet att vara med och påverka Europas framtid i en avgörande tid för vår del av världen. Hur du väljer att rösta i det här valet kan antingen försvaga Europa eller stärka det. Europas liberaler vill bygga ett starkare Europa som kan bevara våra gemensamma intressen och värderingar. Vi vill se ett Europa med inflytande på världsscenen. Vi vill se ett Europa där vi främjar ekonomin och skapar fler jobb. Vi vill se ett öppnare och mer ansvarstagande Europa. Ett Europa som värnar om medborgarnas säkerhet. Ett Europa som grundar sig på jämlikhet och tolerans, med stabila medborgerliga fri- och rättigheter. Ett Europa byggt på en tydlig demokrati och medborgarnas vilja. Ett Europa som leder kampen mot klimatförändringarna. Ett Europa som fungerar för oss alla. Liberalerna vill se ett Europa som skapar förtroende, inte rädsla - som främjar välfärd och enighet, inte motsättningar. Medborgerliga fri- och rättigheter är grundstenarna för ett liberalt Europa, och en anledning till varför många andra runt om i världen ser den Europeiska modellen som en förebild att sträva efter. Medborgerliga fri- och rättigheter är viktiga grundstenar för vår välfärd och vi behöver skydda dessa när de hotas. Vi vill se ett Europa där individuella val respekteras och uppmuntras, där löftet om att alla har rätt att kunna förbättra sina liv också hålls.

2 2 2 I vår politik fokuserar vi på hur man bättre kan bemöta den allvarliga ekonomiska krisen som härjar runtom i Europa. Konjunkturnedgången och den rekordhöga arbetslösheten, inte minst bland unga, hotar vårt framtida samhälle på lång sikt. För att få ett stabilt och gynnsamt Europa måste vi skapa en bättre politik. Vi tror på ett Europa som tar ansvar för sina medborgare och arbetar för allas bästa. Europas liberaler har en beprövad politik för ett mer ansvarstagande, öppet och effektivt Europa. Vi kommer att fortsätta att följa strategier och vidta åtgärder som syftar till att ta oss ur den rådande krisen och skapa långsiktig tillväxt. Vi tror på konkurrens, att ta bort handelshinder och skapa en effektiv reglering av marknaden. Vi vill fortsätta motverka protektionism och statlig inblandning som minskar framväxten av nya jobb och förhindrar tillväxt på regional, nationell och europeisk nivå. Skapa arbeten och möjligheter Liberala lösningar har bevisligen bidragit till att skapa nya arbeten och förbättra människors liv. Med ditt stöd kan vi göra ännu mer. Vi tror på styrkan och framgången med Europas inre marknad som har skapat miljontals jobb. Vi prioriterar slutförandet och utvidgningen av den inre marknaden, inte minst när det gäller tjänster, att hitta och skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och mer innovation samt att höja konkurrensen inom EU. Att ta bort överflödiga nationella bestämmelser och gränskontroller samt att säkerställa fri rörlighet för arbetstagare har hjälpt företag att bli mer stabila och konkurrenskraftiga på marknaden. Dock finns det mycket mer som kan och bör göras för att den inre marknaden ska bli fullständig och för att det ska bli enklare att driva företag i Europa. Vi kommer att förstärka den inre marknaden inom energi, den digitala marknaden, finansiella tjänster, transport såväl som hälso- och sjukvårdssektorn, samtidigt som vi ytterligare underlättar den fria rörligheten för tjänster och arbetstagare: Vi kommer att arbeta för ett fritt handelsavtal mellan Europa och USA som kan stärka den europeiska ekonomin med över 100 miljarder euro per år. Vi kommer även att eftersträva fria handelsavtal med andra stora ekonomiska regioner. Små och medelstora företag skapar välstånd inom Europa. Vi vill göra det lättare att skapa arbetstillfällen genom mer lätttillgängliga finansieringsmöjligheter och enklare regler för investeringsfonder. På så vis kan vi främja nya och innovativa verksamheter över hela Europa, vilket i sin tur ger en möjlighet för unga företagare att etablera sig. EU måste bli ledande inom nystartade företag och nya innovativa teknikföretag.

3 3 Den digitala ekonomin är ytterst viktig för arbetsmarknaden. Vi tänker arbeta för att skapa en modern ekonomi som erbjuder e-tjänster för en enklare vardag, som stimulerar näthandeln genom ökad tillgång till snabb Internetuppkoppling, säkerställer ett öppet Internet, eftersträvar nätneutralitet och skapar en verklig inre marknad inom telekommunikation. Med det innefattas bl.a. att avgifterna för mobiltelefonsamtal och dataroaming ska slopas år 2016, liksom orimliga priser för att ringa och skicka sms mellan olika länder. Vi stödjer upprättandet av fördelaktiga finans- och beskattningsramar som kan uppmuntra folk att starta nya företag. Vi ska välkomna investeringar i Europa. Enligt oss är arbetslösheten den största sociala och ekonomiska krisen som Europa står inför idag, speciellt den bland unga. Valet till Europaparlamentet måste handla om att identifiera vilka möjligheter som finns till sysselsättning och utbildning, vilket är den största frågan för de förtroendevalda ALDE-ledamöterna inom Europaparlamentet. Lärlingsbevis och universitetsexamina måste godkännas mellan de olika länderna. Varvad utbildning mellan länderna, både inom unversitets- och yrkesutbildningar måste främjas. Vi stödjer tanken om en femte frihet ; fri rörlighet av kunskap, vilket innebär att studenter, akademiker och forskare har större rörlighet mellan medlemsstaterna. Tanken är att det ska uppmuntra till nya uppfinningar och vetenskapliga upptäckter. Genom att övergå till en mer hållbar utveckling genom ett utsläppssnålt samhälle som är både resurseffektivt och konkurrenskraftigt och genom att satsa mer på förnybar energi, kan vi skapa nya jobb och gör oss mindre bundna till att importera energi. Vi tänker arbeta för ett fungerande system för handel med utsläppsrätter som ska minska koldioxidutsläppen, och framhäva det som en drivkraft för innovation och energisnåla lösningar. En effektiv och välfungerande koldioxidmarknad är ett kraffullt redskap för att minska växthuseffekten på ett kostnadseffektivt sätt. Bland annat vill vi investera i ett elnät som sträcker sig över hela Europa och bygga ännu mer förnybara energikällor. Vi tänker föreslå långsiktiga och stabila politiska ramar som främjar energioch resurseffektivitet. För att detta ska fungera måste medlemsländerna samarbeta med EU för att öka energieffektiviteten, avlägsna koldioxiden från energiutvinningen, utveckla koldioxiduppsamling och lagringsteknik, främja återvinning, återanvändning och effektivitet i användandet av våra naturresurser samt att avveckla miljöfarliga subventioner som till exempel de som finns för framtagning och förbrukning av fossila bränslen. Vi ställer oss positiva till att förflytta EU-stödet av struktur- och sammanhållningsfonderna till forskning och investeringar i framtidsorienterade områden, såsom förnybara energikällor.

4 4 Samtidigt som de här nya jobbmöjligheterna skapas kan vi säkerställa en miljömässig och ekologisk hållbarhet för framtida generationer. Ekonomiska omprioriteringar Vi måste omvärdera hela budgetprocessen. Vi tror att en bredare och mer strategisk målsättning bäst kan avgöra hur vi bör spendera våra pengar. Vi kräver en omfattande reform av unionens ekonomiska system, avseende både intäkter och utgifter, för att säkerställa att inga länder ger oproportionerliga bidrag. I budgetbesluten bör hänsyn tas till hur man bäst kan öka antalet arbeten, och förbättra människors liv och den sociala välfärden. Budgeten måste vara tillväxtorienterad. Vi måste fokusera på innovation, forskning och utveckling, och stödja framväxten av bättre utbildningar. Liberalerna arbetar för att förvalta dina pengar på bästa sätt genom att fortsätta dra ner på administrativa kostnader, och leder kampen för att Europaparlamentet ska få ett enda säte. Den ursprungliga målsättningen med att förbättra människors vardag har blivit överskuggad av överdriven byråkrati. Slösaktiga subventioner måste upphävas. Vi ska arbeta för verkliga och grundläggande ändringar i den kommande EU-budgeten så att den kommer dig till del i högre grad. EU-medlen måste användas till att skapa arbetstillfällen och inte att ersätta inkomster. Vi vill minska och förenkla EU-regler för att de ska bli lättare att applicera och införliva, och därmed kan undvika slöseri och misstag. Medlemsstaterna bör tillhandahålla deklarationer som visar att EU-medlen inte enbart spenderas lagligt utan också tillför ett mervärde. EU:s strukturfonder måste inriktas på att skapa mer innovation och fler jobb, i synnerhet jobb för unga. EU-fonderna borde även användas till forskning, vilket ger en värdeökning och nya verktyg till forskare, doktorander och universitet. Tillgången till finansiering som är avsatt till att förbättra människors liv måste vara tidsbegränsad och rätten därtill ska förloras om målen inte uppnås inom en viss tidsram. Vi tänker arbeta för en hållbar ekonomi som tar hänsyn till miljön. Över 40 miljarder Euro spenderas årligen på jordbrukssubventioner. Subventioner i andra länder förstör Europas jordbrukares möjligheter att verka på lika villkor. Vi vill se en global minskning av stödmekanismer och en vidare modernisering av den gemensamma

5 5 jordbrukspolitiken för att uppnå större effektivitet och agera på mer marknadsmässiga principer. Liberalerna är positiva till att jordbrukssubventioner gradvis minskas. Vi vill även poängtera att de allmänna reglerna om förbud mot statligt stöd till nationella industrier, företag och produkter även bör gälla den gemensamma jordbrukspolitiken. På så sätt förhindrar vi en åternationalisering av jordbrukssubventioner. Vårt mål är att kunna garantera en öppnare och mindre byråkratisk implementering av den gemensamma jordbrukspolitiken. EUmedel måste användas till att skapa nya jobb, upprätthålla livsmedelsförsörjning och säkra livsmedel i alla medlemsländerna. Jordbrukssubventioner i andra länder bidrar till snedvridna konkurrensvillkor för de europeiska jordbrukarna. Vi vill se en global minskning av jordbruksstöd, och att den gemensamma jordbrukspolitiken ska moderniseras ytterligare i syfte att bli effektivare och mer marknadsorienterad. Vi stödjer en jordbrukspolitik som balanseras mellan tre grundstenar: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det hjälper bönderna att kunna producera mer med mindre resurser. Vi tänker säkerställa att familjejordbruk och människor på landsbygden som bevarar landskapen och uppmuntrar till miljövänlig ekoturism får en rättvis andel av den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi tänker förflytta EU-stödet från jordbrukssubventioner till moderna och miljövänliga jordbrukstekniker som underlättar livsmedelsproduktion och hållbar boskapshållning, samtidigt som de hjälper lokala samhällen. Vi stödjer investeringar i forskning, modern teknik och hur de överförs i praktiken till alla områden inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling. Europas liberaler har drivit reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, i synnerhet för att få slut på att fisk kastas överbord och för att sprida ut beslutsfattandet. Återupprätta stabila ekonomier Liksom alla europeiska medborgare förväntas ha god kontroll på hushållskassan och inte spendera mer än vad vi tjänar, måste vi också säkerställa att vi har sunda offentliga finanser. Vi vill se en union där villkoren för stabilitetspakten följs både av EU och medlemsländerna. Det enda sättet att bevara valutaunionen är att kombinera solidaritet med ett stabilt budgetansvar. En sådan solidaritet är beroende av en budgetdisciplin som inte innebär några moraliska risker eller minskar ekonomiska incitament till hälsosamma offentliga finanser.

6 6 Det räcker inte med att acceptera de här principerna. Vi tänker fortsätta att vara drivande när det gäller att ställa de som struntar i reglerna till svars. Vi tänker arbeta för en snabb implementering av en bankunion inom euroområdet, med en gemensam rättslig grund för övervakning och avveckling av banker. Vi tänker ta fram en gemensam mekanism för att avveckla konkursdrabbade banker så att skattebetalarna inte får stå för kostnaderna. Vi tänker även ta fram bättre kontrollmekanismer och mer automatiska sanktioner om stabilitets- och tillväxtpakten bryts. Vi vill att alla medlemsländer, både inom och utanför euroområdet ska vara fullständigt informerade om unionens beslutsfattande i ekonomiska frågor som rör oss alla, eftersom vår ekonomiska framtid är oskiljaktigt sammanbunden. Vi är positiva till skattekonkurrensen, är vi övertygade om att vi måste göra ännu mer för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Starkare globalt och tryggare hemma En del vill poängtera och utforska skillnaderna mellan länderna, men vi anser att delade värderingar och enighet hjälper oss att försvara våra gemensamma intressen globalt och våra individuella rättigheter på hemmaplan. Vår styrka hjälper oss att skapa arbeten och förbättra människors vardag, både i och utanför Europa. Vi tänker kämpa för de mänskliga rättigheterna och skydda utsatta, både inom EU och utanför våra gränser. Vi liberaler anser att en utvidgning av EU förblir ett av de viktigaste verktygen i vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Vi tänker utveckla EU:s samarbeten och förstärka EU-politiken när det gäller rättsligaoch inrikes frågor, i synnerhet för att bekämpa organiserad brottslighet. Vi välkomnar det nya gemensamma europeiska asylsystemet, men arbetar vidare med att utveckla lagliga och säkra vägar till EU för asylsökande med hjälp av vidarebosättning och viseringar av humanitära skäl. På det sättet kan vi eliminera marknaden för människosmuggling och motverka tragiska dödsfall i Medelhavet. Vi tänker å ena sidan arbeta för ett Europa som tar emot talanger och idéer från människor som vill och kan bidra till arbetstillväxt och framgång, men vi vill å andra sidan införa ett system som förebygger irreguljär migration. Vi tänker eftersträva en gemensam politik för it-säkerhet som kan förbättra medlemsstaternas förmåga att skydda vår integritet och ekonomi.

7 7 För att vi ska kunna förespråka införandet av lagar och personliga friheter på ett trovärdigt sätt i andra länder, måste vi kunna garantera samma rättigheter på hemmaplan. Vi tänker fortsätta kämpa för ett fullständigt skydd av de mänskliga rättigheterna och leda kampen mot all typ av diskriminering. Vi tänker arbeta för framtagandet av en mekanism som bevakar övergrepp mot de grundliga och medborgerliga fri- och rättigheterna inom EU, och vidta sanktioner när det sker som grundar sig på opartiska bedömningar utan politisk inblandning. Europa borde vara världsledande inom dataskydd. All tillgång till EU-medborgarnas personliga uppgifter bör föregås av en rättslig prövning. I dagens globaliserade värld kan inget EU-land på egen hand hantera de hot och utmaningar som vi ställs inför. EU-medborgarna förväntar sig att EU och dess medlemsländer står enade, agerar gemensamt och gör en märkbar insats när det gäller globala frågor. Världen blir mer och mer invecklad och instabil. Europa måste förlita sig mer på sina egna resurser inom säkerhet och militär kapacitet. Vi behöver skapa ett bättre system för sammanslagning och gemensamt utnyttjande av sådana förmågor för att kunna använda dem på bästa sätt. Det skulle ge oss en snabbare hantering av internationella kriser, vilket kampen mot sjöröveri är ett bevis på. Vi arbetar med skapa ett närmare samarbete mellan EU och NATO. Vi kommer fortsätta att stödja demokratiska och ekonomiska reformer i våra grannländer. Välmående demokratier vid våra gränser säkerställer ett tryggare EU. Vi ger ett starkt stöd till det nya fokuset som lagts på mänskliga rättigheter i EU:s utrikespolitik. Vi vill öka EU:s inflytande i internationella frågor genom att etablera ett gemensamt europeiskt mandat i FN:s säkerhetsråd och andra organisationer, samt genom att sammanföra medlemsländerna inom euroområdet som en enda enhet inom IMF. Vi anser att EU bör förstärka civilsamhällets förmåga att hantera kriser och utnyttja erfarenheten som finns när det gäller att säkerställa stabilitet, införa lagar och principer om god förvaltning. Ett mer effektivt och öppet Europa Den ekonomiska krisen har drivit EU till att genomföra åtgärder som ligger på gränsen för vad Lissabonfördraget tillåter. Under Europaparlamentets kommande mandatperiod stödjer vi krav på en konvention för att utveckla unionen i en mer demokratisk riktning. Vi

8 8 menar att EU-politikerna med ett ökat ansvar kan erbjuda mer användbara och effektiva resultat. EU och dess institutioner behöver vara mer öppna och mindre byråkratiska. Vi tänker därför fortsätta arbeta för att förenkla EU-regler och göra dem mindre betungande. Vi förespråkar att beslut bör tas på en lämplig lokal, regional, nationell eller europeisk nivå, beroende på vad är bäst för medborgarna. I och med Lissabonfördraget har nationella regeringar inkluderats allt mer i de politiska förhandlingarna. För att stärka subsidiaritetsprinciperna ytterligare föreslår ALDE en modell där Europaparlamentet årligen utvärderar kommissionens arbetsprogram, för att se till att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna följs som de ska. Vi vill att EU-kommissionen ska bli mer effektivt genom att arbetsmetoderna omformuleras grundligt vid kollegiet och att ansvarsområdena minskas. Vi stödjer den pågående omstruktureringen av vissa delar i EU-administrationen, som till exempel regionkommittén, som görs för att kontrollera att alla delar bidrar med en märkbar skillnad i beslutsfattandet och att en öppen, smidig och effektiv arbetsprocess tillämpas inom unionen. Vi vill behålla möjligheten att kunna avskaffa administrativa strukturer som inte uppfyller dessa kriterier, såsom den ekonomiska och sociala kommittén. Vi kräver en genomgång av alla befintliga EU-organ. De som inte tillför något märkbart mervärde bör avskaffas. Vi anser inte att en olika takt för EU-integrering utgör något hot för sammanhållningen inom unionen, så länge andra länder får möjlighet att integrera sig ytterligare och gå med i dessa samarbeten om och när de så vill. Europaparlamentet bör endast ha ett säte. Vi är för att man tar ett demokratiskt krafttag om EU, där både de nationella och europeiska parlamenten är mer delaktiga i beslutsfattandet. Vi vill också se mer öppenhet i samband med förhandlingar och omröstningar inom rådet. EU måste bli starkare, enklare och mer demokratiskt. Hjälp oss att uppnå våra mål genom att ge oss din röst.

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar:

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar: INLEDNING De förestående EU-valen kommer att hållas mellan den och den 5 maj 014 i samtliga medlemsländer i den europeiska unionen. I detta dokument framläggs ett förslag på allmänna politiska principer

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny partnerskapsram med tredjeländer Justitiedepartementet 2016-07-15 Dokumentbeteckning KOM (2016) 385 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionens arbetsprogram 2015 Civilutskottets yttrande 2014/15:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 En ny

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW

9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW 63((&+ 7DODY5RPDQR3URGL Ordförande för Europeiska kommissionen 9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW Europaparlamentet 6WUDVERXUJGHQMXQL Fru talman, Ärade ledamöter, I morgon kommer Europeiska

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Europeiska unionens budget. En tillräcklig budget för att klara EU:s uppdrag

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Europeiska unionens budget. En tillräcklig budget för att klara EU:s uppdrag Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska unionens budget En tillräcklig budget för att klara EU:s uppdrag SV EESK verkar för att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund. 1.2 Förslagets innehåll 2016/17:FPM31

1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund. 1.2 Förslagets innehåll 2016/17:FPM31 Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en rymdstrategi för Europa Utbildningsdepartementet 2016-11-30 Dokumentbeteckning KOM (2016) 705 En rymdstrategi för Europa Sammanfattning Kommissionens

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Naturskyddsföreningens granskning inför valet till Europaparlamentet 2014

Naturskyddsföreningens granskning inför valet till Europaparlamentet 2014 Svenska kandidater till Europaparlamentet i valet 2014 Stockholm den 18 februari 2014 Naturskyddsföreningens granskning inför valet till Europaparlamentet 2014 Naturskyddsföreningen bedriver ett omfattande

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund. 1.2 Förslagets innehåll 2016/17:FPM25

1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund. 1.2 Förslagets innehåll 2016/17:FPM25 Regeringskansliet Faktapromemoria Partnerskap för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) Utbildningsdepartementet 2016-11-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 622 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108 Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet :FPM108 2006-06-28 Dokumentbeteckning SEC(2006)762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Tidigare dokument: Fakta-PM: Jordbruksdepartementet 2006/07:FPM41

Tidigare dokument: Fakta-PM: Jordbruksdepartementet 2006/07:FPM41 Bilaga 1. (Slutlig) Rådspromemoria 2007-03-09 Jordbruksdepartementet Lantbruksenheten Magnus Därth 08-405 22 05 070-214 66 16 magnus.darth@agriculture.ministry.se Jordbruksrådet den 19-20 mars 2007 Dagordningspunkt

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.5.2012 COM(2012) 301 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) Utbildningsdepartementet 2017-02-06 Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 17 februari 2017 Kommenterad dagordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer