Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft"

Transkript

1 KKV1015, v1.1, BESLUT Dnr 198/ (11) Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft Beslut Det vindkraftsverksavtal som Upplands Väsby kommun planerar att ingå ska upphandlas i konkurrens i enlighet med procedurreglerna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Ärendet Konkurrensverket tog den 19 mars 2010 kontakt med Upplands Väsby kommun då Konkurrensverket erfarit att kommunen avsåg att fatta beslut om att köpa ett vindkraftverk samt teckna avtal om drift och övervakning av detsamma. Konkurrensverket önskade svar på frågan om det planerade inköpet av vindkraftverket samt driftavtal hade föregåtts eller skulle komma att föregås av en offentlig upphandling. Konkurrensverket önskade särskilt få belyst, om det inte var aktuellt med offentlig upphandling, vilket undantag i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kommunen i så fall stödde sitt handlande på. Kommunen inkom den 26 mars 2010 med en rättsutredning, tjänsteutlåtande inför kommunfullmäktigemöte och bakomliggande avtalshandlingar. Kommunen anför bl.a. följande. Kommunen har för avsikt att köpa ett nyckelfärdigt vindkraftverk i projektet Hedboberget II av O2 Vindkompaniet AB (Vindkompaniet). Avtalet om köpet av vindkraftverket kommer att ingås cirka ett år innan kommunen övertar vindkraftverket. Kommunen kommer att betala ca 37 miljoner kronor för vindkraftverket. I samband med köpet av vindkraftverket har kommunen också för avsikt att ingå ett serviceavtal med O2 Kraft AB. Serviceavtalet består av tre huvuddelar; service, underhåll och tillgänglighet samt övriga tjänster. Kommunen anför vidare att undantaget från LOU för förvärv av byggnad i 1 kap. 6 LOU kan aktualiseras vid köpet av vindkraftverket. Kommunens huvudsakliga syfte med köpeavtalet att köpa ett nyckelfärdigt vindkraftverk, dvs. en befint- Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 198/ (11) lig byggnad. Byggnader som uppförs av ett byggföretag efter myndighetens anvisningar och önskemål på mark som inte ägs av myndigheten för att sedan förvärva fastigheten med den uppförda byggnaden omfattas inte av undantaget i 1 kap. 6 LOU utan anses vara en byggentreprenad i LOU:s mening. I det nu aktuella fallet har inte kommunen haft något inflytande i frågor rörande uppförandet av vindkraftverket, såsom vindkraftverksmodell, placering av vindkraftverket etc. Vindkraftverken byggs snarare i enlighet med de specifikationer som Vindkompaniet satt upp vilka kommunen accepterar. Det kan emellertid konstateras att avtalet avseende köp av vindkraftverket kommer att ingås före det att vindkraftverket är uppfört. Kommunen kommer även att erlägga betalning för vindkraftverket vid tidpunkter då detta inte är uppfört. Det är också en förutsättning för Vindkompaniet att köpeavtal ingås för att uppförandet av vindkraftverk ska äga rum. En avgörande fråga för om vindkraftverket borde ha upphandlats bör vara om vindkraftverket hade byggts även om kommunen inte hade varit köpare. Om så är fallet bör vindkraftverket anses vara en befintlig byggnad i det klassiska direktivets och LOU:s mening. Enligt uppgift ingår alla köpare avtal på villkor som innebär att avtal och betalning erläggs vid en tidpunkt då vindkraftverket inte är uppfört. Kommunen har för avsikt att köpa ett av totalt sex vindkraftverk. Det är troligt att det aktuella vindkraftverket skulle ha blivit sålt till någon annan intressent för det fall kommunen inte visat intresse att köpa vindkraftverket. Mot denna bakgrund är kommunens uppfattning att det är troligt att vindkraftverket hade byggts och sålts till en annan köpare för det fall kommunen inte hade visat intresse. Denna omständighet talar för att vindkraftverket ska anses vara en befintlig byggnad och omfattas av undantaget i 1 kap. 6 LOU. Kommunens huvudsakliga syfte med kontraktet är att köpa ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Syftet med kontraktet är alltså att köpa en befintlig byggnad på annans mark, vilket är ytterligare en omständighet som talar för att köpet av vindkraftverket omfattas av undantaget i 1 kap. 6 LOU. Upplands Väsby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till beslut. Kommunen inkom med ett yttrande den 20 april Kommunen anför sammanfattningsvis följande. Av 1 kap. 2 LUF framgår att lagen ska tillämpas för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster inom försörjningssektorerna. Av 1 kap. 4 punkt 2 LUF följer att lagen omfattar upphandling av verksamheter som består av att leverera el till publika nät. Med publikt nät avses enligt 2 kap. 15 LUF ett nät som är avsett för att tillhandahålla tjänster för allmänheten inom de verksamheter som omfattas av lagens tillämpningsområde. Kommunen avser förvärva ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Vindkraftverket kommer att producera el som ska levereras till ett publikt nät som avses i 1 kap. 4 LUF. Detta innebär att kontraktet avser upphandling inom försörjningssektorerna och LUF ska därför tillämpas.

3 Dnr 198/ (11) Omständigheter som har betydelse för kvalificeringen av ett kontrakt i ett upphandlingsrättsligt hänseende relaterar främst till avtalets huvudsakliga syfte och utformning. Det kan noteras att EU-domstolen har sett till avtalets huvudsakliga syfte oavsett vad det är för typ av kontrakt som ska klassificeras och oavsett om klassificeringen skulle medföra att kontraktet är undantaget upphandlingsdirektiven. Kommunen köper inte ett "koncept" som inkluderar avtal avseende t.ex. vindkraftturbinleverantör och leverans av energi samt ett antal kringtjänster gällande bl.a. service. Tvärtom finns det ett flertal omständigheter som tydligt indikerar att det huvudsakliga syftet med avtalet är att förvärva vindkraftverket. De formuleringar som återfinns i förvärvsavtalet visar att det är parternas avsikt och huvudsakliga syfte med förvärvsavtalet att kommunen förvärvar vindkraftverket. Vad gäller avtalet med vindkraftverkturbinleverantören bör särskilt noteras att kommunen inte träffar något avtal med någon sådan leverantör. Turbinen ingår som en integrerad del av det nyckelfärdiga vindkraftverk som kommunen förvärvar av Vindkompaniet. Priset för det nyckelfärdiga vindkraftverket till cirka 34,3 miljoner kronor. Priset för övriga tjänster uppskattas till 2,6 miljoner kronor. Priset för vindkraftverket uppgår alltså till cirka 93 procent av den totala köpeskillingen. Det nu sagda indikerar tydligt att det är köpet av vindkraftverket som är det huvudsakliga syftet med vindkraftverket. Det kan konstateras att tjänsterna avseende service, underhåll och tillgänglighet är av underordnad betydelse till köpet av vindkraftverket. Tjänsterna har också ett mycket nära samband med köpet av vindkraftverket. Vad gäller underhåll och tillgänglighet kan konstateras att tillverkarna av turbiner uppställer krav på att tjänsten underhåll och tillgänglighet ska ingå vid köp av vindkraftverk och att det inte går att köpa ett vindkraftverk utan denna tjänst. Anledningen härtill är att garantipaketet från turbinleverantören förutsätter att turbinleverantören ges möjlighet att under de två första åren utföra intrimning och justeringar av vindkraftverket. Avtalskonstruktionen används av i princip samtliga vindkraftverkturbinleverantörer. Denna del kan inte brytas ut eftersom ingen annan skulle vara beredd att lämna dessa garantier då de är så sammanflätade med leverans och montage av turbinen. För det fall avtalet om underhåll och tillgänglighet faller under LUF alternativt LOU ska detta undantas från kravet på annonserad upphandling enligt 4 kap. 2 p. 3 LUF eller 4 kap. 5 p. 2 LOU. Vad avser övriga tjänster är kommunen inte bunden att köpa dessa. Den delen av serviceavtalet utgör endast en från Vindkompaniets sida ensidig utfästelse att erbjuda kommunen tjänster. Vid köp av vindkraftverk är det sedvanligt att köparen förbinder sig att ingå avtal angående försäkring, leverans av producerad el från vindkraftverket och avtal

4 Dnr 198/ (11) som är nödvändiga för leverans av el till vindkraftverket. Kommunen har alltså inte köpt något särskilt "koncept" utan köpt ett vindkraftverk på det sätt som en sådan överlåtelse normalt sätt görs. Det ingår inte någon försäkring i förvärvet av vindkraftverket, vare sig i förvärvsavtalet eller i något annat avtal. Syftet med kravet från Vindkompaniet att köparen har en försäkring är att skydda övriga köpare i vindkraftparken. Det ligger i sakens natur att el som produceras av vindkraftverket måste levereras ut på elnätet, det är dock inte fråga om ett upphandlingspliktigt inköp utan om en avyttring. Avtal av el till vindkraftverket är nödvändiga för att detta ska kunna fungera, avtalen är av underordnad betydelse till förvärvet och kostnaden är försumbar. Avtalet avseende vindkraftturbinleverantör avser dels ett sekretessavtal som vindkraftverkturbinleverantören kräver att en ägare till ett vindkraftverk ingår och detta är inte att betrakta som ett inköp. Vidare avses avtal om leverans och montage samt avtal om underhåll och tillgänglighet. Sammanfattningsvis och mot bakgrund av vad som ovan konstaterats är transaktionen och avtalets huvudsakliga syfte att förvärva en byggnad, vindkraftverket, varför undantaget i 1 kap. 19 LUF kan tillämpas. Principen om undantags restriktiva tolkning kan inte medföra att undantaget ska tolkas så strikt att det inte får förekomma någon annan avtalsprestation förutom köpet av en byggnad för att kunna tillämpa undantaget i 1 kap. 19 LUF. I detta sammanhang ska dessutom EU-domstolens avgörande i mål C-536/07 beaktas. I målet skulle EU-domstolen göra en rättslig kvalificering av en transaktion med inslag av flera olika prestationer, däribland ett hyresavtal. EU-domstolen såg då till det huvudsakliga syftet med kontraktet för klassificeringen av kontraktet. Antalet geografiska platser som har optimala förhållanden för vindkraftverk är kraftigt begränsade till följd av en rad olika omständigheter. För att ett geografiskt läge ska vara lämpligt för vindkraftverk krävs att väderleksförhållanden är gynnsamma, att det inte finns något naturskyddsintresse, att det är möjligt att ingå ett arrendeavtal med markägaren, att platsen är nära till befintligt elnät, att tillstånd erhålles från myndigheter etc. Den el som kommunens vindkraftverk kommer att producera kommer att understiga kommunens förbrukning av el. Den el som produceras kommer att tillföras det svenska stamnätet och ingå i den sammanlagda elproduktionen som registreras på den nordiska elbörsen Nord Pool. Eftersom all el tillförs stamnätet kommer dock inte kommunen att förbruka just den el som produceras genom vindkraftverket, utan kommer att få avräkna den el som vindkraftverket producerar från de inköp av el som kommunen gör. Den finns således inte någon elkabel mellan kommunens vindkraftverk och kommunens förbrukande anläggningar. Kommunens förvärv av vindkraftverket uppfyller därmed de förutsättningar som är nödvändiga för att Kommissionens undantag, meddelat enligt 1 kap. 23 LUF,

5 Dnr 198/ (11) avseende produktion och försäljning av el i Sverige ska tillämpas. Kommunens förvärv av det ifrågavarande vindkraftverket innebär att kommunen kommer att inleda verksamhet som avser produktion av el. I samband med kommunens förvärv av vindkraftverk kommer kommunen även att ingå avtal som är nödvändiga för att den avsedda verksamheten ska kunna bedrivas. Av det ovan anförda följer att de avtal som kommunen kommer att ingå i samband med förvärvet av vindkraftverket från Vindkompaniet omfattas av Kommissionens undantag eftersom avtalen ingås i avsikt att göra det möjligt för kommunen att bedriva produktion och försäljning av el. I avsaknad av de ovan nämnda avtalen kan inte någon produktion av el bedrivas. Det är därför en absolut nödvändighet att avtalen tecknas för att kommunen ska kunna utöva den avsedda verksamheten. I kommunens tjänsteutlåtande den 19 mars 2010 uppges bland annat att den ekonomiska vinsten med att äga ett vindkraftverk för egen elproduktion vilar på tre parametrar: - vindkraftverk är befriade från energiskatt à 28 öre/kwh. - elcertifikaten som produceras kan säljas till dyrare pris. / /. - Producenten undgår uttagsskatt vid användning av egenproducerad el. Det är organisationsnumret som avgör om elen går till producenten. (Uttagsskatt belastar el som säljs till tredje part, dvs. om hyresavtalet uttryckligen urskiljer el som en egen post på hyresfakturan). Sammantaget är bedömningen enligt kalkylen att ägandet av ett vindkraftverk ger en årlig kostnadssänkning för kommunens energiförbrukning motsvarande cirka 1 miljon kronor. Skäl Rättsläget Upphandlingslagstiftningen bygger i huvudsak på EU-direktiv. 1 EU har genom dessa direktiv infört gemensamma bestämmelser om upphandling inom unionens hela inre marknad. Upphandlingslagstiftningen ska tolkas och tillämpas i enlighet med direktivens syfte och lydelse samt EU-domstolens praxis. Även de grundläggande principerna 2 som härrör ur EUF-fördraget ska iakttas vid upphandlingar. 1 Direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 2 Bl.a. likabehandlingsprincipen (inkl. principen om icke-diskriminering), principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och transparensprincipen.

6 Dnr 198/ (11) En upphandling anses påbörjad när den upphandlande myndigheten beslutat om vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas. 3 LOU är enligt 1 kap. 2 tillämplig på upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner. Enligt 2 kap. 10 LOU avses med kontrakt ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, 2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och 3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur. Det beräknade förväntade värdet av ett kontrakt avgör vilket förfarande som ska tillämpas vid dess tilldelning. När värdet överstiger ett visst tröskelvärde ska upphandlingen handläggas enligt de direktivstyrda delarna i LOU. Enligt huvudregeln ska upphandlingar annonseras och alla leverantörer ska få lämna anbud respektive ansöka om att få lämna anbud. Ett kontrakt får i vissa i upphandlingslagstiftningen specificerade undantagsfall direktupphandlas (4 kap. 5 och 15 kap. 5 LOU). Det är bl.a. tillåtet om tjänsterna av tekniska skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras endast av viss leverantör, eller om det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande myndigheten uppkommit. Enligt 1 kap. 6 första punkten LOU gäller inte lagen för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt till fastighet. Med fastighet avses det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en fastighet. Även befintlig byggnad som tillhör någon annan än ägaren till jorden ska anses utgöra en fastighet. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 16 i direktiv 2004/18/EG. Uppräkningen i LOU av olika rättigheter med anknytning till fastigheter är avsedd att motsvara direktivets förvärv eller hyra av befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan egendom. Direktivet medger inte undantag utöver de fall som anges i artikeln (prop. 2006/07:128 sid. 291). I beaktandesats 24 till direktivet motiveras undantaget med att dessa typer av inköp har särdrag som gör att reglerna för offentlig upphandling inte bör tillämpas. Enligt 1 kap. 1 jordabalken är fast egendom jord. Enligt 2 kap. 2 jordabalken hör till en fastighet byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk m.m. Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma 3 Prop. 2006/07:128 s. 447

7 Dnr 198/ (11) gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten. Som byggnader räknas inte bara hus utan också murar, broar, bryggor och alla slags uppbyggda konstruktioner. Det är inte nödvändigt att byggnaden sträcker sig ovan jordytan. Byggnaden måste dock vara uppförd på fastigheten (prop. 1966:24 s. 60). Enligt 8 kap. 2 p. 6 plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) räknas vindkraftverk till annan anläggning än byggnad som det krävs bygglov för. I prop. 2006/07:128 s. 290 anges att det är oklart vad som avses med begreppet befintlig byggnad i direktiv 2004/18/EG. Sannolikt är avsikten att klargöra att undantaget inte omfattar byggentreprenadkontrakt 4, vilka faller inom LOU: s tilllämpningsområde. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa omständigheter som gör undantaget tillämpligt (se mål C-20/01 och C-28/01 Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland). Enligt 1 kap. 4 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) omfattas en verksamhet av LUF bland annat om den består av leverans av el till fasta publika nät. Av 1 kap. 23 LUF framgår att lagen inte gäller för verksamhet som, i den medlemsstat där den utövas, är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt görs av Europeiska kommissionen efter begäran av en upphandlande enhet mot bakgrund av objektiva kriterier som grundar sig på fördragets konkurrensbestämmelser (direktiv 2004/17/EG art. 30). Tillträdet till marknaden betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de bestämmelser i unionsrätten som anges i bilaga XI till direktiv 2004/17/EG. Bakgrunden till bestämmelsen är att hänsyn ska kunna tas till effekterna av pågående eller kommande konkurrensutsättning (direktiv 2004/17/EG beaktandesats 40) inom en viss sektor. I oktober 2007 beviljade kommissionen undantag, mot bakgrund av denna bestämmelse, gällande kontrakt för produktion och försäljning av el på grossist- och 4 Med byggentreprenadkontrakt avses kontrakt som 1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller 2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten (3 kap. 2 LOU). Exempel på ett byggentreprenadkontrakt kan vara att en myndighet som behöver lokaler och som i stället för att låta uppföra en byggnad på egen mark låter ett byggföretag uppföra en byggnad efter myndighetens anvisningar på mark som inte ägs av myndigheten för att sedan förvärva fastigheten med den uppförda byggnaden (prop. 2006/07:128 s. 290 f.).

8 Dnr 198/ (11) detaljistnivå i Sverige. Detta innebär att upphandlande enheter inte behöver tilllämpa upphandlingslagstiftningen när de producerar eller säljer el till grossisteller detaljistmarknaden. Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) 11 kap. 2 p. 1 är elektrisk kraft inte skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. Enligt 11 kap. 5 p. 2 samma lag är den skattskyldig som i Sverige yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör). Bedömning Enligt Konkurrensverkets bedömning utgör avtalet ifråga ett avtal med ekonomiska villkor mellan en upphandlande myndighet och en fristående juridisk person, och därmed ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening. Sådana kontrakt omfattas enligt huvudregeln av upphandlingslagstiftningen och ska tilldelas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i upphandlingsreglerna. Tillämplig lag Vissa verksamheter såsom organisationer som bedriver verksamhet inom energisektorn är upphandlande enheter inom försörjningssektorerna och kan därmed tillämpa LUF istället för LOU. För försörjningssektorerna är utgångspunkten inte vilket syfte verksamheten har utan avgörande är i stället vilken typ av verksamhet som en upphandlande enhet eller annat organ bedriver. Enligt kommunen kommer vindkraftverket att producera el som ska levereras till ett publikt nät som avses i 1 kap. 4 LUF. Detta innebär enligt kommunen att kontraktet avser upphandling inom försörjningssektorerna och LUF ska därför tillämpas. Enligt 1 kap. 4 omfattas en verksamhet av LUF bland annat om den består av leverans av el till fasta publika nät. Fråga är därför om Upplands Väsby kommun genom det aktuella vindkraftverket kan anses leverera el till ett fast publikt nät. Härvid finns skäl att se på leveransbegreppet vid inmatning av el på nätet. Skatteverket har tagit ställning i denna fråga. 5 Skatteverket anser att enbart den omständigheten att en elproducent matar in el på ett elnät, där elen sammanblandas med el av annat ursprung, inte medför att producenten ska anses leverera elen, i den mening som avses i 11 kap och 5 2 LSE. Skatteverket anser att en förutsättning för att en producent i denna mening ska anses leverera el är att producenten dessutom överlåter elen till någon annan genom försäljning eller genom annat avtal om överlåtelse. 5 Skatteverkets ställningstagande, , dnr /111

9 Dnr 198/ (11) En förutsättning för den skattebefrielse som kommunen eftersträvar är bland annat att konsumtionen av el är större än produktionen. Vindkraften ska också ägas av samma juridiska person som konsumerar elen. Ingen el får säljas eller på annat sätt debiteras annan juridisk enhet. Med hänsyn till ovanstående måste enligt Konkurrensverkets mening det aktuella vindkraftverkets produktion av el ses som el som produceras för kommunens eget behov och interna bruk. Detta oavsett att elen rent faktiskt går ut i ett publikt nät. Kontraktet kan därmed inte heller undantas från LUF: s tillämpningsområde med anledning av det undantag för produktion och försäljning av el på grossist- och detaljistmarknaderna som Sverige meddelats. Fastighetsundantaget Enligt 1 kap. 6 första punkten LOU gäller inte lagen för kontrakt som avser bl.a. förvärv av fastighet, hyresrätt eller någon annan rätt till fastighet. Frågan är om det aktuella vindkraftverket kan anses vara byggnad i lagens mening och om undantaget i så fall kan åberopas avseende denna. Även så kallad byggnad på ofri grund är en fastighet i LOU:s mening vilket framgår av 1 kap. 6 sista stycket. Mot bakgrund av detta sammantaget med jordabalkens definition av fastighetsbegreppet bedömer Konkurrensverket att ett vindkraftverk i sig kan anses vara en byggnad i LOU:s mening. Fråga uppkommer huruvida inköpet av aktuellt vindkraftverk kan undantas från upphandlingsreglernas tillämpning med anledning av undantaget i 1 kap. 6 avseende förvärv av fastighet. Syftet med det aktuella avtalet är enligt kommunen att köpa ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Detta syfte framgår av avtalets lydelse. Av avtalet framgår emellertid att kommunen även förbinder sig att ingå avtal angående exempelvis försäkring, leverans av producerad el från vindkraftverket och avtal som är nödvändiga för leverans av el till vindkraftverket. I köpeavtalet är ett serviceavtal mellan kommunen och 02 Kraft AB inkluderat. Enligt detta avtal ska 02 Kraft AB bl.a. sköta driften av vindkraftverket och ingå avtal med en vindkraftverksturbinleverantör. 02 Kraft AB ska även erbjuda kommunen ytterligare tjänster under avtalsperioden. Serviceavtalet har en löptid på fem år med möjlighet till en förlängning på två år enligt den avtalsversion som Konkurrensverket tagit del av. Kommunen har invänt att de tillkommande avtalen är absolut nödvändiga för att över huvud taget kunna förvärva vindkraftverket och att det dessutom råder sedvana på området innebärande att dessa avtal alltid krävs för att kunna genomföra ett köp av vindkraftverk. Vidare anför kommunen att eftersom dessa avtal inte

10 Dnr 198/ (11) ingås mellan Vindkompaniet och kommunen, så är de inte relevanta för kvalificeringen av köpeavtalet rörande vindkraftverket. Av EU-domstolens dom i mål C-29/04 (Mödling) framgår att en kontraktstilldelning ska bedömas med beaktande av samtliga däri ingående moment jämte deras syfte och inte utifrån ett strikt kronologiskt förlopp (punkt 41). Oaktat att syftet i detta fall inte var att skapa en artificiell konstruktion för att kringgå upphandlingsreglerna, bör samma synsätt kunna tillämpas i detta fall vid bedömningen av syftet med nu aktuell avtalskonstruktion. Enligt Konkurrensverkets mening saknar eventuell på marknaden föreliggande sedvana och formell avtalsmotpart betydelse för den upphandlingsrättliga bedömningen av kommunens förvärv i detta fall. Av köpeavtalet framgår av punkten 14 att kommunen förbinder sig att ingå en rad olika avtal. Kommunen är därmed avtalsrättsligt förpliktad att ingå de uppräknade avtalen. Några av avtalens innehåll är dessutom bilagda köpeavtalet i färdig form. Det går således inte att se dessa avtal som separata i förhållande till köpeavtalet. Syftet med köpet kan därmed inte, utifrån dessa omständigheter, sägas vara att endast förvärva ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Syftet torde närmast vara att förvärva miljövänlig el till ett lågt pris. Kommunen har anfört att Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har tillämpat det så kallade hyresundantaget i LOU för ett icke rent hyresavtal som innehöll diverse kringtjänster såsom konferensservice. NOU bedömde att kringtjänsterna inte kan anses ge avtalet en sådan karaktär att dess huvudsakliga innebörd avser utförande av konferenstjänster. NOU uttalade att Avtalsförhållandet mellan kommunen och Folkets hus omfattar en liten del tjänster som i sig, vid en tillräcklig omfattning, normalt skall upphandlas enligt LOU. I det aktuella ärendet ger nyttjanderätten till lokalerna kombinerat med kringtjänsterna dock avtalet en karaktär av avtal om nyttjanderätt till fast egendom. 6 Kommunen har uppgett att vissa tjänster avseende underhåll och tillgänglighet är absolut nödvändiga för köpet av vindkraftverkverket. Enligt Konkurrensverkets mening visar detta, tvärtemot de omständigheter som förelåg i NOU:s beslut ovan, att kringtjänsterna ger vindkraftsinköpet ett annat syfte än köp av byggnad och att inköpet därmed inte är ett sådant avtal om förvärv av fast egendom eller byggnad som enligt 1 kap. 6 LOU är undantagna från lagens tillämpningsområde. Undantaget motiveras med att dessa typer av inköp har särdrag som gör att reglerna för offentlig upphandling inte bör tillämpas. Enligt Konkurrensverkets uppfattning är undantaget avgränsat till att omfatta de särskilda förhållanden som råder på fastighetsmarknaden. Det vill säga i de fall placeringen av fastigheten 6 NOU:s beslut den 23 augusti 2007 med dnr 2005/

11 Dnr 198/ (11) som avses i undantaget är beroende av verksamheten som ska bedrivas på det stället och där marknaden är begränsad till det antal fastigheter som är ute till försäljning vid inköpstillfället. Kommunen har påstått att antalet geografiska platser som har optimala förhållanden för vindkraftverk är kraftigt begränsade till följd av en rad olika omständigheter såsom gynnsamma väderleksförhållanden, naturskyddsintresse, arrendeavtal med markägaren, att platsen är nära till befintligt elnät, att tillstånd erhålles från myndigheter etc. Därför är det viktigt att det är just det aktuella vindkraftverket i Hedboberget som förvärvas. Mot detta invänder Konkurrensverket att enbart O2 har sju vindkraftsparker igång, åtta vindkraftsparker med tillstånd (däribland Hedboberget) samt nio projekt under utveckling. Härutöver finns ett flertal andra aktörer på marknaden. Enligt EU-domstolens rättspraxis ska undantag från upphandlingslagstiftningen tolkas restriktivt och det är den som åberopar undantaget som ska visa att detta är tillämpligt. Mot bakgrund av det ovan anförda anser Konkurrensverket att kommunen inte visat detta. Konkurrensverket bedömer således att vindkraftverket ska upphandlas i konkurrens i enlighet med LOU:s procedurregler. I annat fall är inköpet enligt Konkurrensverkets mening att anse som en otillåten direktupphandling. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Ann Fryksdahl. Dan Sjöblom Ann Fryksdahl Kopia till Sveriges Kommuner och Landsting Energimyndigheten Svensk Energi Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Kriminalvårdsverket 601 80 NORRKÖPING. Kriminalvårdens uppgivna avtal med Brinova Nova 173 angående en ny kriminalvårdsanstalt i Östersund

Kriminalvårdsverket 601 80 NORRKÖPING. Kriminalvårdens uppgivna avtal med Brinova Nova 173 angående en ny kriminalvårdsanstalt i Östersund Handläggare Datum Diarienummer 1(5) Anders Svenson 2006-11-16 Ert datum Er beteckning Kriminalvårdsverket 601 80 NORRKÖPING Kriminalvårdens uppgivna avtal med Brinova Nova 173 angående en ny kriminalvårdsanstalt

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning : KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-30 Dnr 285/2012 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Mål nr 1857-12 Toshiba TEC Nordic AB./. SKL Kommentus Inköpscentral AB angående överprövning

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2015-06-22 Dnr 416/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms läns landsting, Box 22550,

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se September 2015 INNEHÅLL Sid. Utredningar SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2 Överprövning

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet

Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 582/2010 1 (5) Sundsvall Arena AB Box 717 851 21 Sundsvall Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet Beslut Sundsvall Arena AB har brutit mot upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Med anledning av den pågående flyktingsituationen ställs många upphandlande myndigheter inför den akuta situationen att behöva köpa in och upphandla

Läs mer

1 BAKGRUND OCH SYFTE

1 BAKGRUND OCH SYFTE RAPPORT Arbetsgruppen för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och fastighetsfrågor angående universitets och högskolors lokalanskaffningar och upphandlingsrättsliga frågeställningar i samband därmed

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-01-14 Dnr 28/2016 1 (7) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Herrljunga kommun, Torget 1,

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-007 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Bakgrund. Konkurrensverket får anföra följande.

Bakgrund. Konkurrensverket får anföra följande. KKV1040, v1.3, 2012-09-20 YTTRANDE 2014-03-26 Dnr 175/2014 1 (16) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Apoteket AB./. Västra Götalandsregionen och Apotekstjänst Sverige AB angående överprövning

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl.

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl. KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-01 Dnr 589/2010 1 (8) Kammarrätten i Stockholm Avdelning 7 Box 2302 103 17 Stockholm Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny lagstiftning om offentlig upphandling

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03

Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03 Andrea Sundstrand 08-454 48 50 Er beteckning Mål nr 2044-03 1 (6) Länsrätten i Västmanlands län Rotel 15 Box 1001 721 26 VÄSTERÅS Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03 Nämnden för offentlig upphandling

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-005 PM 2 2011-03-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./. Jordbruksverket

Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./. Jordbruksverket Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2013-03-15 Dnr 112/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./.

Läs mer

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader KKV1025, v1.8, 2015-01-09 BESLUT 2015-09-11 Dnr 818/2014 1 (5) Swedavia AB 190 45 Stockholm Arlanda Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Michael Slavicek Telefon 031-10 50 75 eller 08-454 48 51 Ert datum Er beteckning 1 (5) Malmö kommunstyrelse 205 80 MALMÖ Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar

Läs mer

Halmstads kommuns upphandling av Halmstad Arena

Halmstads kommuns upphandling av Halmstad Arena 2010-09-15 Dnr 334/2010 1 (7) Halmstad kommun Box 153 301 05 Halmstad Halmstads kommuns upphandling av Halmstad Arena Beslut Halmstads kommun har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att tilldela

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar - Förslag om lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-018 PM 2 2012-06-14 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-018 PM 2 2012-06-14 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-018 PM 2 2012-06-14 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning av avtal i strid mot de grundläggande principerna om likabehandling och

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg Mål nr 14228-12 E Enhet 1:2 Sida 1 (9) SÖKANDE InnovaAB, 556346-1705 Enebybergsvägen 21 182 48Enebyberg KONKURRENSVERKET Avd MOTPART Gatubolaget Boxl086

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Sida l (6) KAMMARRÄTTEN T^r^TV/T UUIVL Mål nr 5452-12 Avdelning 6 2013-04-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm MOTPART Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården PM 2013: RI (Dnr 125-192/2011) Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2007:1092 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Swedish Competition Authority 2011-01-19 Dnr455/2010 1(7) Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Beslut Landstinget Dalarna har, genom att

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-015 PM 2 2008-09-03 SLUTLIGT BESLUT Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående anbudsinfordran. Karlskrona kommun har utan föregående

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm 851 81 Sundsvall 2011-03-08 Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 175/2011 Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:129

Regeringens proposition 2015/16:129 Regeringens proposition 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Prop. 2015/16:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven

Läs mer

AB Nybro Brunns avtal avseende trafikskola och köp av lastbilssimulator

AB Nybro Brunns avtal avseende trafikskola och köp av lastbilssimulator KKV1000, v1.1, 2009-06-18 BESLUT 2009-10-06 Dnr 613/2008 1 (8) AB Nybro Brunn Dunderbergsgatan 382 30 Nybro AB Nybro Brunns avtal avseende trafikskola och köp av lastbilssimulator BESLUT AB Nybro Brunn

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Är inköpen av samma slag?

Är inköpen av samma slag? Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag VÄGLEDNING NR 1 (2015) Innehåll Om vägledningen....5 Direktupphandling vad är det och vilka

Läs mer

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 6531 6533-15 KLAGANDE Stockholms kommun, 212000-0142 Ombud: Stadsadvokat Malin Lindvall Juridiska avdelningen Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Remissvar promemoria om ny fastighetsdefinition i mervärdesskattelagen

Remissvar promemoria om ny fastighetsdefinition i mervärdesskattelagen N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N 2016-03-14 SN Dnr: 9/2016 Fi 2013/1535 Finansdepartementet Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Johan Westlund 103 33 Stockholm

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) L 134/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi,

Läs mer

Ändrad intäktsränta i skattekontot

Ändrad intäktsränta i skattekontot Fi2016/01094/S3 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad intäktsränta i skattekontot Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att intäktsräntan på skattekontot

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 1 (6) Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-medborgare 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis konstateras att alla EES-medborgare och deras medföljande

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-09-28 Dnr 593/2015 1 (6) Jordbruksverket 551 82 Jönköping Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIATET Bryssel den SG-Greffe(2010)D/ SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN Square de Meeûs/De Meeûssquare 30 1000 BRUXELLES/BRUSSEL Ärende: Motiverat

Läs mer

Net at Once Sweden AB./. Bräcke kommun angående överprövning av avtals giltighet

Net at Once Sweden AB./. Bräcke kommun angående överprövning av avtals giltighet KKV1040, v1.3, 2012-09-20 YTTRANDE 2014-06-12 Dnr 348/2014 1 (10) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Mål nr 425-14 Net at Once Sweden AB./. Bräcke kommun angående överprövning av avtals

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå Meddelad i Luleå Mål nr D5 Sidal SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm.pi. 9 1 OJ L i MOTPART Luleå kommun Inköpsavdelningen 971 85 Luleå SAKEN Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-09-03 Dnr 647-4281-10, Rs Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka strand Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./.

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-002 PM 2 2013-03-14 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-002 PM 2 2013-03-14 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-002 PM 2 2013-03-14 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (förtäckt byggentreprenad).

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-067 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik 1 (5) AB Storstockholms Lokaltrafik 120 80 STOCKHOLM Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar tillsyn över

Läs mer

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 Phone: +371-7039-355 Fax: +371-7039-240 Mobile: +45-2622-0055 E-Mail:

Läs mer