hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 H hållbarhetsredovisning 2012

2 Innehåll Förord s. 1 Om Hemtex s.2 CSR-organisation och mission s.3 Riskanalys s.4 Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet s.6 Klimatpåverkan s.7 Leverantörer s.9 Uppförandekod s.10 Djurrätt s.13 Bomull s.14 Vatten s.16 Kemikalier s.17 Kvalitetskrav s.18 Medarbetare s.19 Säkerhet och etik s.21 Välgörenhet s.23 Om rapporten Rapporten omfattar koncernens hållbarhetsarbete under 2012 och syftar till att ge företagets intressenter en ökad kunskap och förståelse för Hemtex arbete kring miljö, etik, kvalitet, socialt ansvar och medarbetarna. Hemtex intressenter är i huvudsak medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och investerare. Siffror och data som presenteras i rapporten baseras på interna uppföljningssystem och på uppgifter från leverantörer av externa tjänster. Resultatet är inte säkerställt med IT-stöd. Rapporten publiceras på Hemtex hemsida

3 FÖRORD Förord Som ledande aktör på den svenska hemtextilmarknaden är det viktigt att ta ansvar för att sortimentet produceras under så bra förhållanden som möjligt. Även om vi inte äger några egna fabriker arbetar vi med hållbarhetsfrågan inom samtliga delar av produktionskedjan. Under året som gått har vi valt att engagera oss extra i ett antal frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Ett exempel på detta är bristen på rent vatten i några av produktionsländerna. Detta är en fråga som vi dessutom tror kommer att bli allt viktigare i framtiden. Genom projektet Sustainable Textile Water Initiative har vi tillsammans med 30-talet företag i branschen arbetat fram riktlinjer för en mer hållbar vattenanvändning. Dessa kommer att implementeras under Vi har därutöver tecknat ett långsiktigt avtal med ICA Global Sourcing, IGS. Genom det nya partnerskapet får vi tillgång till ett större antal inköps- och kvalitetskontor runt om i Asien samtidigt som vi överlåter Hemtex egna inköpskontor i Bangladesh och Shanghai till IGS. Förutom att vi får en ökad geografisk närvaro kommer vi även vara fler som ansvarar för CSR och kvalitet. Jag vill avsluta med att tacka alla våra samarbetspartner som gör hållbarhetsarbetet möjligt och framgångsrikt. Det gäller inte minst organisationen SOS Barnbyar som vi samarbetar med i Bangladesh. Där stöttar vi ett familjecenter som ger barn möjlighet att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Ett annat exempel är vårt medlemskap i Better Cotton Initiative där vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att göra den storskaliga och konventionellt odlade bomullen mindre skadlig för miljön och de som arbetar med den. Hemtex beslutade redan 2012 att stödja ett treårigt projekt i Indien där målet är att utbilda 50 bönder enligt initiativets principer. Klimatförändringar är en annan av vår tids stora utmaningar. Vi bedriver därför ett ständigt arbete med att minska mängden koldioxid som släpps ut i samband med både produktion och transporter. Som ett led i detta arbete beslutade vi under året att använda oss av vindkraftsel i samtliga svenska butiker som är anslutna till vårt gemensamma avtal. Niklas Odequist Sortiments- och inköpschef 1

4 OM HEMTEX Om Hemtex Hemtex är en detaljhandelskedja och är marknadsledande inom hemtextil i Norden. Under det gemensamma märket Hemtex säljer vi inredningsprodukter för hemmet med fokus på mjuka varor. Vision Inspiration och förnyelse till alla hem. Mission Passion för textil. Affärsidé Hemtex designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalité och service till ett överraskande bra pris. Ägarförhållande Hemtex är sedan juli 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB. Geografisk närvaro och omsättning Hemtex har 154 butiker, varav 132 i Sverige, 19 i Finland och 3 i Estland. Av butikerna är 138 ägda av Hemtexkoncernen och 16 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2012 till totalt 941,1 miljoner kronor. Förutom försäljning i butik säljer Hemtex också via internet på den svenska marknaden. Hemtex huvudkontor ligger i textilstaden Borås. Under 2012 tecknade vi ett långsiktigt avtal med ICA Global Sourcing och har under året överlåtit Hemtex tidigare inköpskontor i Dhaka/Bangladesh och i Shanghai/Kina till dem. Hemtex historia ägare av fristående hemtextilbutiker går samman och bildar Hemtex 1982 Ett gemensamt butikskoncept lanseras 1990 De nu 60 butikerna ändrar namn till Hemtex 1999 Etablering i Danmark 2000 Franchisesystemet införs för de nu 88 butikerna 2001 Etablering i Finland 2004 Skandia investment blir ny storägare 2005 Hemtex noteras på O-listan på Stockholmsbörsen 2006 Etablering i Norge 2007 Etablering i Estland 2009 Hemtex blir dotterbolag till Hakon Invest 2010 Hemtex lanserar nytt butikskoncept och identitet 2011 Hemtex lanserar nya sortimentet och produktområden 2012 Hemtex inleder flertalet designsamarbeten 2

5 CSR-ORGANISATION OCH MISSION CSR-organisation och mission Vi eftersträvar en tydlig organisation där hållbarhetsarbetet är integrerat i det operativa arbetet. Hemtex CSR-organisation CSR-arbetet på Hemtex innefattar arbetsförhållanden hos leverantörerna, miljöfrågor, etik och arbetsmiljöarbete i den egna organisationen. Det yttersta ansvaret för Hemtex CSR-arbete har Hemtex VD och de strategiska besluten fattas i ledningsgruppen. HR-chefen ansvarar för personalfrågor gällande hela koncernen och säkerhetschefen ansvarar för säkerheten på kontoret och i Hemtex butiker. Inköpschefen är ansvarig för etik och miljöarbetet. CSR-ansvarig arbetar på huvudkontoret med att driva, utveckla och implementera uppförandekoden och miljöarbetet för koncernen. På ICA Global Sourcings inköpskontor i Asien finns flertalet inspektörer som arbetar med att utbilda och kontrollera leverantörerna gällande miljöarbete och arbetsförhållanden. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i det operativa arbetet, där alla medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifters påverkan. Hemtex CSR-mission Hemtex produkter ska tillverkas med hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor. Genom vårt hållbarhetsarbete vill vi värna om alla de aktörer vi samspelar med. 3

6 RISKANALYS Riskanalys Den ofta bristfälliga lagstiftningen i produktionsländerna ställer höga krav på Hemtex policy och uppförandekod. Bristfällig lagstiftning och kontroll av lagstiftning i produktionsländerna I flera av Hemtex produktionsländer saknas tillräcklig lagstiftning inom områdena miljö, kemikalier, arbetsrätt och djurrätt. I andra fall finns lagstiftning men efterlevnaden och kontrollen av den är bristfällig. Korruption är också vanligt i flera av produktionsländerna. Hemtex har därför antagit egna policydokument och krav som leverantörerna förbinder sig att följa. Hemtex utför även inspektioner av fabrikerna och laboratorietester av produkterna för att kontrollera att dessa efterlevs. Dåliga arbetsförhållanden Textilhandeln bygger till stor del på prispress och korta ledtider. Detta medför en risk för att de anställda i fabrikerna tvingas arbeta till löner som är under landets minimilöner samt att arbetspassen blir för långa. Det finns även risk att säkerheten på fabrikerna är bristfällig, exempelvis avsaknad av skyddsutrustning och blockerade nödutgångar. I vissa av de länder där Hemtex tillverkar sina produkter förekommer det även osäkra anställningsformer, tvångsarbete, barnarbete eller att arbetarna blir diskriminerade och trakasserade. Det finns också en hög risk för kränkningar av rätten att organisera sig fackligt. Hemtex uppförandekod ställer krav på alla dessa områden och kontrollerar kontinuerligt att de fabriker vi arbetar med följer dessa krav genom både föranmälda och oanmälda besök. En fabrikskontroll inkluderar både en inspektion av fabriken samt intervjuer med ledning och fabriksmedarbetare. textilarbetarna tar skada om inte lämplig skyddsutrustning används vid hantering av farliga kemikalier. Hemtex ställer höga krav på vattenrening och kemikaliehantering genom uppförandekoden. Vid en fabriksinspektion kontrolleras att kraven efterlevs. Hemtex förbjuder även leverantörerna att använda skadliga kemikalier genom en kemikalierestriktionslista. Denna följs upp med regelbundna laboratorietester av produkterna. För att kunna påverka den höga vattenförbrukningen inom textilproduktionen är Hemtex medlem i BCI och STWI. BCI arbetar för att bevattningen på bomullsfälten ska ske på ett mer effektivt sätt och därmed minska vattenförbrukningen. STWI är ett gemensamt projekt i branschen där ett 30-tal företag samarbetar för att försöka förbättra vattenrening, vattenförbrukning etc. hos leverantörerna. Miljöförstöring och kemikalier Textilproduktion kräver mycket vatten och kemikalier. Därför finns risk för miljöförstöring och vattenbrist i de länder där produktionen sker. Det finns även risk att 4

7 RISKANALYS Långa avstånd och många mellanhänder Största delen av Hemtex produktion sker i Asien långt från huvudkontoret. Några av Hemtex leverantörer kontrollerar hela produktionskedjan från råvara till färdig produkt, men i de flesta fall förekommer flera underleverantörer och mellanhänder. Då Hemtex inte har någon direktkontakt och relation med underleverantörerna, kan Hemtex, trots alla krav och kontroller, inte ge en fullständig garanti för att alla krav efterlevs genom hela produktionskedjan. Hemtex har kontrollerat en del av leverantörernas underleverantörer, men i första hand följs de leverantörerna upp som Hemtex lägger order hos och skriver kontrakt med. Genom att Hemtex har produktionskontor i Asien genom samarbetet med ICA Global Sourcing ökas närvaron och möjligheten till kontroll. Hemtex ställer också krav på att leverantörerna ska kontrollera sina underleverantörer. 5

8 VIKTIGA HÄNDELSER I HÅLLBARHETSARBETET Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet Steg för steg förbättras och förstärks Hemtex hållbarhetsarbete, från och med 2013 även med stöd av ICA Global Sourcing Generalavtalet skrevs Stor uppdatering av kvalitetskraven Stor uppdatering av kemikaliekraven 2006 Antog en uppförandekod Medlemmar i Kemikaliegruppen, aktivt arbete med REACH startade 2007 Inspekterade de första fabrikerna Antog en miljöpolicy Första miljömålen Kollektion med ekologisk bomull Medlemmar i BCI Första leverantörsutvärderingen 2011 Påbörjat arbetet med att kartlägga alla leverantörer, dess underleverantörer och materialursprung Nytt babysortiment med ekologisk odlad bomull Startat upp samarbete med ett antal välgörenhetsorganisationer dit vi kan skänka överblivna produkter 2012 Inleder samarbetet med ICA Global Sourcing. Arbetet med att hitta gemensamma arbetssätt och riktlinjer för CSR-arbetet startar Stor uppdatering av kemikaliekraven Uppdaterade uppförandekod med miljökrav Miljödag med leverantörer och anställda på Shanghai- och Bangladeshkontoren Miljöutbildning huvudkontoret Första CO2-mätningen för transporter 2009 Spårat och kontrollerat dunets ursprung och leverantörskedja 2009 Återvunnen plast i plastkassar till kund 2010 Första hållbarhetsredovisningen Medlemmar i STWI Uteslutit PVC från produktförpackningar 6

9 0 0 KLIMATPÅVERKAN Klimatpåverkan Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Genom bland annat förändrad elanvändning och smartare transportplanering minskas Hemtex klimatpåverkan. Transporter En av de stora utmaningarna för världen idag är klimatförändringarna. För att få kontroll över och arbeta för minskade utsläpp började Hemtex mäta koldioxidutsläpp orsakade av transporter Hemtex produkter transporteras från produktionsländerna till Sverige och sedan vidare till distributionscentralen och butikerna i Sverige, Finland och Estland. Hemtex transporterar inte själva varorna utan köper transport och distribution. Hemtex kan påverka tranporternas miljöpåverkan genom att ställa krav och genom att välja transportsätt. Val av transportsätt har stor inverkan på det totala koldioxidutsläppet. Därför arbetar Hemtex för att endast transportera varor med flyg i undantagsfall. I snitt orsakar 1 kg produkter som fraktas med flyg 4 kg koldioxidutsläpp, medan 1 kg produkter som fraktas med båt orsakar 0,15 kg koldioxidutsläpp. Andelen flygfrakt under 2012 gällande transport av varor från produktionsland till Sverige låg på 2% räknat på produktvikt flyttade Hemtex distributionscentralen från Göteborg till Jönköping. Då större delen av Hemtex varor fraktas till Göteborgs hamn resulterade detta i en ökning av koldioxidutsläppet gällande transporterna från hamn till distributionscentral. Under 2012 har Hemtex valt att transportera majoriteten av varorna från Göteborg till Jönköping med tåg vilket drastiskt har minskat koldioxidutsläppen för denna sträcka. Hemtex arbetar även för att hålla en hög fyllnadsgrad i containrarna för att på så sätt minska koldioxidutsläppet per produkt. Fyllnadsgraden följs upp per sändning och sammanställs per månad och år nåddes en fyllnadsgrad på 78,5% jämfört med 79,5% året innan. Totalt C02-utsläpp från transporterna C02-utsläpp per produkt i snitt (gram)

10 KLIMATPÅVERKAN Energiförbrukning Hemtex elförbrukning i butiker och på kontor orsakar också koldioxidutsläpp. Hemtex arbetar för att minska elförbrukningen i butik men utetemperaturen under framförallt vinterhalvåret har tidigare påverkat resultatet. För att göra en bestående insats som är oberoende av vädret har Hemtex beslutat att använda vindkraftsel till alla butiker i Sverige som är anslutna till det gemensamma avtalet samt huvudkontoret. Elavtalet började gälla i maj och trots att vi inte hade vindkraftsel hela året har koldioxidutsläppet reducerats till en fjärdedel jämfört med föregående år. Tjänsteresor Under 2011 skrev Hemtex avtal med Ticket gällande företagets tjänsteresor. Detta gav en tydligare bild av det totala resandet och vilket koldioxidutsläpp resandet orsakar. Andelen resor bokade genom Ticket har ökat från 2011 och Målet för 2013 är att samtliga resor ska bokas genom Ticket. Under 2012 har Hemtex även börjat mäta och följa upp utsläppet från tjänstebilarna. Kundplastpåsar och förpackningar Under 2008 började Hemtex använda återvunnen PEplast till kundplastpåsarna. Ett enkelt men också bra val eftersom energiåtgången för återvunnen PE-plast är hälften så stor som för nyproduktion av PE-plastpåsar. Nackdelen med vanliga plastpåsar är att de tillverkas av olja som är en icke förnyelsebar råvara, vilket man kommer runt med återvunnen plast. Återvunnen PE-plast kan dessutom återvinnas igen med fortsatt hög hållbarhet. Enligt miljöbalken har Hemtex som importör ett ansvar att förpackningarna samlas in och återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Hemtex uppfyller denna lagstiftning genom att vara anslutet till Repa/FTI. Hemtex betalar förpackningsavgifter och på så sätt finansieras 5800 återvinningsstationer i Sverige, där konsumenterna kan lämna in sina förpackningar. C02-utsläpp (g) per kvm Fördelning av transporter Butik C02/kvm Huvudkontor c02/kvm Båt Bil Flyg

11 LEVERANTÖRER Leverantörer Hemtex varken äger eller driver någon av de fabriker där produkterna tillverkas. Alla fabriker ägs eller anlitas av Hemtex leverantörer. Leverantörer och produktionsländer Relationen till Hemtex leverantörer bygger på full insyn gällande var och hur produkterna tillverkas. Hemtex ambition är att i de fall det är lämpligt placera ordern hos den part som också äger fabriken. Hemtex leverantörer finns i 17 länder; Baltikum, Bangladesh, Bulgarien, Danmark, Egypten, Hongkong, Indien, Indonesien, Italien, Kina, Moldavien, Nederländerna, Pakistan, Portugal, Sverige, Turkiet och Tyskland. Vissa av Hemtex leverantörer är stora med flera tusen anställda medan andra är små och endast har ett 20-tal personer som arbetar på fabriken. Det är även skillnad på vilka processer som görs hos respektive leverantör. Några av leverantörerna är så kallade vertikala leverantörer, vilket innebär att de gör allt från att spinna tråd till att sy produkterna. Andra leverantörer utför endast sömnaden och köper in tyger från olika leverantörer som sedan skickas till underleverantörer för färgning och tryck. I de fall där det är möjligt försöker Hemtex anlita leverantörer som har så få underleverantörer som möjligt för att få så bra kontroll som möjligt av produktionskedjan. Sourcing. Genom tillgång till lokal personal som har expertkunskap om textilproduktion i just det landet kommer Hemtex närmare leverantörerna och produktionen på huvudmarknaderna. Daglig kontakt och kommunikation underlättar arbetet med att informera, utbilda och följa upp vår uppförandekod och våra miljöoch kemikaliekrav. Leverantörsrelation Hemtex ska bidra positivt till en leverantörs utveckling vad gäller miljöansvar och socialt ansvar. Långsiktiga relationer och en stabil leverantörsstock underlättar det arbetet, men också att mellanhänderna är så få som möjligt. Hemtex strävar efter att göra affären så nära produktionen som möjligt och att känna leverantörerna väl oavsett geografisk placering. Vid val av leverantör är frågor som kvalitet, pris, leveranssäkerhet och hur uppförandekoden efterlevs av stor betydelse. Redan vid den inledande kontakten med en potentiell leverantör är deras lednings inställning till att gemensamt driva en förbättringsprocess i CSR och miljöfrågor en avgörande faktor för framtida samarbete. Produktionskontor I början av 2012 tecknades ett långsiktigt avtal att överlåta Hemtex inköpskontor i Bangladesh och Shanghai till ICA Global Sourcing. Hemtex har genom det nya partnerskapet fått tillgång till ett större antal inköpsoch kvalitetskontor runt om i Asien, och har därmed fått en bredare leverantörsbas. Nyckelkompetens inom Hemtex flyttades i slutet av 2012 över till ICA Global Hemtex inköpsmarknader Kina, 31% Bangladesh, 26% Europa, 16% Indien, 15% Turkiet, 8% Övriga Asien, 4% 9

12 UPPFÖRANDEKOD Uppförandekod I flera av de länder som Hemtex produkter tillverkas i saknas tillräckligt stark lagstiftning på miljö- och arbetsrättsområdet. I andra fall saknas tillräcklig kontroll av myndigheterna att lagstiftningen efterlevs. Därför har Hemtex antagit en uppförandekod som alla leverantörer förbinder sig att följa. Uppförandekoden ställer krav på: Att lagar och förordningar efterlevs Att anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling Att förbud mot diskriminering efterlevs Att lön och ersättningar utbetalas enligt gällande regler Att övertid inte överskrider gällande regler och kompenseras därefter Att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas på arbetsplatsen Att förbud mot barnarbete efterlevs Att förbud mot tvångsarbete efterlevs Att miljöarbete och korrekt avfallshantering tillhandahålls Läs hela vår uppförandekod på Utbildning och kontroll av uppförandekoden Innan en leverantör blir accepterad som Hemtexleverantör genomgår den en inspektion för att kontrollera hur väl den uppfyller Hemtex uppförandekod. Inspekterade leverantörer graderas som Approved, Improvement Needed, Urgent Improvement Needed eller Non-tolerance. Leverantörer som inte uppfyller grundkraven blir graderade som Non-tolerance och accepteras inte som leverantör. Hos en leverantör som är Urgent Improvement Needed görs en uppföljning inom sex månader för att kontrollera om de har gjort de överenskomna förbättringarna. Många leverantörer som hamnar i denna kategori saknar helt kunskap inom arbetsrätt, miljö och säkerhet. Därför arbetar Hemtex mycket med att utbilda leverantören i dessa frågor under 10

13 UPPFÖRANDEKOD dessa sex månader samt finns som stöd i deras förbättringsarbete. Om det trots detta inte sker några förbättringar får de inga fler order förrän de överenskomna åtgärderna är gjorda. De leverantörer som graderas som Improvement Needed följs upp inom ett år. Samtliga godkända leverantörer inspekteras minst vart tredje år. Den första inspektionen hos en leverantör är alltid föranmäld, men därefter genomförs både föranmälda och oanmälda inspektioner. I första hand inspekterar vi de leverantörer som vi placerar våra ordrar hos, men i vissa fall har Hemtex även valt att inspektera leverantörernas underleverantörer. En stor del av arbetet med uppförandekoden sker från inköpskontoren i Kina och Bangladesh som nu drivs av ICA Global Sourcing. Gradering Approved: inga eller endast små avvikelser från vår uppförandekod förekommer. Improvement Needed: Dessa fabriker kan exempelvis ha problem med för mycket övertid, att fabriken inte betalar tillräckligt med försäkring och pension till arbetarna, att arbetarna inte får någon säkerhetsutbildning, att inga brandövningar görs eller att fabriken inte kontrollerar vattenkvalitén på det renade vatten som släpps ut från fabriken. Urgent Improvement Needed: Dessa fabriker kan exempelvis sakna arbetskontrakt, lönelistor, löner och övertidsersättning uppfyller inte landets lagar, bristfällig skyddsutrustning till arbetarna, förvaring och hantering av kemikalier och slam från vattenreningsverket är inte acceptabelt. Non-tolerance: Fabriker där det förekommer barnarbete, tvångsarbete, fysik bestraffning eller som inte har någon vattenrening hamnar i den här kategorin och blir inte accepterade som en Hemtexleverantör. Här hamnar även de fabriker som vi inte fått tillträde till. Genom att ha egen personal på plats kommer Hemtex närmare produktionen vilket underlättar arbetet med att säkerställa att den sker under acceptabla förhållanden. Hemtex prioriterar och organiserar CSR-arbetet efter de riskområden som identifierats på de olika inköpsmarknaderna. Hemtex har gått djupare i riskanalysen på de största inköpsmarknaderna Kina, Bangladesh och Indien. I Kina är det vanligt förekommande med mellanhänder, vilket försvårar kontrollen och kontakten med fabriken som tillverkar produkterna. Då detta är till stor nackdel när uppförandekoden ska följas upp har Hemtex arbetat hårt för att hitta fabriker som går att arbeta direkt med. En annan risk i Kina har varit dunindustrin där det rapporterats att dun plockats från levande fåglar. Under 2009 gjordes ett stort arbete för att kontrollera och säkra produktionskedjan för dun- och fjäderprodukter. Läs mer om hur vi arbetar med detta i avsnittet om djurrätt. I Indien har det under flera tillfällen uppmärksammats i media att det förekommer dåliga arbetsförhållanden och brister i kemikaliehantering och vattenrening i färgerifabriker. Då de flesta av Hemtex leverantörer i Indien anlitar underleverantörer för färgeri- och tryckprocesserna, har vi valt att kontrollera många av de Indiska leverantörernas underleverantörer. Flera av dem har kontrollerats flera gånger för att följa upp att förbättringar har genomförts. Inspektion En inspektion inleds med ett möte med fabriksledningen där Hemtex förklarar vikten av att arbeta med dessa frågor och att Hemtex kan vara till stöd i deras förbättringsarbete. Under mötet ställs frågor om leverantörens ledningssystem och organisation. Ledningssystem och organisation är av stor vikt, då brister inom dessa områden kan leda till att de har dålig kontroll på sina egna fabriker och underleverantörer. 11

14 UPPFÖRANDEKOD Därefter sker en inspektion av fabrikslokalerna. Under inspektionen kontrolleras miljö- och säkerhetsaspekter som exempelvis brandsäkerhet, skyddsutrustning, att kemikalier hanteras och förvaras korrekt och att vattnet från fabriken renas (läs mer om Hemtex miljökrav på fabrikerna i avsnitten om vatten och kemikalier). En viktig del är också att intervjua de anställda för att höra hur de upplever situationen på fabriken. Här finns också en möjlighet att höra en annan version än den ledningen berättat om exempelvis om diskriminering, möjlighet till facklig organisering, lönenivåer och arbetstider. Efter detta tittar Hemtex inspektör igenom fabrikens dokumentation såsom lönelistor, anställningskontrakt och tidsregistreringar. Ett vanligt problem hos leverantörerna är att det finns brister när det gäller dokumentation vilket kan ge allvarliga följdproblem. Saknas kopior på de anställdas id-kort är det svårt för inspektörerna att verifiera arbetarnas ålder. Om lönelistor eller tidsregistreringar är bristfälliga kan Hemtex inte verifiera att rätt lön betalas ut eller att övertiden är inom acceptabla gränser. Därför ser Hemtex mycket allvarligt på om dokumentation inte finns tillgänglig. det är viktigt att hålla en öppen dialog med leverantörerna om dessa frågor. Resultat Hemtex har köpt av 126 leverantörer under Av dessa har 23 stängts under året. Av de 103 som fortfarande är aktiva tillverkar 85 leverantörer varor för Hemtex egna varumärken. Resterande är externa varumärken. Av de 85 aktiva leverantörerna, är 69 helt eller delvis inspekterade. Många leverantörer har flera fabriker. Totalt är 99 fabriker inspekterade av Hemtex någon gång. De här 99 fabrikerna har fått följande resultat: Approved: 47 Improvement Needed: 48 Urgent Improvement Needed: 4 Antal inspektioner / år Hemtex genomför inte enbart inspektioner i fabrikerna utan även i arbetarbostäderna, i matsalen där arbetarna äter, i sjukrummet på fabriken samt övriga lokaler och områden där arbetarna vistas. I slutet av en inspektion upprättas en åtgärdsplan över det som behöver förbättras. Åtgärdsplanen innehåller en tidsram för när åtgärderna senast ska vara genomförda. Att åtgärderna genomförs följs upp under nästa inspektion i fabriken. Få leverantörer uppfyller alla våra krav vid första inspektionen. En viktig del i arbetet för inspektörerna är därför att skapa en förståelse för uppförandekoden och finnas till stöd i deras förbättringsarbete. För att åstadkomma bestående förändringar anser Hemtex att 12

15 DJURRÄTT Djurrätt Hemtex har nolltolerans mot fjädrar och dun plockade från levande fåglar. Varje bal med dun kan därför spåras till respektive slakteri. Hemtex tillåter inte att fjädrar eller dun plockats från levande fåglar. Hemtex arbetar hårt med att kontrollera och säkra hela produktionskedjan för dun- och fjäderprodukter. Hemtex leverantörer köper allt dun direkt från slakterier, vilket förkortar och förenklar kontrollen av produktionskedjan. Alla balar med dun kan spåras till respektive slakteri. Hemtex har besökt de slakterier som våra leverantörer handlar av och även besökt en del gårdar som föder upp änder och gäss till produkterna. Tillsammans med andra företag i branschen har Hemtex satt upp riktlinjer för hur slakterierna och de som transporterar fåglarna innan slakt, kan minska djurens lidande. Något som även debatterats de senaste åren är ingreppet mulesing* som görs på merinofår i Australien. Hemtex tar avstånd från mulesing och i de fall det är aktuellt kräver Hemtex certifkat som intygar att merinoullen är mulesing-fri. Hemtex har endast ett fåtal produkter av skinn och päls. Till dessa produkter tillåter vi endast skinn och päls från ko, buffel, får, get och gris där skinnet är en restprodukt från köttindustrin. Läs gärna vår produktpolicy på *Mulesing är ett ingrepp som görs på merinolammens bakdel för att skydda dem mot flugangrepp genom att en del av huden skärs bort. Traditionellt sker detta utan bedövning vilket innebär stor smärta för lammen. 13

16 BOMULL Bomull Genom att stötta både ekologiskt odlad bomull och samarbetet inom Better Cotton Initiativ vill Hemtex minska bomullens miljöpåverkan. Bomullsodling är av mycket stor ekonomisk betydelse i många utvecklingsländer och sysselsätter miljontals fattiga bönder. Bomullsplantan kräver mycket sol och stora mängder vatten för att kunna växa. Därför odlas bomull huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner. På många platser sker dock odlingen i torra områden, vilket medför att konstbevattning måste användas. För att optimera bomullsskördarna används mycket kemikalier, både konstgödsel och bekämpningsmedel, viket leder till övergödning och förorening av vattnet. Om bomullsodlingen ska ha en hållbar framtid, måste dagens odlingsmetoder förändras. Eftersom bomull är Hemtex överlägset vanligaste fiber, vill Hemtex arbeta för att minska denna miljöpåverkan. Råbomullen köps av leverantörerna eller deras underleverantörer. Eftersom det är Hemtex som beställer slutprodukten och bestämmer produktens material, vill Hemtex vara med att påverka bomullsodlingen i rätt riktning. Ekologisk bomull Ekologisk bomull innebär att bomullen odlats helt utan användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och avlövningsmedel. Istället använder man sig av metoder som växelbruk, där man alternerar bomull med andra grödor mellan olika säsonger, vilket minskar angreppen av skadedjur. Som alternativ till konstgödsel används naturgödsel. Därmed bidrar ekologisk bomull till ett långsiktigt hållbart jordbruk. För att få kallas ekologisk måste jorden bomullen odlas i ha brukats utan dessa kemikalier sedan minst tre år tillbaka. Nackdelen är tyvärr att utvecklingen går långsamt. Fortfarande är endast ett fåtal procent av all bomull som odlas ekologisk. Under 2012 har Hemtex kunnat erbjuda kunderna handdukar, badlakan, badrockar, bäddset och babyprodukter i ekologisk bomull. Better Cotton Initiative Hemtex är sedan 2007 medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI), som är ett långsiktigt initiativ som syftar till att få den storskaliga och konventionellt odlade bomullen mindre skadlig för miljön och människorna som arbetar med den. Det ska man uppnå genom att konstbevattningen och användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel sker på ett mer effektivt sätt, så att förbrukningen minskar, samtidigt som storleken på skördarna bibehålls eller ökar. Därmed ökar böndernas vinst, samtidigt som miljön och deras hälsa gynnas. BCI syftar även till att öka utbytet av information och kunskap mellan odlare. Den första bomullen som odlats och skördats enligt BCI principer skördades i slutet av 2010 och användningen av pesticider, konstgödsel och konstbevattning har kunnat reduceras väsentligt trots bibehållen produktion. Resultat från Indien under 2011 och 2012 visar på en minskad vattenförbrukning med 20% och en minskning av användandet av bekämpningsmedlet pesticid med 40% samtidigt som lönsamheten har ökat med 50%. BCI har idag 229 medlemmar och drygt bönder anslutna till systemet. Tanken är att genom projekt, engagera fler och fler bönder i BCI och förse dem med kunskap om hur odlingen kan förbättras. Eftersom Better Cotton inte ska kosta mer att odla, ska priset på denna bomull vara densamma som konventionellt odlad bomull. På så sätt hoppas man att efterfrågan på Better Cotton kommer bli hög och på sikt odlas i mycket större skala än den ekologiska bomullen och därmed ge större miljövinster totalt sett. 14

17 BOMULL 2012 har Hemtex beslutat att bekosta ett projekt i Indien där ytterligare 50 bönder får möjlighet att delta i Better Cottons utvecklingsprogram. Hemtex har valt att göra det här projektet tillsammans med Cotton Connect som har stor erfarenhet av att driva den här typen av projekt. Projektet varar i tre år och kommer att utbilda bönder som är lokaliserade i provinsen Gujarat i nordvästra Indien. Målet är att Hemtex leverantörer ska köpa bomull från dessa bönder och använda dem i produkterna. Läs mer på 15

18 VATTEN Vatten Tillsammans med ett 30-tal andra företag samarbetar Hemtex för en hållbar vattenanvändning inom textil- och lädertillverkning. Det går åt mycket vatten vid tillverkning av textilier, framförallt vid framtagning av råmaterial och vid färgning och tvätt av garn och väv. Eftersom vatten är en bristvara i många av produktionsländerna vill Hemtex få leverantörerna att använda så lite vatten som möjligt och att minska föroreningen av det vatten som används. I uppförandekoden som alla Hemtex leverantörer undertecknar, krävs att de leverantörer som har färgeller tvättprocesser ska ha ett fungerande vattenreningssystem som är anpassat för fabrikens produktionsvolym och att avfallet hanteras och tas om hand på ett så bra sätt som möjligt. Hemtex ställer även krav på att alla leverantörer ska följa miljölagstiftningen som gäller i landet/provinsen. Hemtex uppförandekod ställer även krav på kemikaliehantering för att minska riskerna för fabriksarbetarnas hälsa och för att undvika att kemikalier och avfall rinner ut i vattendrag eller grundvatten. Vid en fabriksinspektion värderas vattenrening och kemikaliehantering högt och Hemtex ser mycket allvarligt på fabriker som har brister inom dessa områden. I många av de fall där färgning och tvätt sker hos en underleverantör till Hemtex leverantör genomförs inspektioner även på dessa fabriker för att säkra att underleverantörer följer Hemtex krav. En annan viktig del i att förhindra förorening av vattnet är att förbjuda och sätta upp restriktioner gällande kemikalieanvändningen i produktionen. Hemtex har strikta kemikaliekrav gällande alla produkter och gör regelbundet kemikalietester på alla leverantörer. Läs mer om detta i avsnittet om Kemikalier. STWI För att kunna ställa rätt krav och för att kunna utbilda leverantörerna när det gäller vattenfrågan, har Hemtex valt att gå med i STWI (Sweden Textile Water Initiative) som startade STWI är ett gemensamt projekt i branschen där ett 30-tal företag samarbetar för en hållbar vattenanvändning inom textil- och lädertillverkning. Projektet syftar också till att ge medlemmarna mer kunskap inom området för att kunna utbilda och ställa rätt krav till leverantörerna. Exempel på områden som STWI arbetat och kommer arbeta vidare med är hur valet av råmaterial och produktionsteknik påverkar kemikalie-och vattenförbrukning, hur vattenrening sker på bästa sätt samt hur vattenreningen kan kontrolleras hos leverantörerna på rätt sätt. Projekten innefattar produktionen från tråd till färdig produkt. På detta sätt hoppas Hemtex kunna bidra till en mer hållbar vattenanvändning hos leverantörerna. Under 2012 färdigställdes guidelines, krav och inspektionsdokument och under 2013 kommer Hemtex leverantörer i ett första steg göra en self-assessment enligt dessa krav och riktlinjer. 16

19 KEMIKALIER Kemikalier Hemtex har en tydlig restriktionslista på förbjudna kemikalier i produktionen. Under året genomfördes sammalagt 533 stycken kemikalietester. Vid tillverkningsprocessen av textila material går det åt mycket kemikalier, de krävs i många delar av processen som att göra fibrerna mjuka och smidiga, få önskad färg och skapa bra färghärdighet. Kemikalier används också för att ge det textila materialet en finish eller beläggning, som exempelvis skapar en vattenavvisande effekt. Det finns olika sorters kemikalier där en del är skadliga för den som hanterar kemikalien i produktion, andra kan påverka användaren av produkten eller miljön. Hemtex arbetar ständigt med att minska och begränsa antalet otillåtna kemikalier i produktionsprocessen och i produkterna. Som en del i detta arbete har Hemtex utformat en restriktionslista för de ämnen som är helt förbjudna och/eller som endast tillåts i låga halter. Restriktionslistan ingår i Hemtex generalavtal som undertecknas av alla leverantörer som ska starta ett samarbete med Hemtex. Läs hela kemikalielistan på Listan uppdateras kontinuerligt i samband med att nya lagar träder i kraft eller att Hemtex får kännedom om en ny kemikalie som skulle kunna vara skadlig. För att kontrollera att leverantörerna efterlever Hemtex krav utförs stickprovskontroller. Under 2012 har det sammanlagt gjorts 533 st kemikalietester på 408 order, varav 26 st tester underkändes. När en produkt underkänns i ett kemikalietest stoppas ordern. Hemtex arbetar sedan i en dialog med leverantören för att hitta var i processen ämnet kan ha använts eller uppkommit, detta som ett förebyggande arbete inför kommande order. Hemtex är medlem i Swerea IVF:s Kemikaliegrupp sedan Kemikaliegruppen är en textil kunskapsplattform där företag i branschen får tillgång till expertis inom kemikalieområdet och uppdateringar om nya lagar. 17

20 KVALITETSKRAV Kvalitetskrav För Hemtex är det en självklarhet att ställa krav och sätta kvalitet i fokus. Som kund ska man alltid kunna känna sig trygg med Hemtex produkter. I Hemtex generalavtal och HPI (Hemtex Instructions for Suppliers) förmedlas de kvalitetskrav som ställs på produkterna, alla leverantörer som arbetar med Hemtex skriver under och förbinder sig att följa dessa. säkerställa att produkterna efterlever Hemtex krav utförs kvalitetstester på externa ackrediterade laboratorier men också på Hemtex Inköpskontor. Testerna utförs för att upptäcka eventuella brister i produktionen före leverans. Tester Hemtex har testspecifikationer utformade per varugrupp med produktspecifikt anpassade kravställningar. De fysiska kraven bygger på lagkrav och rekommendationer som finns i de länder där Hemtex har butiker och säljer sina produkter. Här ingår tester som säkerställer produktens färghärdighet, riv- och slitstyrka och att tyget inte vrider, krymper eller noppar sig. Handdukar testas också för absorption och när det gäller barnprodukter utförs riskanalys och tester för produktsäkerhet. För att Kvalitetskontroll På Hemtex inköpskontor arbetar kvalitetskontrollanter som utför slutinspektioner, noggranna stickprovskontroller för att säkerställa kvalitetsnivån innan produkterna får lämna leverantören. Här väljs ett visst antal produkter för kontroll av mått, etiketter, material och sömnad. Kontrollerna resulterar i och påverkar att Hemtex minimerar riskerna för felaktiga produkter i butik. Idag är endast andelen reklamationer från kunder 0,3 procent. 18

Innehåll. Om rapporten. Förord 3. Om Hemtex 4. CSR organisationen och mission 5. Riskanalys 6. Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet 8

Innehåll. Om rapporten. Förord 3. Om Hemtex 4. CSR organisationen och mission 5. Riskanalys 6. Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet 8 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Förord 3 Om Hemtex 4 CSR organisationen och mission 5 Om rapporten Rapporten omfattar koncernens arbete under 2011 och behandlar aspekter kring miljö, etik, kvalitet, socialt

Läs mer

hållbarhetsredovisning

hållbarhetsredovisning H hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Förord s. 1 Om Hemtex s.2 CSR-organisation och mission s.3 Riskanalys s.4 Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet s.6 Klimatpåverkan s.7 Leverantörer s.9 Uppförandekod

Läs mer

hållbarhetsredovisning

hållbarhetsredovisning H hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Förord s. 1 Djurrätt s.15 Om Hemtex s.2 Bomull s.16 CSR-organisation och mission s.3 Vatten s.18 s.4 Kemikalier s.19 s.6 Kvalitetskrav s.20 Klimatpåverkan s.7 Etik

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Mode, miljö och moral snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Vi tar ansvar! Varje dag och i varje del av KappAhl tar vi ansvar för samhället vi verkar i, och skapar möjligheter för en hållbar framtid.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com

PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com PH131811 IKEA PRESSMATERIAL/ 1 Inter IKEA Systems B.V. 2015 PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com IKEA PRESSMATERIAL/ 2 PE419561 Credit to Vingaland

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET.

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. På Fruit Of The Loom har vi väldigt höga krav. Detta märks på kläderna vi producerar

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Scandinavian Standard Uppförandekod

Scandinavian Standard Uppförandekod Scandinavian Standard Innehåll 1. Scandinavian Standard 2. Långsiktig planering och löpande verksamhet 3. Kommunikation och omfattning 4. Rättsliga krav och riktlinjer 5. Vårt arbete med ansvar och hållbarhet

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp,

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, Vårt arbete för en mer hållbar natursten I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, inspektera och utveckla. Allt för att komma

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare Policy Verksamhet MARCON GRUPPEN skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

VAGABOND. Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars

VAGABOND. Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars VAGABOND Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars Innehåll 3. Företagets historik 4. Produkter och verksamhet 5. Affärsidé och strategi 6. Organisation 7-9.

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖRORD 2 OM HEMTEX 3 HEMTEX I KORTHET 3 VÅR VÄRDEKEDJA 5 VÅR CSR MISSION 5 VÅRA MILJÖPRINCIPER PRODUKTUTV. OCH MATERIALVAL 8 MILJÖ I PRODUKTION 9 VÅRT

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer