SKOGSÄNGEN ARKITEKTTÄVLING SEPTEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSÄNGEN ARKITEKTTÄVLING SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 ILLUSTRATION STENKVISTAVÄGEN

2 VISIONS- OCH KONCEPTBESKRIVNING Stadsmiljö i skogsbryn- nya bostäder i Skogsängen Ensembler av tätt placerade byggnader reser sig längs Stenkvistavägen, och varvas med de lätt upphöjda, grönskande gårdarna. Byggnaderna är enkla och rationella, men sättet att placera dem ger dynamik i stadsrummet. Från kvarterets inre skymtar Skogsängsgatan, med sitt myller av småbutiker och marknadsstånd i bottenvåningen på de äldre husen. Många tar vägen förbi här och handlar sånt som inte finns på Triangeln: koriander från Lagersberg och honung från Örsta. Skogsängen har gått från att vara förortstorg till stadsdelscentrum. I sin övergripande struktur är den nya bebyggelsen ett sakligt och rationellt tillägg, där lamellhus och radhus är de dominerande hustyperna. Poesin lurar snarare i detaljerna. Små hörn att vika runt. Doften av en solbelyst träfasad. En garageport som slås upp och avslöjar en liten verkstad. Ett noga valt tegel, robust och tåligt med subtil detaljering runt fönster och dörröppningar. Från skogen möter en högre byggnad, helt i trä. En egen gestalt, med det nya promenadstråket snett över kullen framför fötterna. Här, och längs de nya radhusgatorna, finns moderna bostäder, känsligt placerade med utsikt över skogen. Precis som Skogsängen planerades från början. I utvecklingen av Skogsängen skapas täta, dynamiska stadsrum i samklang med områdets ursprungskaraktär. Stadsrum som ges en form i samspel med områdets ursprungskaraktär, (snarare än en statisk idé om kvartersmiljöer). En stadsmiljö i skogsbrynet. Radhusen i anslutning till Vilstastråket, delområde 3&4, förtydligar utsidan av kvarteret och tar tillvara möjligheten att skapa attraktiva markbostäder. Den befintliga bollplanen tas i anspråk för bebyggelse som ger ett tydligt avslut på området. KOPPLINGAR, FÖRSTÄRKA BEF. ÖPPNINGAR OCH RÖRELSEMÖNSTER Ny bebyggelse placeras så att befintliga kopplingar och stråk aktiveras och stärks. Ett diagonalt grönstråk över naturmarken på kullen etablerar en ny koppling direkt mot Vilsta, och länkar även området mot centrum. PULKA- BACKE FÖR- PLATS VÄXTHUS ENTRÈ- TORG STENKVISTAVÄGEN FÖRÄNDRINGSBEHOV Till områdets kvaliteter hör ett centralt läge med goda kommunikationer och fina natur- och rekreationsområden. Samtidigt finns här stora obebyggda markytor, vilket är en öppning för att skapa ny stadsbebyggelse, och att tillföra nya kvaliteter till området som kompletterar och utvecklar den befintliga miljön. Idag är uppdelningen mellan privat och offentligt diffus, och att på ett tydligare sätt definiera privata, halvprivata och offentliga ytor har varit en utgångspunkt i detta arbete. Bostadstyperna utgörs idag i huvudsak av hyreslägenheter. Att införa andra bostadstyper och upplåtelseformer har därför setts som ett intressant sätt att komplettera det befintliga bostadsutbudet. Handel och service är också knapphändig, och bör utvecklas framöver. Gaturum och infrastruktur har stor potential att förädlas och utvecklas, och tas tillvara som aktiva stråk och kopplingar i staden. De gröna stråk och ytor som finns är redan idag mycket uppskattade, men kan ytterligare förbättras i framtiden för att skapa nya kopplingar och rörelsemönster i och mellan stadsdelar. Att införa varierad stadsbebyggelse i en skala som är anpassad för området och tillför nya typer av stadsrum har setts som en central del i utformningen av detta förslag. VASAVÄGEN IDROTT OCH BOLLSPORTER NYA VILSTASTIGEN FÖRHÅLLNINGSSÄTT I uppgiften efterlyses ett medvetet förhållningssätt till de modernistiska rumsliga principerna och dess tidstypiska arkitektur. Vad då var egentligen modernismen? I mycket ett sökande efter ett rationellt, bekvämt och nyskapande boende, i samklang med naturen. En utgångspunkt också för den nya bebyggelsen, men svaret på hur detta skapas får en annan form. Här används trädgårdsstadens skala och kvartersstadens rumsliga principer i placeringen av lamellhus, som i sin typologi relaterar till den befintliga bebyggelsen. Skogsängens bebyggelse präglas av sin tids planeringsideal, där stor omsorg lades på att differentiera olika trafikslag. Detta ger stora kvaliteter i form av de bilfria, soliga gårdarna vända mot skogen, men också en stor, diffus parkeringsyta mot Stenkvistavägen som gör att området distanserar sig mot den omgivande stadsmiljön och får en monoton och ödslig karaktär. Bostadshusen ritades av arkitektkontoret Höijer&Ljungqvist, som hade en framstående position inom bostadsbyggande under miljonprogrammet, med sina yteffektiva, väl gestaltade lägenheter. Den föreslagna nya bebyggelsen tar framförallt tag i områdets infrastruktur vägar, stråk och ytor och omgestaltar och omdefinierar dem på ett sätt som aktiverar gaturummen och på ett tydligare sätt integrerar området med stadskärnan. Befintliga bostadshus, och det sätt de placerats i landskapet, respekteras som en i sig kvalitativ miljö genom att inte göra några tillägg som på ett dramatiskt sätt förändrar dess relationer till landskapet. Längs Stenkvistavägen skapar den nya bebyggelsen en mer varierad stadsstruktur med korta avstånd och platsbildningar. I mötet med de befintliga husen engageras även dessa i ett nytt, inre gaturum, där de befintliga byggnadernas enkla men omsorgsfulla gestaltning lyfts fram som en kvalitet. Den känsliga placeringen av bostäder i naturmiljö vid Carl-Johansgatan är en referens till den nya träbyggnad som placeras väster om delområde 5. Ett naturnära boende innanför trafiksepareringens gräns. Längs Vasavägen förädlas gaturummet genom att ge det en tydlig inramning med stadsradhus. Bebyggelsen håller avstånd mot befintliga hus och bevarar de kvaliteter som finns i deras luftiga placering mot skogen, och kompletterar området med en ny boendeform som förslagsvis upplåts som äganderätt. SITUATIONSPLAN SKALA 1:2000 (A1) VILSTASTRÅKET med ny sträckning AXONOMETRI - översikt

3 OFFENTLIGA PLATSER Höja kvaliteten och stärka dem som vistelseoch mötesplatser Delområde 1 A Skogsängens centrum lyfts fram som områdets viktigaste offentliga mötesplats. Skogsängens torg har idag ett antal mindre butiker och verksamheter, koncentrerade till torget i norra delen. Torget aktiveras och förändras både genom bebyggelse och utformning, och genom programmering och användning. Den nya bebyggelsen ger en tydlig gatukaraktär åt Stenkvistavägen, etablerar en inre gata i samspel med de befintliga byggnaderna, och ger torget en mindre skala och tydligare rumslig avgränsning. I förskjutningarna mellan de nya byggnaderna bildas små, inre gårdar. De nya byggnaderna formar mindre ensembler, som är placerade för att stärka befintliga passager in mot Skogsängsgatans gårdar. Utveckling av befintlig byggnad Offentliga rum för alla Den inre gatan som etableras har med sitt skyddade läge och soliga hörn stor potential att utvecklas för serveringar och mindre lokaler. Bottenvåningarna i ny bebyggelse utformas på ett sätt som tillåter lokaler, men också kan fungera som bostäder. I den befintliga strukturen förädlas garagen i markplan med nya funktioner och genomgående entréer. I ett första skede kan förändrade hyresvillkor för upplåtandet göras, som möjliggör att portarna slås upp till tillfälliga marknader eller enkla verkstäder. I förlängningen kan en mer permanent omgestaltning göras med skyltfönster och entréer mot gata. I områdets södra del finns det möjlighet att garagen omvandlas till en ny, radhusliknande bostadsform med egen entré från gata och uteplatser på gårdssidan. Den paviljongliknande byggnaden närmast torget (som tidigare varit entré till matbutik) ges en ny, mer publik funktion där den befintliga entrén mot torget öppnas. Här kan förslagsvis en saluhall med servering både skapa liv på torget och stödja en marknad för lokalt odlade grönsaker. Genom att utnyttja en befintlig byggnad bör lokalhyror kunna hållas låga. Med saluhallen, tillfälliga garagemarknader och nya lokaler blir Skogsängsgatan ett levande bazarstråk, där de befintliga förutsättningarna använts som utgångspunkt för att skapa ett dynamiskt och attraktivt stadsrum. Gestaltningen av den offentliga utemiljön präglas av lugn och enkelhet. Ytmaterialen är tåliga och användbara. På ytorna finns angöringsparkeringar och träd tillsammans med mindre planteringar bryter ned skalan. Gestaltningens enkelhet ger flexibilitet i användningen, och kan i framtiden enkelt anpassas för förändrade behov och målgrupper. Uppgraderad asfaltyta Försäljning av lokala råvaror Nya torget i Skogsängen Tillgängligt skogsområde Delområde 5 Skogsängsgatans inre gårdar, som övergår i det större grönområdet bakom huset, upplevs idag som välfungerande men något slitet. I randzonen mellan kullen och torget placeras ett högre punkthus, helt i trä. Fasaden, klädd i spån, blir en ny bakre fond till torgmiljön. En upprustning av gårdsmiljön som görs i samspel med de boende, tillsammans med den nya förgårdsmarken till träbyggnaden förstärker denna inre zon som skyddad vistelseyta. Här börjar också det föreslagna nya stråk, som fortsätter genom naturmarken direkt till Vilsta. Naturområdet kan på sikt ges fler funktioner som integreras i naturmiljön: lek- och sportytor, pulkabackar, utomhusgym, småplatser osv. Detta är också en väg att stärka kopplingen mellan Skogsängen och Snopptorps villaområde. A DELPLAN (Torget, höghuset och nya stråket över kullen) SKALA 1:500 (A1) Höghus i trä Med innovativ träbyggnadsteknik uppförs denna 16 våningsbyggnad i skogsbrynet. Här etableras en helt ny bostadstyp, med luftiga, generella planlösningar där skogen utanför är ständigt närvarande i interiören. En unik miljö, där bilpool och högt ställda miljökrav blir viktiga inslag i ett modernt, resurssnålt boende. AXONOMETRI - översikt centrumtorget Gemensamma växthus SEKTION A-A

4 BEBYGGELSESTRUKTUR Längs Stenkvistavägen (delområde 1 och 2) används en enkel grundtyp av lamellhus, som i sin placering skapar varierade stadsrum. Upplåtelseformen kan göras som hyresrätt, eller i blandad form i kombination med bostadsrätter kring gemensamma gårdar. en placeras med gavlarna vinkelrätt mot befintlig bebyggelse och Stenkvistavägen. Förskjutningarna mellan byggnaderna skapar en serie passager och små, väldefinierade gårdsrum. Hushöjden varierar mellan tre och sex våningar, och möter den befintliga bebyggelsen med fyra våningar, medan höjden mot Stenkvistavägen bitvis görs högre. Samtliga hus får genomgående entré från gata till gården. De upphöjda gårdarna utmed Stenkvistavägen utförs med hög detaljeringsgrad och lummighet. Här föreslås stort inslag av blommande växter, som både skapar livsmiljö för fåglar och insekter, och gör gårdsytorna till ett fint motiv från de boendes fönster. B Husvolymer mot Stenkvistavägen Sidogata Intim skala på innergårdar Lägre enheter med kompakta lägenheter ansluts med loftgångar från intilliggande trapphus. Loftgångarna utformas så att dessa blir en kvalitet för de boende en liten förträdgård med väderstreck som ger kvällssol. Mot det befintliga villaområdet (delområde 2) placeras byggnaderna istället med distans från vägen i förlängningen av Skogsängsgatans gång- och cykelstråk. B Varierade hushöjder, mellanrum och genomblickar Socklar, trappor och lummiga innergårdar DELPLAN (Bostäder, gröna gårdar, och sidogatan) SKALA 1:500 (A1) AXONOMETRI - översikt nya bostäder och gårdsrum mot Stenkvistavägen Gårdarna har starka geometriska former som gör dem intressanta att betrakta även ovanifrån Varierad vegetation med mycket blomning SEKTION B-B

5 DELOMRÅDE 3, 4 och 6 Radhus En radhustyp med urban karaktär används som ett element i stadsmiljön som både skapar småskalig variation och tydligt definierade rum. Områdets potential för ett kvalitativt boende med markbostäder som upplåts med äganderätt utnyttjas också på ett yteffektivt sätt. Vilstastråket (delområde 3 och 4) Radhusen etablerar en liten gata längs Skogsängsgatans yttre kvarter, och förtydligar gatu respektive gårdssida i kvarteret. Idag finns en informell användning av uteplatserna som entréer från gata. Detta utvecklas och renodlas, och motivet samspelar med radhusentréerna på andra sidan gatan där nivåskillnaderna i mark hanteras med en subtilt nedsänkt förgård. Radhusgatan får ett tydligt avslut i en öppen samlande yta som klarar mått för angöring med större fordon, men har karaktären av en flexibel, öppen gårdsyta som kan användas av de boende. Vasavägen (delområde 6) Samma radhustyp föreslås längs Vasavägen, som en del i en omgestaltning av gatumiljön. Tillsammans med nytt gång- och cykelstråk och kantstensparkering går detta på sikt från väg till stadsgata. Placeringen längs gatan är också ett sätt att underordna sig den befintliga bebyggelsen, som står känsligt placerade i skogsbrynet. En stor del av boendekvaliteten i den befintliga miljön ligger i den luftiga placeringen. Samtidigt finns ett diffust avslut av området med de stora parkeringsytorna mot vägen. Radhusen blir då också ett sätt att göra parkeringsfunktionen till en mer underordnad miljö i stadsbilden som helhet. Möjligheten finns att i framtiden utföra fler etapper med samma byggnadstypologi på fler tomten utmed Vasavägen. PERSPEKTIV - nya radhus längs Vilstastråket Vilstastråk AXONOMETRI - radhus längs Vilstastråket DELPLAN - radhus längs Vilstastråket SKALA 1:1000 (A1) SEKTION - radhus längs Vilstastråket Vasavägen AXONOMETRI - radhus längs Vasavägen DELPLAN - radhus längs Vasavägen SKALA 1:1000 (A1) SEKTION - radhus längs Vasavägen

6 PUNKTHUS I TRÄ TYPPLAN - punkthus LAMELLHUS I TEGEL OCH BETONG TYPPLAN - lamellhus (3-spännare) TYPPLAN - lamellhus (4-spännare) TYPPLAN - lamellhus (6-spännare med loftgång till gårdshus) STADSRADHUS I TEGEL Entreplan Plan 2 Plan 3 TYPPLAN - radhus FASADER - radhus BEBYGGELSE- OCH BOSTADSTYPER (upplåtelseformer, storlekar, målgrupper) Nyckeltal ETAPP A Antal lägenheter: 125 st BOA: 7362 kvm LOA: 307 kvm BTA: 9679 kvm BTA garage: 5000 kvm (ca 190 platser + cykel) OBS Garage är en möjlighet och byggs enbart i omfattning enl. senare behovsanalys Upplåtelseform: Hyresrätt/Bostadsrätt Etapp B Antal lägenheter: 75 st BOA: 6092 kvm LOA: 105 kvm BTA: 6912 kvm BTA garage: 4200 kvm (ca 150 platser + cykel) OBS Garage är en möjlighet och byggs enbart i omfattning enl. senare behovsanalys Upplåtelseform: Hyresrätt/Bostadsrätt Etapp C Antal lägenheter: 36 st BOA: 2292 kvm BTA: 2940 kvm Upplåtelseform: Hyresrätt/Bostadsrätt Etapp D Radhus mot Vilstastråket Antal: 33 st. BOA: 3822 kvm BTA: 4347 kvm Upplåtelseform: Hyrköp/Bostadsrätt Etapp E Stadsradhus mot Vasavägen Antal: 19 st. (+ ev senare etapp) BOA: 2251 kvm BTA: 2525 kvm Upplåtelseform: Hyrköp/Bostadsrätt ETAPP F Punkthus Antal lägenheter: 55 st. BOA: 3851 kvm LOA: 83 kvm BTA: 5392 kvm Upplåtelseform: Bostadsrätt TOTAL antal lägenheter: 370 st. TOTAL BOA: kvm TOTAL LOA: 495 kvm TOTAL BTA: kvm För etappindelning, se separat etappdiagram.

7 PARKERING OCH ANGÖRING Två st nya parkeringsgarage under mark (ca 340 platser) försörjer både befintliga och nya bostäder längs Stenkvistavägen. Parkering ovan mark finns i mindre enheter i området (ca 120 platser). Parkering till radhus görs med kantstensparkering längs gata. Markbeläggning görs som en sammanhållen yta, utan markerande nivåskillnader för parkering. Till punkthuset föreslås parkering i närliggande P-garaget under mark utmed Stenkvistavägen. I kombination med en bilpool profileras byggnaden som en modern, resurssnål boendeform. GESTALTNING En sammanhållen palett av tegel i olika nyanser ger tyngd och karaktär åt de nya byggnaderna. Genom att använda områdets dominerande material i en samtida gestaltning blir äldre och nyare byggnader en sammanhållen helhet. Tegel är även ett återkommande inslag i Eskiltunas stadsbild som helhet, och motivet markerar Skogsängen som en integrerad stadsdel i centrum. Del av tegelvägg som är indragen och bildar relief Låga murar blir ett återkommande inslag i det nya stadslandskapet, och används för att hantera olika marksituationer. Flerbostadshusens gårdar får en subtil upphöjning som också hanterar Stenkvistavägens sluttning. Murarna håller samma höjd mot vägen, men formar gårdar som trappar uppåt och möter den befintliga strukturen invändigt. Radhusen får på liknande sätt en tydlig förgård, som kan vara upphöjd eller nedsänkt beroende på placering i terrängen. Tät del av fönsterparti i aluminium eller plåt Smidesräcke HÅLLBARHETSÅTGÄRDER Placering Nya byggnader utnyttjar till största delar redan exploaterad yta. Här ges även ett tillskott av grönska till området. Där naturmark till viss del tas i anspråk, placeras attraktiva, centralt placerade markbostäder- en boendeform som annars lätt tenderar att orsaka att städer växer ut över omgivande jordbruksmark. Befintlig infrastruktur förädlas och gör gång- och cykeltrafik till prioriterade trafikslag. Biodiversitet Kopplingen till Vilsta försärks med ett grönt stråk över Skogsängens torg som stärker stadens övergripande grönstruktur och etablerar en grön korridor vidare mot Djurgården och Gredbylund. Nya gårdar och trädgårdar ger ett tillskott på grönytor. Växtval görs så att pollinerande insekter och fågelliv gynnas. Betongfris som förstärker husens horisontalitet Sockelvåning i ljusa betongelement Låg sockel i betong FASADUTSNITT - lamellhus (3-spännare) PRINCIPSNITT FASADUTSNITT - lamellhus (4-spännare) Energi och miljö Nya utförs med hög energi- och miljöprestanda på en nivå som tas fram i samråd med beställaren. Förslaget baseras på användning av robusta, gedigna material utifrån ett långsiktigt livscykelperspektiv. Mikroklimat och lokal odling Nya gårdsrum är utformade så att ett gott mikroklimat med soliga hörn skapas. Här ges även möjlighet till småskalig odling för boende. KONSEKVENSBESKRIVNING SOCIALA KONSEKVENSER Idag finns en negativt färgad bild av Skogsängen, vilket skymmer blicken för områdets potential som attraktiv boendemiljö med goda bostäder och bra läge. Att lyfta fram denna potential och de befintliga kvaliteterna är en grundläggande strategi i att på sikt höja områdets status. I förslaget ingår att med små medel omvandla befintliga strukturer ett sätt att signalera att det som finns, har ett värde redan idag. Detta är en central del i arbete med social hållbarhet, som utvecklas i ett fortsatt arbete med området. Med ny bebyggelse och ökad inflyttning växer också områdets underlag för fungerande handel och service, och variationen i bostadsutbud och boende ökar. PLANUTSNITT - lamellhus (3-spännare) MATERIALITET 2 rok, 61 kvm PLANUTSNITT - lamellhus (4-spännare) 3 rok, 72 kvm EKONOMISKA KONSEKVENSER KONSEKVENSER FÖR MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET Förslagen för omgestaltning av vägmiljöerna till stadsgator är en strategi för att skapa en stadsmiljö där biltrafik förekommer på samma villkor som andra trafikslag. Sänkt hastighet, minskat trafikbuller och minskade luftföroreningar är också ett medel att ge en hälsosam och säker boendemiljö. Med en större befolkning bör behovet av ny förskola i området utredas i en fortsatt projektering. Till största delen etableras ny bebyggelse på redan exploaterad mark. I delområde 3, 4 och 5 tas naturmark delvis i anspråk, men med placering av byggnader som anpassas efter terräng och större värdeträd. Detta utifrån bedömningen att befintliga rekreations- och naturvärden kan tillgodoses genom andra åtgärder i förslaget. Den föreslagna nya kopplingen genom naturmarken länkas samman med torgets grönska och leder vidare mot större park- och naturområden i staden, och ger därmed en positiv effekt på den övergripande grönstrukturen. Fasad: Rödbrunt tegel Fasad: Grått tegel Fasad: Ljusgrått tegel Fasad: Träpanel Fasad: Cederspån Fönsterkarmar / Täta delar av fönsterpartier: Aluminium, naturanodiserat Fönsterkarmar / Täta delar av fönsterpartier: Aluminium, varm ton Plåtdetaljer / Täta delar av fönsterpartier: Tombak, mörkbrun plåtlegering Socklar, trappor: Ljus Betong Markdetaljer gata: Corten Rationella volymer och användning av ett fåtal grundtyper med varierad placering ger en grundläggande god projektekonomi. Förslaget öppnar för olika upplåtelseformer och tar höjd för olika möjliga framtida fastighetsbildningar. Byggsätt, materialval och gestaltning görs utifrån en långsiktig livscykelanalys. Förvaltningsperspektivet är centralt, där robusta material och väl gestaltade byggnader ger en långsiktigt god fastighets- och förvaltningsekonomi. Gestaltning och arkitektonisk utformning görs med lågmälda men väl valda material som står sig väl över tid.

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar MANSTORPS ÄNGAR Manstorps ängar 1 Markanvisning Februari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Förutsättningar i området i Linghem... 4 Kvaitéer och siktstråk... 5 Det offentliga och privata rummet... 5 Gårdsgatan,

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY MARKANVISNINGSTÄVLING ANBUDSOMRÅDE 2D

VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY MARKANVISNINGSTÄVLING ANBUDSOMRÅDE 2D VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY MARKANVISNINGSTÄVLING ANBUDSOMRÅDE 2D INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 5 6 7 8 9 10 BESKRIVNING OCH EXPLOATERINGSDATA SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 TYPPLANER RADHUS SKALA 1:100 TYPPLANER RADHUS

Läs mer

s. 1 isarno 20 1 5-1 0-1 6 / M a r k a n v i s n i n g s täv l i n g / k v n y s tava r e n / e s k i l s t u n a ko M M u n i s a r n o

s. 1 isarno 20 1 5-1 0-1 6 / M a r k a n v i s n i n g s täv l i n g / k v n y s tava r e n / e s k i l s t u n a ko M M u n i s a r n o s. 1 s. 2 I n pa s sn i n g i o m g i va n d e s ta d sbyg g na d s s t r u k t u r Förslagets volymer inspireras av karakteristiska drag i omgivningen; en byggnadskropp dras in från gatulivet för att

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Flygbild över kv. Broccolin, Årsta Centrum och Årsta skolan Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Inledning Fastighetsbolaget Årsta 85:1 har av plan- och byggnadsnämnden fått positivt

Läs mer

Plug Inn. - Underlag från Nyréns till Fas 2

Plug Inn. - Underlag från Nyréns till Fas 2 Plug Inn - Underlag från Nyréns till Fas 2 PARAMETRAR Planfrågor Marken måste vara Kvartersmark enligt gällande detaljplan, alt icke planlagd mark. Bestämmelser för kvartersmarken i gällande detaljplan

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

FHK TINGSTORGET 140829 ARKITEMA ARCHITECTS. Markanvisning

FHK TINGSTORGET 140829 ARKITEMA ARCHITECTS. Markanvisning FHK Markanvisning Idé/ koncept Förslaget tar sin utgångspunkt i platsens topgrafi, läge och stadbyggnadsvision Framtid Alby. Genom att variera de olika byggnaderna i höjd och orientering så följer vi topografin

Läs mer

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-04-23 1 (8) Christian Nützel planarkitekt Diarienummer 2012 KSM 0101 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden Gestaltningsprogram Kavallerivägen/Rissneleden 2013 03 27 Inledning BAKGRUND Planering för sydvästra Rissne har pågått i flera år. Området är utpekat som ett förändringsområde i Fördjupad översiktplan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo 2011-09-01 1 (7) Startpromemoria KFKS 2011/374-214 Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo Sammanfattning Fastigheten Orminge 42:1 är centralt belägen i Orminge. Byggnaden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av bostäder inom kv. Risinge i Tensta (ca 200 nya bostäder).

Startpromemoria för planläggning av bostäder inom kv. Risinge i Tensta (ca 200 nya bostäder). STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (6) 2013-03-08 Handläggare: Peter Lundevall Tfn 08-508 272 92 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av bostäder inom

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

tyresö konwm Planuppdrag för bostäder vid Granängstorget, Granängsringen i Bollmora Förslag till beslut START-PM Tyresö kommun 2015-06-17 1 (9)

tyresö konwm Planuppdrag för bostäder vid Granängstorget, Granängsringen i Bollmora Förslag till beslut START-PM Tyresö kommun 2015-06-17 1 (9) Sara Kopparberg 1 (9) 2015 KSM 0336 Miljö- och samhällsbvggnadsutskottet Stadsbyggnadschef Diarienummer tyresö konwm Samhällsbyggnadschef Stadsbyggnadschef Åke Skoglund Sara 1< parberg förordningen 1998:905

Läs mer

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000 original - hakon ahlberg ursprungsprincip sidsjön. förslag 6 november 2007 topografi hus på en platå högre ås i söder slänt mot staden i norr situationsplan 1:2000 tvärsektion halvöppen skog i norr för

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen. Utställningshandling 1(6) SPN-00/0000

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen. Utställningshandling 1(6) SPN-00/0000 Gestaltningsprogram Bilaga till planbeskrivningen SPN-00/0000 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014 NORR TYRESÖ ENTRUM MRKNVISNINSTÄVLIN OKTOER 24 Inledning Planeringen av den hållbara stadsdelen Norra Tyresö centrum är i full gång. tt skapa en stadsdel som erbjuder naturliga och trygga mötesplatser

Läs mer

Stadsrumsanalys Arkivet 1

Stadsrumsanalys Arkivet 1 Stadsrumsanalys Arkivet 1 Denna analys har utförts av FOJAB Arkitekter på uppdrag av Lunds Nation Arkivet AB och ska ligga till grund för fortsatt förslags- och utredningsarbete för kvarteret Arkivet 1

Läs mer

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA En vandring i skogsbrynet mellan husen tar dig längre upp på höjden, förbi gläntor, fi kaplatser, täta skogspartier och perfekta kurragömmaställen. Genom en ridå av björkstammar och granar skymtar de röda

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yimby Göteborg ser positivt på en förtätning i det aktuella området. Planförslaget innehåller många bra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD,

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, DETALJPLAN FÖR NYTT TURISTISKT BOENDE M.M. VID FJÄLLGÅRDEN SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FJÄLLGÅRDEN FRÅN 1994 MED TILLHÖRANDE OMRÅDESBESTÄMMELSER

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

JURYNS UTLÅTANDE 2002-12-16

JURYNS UTLÅTANDE 2002-12-16 INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING OM BOSTADSHUS I KV GRILLGÅRDEN, ÖREBRO JURYNS UTLÅTANDE 2002-12-16 OM TÄVLINGEN Länsgården Fastigheter AB inbjöd i augusti 2002 fyra arkitektföretag till en tävling om utformning

Läs mer

MÖLNDALS BRUK. bo invid Mölndalsån. vision. Klippan Mölndal Fastigheter AB Vision Mölndals Bruk

MÖLNDALS BRUK. bo invid Mölndalsån. vision. Klippan Mölndal Fastigheter AB Vision Mölndals Bruk vision bo invid Mölndalsån orientering N E6 mot GBG GBG Mölndals Sjukhus centrum E6 Kvarnbyn Stensjön Solängen Åby Mölndal Mölndals Bro Mölndals Bruk Glasberget Bifrost Åbromotet Hulelyckan Söderleden

Läs mer

HANINGETERRASSEN GESTALTNINGSPROGRAM - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012

HANINGETERRASSEN GESTALTNINGSPROGRAM - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012 - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012 INNEHÅLL 1 NR I ORIENTERINGSPLAN INNEHÅLL sid 2 1 ÖVERSIKT 3 9 2 ILLUSTRERAD PLAN 4 3 4 3 HANINGE LIFE - DET CENTRALA TORGET 5-6 6 4 BUSSTERMINALEN 7 5 7 10 5 6 7 TORGSTRÅKET

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Stansen och Degeln 1 mfl Näsbypark

Stansen och Degeln 1 mfl Näsbypark Gestaltningsideér och uttryck Lägre hus mot gemensamma ytor, gaturum och fina väderstreck i SV. Bebyggelsen trappar upp mot höjder med höga träd. Utanpåliggande balkonger mot Entréparken ger en mänsklig

Läs mer

Bebyggelsens gröna karaktär

Bebyggelsens gröna karaktär Bebyggelsens gröna karaktär HUDDINGE KOMMUN Parkstrategi Vilken typ av bebyggelse som finns i ett område påverkar grönytetillgången. Det påverkar även graden av offentlighet i dessa grönområden. Indelningen

Läs mer

P L A N F Ö R S L A G

P L A N F Ö R S L A G P L A N F Ö R S L A G Delområden: - Centrumdelen - Hamnpiren med hamnmiljön - Kvarnberget - Badholmarna - Nordanskog CENTRUMDELEN Fig. 243. Föreslagen kanal med hamnbassäng och intilliggande bostadsområden

Läs mer

Trafik. Hus. Mötesplatser. Grönska. Nyréns Arkitektkontor ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 1

Trafik. Hus. Mötesplatser. Grönska. Nyréns Arkitektkontor ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 1 Trafik Hus Mötesplatser Grönska ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 1 VÄG I BEFINTLIGT LÄGE SKALA 1:2000 (A3) ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 2 VÄG NERE I TORGLÄGE SKALA 1:2000 (A3)

Läs mer

KRYDDVÄGEN ÖSTRA - TYRESÖ

KRYDDVÄGEN ÖSTRA - TYRESÖ Vy 3 KRYDDVÄGEN ÖSTRA - TYRESÖ Markanvisningstävling 2015-02-26 KRYDDVÄGEN ÖSTRA - TYRESÖ Beskrivning av förslaget Förslag har sin utgångspunkt i aʃrakɵva bostäder med inriktning av Grön Design och hållbart

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla 1 Markanvisningstävling Malmudden Vill du vara med och utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska

Läs mer

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP - Parkentré till Centralparken Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP BLIR EN INTEGRERAD STADSDEL I TÄBY Nytorp i Näsby Park ligger relativt

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg Granskningshandling Planförslag INLEDNING Bakgrund Västra Eriksberg ligger i norra delen av stadsdelen Norrböle och gränsar i söder mot Erikslids centrum, i väst

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 ILLUSTRATIONSPLAN skala 1:2000/A3 ÖVERBYVÄGEN BOSTÄDER & VERKSAMHETER 3-5 VÅN återvinningsstation A

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Hässelby Villastad 28:1 vid Asplövsgränd i stadsdelen Hässelby Villastad (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Hässelby Villastad 28:1 vid Asplövsgränd i stadsdelen Hässelby Villastad (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-07-21 Handläggare Sebastian Wahlström Klampfl Telefon 08-508 27 246 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling 2013-08-29 Detaljplan för ERIKSBERGS VERKSAMHETSOMRÅDE Del av Marstrand 6:7 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län 1 INNEHÅLL DETALJPLANEN 3 Inledning 3 Detaljplanens

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM RÅCKSTA BOSTADSPROJEKT STOCKHOLMSHEM /JAGVILLHABOSTAD.NU AQ ARKITEKTER 2011 08 23

GESTALTNINGSPROGRAM RÅCKSTA BOSTADSPROJEKT STOCKHOLMSHEM /JAGVILLHABOSTAD.NU AQ ARKITEKTER 2011 08 23 GESTALTNINGSPROGRAM RÅCKSTA BOSTADSPROJEKT STOCKHOLMSHEM /JAGVILLHABOSTAD.NU AQ ARKITEKTER BJÖRKETORPSVÄGEN, RÅCKSTA INLEDNING SID1 Stockholmshem avser att i samarbete med organisationen jagvillhabostad.nu

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Träpriset 2012. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå Villa Trottaberg 5_31. Arkitektoniskt koncept

Träpriset 2012. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå Villa Trottaberg 5_31. Arkitektoniskt koncept Arkitektoniskt koncept Fastigheten Tomten är lokaliserad till Sandamn i Halmstad. Området uppvisar en brokig stadsbild med viss bebyggelse ifrån tidigt 1900-tal, ett stort antal villor och ifrån perioden

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE

Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE 1(9) Stadsarkitektkontoret 2014-04-16 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM

Läs mer

Stadsutveckling Östra Sala backe

Stadsutveckling Östra Sala backe Stadsutveckling Östra Sala backe 1 Broschyren är framtagen av fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret i Uppsala kommun Projektledare: Karl Ingelstam, fastighetskontoret Caroline

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

Krämaren tar boendet till nya höjder

Krämaren tar boendet till nya höjder Kvarteret Krämaren Krämaren tar boendet till nya höjder Norra Fäladen är en stadsdel i norra Lund. Här bor ca 12000 personer, i allt från studentbostäder och flerfamiljshus, till radhus och villor. Större

Läs mer

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2006-03-20 Anneli Eskilsson DNR 228/2004-214 PROGRAMHANDLING Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad Bakgrund Fastighets AB

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Gestaltningsprogram Kamelian 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram Kamelian 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram Kamelian 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen Situationsplan 2 Gestaltningsprogram Kamelian 2 Vy från Nejlikan Bakgrund och syfte Gestaltningsprogrammet har till syfte att beskriva utformningen

Läs mer

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 Vision och målsättning Innehållsförteckning ANNETORPS GÅRD Förutsättningar/allmänt 2 Höjdutredning 3 Analyser 5 Funktioner

Läs mer

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN EXPLOATERINGSSTUDIE FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Denna studie syftar till att utreda lämplig exploateringsgrad och tänkbar bebyggelsestruktur i Nya Älvstaden, Trollhättan. Arbetsområdet

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Lidingö Hembygdsförenings yttrande över Planprogram för Centrum/Torsvik

Lidingö Hembygdsförenings yttrande över Planprogram för Centrum/Torsvik s yttrande över Planprogram för Centrum/Torsvik (LHF) får med anledning av samråd kring planprogram för Centrum/Torsvik lämna följande synpunkter. Yttrandet har beretts av föreningens Natur- och Kulturgrupp

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Gårdsten 2025. Utveckling av den arkitektoniska handlingsplanen från 2002 (urspr. Gunilla Svensson Arkitektkontor)

Gårdsten 2025. Utveckling av den arkitektoniska handlingsplanen från 2002 (urspr. Gunilla Svensson Arkitektkontor) Utveckling av den arkitektoniska handlingsplanen från 2002 (urspr. Gunilla Svensson Arkitektkontor) Gårdsten nästa steg mot nya boendeformer och ökad trygghet Embryo till en plan för genomförande av visioner

Läs mer

Det flesta lägenheterna har en genomgående planlösning eller lägenheter över hörn, och får då även en lugnare sida mot gården.

Det flesta lägenheterna har en genomgående planlösning eller lägenheter över hörn, och får då även en lugnare sida mot gården. Kv 6 Proteinet SBC /Vera Bouwfonds /Veidekke /Brunnberg & Forshed L O K A L 9 B U T I K L O K A L B A R N S 6 C A F É Fasad mot Norra Stationsparkens östvästliga axel, skala 1: 500 Fasad mot väster och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3 2 0 0 6-0 4-0 3 Villor i 2 plan Material och form Fasad: Slätputs eller släta träfasader med lig gande eller stående panel Tak: Pulpettak, bekläds med bandtäkt slät plåt Flacka sadeltak alternativt delade

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping B a k g r u n d - H i s t o r i a - N u t i d PLANFÖRUTSÄTTNINGAR Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste

Läs mer

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Exempel på kanalrummets karaktär, Illustration: Benthem Crouwel och Mandaworks. lländaretorget 2. PROGRAMFÖRSLAG 21 22 / Programförslag / Bredgatan 1:1 VISION 2035

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län 2008-03-03 Handläggare Karin Telldén Tel: 031-792 12 02 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:80 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-28 Laga kraft 2009-06-25 Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12 1 Innehåll Bakgrund Bakgrund..................................... 2 Geografisk avgränsning..........................

Läs mer

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun

Stadsmässighet definition för Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-06 Fredrik Drotte 08-590 979 71 Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2013:184 Fredrik.Drotte@upplandsvasby.se Stadsmässighet definition för Upplands Väsby

Läs mer

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN årdsgatorna inne i tunen sad gårdsgata i Toarp, Malmö Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu VÄLKOMMEN TILL SLOTTSBYN Steninge Slottsby ligger i en

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

H A N D E L S H A M N E

H A N D E L S H A M N E vståndet i antal rum som måste passeras ligger till grund vid beräkningen av den rumsliga integrationen och inte avståndet i meter mellan de olika rummen (ordström, 2004, s. 31). är skiljer man på global

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer