SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group"

Transkript

1 SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group List of Swedish abbreviations and acronyms with English equivalents Compiled by Rob Williams October 2005 Additions and corrections should be sent to:

2 3-B bra, billig, begagnad good, cheap, second-hand A Arbetsmarknadsdepartementet Ministry of Labour a.a. anfört arbete op. cit. AAR Ansatta Arkitekters Råd AB aktiebolag limited (liability) company AB 92 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader ABC(-stad) Arbete-Bo-Centrum planned neighbourhood ABF Arbetarnas bildningsförbund Workers Educational Association ABK 96 Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet ABL aktiebolagslagen Swedish Companies Act Abs Apoteksbyråns specialitetsnummer ABT 94 General Conditions of turnkey contracts for building civil engineering and installation works AC avdelningschef head of division AC Akademikernas Centralorganisation Swedish Confederation of Professional Associations AC arbetschef works manager AC alarmcentralen alarm centre AD Arbetsdomstolen Labour Court AD art director ADB Automatisk data behandling Automatic data processing ADP-plan arbetsplatsdespositionsplan site facilities plan AEP avskrivning enligt plan depreciation according to plan AF Akademiska Föreningen the Academic Society AF atrieflimmer atrial fibrillation medical AF administrativa föreskrifter administrative instructions

3 AF Arkitekt Förbundet Swedish Union of Architects, Interior Designers and Landscape Architects AFA Arbetsmarknadens försäkringsbolag Labour Market Insurance Company AFR Avfallsforskningsrådet Swedish Waste Research Council AFS Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling National Board of Occupational Safety and Health Code of Statutes AFUB Afrikanska Blindorganisationen African Union of the Blind AFV Affärsvärldens index AFV index stock exchange AGA AGr AktivitetsGaranti för Arbetslösa Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp General Group of the Swedish Employers Confederation AHDR avstånd från hjärt- och lungräddning do not resuscitate (DNR) medical AI Arbetsmiljöinstitutet National Institute of Occupational Medicine AI Arbetsmiljöinspektionen Work Environment Inspectorate AI Arkitekt- och Ingenjörsföretagen Swedish Federation of Architects and Consulting Engineers AI anbudsinfordran Request for Quotation (RFQ) AIP apotekets inköpspris pharmacy cost price; pharmacy purchasing price AISAB AKO Ambulanssjukvården i Storstockholm AB allmänläkarekonsult akt med aktuell medicinering current medication AKU arbetskraftsundersökningar Labour Market Surveys AL anläggningslagen AL avdelningsläkare head of hospital department; department/ward/unit physician ALB Arkivet för ljud och bild ALC Arbetslivscentrum National Institute for Working Life ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring Unemployment Insurance Act ALF Avtal om Läkarutbildning och Forskning Agreement concerning Cooperation on Medical Education and Research ALF Avtalet mellan Landstinget och Staten om samarbete om Läkarutbildning och Forskning Government Compensation to County Councils for Costs Arising

4 from Research and Education ALFA allmänt löne- och förmånsavtal base salary and benefits package ALIS Administrationen av litterära rättigheter i Sverige allm allmän general ALU arbetslivsutveckling working life development; publicly-funded work experience ALV Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenfakulteten School of Architecture, Surveying and Civil Engineering AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning General Material and Workmanship Specifications AMBU allmän militär befälsutbildning general military officer training AMF arbetsmiljöförordningen Working Environment Ordinance AMF Arbetsmarknadsförsäkringar Labour Market Insurance Policies AMFO Arbetsmiljöfonden Swedish Work Environment Fund AMI Arbetsmarknadsinstitut Employability Institute AML arbetsmiljölagen Work Environment Act AMM Arbets- och miljömedicin Occupational and Environmental Medicine Unit (of SLL) AMS Arbetsmarknadsstyrelsen National Labour Market Board AMU Arbetsmarknadsutbildning employment training UD ank ankomst, ankommande arrival, arriving ank anknytning extension (ext.) telephones anm anmärkning remark ANS Abisko Naturvetenskapliga station Abisko Scientific Research Station ANT alkohol, narkotika, tobak alcohol, drugs, smoking AO affärsområde business area AO arbetsomkostnader manufacturing overheads AOF arbetsområde fastigheter Real Estate Business Area NCC AOst Allmänna ordningstadgan General Regulations AOX adsorbable organic halogen compounds environm. AP-fonden Allmänna pensionsfonden National Swedish Pension Fund

5 Apg. Apostlagärningarna Acts of the Apostles (Acts) Bible APM Administrativ produktion i malmfälten API arbetsplatsintroduktion vocational induction scheme ARA allmänt reseavtal general travel agreement SFS 1994:522 Arb arbetare worker ARF akut reumatisk feber acute rheumatic fever ARN Allmänna reklamationsnämnden National Board for Consumer Complaints ASF Arbetarskyddsfonden Swedish Work Environment Fund ASH avancerad sjukvård i hemmet ASL arbetarskyddslagen Health and Safety at Work Act ASN Arbetarskyddsnämnden Joint Industrial Safety Council ASP Apoteksbyråns specialitetsavdelning ASP application service provider ASS Arbetarskyddsstyrelsen National Board of Occupational Safety and Health AT allmäntillstånd general condition medical AT allmäntjänstgöring internship (US); pre-registration housemanship (UK) medical AT anläggningstillgångar fixed assets financial ATC Advance Train Control ATG AB Trav och Galopp Swedish Horse Race Totalisator Board ATK arbetstidsförkortning aeduction of working hours ATK armétaktiska kommandot Army Command ATN Allmänna Telefonnät ATP adenosintrifosfat adenosine triphosphate medical ATP allmänn tilläggspensionering general pensions scheme ATR Amatörteaterns Riksförbund National Association of Amateur Theatre atö övertryck över 1 atmosfär atmospheres AU affärsutveckling business development

6 au arbetsutskott executive committee AUP apotekets utförsäljningspris pharmacy retail price; pharmacy selling price AV audio-visuell audio-visual AV Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority avd avdelning department, ward (hospital) avs. avseende regarding avs. avsändare sender; originator; initiator B2B B2C business to business business to consumer BA Biltrafikens Arbetsgivareförbund Swedish Road Transport Employers Association BAF Byggnadsämnesförbundet Employers Association of Swedish Building Material Manufacturers BAL Bilavgaslagen Vehicle Exhausts Act BAS blodgrupps- och antikroppsscreening blood-group and antibody screening BAS befattnings- och arbetsvärderingssystem bass byråassistent senior clerical officer Utr.Namnb. BAT best available technique; best available technology environment BB barnbördsavdelning, barnbördshus maternity ward; maternity hospital B-bil behovsbil company car for business use BBR Boverkets byggregler Swedish National Board of Housing, Building and Planning s Building Code BCCA Baltic Sea Chambers of Commerce Association BCF biokoncentrationsfaktor bioconcentration factor bd. byrådirektör senior administrative officer Utr.Namnb. BDT bad-, disk- och tvättvatten grey water BE Byggentreprenörerna Swedish Construction Federation Bedömn sammanfattande bedömning assessment medical BegF begravningsförordningen Burial Ordinance

7 bet. betydelse meaning bet. betalt paid bet. betänkande BF beräknad förlossning expected date of delivery medical BF Barn- och fritidsprogrammet Child and Recreation Programme BFN Bokföringsnämnden Swedish Accounting Standards Board BFR Byggforskningsrådet Council for Building Research BG brigadgeneral Brigadier bg budget budget BgBv bärgningsbandvagn recovery vehicle military bh bästa hälsningar Regards (Rgds) BHIM Byrån för harmonisering i den inre marknaden Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) Bi biologi biology bil. bilaga annex; enclosure, attachment bilat bilateralt bilateral(ly) medical BIL Sweden Branschorganisation för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar BIL Sweden BIP bipackad instruktion enclosed instruction Alfa Laval BIR bäst i ras best in breed (BIB) dog shows bitr biträdande assistant BITS Beredningen för internationellt teknisktekonomiskt samarbete Swedish Agency for International Technical and Economic Co-operation BK barnklinik Children s Department/Clinic BKA Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet Swedish Bakery and Confectionery Employers Association Bkan bandkanon SP [self-propelled] howitzer military BKK Byggandets Kontraktskommité BKN Statens bostadskreditnämnd National Housing Credit Guarantee Board BKR Byggkeramikrådet Swedish Ceramic Tile Council BKV beställarkontor vård Central Healthcare Purchasing Office (of SLL)

8 bl a bland annat among other things; inter alia, including B-lista (KEMIs) Begränsningslista List of Restricted Chemicals Bltr blodtryck blood pressure (BP) BMM barnmorskemottagning midwife clinic BMR Barnmiljörådet National Child Environment Council BNH Besvärsnämnden för högskoleutbildning BNP bruttonationalprodukt gross domestic product (GDP) BO Barnombudsman Children s Ombudsman BOOT Build, Own, Operate, Transfer constr. BOT Build, Operate and Transfer constr. BoÅ bedömning och åtgärd assessment and plan medical BP beräknad partus expected date of delivery (EDD) medical Bpl bottenplatta foundation slab bridges Bprl biträdande provinsialläkare assistant district medical officer BP-rör brandpoströr (fire) hydrant pipe BR balansräkning balance sheet accountancy Brand AC Brandalarmcentralen Fire alert centre BrB brottsbalken Penal Code Brf bostadsrättsförening tenant owner(ship) association BRF Brandmännens Riksförbund Swedish Fire-Fighters Union BRIS barnens rätt i samhället Children s Rights in Society BRP bruttoregionalprodukt gross regioal product (GRP) BRV bruttovinst net profit brv/brv bruttovolym : bruttovinst gross volume : gross profit BRÅ Brottsförebyggande rådet National Council for Crime Prevention BS blodsocker blood sugar medical BSK 99 Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSSSC Baltic Sea States Subregional Committee BST Byggstandardiseringen Swedish Building Standards Institution

9 Bt blodtryck blood pressure (BP) BTA bruttoareal gross floor area (GFA) BTA betalda tecknade aktier paid-up subscribed shares btr beträffande with regard to bu bunden restricted shares BUA barnupplåtelseavtal BUP Barn- och Ungdomspsykiatri Child and Adolescent Psychiatry BUS Barn- och Ungdomssjukhuset Child and And Adolescent Hospital, Lund Butelj Sveriges Buteljglasbruks Förbund Swedish Glass Bottle Manufacturers Association BV Banverket National Rail Administration BV bottenvåning ground floor Bv bandvagn tracked vehicle military BVA befattningsvärdering arbetare BVC barnavårdcentral child healthcare clinic BVT befattningsvärdering tjänstemän by byggnad building BYKR Byggsektorns kretsloppsråd Ecocycle Council for the Building Sector böl biträdande överläkare [approx. =] senior registrar c centerpartiet Centre Part ca circa approx. CAK CAN Centrala enheter för ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk planering Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Department of Ambulance Care and Disaster Medicine Planning (Stockholm) Central Federation for Alcohol and Drug Information CANT Centrala Antennföreningen Swedish Association of Antenna- & Cable-TV Suppliers CAS Chemical Abstracts Service CB Civilbefälhavare regional director of civil defence CBD central business district (of Stockholm)

10 CBI Cement- och Betonginstitutet Swedish Cement and Concrete Research Institute CBS centrala bröstsmärtor central chest pain medical CCK Cancercenter Karolinska c/c CCTV center-to-centre closed circuit television CEISS Centrum för Energi och Inneklimat i Sydsverige Centre for Energy and Indoor Climate in Southern Sweden CEN CENELEC European Committee for Standardisation European Committee for Electrotechnical Standardisation CES Certifikat i Ekonomistyrning Certificate in Financial Control CESAM Centrum för samhällsarbete och mobilisering CF Civilingenjörsförbundet Swedish Association of Graduate Engineers CF cystisk fibros cystic fibrosis CFAR det central företags- och arbetsställeregistret Central Business Register CFB Centralförbundet för befälsutbildning Central Federation for Voluntary Military Cadre Training CFD Centralnämnden för fastighetsdata Central Board for Real Property Data CFE Conventional Armed Forces in Europe CFN Centrala Försöksdjursnämnden Cfs Civilförsvarsstyrelsen Swedish Civil Defence Board Chöl cheföverläkare senior medical officer (of hospital) CI cochlear implantat cochlear implant CIE Centrum för innovation och entreprenörsskap Centre for Innovation and Entrepreneurship Linköping C-laboratorium Central-laboratorium Central Laboratory CMF Centrum för Miljödriven Företagsutveckling CMF CMMI integrated capability maturity model CMR-ämnen cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska ämnen carcinogenic substances, mutagenic substances, substances toxic to reproduction CMTO Centrum för studier av människan, teknik och organisation Centre for Studies of People, Technology and Organisations Linköping University

11 CNC computer numeric control engineering CNT Centrum för Nutrition och Toxikologi CoC leveranscertifikat Certificate of Conformance QA COD Chemical Oxygen Demand environm. C of O COGS Certificate of Origin cost of goods sold Cor [Latin] heart medical COTS Commercial Off The Shelf CP cerebral pares cerebral palsy medical CPR civilpersonregister-nummer civil registry number Denmark CR Civilekonomernas Riksförbund Swedish Association of Graduates in Business Administration and Economics CREX Carnegies Fastighetsindex Carnegie s Real Estate Index CRM Customer Relationship Management CSN Centrala Studiestödsnämnden Central Student Grants Committee CTH Chalmers Tekniska Högskola Chalmers University of Technology CTRF Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Swedish Association for Cancer and Traffic Victims CVK central venkateter central venous catheter medical d död died; deceased d dygn day; 24 hours D deltagit attended course dagl dagligen daily medical Dan Daniel Daniel (Dan.) Bible Db databas database DBT diastoliskt blodtryck diastolic blood pressure (DBP) medical DCS distributive control system dd, d.d. (per) dags dato currently, to date DDD definierade dygnsdoser defined daily doses medical

12 DDD/t.i.d. definerad daglig dos per invånare och dag DDMM Deras Majestäter Their Majesties (the King and Queen of Sweden) DDP-gräns DDP (Delivered Duty Paid) (at) frontier DESS Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige Energy Supply Committee of Southern Sweden DF Däckleverantörernas Förening Association of Retail Tyre Suppliers df diariefört journalised; recorded; registered dfrn:r diarieföringsnummer reference number (ref. no.) DFR Statens delegation för rymdverksamhet DFT design för testbarhet design for testability (DFT) DHR De Handikappades Riksförbund Swedish Federation of Disabled Persons DI Datainspektionen Data Inspection Board DI Dagens Industri newspaper dl distriktsläkare area general practitioner; district physician DK deltidskurs part-time course DLM distriktläkarmottagning DM DM direct marketing direct mail DN Dagens Nyheter newspaper DNS Det naturliga steget The Natural Step DO ombudsman mot etnisk diskriminering Ombudsman against Ethnic Discrimination doc docent assistant professor DoFF Doktorandes och Forskares Förbund Union of Scientists and Researchers Dom Domarboken Judges (Judg.) Bible DOVA Dialekt- och ortsnamnsarkiven samt svenkst visarkiv Swedish Dialect and Place-Name Archives at the Swedish Folksong Research Archives DP dagspress daily press, daily newspapers DPI handikappinternationalen Disabled People s International DR direktreklam direct marketing (DM) DRF Däckspecialisternas Riksförbund National Federation of Tyre Specialists

13 DRG diagnosrelaterade grupper diagnosis-related groups (DRG) medical dr.med.vet. doktorsexamen i medicinsk vetenskap doctor of medical sciences, D.Med.Sc. DS Danderyds sjukhus Danderyd Hospital DS driftssäkerhet availability; reliability engineering Ds Departementsserien Ministry publication series ds densamme (This is put in Swedish after a PS to inform reader that the postscript has been added by the writer of the original message. No equivalent in English.) DS/ds da, signa [Latin] medical DSF DSH Delegationen för social forskning Delegationen för samordning av havsresursverksamheten dsk distriktssköterska district nurse d-sköt distriktssköterska district nurse DS/UH driftsäkerhet/underhåll integrated logistic support (ILS) engineering DT datortomografi computed tomograpy (CT) medical DU Distrikternas Utbyggningsfond Regional Development Fund DU drift- och underhållssystem operation and maintenance system military DUC dataundercentral DV Domstolsverket National Courts Administration DVF Distriktsveterinärföreningen DVH dagligvaruhandeln fast-moving consumer goods (FMCG) dvs det vill säga i.e. dx (Latin) dexter right medical d.y. den yngre the younger dyl. dylika etc., the like d.ä. den äldre the elder EA Elektriska Arbetsgivareföreningen Swedish Electrical Employers Association EAPR Euro-Atlantiska Partnerskapsrådet Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)

14 EBIT earnings before interest and tax financial EBITDA earnings before interest, tax, depreciation and amortisation financial ebk efterbrännkammare afterburner aeroengines EBR Elbyggnadsrationalisering Electrical Engineering Rationalisation ECA (exportgarantiinstitut) export credit agency ECISS European Committee for Iron and Steel Standardisation ECT elektrochokterapi electroconvulsive therapy medical e.d. ej detektbar non-detectable (ND) EDC eldriftscentral EDH elektronisk dokumenthantering electronic data interchange (EDI) EDH elekronisk datahantering electronic data transfer (EDT) EDU elektronisk dokumentutväxling electronic data interchange (EDI) EEG Europeiska ekonomiska gemenskpapen European Economic Community EEG elektroencefalografi electroencephalograph medical EE-produkter elektriska och elektroniska produkter electrical and electronic products EES Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde European Economic Area (EEA) EES [Europeiska utvärderingssällskap] European Evaluation Society Ef Efesierbrevet Ephesians (Eph.) Bible EFN Energiforskningsnämnden Energy Research Commission EFI-analys (= produktegenskaper, -fördelar, -innebörd) QBM analysis (= product qualities, benefits, meaning) EFR Employee Family Resources EFS Europeiska Fackliga Samorganisation European Trade Union Confederation (ETUC) EFW energy from waste EG Europeiska Gemenskaperna the European Community EG-domstolen Europeiska gemenskapernas domstol Court of Justice of the European Communities eg. egentligen actually EGT EG-tidningen Official Journal of the European Communities

15 (OJ) EIB Europeiska Investeringsbanken European Investment Bank EKG elektrokardiografi electrocardiography medical EKN Exportkreditnämnden Swedish Export Credits Guarantee Board EKR Exportkreditordningen Export Credit Scheme e Kr efter Kristus A.D. EKSG Europeiska Kol- och Stålgemenskapen European Coal and Steel Community (ECSC) EKU ekologiskt uthållbar upphandling ecologically sustainable (public) procurement EKUdelegationen Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling Committee for Ecologicaly Sustainable Procurement (EKU Committee) el. eller or em. eftermiddag p.m. EMAS Eco-Management and Audit Scheme envir. EMG elektromyografi electromyography emk elektromotorisk kraft electromotive force (emf) emm enligt min mening in my opinion EMP elektromagnetisk puls electromagnetic pulse (EMP) EMS (miljöledningssystem) environmental management system EMV egna märkesvaror own brand products (OBP); own brand names (OBN) enl. enligt according to e-nämnden Nämnden för elektronisk förvaltning Government Interoperability Board Epbv eldledningsbandvagn forward observer vehicle military EPA epiduralanestesi epidural anaesthesia medical EPCM engineering, procurement, construction, management EPD (miljövarudeklaration) environmental product declaration envir. Epr extra provinsialläkare auxiliary district medical officer med. EQUALIS ERU Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige Expertgruppen för forskning om regional External Quality Assurance in Laboratory Medicine in Sweden

16 utveckling ESDA East Sweden Development Agency ESK Ekonomiska och sociala kommittén Economic and Social Committee EU ESO Expertgruppen för studier i offentlig eknomi Expert Group on Public Finance e s o efter särskild ordination by special prescription medical ESO enligt särskilt order Est. Ester Esther Bible ESV Ekonomistyrningsverket National Financial Management Authority ET ej tillämplig not applicable (n/a) ETSI ETUC European Telecommunication Standards Institute European Trade Union Confederation EUB Europeisk Utvecklingsbanken European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) EVS elektroniskt varubevakningssystem electronic article surveillance system (EAS) EWP (EWP-produkter) engineered wood products (EWP) Ex.läk. extra läkare ExIA extended impact assessment ex-jobb examensjobb placement; internship exvis exempelvis for example, e.g. EÖD efter övre dödpunkt after top dead centre engines F Fastighetsanställdas Förbund Building Maintenance Workers Union f född born f främre anterior medical FA Förvaltningsavdelningen Administrative Department FOA FAK Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund National Association of Volunteer Motor Transport Corps Fammi Familjmedicinska institutet Institute of Family Medicine FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer Swedish Institute of Authorised Public Accountants (FAR)

17 FAS Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap Swedish Research Council for Working Life and Social Sciences FASS Farmacevtiska Specialiteter i Sverige Pharmaceutical Specialities in Sweden FAT Föreningen Auktoriserade Translatorer Association of Authorised Translators FAT factory acceptance test FB försvarsbeslut defence resolution Riksdag FB föräldrabalken Code on Parents and Children F-bil förmånsbil company car as a fringe benefit FBL FBU fastighetsbildningslagen frivillig befälsutbildning FC fartygschef commanding officer FCF Försvarets civilförvaltning Civil Administration of the Swedish Armed Forces FCTH Försvarets Civila Tjänstemannabund Union of Civilian Salaried Employees in Defence Establishments f.d. före detta former, ex- FEK Forskningsetikkommitté (research) ethics committee f e r för egen räkning on (one s) own account FF Försäkringsanställdas förbund Insurance Workers Union FFA Flygtekniska Forskningsanstalten Aeronautical Research Institute ffa framförallt above all, particularly, in particular ffg för första gången for the first time FFI Fria Fackföreningsinternationalen International Confederation of Free Trade Unions FFIA Familjeföreningen för Internationell Adoption Family Association for Intercountry Adoption FFK Frivilliga flygkåren Voluntary Flying Corps FFP färskrusen plasma fresh frozen plasma fg föregående last, previous fgå föregående år previous year FH familjär hyperkolesterolemi familial hypercholesterolaemia medical FHC företagshälsovårdcenter company health centre

18 ffa framförallt above all FHI folkhälsoinstitutet National Institute of Public Health FHS Försvarshögskolan National Defence College FHV företagshälsovård company health care FI Försäkringsinspektionen National Private Insurance Supervisory Service FI Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fi Finansdepartementet Ministry of Finance FIF Försvarsindustriföreningen Association of Swedish Defence Industries FiF fritid i förening FIFF Flygfältsingenjörsföreningarna National Federation of Swedish Airfield Engineers Associations FIFO-principen first-in/first-out principle Fil Filipperbrevet Philippians (Phil.) Bible Filem Filemon(brevet) Philemon (Philem.) Bible FIM FK Föreningen för industriell miljövård Regeringskansliets förvaltningskontor FK fordonskungörelsen Vehicles Notice FK Flygkommando air command FK försäkringskassa insurance office Fk fänrik pilot officer (Flygvapnet); second lieutenant (Army) f Kr före Kristus Before Christ (B.C.) FKG fonokardiografi phonocardiography FL företagsledning company management FL föreläsning lecture FLC Försvarets läromedelscentral fldr föräldrar parents FLIS Förmånsnämndens LäkemedelsInformationssytem FLJ fosterljud fetal sounds medical

19 Flp flygplats airport FLT fortlöpande tillsyn continuous monitoring FM Försvarsmakten (Swedish) Armed Forces FM Flygvapenmuseum fm förmiddag morning; a.m. FMCK Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund National Federation of Voluntary Motor Cycle Corps FMEA feleffektanalys Failure Mode and Effects Analysis engineering FMECA Failure Modes, Effects and Criticality Analysis engineering FMLOG Försvarsmaktens logistik Armed Forces Logistics FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika National Swedish Parents Anti-Narcotics Association fms Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier Environmental Strategies Research Group FMV Försvarets Materielverk Defence Materiel Administration FN Förenta Nationerna United Nations f.n. för närvarande at present FOA Försvarets Forskningsanstalt Swedish Defence Research Establishment (now part of FOI) FOB Svenska Film- och Biografföreningen Swedish Film and Cinema Proprietors Association FOD födelse- och dopbok FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Swedish Defence Research Agency replaced FOA + FFA on FOJO Nämnden för fortbildning av journalister Institute for Further Education of Journalists FOPS (skydd för fallande föremål) Falling Objects Protective Structures forts fortsättning continued FORTV Fortifikationsverket National Fortifications Administration FoT forskning och teknik/forskning och teknologi research and technology FoU forskning och utveckling Research and Development (R&D) FP femoralispuls femoral pulse medical FP Fordonsprogrammet Vehicle Programme

20 fp försöksperson subject fp folkpartiet Liberal Party fpa förpackning(sarbete) packaging (work) FPF Försvarets Personaltjänstförbund National Federation of Welfare Personnel f-pris förlagsnettopris FR fosterrörelser fetal movements medical fr fri unrestricted shares FRA Försvarets Radioanstalt National Defence Radio Centre fr a framför allt above all FRI Försvarets rationaliseringsinstitut National Institute of Defence Organisation and Management FRN Forskningsrådsnämnden Council for the Planning and Coordination of Research FRO Frivilliga radioorganisationen Voluntary Radio Organisation fr o m från och med with effect from, as of, from frp förpackning pack, package, packaging (pk) FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Swedish Association of Occupational Therapists FSC Försvarkets sjukvårdscentrum Medical Service Centre of the Swedish Armed Forces FSC Forest Stewardship Council FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda Association of the Swedish Deaf-Blind FSEK Föreningen Sveriges Regionala Energikontor Association of Swedish Regional Energy fsg försäljning sales FSI Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier Research Group for Societal and Information Studies FSR Frivilliga skytterrörelsen Federation of Voluntary Rifle Clubs FST Föreningen Svenska Tonsättare Society of Swedish Composers FST Föreningen svenskt trä Swedish Wood Association FSUM Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar Forum for Swedish Youth Centres FT-ventilation från/tilluftsventilation balanced ventilation

21 FTA felträdanalys fault tree analysis engineering FTE full-time equivalent employees FTF Försäkringstjänstemannaförbundet Union of Insurance Employees FTK Flygtaktiska kommandot Air Force Command Ftv Folktandvården Public Dental Service FTXventilation från/tilluftsventilation med värmeväxlare balanced ventilation with heat exchanger FU förebyggande underhåll preventive maintenance (PM) FU förfrågningsunderlag tender(ing) documentation fub fastmått under bark solid volume under bark timber FUD forskning, utveckling och demonstration research, development and demonstration (RD&D) FUK Fartygsuttagningskommissionen FUN Försvarets underrättelsesnämnd Armed Forces Intelligence Board FUNKIS Funktionskontrollanterna i Sverige FV Flygvapnet (Swedish) Air Force FV underläkare i fortsatt vidareutbildning fvb för vidare befordran please forward FVET Föreningen Veterinärer i Enskild Tjänst F.v.f. Fiskevårdsförening fishery conservation association fvo förvaltningsområde F.v.o. Fiskevårdsområde fishery conservation area FVRF Flygvapenfrivilliges Riksförbund National Federation of Swedish Air Force Association FVSI Föreningen för Veterinärer vid Statliga Institutioner f.v.t. före vår tideräkning Before the Common Era (BCE) Fy Fysik physics fys fysisk undersökning physical examination medical f.år förra året previous year Fö Försvarsdepartementet Ministry of Defence

22 f.ö. för övrigt otherwise FÖD Försäkringsöverdomstolen National Superior Social Insurance Court FÖD före övre dödpunkt before top dead centre (BTDC) engines följ följande following föreg. föregående previous förk förkortad abbreviated förp förpackning pack, package, packaging (pk) förs församling; försäljning congregation; sale(s) FörsvS Försvarets förvaltningsskola G godkänd pass schools GA Grafiska Arbetsgivareförbundet Swedish Graphic Arts Employers Federation GAF Gruvornas Arbetsgivareförbundet Employers Association of Swedish Mine Owners Gal Galaterbrevet Galatians Bible GAV genomsnittligt anskaffningsvärde average acquisition value financial Gbg Göteborg Göteborg; Gothenburg GBR Golvbranschens Riksorganisation Swedish Flooring Association GBV Glesbygdsverket Swedish National Rural Development Agency GC-övergång gång- och cykelövergång cycle and pedestrian bridge GD, gd generaldirektör; General Direktör Director-General GDP generella designprinciper general design principles GDS Gör-det-själv Do-It-Yourself (DIY) GF Grafiska Fackförbundet Graphical Workers Union GF Gruvornas Arbetsgivareförbund Employers Association of Swedish Mine Owners GFK gatu- och fastighetskontoret Real Estate, Streets and Traffic Administration (Stockholm) GFN gatu- och fastighetsnämnden Real Estate, Streets and Traffic Committee (Stockholm) GFP EU:s gemensamma fiskeripolitik Common Fisheries Policy (CFP)

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk)

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Ds 2001:7 (Ministry Publication Series), Government Offices, Prime Minister s Office Preface Translations of

Läs mer

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras. ackord ackordsarbete ackordslön

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 Bygginfo 7 Bygginformationsstiftelsen RTS 7 Allmänt 7 Forskningsverksamhet 7 Utvecklingsverksamhet 8 Byggforumen 8 Internationellt samarbete

Läs mer

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges?

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Hälsofrämjande på systemnivå Hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Program och

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Samhällsplaneringens problem

Samhällsplaneringens problem Samhällsplaneringens problem 1 Innehållsförteckning. 2 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 3-4 Riodeklarationen 5 Agenda 21, Riokonferensens handlings-program inför nästa århundrade. 6 Omvärldsanalys.

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef Förord 3 Förord Jordbruksstatistik årsbok 2001 är den trettiosjunde årgången sedan starten 1965. Den är kraftigt omarbetad jämfört med utgåvorna för senare år. Årsboken har utökats med viss information

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

FINAL TERMS. dated 31 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 31 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 31 March 2015 in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 300

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer