SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group"

Transkript

1 SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group List of Swedish abbreviations and acronyms with English equivalents Compiled by Rob Williams October 2005 Additions and corrections should be sent to:

2 3-B bra, billig, begagnad good, cheap, second-hand A Arbetsmarknadsdepartementet Ministry of Labour a.a. anfört arbete op. cit. AAR Ansatta Arkitekters Råd AB aktiebolag limited (liability) company AB 92 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader ABC(-stad) Arbete-Bo-Centrum planned neighbourhood ABF Arbetarnas bildningsförbund Workers Educational Association ABK 96 Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet ABL aktiebolagslagen Swedish Companies Act Abs Apoteksbyråns specialitetsnummer ABT 94 General Conditions of turnkey contracts for building civil engineering and installation works AC avdelningschef head of division AC Akademikernas Centralorganisation Swedish Confederation of Professional Associations AC arbetschef works manager AC alarmcentralen alarm centre AD Arbetsdomstolen Labour Court AD art director ADB Automatisk data behandling Automatic data processing ADP-plan arbetsplatsdespositionsplan site facilities plan AEP avskrivning enligt plan depreciation according to plan AF Akademiska Föreningen the Academic Society AF atrieflimmer atrial fibrillation medical AF administrativa föreskrifter administrative instructions

3 AF Arkitekt Förbundet Swedish Union of Architects, Interior Designers and Landscape Architects AFA Arbetsmarknadens försäkringsbolag Labour Market Insurance Company AFR Avfallsforskningsrådet Swedish Waste Research Council AFS Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling National Board of Occupational Safety and Health Code of Statutes AFUB Afrikanska Blindorganisationen African Union of the Blind AFV Affärsvärldens index AFV index stock exchange AGA AGr AktivitetsGaranti för Arbetslösa Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp General Group of the Swedish Employers Confederation AHDR avstånd från hjärt- och lungräddning do not resuscitate (DNR) medical AI Arbetsmiljöinstitutet National Institute of Occupational Medicine AI Arbetsmiljöinspektionen Work Environment Inspectorate AI Arkitekt- och Ingenjörsföretagen Swedish Federation of Architects and Consulting Engineers AI anbudsinfordran Request for Quotation (RFQ) AIP apotekets inköpspris pharmacy cost price; pharmacy purchasing price AISAB AKO Ambulanssjukvården i Storstockholm AB allmänläkarekonsult akt med aktuell medicinering current medication AKU arbetskraftsundersökningar Labour Market Surveys AL anläggningslagen AL avdelningsläkare head of hospital department; department/ward/unit physician ALB Arkivet för ljud och bild ALC Arbetslivscentrum National Institute for Working Life ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring Unemployment Insurance Act ALF Avtal om Läkarutbildning och Forskning Agreement concerning Cooperation on Medical Education and Research ALF Avtalet mellan Landstinget och Staten om samarbete om Läkarutbildning och Forskning Government Compensation to County Councils for Costs Arising

4 from Research and Education ALFA allmänt löne- och förmånsavtal base salary and benefits package ALIS Administrationen av litterära rättigheter i Sverige allm allmän general ALU arbetslivsutveckling working life development; publicly-funded work experience ALV Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenfakulteten School of Architecture, Surveying and Civil Engineering AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning General Material and Workmanship Specifications AMBU allmän militär befälsutbildning general military officer training AMF arbetsmiljöförordningen Working Environment Ordinance AMF Arbetsmarknadsförsäkringar Labour Market Insurance Policies AMFO Arbetsmiljöfonden Swedish Work Environment Fund AMI Arbetsmarknadsinstitut Employability Institute AML arbetsmiljölagen Work Environment Act AMM Arbets- och miljömedicin Occupational and Environmental Medicine Unit (of SLL) AMS Arbetsmarknadsstyrelsen National Labour Market Board AMU Arbetsmarknadsutbildning employment training UD ank ankomst, ankommande arrival, arriving ank anknytning extension (ext.) telephones anm anmärkning remark ANS Abisko Naturvetenskapliga station Abisko Scientific Research Station ANT alkohol, narkotika, tobak alcohol, drugs, smoking AO affärsområde business area AO arbetsomkostnader manufacturing overheads AOF arbetsområde fastigheter Real Estate Business Area NCC AOst Allmänna ordningstadgan General Regulations AOX adsorbable organic halogen compounds environm. AP-fonden Allmänna pensionsfonden National Swedish Pension Fund

5 Apg. Apostlagärningarna Acts of the Apostles (Acts) Bible APM Administrativ produktion i malmfälten API arbetsplatsintroduktion vocational induction scheme ARA allmänt reseavtal general travel agreement SFS 1994:522 Arb arbetare worker ARF akut reumatisk feber acute rheumatic fever ARN Allmänna reklamationsnämnden National Board for Consumer Complaints ASF Arbetarskyddsfonden Swedish Work Environment Fund ASH avancerad sjukvård i hemmet ASL arbetarskyddslagen Health and Safety at Work Act ASN Arbetarskyddsnämnden Joint Industrial Safety Council ASP Apoteksbyråns specialitetsavdelning ASP application service provider ASS Arbetarskyddsstyrelsen National Board of Occupational Safety and Health AT allmäntillstånd general condition medical AT allmäntjänstgöring internship (US); pre-registration housemanship (UK) medical AT anläggningstillgångar fixed assets financial ATC Advance Train Control ATG AB Trav och Galopp Swedish Horse Race Totalisator Board ATK arbetstidsförkortning aeduction of working hours ATK armétaktiska kommandot Army Command ATN Allmänna Telefonnät ATP adenosintrifosfat adenosine triphosphate medical ATP allmänn tilläggspensionering general pensions scheme ATR Amatörteaterns Riksförbund National Association of Amateur Theatre atö övertryck över 1 atmosfär atmospheres AU affärsutveckling business development

6 au arbetsutskott executive committee AUP apotekets utförsäljningspris pharmacy retail price; pharmacy selling price AV audio-visuell audio-visual AV Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority avd avdelning department, ward (hospital) avs. avseende regarding avs. avsändare sender; originator; initiator B2B B2C business to business business to consumer BA Biltrafikens Arbetsgivareförbund Swedish Road Transport Employers Association BAF Byggnadsämnesförbundet Employers Association of Swedish Building Material Manufacturers BAL Bilavgaslagen Vehicle Exhausts Act BAS blodgrupps- och antikroppsscreening blood-group and antibody screening BAS befattnings- och arbetsvärderingssystem bass byråassistent senior clerical officer Utr.Namnb. BAT best available technique; best available technology environment BB barnbördsavdelning, barnbördshus maternity ward; maternity hospital B-bil behovsbil company car for business use BBR Boverkets byggregler Swedish National Board of Housing, Building and Planning s Building Code BCCA Baltic Sea Chambers of Commerce Association BCF biokoncentrationsfaktor bioconcentration factor bd. byrådirektör senior administrative officer Utr.Namnb. BDT bad-, disk- och tvättvatten grey water BE Byggentreprenörerna Swedish Construction Federation Bedömn sammanfattande bedömning assessment medical BegF begravningsförordningen Burial Ordinance

7 bet. betydelse meaning bet. betalt paid bet. betänkande BF beräknad förlossning expected date of delivery medical BF Barn- och fritidsprogrammet Child and Recreation Programme BFN Bokföringsnämnden Swedish Accounting Standards Board BFR Byggforskningsrådet Council for Building Research BG brigadgeneral Brigadier bg budget budget BgBv bärgningsbandvagn recovery vehicle military bh bästa hälsningar Regards (Rgds) BHIM Byrån för harmonisering i den inre marknaden Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) Bi biologi biology bil. bilaga annex; enclosure, attachment bilat bilateralt bilateral(ly) medical BIL Sweden Branschorganisation för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar BIL Sweden BIP bipackad instruktion enclosed instruction Alfa Laval BIR bäst i ras best in breed (BIB) dog shows bitr biträdande assistant BITS Beredningen för internationellt teknisktekonomiskt samarbete Swedish Agency for International Technical and Economic Co-operation BK barnklinik Children s Department/Clinic BKA Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet Swedish Bakery and Confectionery Employers Association Bkan bandkanon SP [self-propelled] howitzer military BKK Byggandets Kontraktskommité BKN Statens bostadskreditnämnd National Housing Credit Guarantee Board BKR Byggkeramikrådet Swedish Ceramic Tile Council BKV beställarkontor vård Central Healthcare Purchasing Office (of SLL)

8 bl a bland annat among other things; inter alia, including B-lista (KEMIs) Begränsningslista List of Restricted Chemicals Bltr blodtryck blood pressure (BP) BMM barnmorskemottagning midwife clinic BMR Barnmiljörådet National Child Environment Council BNH Besvärsnämnden för högskoleutbildning BNP bruttonationalprodukt gross domestic product (GDP) BO Barnombudsman Children s Ombudsman BOOT Build, Own, Operate, Transfer constr. BOT Build, Operate and Transfer constr. BoÅ bedömning och åtgärd assessment and plan medical BP beräknad partus expected date of delivery (EDD) medical Bpl bottenplatta foundation slab bridges Bprl biträdande provinsialläkare assistant district medical officer BP-rör brandpoströr (fire) hydrant pipe BR balansräkning balance sheet accountancy Brand AC Brandalarmcentralen Fire alert centre BrB brottsbalken Penal Code Brf bostadsrättsförening tenant owner(ship) association BRF Brandmännens Riksförbund Swedish Fire-Fighters Union BRIS barnens rätt i samhället Children s Rights in Society BRP bruttoregionalprodukt gross regioal product (GRP) BRV bruttovinst net profit brv/brv bruttovolym : bruttovinst gross volume : gross profit BRÅ Brottsförebyggande rådet National Council for Crime Prevention BS blodsocker blood sugar medical BSK 99 Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSSSC Baltic Sea States Subregional Committee BST Byggstandardiseringen Swedish Building Standards Institution

9 Bt blodtryck blood pressure (BP) BTA bruttoareal gross floor area (GFA) BTA betalda tecknade aktier paid-up subscribed shares btr beträffande with regard to bu bunden restricted shares BUA barnupplåtelseavtal BUP Barn- och Ungdomspsykiatri Child and Adolescent Psychiatry BUS Barn- och Ungdomssjukhuset Child and And Adolescent Hospital, Lund Butelj Sveriges Buteljglasbruks Förbund Swedish Glass Bottle Manufacturers Association BV Banverket National Rail Administration BV bottenvåning ground floor Bv bandvagn tracked vehicle military BVA befattningsvärdering arbetare BVC barnavårdcentral child healthcare clinic BVT befattningsvärdering tjänstemän by byggnad building BYKR Byggsektorns kretsloppsråd Ecocycle Council for the Building Sector böl biträdande överläkare [approx. =] senior registrar c centerpartiet Centre Part ca circa approx. CAK CAN Centrala enheter för ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk planering Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Department of Ambulance Care and Disaster Medicine Planning (Stockholm) Central Federation for Alcohol and Drug Information CANT Centrala Antennföreningen Swedish Association of Antenna- & Cable-TV Suppliers CAS Chemical Abstracts Service CB Civilbefälhavare regional director of civil defence CBD central business district (of Stockholm)

10 CBI Cement- och Betonginstitutet Swedish Cement and Concrete Research Institute CBS centrala bröstsmärtor central chest pain medical CCK Cancercenter Karolinska c/c CCTV center-to-centre closed circuit television CEISS Centrum för Energi och Inneklimat i Sydsverige Centre for Energy and Indoor Climate in Southern Sweden CEN CENELEC European Committee for Standardisation European Committee for Electrotechnical Standardisation CES Certifikat i Ekonomistyrning Certificate in Financial Control CESAM Centrum för samhällsarbete och mobilisering CF Civilingenjörsförbundet Swedish Association of Graduate Engineers CF cystisk fibros cystic fibrosis CFAR det central företags- och arbetsställeregistret Central Business Register CFB Centralförbundet för befälsutbildning Central Federation for Voluntary Military Cadre Training CFD Centralnämnden för fastighetsdata Central Board for Real Property Data CFE Conventional Armed Forces in Europe CFN Centrala Försöksdjursnämnden Cfs Civilförsvarsstyrelsen Swedish Civil Defence Board Chöl cheföverläkare senior medical officer (of hospital) CI cochlear implantat cochlear implant CIE Centrum för innovation och entreprenörsskap Centre for Innovation and Entrepreneurship Linköping C-laboratorium Central-laboratorium Central Laboratory CMF Centrum för Miljödriven Företagsutveckling CMF CMMI integrated capability maturity model CMR-ämnen cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska ämnen carcinogenic substances, mutagenic substances, substances toxic to reproduction CMTO Centrum för studier av människan, teknik och organisation Centre for Studies of People, Technology and Organisations Linköping University

11 CNC computer numeric control engineering CNT Centrum för Nutrition och Toxikologi CoC leveranscertifikat Certificate of Conformance QA COD Chemical Oxygen Demand environm. C of O COGS Certificate of Origin cost of goods sold Cor [Latin] heart medical COTS Commercial Off The Shelf CP cerebral pares cerebral palsy medical CPR civilpersonregister-nummer civil registry number Denmark CR Civilekonomernas Riksförbund Swedish Association of Graduates in Business Administration and Economics CREX Carnegies Fastighetsindex Carnegie s Real Estate Index CRM Customer Relationship Management CSN Centrala Studiestödsnämnden Central Student Grants Committee CTH Chalmers Tekniska Högskola Chalmers University of Technology CTRF Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Swedish Association for Cancer and Traffic Victims CVK central venkateter central venous catheter medical d död died; deceased d dygn day; 24 hours D deltagit attended course dagl dagligen daily medical Dan Daniel Daniel (Dan.) Bible Db databas database DBT diastoliskt blodtryck diastolic blood pressure (DBP) medical DCS distributive control system dd, d.d. (per) dags dato currently, to date DDD definierade dygnsdoser defined daily doses medical

12 DDD/t.i.d. definerad daglig dos per invånare och dag DDMM Deras Majestäter Their Majesties (the King and Queen of Sweden) DDP-gräns DDP (Delivered Duty Paid) (at) frontier DESS Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige Energy Supply Committee of Southern Sweden DF Däckleverantörernas Förening Association of Retail Tyre Suppliers df diariefört journalised; recorded; registered dfrn:r diarieföringsnummer reference number (ref. no.) DFR Statens delegation för rymdverksamhet DFT design för testbarhet design for testability (DFT) DHR De Handikappades Riksförbund Swedish Federation of Disabled Persons DI Datainspektionen Data Inspection Board DI Dagens Industri newspaper dl distriktsläkare area general practitioner; district physician DK deltidskurs part-time course DLM distriktläkarmottagning DM DM direct marketing direct mail DN Dagens Nyheter newspaper DNS Det naturliga steget The Natural Step DO ombudsman mot etnisk diskriminering Ombudsman against Ethnic Discrimination doc docent assistant professor DoFF Doktorandes och Forskares Förbund Union of Scientists and Researchers Dom Domarboken Judges (Judg.) Bible DOVA Dialekt- och ortsnamnsarkiven samt svenkst visarkiv Swedish Dialect and Place-Name Archives at the Swedish Folksong Research Archives DP dagspress daily press, daily newspapers DPI handikappinternationalen Disabled People s International DR direktreklam direct marketing (DM) DRF Däckspecialisternas Riksförbund National Federation of Tyre Specialists

13 DRG diagnosrelaterade grupper diagnosis-related groups (DRG) medical dr.med.vet. doktorsexamen i medicinsk vetenskap doctor of medical sciences, D.Med.Sc. DS Danderyds sjukhus Danderyd Hospital DS driftssäkerhet availability; reliability engineering Ds Departementsserien Ministry publication series ds densamme (This is put in Swedish after a PS to inform reader that the postscript has been added by the writer of the original message. No equivalent in English.) DS/ds da, signa [Latin] medical DSF DSH Delegationen för social forskning Delegationen för samordning av havsresursverksamheten dsk distriktssköterska district nurse d-sköt distriktssköterska district nurse DS/UH driftsäkerhet/underhåll integrated logistic support (ILS) engineering DT datortomografi computed tomograpy (CT) medical DU Distrikternas Utbyggningsfond Regional Development Fund DU drift- och underhållssystem operation and maintenance system military DUC dataundercentral DV Domstolsverket National Courts Administration DVF Distriktsveterinärföreningen DVH dagligvaruhandeln fast-moving consumer goods (FMCG) dvs det vill säga i.e. dx (Latin) dexter right medical d.y. den yngre the younger dyl. dylika etc., the like d.ä. den äldre the elder EA Elektriska Arbetsgivareföreningen Swedish Electrical Employers Association EAPR Euro-Atlantiska Partnerskapsrådet Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)

14 EBIT earnings before interest and tax financial EBITDA earnings before interest, tax, depreciation and amortisation financial ebk efterbrännkammare afterburner aeroengines EBR Elbyggnadsrationalisering Electrical Engineering Rationalisation ECA (exportgarantiinstitut) export credit agency ECISS European Committee for Iron and Steel Standardisation ECT elektrochokterapi electroconvulsive therapy medical e.d. ej detektbar non-detectable (ND) EDC eldriftscentral EDH elektronisk dokumenthantering electronic data interchange (EDI) EDH elekronisk datahantering electronic data transfer (EDT) EDU elektronisk dokumentutväxling electronic data interchange (EDI) EEG Europeiska ekonomiska gemenskpapen European Economic Community EEG elektroencefalografi electroencephalograph medical EE-produkter elektriska och elektroniska produkter electrical and electronic products EES Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde European Economic Area (EEA) EES [Europeiska utvärderingssällskap] European Evaluation Society Ef Efesierbrevet Ephesians (Eph.) Bible EFN Energiforskningsnämnden Energy Research Commission EFI-analys (= produktegenskaper, -fördelar, -innebörd) QBM analysis (= product qualities, benefits, meaning) EFR Employee Family Resources EFS Europeiska Fackliga Samorganisation European Trade Union Confederation (ETUC) EFW energy from waste EG Europeiska Gemenskaperna the European Community EG-domstolen Europeiska gemenskapernas domstol Court of Justice of the European Communities eg. egentligen actually EGT EG-tidningen Official Journal of the European Communities

15 (OJ) EIB Europeiska Investeringsbanken European Investment Bank EKG elektrokardiografi electrocardiography medical EKN Exportkreditnämnden Swedish Export Credits Guarantee Board EKR Exportkreditordningen Export Credit Scheme e Kr efter Kristus A.D. EKSG Europeiska Kol- och Stålgemenskapen European Coal and Steel Community (ECSC) EKU ekologiskt uthållbar upphandling ecologically sustainable (public) procurement EKUdelegationen Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling Committee for Ecologicaly Sustainable Procurement (EKU Committee) el. eller or em. eftermiddag p.m. EMAS Eco-Management and Audit Scheme envir. EMG elektromyografi electromyography emk elektromotorisk kraft electromotive force (emf) emm enligt min mening in my opinion EMP elektromagnetisk puls electromagnetic pulse (EMP) EMS (miljöledningssystem) environmental management system EMV egna märkesvaror own brand products (OBP); own brand names (OBN) enl. enligt according to e-nämnden Nämnden för elektronisk förvaltning Government Interoperability Board Epbv eldledningsbandvagn forward observer vehicle military EPA epiduralanestesi epidural anaesthesia medical EPCM engineering, procurement, construction, management EPD (miljövarudeklaration) environmental product declaration envir. Epr extra provinsialläkare auxiliary district medical officer med. EQUALIS ERU Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige Expertgruppen för forskning om regional External Quality Assurance in Laboratory Medicine in Sweden

16 utveckling ESDA East Sweden Development Agency ESK Ekonomiska och sociala kommittén Economic and Social Committee EU ESO Expertgruppen för studier i offentlig eknomi Expert Group on Public Finance e s o efter särskild ordination by special prescription medical ESO enligt särskilt order Est. Ester Esther Bible ESV Ekonomistyrningsverket National Financial Management Authority ET ej tillämplig not applicable (n/a) ETSI ETUC European Telecommunication Standards Institute European Trade Union Confederation EUB Europeisk Utvecklingsbanken European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) EVS elektroniskt varubevakningssystem electronic article surveillance system (EAS) EWP (EWP-produkter) engineered wood products (EWP) Ex.läk. extra läkare ExIA extended impact assessment ex-jobb examensjobb placement; internship exvis exempelvis for example, e.g. EÖD efter övre dödpunkt after top dead centre engines F Fastighetsanställdas Förbund Building Maintenance Workers Union f född born f främre anterior medical FA Förvaltningsavdelningen Administrative Department FOA FAK Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund National Association of Volunteer Motor Transport Corps Fammi Familjmedicinska institutet Institute of Family Medicine FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer Swedish Institute of Authorised Public Accountants (FAR)

17 FAS Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap Swedish Research Council for Working Life and Social Sciences FASS Farmacevtiska Specialiteter i Sverige Pharmaceutical Specialities in Sweden FAT Föreningen Auktoriserade Translatorer Association of Authorised Translators FAT factory acceptance test FB försvarsbeslut defence resolution Riksdag FB föräldrabalken Code on Parents and Children F-bil förmånsbil company car as a fringe benefit FBL FBU fastighetsbildningslagen frivillig befälsutbildning FC fartygschef commanding officer FCF Försvarets civilförvaltning Civil Administration of the Swedish Armed Forces FCTH Försvarets Civila Tjänstemannabund Union of Civilian Salaried Employees in Defence Establishments f.d. före detta former, ex- FEK Forskningsetikkommitté (research) ethics committee f e r för egen räkning on (one s) own account FF Försäkringsanställdas förbund Insurance Workers Union FFA Flygtekniska Forskningsanstalten Aeronautical Research Institute ffa framförallt above all, particularly, in particular ffg för första gången for the first time FFI Fria Fackföreningsinternationalen International Confederation of Free Trade Unions FFIA Familjeföreningen för Internationell Adoption Family Association for Intercountry Adoption FFK Frivilliga flygkåren Voluntary Flying Corps FFP färskrusen plasma fresh frozen plasma fg föregående last, previous fgå föregående år previous year FH familjär hyperkolesterolemi familial hypercholesterolaemia medical FHC företagshälsovårdcenter company health centre

18 ffa framförallt above all FHI folkhälsoinstitutet National Institute of Public Health FHS Försvarshögskolan National Defence College FHV företagshälsovård company health care FI Försäkringsinspektionen National Private Insurance Supervisory Service FI Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fi Finansdepartementet Ministry of Finance FIF Försvarsindustriföreningen Association of Swedish Defence Industries FiF fritid i förening FIFF Flygfältsingenjörsföreningarna National Federation of Swedish Airfield Engineers Associations FIFO-principen first-in/first-out principle Fil Filipperbrevet Philippians (Phil.) Bible Filem Filemon(brevet) Philemon (Philem.) Bible FIM FK Föreningen för industriell miljövård Regeringskansliets förvaltningskontor FK fordonskungörelsen Vehicles Notice FK Flygkommando air command FK försäkringskassa insurance office Fk fänrik pilot officer (Flygvapnet); second lieutenant (Army) f Kr före Kristus Before Christ (B.C.) FKG fonokardiografi phonocardiography FL företagsledning company management FL föreläsning lecture FLC Försvarets läromedelscentral fldr föräldrar parents FLIS Förmånsnämndens LäkemedelsInformationssytem FLJ fosterljud fetal sounds medical

19 Flp flygplats airport FLT fortlöpande tillsyn continuous monitoring FM Försvarsmakten (Swedish) Armed Forces FM Flygvapenmuseum fm förmiddag morning; a.m. FMCK Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund National Federation of Voluntary Motor Cycle Corps FMEA feleffektanalys Failure Mode and Effects Analysis engineering FMECA Failure Modes, Effects and Criticality Analysis engineering FMLOG Försvarsmaktens logistik Armed Forces Logistics FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika National Swedish Parents Anti-Narcotics Association fms Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier Environmental Strategies Research Group FMV Försvarets Materielverk Defence Materiel Administration FN Förenta Nationerna United Nations f.n. för närvarande at present FOA Försvarets Forskningsanstalt Swedish Defence Research Establishment (now part of FOI) FOB Svenska Film- och Biografföreningen Swedish Film and Cinema Proprietors Association FOD födelse- och dopbok FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Swedish Defence Research Agency replaced FOA + FFA on FOJO Nämnden för fortbildning av journalister Institute for Further Education of Journalists FOPS (skydd för fallande föremål) Falling Objects Protective Structures forts fortsättning continued FORTV Fortifikationsverket National Fortifications Administration FoT forskning och teknik/forskning och teknologi research and technology FoU forskning och utveckling Research and Development (R&D) FP femoralispuls femoral pulse medical FP Fordonsprogrammet Vehicle Programme

20 fp försöksperson subject fp folkpartiet Liberal Party fpa förpackning(sarbete) packaging (work) FPF Försvarets Personaltjänstförbund National Federation of Welfare Personnel f-pris förlagsnettopris FR fosterrörelser fetal movements medical fr fri unrestricted shares FRA Försvarets Radioanstalt National Defence Radio Centre fr a framför allt above all FRI Försvarets rationaliseringsinstitut National Institute of Defence Organisation and Management FRN Forskningsrådsnämnden Council for the Planning and Coordination of Research FRO Frivilliga radioorganisationen Voluntary Radio Organisation fr o m från och med with effect from, as of, from frp förpackning pack, package, packaging (pk) FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Swedish Association of Occupational Therapists FSC Försvarkets sjukvårdscentrum Medical Service Centre of the Swedish Armed Forces FSC Forest Stewardship Council FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda Association of the Swedish Deaf-Blind FSEK Föreningen Sveriges Regionala Energikontor Association of Swedish Regional Energy fsg försäljning sales FSI Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier Research Group for Societal and Information Studies FSR Frivilliga skytterrörelsen Federation of Voluntary Rifle Clubs FST Föreningen Svenska Tonsättare Society of Swedish Composers FST Föreningen svenskt trä Swedish Wood Association FSUM Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar Forum for Swedish Youth Centres FT-ventilation från/tilluftsventilation balanced ventilation

21 FTA felträdanalys fault tree analysis engineering FTE full-time equivalent employees FTF Försäkringstjänstemannaförbundet Union of Insurance Employees FTK Flygtaktiska kommandot Air Force Command Ftv Folktandvården Public Dental Service FTXventilation från/tilluftsventilation med värmeväxlare balanced ventilation with heat exchanger FU förebyggande underhåll preventive maintenance (PM) FU förfrågningsunderlag tender(ing) documentation fub fastmått under bark solid volume under bark timber FUD forskning, utveckling och demonstration research, development and demonstration (RD&D) FUK Fartygsuttagningskommissionen FUN Försvarets underrättelsesnämnd Armed Forces Intelligence Board FUNKIS Funktionskontrollanterna i Sverige FV Flygvapnet (Swedish) Air Force FV underläkare i fortsatt vidareutbildning fvb för vidare befordran please forward FVET Föreningen Veterinärer i Enskild Tjänst F.v.f. Fiskevårdsförening fishery conservation association fvo förvaltningsområde F.v.o. Fiskevårdsområde fishery conservation area FVRF Flygvapenfrivilliges Riksförbund National Federation of Swedish Air Force Association FVSI Föreningen för Veterinärer vid Statliga Institutioner f.v.t. före vår tideräkning Before the Common Era (BCE) Fy Fysik physics fys fysisk undersökning physical examination medical f.år förra året previous year Fö Försvarsdepartementet Ministry of Defence

22 f.ö. för övrigt otherwise FÖD Försäkringsöverdomstolen National Superior Social Insurance Court FÖD före övre dödpunkt before top dead centre (BTDC) engines följ följande following föreg. föregående previous förk förkortad abbreviated förp förpackning pack, package, packaging (pk) förs församling; försäljning congregation; sale(s) FörsvS Försvarets förvaltningsskola G godkänd pass schools GA Grafiska Arbetsgivareförbundet Swedish Graphic Arts Employers Federation GAF Gruvornas Arbetsgivareförbundet Employers Association of Swedish Mine Owners Gal Galaterbrevet Galatians Bible GAV genomsnittligt anskaffningsvärde average acquisition value financial Gbg Göteborg Göteborg; Gothenburg GBR Golvbranschens Riksorganisation Swedish Flooring Association GBV Glesbygdsverket Swedish National Rural Development Agency GC-övergång gång- och cykelövergång cycle and pedestrian bridge GD, gd generaldirektör; General Direktör Director-General GDP generella designprinciper general design principles GDS Gör-det-själv Do-It-Yourself (DIY) GF Grafiska Fackförbundet Graphical Workers Union GF Gruvornas Arbetsgivareförbund Employers Association of Swedish Mine Owners GFK gatu- och fastighetskontoret Real Estate, Streets and Traffic Administration (Stockholm) GFN gatu- och fastighetsnämnden Real Estate, Streets and Traffic Committee (Stockholm) GFP EU:s gemensamma fiskeripolitik Common Fisheries Policy (CFP)

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible

An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible Mårten Janerud Committee Secretary The Swedish egovernment Delegation Government Agencies National Board of Housing, Building

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2016/2017 Programmets namn på engelska Master Programme in Energy Systems Engineering. Programmets syfte Studieplanen för civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Vårt mål Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing:

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: SEKAB IN SHORT SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: Swedish Ethanol Chemistry AB 1985 Örnsköldsvik, Sweden Approx 200 MEUR 120 Energy companies and private Domsjö

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Maija Berndtson, Library Ranking Europe Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 LIBRARY RANKING EUROPE LRE

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial

Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial Christian Hansen Bild 1 BAKGRUND European Innovation Partnership EIT Knowledge and Innovation Communities Bild 2 Europa 2020 Sju flaggskeppsinitiativ

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Questionnaire for quotation Asylum accommodation

Questionnaire for quotation Asylum accommodation Questionnaire for quotation Asylum accommodation Insured / Försäkrad Address / Adress Postcode / Postnummer Phone / Tel Fax Company registration number / Org.nr Contact person / Kontaktperson E-mail /

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Planning and creation of an airport city at Göteborg Landvetter Airport. Jessica Waller Economic Development Manager Municipality of Härryda, Sweden

Planning and creation of an airport city at Göteborg Landvetter Airport. Jessica Waller Economic Development Manager Municipality of Härryda, Sweden Planning and creation of an airport city at Göteborg Landvetter Airport Jessica Waller Economic Development Manager Municipality of Härryda, Sweden Jessica Waller Economic development manager Municipality

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Nyckelord Internwebben

Nyckelord Internwebben Nyckelord Internwebben Svenska Allmän handling Anknuten Anslag Anställning Arbetsmiljö Arbetstid Arkivering Arvode Avtal Bank Beslut Bibliotek Biobank Biosäkerhet Bisyssla Blankett Bokslut Bolag Budgetering

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU Ryggrad Zhen LI Hongyin LIU Urban Grid 2 N 0 50 100 200M B Skylines A A Arctura Military Building City Area Hospital Site Hospital Extention Site Railway Grass area Jogging Hang out B Malkbyn Slope for

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Sustainable Airport Area International Seminar

Sustainable Airport Area International Seminar Sustainable Airport Area International Seminar Roissy Charles de Gaulle Airport 21 November 2011 Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 1 2010-01-26 Sektorn för samhällsbyggnad Ten minutes from the

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Vad vi gör. Framtidsplanen. Strategiska investeringar

Vad vi gör. Framtidsplanen. Strategiska investeringar Welcome to Locum! Agenda Locum, general information Project department The future plan for health and medical care Strategic investments Questions 2 Stockholms County Council 22 2,2 26 million residents

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden Norrbotten County Council, Sweden The County Council's Activities Health Care Dental Care Regional Development Traffic and Infrastructure Economic Policy Education Culture Political Organisation Auditors

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Why is it so costly? A hospital projects quick comparison of construction costs between Sweden, Denmark and Germany

Why is it so costly? A hospital projects quick comparison of construction costs between Sweden, Denmark and Germany Why is it so costly? A hospital projects quick comparison of construction costs between Sweden, Denmark and Germany Christer Hallgren Regionfastigheter Project Manager NSM Carola Joelsson Regionfastigheter

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Medical Informatics Period 2, 2009

Medical Informatics Period 2, 2009 Medical Informatics Period 2, 2009 Bengt Sandblad Human-computer Interaction (HCI) Dept of Information Technology Uppsala University http://www.it.uu.se/research/hci Course homepage: http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht09

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. Till grund för kartläggningen

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer