SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group"

Transkript

1 SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING (Swedish Association of Professional Translators) English Language Group List of Swedish abbreviations and acronyms with English equivalents Compiled by Rob Williams October 2005 Additions and corrections should be sent to:

2 3-B bra, billig, begagnad good, cheap, second-hand A Arbetsmarknadsdepartementet Ministry of Labour a.a. anfört arbete op. cit. AAR Ansatta Arkitekters Råd AB aktiebolag limited (liability) company AB 92 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader ABC(-stad) Arbete-Bo-Centrum planned neighbourhood ABF Arbetarnas bildningsförbund Workers Educational Association ABK 96 Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet ABL aktiebolagslagen Swedish Companies Act Abs Apoteksbyråns specialitetsnummer ABT 94 General Conditions of turnkey contracts for building civil engineering and installation works AC avdelningschef head of division AC Akademikernas Centralorganisation Swedish Confederation of Professional Associations AC arbetschef works manager AC alarmcentralen alarm centre AD Arbetsdomstolen Labour Court AD art director ADB Automatisk data behandling Automatic data processing ADP-plan arbetsplatsdespositionsplan site facilities plan AEP avskrivning enligt plan depreciation according to plan AF Akademiska Föreningen the Academic Society AF atrieflimmer atrial fibrillation medical AF administrativa föreskrifter administrative instructions

3 AF Arkitekt Förbundet Swedish Union of Architects, Interior Designers and Landscape Architects AFA Arbetsmarknadens försäkringsbolag Labour Market Insurance Company AFR Avfallsforskningsrådet Swedish Waste Research Council AFS Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling National Board of Occupational Safety and Health Code of Statutes AFUB Afrikanska Blindorganisationen African Union of the Blind AFV Affärsvärldens index AFV index stock exchange AGA AGr AktivitetsGaranti för Arbetslösa Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp General Group of the Swedish Employers Confederation AHDR avstånd från hjärt- och lungräddning do not resuscitate (DNR) medical AI Arbetsmiljöinstitutet National Institute of Occupational Medicine AI Arbetsmiljöinspektionen Work Environment Inspectorate AI Arkitekt- och Ingenjörsföretagen Swedish Federation of Architects and Consulting Engineers AI anbudsinfordran Request for Quotation (RFQ) AIP apotekets inköpspris pharmacy cost price; pharmacy purchasing price AISAB AKO Ambulanssjukvården i Storstockholm AB allmänläkarekonsult akt med aktuell medicinering current medication AKU arbetskraftsundersökningar Labour Market Surveys AL anläggningslagen AL avdelningsläkare head of hospital department; department/ward/unit physician ALB Arkivet för ljud och bild ALC Arbetslivscentrum National Institute for Working Life ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring Unemployment Insurance Act ALF Avtal om Läkarutbildning och Forskning Agreement concerning Cooperation on Medical Education and Research ALF Avtalet mellan Landstinget och Staten om samarbete om Läkarutbildning och Forskning Government Compensation to County Councils for Costs Arising

4 from Research and Education ALFA allmänt löne- och förmånsavtal base salary and benefits package ALIS Administrationen av litterära rättigheter i Sverige allm allmän general ALU arbetslivsutveckling working life development; publicly-funded work experience ALV Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenfakulteten School of Architecture, Surveying and Civil Engineering AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning General Material and Workmanship Specifications AMBU allmän militär befälsutbildning general military officer training AMF arbetsmiljöförordningen Working Environment Ordinance AMF Arbetsmarknadsförsäkringar Labour Market Insurance Policies AMFO Arbetsmiljöfonden Swedish Work Environment Fund AMI Arbetsmarknadsinstitut Employability Institute AML arbetsmiljölagen Work Environment Act AMM Arbets- och miljömedicin Occupational and Environmental Medicine Unit (of SLL) AMS Arbetsmarknadsstyrelsen National Labour Market Board AMU Arbetsmarknadsutbildning employment training UD ank ankomst, ankommande arrival, arriving ank anknytning extension (ext.) telephones anm anmärkning remark ANS Abisko Naturvetenskapliga station Abisko Scientific Research Station ANT alkohol, narkotika, tobak alcohol, drugs, smoking AO affärsområde business area AO arbetsomkostnader manufacturing overheads AOF arbetsområde fastigheter Real Estate Business Area NCC AOst Allmänna ordningstadgan General Regulations AOX adsorbable organic halogen compounds environm. AP-fonden Allmänna pensionsfonden National Swedish Pension Fund

5 Apg. Apostlagärningarna Acts of the Apostles (Acts) Bible APM Administrativ produktion i malmfälten API arbetsplatsintroduktion vocational induction scheme ARA allmänt reseavtal general travel agreement SFS 1994:522 Arb arbetare worker ARF akut reumatisk feber acute rheumatic fever ARN Allmänna reklamationsnämnden National Board for Consumer Complaints ASF Arbetarskyddsfonden Swedish Work Environment Fund ASH avancerad sjukvård i hemmet ASL arbetarskyddslagen Health and Safety at Work Act ASN Arbetarskyddsnämnden Joint Industrial Safety Council ASP Apoteksbyråns specialitetsavdelning ASP application service provider ASS Arbetarskyddsstyrelsen National Board of Occupational Safety and Health AT allmäntillstånd general condition medical AT allmäntjänstgöring internship (US); pre-registration housemanship (UK) medical AT anläggningstillgångar fixed assets financial ATC Advance Train Control ATG AB Trav och Galopp Swedish Horse Race Totalisator Board ATK arbetstidsförkortning aeduction of working hours ATK armétaktiska kommandot Army Command ATN Allmänna Telefonnät ATP adenosintrifosfat adenosine triphosphate medical ATP allmänn tilläggspensionering general pensions scheme ATR Amatörteaterns Riksförbund National Association of Amateur Theatre atö övertryck över 1 atmosfär atmospheres AU affärsutveckling business development

6 au arbetsutskott executive committee AUP apotekets utförsäljningspris pharmacy retail price; pharmacy selling price AV audio-visuell audio-visual AV Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority avd avdelning department, ward (hospital) avs. avseende regarding avs. avsändare sender; originator; initiator B2B B2C business to business business to consumer BA Biltrafikens Arbetsgivareförbund Swedish Road Transport Employers Association BAF Byggnadsämnesförbundet Employers Association of Swedish Building Material Manufacturers BAL Bilavgaslagen Vehicle Exhausts Act BAS blodgrupps- och antikroppsscreening blood-group and antibody screening BAS befattnings- och arbetsvärderingssystem bass byråassistent senior clerical officer Utr.Namnb. BAT best available technique; best available technology environment BB barnbördsavdelning, barnbördshus maternity ward; maternity hospital B-bil behovsbil company car for business use BBR Boverkets byggregler Swedish National Board of Housing, Building and Planning s Building Code BCCA Baltic Sea Chambers of Commerce Association BCF biokoncentrationsfaktor bioconcentration factor bd. byrådirektör senior administrative officer Utr.Namnb. BDT bad-, disk- och tvättvatten grey water BE Byggentreprenörerna Swedish Construction Federation Bedömn sammanfattande bedömning assessment medical BegF begravningsförordningen Burial Ordinance

7 bet. betydelse meaning bet. betalt paid bet. betänkande BF beräknad förlossning expected date of delivery medical BF Barn- och fritidsprogrammet Child and Recreation Programme BFN Bokföringsnämnden Swedish Accounting Standards Board BFR Byggforskningsrådet Council for Building Research BG brigadgeneral Brigadier bg budget budget BgBv bärgningsbandvagn recovery vehicle military bh bästa hälsningar Regards (Rgds) BHIM Byrån för harmonisering i den inre marknaden Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) Bi biologi biology bil. bilaga annex; enclosure, attachment bilat bilateralt bilateral(ly) medical BIL Sweden Branschorganisation för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar BIL Sweden BIP bipackad instruktion enclosed instruction Alfa Laval BIR bäst i ras best in breed (BIB) dog shows bitr biträdande assistant BITS Beredningen för internationellt teknisktekonomiskt samarbete Swedish Agency for International Technical and Economic Co-operation BK barnklinik Children s Department/Clinic BKA Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet Swedish Bakery and Confectionery Employers Association Bkan bandkanon SP [self-propelled] howitzer military BKK Byggandets Kontraktskommité BKN Statens bostadskreditnämnd National Housing Credit Guarantee Board BKR Byggkeramikrådet Swedish Ceramic Tile Council BKV beställarkontor vård Central Healthcare Purchasing Office (of SLL)

8 bl a bland annat among other things; inter alia, including B-lista (KEMIs) Begränsningslista List of Restricted Chemicals Bltr blodtryck blood pressure (BP) BMM barnmorskemottagning midwife clinic BMR Barnmiljörådet National Child Environment Council BNH Besvärsnämnden för högskoleutbildning BNP bruttonationalprodukt gross domestic product (GDP) BO Barnombudsman Children s Ombudsman BOOT Build, Own, Operate, Transfer constr. BOT Build, Operate and Transfer constr. BoÅ bedömning och åtgärd assessment and plan medical BP beräknad partus expected date of delivery (EDD) medical Bpl bottenplatta foundation slab bridges Bprl biträdande provinsialläkare assistant district medical officer BP-rör brandpoströr (fire) hydrant pipe BR balansräkning balance sheet accountancy Brand AC Brandalarmcentralen Fire alert centre BrB brottsbalken Penal Code Brf bostadsrättsförening tenant owner(ship) association BRF Brandmännens Riksförbund Swedish Fire-Fighters Union BRIS barnens rätt i samhället Children s Rights in Society BRP bruttoregionalprodukt gross regioal product (GRP) BRV bruttovinst net profit brv/brv bruttovolym : bruttovinst gross volume : gross profit BRÅ Brottsförebyggande rådet National Council for Crime Prevention BS blodsocker blood sugar medical BSK 99 Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSSSC Baltic Sea States Subregional Committee BST Byggstandardiseringen Swedish Building Standards Institution

9 Bt blodtryck blood pressure (BP) BTA bruttoareal gross floor area (GFA) BTA betalda tecknade aktier paid-up subscribed shares btr beträffande with regard to bu bunden restricted shares BUA barnupplåtelseavtal BUP Barn- och Ungdomspsykiatri Child and Adolescent Psychiatry BUS Barn- och Ungdomssjukhuset Child and And Adolescent Hospital, Lund Butelj Sveriges Buteljglasbruks Förbund Swedish Glass Bottle Manufacturers Association BV Banverket National Rail Administration BV bottenvåning ground floor Bv bandvagn tracked vehicle military BVA befattningsvärdering arbetare BVC barnavårdcentral child healthcare clinic BVT befattningsvärdering tjänstemän by byggnad building BYKR Byggsektorns kretsloppsråd Ecocycle Council for the Building Sector böl biträdande överläkare [approx. =] senior registrar c centerpartiet Centre Part ca circa approx. CAK CAN Centrala enheter för ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk planering Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Department of Ambulance Care and Disaster Medicine Planning (Stockholm) Central Federation for Alcohol and Drug Information CANT Centrala Antennföreningen Swedish Association of Antenna- & Cable-TV Suppliers CAS Chemical Abstracts Service CB Civilbefälhavare regional director of civil defence CBD central business district (of Stockholm)

10 CBI Cement- och Betonginstitutet Swedish Cement and Concrete Research Institute CBS centrala bröstsmärtor central chest pain medical CCK Cancercenter Karolinska c/c CCTV center-to-centre closed circuit television CEISS Centrum för Energi och Inneklimat i Sydsverige Centre for Energy and Indoor Climate in Southern Sweden CEN CENELEC European Committee for Standardisation European Committee for Electrotechnical Standardisation CES Certifikat i Ekonomistyrning Certificate in Financial Control CESAM Centrum för samhällsarbete och mobilisering CF Civilingenjörsförbundet Swedish Association of Graduate Engineers CF cystisk fibros cystic fibrosis CFAR det central företags- och arbetsställeregistret Central Business Register CFB Centralförbundet för befälsutbildning Central Federation for Voluntary Military Cadre Training CFD Centralnämnden för fastighetsdata Central Board for Real Property Data CFE Conventional Armed Forces in Europe CFN Centrala Försöksdjursnämnden Cfs Civilförsvarsstyrelsen Swedish Civil Defence Board Chöl cheföverläkare senior medical officer (of hospital) CI cochlear implantat cochlear implant CIE Centrum för innovation och entreprenörsskap Centre for Innovation and Entrepreneurship Linköping C-laboratorium Central-laboratorium Central Laboratory CMF Centrum för Miljödriven Företagsutveckling CMF CMMI integrated capability maturity model CMR-ämnen cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska ämnen carcinogenic substances, mutagenic substances, substances toxic to reproduction CMTO Centrum för studier av människan, teknik och organisation Centre for Studies of People, Technology and Organisations Linköping University

11 CNC computer numeric control engineering CNT Centrum för Nutrition och Toxikologi CoC leveranscertifikat Certificate of Conformance QA COD Chemical Oxygen Demand environm. C of O COGS Certificate of Origin cost of goods sold Cor [Latin] heart medical COTS Commercial Off The Shelf CP cerebral pares cerebral palsy medical CPR civilpersonregister-nummer civil registry number Denmark CR Civilekonomernas Riksförbund Swedish Association of Graduates in Business Administration and Economics CREX Carnegies Fastighetsindex Carnegie s Real Estate Index CRM Customer Relationship Management CSN Centrala Studiestödsnämnden Central Student Grants Committee CTH Chalmers Tekniska Högskola Chalmers University of Technology CTRF Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Swedish Association for Cancer and Traffic Victims CVK central venkateter central venous catheter medical d död died; deceased d dygn day; 24 hours D deltagit attended course dagl dagligen daily medical Dan Daniel Daniel (Dan.) Bible Db databas database DBT diastoliskt blodtryck diastolic blood pressure (DBP) medical DCS distributive control system dd, d.d. (per) dags dato currently, to date DDD definierade dygnsdoser defined daily doses medical

12 DDD/t.i.d. definerad daglig dos per invånare och dag DDMM Deras Majestäter Their Majesties (the King and Queen of Sweden) DDP-gräns DDP (Delivered Duty Paid) (at) frontier DESS Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige Energy Supply Committee of Southern Sweden DF Däckleverantörernas Förening Association of Retail Tyre Suppliers df diariefört journalised; recorded; registered dfrn:r diarieföringsnummer reference number (ref. no.) DFR Statens delegation för rymdverksamhet DFT design för testbarhet design for testability (DFT) DHR De Handikappades Riksförbund Swedish Federation of Disabled Persons DI Datainspektionen Data Inspection Board DI Dagens Industri newspaper dl distriktsläkare area general practitioner; district physician DK deltidskurs part-time course DLM distriktläkarmottagning DM DM direct marketing direct mail DN Dagens Nyheter newspaper DNS Det naturliga steget The Natural Step DO ombudsman mot etnisk diskriminering Ombudsman against Ethnic Discrimination doc docent assistant professor DoFF Doktorandes och Forskares Förbund Union of Scientists and Researchers Dom Domarboken Judges (Judg.) Bible DOVA Dialekt- och ortsnamnsarkiven samt svenkst visarkiv Swedish Dialect and Place-Name Archives at the Swedish Folksong Research Archives DP dagspress daily press, daily newspapers DPI handikappinternationalen Disabled People s International DR direktreklam direct marketing (DM) DRF Däckspecialisternas Riksförbund National Federation of Tyre Specialists

13 DRG diagnosrelaterade grupper diagnosis-related groups (DRG) medical dr.med.vet. doktorsexamen i medicinsk vetenskap doctor of medical sciences, D.Med.Sc. DS Danderyds sjukhus Danderyd Hospital DS driftssäkerhet availability; reliability engineering Ds Departementsserien Ministry publication series ds densamme (This is put in Swedish after a PS to inform reader that the postscript has been added by the writer of the original message. No equivalent in English.) DS/ds da, signa [Latin] medical DSF DSH Delegationen för social forskning Delegationen för samordning av havsresursverksamheten dsk distriktssköterska district nurse d-sköt distriktssköterska district nurse DS/UH driftsäkerhet/underhåll integrated logistic support (ILS) engineering DT datortomografi computed tomograpy (CT) medical DU Distrikternas Utbyggningsfond Regional Development Fund DU drift- och underhållssystem operation and maintenance system military DUC dataundercentral DV Domstolsverket National Courts Administration DVF Distriktsveterinärföreningen DVH dagligvaruhandeln fast-moving consumer goods (FMCG) dvs det vill säga i.e. dx (Latin) dexter right medical d.y. den yngre the younger dyl. dylika etc., the like d.ä. den äldre the elder EA Elektriska Arbetsgivareföreningen Swedish Electrical Employers Association EAPR Euro-Atlantiska Partnerskapsrådet Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)

14 EBIT earnings before interest and tax financial EBITDA earnings before interest, tax, depreciation and amortisation financial ebk efterbrännkammare afterburner aeroengines EBR Elbyggnadsrationalisering Electrical Engineering Rationalisation ECA (exportgarantiinstitut) export credit agency ECISS European Committee for Iron and Steel Standardisation ECT elektrochokterapi electroconvulsive therapy medical e.d. ej detektbar non-detectable (ND) EDC eldriftscentral EDH elektronisk dokumenthantering electronic data interchange (EDI) EDH elekronisk datahantering electronic data transfer (EDT) EDU elektronisk dokumentutväxling electronic data interchange (EDI) EEG Europeiska ekonomiska gemenskpapen European Economic Community EEG elektroencefalografi electroencephalograph medical EE-produkter elektriska och elektroniska produkter electrical and electronic products EES Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde European Economic Area (EEA) EES [Europeiska utvärderingssällskap] European Evaluation Society Ef Efesierbrevet Ephesians (Eph.) Bible EFN Energiforskningsnämnden Energy Research Commission EFI-analys (= produktegenskaper, -fördelar, -innebörd) QBM analysis (= product qualities, benefits, meaning) EFR Employee Family Resources EFS Europeiska Fackliga Samorganisation European Trade Union Confederation (ETUC) EFW energy from waste EG Europeiska Gemenskaperna the European Community EG-domstolen Europeiska gemenskapernas domstol Court of Justice of the European Communities eg. egentligen actually EGT EG-tidningen Official Journal of the European Communities

15 (OJ) EIB Europeiska Investeringsbanken European Investment Bank EKG elektrokardiografi electrocardiography medical EKN Exportkreditnämnden Swedish Export Credits Guarantee Board EKR Exportkreditordningen Export Credit Scheme e Kr efter Kristus A.D. EKSG Europeiska Kol- och Stålgemenskapen European Coal and Steel Community (ECSC) EKU ekologiskt uthållbar upphandling ecologically sustainable (public) procurement EKUdelegationen Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling Committee for Ecologicaly Sustainable Procurement (EKU Committee) el. eller or em. eftermiddag p.m. EMAS Eco-Management and Audit Scheme envir. EMG elektromyografi electromyography emk elektromotorisk kraft electromotive force (emf) emm enligt min mening in my opinion EMP elektromagnetisk puls electromagnetic pulse (EMP) EMS (miljöledningssystem) environmental management system EMV egna märkesvaror own brand products (OBP); own brand names (OBN) enl. enligt according to e-nämnden Nämnden för elektronisk förvaltning Government Interoperability Board Epbv eldledningsbandvagn forward observer vehicle military EPA epiduralanestesi epidural anaesthesia medical EPCM engineering, procurement, construction, management EPD (miljövarudeklaration) environmental product declaration envir. Epr extra provinsialläkare auxiliary district medical officer med. EQUALIS ERU Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige Expertgruppen för forskning om regional External Quality Assurance in Laboratory Medicine in Sweden

16 utveckling ESDA East Sweden Development Agency ESK Ekonomiska och sociala kommittén Economic and Social Committee EU ESO Expertgruppen för studier i offentlig eknomi Expert Group on Public Finance e s o efter särskild ordination by special prescription medical ESO enligt särskilt order Est. Ester Esther Bible ESV Ekonomistyrningsverket National Financial Management Authority ET ej tillämplig not applicable (n/a) ETSI ETUC European Telecommunication Standards Institute European Trade Union Confederation EUB Europeisk Utvecklingsbanken European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) EVS elektroniskt varubevakningssystem electronic article surveillance system (EAS) EWP (EWP-produkter) engineered wood products (EWP) Ex.läk. extra läkare ExIA extended impact assessment ex-jobb examensjobb placement; internship exvis exempelvis for example, e.g. EÖD efter övre dödpunkt after top dead centre engines F Fastighetsanställdas Förbund Building Maintenance Workers Union f född born f främre anterior medical FA Förvaltningsavdelningen Administrative Department FOA FAK Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund National Association of Volunteer Motor Transport Corps Fammi Familjmedicinska institutet Institute of Family Medicine FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer Swedish Institute of Authorised Public Accountants (FAR)

17 FAS Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap Swedish Research Council for Working Life and Social Sciences FASS Farmacevtiska Specialiteter i Sverige Pharmaceutical Specialities in Sweden FAT Föreningen Auktoriserade Translatorer Association of Authorised Translators FAT factory acceptance test FB försvarsbeslut defence resolution Riksdag FB föräldrabalken Code on Parents and Children F-bil förmånsbil company car as a fringe benefit FBL FBU fastighetsbildningslagen frivillig befälsutbildning FC fartygschef commanding officer FCF Försvarets civilförvaltning Civil Administration of the Swedish Armed Forces FCTH Försvarets Civila Tjänstemannabund Union of Civilian Salaried Employees in Defence Establishments f.d. före detta former, ex- FEK Forskningsetikkommitté (research) ethics committee f e r för egen räkning on (one s) own account FF Försäkringsanställdas förbund Insurance Workers Union FFA Flygtekniska Forskningsanstalten Aeronautical Research Institute ffa framförallt above all, particularly, in particular ffg för första gången for the first time FFI Fria Fackföreningsinternationalen International Confederation of Free Trade Unions FFIA Familjeföreningen för Internationell Adoption Family Association for Intercountry Adoption FFK Frivilliga flygkåren Voluntary Flying Corps FFP färskrusen plasma fresh frozen plasma fg föregående last, previous fgå föregående år previous year FH familjär hyperkolesterolemi familial hypercholesterolaemia medical FHC företagshälsovårdcenter company health centre

18 ffa framförallt above all FHI folkhälsoinstitutet National Institute of Public Health FHS Försvarshögskolan National Defence College FHV företagshälsovård company health care FI Försäkringsinspektionen National Private Insurance Supervisory Service FI Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fi Finansdepartementet Ministry of Finance FIF Försvarsindustriföreningen Association of Swedish Defence Industries FiF fritid i förening FIFF Flygfältsingenjörsföreningarna National Federation of Swedish Airfield Engineers Associations FIFO-principen first-in/first-out principle Fil Filipperbrevet Philippians (Phil.) Bible Filem Filemon(brevet) Philemon (Philem.) Bible FIM FK Föreningen för industriell miljövård Regeringskansliets förvaltningskontor FK fordonskungörelsen Vehicles Notice FK Flygkommando air command FK försäkringskassa insurance office Fk fänrik pilot officer (Flygvapnet); second lieutenant (Army) f Kr före Kristus Before Christ (B.C.) FKG fonokardiografi phonocardiography FL företagsledning company management FL föreläsning lecture FLC Försvarets läromedelscentral fldr föräldrar parents FLIS Förmånsnämndens LäkemedelsInformationssytem FLJ fosterljud fetal sounds medical

19 Flp flygplats airport FLT fortlöpande tillsyn continuous monitoring FM Försvarsmakten (Swedish) Armed Forces FM Flygvapenmuseum fm förmiddag morning; a.m. FMCK Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund National Federation of Voluntary Motor Cycle Corps FMEA feleffektanalys Failure Mode and Effects Analysis engineering FMECA Failure Modes, Effects and Criticality Analysis engineering FMLOG Försvarsmaktens logistik Armed Forces Logistics FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika National Swedish Parents Anti-Narcotics Association fms Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier Environmental Strategies Research Group FMV Försvarets Materielverk Defence Materiel Administration FN Förenta Nationerna United Nations f.n. för närvarande at present FOA Försvarets Forskningsanstalt Swedish Defence Research Establishment (now part of FOI) FOB Svenska Film- och Biografföreningen Swedish Film and Cinema Proprietors Association FOD födelse- och dopbok FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Swedish Defence Research Agency replaced FOA + FFA on FOJO Nämnden för fortbildning av journalister Institute for Further Education of Journalists FOPS (skydd för fallande föremål) Falling Objects Protective Structures forts fortsättning continued FORTV Fortifikationsverket National Fortifications Administration FoT forskning och teknik/forskning och teknologi research and technology FoU forskning och utveckling Research and Development (R&D) FP femoralispuls femoral pulse medical FP Fordonsprogrammet Vehicle Programme

20 fp försöksperson subject fp folkpartiet Liberal Party fpa förpackning(sarbete) packaging (work) FPF Försvarets Personaltjänstförbund National Federation of Welfare Personnel f-pris förlagsnettopris FR fosterrörelser fetal movements medical fr fri unrestricted shares FRA Försvarets Radioanstalt National Defence Radio Centre fr a framför allt above all FRI Försvarets rationaliseringsinstitut National Institute of Defence Organisation and Management FRN Forskningsrådsnämnden Council for the Planning and Coordination of Research FRO Frivilliga radioorganisationen Voluntary Radio Organisation fr o m från och med with effect from, as of, from frp förpackning pack, package, packaging (pk) FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Swedish Association of Occupational Therapists FSC Försvarkets sjukvårdscentrum Medical Service Centre of the Swedish Armed Forces FSC Forest Stewardship Council FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda Association of the Swedish Deaf-Blind FSEK Föreningen Sveriges Regionala Energikontor Association of Swedish Regional Energy fsg försäljning sales FSI Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier Research Group for Societal and Information Studies FSR Frivilliga skytterrörelsen Federation of Voluntary Rifle Clubs FST Föreningen Svenska Tonsättare Society of Swedish Composers FST Föreningen svenskt trä Swedish Wood Association FSUM Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar Forum for Swedish Youth Centres FT-ventilation från/tilluftsventilation balanced ventilation

21 FTA felträdanalys fault tree analysis engineering FTE full-time equivalent employees FTF Försäkringstjänstemannaförbundet Union of Insurance Employees FTK Flygtaktiska kommandot Air Force Command Ftv Folktandvården Public Dental Service FTXventilation från/tilluftsventilation med värmeväxlare balanced ventilation with heat exchanger FU förebyggande underhåll preventive maintenance (PM) FU förfrågningsunderlag tender(ing) documentation fub fastmått under bark solid volume under bark timber FUD forskning, utveckling och demonstration research, development and demonstration (RD&D) FUK Fartygsuttagningskommissionen FUN Försvarets underrättelsesnämnd Armed Forces Intelligence Board FUNKIS Funktionskontrollanterna i Sverige FV Flygvapnet (Swedish) Air Force FV underläkare i fortsatt vidareutbildning fvb för vidare befordran please forward FVET Föreningen Veterinärer i Enskild Tjänst F.v.f. Fiskevårdsförening fishery conservation association fvo förvaltningsområde F.v.o. Fiskevårdsområde fishery conservation area FVRF Flygvapenfrivilliges Riksförbund National Federation of Swedish Air Force Association FVSI Föreningen för Veterinärer vid Statliga Institutioner f.v.t. före vår tideräkning Before the Common Era (BCE) Fy Fysik physics fys fysisk undersökning physical examination medical f.år förra året previous year Fö Försvarsdepartementet Ministry of Defence

22 f.ö. för övrigt otherwise FÖD Försäkringsöverdomstolen National Superior Social Insurance Court FÖD före övre dödpunkt before top dead centre (BTDC) engines följ följande following föreg. föregående previous förk förkortad abbreviated förp förpackning pack, package, packaging (pk) förs församling; försäljning congregation; sale(s) FörsvS Försvarets förvaltningsskola G godkänd pass schools GA Grafiska Arbetsgivareförbundet Swedish Graphic Arts Employers Federation GAF Gruvornas Arbetsgivareförbundet Employers Association of Swedish Mine Owners Gal Galaterbrevet Galatians Bible GAV genomsnittligt anskaffningsvärde average acquisition value financial Gbg Göteborg Göteborg; Gothenburg GBR Golvbranschens Riksorganisation Swedish Flooring Association GBV Glesbygdsverket Swedish National Rural Development Agency GC-övergång gång- och cykelövergång cycle and pedestrian bridge GD, gd generaldirektör; General Direktör Director-General GDP generella designprinciper general design principles GDS Gör-det-själv Do-It-Yourself (DIY) GF Grafiska Fackförbundet Graphical Workers Union GF Gruvornas Arbetsgivareförbund Employers Association of Swedish Mine Owners GFK gatu- och fastighetskontoret Real Estate, Streets and Traffic Administration (Stockholm) GFN gatu- och fastighetsnämnden Real Estate, Streets and Traffic Committee (Stockholm) GFP EU:s gemensamma fiskeripolitik Common Fisheries Policy (CFP)

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Nyckelord Internwebben

Nyckelord Internwebben Nyckelord Internwebben Svenska Allmän handling Anknuten Anslag Anställning Arbetsmiljö Arbetstid Arkivering Arvode Avtal Bank Beslut Bibliotek Biobank Biosäkerhet Bisyssla Blankett Bokslut Bolag Budgetering

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU Ryggrad Zhen LI Hongyin LIU Urban Grid 2 N 0 50 100 200M B Skylines A A Arctura Military Building City Area Hospital Site Hospital Extention Site Railway Grass area Jogging Hang out B Malkbyn Slope for

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden Norrbotten County Council, Sweden The County Council's Activities Health Care Dental Care Regional Development Traffic and Infrastructure Economic Policy Education Culture Political Organisation Auditors

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

IFF Identification of Friend or Foe

IFF Identification of Friend or Foe IFF Identification of Friend or Foe 1 AGENDA IFF Historik SweAF HQ Joint IFF Directorate Organisation Uppgifter FCA (Frequency Clearance Agreement) CONOPS Implementering i dag Framtiden 2 Historik - IFF

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

CTIF 09-11-19. Arlanda fire and rescue service

CTIF 09-11-19. Arlanda fire and rescue service CTIF 09-11-19 Arlanda fire and rescue service 1 Personal Brandchef Lars Johansson Brandchef Lars Johansson Förebyggande/SBA Bo Bergenwall Hans Knutsson Hans Flood Gruppchef Thomas Eriksson Christer Westberg

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE

IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE Inga Malmqvist Arkitekt och Docent Arkitektur Chalmers Tekniska Högskola Centrum för vårdens arkitektur inga.malmqvist@chalmers.se eller kanske snarare Vad som är viktigt

Läs mer

Seminarium 16 juni, Kersti Talving: Nordiska Investeringsbanken. Norden och Baltikums bank

Seminarium 16 juni, Kersti Talving: Nordiska Investeringsbanken. Norden och Baltikums bank Norden och Baltikums bank 1 Detta är NIB En internationell finansiell institution för Norden och Baltikum Långfristiga lån till medlemsländerna och till utvalda länder utanför medlemskretsen Ett komplement

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Välkommen till FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Välkommen till FÖRSVARSMEDICINCENTRUM Välkommen till FÖRSVARSMEDICINCENTRUM respekten för människovärdet Vi sätter livet främst Vita praeponitur livet främst är Försvarsmedicincentrums, FömedC:s valspråk. Styrande för Försvarsmaktens hälso-

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Teknik och hållbarhet

Teknik och hållbarhet Teknik och hållbarhet Lovisa Johnson och Nyamko Sabuni Tekniken i skolan, TiS2015, 2015-10-13 Förbifart Stockholm Planer från 60-talet Förslagen har utvecklats till att bli mer och mer i tunnlar Kungshattsleden

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Högåsskolan - a passive house school 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Conditions Conditions 6,700m 2 540 pupils Sweden s first passive house school certified by IGPH Knivsta The site SKALA 1:800 N N

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer