Delårsrapport januari - april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 2011. januari - april"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari - april

2 INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser 7 Framtid 8 HUSHÅLLNING OCH KVALITET 8 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 8 Uppföljning av indikatorer för god ekonomisk hushållning 11 KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT ÖVER NÄMNDER, FÖRBUND OCH BOLAG 12 Viktiga händelser 12 Organisation 12 Nämndernas, bolagens och förbundens resultat 13 EKONOMI 15 Finansiell analys 15 PERSONALRESURS 19 VERKSAMHETERNA Kommunövergripande verksamhet 21 Politisk verksamhet 21 Verksamhet för funktionshindrade 21 Äldreomsorg 22 Individ- och familjeomsorg 22 Förskole-, skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet 23 Gymnasieskolan 23 Vuxenutbildning och flyktingverksamhet 24 Turism- och fritidsverksamhet 24 Kulturverksamhet 24 Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad 24 Teknisk verksamhet skattefinansierad 25 Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 25 Plan- och byggverksamhet 25 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 29 Driftredovisning 36 Investeringsredovisning 37 Exploateringsredovisning 38 Finansiell rapport om lån och placeringar 40 Kommunstyrelsens förslag till delårsrapport (-05-31)

3 INLEDNING SAMMANFATTNING För Sjöbo kommuns del prognostiseras ett överskott med 4,7 miljoner kronor, vilket är 3,2 Mkr bättre än det budgeterade resultatet. I förhållande till budgeten så är det skatter samt finansnettot som bidrar till resultatförbättringen medan verksamhetens nettokostnader samtidigt försämrar resultatet med 8,3 Mkr. Försämringen beror huvudsakligen på ökade kostnader för försörjningsstöd, ersättning till enskilda förskolor/skolor, institutionsvård, pensionskostnader och semesterlöneskuld. Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Vid avstämning mot balanskravet ska extraordinära poster och realisationsvinster frånräknas resultatet. Det för år prognostiserade resultatet visar att kommunen förväntas uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV, Mkr Årets resultat enligt resultaträkning +4,7 Avgår realisationsvinster -0,2 Justerat resultat +4,5 Kommunens mål för god ekonomisk hushållning har inte kunnat följas upp fullt ut då underlag ännu saknas. Trots detta kan det konstateras att målen för god ekonomisk hushållning inte förväntas att nås till alla delar under. Likväl bedöms kommunen ha god ekonomisk hushållning av alla resurser. De mål som återstår att uppnå berör bland annat kommunens mål för budgetföljsamhet och näringslivsklimat. 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN! Utvecklingen i världen God fart i världsekonomin! Nästan 1 tre år efter att finanskrisen gick in i sitt akuta skede och drog med sig världsekonomin i den tväraste konjunkturnedgången sedan 1930-talsdepressionen, har den globala konjunkturen inlett en uthållig återhämtning. Hittills har tillväxtländer som Kina, Indien med flera varit viktiga tillväxtmotorer i återhämtningen. Under de senaste månaderna finns det tecken på att USA:s konsumenter börjat öka konsumtionen även om den amerikanska återhämtningen är betydligt svagare än brukligt. Bedömningen är att världsekonomin befinner sig i en uthållig återhämtning och att det blir bra tillväxt i världen de kommande åren. Världens BNP förväntas växa med runt 4,5 procent per år. Tillväxten för Sveriges exportmarknader förväntas emellertid bli lägre, knappt 3 procent. Kvardröjande risker för den ekonomiska återhämtningen utgörs framförallt av Europas skuldkris och geopolitisk oro i Norra Afrika. Den kraftiga prisuppgången som skett de senaste åren på råvaror, särskilt metaller, livsmedel och jordbruksråvaror utgör en risk för världsekonomin. Svensk ekonomi var en av de ekonomier bland OECD-länderna som föll snabbast och djupast i samband med finanskrisen. Nu tillhör Sverige de ekonomier som återhämtningen gått allra snabbast för. Förutom tillväxtländer som Kina är det exportintensiva ekonomier med inriktning på investerings- och insatsvaror med relativt 1 Omvärldsuppgifter i förvaltningsberättelsen är hämtad från Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapporten, om kommunernas och Landstingens ekonomi maj. goda statsfinanser som tagit täten i återhämtningen. Sverige delar inte de problem som många andra länder har då de offentliga finanserna är i god ordning, hushållens ekonomi är stark och banksektorn har inte haft några större lik i garderoben. Efter att BNP minskat såväl 2008 som 2009 uppgick tillväxten till 5,3 procent Den positiva utvecklingen har fortsatt även med en förväntad ökning av BNP med 4,8 procent. För att finna två på varandra följande år med så höga tillväxttal får man gå till 1960-talet. Trots den snabba återhämtningen är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande lågt. Därmed finns det förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal, växande sysselsättning och lägre arbetslöshet. Det är inte realistiskt att förvänta sig lika starka tillväxttal de kommande åren. Räntan har befunnits på historiskt låga nivåer. En övergång från dagens låga ränteläge till högre och mer normala räntor förväntas, när nu konjunkturen vänt. Riksbankens bedömning enligt den senaste prognosen är att reporäntan kommer att nå 4 procent under Kommunernas utveckling Kommunernas skatteintäkter är helt avhängiga av konjunkturen i Sverige. En minskning av antalet arbetade timmar resulterar i en lägre ökningstakt gällande skatteintäkterna eller en minskning av dessa. Samtidigt som en ökning av antalet arbetslösa leder till en ökning av kommunens kostnader avseende arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstödet. Till följd av kraftigt höjt statsbidrag och återhållsam kostnadsutveckling blev 2009 och 2010 två av de resultatmässigt bästa åren någonsin för kommunerna. Kalkylerna för kommande år tyder däremot på ett begränsat utrymme. I och med att merparten av det statliga konjunkturstödet avvecklas år innebär det 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE att intäkterna för sektorn totalt sett ökar marginellt trots att skatteunderlaget ökar kraftigt. förväntas sektorn att uppnå målet för god ekonomisk hushållning d.v.s. att resultatet är mer än två procent av skatter och statsbidrag. Redan år 2012 förväntas resultatet sjunka och sektorn förväntas inte längre nå upp till en resultatnivå som motsvarar god ekonomisk hushållning. Den pågående konjunkturuppgången innebär inte att de långsiktiga svårigheterna är övervunna. Den goda skatteunderlags- och arbetsmarknadsutvecklingen under hänger samman med en konjunkturåterhämtning och representerar inte normaltillståndet för den svenska ekonomin. På längre sikt innebär den demografiska situa-tionen att det inte kan förväntas någon tillväxt i arbetade timmar. Mycket tyder på att problemet med den långsiktiga finansiering ännu inte är verklighet för sektorn som fortfarande i stor utsträckning prioriterar ökad kvalitet framför minskade kostnader. Skatteunderlagstillväxten förväntas 2010 öka med 2,1 procent att jämföra med 1,3 procent Skatteunderlaget påverkas negativt av stora höjningar av grundavdragen, vilka kompenserats av motsvarande höjning av de generella statsbidragen. beräknas skatteunderlaget öka med 2,8 procent. Ökningen av skatteunderlagstillväxten påverkas negativt av att balanseringsmekanismen ( bromsen ) i det allmänna pensionssystemet har utlösts. Detta resulterar i att pensionsinkomsterna hålls tillbaka och därmed skatteunderlaget. Ökningen av arbetade timmar ger relativt stort positivt bidrag till skatteunderlaget hela perioden, framförallt åren 2010 och. Sysselsättningsökningen väntas successivt avta, vilket leder till att den bidrar mindre till skatteunderlagstillväxten framöver. Detta motverkas delvis av att löneökningstakten förutses stiga och den automatiska balanseringen av det allmänna pensionssystemet upphör att hålla tillbaka skatteunderlaget. Högre löneökningar innebär inte enbart en högre skatteunderlagstillväxt utan också att ökningstakten för de löner som kommunsektorn betalar för sin egen verksamhet ökar. Befolkning Befolkningen i Sjöbo kommun minskade under 2010 med 41 personer till invånare och därmed minskade befolkningen med 0,23 procent i förhållande till Befolkningsminskningen har fortsatt under. Under första tertialet har befolkningsutvecklingen varit negativ och befolkningen har, i förhållande till årsskiftet 2010, minskat med sammanlagt 6 personer till totalt invånare Normalt är det inflyttningsnettot som svarar för kommunens ökning av befolkningen medan födelsenettot är negativt. Under första tertialet är däremot inflyttningsnettot negativt och uppgår till -9 personer medan födelsenettot är positivt och uppgår till +20 personer. För riket förväntas befolkningen att öka med 0,76 procent medan Sjöbos befolkning enligt den senaste prognosen beräknas öka med 0,2 procent. Den förväntade befolkningstillväxten för riket innebär en långsammare tillväxt än vad tidigare prognos angav, beroende på antagande om en minskad invandring och att barnafödandet prognostiseras minska något. Även för Sjöbos del innebär den reviderade befolkningsprognosen en långsammare tillväxt än vad som tidigare prognostiserats. För Sjöbos del är det en förväntan om en minskad inflyttning, framförallt åren och 2012, som svarar för den lägre tillväxten. En förutsättning för att prognosen ska uppnås är att befolkningsminskningen upphör. 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Befolkningsutveckling Sjöbo kommun I befolkningsprognosen, vilken utgjorde underlags för års budget, angavs Sjöbos befolkning till personer för. Ska prognosen infrias krävs en befolkningsökning under resterande två tertial med 286 personer. Per den siste april är det endast åldergrupperna 0 år, år år och åringarna som är fler än prognostiserat. För skolans del innebär nuläget en avvikelse i förhållande till befolkningsprognosen med -40 elever och för antalet invånare 65 år och äldre uppgår avvikelsen till -43 personer. Avvikelsen beror på att färre personer flyttat till Sjöbo än prognostiserat. Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag för den ekonomiska planeringen och för att t.ex. skatteintäkterna ska bli budgeterade på rätt nivå och det är därmed viktigt med en trovärdig prognos. Bostäder Under 2010 har 26 bygglov för småhus och 1 bygglov för ett flerfamiljshus omfattande 9 lägenheter beviljats. Under första tertialet har bygglov beviljats för 5 småhus och 44 lägenheter i flerfamiljshus. Fortfarande saknas i princip nybyggnation av flerbostadshus. För att få till stånd en generationsväxling i befintliga bostäder föreligger behov av flerbostadshus och framförallt hyreslägenheter i centrala Sjöbo samt Blentarp. KOMMUNENS BOSTADSEXPLOATERING i siffror Verksamhet Bokslut 2009 Bokslut 2010 Värde vid årets slut (Mkr) 23,4 17,3 11,3 Antal under året färdigställda tomter Antal under året sålda tomter Under första tertialet har endast 2 tomter sålts. Försäljningen beräknas dock att öka under resterande del av året och totalt beräknas 13 tomter säljas, vilket är en minskning i förhållande till De tillgängliga tomterna är nästan uteslutande avsedda för villabebyggelse och säljs styckevis. I exploateringsområdet Blentarp 67:2 finns även ett område avsett för flerbostadshus. Området är reserverat med planerad byggstart. För närvarande prioriteras planarbete avseende centrala Sjöbo i syfte att få till stånd planlagt område som möjliggör bebyggelse av flerfamiljshus. Arbete På kort sikt bestäms sysselsättningsutvecklingen till stor del av hur efterfrågan i ekonomin förändras. Arbetslösheten i riket uppgick till 8,4 % 2010 och är därmed oförändrad i förhållande till Trots att sysselsättningen ökade med personer under 2010 minskade antalet arbetslösa endast med personer, mellanskillnaden beror på att arbetskraften samtidigt blev större. De öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd har i april minskat jämfört med april 2010 i såväl Sjöbo som riket. Båda grupperna har minskat medan de öppet arbetslösa svarar för en större del av minskningen. I april månad uppgick antalet öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i Sjöbo till 5,1 procent, vilket är något lägre än för såväl riket som Skåne län där andelen uppgick till 6,2 procent respektive 6,8 procent. Ungdomsarbetslösheten har tidigare varit högre i Sjöbo än för såväl Riket som Skåne. Även om ungdomsarbetslösheten 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE fortfarande är hög så har den minskat och för Sjöbos del uppgår den till 9 procent att jämföra med årsskiftet då den uppgick till 12,5 %. Därmed är ungdomsarbetslösheten för tillfället lägre i Sjöbo än för såväl riket som Skåne. Årets viktigaste händelser Sjöbo kommun står inför utmaningen att under strama ekonomiska förutsättningar försöka bryta en negativ trend från 2010 beträffande befolkningstillväxt och företagsetableringar. Tillväxtfrågorna i bred mening prioriteras under året. Med bibehållen kvalitet i kärnverksamheten ska särskild uppmärksamhet ägnas åt att utveckla varumärket Sjöbo, stärkande av tätorten, större möjligheter till varierat bostadsbyggande samt lobbyarbete för utökad kollektivtrafik och infrastruktursatsningar. Arbetet med att skapa tillväxt har ännu inte gett det resultat som eftersträvas. Det är framförallt en vikande inflyttning som gör att Sjöbo tappar i förhållande till övriga Skåne. Fortsätter den vikande befolkningsutvecklingen innebär det att blir det andra året under 2000-talet med minskande befolkning. Som en del i arbetet med att stärka varumärket Sjöbo och för att skapa tillväxt har kommunen varit engagerad i TV4:s Körslaget. Förstudien av Simrishamnsbanan startades under år 2010 och planeras att slutföras under året. Sjöbo verkar aktivt för att även få tillstånd en järnvägsutredning för sträckan Dalby Sjöbo. Samtliga involverade parter d.v.s. Malmö, Lund, Staffanstorp och Sjöbo kommuner tillsammans med Region Skåne och Trafikverket behöver vara positiva för att utrednings skall komma tillstånd. Utredningen kommer dessutom att kräva medfinansiering av parterna. Valfrihetssystem (LOV) inom äldre- och handikappomsorgen införs under våren. Under 2010 har kommunen i samverkan med Ystads och Tomelilla kommuner utrett om Sydskånska gymnasieförbundet ska kvarstå i dess nuvarande utformning. Kommunfullmäktige beslutade att ställa sig positiv till en upplösning av förbundet under förutsättning att överenskommelse kan nås i viktiga ekonomiska frågeställningar. Därefter har konsult anlitats för att presentera ett underlag som belyser de ekonomiska effekterna i samband med en upplösning. Utredningen är klar och medlemskommunerna ska nu ta ställningen till om förbundet ska kvarstå eller ej. En ny nämndsorganisation har införts och den enskilt största förändringen är att kultur-, turism- och fritidsnämnden upphör och verksamheterna fördelas mellan familjenämnden och kommunstyrelsen. Överförmyndarverksamheten bedrivs fr.o.m. gemensamt av Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd och ett gemensamt kansli, placerat i Ystad, handlägger ärendena. Arbetet med att införa ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har påbörjats. När systemet är infört kommer det bl.a. innebära ökad möjlighet för medborgarna att få tillgång till e-tjänster via kommunens hemsida. Kommunstyrelsen har beslutat att en lokalförsörjningsplan för perioden ska upprättas. Planen ska vara klar senast under mars månad Som en del av arbetet med lokalförsörjningsplanen har Familjenämnden bl.a. fått i uppdrag att anpassa omfattningen på lokalerna, till att elevunderlaget under ett flertal år minskat kraftigt. Anpassningen av lokalerna ska vara genomförd inför höstterminen I arbetet med lokalförsörjningsplanen kommer det även att inrymmas hur Lövestad skola eventuellt ska renoveras och/eller byggas om/till. Även simhallens framtida renovering alternativt tilleller nybyggnation kommer att belysas tillsammans med föreningslivets behov av lokaler samt Floras framtida funktion. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har att ta ställning till den uppkomna situationen i och med att fyra av fem kommuner begärt utträde. Framtid Sjöbo städernas park! För att Sjöbo även framöver ska vara en attraktiv kommun i konkurrensen om nya och befintliga medborgare är det avgörande att erbjuda verksamheter med god kvalité. Genom att erbjuda goda kommunikationer och ett varierat boende har Sjöbo goda förutsättningar att erbjuda mervärde utifrån sitt läge samt naturtillgångar och utvecklas till städernas park. Trots den förstärkning av resultaten som erhålls 2010 och till följd av ökade skatteintäkter kvarstår det mer långsiktiga problemet för kommunerna att ökningen av intäkterna normalt knappast täcker de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Kommunerna står därmed fortfarande inför stora omprövningar. Utmaningar framöver består bl.a. i att kunna hantera den åldrande befolkningen i kommunen och att föra medel från de verksamheter som minskar till de verksamheter som ökar. Det kommer även att vara viktigt att attrahera personal i en situation med stora pensionsavgångar. Den pågående etableringen av ESS och MAX IV kommer att påverka regionen framöver och för Sjöbos del kan det innebära efterfrågan på bostäder och lokaler/mark för företagsetablering. Detta kan bidra till en positiv befolkningsutveckling som bl.a. skulle kunna resultera i att kommunens medelskattekraft höjs. Det förutsätter dock att en kvalitativ samhällsservice kan erbjudas. Kommunen måste framöver ta ställning till hur vattenförsörjningen på sikt ska säkerställas. Oberoende av om valet blir i egen regi eller i samverkan med andra aktörer kommer det att resultera i stora investeringsbehov. En effekt av den beslutade bolagiseringen är att ägarstyrningen av bolagen måste utvecklas och under kommer nya ägardirektiv och bolagspolicy att fastställas. Fullmäktige kommer dessutom att fatta beslut om hur stor andel av Sjöbo Energi AB som ska erbjudas till försäljning. När det är klart vilka bolag som Sjöbo kommun kommer att äga framöver är det lämpligt att ta ställning till om en det föreligger behov av att bilda en äkta koncern. För att möta den åldrande befolkningens behov är boendefrågan central, bl.a. kommer efterfrågan på trygghetsboende och lämpliga mötesplatser för äldre att öka. HUSHÅLLNING OCH KVALITET Sammanfattning Sjöbo kommun har en i många fall kostnadseffektiv verksamhet i kombination med god kvalitet och ett brett utbud av tjänster. Under senare år har stora investeringar gjorts i bland annat skollokaler vilket lett till en hög låneskuld. Däremot är kommunens pensionsskuld upparbetad före 1998 bland de lägsta i landet beräknat i kronor per invånare. Kommunens övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning nås inte ur alla aspekter. Trots det bedöms kommunen ha god ekonomisk hushållning av alla resurser. God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis klara balansgången mellan uppsatta mål och låga nettokostnader. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är överordnat god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Siffrorna i tabellerna till uppföljningen nedan bygger på utfallet för 2009 och 2010, 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE prognosen för och plan för 2012 och 2013 i budgeten för. Mål Över en femårsperiod ska årets resultat vara lägst 2 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 2 Uppföljning RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNAL- EKONOMISK UTJÄMNING (Mkr) Justerat årets resultat 18,4 41,3 4,7 2,6 11,0 78 Skatteintäkter inkl utjämning Årets resultat i andel av skatteintäkter 2,6% 5,6% 0,6% 0,3% 1,4% 2,1% & kommunalekonomisk utjämning För att finansiera verksamheten över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Resultaten ska även skapa ett utrymme för finansiering av investeringar och för att värdesäkra anläggningstillgångar. Av ovanstående tabell framgår det att målsättningen förväntas att uppnås för då resultatet sammanlagt är 2,1% av de totala skatteintäkterna inkl utjämning för samma period. Mer än hälften av det sammanlagda resultatet för perioden uppnåddes år I ett längre perspektiv är resultatet år för svagt i förhållande till målsättningarna. En högre resultatnivå kommer att krävas de kommande åren. Mål Över en femårsperiod ska inte nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten överstiga summan av avskrivningar och årets resultat för denna verksamhet 4 Uppföljning NETTOINVESTERINGAR FÖR DEN SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETEN I FÖRHÅLLANDE TILL INVESTERINGS- UTRYMME FÖR DENNA VERKSAMHET (MKR) Resultat skattefinansierad 22,2 41,6 4,7 2,6 11,0 82,1 verksamhet Avskrivninga r skattefinansierad 23,4 12,9 8,7 12,1 13,0 70,1 verksamhet Investeringsutrymme 45,6 54,5 13,4 14,7 24,0 152,2 Nettoinvesteringar skattefinansierad 62,3 18,0 21,7 28,7 13,1 143,8 verksamhet Skillnad investeringsutrymme & nettoinvesteringar -16,7 36,5-8,3-14,0 10,9 8,4 Som framgår av tabellen klaras målet för i år förutsatt att prognosen inte försämras nämnvärt. Det bör dock påpekas att det nästan uteslutande är överskottet 2010 och den låga investeringsnivån 2013 (enligt planen i budget ) som gör så att målet uppfylls. Övriga år investeras mer än vad som finns i investeringsutrymme i form av resultat och avskrivningar. 2 Målet mätes två år bakåt, innevarande år och plan två år framåt. 3 Siffrorna är hämtade ifrån årsredovisning 2009, prognos enligt delårsrapport II 2010 och budget Målet mätes två år bakåt, innevarande år och plan två år framåt. 5 Siffrorna är hämtade ifrån årsredovisning 2009, prognos enligt delårsrapport II 2010 och budget

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål Nämndernas samlade budgetavvikelse mätt som andel av nettokostnader får ej vara negativ. Uppföljning NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELS ENLIGT DRIFTREDOVISNING (MKR) Avvikelse 19,1 8,6-8,6 Enligt driftredovisningen har nämnderna inklusive den gemensamma verksamheten ett underskott på 8,3 Mkr enligt prognosen. Det innebär att målsättningen inte uppfylls år. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppföljning av indikatorer för god ekonomisk hushållning Indikator Utfall Indikator Utfall 2010 Nöjd kund-index ska förbättras. 57 Andelen medborgare som känner sig trygga och säkra ska öka. 1,3 Antalet besökare/aktiva i fritids- och kulturlivet ska öka / / Antalet mötesplatser ska öka Andelen brukare som uppger att det förs en dialog upplever delaktighet ska öka. Antalet besök på Sjöbo kommuns hemsida ska öka Nyttjandet av kommunes lokaler ska öka. - Antalet bostäder ska öka. Antalet valbara aktörer vid erhållande av service ska öka. 0 3 Elevernas inflytande över det egna lärandet ska öka. 72% Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till förskolan skolan ska öka. 87% Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program ska öka. 80% Andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan ska öka 76% Det estetiska utbudet på kulturskolan ska öka. Tillgänglighet till biblioteken ska öka. Antalet deltagare som slutför utbildningen (vuxenutbildningen) och blir godkända ska öka. Antalet eftergymnasiala utbildningsplatser ska öka. Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning ska förbättras Det ska finnas kvm mark tillgänglig för företagsetablering Antalet företag ska öka (gröna näringar) Antalet företag ska öka (livskraftigt näringsliv) Antalet kommunala projekt med universitet/högskola ska öka Svåra olyckor och dödsolyckor i trafikmiljö ska minska. 19/10 Pendlingstiden ska minska, antalet bussturer ska öka och spårbunden trafik ska finnas. - Samtliga hushåll ska ha möjlighet till att nå internet med en kommunikationshastighet om lägst 24 Mbit/sek senast Antalet e-tjänster på hemsidan ska öka. - Energiförbrukningen ska minska i den kommunala verksamheten Mängden restavfall i kärl ska minska Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka Kommunens totala koldioxidbelastning per invånare ska minska. - Antalet icke godkända enskilda avlopp ska minska

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Detta omfattar såväl nämnder som kommunala bolag och förbund. Styrdokument som budget, delårsrapport, intern kontroll och ekonomistyrningsprinciper utgör viktiga delar i kommunstyrelsens arbete med uppsikten. Nämnderna, bolagen och förbunden kallas årligen till kommunstyrelsen samt därutöver om det anses befogat. Viktiga händelser Styrningen har inför förändrats genom att kommunfullmäktige styr utifrån verksamhetsperspektiv istället för som tidigare utifrån ett nämndsperspektiv. För nämndernas del innebär det att medel, tilldelade av kommunfullmäktige, endast får omfördelas mellan de verksamheter som nämnden ansvarar för under förutsättning att målen för den aktuella verksamheten bedöms uppfyllas. Som en del av arbetet med års budget har även målstyrningen utvecklats och indikatorer införts. Dessutom har respektive förvaltning fr.o.m. upprättat en verksamhetsplan av vilken det framgår hur arbetet ska bedrivas för att de av fullmäktige fastställda målen ska kunna uppnås. Ett nytt attestreglemente och nya tillämpningsanvisningar till attestreglementet samt betalningspolicy har fastställts. Attestreglementet gäller fr.o.m En översyn av exploateringsprocessen samt den affärsdrivande verksamheten planeras att genomföras under året. Arbetet med att decentralisera kostnadsansvaret för ITkostnaderna planeras dessutom att slutföras under året. Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revision Kommunala uppdragsföretag Skolskjutsar - Vannarpsbussarna AB, Österlenbuss AB, Taxibil Syd AB, Färs Taxi HB Yrkesförberedande gymnasiala kurser - Hermods AB, Medlearn AB, Lernia AB SFI - Merit utbildning Grundlägg. & gymnasial vux - Hermods AB Renhållning - Ohlssons i Landskrona AB Nämnder Bolag Förbund Kultur- turism- och fritidsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Familjenämnd Teknik- och fastighetsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Sjöbo Energi AB 100 % Sjöbo Koncern AB 100 % Sjöbo Elnät AB 100% AB Sjöbohem 100 % Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 20 % Sydskånska Gymnasieförbundet 31 % Färs Industrilokaler AB 100 % 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndernas, bolagens och förbundens resultat Nämndernas resultat En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet, vilket samtidigt är ett av de finansiella nyckeltalen för god ekonomisk hushållning. Netto (Mkr) Budget Avvik - else Periodresultat Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse +2,2 92,8 92,8 0,0 Familjenämnd -1,7 405,4 409,9-4,6 Vård- och +3,0 218,1 218,1 0,0 omsorgsnämnd Teknik- och fastighetsnämn d +0,7 27,7 27,7 0,0 Miljö- och byggnadsnämnd -1,0 2,4 2,4 0,0 Valnämnd +0,1 0,0 0,0 0,0 Överförmyndar -0,2 1,1 1,1 0,0 nämnd Revision 0,3 1,0 1,0 0,0 Gemensam -2,1 12,9 16,6-3,7 verksamhet Summa skattefinansierad +1,4 761,2 769,5-8,3 Affärsdrivande verksamhet Summa totalt kommunen -0,3 0,0 0,0 0,0 +1,1 761,2 769,5-8,3 Det prognostiserade underskottet uppgår till -8,3 Mkr och är hänförbart till familjenämnden och gemensam verksamhet medan övriga nämnder inte prognostiserar någon avvikelse. Inom gemensam verksamhet är det ökade pensionskostnader, ökning av semesterlöneskulden samt något högre arbetsgivareavgifter än beräknat som står för merparten av underskottet. Det prognostiserade underskottet för familjenämnden avser kostnader för ersättning till enskilt bedriven förskola och skola samt ökade kostnader för försörjningsstöd och institutionsplaceringar. För vuxenutbildning, gymnasieverksamheten och flyktingsmottagen prognostiseras däremot överskott. Trots ett överskott som för perioden uppgår till 3 Mkr prognostiserar vård och omsorgsnämnden ingen avvikelse för helåret. Genom att volymerna förväntas öka under året ianspråktages det under första tertialet upparbetade överskottet. Bolagen och förbundens resultat Resultat efter finansiella poster i kommuns helägda bolag (Mkr) Period resultat Budget Avvikelse AB Sjöbohem +2,3 +6,2 +6,2 +0,0 Färs Industrilokaler +0,3 +1,1 +1,1 +0,0 AB Sjöbo Energi AB +0,7 +4,1 +2,1-2,0 Sjöbo Elnät AB +2,8 +6,8 +6,8 +0,0 Sjöbo koncern AB SÖRF 6 +0,1 +0,2 +0,2 +0,0 Sydskånska Gymnasieförbundet -3,0 +3,0 +4,0 +1,0 AB Sjöbohem Under året har 7 lägenheter färdigställts i Sjöbo tätort. Lägenheterna blockhyrs av vård- och omsorgsverksamheten. Dessutom har byggnation av lägenheter har påbörjats i Blentarp och ett flertal lägenheter var uthyrda i samband med byggstart. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till +6,2 Mkr och därmed erhålls ingen avvikelse i förhållande till budgeterat resultat. Enligt ägardirektivet ska bolaget senast 2012 uppnå en soliditet på fem procent. Bolagets soliditet uppgick för perioden till 5,7 %, vilket är en förbättring i förhållande till 2010 då soliditeten uppgick till 5,4 %. 6 SÖRF Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Färs Industrilokaler AB Färs Industrilokaler ägs av AB Sjöbohem och då det inte upprättas någon koncernrapport redovisas bolagen var för sig. Bolagen kommer att fusioneras Bolaget prognostiserar efter finansiella poster +1,1 Mkr i resultat och därmed erhålls ingen avvikelse i förhållande till budgeterat resultat. Soliditeten uppgår till 16,5 % och är oförändrad i förhållande till årsskiftet. Sjöbo Elnät AB Trots ett något bättre resultat än beräknat för perioden prognostiseras ingen avvikelse i förhållande till budgeten. Sjöbo Energi AB På grund av stark kyla under januari och februari var bolaget tvunget att köpa in högre volymer än beräknat till ett dyrare pris än budgeterat. Detta har resulterat i att periodresultatet är 1,2 Mkr lägre än budgeterat och uppgår till 0,7 Mkr. Till skillnad mot den situation som uppstod 2010 har avvikelsen mellan säkrad volym och efterfrågad volym inte varit lika stor. Samtidigt har spotpriset varit lägre än Som en effekt av att inköpspriset under de första månaderna översteg försäljningspriset minskar bolaget prognosen för helåret med cirka 2 Mkr till +2,1 Mkr. Sjöbo koncern AB Bolaget har varit vilande under i avvaktan på ställningstagande om bildande av en aktiebolagsrättslig koncern. Sydskånska Gymnasieförbundet Sydskånska Gymnasieförbundet är ett kommunalförbud som ansvarar för att organisera gymnasieutbildningen för kommunerna Ystad, Tomelilla och Sjöbo. Efter några år med negativa resultat redovisade förbundet +3,1 Mkr I enlighet med balanskravet ska underskott återställas inom en treårsperiod och det kvarstår 9,2 Mkr att återställa. Till följd av felaktig hantering av KPA har förbundet belastats med pensionskostnader som avser Ystad och Tomelilla kommuner. Felet har rättats under och det innebär för förbundets del att cirka 7 Mkr återbetalas samt att kostnaderna för resterande del av minskar med knappt 1 Mkr. Förbundet och representanter för medlemskommunerna är överens om att 3 Mkr av de återbetalda medlen ska användas till ökade kostnader som uppstår i samband med införandet av Gy 11. Resterande del d.v.s. 4 Mkr ska bokföras direkt som förändring av eget kapital. För prognostiseras +4 Mkr vilket skulle innebära att tillsammans med justeringen av det egna kapitalet att det för 2012 kvarstår att återställa 2 Mkr. Verksamheten har att även framöver hantera anpassningar till följd av att antalet elever i gymnasieskolan minskar kraftigt fram till och med Även en ökande etablering av antalet friskolor tillsammans med det fria söket bidrar till omställningsbehovet, då antalet elever ökat i dessa verksamheter. Medlemskommunerna utreder för närvarande förbundets framtid med inriktning mot att förbundet ska upplösas. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbud som ansvarar för att organisera räddningstjänsten för kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Skurup och Sjöbo. Hösten 2009 begärde Simrishamns, Ystads, Tomelilla och Sjöbo kommuner utträde ur förbundet. Uppsägningstiden är 3 år. En oberoende konsult kommer i maj månad att lämna förslag på hur den uppkomna situationen ska hanteras. Förbundet prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till budgeterat resultat. 14

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 Laholm under 2008 3 Förvaltningsberättelse Omvärldsbeskrivning och utvecklingen i kommunen

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer