EUROPA. Certifikat Europa Airbag 1309C. ING Bank N.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPA. Certifikat Europa Airbag 1309C. ING Bank N.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL"

Transkript

1 EUROPA Positiv ekonomisk data inger hopp < Stöd från europeiska centralbanken < Ökad aktivitet bland inköpschefer < Stor potential i europeiska aktier < Sjunkande arbetslöshet < Nyhet INFORMATIONSBLAD Certifikatetärejkapitalskyddat. Förklaringtillnoter, asterisker, informationomriskersamt viktig information finns på sidan 5. Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i detta informationsblad och tar inget ansvar för dess innehåll. Certifikat Europa Airbag 1309C Mättid 5 år < Teckningskurs 100 procent < Kursfallsskydd ner till 70 procent av startkurs < Kupong indikativt 30 (lägst 20) procent 1 < Deltagandegrad 100 procent < Sista anmälningsdag 25 oktober 2013 < RISK (AGGREGERAD) HÖG Placeringsrisk* Emittentrisk* Marknadsrisk* Följsamhet* Innovation* Volatilitet* Låg Medel Hög SKYDD (AGGREGERAT) MEDEL ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL Obligation Europeisk High Yield exponering mot europeiska högränteobligationer. Medelrisk. Certifikat Kupong Defensiv löpande kupong och överskjutande avkastning mot OMXS30 Index. Hög risk. 140 % 130 % Förenklat exempel:*** Total utbetalning 1,2 Certifikat Skifferolja- och Gas exponering mot olja- och gasmarknaden. Hög risk. -60 % Utveckling underliggande tillgång 20 % 40 % 40 % Emittent Arrangör ING Bank N.V.

2 SEPTEMBER 2013 MARKNADSUTSIKT IDAG ECB sänkte sin styrränta i maj till 0,5 procent Attraktiv värdering på många europeiska bolag Markant sänkta upplåningskostnader för Spanien och Italien Europa växlar upp Den ekonomiska krisen i Europa har sitt ursprung i en misstro mot regionens regeringar och deras återbetalningsförmåga av sina höga statsskulder. Efter en tid med stora budgetunderskott och svag tillväxt i regionen börjar nu alltfler positiva tecken skönjas på den europeiska kontinenten. TRENDBROTT I EUROPA En svagare global efterfrågan och finanskrisens utbrott fick både penning- och finanspolitiska effekter i Europa där såväl lägre styrräntor som stora stimulanspaket lanserades för att bromsa nedgången i ekonomin. Efter några tuffa år med stora nedskärningar och hög arbetslöshet ser många analytiker nu ett Europa på väg tillbaka. Ekonomisk data förstärker bilden av att Europa har det värsta bakom sig och att regionen nu åter står redo för tillväxt. Aktiviteten bland de europeiska inköpscheferna ökade i juli månad för första gången sedan januari 2012 och motsvarande undersökning i Spanien visade nyligen sin starkaste notering på över två år. Nya arbetslöshetssiffror i juli visade också att antalet arbetslösa i Europa sjönk för första gången på två och ett halvt år. Även bland europeiska konsumenter verkar man nu se mer positivt på framtiden; i slutet av juli släpptes siffror som visade att sentimentet bland Europas konsumenter förbättrats för åttonde månaden i följd. STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN Under sommaren 2012 gick den europeiska centralbankens ordförande, Mario Draghi, ut och försäkrade marknaden om att euron skulle försvaras till varje pris. Detta uttalande har lugnat marknaden och medfört att skuldtyngda EMU-medlemmar som Spanien och Italien sänkt sina upplåningskostnader markant från de höga nivåer som uppstod när oron kring valutasamarbetet var som starkast. ECB sänkte sin styrränta i maj till 0,5 procent och ser även ett lågt ränteläge framför sig under en längre tid, något som bör ge ytterligare skjuts till den europeiska ekonomin. Det finns goda möjligheter för europeiska aktier att överträffa marknadens förväntningar, vilket fått till följd att stora analyshus som JP Morgan och Morgan Stanley idag har en övervikt mot aktier i Europa. POTENTIAL PÅ AKTIEMARKNADEN Eurokrisen har också satt sitt avtryck på den europeiska aktiemarknaden där många aktier drabbats av oron för ett uppbrott av valutasamarbetet. När regionen nu åter börjat visa positiva tecken finns det goda möjligheter för europeiska aktier att överträffa marknadens förväntningar, vilket fått till följd att stora analyshus som JP Morgan och Morgan Stanley idag förespråkar övervikt mot aktier i Europa. Den attraktiva värderingen på många europeiska bolag gör också att stora riskkapitalbolag som Carlyle nu öppnar för nya investeringar i regionen. MARKNADSRISKER En framtida svag global konjunktur är en risk för många europeiska bolag som idag har en stor andel av sin försäljning utanför regionen. För dessa bolag finns även en ökad känslighet mot valutakursförändringar där en stärkt euro gör produkterna relativt sett dyrare på marknaden. Eventuell förnyad oro kring valutasamarbetet ger också en risk för fallande kurser på den europeiska aktiemarknaden. Källa: Europeiska kommissionen, Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån, Exportrådet, IMF, Bloomberg, Oak Capital Research. (per september 2013). STATSLÅNERÄNTA (PROCENT)** STYRRÄNTA (PROCENT)** Alltsedan den europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi uttalande om att euron skulle försvaras till varje pris nådde marknaden har statslåneräntorna för utsatta länder som Grekland, Spanien, Italien och Portugal sänkts betänkligt. Tyskland anses av många investerare vara en trygg hamn och kan idag låna pengar på tio år till en ränta som i början av september 2013 understeg 1,75 procent. Den europeiska centralbanken sänkte sin styrränta till 0,5 procent i maj och har även talat om att det låga ränteläget kommer bestå under en längre period. Grekland Portugal Spanien Italien Tyskland % 3% 2% 1% Källa: Bloomberg (per september 2013). Källa: Bloomberg (per september 2013).

3 > Certifikat Europa Airbag MÖJLIGHET OCH VISS TRYGGHET Placeringen erbjuder ett kursfallsskydd ner till 70 procent av startkurs på slutdagen och en deltagandegrad om 100 procent. Vidare erhåller investerarepååterbetalningsdagen 3 en kupongom indikativt30 (lägst20)procent 1 avnominelltbelopp om slutkursen i underliggande tillgång inte understiger70procentavstartkursen. Sammantaget skapas således förutsättningar för både god avkastning och viss trygghet i samma placering. > Placeringens profil FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar dig som söker potential men också ett mått av trygghet. Du föredrar en diversifierad exponering, och att få ett visst skydd mot eventuella marknadsnedgångar. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden med tydlig inriktning mot Europa. INTRESSANT UNDERLIGGANDE Underliggande tillgång är ett brett diversifierat aktieindex, vars exponering består av de 50 företag som har de mest omsatta aktierna inom eurozonen. VINSTHEMTAGNING Under mättiden erbjuds vinsthemtagning, vilket i praktiken innebär en möjlighet att ta hem en eventuell vinst och därefter öka exponeringen. VAD KÄNNETECKNAR PLACERINGEN? Placeringenärknutentillutvecklingenietteuropeiskt aktieindex.detfinnsflerafaktorersombestämmerdet slutligautfallet.förattkunnataställningtillplaceringen behöverdublandannatsättadiginihurfaktorersom deltagandegrad,kupong,kursfallsskydd,genomsnittsberäkningochutfallpåverkarplaceringensamthurden underliggande tillgången är sammansatt. Detta uppnås genom att investeraren löser in placeringen med avkastning, samtidigt som denne återinvesterar del av kapitalet i en ny liknande placering med ett högre exponerat belopp. Avkastning VILKA RISKER TAR DU? Placeringen har huvudsakligen två risker. Den ena är kreditrisk; om emittenten inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden avseende placeringen. Den andra är marknadsrisk; vid vissa utfall erhålls ingen avkastning och delar eller hela det investerade beloppet kan förloras. År > Placeringen i detalj Avsikten med denna placering är att ge en kursfallsskyddad exponering mot de största bolagen noterade på den europeiska aktiemarknaden. UNDERLIGGANDE TILLGÅNG Avkastningen baseras på värdeökningen i ett aktieindex, vars underliggande är 50 storbolag noterade på den europeiska aktiemarknaden: Euro STOXX 50 Index (Bloomberg-kod "SX5E Index") är ett kapitalviktat aktieindex som mäter kursutvecklingen, det vill säga de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. Indexet är sammansatt av de 50 största bolagen inom eurozonen sett till marknadsvärde där sammansättningen revideras årligen i september månad. Indexet började beräknas den 31 december 1991 med ett basvärde på Euro Stoxx 50 har ett så kallat viktningstak på 10 procent, vilket innebär att ingen enskilt bolag kan utgöra mer än en tiondel av totalvikten. Franska, tyska och spanska bolag dominerar index och utgör mer än 80 procent av totalvikten. För mer information EURO STOXX 50 är immateriell egendom (inbegripet registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zürich, Schweiz och/eller dess licensgivare ( Licensgivarna ) och används på licens. De värdepapper [eller finansiella instrument, optioner eller annan teknisk term] som baseras på indexet är inte på något sätt sponsrade, godkända, sålda eller marknadsförda av Licensgivarna och ingen av Licensgivarna har något ansvar för detta HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Avkastningen i placeringen bestäms huvudsakligen utifrån följande faktorer: Kupong. Placeringen ger det högsta värdet av: a) en kupong om indikativt 30 (lägst 20) procent 1 på återbetalningsdagen 3 om slutkursen på slutdagen (ej genomsnittsberäkning) uppgår till eller överstiger 70 procent av startkursen, eller b) utvecklingen i underliggande tillgång multiplicerat med deltagandegraden Deltagandegrad. Placeringens deltagandegrad anges i procent och anger hur stor andel av den eventuella uppgången i underliggande tillgång som investeraren får ta del HISTORISK JÄMFÖRELSE: 5 ÅR (2 SEPTEMBER SEPTEMBER 2013)** Källa: Bloomberg och Oak Capital Research. Euro STOXX 50 Index (underliggande tillgång) MSCI World Index (världsindex) SEKTORALLOKERING I UNDERLIGGANDE TILLGÅNG BOLAGSALLOKERING I UNDERLIGGANDE TILLGÅNG / Källa: Bloomberg och Oak Capital Research Slutvärde på återbetalningsdagen 3 av en placering motsvarande Certifikat Europa Airbag Slutvärde på återbetalningsdagen 3 av en placering motsvarande 5-årig direktinvestering i Euro STOXX 50 Index 20 dagars volatilitet i Euro STOXX 50 Index Källa: Bloomberg (per 4 september 2013). Finans (26,7 %) Industri(11,0 %) Sjukvård (10,5 %) Dagligvaror (10,5 %) Sällanköpsvaror (9,4 %) Energi (9,3 %) Material (6,9 %) Telekom (6,4 %) Övriga (9,3 %) Källa: Bloomberg (per 4 september 2013). Total (5,6 %) Sanofi (5,3 %) Bayer (4,2 %) Siemens (4,1 %) BASF (3,7 %) BancoSantander(3,5%) Anheuser-Busch (3,2 %) SAP (3,1 %) Övriga (67,3 %) 3

4 Om slutkursen på slutdagen är mellan 70 och 130 procent av startkursen utbetalas nominellt belopp plus en kupong om indikativt 30 (lägst 20) procent 1 av nominellt belopp. av. Deltagandegraden uppgår till 100 procent Utveckling i underliggande tillgång. Utveckling i underliggande tillgång definieras som den procentuella skillnaden mellan underliggande tillgångs start- och slutkurs. Startkurs fastställs den 12 november 2013 och slutkurs för underliggande tillgång beräknas som genomsnittet av stängningskurserna på totalt 13 månadsvisa observationsdagar under mättidens sista 12 månader. Genomsnittsberäkningen innebär att placeringens slutkurs kan bli högre EXEMPEL: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?*** eller lägre än den faktiska slutkursen. På återbetalningsdagen 3 finns tre möjliga utfall: 1) Om slutkursen på slutdagen (ej genomsnittsberäkning) uppgår till eller överstiger 130 procent av startkurs utbetalas nominellt belopp plus utveckling i underliggande tillgång (genomsnittsberäkning) multiplicerat med deltagandegrad. Ingen kupong utbetalas 2) Om slutkursen på slutdagen (ej genomsnittsberäkning) är mellan 70 och 130 procent av startkursen utbetalas nominellt belopp plus en kupong om indikativt 30 (lägst 20) procent 1 av nominellt belopp 3) Om slutkursen på slutdagen (ej genomsnittsberäkning) understiger 70 procent av startkursen (riskbarriär) inaktiveras kursfallsskyddet. Således utbetalas nominellt belopp minskat med utveckling i underliggande tillgång (ej genomsnittsberäkning). Skulle underliggande tillgång exempelvis vara ner 35 procent minskas nominellt belopp med 35 procent på återbetalningsdagen 3 Investering om 100 certifikat à SEK, det vill säga SEK totalt: 2 Utveckling Avkastning Årlig Nominellt underliggande Deltagande- Kursfalls- Total på nominellt effektiv belopp tillgång grad skydd Kupong 1 utbetalning belopp avkastning SEK 40 % 100 % Ja SEK SEK 40,0 % 6,5 % SEK 20 % 100 % Ja SEK SEK 30,0 % 4,9 % SEK 0 % 100 % Ja SEK SEK 30,0 % 4,9 % SEK -30 % 100 % Ja SEK SEK 30,0 % 4,9 % SEK -35 % 100 % Nej SEK -35,0 % -8,6 % SEK -40 % 100 % Nej SEK -40,0 % -10,0 % ANALYS** En femårig historisk analys av underliggande index visar att en jämförbar investering i genomsnitt hade resulterat i 8,3 procent avkastning på återbetalningsdagen 3, med ett minimum och maximum på -51,5 respektive 49,7 procent. Placeringens initiala delta från köpkurs, eller följsamhet mot underliggande index, är cirka 91 procent. Certifikatet har en löptid på strax över fem år, och den initiala modifierade durationen, eller räntekänsligheten, hamnar på strax över fem. Placeringen avser att generera en avkastning som är högre än det som förväntas på ett bankkonto till en högre risk. Givet produktens konstruktion, kupong och referens så är det vår förväntning att investerares förväntningar realiseras. PLACERINGENS FÖRDELAR > Attraktiva värderingar på många europeiska bolag > Lågt ränteläge förväntas ge stöd till ekonomin > Kupongutbetalning även vid viss nedgång PLACERINGENS NACKDELAR > Svag global konjunktur slår mot exportberoende bolag > Oro för valutasamarbetet kan slå mot europeiska aktier > Nedsiderisk om slutkurs i underliggande tillgång understiger riskbarriär på slutdagen HISTORISK ÅRLIG AVKASTNING: 5 ÅR ( )** Källa: Bloomberg. Euro STOXX 50 Index (underliggande tillgång) MSCI World Index (världsindex) UNDERLIGGANDE EURO STOXX 50 INDEX Källa: Bloomberg (per 4 september 2013). Total Deutsche Bank Inditex Sanofi Schneider Electric Intesa Sanpaolo Bayer Danone Vinci Siemens ING Groep Iberdrola BASF Air Liquide Vivendi Banco Santander L'Oreal Assicurazioni Generali Anheuser-Busch Deutsche Telekom Essilor SAP Societe Generale Enel Daimler GDF Suez Unibail-Rodamco BNP Paribas EADS Cie de St-Gobain Allianz Volkswagen Orange Eni E.ON Repsol Unilever ASML Holding Carrefour Telefonica UniCredit CRH Banco Bilbao Vizcaya BMW RWE LVMH Koninklijke Philips ArcelorMittal AXA Muenchener Rueckversicherungs 4

5 Risker EXPONERINGEN En investering i ett certifikat är jämförbart med ett förvärv av ett icke kapitalskyddat riskinstrument. Om de underliggande tillgångarna i instrumentet utvecklas negativt kan certifikatet bli värdelöst och total utbetalning på återbetalningsdagen 3 kan teoretiskt bli noll kronor. Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på certifikatet. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker, däribland aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller andra risker. En investering i certifikaten kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Underliggande index är ett prisindex som exkluderar utdelningar. LIKVIDITETSRISK / FÖRTIDA AVVECKLING Under normala marknadsförhållanden avser arrangören att hålla en andrahandsmarknad. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder finns begränsad eller ingen möjlighet att handla. Detta kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen 3, sker det till vid var tidpunkt gällande marknadsvärde, som påverkas av en mängd faktorer, såsom kvarvarande mättid, volatilitet i underliggande tillgång och räntenivåer. Marknadsvärdet kan under mättiden vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. KREDITRISK Avkastningsmöjligheten i certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen 3. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering, oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. SKATTER En kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill till 70 procent mot all skattepliktig inkomst av kapital. Värdeökning i ett certifikat beskattas som en kapitalvinst. För ett certifikat, som av Skatteverket anses vara marknadsnoterad bör kapitalförlust vara fullt kvittningsbar mot vinster på noterade och onoterade aktier samt noterade aktierelaterade värdepapper. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl utländska som svenska kan även ändras under mättiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Viktig information Informationen i detta informationsblad utgör marknadsföring avseende det aktuella erbjudandet och ger inte en komplett bild. Arrangören och emittenten reserverar sig för ändringar i den tryckta versionen. Inför ett investeringsbeslut bör investeraren alltid ta del av emittentens fullständiga prospekt (Base prospectus, Supplements, Final Terms och/eller Terms & Conditions) samt den slutgiltiga elektroniska versionen av detta informationsblad som finns tillgängligt hos Oak Capital (www.oakcapital.se). Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i detta informationsblad och tar inget ansvar för dess innehåll. En investering i ett certifikat är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, mättid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om produkten är en lämplig eller passande investering måste dock alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden. Om värdepapperen säljs av innehavaren före återbetalningsdagen 3, sker det till vid var tidpunkt gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet kan under mättiden vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Emittenten förbehåller sig alltid rätten att dra tillbaka erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt deras bedömning äventyrar emissionens genomförande eller om kupongen blir lägre än 20 procent. Datum är att betrakta som ungefärliga och kan flyttas framåt eller bakåt i tiden om marknadsförhållandena kräver. Definitioner markerade med * i tabellen på framsidan återger arrangörens bild, för mer information se avsnittet villkor på HISTORISK, SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING ELLER PROGNOS Information markerad med ** avser historisk information, simulerad historisk information eller prognos. Simulerad information är baserad på arrangörens eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Faktisk, simulerad historisk utveckling eller prognos innebär ingen garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta din förståelse av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. ERSÄTTNINGAR Till Oak Capital: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av Oak Capital betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 procent av investerat belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller Oak Capital ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det investerade beloppet som kunden investerat och uppgår till mellan 0,80-1,20 procent per år och med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar Oak Capital en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Oak Capital samt upp till cirka 60 procent av maximalt arrangörsarvode som Oak Capital erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Oak Capital samt upp till cirka 60 procent av maximalt arrangörsarvode som Oak Capital erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver investerat belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det investerade beloppet. Exempel: vid investerat belopp om SEK i denna strukturerade produkt med 5 års löptid***: Courtage 2 % SEK (betalas utöver det investerade beloppet) Maximalt arrangörsarvode 1,20 % x 5 år = SEK (inkluderat i det investerade beloppet) Totalt SEK Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Oak Capital. Fotnoter 1 Den slutgiltiga kupongen fastställs på mättidens första dag och är beroende av då rådande marknadsförutsättningar, särskilt räntenivå och volatilitet i underliggande tillgångar. Den slutgiltiga kupongen kan bli såväl högre som lägre än de indikativa kupongen. Anmälan om teckning är bindande om kupongen kan fastställas till minst 20 procent. 2 Exklusive courtage. Räkneexemplet visar hur avkastning på återbetalningsdagen 3 beräknas baserat på hypotetiska avkastningsnivåer och indikativa nivåer. Dessa beräkningar ska inte ses som garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. 3 Den tidigaste dagen för kupongutbetalning/återbetalning enligt emittentens fullständiga prospekt, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. 4 Årlig effektiv avkastning inkluderande courtage om 2 procent och exakt löptid på 5,04 år, vilket motsvarar tiden från startdag till återbetalningsdag för certifikatet. 5

6 EMITTENT (ING BANK N.V.) ING Bank N.V. är ett dotterbolag till ING Group. ING Group är en global finansiell institution med nederländskt ursprung. För att möta behovet av en bred kundbas erbjuder ING Group banktjänster, investeringsrådgivning, livförsäkringar och pensionssparande. Företaget finns representerat i över 40 länder med sammanlagt anställda. ING Group är en global finansiell institution med verksamhet inom banking, förvaltning och försäkring. ING Group gjorde ett nettoresultat på över 2,6 miljarder euro under ARRANGÖR (OAK CAPITAL) OakCapitalärettsvensktvärdepappersbolagsomverkarunderFinansinspektionens tillsyn. Företaget är en svensk specialist inom utveckling ochdistributionavinnovativaochskräddarsyddainvesteringslösningar tillinstitutioner,företagochprivatpersoner.företageterbjuderidagstruktureradeprodukter,fonderochalternativainvesteringar.sedanfebruari 2007 har Oak Capital arrangerat och omsatt strukturerade produkter tillettnominelltvärdeavövertiomiljardersvenskakronor. OakCapital äranslutentillstruktureradeplaceringari(spis)ochhardärmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissastruktureradeplaceringsprodukter.denangerriktlinjerförinnehållet imarknadsföringsmaterialet, sevidarepåwww.strukturerade.se. Förall distribution kommer Oak Capital att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten. SERVICE OCH FÖRMÅNER OakCapitalerbjudersinakunderenradolikatjänsterochförmånerfrån investeringstillfällettillåterbetalningsdagen blandannatenkostnadsfri depå för förvaring av värdepapper, daglig kursrapportering med all nödvändig information om investeringen, samt daglig andrahandsmarknad med möjlighet till förtida avveckling eller vinsthemtagning. Omduharfrågorinförettinvesteringsbeslutellerangåendeenbefintlig investering är du alltid välkommen att kontakta Oak Capital. > Personlig rådgivning genom ombud > Kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper > Erbjudande om kapitalförsäkringar > Kursrapportering med nödvändig information om investeringen > Andrahandsmarknad med möjlighet till förtida avveckling eller vinsthemtagning > Rabatterat courtage vid återinvestering > Seminariebevakning och notifiering > Kostnadsfri support ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Emittent ING Bank N.V. (A+, S&P, 5 september 2013) Arrangör Mättid (optionens löptid) Kapitalskydd Kursfallsskydd Deltagandegrad Kupong Teckningskurs Valutasäkring i svenska kronor Nominellt belopp per certifikat Minsta investering Oak Capital Group AB 5 år Nej Minst100procentavnominelltbelopptillbakapååterbetalningsdagen 3 förutsattattslutkursförunderliggandetillgånginteunderstiger70procentavstartkurspåslutdagen 100 procent 30 (lägst 20) procent 1 (indikativ) av nominellt belopp 100 procent av nominellt belopp (courtage om 2 procent tillkommer) Ja SEK 10 certifikat TIDIGARE PLACERINGAR** (TEORETISKT SLUTVÄRDE I PROCENT AV TECKNINGSKURS. URVAL AV OAK CAPITAL PLACERINGAR PER 9 SEPTEMBER 2013) > Certifikat Plus 10 (164,5 %) Återbetalningsdag: 18 november 2016 SE Autocall Global Brands 2 (155,0 %) Återbetalningsdag: 11 juli 2016 Aktier SE Plus 4 (155,0 %) Återbetalningsdag: 11 november 2013 SE Airbag 1108B (130,2 %) Återbetalningsdag: 29 december 2015 SE Airbag 1112B (130,0 %) Återbetalningsdag: 2 mars 2016 SE Autocall Råvaror (57,1 %) Återbetalningsdag: 28 oktober 2013 Råvaror DE000CZ32WE7 Källa: oakcapital.se. Historisk utveckling ger ingen indikationomellergarantiförframtidautveckling. Stockholm Box 3526 SE Stockholm Telefon: VIKTIGA DATUM 25 oktober 2013 Sista anmälningsdag 1 november 2013 Likviddag 12 november 2013 Startkurser fastställs 22 november 2013 Leverans av certifikat påbörjas 12 november 2018 Slutkurser fastställs 26 november 2018 Återbetalningsdag 3 Strukturerade produkter En strukturerad produkt är ett flexibelt instrument som ofta emitteras av banker. Avsikten är att genom optioner erbjuda exponering mot värdeutvecklingen i en viss typ av tillgång. Strukturerade produkter kan teoretiskt ge exponering mot vilken tillgång som helst. Det är dock vanligast att man länkar dem mot fonder, aktier, obligationer, index eller olika typer av råvaror. Det finns tre huvudtyper av strukturerade produkter Kapitalskyddade, Certifikat (behandlas i detta informationsblad) och Hävstångscertifikat. CERTIFIKAT (HÖG RISK) Det förekommer flera typer av certifikat, en vanlig form är så kallade Kursfallsskyddade. Dessa saknar kapitalskydd men har ett kursfallsskydd ner till en viss nivå av startkurs. På återbetalningsdagen 3 har emittenten åtagit sig att återbetala nominellt belopp, förutsatt att underliggande tillgång inte gått ner under den kursfallsskyddade nivån på slutdagen, samt eventuell värdeökning i underliggande tillgång. Placeringen ger möjlighet till god avkastning men innebär också en risk. Investerat Belopp Startdag Nominellt Belopp Återbetalningsdag Möjlighet till kupong eller överskjutande avkastning Riskerat kapital (kursfallsskydd ner till 70 procent av startkurs) EN POPULÄR TILLGÅNGSKLASS Strukturerade produkter representerar idag en allt större del av företags, pensionsstiftelsers och privatpersoners totala investeringar. Denna unika tillgångsklass har i ett flertal länder under de senaste fyra åren passerat ordinarie fonder som investeringsalternativ. Olika typer av investerare tillkommer kontinuerligt, samtidigt som investeringsmöjligheterna dramatiskt ökar i antal. Strukturerade produkter Fonder Källa: Fondbolagens förening & structuredretailproducts.com. I investerade sparare, under 2012, mer än 38 miljarder i strukturerade produkter. Andrahandsmarknad och notering ISIN Daglighandelundernormalamarknadsförhållanden. AvsesinregistreraspåNordicDerivativesExchange(NDX) NL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer