EUROPA. Obligation Europa Smart Bonus 1404B. Natixis Structured Issuance SA. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPA. Obligation Europa Smart Bonus 1404B. Natixis Structured Issuance SA. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL"

Transkript

1 EUROPA Positiv tillväxt väntas under 2014 < Stöd från europeiska centralbanken < Ökad aktivitet bland inköpschefer < Potential i europeiska aktier < Stabiliserande arbetsmarknad < Nyhet INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) Förklaring till noter, asterisker, information om risker samt viktig information finns på sidan 5. Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i detta informationsblad och tar inget ansvar för dess innehåll. Obligation Europa Smart Bonus 1404B Mättid 5 år < Teckningskurs 100 procent < Kapitalskydd 100 procent 1 < Möjlig bonuskupong om 7,5 procent < Deltagandegrad om indikativt 100 (lägst 70) procent 2 < Sista anmälningsdag 9 maj 2014 < SKYDD (AGGREGERAT) HÖGT Placeringsrisk* Emittentrisk* Marknadsrisk* Följsamhet* Innovation* Volatilitet* Låg Medel Hög RISK (AGGREGERAD) MEDEL ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL Obligation Frontier Markets exponering mot blivande tillväxtmarknader. Medelrisk. 160,0 % Förenklat exempel:*** Total utbetalning 2,3 Certifikat Europa Smart Bonus kupong eller överskjutande avkastning mot Euro Stoxx 50 Index. Hög risk. 107,5 % Utveckling underliggande tillgång 7,5 % 60,0 % -100,0 % Emittent Arrangör Natixis Structured Issuance SA

2 MARS 2014 MARKNADSUTSIKT IDAG ECB sänkte sin styrränta i november till 0,25 procent Eurozonens konsumenter mer optimistiska Sänkta upplåningskostnader för Spanien och Italien Europa växlar upp Den ekonomiska krisen i Europa hade sitt ursprung i en misstro mot regionens regeringar och deras återbetalningsförmåga av sina höga statsskulder. Efter en tid med stora budgetunderskott och svag tillväxt i regionen börjar nu alltfler positiva tecken skönjas på den europeiska kontinenten. TRENDBROTT I EUROPA En svagare global efterfrågan och finanskrisens utbrott fick både penningoch finanspolitiska effekter i Europa där såväl lägre styrräntor som stora stimulanspaket lanserades för att bromsa nedgången i ekonomin. Efter några tuffa år med stora nedskärningar och hög arbetslöshet ser många analytiker nu ett Europa på väg tillbaka. Ekonomisk data förstärker bilden av att Europa har det värsta bakom sig och att regionen nu åter står redo för tillväxt. Aktiviteten bland de europeiska inköpscheferna ökade under februari månad och uppvisade en ökande aktivitet för den åttonde månaden i rad. Arbetslösheten inom eurozonen är fortsatt på höga nivåer men har under de senaste månaderna uppvisat tecken på stabilisering. Den senaste undersökningen i januari 2014 visade att arbetslöshetsnivån för regionen höll sig oförändrad på 12 procent. Även bland europeiska konsumenter verkar man nu se mer positivt på framtiden; färska siffror från Europeiska kommissionen visade att Eurozonens konsumenter fortsätter att bli alltmer optimistiska och konsumentförtroende noterades i mars på de högsta nivåerna sedan finanskrisen. STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN Under sommaren 2012 gick den europeiska centralbankens (ECB) ordförande, Mario Draghi, ut och försäkrade marknaden om att euron skulle försvaras till varje pris. Detta uttalande har lugnat marknaden och medfört att skuldtyngda EMU-medlemmar som Spanien och Italien sänkt sina upplåningskostnader från de höga nivåer som uppstod när oron kring valutasamarbetet var som starkast. ECB sänkte sin styrränta i november till 0,25 procent och ser även ett lågt ränteläge framför sig under en längre tid, något som bör ge ytterligare skjuts till den europeiska ekonomin. Eurozonens konsumenter fortsätter att bli alltmer optimistiska och konsumentförtroende noterades i mars på de högsta nivåerna sedan finanskrisen. POTENTIAL PÅ AKTIEMARKNADEN Eurokrisen har också satt sitt avtryck på den europeiska aktiemarknaden där många aktier drabbats av oron för ett uppbrott av valutasamarbetet. När regionen nu åter börjat visa positiva tecken finns det många investerare som åter riktar blickarna mot europeiska aktier. MARKNADSRISKER En framtida svag global konjunktur är en risk för många europeiska bolag som idag har en stor andel av sin försäljning utanför regionen. För dessa bolag finns även en ökad känslighet mot valutakursförändringar där en stärkt euro gör produkterna relativt sett dyrare på marknaden. Eventuell förnyad oro kring valutasamarbetet ger också en risk för fallande kurser på den europeiska aktiemarknaden. Källa: Europeiska kommissionen, Konjunkturinstitutet, Markit Economics, Exportrådet, IMF, Bloomberg, Oak Capital Research. (per mars 2014). STATSLÅNERÄNTA (PROCENT)** STYRRÄNTA (PROCENT)** Alltsedan ECB:s ordförande, Mario Draghi, uttalade sig om att euron skulle försvaras till varje pris har statslåneräntorna för utsatta länder som Spanien och Italien sänkts. Tyskland anses av många investerare vara en trygg hamn och den tyska staten kan idag låna pengar på tio år till en ränta som i mitten av januari 2014 understeg 1,85 procent. ECB sänkte sin styrränta till 0,25 procent i november och har även talat om att det låga ränteläget kommer bestå under en längre period. Spanien Italien Frankrike Tyskland 8% 6% 4% 2% 0% % 3% 2% 1% 0% Källa: Bloomberg (per mars 2014). Källa: Bloomberg (per mars 2014).

3 > Obligation Europa Smart Bonus MÖJLIGHET OCH TRYGGHET Placeringen erbjuder kapitalskydd genom emittentens åtagande att återbetala 100 procent 1 av det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen 4. Vidare erhåller investerare på återbetalningsdagen 4, om slutkursen i underliggande tillgång uppgår till eller överstiger startkursen, det största av; a) en bonuskupong om 7,5 procent av nominellt belopp b) utveckling i underliggande tillgång multiplicerat med en deltagandegrad om indikativt 100 (lägst 70) procent 2. Sammantaget > Placeringens profil FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar dig som söker potential men också trygghet. Du föredrar en diversifierad exponering och att få ett skydd mot eventuella marknadsnedgångar. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i europeiska aktier. > Placeringen i detalj Avsikten med denna placering är att ge en exponering mot aktier från europeiska storbolag. UNDERLIGGANDE TILLGÅNG Avkastningen baseras på värdeökningen i en korg bestående av nio europeiska storbolag: Allianz (Bloomberg-kod "ALV GY Equity") erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till fler än 83 miljoner kunder världen över och har sitt huvudkontor i München, Tyskland. Företaget har även en stark kapitalförvaltningsarm där bland annat det välrennommerade fondbolaget PIMCO ingår Royal Dutch Shell (Bloomberg-kod skapas således goda förutsättningar för både möjlighet och trygghet i samma placering. INTRESSANT UNDERLIGGANDE Underliggande tillgång är en korg bestående av nio europeiska storbolag. VINSTSÄKRING Under mättiden erbjuds vinstsäkring, vilket i praktiken innebär en möjlighet att säkra eventuell vinst utan att gå miste om en fortsatt VAD KÄNNETECKNAR PLACERINGEN? Placeringenärknutentillutvecklingenienkorgbestående avnioeuropeiskastorbolag.detfinnsflerafaktorersom bestämmerdetslutligautfallet.förattkunnataställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig in i hur faktorer som bonuskupong, deltagandegrad och genomsnittsberäkning påverkar placeringen samt hur den underliggande tillgången är sammansatt. "RDSA NA Equity") är en av världens största producenter av drivmedel, kemikalier och smörjmedel. Royal Dutch Shell driver även bensinstationer världen över och har totalt cirka anställda GlaxoSmithKline (Bloomberg-kod "GSK LN Equity") är ett av världens ledande läkemedels- och hälsovårdsbolag med verksamhet i mer än 150 länder globalt och fler än anställda Total (Bloomberg-kod "FP FP Equity") är ett av världens ledande företag inom olja och naturgas. Företaget är även involverat i kemikalier alternativa energikällor och har verksamhet i 130 länder världen över möjlig uppgång. Detta uppnås genom att investeraren löser in placeringen med avkastning, samtidigt som denne anskaffar en ny liknande placering med högre nominellt belopp. På så sätt ökar det kapitalskyddade beloppet. Nominellt belopp (kapitalskyddat 1 ) VILKA RISKER TAR DU? Placeringen har huvudsakligen två risker. Den ena är kreditrisk; om emittenten inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden avseende placeringen. Den andra är marknadsrisk; vid utebliven uppgång i underliggande tillgång får du ingen avkastning på din placering. Iberdrola (Bloomberg-kod "IBE SM Equity") är ett av världens största elföretag sett till marknadsvärde, med verksamhet i bland annat Spanien, USA och Storbritannien Fortum (Bloomberg-kod "FUM1V FH Equity") är ett finskt energibolag som erbjuder ett brett utbud av energirelaterade produkter och tjänster till kunder i nordeuropa Zurich (Bloomberg-kod "ZURN VX Equity") är ett Schweiziskt försäkringsbolag med över anställda globalt och verksamhet i fler än 170 länder Repsol (Bloomberg-kod "REP SM Equity") är ett globalt energiföretag aktivt inom bland annat utvinning av olja och naturgas. År 100 % 190% 160% HISTORISK JÄMFÖRELSE: 5 ÅR (1 APRIL APRIL 2014)** Källa: Bloomberg och Oak Capital Research. Aktiekorg (underliggande tillgång) EURO STOXX 50 Index (Europaindex) SEKTORALLOKERING I UNDERLIGGANDE TILLGÅNG 130% 100% 70% 40%/120% 80% 40% Källa: Bloomberg och Oak Capital Research. Källa: Bloomberg (per 25 mars 2014). Energi (33,3 %) Finans (22,2 %) El, vatten, gas (22,2 %) Läkemedel (11,1 %) Material (11,1 %) 0% 20 dagars volatilitet i aktiekorgen

4 Om slutkursen på slutdagen uppgår till eller överstiger startkursen utbetalas det största av bonuskupongen eller utveckling i underliggande tillgång multiplicerat med deltagandegraden. Sammanlagthar repsol cirka anställda globalt och huvudkontoret är baserat i Madrid Royal DSM (Bloomberg-kod "DSM NA Equity") är ett globalt forskningsbaserat företag aktivit inom hälsa, näring och material. Företaget grundades 1902 i nedeländerna och har i dagsläget cirka anställda HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Avkastningen i placeringen bestäms huvudsakligen utifrån följande faktorer: Utveckling i underliggande tillgång. Utveckling i underliggande tillgång definieras som den procentuella skillnaden mellan underliggande tillgångs start- och slutkurs. Startkurs EXEMPEL: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?*** fastställs den 23 maj 2014 och slutkurs för underliggande tillgång beräknas som genomsnittet av stängningskurserna på totalt 25 månadsvisa observationsdagar under mättidens sista 24 månader. Genomsnittsberäkningen innebär att placeringens slutkurs kan bli högre eller lägre än den faktiska slutkursen Deltagandegrad. Placeringens deltagandegrad anges i procent och anger hur stor andel av den eventuella uppgången i underliggande tillgång som investeraren får ta del av. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs på placeringens startdag och uppgår till indikativt 100 (lägst 70) procent 2 Bonuskupong. Placeringen ger en möjlig bonuskupong om Investering om 100 obligationer à SEK, det vill säga SEK totalt: 3 7,5 procent av nominellt belopp Möjliga utfall. På återbetalningsdagen 4 finns två möjliga utfall: 1) Om slutkurs på slutdagen (genomsnittsberäkning) uppgår till eller överstiger startkursen utbetalas nominellt belopp samt det största av; a) en bonuskupong om 7,5 procent av nominellt belopp b) utveckling i underliggande tillgång (genomsnittsberäkning) multiplicerat med en deltagandegrad om indikativt 100 (lägst 70) procent 2 2) Om slutkursen på slutdagen (genomsnittsberäkning) understiger startkursen utbetalas nominellt belopp Utveckling Avkastning Årlig Nominellt underliggande Deltagande- Bonus Total på nominellt effektiv belopp tillgång grad 2 kupong utbetalning belopp avkastning SEK 60,0 % 100 % SEK SEK 60,0 % 9,4 % SEK 40,0 % 100 % SEK SEK 40,0 % 6,5 % SEK 30,0 % 100 % SEK SEK 30,0 % 4,9 % SEK 7,5 % 100 % SEK SEK 7,5 % 1,0 % SEK 0,0 % 100 % SEK SEK 7,5 % 1,0 % SEK -30,0 % 100 % 0 SEK SEK 0,0 % -0,4 % ANALYS** En femårig historisk analys av underliggande tillgång visar 2,8 procent effektiv årlig avkastning. med ett minimum och maximum på 0,0 respektive 13,5 procent. Placeringens initiala delta från köpkurs, eller följsamhet mot underliggande tillgång, är cirka 50 procent. Obligationen har en löptid på strax över fem år, och den initiala modifierade durationen, eller räntekänsligheten, hamnar på strax över fem. Placeringen avser att generera en avkastning som är högre än det som förväntas på ett bankkonto till en högre risk. Givet produktens konstruktion, bonuskupong, deltagandegrad och referens är det vår förväntning att investerares förväntningar realiseras. PLACERINGENS FÖRDELAR > Attraktiva värderingar på många europeiska bolag > Lågt ränteläge förväntas ge stöd till ekonomin > Kapitalskyddad struktur PLACERINGENS NACKDELAR > Svag global konjunktur slår mot exportberoende bolag > Oro för valutasamarbetet kan slå mot europeiska aktier > Ingen avkastning vid utebliven uppgång i underliggande 4

5 Risker EXPONERINGEN Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker, däribland aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller andra risker. En investering i obligationen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Courtage är inte kapitalskyddat. LIKVIDITETSRISK / FÖRTIDA AVVECKLING Under normala marknadsförhållanden avser arrangören att hålla en andrahandsmarknad. Vid handel på andrahandsmarknaden kan courtage tillkomma. Under vissa perioder finns begränsad eller ingen möjlighet att handla. Detta kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Om obligationen säljs av innehavaren före återbetalningsdagen 4, sker det till vid var tidpunkt gällande marknadsvärde, som påverkas av en mängd faktorer, såsom kvarvarande mättid, volatilitet i underliggande tillgång och räntenivåer. Marknadsvärdet kan under mättiden vara såväl högre som lägre än det kapitalskyddade beloppet. KREDITRISK Kapitalskyddet om 100 procent 1 och avkastningsmöjligheten i obligationen är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen 4. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering, oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. SKATTER En kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill till 70 procent mot all skattepliktig inkomst av kapital. Värdeökning i en obligation beskattas som en kapitalvinst. För en obligation, som av Skatteverket anses vara marknadsnoterad bör kapitalförlust vara fullt kvittningsbar mot vinster på noterade och onoterade aktier samt noterade aktierelaterade värdepapper. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i obligationen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl utländska som svenska kan även ändras under mättiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Viktig information Informationen i detta informationsblad utgör marknadsföring avseende det aktuella erbjudandet och ger inte en komplett bild. Arrangören och emittenten reserverar sig för ändringar i den tryckta versionen. Inför ett investeringsbeslut bör investeraren alltid ta del av emittentens fullständiga prospekt (Base prospectus, Supplements, Final Terms och/eller Terms & Conditions) samt den slutgiltiga elektroniska versionen av detta informationsblad som finns tillgängligt hos Oak Capital (www.oakcapital.se). Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i detta informationsblad och tar inget ansvar för dess innehåll. En investering i en kapitalskyddad obligation är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer överens med den aktuella produktens exponering, mättid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om produkten är en lämplig eller passande investering måste dock alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden. Emittenten förbehåller sig alltid rätten att dra tillbaka erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt deras bedömning äventyrar emissionens genomförande eller om deltagandegraden blir lägre än 70 procent. Datum är att betrakta som ungefärliga och kan flyttas framåt eller bakåt i tiden om marknadsförhållandena kräver. Definitioner markerade med * i tabellen på framsidan återger arrangörens bild, för mer information se avsnittet villkor på HISTORISK, SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING ELLER PROGNOS Information markerad med ** avser historisk information, simulerad historisk information eller prognos. Simulerad information är baserad på arrangörens eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden. Andra modeller, data och antaganden kan nå annorlunda resultat. Faktisk, simulerad historisk utveckling eller prognos innebär ingen garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta din förståelse av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. ERSÄTTNINGAR Till Oak Capital: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av Oak Capital betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 procent av investerat belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller Oak Capital ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det investerade beloppet som kunden investerat och uppgår till mellan 0,80-1,20 procent per år och med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar Oak Capital en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Oak Capital samt upp till cirka 60 procent av maximalt arrangörsarvode som Oak Capital erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Oak Capital samt upp till cirka 60 procent av maximalt arrangörsarvode som Oak Capital erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver investerat belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det investerade beloppet. Exempel: vid investerat belopp om SEK i denna strukturerade produkt med 5 års löptid***: Courtage 2 % SEK (betalas utöver det investerade beloppet) Maximalt arrangörsarvode 1,20 % x 5 år = SEK (inkluderat i det investerade beloppet) Totalt SEK Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Oak Capital. Fotnoter 1 Kapitalskydd är ett skydd som aktualiseras på den ordinarie återbetalningsdagen 4. Under löptiden kan priset på obligationen fluktuera, och både vara högre och lägre än det kapitalskyddade beloppet. 2 Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs på mättidens första dag och är beroende av då rådande marknadsförutsättningar, särskilt räntenivå och volatilitet i underliggande tillgångar. Den slutgiltiga deltagandegraden kan bli såväl högre som lägre än den indikativa deltagandegraden. Anmälan om teckning är bindande om deltagandegraden kan fastställas till minst 70 procent. 3 Exklusive courtage. Räkneexemplet visar hur avkastning på återbetalningsdagen 4 beräknas baserat på hypotetiska avkastningsnivåer och indikativa nivåer. Dessa beräkningar ska inte ses som garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. 4Den tidigaste dagen för återbetalning enligt emittentens fullständiga prospekt, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. 5 Årlig effektiv avkastning inkluderande courtage om 2 procent och exakt löptid på 5,04 år, vilket motsvarar tiden från startdag till återbetalningsdag 5 för obligationen. 5

6 EMITTENT (NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA) Natixis är en fransk investmentbank som formades 2006 genom sammanslagningen av sparbankerna Banque Populaire och Groupe Caisse d'epargne respektive investmentbanker. Dessa två sparbanker slogs 2009 ihop till Groupe BPCE och är Frankrikes näst största bankgruppmed36miljonerkunderoch8000bankkontor.bpceäger 72 procent av Natixis medan resterande andel handlas på Parisbörsen. Natixis har anställda i 68 länder och verksamheten innefattar M&A Advisory, Capital Markets, Investment Management and Financing. Tyngdpunkten ligger i den franska och europeiska verksamheten. ARRANGÖR (OAK CAPITAL) Oak Capital är ett svenskt värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Företaget är en svensk specialist inom utveckling och distribution av innovativa och skräddarsydda investeringslösningar till institutioner, företag och privatpersoner. Företaget erbjuder i dag strukturerade produkter, fonder och alternativa investeringar. Sedan februari 2007 har Oak Capital arrangerat och omsatt strukturerade produkter till ett nominellt värde av över tio miljarder svenska kronor. Oak Capital är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige(SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa struktureradeplaceringsprodukter. Denangerriktlinjerförinnehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på För all distribution kommer Oak Capital att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten. SERVICE OCH FÖRMÅNER Oak Capital erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och förmåner från investeringstillfället till återbetalningsdagen bland annat en kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper, daglig kursrapporteringmedallnödvändiginformationominvesteringen,samtdagligandrahandsmarknadmedmöjlighettillförtidaavvecklingellervinstsäkring. Omduharfrågorinförettinvesteringsbeslutellerangåendeenbefintlig investering är du alltid välkommen att kontakta Oak Capital. > Personlig rådgivning genom ombud > Kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper > Erbjudande om kapitalförsäkringar > Kursrapportering med nödvändig information om investeringen > Andrahandsmarknad med möjlighet till förtida avveckling eller vinstsäkring > Rabatterat courtage vid återinvestering > Seminariebevakning och notifiering > Kostnadsfri support ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Emittent Arrangör Mättid (optionens löptid) Natixis Structured Issuance SA (A, S&P, 26 mars 2014) Oak Capital AB 5 år Kapitalskydd Ja, emittenten åtar sig att återbetala minst 100 procent 1 av nominellt belopp på den ordinarie återbetalningsdagen 4 Bonuskupong Deltagandegrad Teckningskurs Valutasäkring i svenska kronor Nominellt belopp per obligation Minsta investering 7,5 procent 100 (lägst 70) procent 2 (indikativ) 100 procent av nominellt belopp (courtage om 2 procent tillkommer) Ja SEK 10 obligationer TIDIGARE PLACERINGAR** (TEORETISKT SLUTVÄRDE I PROCENT AV TECKNINGSKURS. URVAL AV OAK CAPITAL PLACERINGAR PER 20 MARS 2014) > Kapitalskyddade Convertibles 1301C (115,3 %) Återbetalningsdag: 4 april 2018 Underliggande: Konvertibel fonder SE Sverige Kupong 1208C (114,8 %) Återbetalningsdag: 23 oktober 2017 Underliggande: Aktieindex SE Asian High Yield Bonus 1201B (104,1 %) Återbetalningsdag: 10 april 2017 Underliggande: High Yield fonder SE Convertibles 1303C (113,2 %) Återbetalningsdag: 8 maj 2018 Underliggande: Konvertibel fonder SE Global Value 1306A (110,3 %) Återbetalningsdag: 17 september 2018 Underliggande: Fonder SE Asiatisk Infrastruktur 5 (90,0 %) Återbetalningsdag: 23 september 2015 Underliggande: Tillväxtmarknadsfonder SE Källa: oakcapital.se. Historisk utveckling ger ingen indikationomellergarantiförframtidautveckling. Stockholm Box 3526 SE Stockholm Telefon: VIKTIGA DATUM 9 maj 2014 Sista anmälningsdag 13 maj 2014 Likviddag 23 maj 2014 Startkurser fastställs 23 maj 2014 Leverans av obligationer påbörjas 23 maj 2019 Slutkurser fastställs 5 juni 2019 Återbetalningsdag 4 Strukturerade produkter En strukturerad produkt är ett flexibelt instrument som ofta emitteras av banker. Avsikten är att genom optioner erbjuda exponering mot värdeutvecklingen i en viss typ av tillgång. Strukturerade produkter kan teoretiskt ge exponering mot vilken tillgång som helst. Det är dock vanligast att man länkar dem mot fonder, aktier, obligationer, index eller olika typer av råvaror. Det finns tre huvudtyper av strukturerade produkter Kapitalskyddade (behandlas i detta informationsblad), Certifikat och Hävstångscertifikat. 100 % KAPITALSKYDDAD (MEDELRISK) Den vanligaste formen av strukturerade produkter är en så kallad Kapitalskyddad placering eller Indexobligation med ett kapitalskydd på 90 procent, eller mer, av investerat belopp. På återbetalningsdagen 4 har emittenten åtagit sig att återbetala minst det kapitalskyddade beloppet, samt eventuell värdeökning i underliggande tillgång. Obligation + Option Startdag Återbetalningsdag Möjlighet till överskjutande avkastning utöver kapitalskyddat belopp 100 % av nominellt belopp återbetalas på återbetalningsdagen 4 EN POPULÄR TILLGÅNGSKLASS Strukturerade produkter representerar idag en allt större del av företags, pensionsstiftelsers och privatpersoners totala investeringar. Denna unika tillgångsklass har i ett flertal länder under de senaste fyra åren passerat ordinarie fonder som investeringsalternativ. Olika typer av investerare tillkommer kontinuerligt, samtidigt som investeringsmöjligheterna dramatiskt ökar i antal. Strukturerade produkter Fonder Källa: Fondbolagens förening & structuredretailproducts.com. I Sverige investerade sparare, under 2012, mer än 38 miljarder svenska kronor i strukturerade produkter. Andrahandsmarknad och notering ISIN Daglighandelundernormalamarknadsförhållanden. AvsesinregistreraspåNordicDerivativesExchange(NDX) SE

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer