SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL"

Transkript

1 SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat. Förklaring till noter, information om risker samt viktig information finns på baksidan. Emittenten eller garanten har varken producerat eller godkänt innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Certifikat Kupong Defensiv 1303D Mättid 5 år < Teckningskurs 100 procent < Kursfallsskydd 50 procent på slutdagen < Löpande kupong om indikativt 2,0 (lägst 0,5) procent år 1 till 4 1 < Sista anmälningsdag 5 april 2013 < RISK (AGGREGERAD) HÖG Placeringsrisk* Emittentrisk* Marknadsrisk* Följsamhet* Innovation* Volatilitet* Låg Medel Hög SKYDD (AGGREGERAT) MEDEL ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL Obligation Asian Growth exponering mot asiatiska tigrar. Medelrisk. Obligation Global Value värdeaktier är aktier vars nuvarande kurs anses vara kraftigt undervärderad, vilket skapar framtida förutsättningar till hög direktavkastning. Medelrisk. 160 % Förenklat exempel:*** Total utbetalning 2 Obligation Convertibles konvertibler kombinerar obligationens trygghet med aktiens potential. Medelrisk. Hävstångscertifikat Asian High Yield asiatiska högränteobligationer har genererat cirka 9 procent i årsavkastning de senaste 5 åren trots kriser. Mycket hög risk. -60 % 108 % 8 % 60 % Utveckling underliggande tillgång 48 % Emittent Arrangör Morgan Stanley B.V.

2 FEBRUARI 2013 MARKNADSUTSIKT IDAG 2011 växte den svenska ekonomin med starka 3,9 procent Sänkt bolagsskatt (från 26,3 procent till 22,0 procent) under 2013 Av s BNP kommer drygt 50 procent från export stabilt i skakig omvärld Återhämtningen i den svenska ekonomin efter finanskrisen 2008 har varit imponerande i de flesta avseenden, 2011 växte den svenska ekonomin med starka 3,9 procent och under 2012 överträffade både sysselsättningen och tillväxten analytikernas förväntningar. Effekterna av skuldkrisen inom eurozonen har dock även börjat märkas i och under 2012 förväntar analytikerna i genomsnitt att s ekonomi vuxit med 1,15 procent. I en turbulent omvärld framstår dock fortsatt som en trygg hamn. SVERIGE STABILT I SKAKIG OMVÄRLD Trots att länderna i stora delar av Europa och USA har ökat sin belåning sedan finanskrisen har den svenska staten istället lyckats betala av statsskulden tack vare en välskött statsbudget. Det har medfört att i slutet av 2012 hade en statsskuld som uppgick till 37,1 procent av BNP, vilket kan jämföras med övriga Europa där genomsnittet var nära 87 procent. STARKA STATSFINANSER ÖPPNAR FÖR INVESTERINGAR De tidiga räntehöjningarna som Riksbanken genomförde efter finanskrisen har medfört att även kan använda sig av expansiv penningpolitik för att främja investeringar och konsumtion. För svenska företag innebär det att staten och Riksbanken har goda möjligheter att stimulera ekonomin för att minska effekterna av en eventuell avmattning i den globala konjunkturen. Under 2012 genomförde Riksbanken två räntesänkningar och flera analytiker förväntar sig att ytterligare sänkningar kan bli aktuella under I regeringens budgetproposition för 2013 skriver man om hur s starka statsfinanser ska utnyttjas, bland annat nämns sänkt bolagsskatt (från 26,3 procent till 22,0 procent). I regeringens budgetproposition för 2013 som lades fram i september 2012 skriver man om hur s starka statsfinanser ska utnyttjas. Bland annat nämns satsningar på infrastruktur, forskning och sänkt bolagsskatt (från 26,3 procent till 22,0 procent) som några av de områden som kan bli mål för framtida satsningar och därmed bidra till att stimulera den svenska ekonomin i en period med svag global tillväxt. STORT EXPORTBEROENDE MEN STARKA HANDELSPARTNERS Av s BNP kommer drygt 50 procent från export av varor och tjänster. Det stora beroendet av export har medfört att svenska bolag påverkas märkbart i perioder med avtagande global efterfrågan. Utbredda handelsrelationer med solida nordeuropeiska nationer samt tillväxtmarknader medför dock att det finns fortsatta möjligheter för svensk export även i en period med lägre global tillväxt. Bland s största exportpartners återfinns bland annat länder som Tyskland, Norge och USA, vilka tillsammans utgjorde totalt 25,7 procent av s totala export år MARKNADSRISKER Det stora exportberoendet i den svenska ekonomin medför en ökad känslighet mot global efterfrågan. Detta har medfört att Stockholmsbörsen tenderar till att uppvisa en högre volatilitet än börser i andra utvecklade ekonomier, till följd av att den till stora delar består av exportkänsliga industribolag. Källa: Regeringskansliet, Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån, Exportrådet, IMF, Bloomberg, Oak Capital Research. (per februari 2013). STATSSKULD (PROCENT AV BNP)** STATSLÅNERÄNTA (PROCENT)** En strikt budgetpolitik och välskötta statsfinanser har medfört att idag är ett av de länder i Europa med lägst skuldsättning i förhållande till BNP. Sedan finanskrisen 2008 har s statsskuld till och med minskat och uppgick till 37,1 procent av BNP vid utgången av 2012 enligt internationella valutafonden (IMF). Hög efterfrågan på nordeuropeiska statspapper har medfört att svenska staten hade möjligheten att låna pengar på 10 år till en ränta som understeg 2,0 procent under början av februari EU Euro-området % 3% 2% 1% Källa: IMF (per oktober 2012). Källa: Bloomberg (per februari 2013).

3 > Certifikat Kupong Defensiv MÖJLIGHET OCH VISS TRYGGHET Placeringen erbjuder ett kursfallsskydd ner till 50 procent av startkurs på slutdagen och en deltagandegrad om indikativt 100 (lägst 80) procent 3. Vidare erhåller investerare år 1 till 4 en kupong om indikativt 2,0 (lägst 0,5) procent 1. Sammantaget skapas således förutsättningar för både god avkastning och viss trygghet i samma placering. > Placeringens profil FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar dig som söker potential men också ett mått av trygghet. Du föredrar en diversifierad exponering, och att få ett visst skydd mot eventuella marknadsnedgångar. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i aktiemarknaden med tydlig inriktning mot. INTRESSANT UNDERLIGGANDE Underliggande tillgång är ett brett diversifierat aktieindex, vars exponering består av de 30 företag som har de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. VINSTHEMTAGNING Under mättiden erbjuds vinsthemtagning, vilket i praktiken innebär en möjlighet att ta hem en eventuell vinst och därefter öka exponeringen. VAD KÄNNETECKNAR PLACERINGEN? Placeringen är knuten till utvecklingen i ett svenskt aktieindex. Det finns flera faktorer som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du bland annat sätta dig in i hur faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, utfall samt hur den underliggande tillgången är sammansatt. Detta uppnås genom att investeraren löser in placeringen med avkastning, samtidigt som denne återinvesterar del av kapitalet i en ny liknande placering med ett högre exponerat belopp. Avkastning VILKA RISKER TAR DU? Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk; det vill säga om garanten inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden avseende placeringen. Den andra är kopplad till marknaden; vid vissa utfall får du ingen avkastning på din placering eller kan förlora delar eller hela det investerade beloppet. År > Placeringen i detalj Avsikten med denna placering är att ge en kursfallsskyddad exponering mot de största bolagen noterade på den svenska börsen. UNDERLIGGANDE TILLGÅNG Avkastningen baseras på värdeökningen i ett svenskt aktieindex, vars underliggande är 30 storbolag noterade på Stockholmsbörsen: OMXS30 Index (Bloomberg-kod "OMXS30 Index") är ett kapitalviktat index som mäter kursutvecklingen, det vill säga de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. Indexet är sammansatt av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Sammansättningen revideras två gånger per år på de första handelsdagarna i januari och juli. Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen. Indexet startade den 30 september 1986 med ett basvärde på 125. För mer information HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Avkastningen i placeringen bestäms huvudsakligen utifrån följande faktorer: Löpande kupong. Placeringen ger, i tilllägg till exponering mot utvecklingen i underliggande tillgång, en löpande kupong om indikativt 2,0 (lägst 0,5) procent år 1 till 4. Slutgiltig kupongnivå fastställs på placeringens startdag Utveckling i underliggande tillgång. Utvecklingen i underliggande tillgång definieras som skillnaden mellan underliggande tillgångs start- och slutkurs i procent. Startkurser fastställs den 23 april 2013 och slutkurser för underliggande tillgång beräknas som genomsnittet av stängningskurserna på totalt 13 månadsvisa observationsdagar under mättidens sista 12 månader. Investerare erhåller den del av utvecklingen som eventuellt överstiger summan av utbetalda kuponger. På återbetalningsdagen finns två möjliga utfall: 1) Om slutkursen på slutdagen (ej genomsnittsberäkning) är lika med eller högre än 50 procent av startkurs utbetalas nominellt belopp plus den procentuella skillnaden mellan genomsnittet av stängningskurserna på HISTORISK JÄMFÖRELSE: 5 ÅR (18 FEBRUARI FEBRUARI 2013)** Källa: Bloomberg och Oak Capital Research. OMXS30 Index (underliggande tillgång) MSCI World Index (världsindex) SEKTORALLOKERING I UNDERLIGGANDE TILLGÅNG BOLAGSALLOKERING I UNDERLIGGANDE TILLGÅNG / Källa: Bloomberg och Oak Capital Research Slutvärde på återbetalningsdagen av en placering motsvarande Certifikat Kupong Defensiv Slutvärde på återbetalningsdagen av en placering motsvarande 5-årig direktinvestering i aktiekorg 20 dagars volatilitet i OMXS30 Index Källa: Bloomberg (per 20 februari 2013). Källa: Oak Capital (per 20 februari 2013). Industrivaror (31,0 %) H&M (11,5 %) Finans (28,5 %) Nordea (10,1 %) Sällanköpsvaror (13,7 %) Ericsson (8,1 %) IT (8,2 %) TeliaSonera (6,3 %) Telekom (7,8 %) Handelsbanken (5,7 %) Dagligvaror (4,7 %) Atlas Copco (5,3 %) Hälsovård (3,0 %) Swedbank (5,0 %) Energi (1,6 %) Volvo (4,9 %) Material (1,5 %) Övriga (43,1 %)

4 Placeringen utbetalar indikativt 2,0 (lägst 0,5) procent i kupong 1 år 1 till 4, år 5 finns möjlighet till överskjutande avkastning. totalt 13 månadsvisa observationsdagar under mättidens sista 12 månader och startkurs, minskat med kuponger utbetalda år 1 till 4. Genomsnittsberäkning innebär att den slutliga nivån kan bli högre eller lägre än den faktiska. 2) Om slutkursen på slutdagen (ej genomsnittsberäkning) är lägre än EXEMPEL: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?*** 50 procent av startkurs inaktiveras kursfallsskyddet. Således utbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska procentuella nedgången i underliggande tillgång (ej genomsnittsberäkning). Skulle underliggande tillgång exempelvis vara ner 55 procent minskas nominellt belopp med 55 procent på återbetalningsdagen Deltagandegrad. Placeringens deltagandegrad anges i procent och anger hur stor andel av den eventuella uppgången i underliggande tillgång som investeraren får ta del av. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs på placeringens startdag och uppgår till indikativt 100 (lägst 80) procent 3 Investering om 100 certifikat à SEK, det vill säga SEK totalt: 2 Utveckling Avkastning Årlig Nominellt underliggande Deltagande- Kursfalls- Total på nominellt effektiv belopp tillgång grad 3 skydd Kupong 1 utbetalning belopp avkastning SEK 60 % 100 % Ja SEK SEK 60,0 % 11,9 % SEK 30 % 100 % Ja SEK SEK 30,0 % 4,9 % SEK 8% 100 % Ja SEK SEK 8,0 % 1,1 % SEK 0 % 100 % Ja SEK SEK 8,0 % 1,1 % SEK -50 % 100 % Ja SEK SEK 8,0 % 1,1 % SEK -55 % 100 % Nej SEK SEK -47,0 % -12,2 % SEK -60 % 100 % Nej SEK SEK -52,0 % -13,9 % ANALYS** En femårig historisk analys av underliggande index visar att en jämförbar investering i genomsnitt hade resulterat i över 24,4 procent avkastning på återbetalningsdagen, med ett minimum och maximum på 8,0 respektive 167,8 procent. Placeringens initiala delta från köpkurs, eller följsamhet mot underliggande, är cirka 69,0 procent. Certifikatet har en löptid på strax över fem år, och den initiala modifierade durationen, eller räntekänsligheten, hamnar på strax under fem. Placeringen avser att generera en avkastning som är högre än det som förväntas på ett bankkonto till en högre risk. Givet produktens konstruktion, kupong och referens så är det vår förväntning att investerares förväntningar realiseras. PLACERINGENS FÖRDELAR > Starka svenska statsfinanser > Riksbankens räntesänkningar förväntas ge stöd till ekonomin > Löpande kupongutbetalning PLACERINGENS NACKDELAR > Stark krona slår mot exportent > Ekonomiska indikatorer pekar på minskad aktivitet inom industrin > Nedsiderisk om OMXS30 Index understiger barriärnivån på slutdagen ÅRLIG AVKASTNING: 5 ÅR ( )** 8 Källa: Bloomberg OMXS30 Index (underliggande tillgång) MSCI World Index (världsindex) INNEHAV OMXS30 INDEX Källa: Bloomberg (per 20 februari 2013). Hennes & Mauritz Alfa Laval Nordea Scania Ericsson AstraZeneca TeliaSonera Lundin Petroleum Atlas Copco Electrolux Handelsbanken Tele2 Volvo Swedish Match SEB Getinge Sandvik Skanska Swedbank Boliden Svenska Cellulosa Securitas Assa Abloy Modern Times Group Investor SSAB ABB Nokia SKF Atlas Copco

5 Risker EXPONERINGEN En investering i ett certifikat är jämförbart med ett förvärv av ett icke kapitalskyddat riskinstrument. Om de underliggande tillgångarna i instrumentet står stilla eller utvecklas negativt kan certifikatet bli värdelöst och total utbetalning på återbetalningsdagen kan teoretiskt bli noll kronor. Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på certifikatet. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker, däribland aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller andra risker. En investering i certifikaten kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. FÖRTIDA AVVECKLING Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen, sker det till vid var tidpunkt gällande marknadsvärde, som påverkas av en mängd faktorer, såsom kvarvarande mättid, volatilitet i underliggande tillgång och räntenivåer. Marknadsvärdet kan under mättiden vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. KREDITRISK Avkastningsmöjligheten i certifikaten är beroende av garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om garanten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering, oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Garantens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. SKATTER En kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill till 70 procent mot all skattepliktig inkomst av kapital. Värdeökning i ett certifikat beskattas som en kapitalvinst. För ett certifikat, som av Skatteverket anses vara marknadsnoterad bör kapitalförlust vara fullt kvittningsbar mot vinster på noterade och onoterade aktier samt noterade aktierelaterade värdepapper. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl utländska som svenska kan även ändras under mättiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Viktig information Informationen i detta informationsblad utgör marknadsföring avseende det aktuella erbjudandet och ger inte en komplett bild. Arrangören och emittenten reserverar sig för ändringar i den tryckta versionen. Inför ett investeringsbeslut bör investeraren alltid ta del av emittentens fullständiga prospekt (Base prospectus, Supplements, Final Terms och/eller Terms & Conditions) samt den slutgiltiga elektroniska versionen av detta informationsblad som finns tillgängligt hos Oak Capital (www.oakcapital.se). Emittenten eller garanten har varken producerat eller godkänt innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. En investering i ett certifikat är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, mättid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om produkten är en lämplig eller passande investering måste dock alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden. Om värdepapperen säljs av innehavaren före återbetalningsdagen, sker det till vid var tidpunkt gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet kan under mättiden vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Emittenten förbehåller sig alltid rätten att dra tillbaka erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt deras bedömning äventyrar emissionens genomförande eller om kupongen blir lägre än 0,5 procent eller om deltagandegraden blir lägre än 80 procent. Teckningskursen inkluderar ett arrangörsarvode. Courtage kan tillkomma. Ytterligare information om kostnader kan erhållas från Oak Capital. Definitioner markerade med * i tabellen på framsidan återger arrangörens bild, för mer information se avsnittet villkor på HISTORISK, SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING ELLER PROGNOS Information markerad med ** avser historisk information, simulerad historisk information eller prognos. Simulerad information är baserad på arrangörens eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Faktisk, simulerad historisk utveckling eller prognos innebär ingen garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta din förståelse av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. ERSÄTTNINGAR Till Oak Capital: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av Oak Capital betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 procent av nominellt belopp (investerat belopp). Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller Oak Capital ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet som kunden investerat och uppgår till mellan 0,80-1,20 procent per år och med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar Oak Capital en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Oak Capital samt upp till cirka 60 procent av maximalt arrangörsarvode som Oak Capital erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Oak Capital samt upp till cirka 60 procent av maximalt arrangörsarvode som Oak Capital erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och ersättningen återbetalas inte vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver nominellt belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det nominella beloppet. Exempel: vid investerat belopp om SEK i denna strukturerade produkt med 5 års löptid***: Courtage 2% SEK (betalas utöver det nominella beloppet) Maximalt arrangörsarvode 1,20 % x 5 år = 6000 SEK (inkluderat i det nominella beloppet) Totalt 8000 SEK Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Oak Capital. Fotnoter 1 Den slutgiltiga kupongen fastställs på mättidens första dag och är beroende av då rådande marknadsförutsättningar, särskilt räntenivå och volatilitet i underliggande tillgångar. Den slutgiltiga kupongen kan bli såväl högre som lägre än de indikativa kupongen. Anmälan om teckning är bindande om kupongen kan fastställas till minst 0,5 procent. 2 Exklusive courtage. Räkneexemplet visar hur avkastning på återbetalningsdagen beräknas baserat på hypotetiska avkastningsnivåer och indikativa nivåer. Dessa beräkningar ska inte ses som garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. 3 Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs på mättidens första dag och är beroende av då rådande marknadsförutsättningar, särskilt räntenivå och volatilitet i underliggande tillgångar. Den slutgiltiga deltagandegraden kan bli såväl högre som lägre än den indikativa deltagandegraden. Anmälan om teckning är bindande om deltagandegraden kan fastställas till minst 80 procent. 4 Årlig effektiv avkastning inkluderande courtage om 2 procent och exakt löptid på 5,04 år, vilket motsvarar tiden från startdag till återbetalningsdag för certifikatet.

6 EMITTENT (MORGAN STANLEY B.V.) Morgan Stanley grundades 1935 i New York och har varit medlem av New York Stock Exchange sedan Företaget är idag en av marknadens främsta finansiella institutioner inom Investment Banking, Sales & Trading, förvaltning samt analys och finns representerat i 42 länder med sammanlagt anställda. Morgan Stanley grundades 1935 och är idag en av marknadens främsta finansiella institutioner. Företaget finns representerat i 42 länder med sammanlagt anställda. ARRANGÖR (OAK CAPITAL) Oak Capital är ett svenskt värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Företaget är en nordisk specialist inom utveckling och distribution av innovativa och skräddarsydda investeringslösningar till institutioner, företag och privatpersoner. Företaget erbjuder i dag strukturerade produkter, fonder och alternativa investeringar. Oak Capital har kontor i och filialer i Helsingfors och Oslo. Företaget är det enda oberoende nordiska värdepappersbolaget som aktivt och framgångsrikt bedriver distribution av strukturerade produkter i tre nordiska länder (, Finland och Norge). Sedan februari 2007 har Oak Capital arrangerat och omsatt strukturerade produkter till ett nominellt värde av över tio miljarder svenska kronor. SERVICE OCH FÖRMÅNER Oak Capital erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och förmåner från investeringstillfället till återbetalningsdagen bland annat en kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper, daglig kursrapportering med all nödvändig information om investeringen, samt daglig andrahandsmarknad med möjlighet till förtida avveckling eller vinsthemtagning. Om du har frågor inför ett investeringsbeslut eller angående en befintlig investering är du alltid välkommen att kontakta Oak Capital. > Kostnadsfri rådgivning genom ombud > Kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper > Erbjudande om kapitalförsäkringar > Kursrapportering med nödvändig information om investeringen > Andrahandsmarknad med möjlighet till förtida avveckling eller vinsthemtagning > Rabatterat courtage vid återinvestering > Seminariebevakning och notifiering > Kostnadsfri support ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Emittent / Garant Arrangör Mättid (optionens löptid) Kapitalskydd Morgan Stanley B.V. / Morgan Stanley (A-, S&P, 18 februari 2013) Oak Capital Group AB 5 år Deltagandegrad 100 (lägst 80) procent (indikativ) 3 Kursfallsskydd Nej Minst 100 procent av nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen förutsatt att slutkurs för underliggande tillgång inte understiger 50 procent av startkurs på slutdagen Kupong 2,0 (lägst 0,5) procent (indikativ) 1 år 1 till 4 Teckningskurs Valutasäkring i svenska kronor Nominellt belopp per certifikat Minsta investering Andrahandsmarknad och notering 100 procent av nominellt belopp (courtage tillkommer) Ja SEK 10 certifikat Daglig handel under normala marknadsförhållanden. Avses inregistreras på Europeisk börs TIDIGARE PLACERINGAR** (TEORETISKT SLUTVÄRDE I PROCENT AV TECKNINGSKURS. URVAL AV OAK CAPITAL PLACERINGAR PER 22 FEBRUARI 2013) > Certifikat Plus 3 (177,4 %) Återbetalningsdag: 14 juni 2013 SE Plus 10 (157,3 %) Återbetalningsdag: 18 november 2016 SE Autocall Global Brands 2 (155,0 %) Återbetalningsdag: 22 augusti 2016 Aktier SE Plus 4 (136,9 %) Återbetalningsdag: 11 november 2013 SE Airbag 1108B (130,0 %) Återbetalningsdag: 29 december 2015 SE Kupong Offensiv 1209C (100,0 %) Återbetalningsdag: 27 november 2017 Aktier SE Källa: oakcapital.se. Historisk utveckling ger ingen indikationomellergarantiförframtidautveckling. Stockholm Box 3526 SE Stockholm Telefon: Oslo C.J. Hambros Plass 2C NO-0164 Oslo Telefon: Helsinki Bulevardi 7 FI Helsinki Telefon: VIKTIGA DATUM 5 april 2013 Sista anmälningsdag 12 april 2013 Likviddag 23 april 2013 Startkurser fastställs 7 maj 2013 Leverans av certifikat påbörjas 7 maj 2014, 7 maj 2015, 9 maj 2016, 8 maj 2017 Utbetalningsdagar (kupong) 23 april 2018 Slutkurser fastställs 8 maj 2018 Återbetalningsdag Strukturerade produkter En strukturerad produkt är ett flexibelt instrument som ofta emitteras av banker. Avsikten är att genom optioner erbjuda exponering mot värdeutvecklingen i en viss typ av tillgång. Strukturerade produkter kan teoretiskt ge exponering mot vilken tillgång som helst. Det är dock vanligast att man länkar dem mot fonder, aktier, obligationer, index eller olika typer av råvaror. Det finns tre huvudtyper av strukturerade produkter Kapitalskyddade, Certifikat (behandlas i denna broschyr) och Hävstångscertifikat. CERTIFIKAT (HÖG RISK) Det förekommer flera typer av certifikat, en vanlig form är så kallade Kursfallsskyddade. Dessa saknar kapitalskydd men har ett kursfallsskydd ner till en viss nivå av startkurs. På återbetalningsdagen har emittenten åtagit sig att återbetala nominellt belopp, förutsatt att underliggande tillgång inte gått ner under den kursfallsskyddade nivån på slutdagen, samt eventuell värdeökning i underliggande tillgång. Placeringen ger möjlighet till god avkastning men innebär också en risk. Investerat Belopp Startdag Nominellt Belopp Återbetalningsdag Kupong(er) och möjlighet till överskjutande avkastning Riskerat kapital (kursfallsskydd ner till 50 procent av startkurs) EN POPULÄR TILLGÅNGSKLASS Strukturerade produkter representerar idag en allt större del av företags-, pensionsstiftelsers- och privatpersoners totala investeringar. Denna unika tillgångsklass har i ett flertal länder under de senaste fyra åren passerat ordinarie fonder som investeringsalternativ. Olika typer av investerare tillkommer kontinuerligt, samtidigt som investeringsmöjligheterna dramatiskt ökar i antal. Strukturerade produkter Fonder Källa: Fondbolagens förening & structuredretailproducts.com. I investerade sparare, under 2012, mer än 38 miljarder i strukturerade produkter.

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer