Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka Samtliga inom Kunskapsskolans verksamhet, såväl vuxna som elever skall kontinuerligt tillsammans verka för ett arbetsklimat där alla respekterar varandra. Trakasserier och kränkande behandling: Det är förbjudet att diskriminera på grund av kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder Detta gäller för skolpersonalen: Förbudet mot trakasserier innebär att det inte får förekomma Direkt diskriminering genom att en elev missgynnas genom särbehandling på grund av de fem diskrimineringsgrunderna ovan Att elever missgynnas genom att en tillsynes neutral ordningsregel etc. tillämpas så att det får en diskriminerande effekt i praktiken Att ledningen för verksamheten instruerar eller ger order om att någon skall diskrimineras. Att personalen beter sig kränkande mot en elev. Det är också förbjudet att utsätta en elev för annan kränkande behandling, exempelvis mobbning. Förbudet mot kränkande behandling innebär att ansvariga för verksamheten (lärare och övrig personal) skall uppträda gentemot eleverna så att de inte upplever sig kränkta. Befogade tillrättavisningar med syfte att upprätthålla ordning och god miljö anses dock ej som kränkande. Allt som elev kan uppfatta som oönskat eller kränkande, inte bara misshandel, olaga hot, ofredande och andra brottsliga gärningar, kan hänföras hit. Det är eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande.

2 Förbud mot repressalier: Ett barn eller en elev som anmält en ansvarig person för kränkande behandling eller som medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen får inte bestraffas för detta. Skollagen 1 kapitel 2 Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för den gemensamma miljön. Särskilt ska den som verkar inom skolan bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande särbehandling. Läroplanen Alla som arbetar inom skolan skall Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Som en självklar rättighet ingripa när vi ser ett dåligt beteende. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Uppmärksamma- och i samråd med övrig skolpersonal- vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Skolchef har ansvar för skolans resultat och har därmed, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att alla former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda motverkas alla som verkar i skolan aktivt motverkar trakasserier och förtryck av individer eller grupper Skolchef har det yttersta ansvaret för att utreda vad som hänt Skolchef har klar ansvarsfördelning över vem som gör vad. Var och en som får vetskap om kränkande behandlingar skall genast informera skolchefen. Skolchefen ansvarar för all tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras.

3 Nödvändiga åtgärder skall sättas in så fort någon form av trakasserier eller kränkande behandling blir känd. Skolchefen ansvarar för att insatser vidtas till följd av resultat. Skolchefen ansvarar för att nödvändiga insatser vidtas om det vid de årliga enkätundersökningarna framkommer att trakasserier och kränkande behandling förekommer. Särskilda grupper Antimobbningsteam av vuxna på skolan samt två elever från varje basgrupp som ingår i kamratstödjarteam. Förebyggande åtgärder: Vid terminsstart ska antimobbningsteamet i samverkan med kamratstödjare,elevråd och föräldraråd gå igenom likabehandlingsplanen samt besluta om eventuella extra insatser. Varje termin informeras skolans nya elever och deras föräldrar om skolans likabehandlingsplan. Nyanställda medarbetare informeras i samband med introduktionen i skolan Varje termin informeras alla elever och deras vårdnadshavare om de ordningsregler som gäller vid skolan. Varje läsår görs omval av basgruppens två kamratstödjare. Alla medarbetare har ett eget ansvar att särskilt uppmärksamma alla former av trakasserier och kränkande behandlingar. Samtliga på skolan ska fungera som ett stöd för alla elever. I skolan ska regelbundna frågor föras kring aktuella frågor om etik och moral som rör såväl livet i skolan som i samhället i stort. Värdegrundsfrågor skall finnas med som ett naturligt inslag i all undervisning All personal på skolan har ett ansvar för att de med eleverna gemensamt upprättade överenskommelserna angående arbetsmiljö och trivsel (ordningsregler) följs. Handledarsamtalen, som regelbundet förs mellan elev och handledare skall leda till att eleverna känner sig trygga i skolmiljön. På skolan ska finnas en grupp, bestående av både elever och medarbetare, som särskilt arbetar med frågor kring trakasserier och kränkande behandlingar. Genom att reagera snabbt på varje form av trakasserier och kränkande behandlingar visar skolan att detta är något som inte tolereras

4 Sätt att ta reda på om det finns problem: Enkäter Lärarna ska informera antimobbningsteamet ifall att de ser något. Spontana berättelser Handledarsamtal Nära och kontinuerlig kontakt mellan basgruppshandledare och föräldrar. Regelbundna möten kamratstödjare- antimobbningsteam Rutiner för tidig upptäckt: Signaler i de årliga enkätundersökningarna om klimatet i skolan som tyder på att trakasserier eller kränkande behandlingar förekommer skall följas upp genom särskilda insatser Vid misstanke om att någon eller några utsätts eller utsätter andra för trakasserier eller kränkande behandling skall skolchef, aktuell handledare och elevvårdsteam genast informeras Yttre tecken att vara observant på: Är någon i basgruppen håglös eller grubblande Verkar någon vilja hålla sig undan de andra Klagar någon ofta över magont och huvudvärk Både mobbare och den utsatte döljer gärna det som sker. Därför måste vuxna upptäcka mobbningen åt de drabbade Åtgärder för att stoppa mobbning, trakasserier och kränkande behandling: Enskilda samtal, (se mall enskilt strukturerat samtal) Informera föräldrarna. Eventuellt kuratorstöd Uppföljande samtal Om det inte hjälper: Samtal elev och föräldrar Observationer av de mobbande eleverna på raster och samtal med lärare Polisanmälan

5 Frågor att diskutera i arbetslagen: Hur är stämningen? Trivsel och sammanhållning i basgruppen Är det stökigt eller lugnt? Hur ser rangordningen ut bland eleverna i basgruppen? Hur reagerar basgruppen på den vi anar är utsatt? Hur är kroppsspråket? Det kan vara subtila signaler som att eleverna himlar med ögonen eller utbyter blickar Om den utsatte svarar fel, hur reagerar de andra i basgruppen. Med skratt, suckar och kommentarer? Hur förhåller sig eleverna fysiskt till den utsatte? Drar de sig undan, tittar bort eller nedlåtande på honom/henne? Deltar den utsatte passivt eller aktivt i grupparbete? Får alla lika stort utrymme vid samlingar? Hur stöttar vi varandra i personalgruppen? Arbetar vi åt samma mål? Miljöer på vår skola som kan utgöra en grogrund för trakasserier: Entretrapphuset Trapphuset utanför gröna redaktionen Matsalen Rum 1 Grupprummen bakom väggen i blå redaktionen Åtgärder för dessa miljöer: Personalen ska hålla extra koll på dessa områden Kamratstödjare och antimobbningsteamet skall tillsammans diskutera och besluta hur vi minimera riskerna för och öka upptäckten av kränkande behandlig på skolan i allmänhet och vid dessa platser Utvärdering av likabehandlingsplanen kommer att ske varje år, senast i juni månad med utgångspunkt av elevenkäten..

6 Antimobbningsarbete inom Kunskapsskolan Definition: Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera andra individer. Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld innefattas även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt. Spontant bråk mellan elever är inte mobbning. Vad vet man om mobbning: Mobbning är svår för vuxna att upptäcka. När det gäller pojkar använder de oftast våld, flickor använder sig oftast mer av elaka kommentarer och utfrysning. De utsatta eleverna tror att lärarna ser mobbningen. Mobbningen kan vara svår att skilja från vanligt bråk. Eleverna säjer ofta att det bara är på skoj och den mobbade håller med för att slippa repressalier. Därför bör vuxna alltid säja man skojar inte på det sättet Det verkar som om individer i grupp har ett behov av att etablera en hackordning där man finner den starkaste och svagaste. Det är naturligt i barns utveckling att testa sig själva och vilka oskrivna regler som gäller i relation till andra. Får barnen agera utan stöd av vuxna kan detta lätt utvecklas till mobbning. Det är vanligt att elever med egna problem kan försöka bearbeta dessa genom att mobba andra. Därför är det viktigt att även se till mobbarens behov och hjälpa denne såväl som offret. Hur stoppas mobbning: Det går att stoppa. På Botkyrka Kunskapsskola kommer vi att arbeta enligt Österholmsmodellen som till viss del påminner om Farstamodellen. En stor skillnad är dock att föräldrarna informeras på ett tidigare stadium. Samverkan mellan hem och skola är oerhört viktigt.

7 Tillvägagångssättet är följande: Personligt handledningssamtal: Under personlig handledning ställs frågor om eleven trivs, vad som är bra /dåligt. Hur uppträder eleverna i skolan mot dig och andra, är det någon som kränker/trakasserar andra? Är det någon du vet som blir kränkt eller illa behandlad? Är det någon som är ensam och inte har några vänner? Be om namn så vuxna kan hjälpa! Viktigt att tala om för eleven att du aldrig avslöjar vem som gett dig informationen. Bilda ett antimobbningsteam: Bilda ett team på skolan av några engagerade lärare. Vuxna personer som har pondus och auktoritet inför eleverna, helst både manliga och kvinnliga medarbetare. I teamet bör ingå både lärare och elevvårdspersonal. Berätta för eleverna att mobbning inte är tillåtet och presentera det vuxna mobbningsteamet. Utse elever: Låt eleverna i varje basgrupp anonymt rösta fram 2 elever till kamratstödjare. En pojke och en flicka som eleverna känner förtroende och respekt för. Kamratstödjarnas uppgift är att, om de törs och vill, säja till de elever som mobbar andra att det ska sluta med detta samt stötta de elever som blir utsatta och prata med de elever som är ensamma. Om de inte lyckas stoppa mobbningen ska de prata med någon i antimobbningsteamet. Eleverna ska bara vara medhjälpare och rådgivare, EJ poliser eller rastvakter. De vuxna har ansvaret. Antimobbningsteamet har regelbundna möten med kamratstödjarna. Föräldrabroschyr: En föräldrabroschyr delas ut till alla föräldrar vid en personlig kontakt t.ex. föräldramöte. I broschyren uppmanas föräldrarna att ta kontakt med skolan om de misstänker att deras barn är mobbat. Kontaktpersonerna ska namnges i broschyren. I broschyren och på föräldramötet informeras också föräldrarna om skolans antimobbningsarbete.

8 Enkäten: Varje vårtermin får basgrupperna svara på en trivselenkät. Frågor: Det är viktigt att all personal är uppmärksam på tendenser till mobbning. Ser man någon elev som man tror är utsatt bör man i enrum fråga eleven om någon är dum, retas eller bråkar och i så fall om det händer ofta. Använd inte det värdeladdade ordet mobbning till den utsatte. Om eleven inte vill berätta fråga andra vuxna. Var försiktig med att fråga andra elever. Möten mobbningsteam kamratstödjare: Det är viktigt att ha schemalagda mötestider med kamratstödjarna. På dessa möten får bland annat kamratstödjarna skriva en hemlig lapp där de kan anmäla eventuella mobbningsfall. Det är viktigt att alla skriver något. Har man inget att rapportera kan man exempelvis skriva om vädret. Detta för att eleverna ska känna sig trygga i sin rapportering. Enskilda strukturerade samtal med mobbarna enligt en fast struktur: (se modellen) Det är viktigt att följa strukturen exakt och inte använda någon annan metod samtidigt. Uppföljande samtal: (se modell) Mycket korta under cirka en månad för att förvissa sig om att mobbningen upphört. Stödsamtal: Stödsamtal med kurator kan ibland behövas med den mobbade för att stärka självkänslan och träna in ett gränssättande beteende. Även mobbaren kan behöva stödsamtal.

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Tångvallaskolan, Skanör 2006-08-15 Upprättad 2009-02-10 Uppdaterad 2013-09-26. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tångvallaområdet

Tångvallaskolan, Skanör 2006-08-15 Upprättad 2009-02-10 Uppdaterad 2013-09-26. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tångvallaområdet Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tångvallaområdet 1 Likabehandlingsplanens innehåll 1. Likabehandlingsplanens innehåll. 2 2. Tångvallaområdet....3 3. Vision...3 4. Mål..3 5. Elevhälsa..3

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer