Delårsrapport januari-mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2011"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2011

2 Delårsrapport januari-mars 2011 Starkt första kvartal för Swedavia Nettoomsättningen ökade till MSEK (1 035) Avyttringen av Ängelholm Helsingborg Airport resulterade i en engångsintäkt på 40 MSEK (0) Rörelseresultatet uppgick till 136 MSEK (-20) Resultat efter skatt uppgick till 55 MSEK (-60) Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (-0,04) Swedavias flygplatser hade 7 miljoner passagerare under första kvartalet Under första kvartalet ökade antalet passagerare med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan Nyckeltal, koncernen Pro forma 2011 MSEK jan-mar jan-mar* jan-dec* Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 11,90-1,93 9,28 Resultat före skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK 0,04-0,04-0,03 Avkastning eget kapital 1), % 1,91 NA -1,24 Avkastning sysselsatt kapital 2), % 5,30 NA 3,82 Soliditet 3), % 31,63 31,58 30,37 Kassaflöde från löpande verksamhet 195 NA NA Investeringar Medelantal anställda * Alla jämförelsetal januari-mars är pro forma-baserade på verksamhet som tidigare bedrevs inom LFV, se not 2. 1) Avkastning på eget kapital = Periodens resultat efter skatt i procent av utgående eget kapital. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 2) Avkastning på sysselsatt kapital = Periodens resultat efter finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 3) Soliditet januari-mars är beräknad utifrån balansräkningen per den 1 april efter förvärv av flygplatsverksamheten från LFV. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

3 Ökat flygresande och starkt resultat Samarbete ska ge framgång Besöksnäringen har efterfrågat ett stöd för utveckling av svenska destinationer och Swedavia är en nyckelaktör för de destinationer som vill utvecklas. Under första kvartalet var Swedavia därför med och bildade bolaget Svensk Destinationsutveckling AB tillsammans med Visit Sweden och Svensk Turism. Målet är att utveckla tjugo nya exportmogna destinationer till Uppmärksamhet och fortsatta utmaningar för vårt miljöarbete Genom att premiera bilar som kör på miljöbränsle vann Stockholm Arlanda Airport utmärkelsen Årets Miljöinitiativ vid Grand Travel Award Samtidigt har ett omfattande arbete genomförts i förberedelserna inför ansökan om ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det lapptäcke av villkor och regler som präglar det nuvarande tillståndet innebär kraftfulla begränsningar för effektiva transporter och Sveriges konkurrenskraft. Den ansökan vi inom kort lämnar in innebär en modernisering av miljötillståndet och säkerställer en hög tillgänglighet inom samt till och från hela Sverige. Ökat flygresande och starkt resultat Flygresandet har fortsatt att öka under det första kvartalet. Totalt har sju miljoner passagerare rest vid våra flygplatser under perioden. Det är tio procent fler än under motsvarande period förra året, med den största ökningen inom utrikesresandet. Eftersom nästan alla våra intäkter direkt eller indirekt beror på antalet resenärer har även det ekonomiska utfallet varit positivt under årets första kvartal. Swedavia redovisar en omsättning för perioden på miljoner kronor och ett rörelseresultat på 136 miljoner kronor. Det är glädjande att konstatera att bolagiseringen av Swedavia hittills har gått enligt plan. Punktligt och säkert Trots att det återigen varit en snöig och kall vinter i nästan hela landet har trafiken vid våra flygplatser fungerat utan störningar under både januari, februari och mars. Flyg är fortfarande det punktligaste och säkraste transportmedlet och våra medarbetare har under vintermånaderna arbetat intensivt för att flygtrafiken ska fungera på bästa möjliga sätt. Ökad samhörighet hos Swedavias flygplatser Swedavia har under första kvartalet genomfört en omfattande satsning på att öka samhörigheten bland de flygplatser vi driver och utvecklar. Satsningen sker bland annat genom att samtliga flygplatser får en gemensam grafisk profil. Swedavia vill därigenom visa att vi är ett gemensamt bolag som strävar emot gemensamma målsättningar. Den nya grafiska profilen har föranletts av ett omfattande internt värderingsarbete där vi klargjort vilka vi är och hur vi vill att verksamheten ska utvecklas. Våra värderingar är en slags inre kompass för hur vi ska agera i förhållande till våra medarbetare, resenärer och samarbetspartners. Säkerhet och pålitlighet är det som räknas i vår bransch. Resenärerna vill veta när ett flyg avgår och när det kommer fram. Vi vet också att resenärerna uppskattar att bli väl mottagna när de kommer till en flygplats. Allt detta arbete måste dock ske utifrån resenären genom att göra flygresan enklare och mer effektiv kan vi attrahera fler resenärer vilket i sin tur bidrar till regionernas utveckling och tillväxt. I samband med att vi lanserade vår nya grafiska profil genomförde vi också en satsning på att öka dialogen om flygets klimatpåverkan. Dialogen sker med hjälp av webbsidan wikiairport.org som lanserades i början av mars. Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

4 Viktiga händelser Januari-mars Flygresandet ökade med 10 procent Totalt flög 7 miljoner passagerare vid Swedavias flygplatser under första kvartalet, vilket ligger väl i linje med den trend som vi sett sedan juli. Utrikesresandet ökade med 13 procent under det första kvartalet och inrikesresandet ökade med 6 procent. Fler destinationer I takt med att flyget attraherar fler och fler resenärer ökar också möjligheterna för nya flyglinjer. Under det första kvartalet har flertalet nya flyglinjer tillkommit till Swedavias flygplatser. Därutöver bedriver Swedavia ett aktivt arbete med syfte att visa på de möjligheter som ett ökat flygresande innebär och därigenom attrahera utökad kapacitet vid nuvarande flyglinjer samt fler helt nya destinationer. Utmanande vinterväder Trots att det varit mycket snö och låga temperaturer i stora delar av landet under större delen av första kvartalet har flygtrafiken vid Swedavias flygplatser fungerat i stort sett helt störningsfritt tack vare en väl fungerande organisation och kunniga medarbetare. Avyttrande av flygplatser På uppdrag av regeringen har Ängelholm Helsingborg Airport och Örnsköldsvik Airport avyttrats. Vid månadsskiftet mars/april övertogs Ängelholm Helsingborg Airport av Region Skåne Nordväst och Örnsköldsvik Airport övertogs av Örnsköldsviks kommun. Samarbeten I februari var Swedavia med och bildade bolaget Svensk Destinationsutveckling AB tillsammans med Visit Sweden och Svensk Turism. Bolaget ska bidra till att nå det nationella målet om att fördubbla omsättningen i svensk besöksnäring till Ökad dialog om flygets klimatpåverkan I samband med lanseringen av en ny gemensam grafisk profil för Swedavias flygplatser presenterades initiativet WikiAirport.org. Webbsidan är ett forum där alla som vill har möjlighet att diskutera fakta och idéer om hur flyg och flygplatser kan utveckla klimatarbetet. I forumet har en mängd förslag och tankar om flygets klimatpåverkan diskuterats. Genom denna dialog ökar kunskapen om flygets klimatpåverkan och vilka åtgärder som genomförs för att minska denna påverkan ytterligare. Efter kvartalets utgång Miljödom Högsta Domstolen fastställde i början av april de villkor som ska gälla för bullerisolering vid Bromma Stockholm Airport. Beslutet innebär en bekräftelse av tidigare dom i Miljödomstolen samt att en 18 år lång juridisk process avslutas. Finansiella mål Swedavias finansiella mål till utgången av 2014 fastställdes vid årsstämman den 28 april De finansiella målen är ett avkastningskrav på 9,0 procent på eget kapital och ett soliditetsmål på 35 procent. När soliditetsmålet uppnåtts ska årlig utdelning ske med procent av årsresultatet efter återläggning av årets värdeförändringar och skatt som hör till dessa. Passagerarvolymer totalt Swedavias 13 flygplatser kvartal ) Passagerare Kvartal Ack. Kvartal 2-4 Antal Procentuell förändring Antal Procentuell förändring Utrikes ,9% ,0% Inrikes ,2% ,4% Totalt ,0% ,5% 1) Jämfört med motsvarande period föregående år. Alla jämförelsetal för tiden före april är pro forma-baserade på verksamheten som tidigare bedrevs inom LFV. Ängelholm Helsingborg Airport och Örnsköldsvik Airport ingår i passagerarstatistik till dess att de avyttrats. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

5 Ekonomisk översikt Koncernen Nettoomsättning och resultat Januari-mars 2011 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till MSEK (1 035), en ökning med 10,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 136 MSEK (-20), en resultatförbättring med 156 MSEK. Denna resultatförbättring är framförallt hänförbar till ökade intäkter relaterade till passagerarökningen. Rörelsemarginalen blev 11,9 procent (-1,9). Resultatet före skatt uppgick till 81 MSEK (-57). Resultatet efter skatt uppgick totalt till 55 MSEK (-60). Vintervädret under kvartal 1 har inneburit något högre driftskostnader än normalt för att hålla flygtrafiken verksam. Resultatet innehåller en engångsintäkt från avyttringen av Ängelholm Helsingborg Airport med 40 MSEK (0). Avyttringen av Örnsköldsvik Airport hade ingen resultatpåverkan. Likviditet och finansiell ställning Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av kvartal 1 till MSEK och koncernens soliditet uppgick till 31,63 procent. Vid utgången av kvartal 1 fanns för Swedavia outnyttjade kreditlöften på totalt MSEK fördelat på ingångna lånelöften på 400 MSEK, outnyttjad checkräkning på 100 MSEK samt reserver på 500 MSEK. Investeringar Under kvartal 1 uppgick investeringsutfallet till totalt 143 MSEK (88). Den enskilt största investeringen, 68 MSEK, för perioden är det pågående byggnationen av nytt hotell på Stockholm Arlanda Airport. Kassaflöde Kassaflödet kvartal 1 var -139 MSEK. Det negativa kassaflödet förklaras främst av en tillfällig amortering på grund av omläggning av krediter som påverkat kassaflödet med -202 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 195 MSEK. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med 132 MSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer Swedavias väsentliga risker beskrivs i Årsredovisning Finansiella rapporter på sidorna och i not 25 på sidan 95. Under kvartal 1 har det genomförts en revidering av risksituationen för Swedavia, vilket inte väsentligt förändrat riskbilden. De största riskerna är affärsrisker relaterade till miljötillstånd, internationella och nationella konjunkturutvecklingen samt prisutveckling för energi- och oljepriser. Det pågår kontinuerligt ett arbete med riskeliminering. Medarbetare Medelantal anställda under kvartal 1 var (2 606). Händelser efter balansdagen Högsta Domstolen fastställde i början av april de villkor som ska gälla för bullerisolering vid Bromma Stockholm Airport. Beslutet innebär en bekräftelse av tidigare dom i Miljödomstolen samt att en 18 år lång juridisk process avslutas. Swedavias Finansiella mål till utgången av 2014 fastställdes vid årsstämman den 28 april. De finansiella målen är ett avkastningskrav på 9,0 procent på eget kapital och ett soliditetsmål på 35 procent. När soliditetsmålet uppnåtts ska årlig utdelning ske med procent av årsresultatet efter återläggning av årets värdeförändringar och skatt som hör till dessa. Förvärv och avyttringar På uppdrag av regeringen har Ängelholm Helsingborg Airport och Örnsköldsvik Airport avyttrats. Vid månadsskiftet mars/april övertogs Ängelholm Helsingborg Airport av Region Skåne Nordväst och Örnsköldsvik Airport övertogs av Örnsköldsviks kommun. Swedavia har förvärvat 40 procent av aktierna i det nybildade bolaget Svensk Destinationsutveckling AB. Pågående rättsprocesser och tvister Swedavia är part i pågående rättsprocesser och tvister. Vissa av tvisterna har uppstått i verksamheten under tiden i LFV varför LFV fortfarande formellt sett är part i domstolen. Tvisterna har uppstått som en del av den dagliga affärsverksamheten som Swedavia bedriver. De väsentligaste tvisterna per balansdagen är en entreprenad-tvist mot Skanska avseende parkeringshus på Göteborg Landvetter Airport, där Swedavia har avsatt 58 MSEK avseende tvisten. Domen har överklagats. LFV är formellt sett part i tvisten. Det pågår en grupptalanprocess om skadestånd på grund av flygbuller vid Stockholm Arlanda Airport med LFV som svarande part. Kärandenas ombud har ännu inte bestämt om även Swedavia ska stämmas in eller om en talan mot enbart LFV är lämpligast. Ingen avsättning har gjorts för detta. Rättsprocesser och tvister är dock oförutsägbara till sin karaktär och faktiskt utfall kan komma att avvika från de bedömningar som Swedavia gjort. Moderbolaget Nettoomsättning och resultat Januari-mars 2011 Moderbolagets nettoomsättning för kvartal 1 uppgick till MSEK (1027). Rörelseresultatet uppgick till 133 MSEK (-29). Rörelsemarginalen blev 11,7 procent (-2,8). Resultatet före skatt uppgick till 81 MSEK (-68). Resultat efter skatt uppgick till 60 MSEK (-68). Resultatet innehåller en engångsintäkt från avyttringen av Ängelholm Helsingborg Airport med 40 MSEK (0). SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

6 Swedavia i siffror Koncernens resultaträkning Belopp i MSEK Not 2011 jan-mar Pro forma jan-mar* jan-dec* Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Skatt, uppskjuten -165 Minoritetens andel i periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,04-0,04-0,03 Antal aktier är * Alla jämförelsetal januari-mars är pro forma-baserade på verksamhet som tidigare bedrevs inom LFV, se not 2. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

7 Koncernens balansräkning Belopp i MSEK * TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Installationer, fordon och inventarier Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar 0 7 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR * Öppningsbalansräkning efter inkråmsaffär med LFV, se not 2. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

8 Koncernens balansräkning, forts Belopp i MSEK * EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till leasingföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till leasingföretag Icke räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Öppningsbalansräkning efter inkråmsaffär med LFV, se not 2. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

9 Förändringar i eget kapital Belopp i MSEK Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Totalt kapital KONCERNEN Eget kapital vid årets ingång Lämnad utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital Koncernens kassaflödesanalys Belopp i MSEK Den löpande verksamheten 2011 jan-mar apr-dec Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning( )/Minskning(+) av varulager 2 0 Ökning( )/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 13 Förvärv av rörelsegren 39 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 6 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 Återbetalda/ Upptagna lån Utbetald utdelning -7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början 295 Likvida medel vid periodens slut SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

10 Moderbolagets resultaträkning Belopp i MSEK 2011 jan-mar Pro forma jan-mar* jan-dec* Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 5 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan -660 Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Skatt, uppskjuten 28 Periodens resultat * Alla jämförelsetal januari-mars är pro forma-baserade på verksamhet som tidigare bedrevs inom LFV, se not 2. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

11 Moderbolagets balansräkning Belopp i MSEK * TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Installationer, fordon och inventarier Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 11 4 Fordringar hos intresseföretag 6 7 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR * Öppningsbalansräkning efter inkråmsaffär med LFV, se not 2. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

12 Moderbolagets balansräkning, forts Belopp i MSEK * EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för uppskjuten skatt 21 Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till leasingföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till leasingföretag Icke räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag 10 2 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Öppningsbalansräkning efter inkråmsaffär med LFV, se not 2. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

13 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp i MSEK Aktiekapital Överkursfond Periodens resultat MODERBOLAGET Totalt kapital Eget kapital vid årets ingång Lämnad utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital Moderbolagets kassaflödesanalys Belopp i MSEK Den löpande verksamheten 2011 jan-mar apr-dec Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning( )/Minskning(+) av varulager 2 0 Ökning( )/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterföretag -165 Förvärv av rörelsegren 39 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 50 Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 Återbetalda/ Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början 277 Likvida medel vid periodens slut SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

14 Noter Not 1 Företagsinformation och jämförande redovisningsinformation Swedavia AB (publ.), organisationsnummer , med säte i Sigtuna kommun, Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Stockholm-Arlanda. Bolaget ägs till 100 procent av den svenska staten och var tidigare en del av LFV fram tills den 1 april då bolagiseringen av LFVs flygplatsverksamheten ägde rum. Bolagets uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser i det av regeringen beslutade basutbudet. Antalet flygplatser uppgår per den 31 mars till elva flygplatser efter avyttringen av Ängelholm Helsingborg Airport och Örnsköldsvik Airport. Antalet flygplatser ska minskas till de tio flygplatserna i det av regeringen beslutade nationella basutbudet: Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Kiruna Airport, Luleå Airport, Malmö Airport, Ronneby Airport, Stockholm Arlanda Airport, Umeå Airport, Visby Airport och Åre Östersund Airport. Koncernens rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 2 Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen ÅRL samt Redovisningsrådet Rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper som beskrivits i årsredovisningen för, som finns publicerad på Swedavias hemsida. Delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisning för. Skatt för delårsrapporten har beräknats med den skattesats som bedöms gälla för räkenskapsåret. Pro forma Pro forma-redovisning har tagits fram för jämförelse period januari-mars för koncernens och moderbolagets resultaträkning, då verksamheten bedrevs i LFV. Jämförelsetal för perioden januari-december är beräknade genom att perioden januari-mars utgör pro forma-beräkning medans period april-december består av verkligt utfall. Jämförelse tal för januari-mars är pro forma-baserad på jämförbar verksamhet som tidigare bedrevs inom LFV. Framtagandet av pro forma har inneburit en del antagande kring brytpunkter, allokeringar samt förändringar av redovisningsprinciper till följd av övergång från affärsverk till bolag. Hänsyn har tagits till förändrade redovisningsprinciper mellan Swedavia, LFV och Transportstyrelsen. Någon pro-forma redovisning per 31 mars har ej gjorts för koncernens eller moderbolagets balansräkning då denna motsvarar balansräkningen per den 1 april som visar koncernens och moder- bolagets finansiella ställning efter bolagiseringen och förvärv av flygplatsverksamheten. Jämförelse och nyckeltal avseende balansräkning per den 1 april har därför gjorts. Någon pro forma-redovisning för kassaflödesanalysen har ej gjorts, utan kassaflödesanalys för period april-december visas som jämförelse. Not 3 Koncernen Intäktsfördelning Aviation business Nettoomsättning 2011 jan-mar Pro forma jan-mar* jan-dec* Passagerarrelaterade intäkter Rörelserelaterade intäkter Övrig aviation Non-aviation business Bilparkering Retail, Food & Beverage Övriga fastighetsintäkter Ground handling & flygplansparkering Reklam Övrig non-aviation business Övriga intäkter Summa * Alla jämförelsetal januari-mars är pro forma-baserade på verksamhet som tidigare bedrevs inom LFV, se not 2. Not 4 Definitioner Aviation business Infrastrukturtjänster riktade till flygbolag och marktjänstbolag, exempelvis start- och landningstjänst samt säkerhetskontroll. Avkastning eget kapital Periodens resultat i procent av utgående eget kapital. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

15 Balansomslutning Totala tillgångar. Non-aviation business Tjänster med anknytning till flygplatserna såsom uthyrning av lokaler för handel och kontor, arrende, parkeringsverksamhet samt reklamplatser. Periodens resultat Resultat efter skatt. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder (inkl. uppskjuten skatteskuld). Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kommande finansiella rapporter Kalendarium Delårsrapport Q Delårsrapport Q Bokslutskommuniké Årsredovisning Kontaktpersoner Frågor besvaras av: Torborg Chetkovich, Verkställande direktör och koncernchef Karl Wistrand, CFO Telefon Swedavias finansiella rapporter publiceras på Swedavias hemsida Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Swedavias revisorer. På uppdrag av styrelsen avger härmed verkställande direktör delårsrapport för perioden januari-mars Stockholm-Arlanda 29 april 2011 Torborg Chetkovich Verkställande direktör SWEDAVIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011

Delårsrapport januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni Delårsrapport januari - juni Andra kvartalet april - juni Fortsatt mycket stark utveckling av passagerartillväxt och resultat Swedavias flygplatser hade 8,4 miljoner passagerare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118)

Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428) Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118) . Pressmeddelande 20110215 Bra resultat men fortsatt press på lönsamhet i kärnaffären Det är tillfredställande att se att de strukturella åtgärder vi vidtagit inom vår beläggningsverksamhet, gett önskad

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och uppgår till 0,5 MSEK.

Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och uppgår till 0,5 MSEK. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2015 Resultatet efter skatt för perioden visar en förbättring med 2,2 MSEK och uppgår till -0,6 MSEK (-2,8 MSEK). Jämförelsesiffrorna för

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17)

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17) Pressmeddelande 20100813 Stark orderingång och förbättrat resultat Svevia visar ett förbättrat resultat och en hög orderingång under första halvåret. Vår finansiella ställning ger oss en bra position i

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari - 31 mars 2016

Delårsrapport. 1 januari - 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 409,1 KSEK (484,8 KSEK helåret 2015). Resultatet efter skatt under perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 Januari till december 2006 12 månader

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA 20110830 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2.860 (f å 1.567 KSEK) Periodens resultat uppgick till KSEK 133 (f å -439 KSEK) Resultat per aktie:

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Stockholm, 22 Maj 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer