INFORMATION om SJÖFART 2011 och 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION om SJÖFART 2011 och 2012"

Transkript

1 INFORMATION om SJÖFART 211 och 212

2 Text Carina Z Jonsson Text- och bildredigering Kjell Ljung

3 1 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen 5 Brist på arbetskraft 7 Utvecklingen av sysselsättningen 9 Utvecklingen av efterfrågan 1 Utbudet av arbetskraft 1 Sysselsättning 12 Personaltillskott 13 Manskap 13 Sjöbefäl 14 Intendenturutbildning 15 Könsfördelning 15 Arbetslöshet och programinsatser 16 Arbetsförmedlingen 16 Sökande i program 17 Varsel och arbetslöshet 17 Regional utveckling och branschspecifika frågor 19 Infrastruktur och investeringar 2 Sammanfattning 21 Yrkesbarometern på ett års sikt 22 POST BESÖK TELEFON FAX Arbetsförmedlingen Arenavägen 57, plan (växel) Box (direkt) STOCKHOLM-GLOBEN E-post:

4 2 Bakgrund Med 2 7 km har Sverige den längsta kuststräckan av alla EUländer. Inom landets gränser finns dessutom 6 öar, 95 sjöar samt 1 km kanaler. Sverige är transportmässigt att betrakta som en ö. Vi är helt beroende av sjöfarten för vår utrikeshandel och överlevnad. Framför allt för att vi exporterar en större del av vår produktion än många andra länder. Sverige har en stor basindustri med bland annat oljeprodukter, skogsprodukter, järn- och stålprodukter samt även spannmål. De svenska hamnarna står för 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från landet. Den globala finanskrisen har haft allvarliga effekter på hela transportsektorn. För enskilda redare i Sverige har den ekonomiska situationen resulterat i att man flaggat ut fartyg för att minska kostnaderna. Hanteringen som sker i de svenska hamnarna kan årsvis sammanfattas med: 83 9 fartygsanlöp Omsättningen av gods motsvarar nästan 2 ton per svensk Den svenska sjöfartssektorn och alla dess omgivningsföretag innefattar cirka 15 anställda, underleverantörer inräknade. De maritima verksamheterna i Sverige omsätter tillsammans mer än 2 miljarder. Fordonsindustrin omsätter miljarder kronor. Mer än 29 miljoner passagerare reser med färjor till, från och inom landet. Lägg därtill att skärgårdsfartyg och vägfärjor står för cirka 4 miljoner passagerare.

5 3 Efterfrågan på arbetskraft Svenska handelsflottan Den 31 december 21 fanns 396 svenska samt 443 inhyrda utländska handelsfartyg över 1 brutto registrerade. Svenska och inhyrda utländska handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 1 Antal fartyg Inhyrda fartyg Svenska fartyg Källa: Trafikanalys På fyra år har 69 fartyg lämnat det svenska fartygsregistret. Den svenska sjöfartens andel av världens tonnage har minskat drastiskt sedan 196-talet. Det är tyvärr troligt att denna kurva kommer att hålla i sig. Svenska sjöfartens andel av världens tonnage 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Källa: stidningen

6 4 Tillskott till handelsflottan Under 21 tog svenska rederier emot leverans av 14 nya fartyg, varav 5 fick svensk flagg. Levererade nybyggda fartyg för svensk räkning 1% Utländsk flagg Svensk flagg 8% 6% 4% 2% % Källa: Sveriges redareförening / Lighthouse I september 211 fanns det 37 fartyg i order för leverans under de kommande åren. 12 Svenska rederiers nybyggnadsprogram Antal fartyg Källa: stidningen (sep)

7 5 Antalet anmälda platser hos Af Prognosen för 211 är att det kommer lediganmälas strax över 1 5 platser. Detta är i stort sett samma siffror som för 21. Antal nyanmälda platser Antal platser Källa: Arbetsförmedlingen (ber.) Det faktum att lagen om obligatorisk platsanmälan togs bort i juli 27 har gjort att antalet platser minskat då de arbetssökande kontaktar rederierna direkt. Platser tillsatta på så sätt registreras inte på Arbetsförmedlingen.

8 6 Antal platser uppdelat per avdelning: 3 Inkomna platser (Däck) Antal platser Antal platser Antal platser Inkomna platser (Maskin) Däcksmanskap Fartygsbefäl (ber.) (ber.) Inkomna platser (Intendentur) Källa: Arbetsförmedlingen Fartygselektriker Motormanskap Maskinbefäl Mässman Kock 211 (ber.)

9 7 Brist på arbetskraft Även i tider med arbetslöshet kan det vara svårt att hitta personal med rätt utbildning och erfarenhet. Nio procent av de intervjuade sjöfartsföretagen hade på grund av bristen på kvalificerat sjöfolk tvingats att rekrytera utomlands. Och hela 32 procent av företagen hade låtit befintlig personal arbeta mera. Det finns ungefär 1 37 sjömän världen över. Av dessa är 747 manskap och 624 officerare. Man beräknar att utbudet av manskap är i balans medan det finns en brist på runt två procent på befälssidan. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel företag med arbetskraftsbrist '4 '5 Källa: Arbetsförmedlingen '5 '6 '6 '7 '7 '8 '8 9 '9 '1 '1 '11 '11 Ingen brist Brist Stora kommande pensionsavgångar kommer att bidra till en framtida brist på arbetskraft. Situationen är densamma i de flesta EU-länder. Särskilt många avgångar är att vänta de närmaste tio åren.

10 8 Av de anställda i den svenskflaggade handelsflottan är 35 procent av personalen 5 år eller äldre. Medelåldern ombord är idag 46 år Genomsnittsålder på aktiva sjömän på svenska fartyg Källa: Sveriges redareförening / Lighthouse Även i Arbetsförmedlingens register över sjösökande framträder att en stor del av de sökande börjar närma sig pensionsåldern. Antal inskrivna sjömän per åldersgrupp Antal inskrivna Jun 211 Dec Åldersgrupp Källa: Arbetsförmedlingen Oroväckande är att andelen inskrivna sökande som är under 2 år har ökat med över 35 procent sedan juni 211.

11 9 Bristen på erfarna fartygsbefäl har ökat sedan vårens mätningar. Bristyrken och antal vakanser Antal vakanser Maskinbefäl Fartygsbefäl Kock/Kallskänka/Mässman Motorman Matros '6 '7 '7 '8 '8 '9 '9 Prognostillfälle '1 '1 '11 '11 Källa: Arbetsförmedlingen Utvecklingen av sysselsättningen I början av 197-talet hade den svenska handelsflottan cirka 25 ombordanställda. Sedan dess har antalet minskat kraftigt. Nedgången beror dels på att antalet svenskägda och svenskflaggade fartyg har minskat och dels på att ökade effektivitetskrav resulterat i minskade besättningar ombord. På ett fartyg som på 197-talet hade 3 personers besättning utförs idag samma arbetsuppgifter av 1 12 personer.

12 1 Utveckling av efterfrågan Andelen arbetsgivare som har angivit en ökning minus de som har angivit en minskning av sin efterfrågan, visar en klart negativ trend för det kommande året. Värt att notera är dock att det fortfarande är fler rederier som tror på ett positivt framtida år än de som tror på negativa siffror. Utveckling av efterfrågan de nästkommande året '4 '5 '5 '6 '6 '7 '7 '8 '8 '9 9 '1 '1 '11 '11 Källa: Arbetsförmedlingen Utbudet av arbetskraft Idag kan i princip ingen få jobb i en driftbemanning till sjöss utan grundläggande sjöinriktad utbildning. Om en olycka inträffar måste besättningen var utbildad och tränad för att själva ta hand om åtminstone den första insatsen. En svensk behörighet har ett gott anseende utomlands och på den internationella arbetsmarknaden kommer behovet av kompetent sjöpersonal att öka. Utbildning, träning, kompetens och organisation har erkänts som förutsättningar för ökad säkerhet till sjöss såväl för fartyg och människor som för miljö. Ökade krav på kunskap och kompetens gynnar generellt befäl från högkostnadsländer. Den genomsnittliga tiden man som sjöman är kvar i yrket efter en högskoleexamen ligger på cirka åtta år.

13 11 Nedanstående bild visar att en sjöman kan bo vart som helst i landet. Källa: Tillväxtanalys

14 12 Sysselsättning Det antal som sysselsätter sig som sjömän är idag runt Av dessa är 1 29 TAP 1 -anställda. Besättning på svenskkontrollerade fartyg 25 Antal anställda Källa: Sveriges redareförening / Lighthouse / sverket Ombordanställda i svenska rederier 21 (handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 3) Kvinnor Män Antal anställda Befälhavare Styrmän Däckspersonal Maskinbefäl Maskinpersonal Ekonomiföreståndare Övrig ekonomipersonal Kvinnor Män Källa: Trafikanalys 1 = Tillfälligt Anställd Personal. TAP-avtalen innebär att en viss del av bemanningen ombord på lastfartyg i internationell fart kan bestå av utländska medborgare enligt särskilda kollektivavtal. I Sveriges fall är dessa uteslutande av filippinsk nationalitet.

15 13 Personaltillskott Även i dåliga tider måste man tänka långsiktigt. En person som påbörjat sin sjömansutbildning på gymnasiet hösten 211 kommer inte att vara tillgänglig på arbetsmarknaden förrän tidigast sommaren 214. För sjöbefälsutbildningarna gäller att de som påbörjar sin utbildning hösten 211 examineras för juniorbefälsbefattningar sommaren 215 och kan tillträda som seniorbefäl tidigast 217. Manskap För att få behörighet som matros eller motorman krävs 18 månaders tjänstgöring på däck eller maskin. Tidigare var den vanligaste vägen att den oerfarna sjömannen togs ombord som jungman eller motorelev och lärde sig yrket ombord på fartyget. Idag sker istället utbildningen av matroser och motormän på gymnasieskolans treåriga sjöfartsprogram. I dagsläget finns åtta sjöfartsgymnasier; i Härnösand, Stockholm, Visby, Kalmar, Karlskrona, Öckerö, Göteborg, Tjörn samt en KYutbildning till lättmatros i Stockholm. Det finns även ett antal svenska studenter på Ålands sjömansskola. Utbildningssystemet håller dock på att ses över och det kommer att krävas ytterligare sjötid för att få ut en fullständig matros- och motormansbehörighet. Gymnasieskolornas elever har under den senaste tiden haft problem att hitta praktikplatser eftersom flertalet av dessa platser har gått åt till att täcka sjöbefälsskolornas behov. Utbildningsplatserna kan därigenom komma att minska på sikt. 465 ungdomar finns idag på sjömansgymnasier runt om i landet. en 211 antogs 115 elever. Manskapselever HT 211 Antal elever Christopher Polhem, Visby Härnösands gymnasium Rönnowska, Helsingborg sgymn, Tjörn Sjömanssk., Stockholm Törnströmska, Karlskrona YTC Lindholmen Kalmar Praktiska Källa: Sjömansskolorna

16 14 Både matroser och motormän har svårt att hitta arbete, främst på grund av utflaggningarna. Det troliga är att det kommer att bli ännu svårare för manskap att hitta arbete i framtiden. Sjöbefäl Grundutbildningen för sjöbefäl ges på shögskolorna vid Linnéuniversitetet i Kalmar och vid Chalmers i Göteborg. Det finns även svenska studenter på andra orter, bland annat på Åland. Utbildningen som leder till högre befälsbehörigheter varierar i längd till mellan två och fyra år beroende på nivå och om praktiken varvas i utbildningen eller om praktiken fullgörs före, under eller efter studierna. Vid slutet av 211 fanns 1 72 studenter vid de svenska sjöbefälsskolorna. Antal studenter Antal studenter på sjökaptensprogrammet Sjökapten i Göteborg Sjökapten i Kalmar Källa: Sveriges redareförening / Lighthouse / Chalmers / Linnéuniversitetet 3 Antal studenter på sjöingenjörsprogrammet Sjöingenjör i Göteborg Sjöingenjör i Kalmar Antal studenter Källa: Sveriges redareförening / Lighthouse / Chalmers / Linnéuniversitetet

17 15 Under 211 har 16 studerande från sjökaptenslinjerna samt 69 studerande från sjöingenjörslinjerna erhållit sina examensbevis. Trots att det i dagsläget finns få lediga platser för styrmän beräknas de flesta nyexaminerade få arbete inom kort. Åtskillliga söker sig till andra länders flaggor. Norsk offshore har till exempel tagit emot en hel del svenska sjömän. Intendenturutbildning På gymnasieskolor i Göteborg och Helsingborg finns sjöfartsinriktade intendenturutbildningar för last- och passagerarfartyg. I Härnösand finns motsvarande för färjor. Könsfördelning Av de sjömän som fanns registrerade i det svenska sjömansregistret i början av 211 utgjorde kvinnorna 2 procent. De är inte bara få, de är dessutom överrepresenterade i färjetrafiken där 3 till 4 procent av de ombordanställda är kvinnor. Hos de konventionella rederierna är andelen kvinnliga sjömän endast fem procent och nästan ingen av dessa är anställda i maskin. På sjökaptenslinjen är andelen kvinnor 17 procent. Motsvarande för sjöingenjörslinjen är fem procent. Andelen kvinnor i olika utbildningar verkar dock gå mot en ökning. Det kan vara värt att notera att det aldrig funnits någon debatt om löneskillnader eller lönediskriminering inom sjöfarten.

18 16 Arbetslöshet och programinsatser Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är en specialförmedling inriktad enbart mot sjöfarten. Sjömansförmedlingen har i dagsläget sex anställda uppdelade på kontoren i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. I december 211 hade Arbetsförmedlingen 323 inskrivna. Man har även kontinuerlig kontakt med sjösökande inskrivna på de lokala arbetsförmedlingskontoren. Dessa uppgår i dagsläget till 743 personer. Det totala antalet inskrivna sjösökande uppgår därmed i dagsläget till 1 66 personer. Antal sökande Totalt antal inskrivna sjösökande '7 '7 '8 '8 '9 '9 '1 '1 '11 Lokala Af Af '11 Källa: Arbetsförmedlingen Trots det stora antalet uppsägningar har antalet inskrivna minskat sedan hösten 21. Orsakerna till detta är att en del arbetslösa sjömän har hittat arbete i land medan andra pensionerats. Totalt antal inskrivna sjösökande december 211 Antal arbetssökande Övriga Af Af Maskinbefäl, fartyg Maskinpersonal, fartyg Fartygselektriker Fartygsbefäl Däckspersonal, sjöfart Kocksteward Mässman Kock, fartyg Kallskänka, fartyg Ekonomibiträde, fartyg Servitris, fartyg Intendenturpersonal Källa: Arbetsförmedlingen

19 17 Sökande i program Arbetsförmedlingen utbildar sjömän inom en rad olika områden för att öka deras chanser till arbete. Varsel och arbetslöshet Antalet varslade om uppsägning har ökat markant sedan 27, men under 211 har det hittills (november) skett en dramatisk minskning. 6 Varslade inom näringsgrenen "Sjötransport" 5 Antal varslade (ber.) Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslösheten för sjömän beräknas i december 211 uppgå till 2,6 procent. Under 212 beräknas den öka till 12 procent för att år 213 uppgå till 22 procent. Dessa siffror är dock ytterst osäkra eftersom de baseras på en mindre del av sjöfartsföretagen. Under sommarmånaderna tenderar arbetslösheten att minska tack vare skärgårdstrafiken. Arbetslösheten ökar sedan under senare delen av hösten fram till de första månaderna på våren. En hel del sjömän har alternativa arbeten under vintern.

20 18 Antal inskrivna öppna arbetslösa per avdelning: Däck (Årsgenomsnitt) Antal arbetslösa Maskin (Årsgenomsnitt) Fartygsbefäl Däcksmanskap (ber.) Antal arbetslösa Antal arbetslösa Källa: Arbetsförmedlingen Intendentur (Årsgenomsnitt) Maskinbefäl Motormanskap Fartygselektriker (ber.) Kock Mässman (ber.)

21 19 Regional utveckling och branschspecifika frågor Av tradition har de olika sjöfartsdelarna verkat utan större samverkan. En samlad svensk sjöfartsnäring är inte bara bra för Sveriges ekonomi och sysselsättning, den innebär också ökad tyngd och inflytande för Sverige i internationella sammanhang, där regler sätts för handel, havsmiljö och sjösäkerhet. Dessutom är det inte bara positivt för sjöfarten i sig, utan även för stödfunktioner till näringen som till exempel underleverantörer. Vattenvägen kan minska transportbehovet på både väg och järnväg och därmed investerings- och underhållningskostnader för landbaserad infrastruktur. Alternativa bränslen för sjöfarten är realistiskt även på kort sikt, eftersom fartygen inte kräver samma investeringar i bränsledistribution som till exempel är fallet för bilar. är, utan konkurrens, det mest energieffektiva transportslaget. Ett fartyg kan förflytta enorma mängder gods med en relativt liten energiförbrukning. Om man skulle flytta över godset från ett av de största containerfartygen skulle det motsvara ett tåg på 71 kilometer. Dessutom kostar det till exempel endast 25 kronor att sjöledes frakta en TV från Asien till Sverige. Under den senaste tioårsperioden har våra grannländers regelverk anpassats till de internationella förhållandena, genom införandet av bland annat tonnageskatt 2 och så kallade öppna internationella register. Sverige, som inte har infört ovanstående, har dock andra stöd som till exempel nettomodellen 3 och TAP-avtal. Trots detta har det skett en tydlig utflaggningstrend under de senaste åren. Om samtliga utlandsflaggade fartyg skulle flaggas svenskt skulle det innebära 2 nya arbetstillfällen i landet. 2 Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens nettodräktighet. Rederierna betalar skatt bestämd på denna schabloninkomst i stället för på de faktiska inkomsterna från fartygen. 3 Nettomodellen motsvarar skatt och samtliga lagstadgade sociala avgifter som belöper på sjöinkomst för sjöfolk som arbetar på svenskregistrerade fartyg.

22 2 Infrastrukturen och investeringar Sverige har idag 52 allmänna hamnar som är öppna för kommersiell trafik. Tillsammans svarar dessa för 8 procent av all trafik över svenska hamnar. Resten transporteras över de drygt 5 industrihamnar av varierande storlek som finns runt om i landet. Drygt 7 procent av sjöfartssektorn är koncentrerad till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Sjötransporterna i Stockholm är till stora delar sjöfart på inre vattenvägar, i Göteborg havs- och kustsjöfart samt i Malmö färjetrafik. Göteborg är dessutom den enda hamnen i Skandinavien som har transocean linjetrafik. Källa: sverket en finansierar sitt eget trafikverk och sitt eget infrastrukturbehov genom farledsavgifter på gods och fartyg, lotsavgifter med mera.

23 21 Sammanfattning Den pågående utflaggningen resulterar i allt färre svenska rederier och svenska ombordjobb. Flertalet befäl på utflaggade fartyg har dock erbjudits fortsatt anställning men på sikt ligger även de i riskzonen. I och med utflaggning blir det svårare att hitta platser för ombordutbildning och för praktik. Försvåras detta ytterligare riskeras en bredare avveckling av sjömansskolorna. Svenska fartyg i fjärrfart försvinner när tankfartyg, bulkfartyg och rorofartyg lämnar det svenska registret. Svenskt manskap möts av svårigheter eftersom de internationellt sett har en högre lönekostnad än vissa andra nationaliteter. Manskap blir då troligtvis begränsade till att söka arbete i inre fart, färjor och till vissa specialfartyg. Det är framförallt yngre sjömän som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Seniorbefälen har däremot en relativt säker framtid. Befäl har dessutom lättare att söka anställningar utomlands men även i land. Många av de människor som är sysselsatta i det svenska sjöfartsklustret i landbaserade verksamheter har en bakgrund till sjöss.

24 22 Yrkesbarometer på ett års sikt Fartygsbefäl Visst överskott Däckspersonal Maskinbefäl Motormanskap Fartygselektriker Kocksteward Kock, fartyg Kallskänka, fartyg Ekonomibiträde, fartyg Mässman Intendenturpersonal Servitör/servitris, fartyg Mer påtagligt överskott Någon brist Mer påtagligt överskott I stort sett balans Mer påtagligt överskott Mer påtagligt överskott Mer påtagligt överskott Mer påtagligt överskott Mer påtagligt överskott Mer påtagligt överskott Mer påtagligt överskott Källor Arbetsförmedlingens prognos BIMCO Ledarnas Lighthouse Nautisk Tidskrift Regeringskansliet SAI Institute of Shipping Analysis SCB Statistiska centralbyrån ens bok sverket / Transportstyrelsen / Trafikverket Skärgårdsredaren SUI ens utbildnings institut Svensk s tidning / Scandinavian Shipping Gazette Sveriges Redareförening tidskriften Sjöbefäl tidskriften Sjömannen Tillväxtanalys Trafikanalys Ålands & Handel

25

26 Fakta om Information om sjöfart 211 och 212 Omslagsbild: Johnér På vår webbplats hittar du arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet. De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingns egna. Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning. Information om sjöfart har sammanställts av Carina Z Jonsson vid Arbetsförmedlingen, Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen, som uppdateras två gånger per år. Se se/yrkeskompassen. Här beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 2 yrken på ett års sikt. Dessa täcker tillsammans upp 8 procent av arbetsmarknaden. För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna de närmaste fem och tio åren. I publikationen Var finns jobben? presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde. Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras den 12 juni St o ck h o lm Telefon w w w. ar b e t s f ormedl ingen.se

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 216 Text: Carina Jonsson, 1 486 49 31 Arbetsförmedlingen Sjöfart Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 12 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Prognos våren 2011. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart

Prognos våren 2011. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart Prognos våren 211 Arbetsmarknadsutsikter 212 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 213 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Arbetsmarknadsutsikter för sjöfarten hösten 213 3 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Sjöfart Information om sjöfarten 2012-2013 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 4 Svenska handelsflottan

Läs mer

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart Prognos hösten 21 Arbetsmarknadsutsikter Sjöfart 211 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk sjöfart: nyckeltal 2015*

Svensk sjöfart: nyckeltal 2015* Svensk sjöfart: nyckeltal 2015* Tabell 1a. Svenska handelsflottan ( 300 GT). 2005-2015 Handelsflottan totalt Svensk flagg Utländsk flagg År (1 jan) fartyg GT fartyg GT fartyg GT 2005 456 6 433 101 252

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 214 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 215 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Översikt 3 Svenska fartyg 5 Branschorganisationer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text, Arbetsförmedlingen 1 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 4 Svenska handelsflottan 4 Tillskott till

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven Svensk Sjöfart Nyckeltal juli 2008 Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven 2008-07-01 Tabell 1. Svenska handelsflottans utveckling (300GT och över)* Handelsflottan

Läs mer

Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut.

Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut. Statistik om svenska och utländska fartyg i svensk regi 2002 TK0808 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Sjöfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och Företag att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Nordvästra Götaland Hur håller vi Arbetskraften

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GRUVNÄRINGEN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014-12-09 Oförändrad

Läs mer

prognos arbetsmarknad Sjöfart 2009/2010

prognos arbetsmarknad Sjöfart 2009/2010 prognos arbetsmarknad 29/21 1 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen 5 Arbetskraftsbrist

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 Götgatan 15 Dnr DFS 15/1:1 Enligt förordning (SFS 2001:770) om sjöfartsstöd, ändrad senast (SFS 2014:232). Villkor för sjöfartsstöd Enligt 2 första stycket i förordningen

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Den svenska färjesjöfartens framtid

Den svenska färjesjöfartens framtid Sjökaptensprogrammet Självständigt arbete Den svenska färjesjöfartens framtid En kartläggning av svensk färjesjöfarts konkurrensvillkor och svenska sjöbefäls framtid inom färjenäringen. Johanna Stålvant

Läs mer

Del IV Konsekvenser av förslagen

Del IV Konsekvenser av förslagen Del IV Konsekvenser av förslagen 29 Konkurrensanalys 29.1 Inledning I detta kapitel görs en analys av konkurrenssituation för företag som är berättigade till sjöfartsstöd och en eventuell tonnageskatt.

Läs mer

Uppföljning av långväga buss

Uppföljning av långväga buss Roger Pyddoke PM Dnr: 3-221-99 1999-08-30 Uppföljning av långväga buss 1 Uppdrag I SIKAs regleringsbrev för 1999 ges följande uppdrag. SIKA skall redovisa utvecklingen fr.o.m. 1998 av den länsgränsöverskridande

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 GRUVNÄRINGEN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014-06-23

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna på Stockholm stads gymnasieskolor en så bra utbildning som möjligt har en satsning genomförts de senaste två åren: Gymnasieskolorna har kraftigt utökat sitt

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-21 Handläggare Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Sjöfartspolitisk rapport

Sjöfartspolitisk rapport SJÖFARTSPOLITISK RAPPORT 1 Sjöfartspolitisk rapport 2 SJÖFARTSPOLITISK RAPPORT Sjöfartspolitisk rapport Utvecklingen av svensk sjöfartsnäring 2008 2011 Under den senaste kongressperioden har den svenska

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Utsikterna för olika utbildningsgrupper Trender och prognoser Humanister 30 tusental Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Förvärvsarbetande PROGNOS Tillgång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår Umeå Medicinska Studentkår Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22 UMEÅ MEDICINSKA ST UD ENTKÅR Adress: Klintvägen 55, 907 37 Umeå Hemsida: www.medicinska.se Tel: 090-786

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Rapport Dokumenttitel: Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet rapport Utförande part: WSP Kontaktperson: Tobias Thorsson Innehåll 1 Introduktion Fel!

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER. Säkerhetscertifikat

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER. Säkerhetscertifikat 4620 Bilaga 1 SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER Säkerhetscertifikat Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län PROGNOS våren 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Hur stämmer det med förväntningarna från

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016. Rapport 2016:1

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016. Rapport 2016:1 Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016 Rapport 2016:1 Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016 Rapport 2016:1 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD SJÖFART

PROGNOS ARBETSMARKNAD SJÖFART PROGNOS ARBETSMARKNAD SJÖFART 28 29 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...2 Svenska handelsflottan... 3 Tillskott till handelsflottan... 4 Arbetskraftsbrist...

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras. 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer