Utvecklat arbetsmiljöarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklat arbetsmiljöarbete"

Transkript

1 Utvecklat arbetsmiljöarbete i Göteborgs kyrkogårdsförvaltning Föredrag på SKKFs rikskonferens 2013 Bengt Arne Reinholdson Claes-Anders Malmberg

2 Bakgrund Det började med en inspektion på våren 2007 Många åtgärder vidtogs Utbildningar genomfördes Men riskbedömningen kom på efterkälken

3 Kraven skärptes Uppföljningsbesöket från Arbetsmiljöverket (AV) visade fortfarande brister, främst på skötseldistrikten Tiden gick och vardagen återvände Begravning &Teknik var först med att nå ända fram Men skötseldistrikten fick inte godkänt =?

4 Föreläggandet blev vändpunken Föreläggande med vite på kr den 13/ Åtgärder måste vidtas före 1 juni 2009 Föreläggandet blev en väckarklocka och startskott för förändringsarbetet Ett arbete som kom att involvera alla, gå på djupet och skapa verklig förändring

5 Riskbedömningen i centrum Först fick samtliga arbetslag i gruppform identifiera riskkällorna i arbetet och uppskatta riskernas storlek (färdigt i början av 2009) Sedan gjorde ansvariga chefer, tillsammans med huvudskyddsombud, en sammanställning av allvarliga risker och kom överens om förebyggande åtgärder mot ohälsa och olycksfall Det samlade åtgärdsprogrammet genomfördes huvudsakligen under 2009, men förnyelsen pågår ständigt. Riskbedömning och åtgärder följs upp årligen

6 Beskrivning av risker och åtgärder Hot och våld Gravgrävning Hantering av gravvårdar Dålig synbarhet Framförande av fordon/ arbete på och invid väg Orutin/Oerfarenhet Inandning av dammpartiklar Heta arbeten Uppgiftsfördelning Delegering till lagledare Egenkontroll av maskiner Maskin- och arbetsinstruktioner

7 Hot och våld Risker relaterade till personalens arbetsrelationer med anhöriga, exempelvis i deras sorgearbete. Den psykosociala arbetsmiljön måste lyftas fram tydligare. Riskerna för ex. hot och våld skall minimeras genom förebyggande utbildning och genom att göra förvaltningens policy rörande hot och våld känd i hela organisationen

8 Gravgrävning Risker i samband med gravgrävning, främst om arbetsmetoder, utrustning som används för stödkonstruktioner samt avspärrning av arbetsområden Utbildning av grävlaget i säkert handhavande vid grävnings- och schaktarbeten genomfördes En särskild arbetsmiljöplan för gravgrävning togs också tagits fram, att användas tillsammans med arbetsinstruktion för gravgrävning Ny utrustning för stämpning inköptes och togs i bruk

9 Hantering av gravvårdar-1 Risker i samband med hantering av gravvårdar Dåligt fastsatta gravstenar/delar av gravfundament, risk för krossoch klämskador, samt hantering, exempelvis tunga lyft Förvaltningen avdelar särskild person att kontrollera nyuppsatta gravvårdar och inventera befintliga lösa gravstenar

10 Hantering av gravvårdar-2 Systematisk säkerhetsarbete med både nya och gamla gravvårdar Arbete enligt Centrala gravvårdskommitténs instruktioner för prövning av gravstenssäkerhet Okulärbesiktning, vinkelmätning, dubbkontroll och belastningsprov (test av 35 kg:s dragkraft) Översyn av administrativa rutiner

11 Dålig synbarhet Risker med för dålig synbarhet vid arbete intill eller på trafikerade vägar Samtliga arbetslag uppmärksammade frågan om för dålig synbarhet Beslut fattades att samtliga anställda som arbetar under den mörka årstiden erhåller arbetsbyxor och väst som uppfyller kraven på varselkläder klass 1

12 Framförande av fordon Risker i samband med framförande av fordon Arbetslagen rapporterade bl a att backspeglar fattas på vissa fordon, att belysning behövs på åkgräsklippare vid klippning utanför fullt dagsljus, behov av tydliga instruktioner till förare och behovet av interna förarbevis på fordon och arbetsmaskiner Maskininstruktioner har upprättats för ett stort antal arbetsmaskiner och fordon och dessa kommer att göras kända i hela organisationen

13 Arbete på och invid väg Risker i samband med arbete på väg Särskild arbetsinstruktion för arbete på väg har tagits fram som görs känd i hela organisationen

14 Orutin/ Oerfarenhet Risker i samband med orutin/oerfarenhet Arbetslagen konstaterade att det finns behov av utökad introduktion för nyanställda Särskild policy finns för introduktion av nyanställda och utbildningsinsatser görs regelbundet för både säsongare och fast anställda Lagledarna har ett särskilt uppdrag att svara för den del av introduktionen som gäller arbetslagets arbete, rutiner och maskiner och fordon

15 Inandning av dammpartiklar Risker i samband med inandning av dammpartiklar Flera arbetslag identifierade risker i samband med grästrimning och arbete med maskinella blåsar Användandet av personlig skyddsutrustning skärptes

16 Heta arbeten Risker i samband med heta arbeten Verkstadspersonalen identifierar risker i samband med heta arbeten För dem som inte gått igenom kursen Heta Arbeten de senaste fem åren ordnades förnyad utbildning

17 Uppgiftsfördelning Det är av stor vikt att göra uppgiftsfördelningen och ansvaret för arbetsmiljön känt i hela organisationen Syftet är att visa vem som ansvarar för vad och vilka regler som gäller för rapportering respektive returnering av delegerat ansvar Här brast det mellan ledning och fält. Lagledarna saknade dagligt tlllsynsansvar

18 Delegering till lagledare Lagledarnas delegerade ansvar att tillse att arbetarskyddsföreskrifter och anvisningar efterlevs av samtliga i arbetslaget och rapportera förekommande brister till arbetsledaren. Det inkluderar även användandet av personlig skyddsutrustning och kontroll av att den är i fullgott skick att omgående inrapportera ev. olyckstillbud och inträffade olycksfall till arbetsledaren att svara för den del av introduktionen för nyanställda som omfattar lagets arbete och rutiner

19 Egenkontroll av maskiner Dokumenterad egenkontroll av arbetsutrustning För att bättre kunna svara upp mot reglerna i föreskriften 2006:4, användning av arbetsutrustning, har förvaltningen infört dokumenterad egenkontroll av maskiner och fordon Särskilda checklistor togs fram under 2009 och gicks igenom vid vinterutbildningen

20

21 Maskin- och arbetsinstruktioner Lastmaskin-truck-traktor Elbil Grävmaskin Åkbara gräsklippare Handdragna gräsklippare Torv- och kantskärare Trimmer-röjsåg Lövblås, handhållen och ryggburen Stenkap och vinkelslip Jordfräs Stubbfräs Snöslunga Motordriven häcksax Motorsåg Gasolbrännare Vibroplatta Slåtterbalk Kompostkvarn/flistugg Särskilda arbetsinstruktioner har upprättats för: Arbete från mobila arbetsplattformar Arbete på stege eller arbetsbock Arbete på väg Gravgrävning Montering-justering-provning avseende gravvårdar Minderårigas arbete Ensamarbete Arbete med kemisk ogräsbekämpning Köpta tjänster Arbete som utförs av entreprenörer En samlad kvittenslista har upprättats.

22

23 Vardagsriskerna minskade En bonuseffekt av det djupgående arbetet var att arbetslagen visade på nya och ibland okända risker. Engagemanget spelade stor roll för resultatet. Förståelsen ökade genom praktiska genomgångar med alla i arbetslagen.

24 Typiska vardagsrisker

25 Typiska vardagsrisker

26 Typiska vardagsrisker

27 På den rätta vägen Redan sommaren 2009 avskrev AV ärendet Arbetet slutade inte för det Under vinterutbildningarna varje år förnyas kunskapen där dokumentation och åtgärder uppdateras

28 års vinterutbildningar (slackutbildning) Utbildningsprogram 2013 Slackutbildning Målgrupp: Samtliga anställda, obligatorisk närvaro Plats: Västra, Kviberg och Östra

29 Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Göteborg - Här finns 35 begravningsplatser, fem kapell, två ceremonilokaler och ett krematorium (förstudie pågår om tillbyggnad) - Totalt finns ca gravar i Göteborg. Utav dessa svarar kyrkogårdsförvaltningen för skötseln av drygt gravar - Kyrkogårdsförvaltningen sysselsätter ca 170 personer och har en politiskt tillsatt styrelse

30 Här finns våra kyrkogårdar, begravningsplatser, expeditioner och krematorium

31 Cissi Hammer Christer Mellqvist, driftchef Öst Katarina Evenseth, begravningschef Håkan Martinsson, driftchef Väst

32 Förvaltningschef Kyrkoförvaltningen Ekonom, IT-support, Informatör Begravningsenheten Begravningschef Skötselområde Väst Driftschef Skötselområde Öst Driftschef Driftsingenjör Planeringsingenjör Kyrkogårdsingenjör Planerare (1,0) Lagledare (5,0) Samordnare exp. (0,5) Expeditionspers (6,0) Krematörer (4,0) Gravgrävare (10) Kapellvaktmästare (6,0) Gravvisare (1,0) Planerare (2,0) Samordnare exp. (0,5) Expeditionspers (3,0) Lagledare (8) Kyrkogårdsarb. (37) Säsongspersonal Verkstadsarbetare (3,0) Planerare (2,0) Landskapsingenjör Lagledare (11) Kyrkogårdsarb. (41) Förråd och transport (2,0) Säsongspersonal Verkstadsarbetare (3,0)

33

34 SIPU i Stockholm : Kursledare Yttre fastighetsskötsel på entreprenad, stadsrenhållning och vinterväghållning, kalkylering och prissättning samt Arbetsmiljö i tekniska förvaltningar Sveriges Kyrkogårds o krematorieförbund: Kyrkogårdens maskiner och fordon, säkert handhavande vid gravvårdsarbeten och Arbetsmiljöansvar m.m Andra kursarrangörer: Konkurrenskraft i egen regi, lagbasutbildning, säkert handhavande och vardagsunderhåll av maskiner och fordon

35 BITRÄDE I UPPHANDLINGAR pågående uppdrag Halmstad Fastighets AB, YFS ca 2 mkr/år Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB, YFS ca 8 mkr/år Lunds kommun, parkskötsel ca 7 mkr/år Herrljunga kommun, park o vinter ca 3 mkr/år Lidingö stad, vinter ca 20 mkr/år gaturenh/park ca 11 mkr/ år Vallentuna kommun, kommunfast o park, ca 8 mkr/år Danderyds kommun, park o kommunfast YFS ca 10 mkr/år Enköpings hyresbostäder, YFS, Städ, Inre FS och Teknik.

36 Kalkylerings- och utredningsuppdrag Arbetsvolymsmätning och driftskostnadsberäkning för Uppsala Linnéanska Trädgårdar 2011 och DBWs trädgård, Visby, 2013 Organisationsöversyn av trädgårdskontorets arbete, Uppsala Linnéanska Trädgårdar Intraprenadkalkylering av tomtmarksskötsel för 54 skolor och daghem åt Gata/Park, Örebro kommun Anbudskalkylering och rådgivning åt Idrott och service hos Linköpings kommun vid läggande av anbud på skötseln av fotbollsplaner, idrottshallar och Cloetta Center, Projektansvarig konsult för Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunal vinterväghållning innehållande produktion av handbok i vinterväghållning, litteraturstudier och tematiska faktaartiklar för publicering, SKKF - kvalitet, arbetsmiljö och brandskydd i krematorieverksamhet, 2013 sommaren och hösten.

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND INNEHÅLL ADMINISTRATION Begravningsadministration...4 Begravningslagstiftningen...5 Kundservice...6 Medling...7 FASTIGHETER Kyrkogårdens byggnader...8

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag Revisionsrapport Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag Erik Palmgren, revisionskonsult Gällivare kommun Lekmannarevision Innehållsförteckning 1 Sammantfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3 Projektrapport Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund ett

Läs mer