Välkomna till Kendoförbundets Årsmöte Fullmaktsgranskning Mötet börjar kl 10.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till Kendoförbundets Årsmöte 2014-03-22. Fullmaktsgranskning 9.30-10 Mötet börjar kl 10."

Transkript

1 Välkomna till Kendoförbundets Årsmöte Fullmaktsgranskning Mötet börjar kl 10. 1

2 1-7 Mötesformalia DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 4. Val av ordförande vid mötet 5. Val av sekreterare vid mötet 6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare 7. Godkännande av dagordningen 2

3 8 Verksamhetsberättelse Föredragande av verksamhetsberättelse 3

4 Två nya klubbar har tillkommit under året: Älmhults Kendoförening och Visby Kendoklubb. Vi har ett inrapporterat medlemsantal per via klubbarna på 886 personer. Under 2013 var 23 % av medlemmarna kvinnor och 28 % var under 20 år gamla. Forts 8 8. Forts Verksamhetsberättelse - kommentar om medlemsantalet Statistiken för medlemsantal för ett år (2013) beräknas på det antal som betalt medlemsavgifterna per sista december året före ( ). De medlemmar som tillkommit under 2013 syns först i statistiken som presenteras Medlemsavgifter som utgör vår intäkt för 2014 är baserat på det antal medlemsavgifter som betalats in per Antal medlemmar Art snitt Iaido Jodo Kendo Kyudo Naginata Totalt

5 8 - VB 2013 Iaido Artansvarig Peter Höglund berättar Kendoförbundet har under Förbundet skulle genomförde aktiviteter för att stärka banden mellan Sveriges iaidoklubbar men det genomfördes inte. Vi fick glädjen att utse ny ledning för vår landslagstrupp som består av: Caroline Ovrén Manager - Matti Pajajuis Coach,, Martin Lindgren - Kapten Tävlingsverksamhet SM 2013 som genomfördes i Umeå med följande resultat. (Sida 10 ) EM 2013 som genomfördes i Frankrike med följande resultat. (Sida 11) Gradering I anslutning till SM genomförde förbundet dangraderingar. (Sida 8) Under West Sweden Summer Seminar genomfördes det också dangraderingar (Sida 8) KFUM Uppsala Iaidoklubb har genomfört dan graderingar. (Sida 9) Breddverksamhet Inget Domarverksamhet Genomfördes under SM i Umeå Övrigt Inget 5

6 8 - VB 2013 Jodo Artansvarig Sida Yin berättar 6

7 8 - VB 2013 Kendo Artansvarig Christian Strandberg berättar 7

8 8 VB 2013 Kyudo Artansvarig Knut Högberg berättar 8

9 8 VB 2013 Naginata Artansvarig Kirsi Höglund berättar 9

10 9 Ekonomi Föredragande av förvaltningsberättelse Resultaträkning 2013 Utfall åren (2011, 2012, 2013) och mot budget Per enhet så som budget är uppställd. 10

11 10 o 11 Revisorerna 10. Revisionernas berättelse 11.Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen (I det fall sittande ordförande även är mötesordförande lämnar hen över klubban till ickestyrelsemedlem och av stämman godkänd tillfällig mötesordförande för denna punkt.) 11

12 12 Propositioner 12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner) En proposition har ställts 12

13 13 Motioner 13.Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen En motion har inkommit 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman 7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att lämna motion har förening i Förbundet. 13

14 14 Verksamhet 2014 Presentation av förslag till verksamhetsplan följt av beslut 14

15 14 Verksamhet 2014 Centralt Verksamhetsplan -Centralt Ordinarie verksamhet för styrelsen Representation vid våra moderförbunds årsstämmor, både de europeiska och de internationella Tillse att Dangraderingar genomförs för de av våra idrotter som har fått rätt att genomföra sådana i Sverige: Kendo, Iaido och Jodo samt utbilda förbundsrepresentanter som ska agera som en garant i för den kvalitet vi vill fortsatt erbjuda för dylika arrangemang. Tillse att Kyugraderingar genomförs för de av våra idrotter som ännu inte för moderförbunden får genomföra dangraderingar i Sverige Tillse att information når medlemmarna genom att regelbundet anslå protokoll och annan relevant information på hemsidan Fortsatt vara del av det internationella Anti-Dopingarbetet, bl genom en utsedd adjungerad kontaktperson till IKF Arbeta för och stötta representation av svenska domare vid EM och VM Utökad verksamhet för styrelsen Kendo 50 år 2014 Förbereda Jodo EM

16 Forts 14 Verksamhet 2014 Idrottspecifikt Verksamhetsplan - Översikt Idrotterna Ordinarie verksamhet för idrotterna/artansvariga. Alla idrotter ska: Genomföra SM innevarande år samt verka för ett SM nästa år Stötta klubbarna avs teknisk information och läger, tävlingar Stöda utbildningar av domare Stöda arrangerandet av Dangraderingar Verka för att hålla uppvisningar vid lämpliga tillfällen Stötta landslagens verksamhet Artansvariga berättar om detaljerna i sina verksamhetsplaner: Allmänt Tävlingsverksamhet Graderingar Breddverksamhet Domarverksamhet Övrigt 14.Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 16

17 14 Verksamhetsplan 2014 Iaido Ordinarie verksamhet Tävlingsverksamhet Genomföra SM 2014 i Linköping samt verka för SM 2015 Stöda landslagets verksamhet inför EM Utveckla elitplanerna Stödja Nordic iaido open NIO 2015 som genomförs i Sverige, plats Halmstad( 5 året) Utökad verksamhet Breddverksamhet Riksläger i nov prel i Halmstad Instruktörsläger i nov prel i Halmstad Domarverksamhet Domarkurs i nov prel i Halmstad 17

18 14 Verksamhetsplan 2014 Jodo Ordinarie verksamhet Planera inför SM 2015 EM i Turin, Italien Landslagsutveckling och fortsatt elitsatsning - tillökning bland aspiranter i mudan, samt ökad elitmedel tack vare bra resultat 2012 och 2013 Utökad verksamhet - Dangraderingar upp till 1 dan i samband med SM Jodo EM fortsätta planeringsarbetet i arbetsgruppen 18

19 14 Verksamhetsplan 2014 Kendo Ordinarie verksamhet - EM -Domarutbildning -SM Utökad verksamhet - Val av Landslagsledning - Kendo 50 år i Sverige 19

20 14 Verksamhetsplan 2014 Kyudo - Breddverksamhet/gemenskap - Nya klubbar - Nationella seminarier/kyugraderingar - Skandinaviska seminarier - Internationella seminarier - Svenska Cupen - SM VM i Paris 20

21 14 Verksamhetsplan 2014 Naginata Kyugradering I samband med SM i Uppsala i maj Representation ENF GA i Kharkiv (Ukraina) i november Utveckling/ Marknadsföring: Stöd till klubbar för rekryteringsprojekt Seminarier: NL Spring Seminar i Nederländerna i april INF-seminarium i Nederländerna i augusti ENF-seminarium i Kharkiv (Ukraina) i november Tävlingar: SM i Uppsala Finnish Open i Helsingfors i september EM i Kharkiv (Ukraina) i november 21

22 Forts 14 Verksamhet Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 22

23 15 17 Avgifter 15.Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar Styrelsen föreslår oförändrad avgift 16.Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår Inga extra avgifter föreslås av styrelsen 17.Fastställande av eventuella styrelsearvoden Styrelsen förslår inga styrelsearvoden 23

24 18 Ekonomi INTÄKTER Förbundets intäkter består i dagsläget av 1. Medlemsavgifter (100 kr per redovisad medlem minus 21 kr för försäkring ) Art Medlemmar 2013 ökn/mins Skattat antal medlemmar Iaido 221 4% 230 Jodo 55 4% 57 Kendo 482 4% 501 Kyudo 107 5% 112 Naginata 13 92% 25 Totalt 878 5% Graderingsavgifter (snitt på 5 år samt planerat antal tillfällen) Totalt beräknade graderingsavgifter: kr (inget West Sweden Iaido/Jodo Open 2014) Totalt beräknat medlemsavgifter: 925*79 = kr Art Inkomst Gradering Snittvärden Iaido kr kr Jodo kr kr Kendo kr kr Kyudo kr kr Naginata kr kr Totalt kr kr 24

25 18 Budget 2014 Centralt 2014 Budget SvK Anslag fr Inkomst SBoK Gradering Kostnader Centralt kr kr kr Iaido kr kr kr Jodo kr 850 kr kr Kendo kr kr kr Kyudo kr kr kr Naginata kr kr kr kr kr kr kr Ren administration = 9% Andel av total budget som ej är vidareförmedling = 44% kr Vidareförmedlingsdelen av budget: Inkomst Kostnader förmedling av avgifter kr kr förmedl av elitstöd individuelt 0 kr 0 kr elit Iaido kr kr elit jodo kr kr 354- elit Naginata kr kr 357- special nagainata kr kr elit kyudo kr kr elit kendo kr kr Total budget kr kr Inkomst Underskott i budget består främst av: Medlemsavgifter till moderförbund Hemsidan AntiDoping 500 Kendojubileet JodoEM Kostnader kr kr kr 25

26 Forts 18 Budget vs VP Centralt 3 Kendo Intäkter Kostnader Kommentar CENTRALT 30 Gemensamma 300 Administration Porto mm kendoförbundet 301 Styrelsen kendoförbundet ca 7*500 rum, 7*10*80 lunch, fika, resor Årsmöte Trycksak, godis 303 Utbildning kendoförbundet Marknadsföring Genomfart, dangraderingar mm Utlandsbetalningar 305 Gradering kendoförbundet %av KIJ, 10% Ky,N not som - på arten 306 Material inköp Diplompapper, kuvert kendoförbundet 307 Hemsida Privatpaket 825 kr/år+domäner 495 kr/år 308 Försäljning kendoförbundet 309 Centrala anslag Andel av medlemsintäkterna som fördelas till centrala kostnader och förbundsavgifter. Anslaget delas på 309 och 310. Summ Gemensamma a Enligt VP: Tillse att Dangraderingar genomförs för de av våra idrotter som har fått rätt att genomföra sådana i Sverige: Kendo, Iaido och Jodo samt utbilda förbundsrepresentanter Tillse att Kyugraderingar genomförs för de av våra idrotter som ännu inte för moderförbunden får genomföra dangraderingar i Sverige Tillse att information når medlemmarna genom att regelbundet anslå protokoll och annan relevant information på hemsidan 26

27 Forts 18 Budget vs VP Internationellt 31 Internationell verksamhet 310 IV Centralt EKF GA France 311 IV - Iaido EIC 2 domare 312 IV - Jodo EJC 1 domare 313 IV - Naginata 314 IV - Kyudo 315 IV - Kendo EKC, se Medlemsavgifter Internationellt Summa Internationell verksamhet Representation vid våra moderförbunds årsstämmor, både de europeiska och de internationella Representation av svenska domare vid EM och VM 27

28 Forts 18 Budget vs VP Riktat, Projekt 32 Riktad verksamhet 320 Damverksamhet Barn/Ungdomsverkamhet Handikappverksamhet Antidopingverksamhet Jämställdhetsverksamhet RF Elitstöd individuell Instruktörsutbildingar Övrig riktad verksamhet 0 Summa Riktad verksamhet Enligt VP: Fortsatt vara del av det internationella Anti- Dopingarbetet, bl genom en utsedd adjungerad kontaktperson till IKF 39 Projekt 391 Förbundshemsidan Kunskapslyftet Landslagsdräkter Kendo 50 år Budo-SM Jodo EM Summa Projekt Fira att Kendo funnits i Sverige i 50 år Sverige har sökt att arrangera Jodo EM

29 Forts 18 Budget Iaido 33 Iaido 330 Iaido Riktad verksamhet Iaido 333 Landslag Iaido Elitstöd Iaido Gradering Iaido Försäljning Iaido Summa Iaido Genomföra SM 2014 samt verka för ett SM 2015 Stöda landslagets verksamhet inför EM/VM Utveckla elitplanerna Riksläger Instruktörsläger Verka för domarutveckling 29

30 Forts 18 Budget Jodo 34 Jodo 340 Jodo Riktad verksamhet Jodo 343 Landslag Jodo Elitstöd Jodo Gradering Jodo Försäljning Jodo Summa Jodo Få ut teknisk information till klubbar Förse klubbar med lämplig hjälpmedel Uppvisningar Hallkostnad SM Fortsätta arbetet med elitsatsningen Öka antalet landslagsmedlemmar Skicka landslagstrupp till EM 30

31 Forts 18 Budget Kendo 37 Kendo 370 Kendo Riktad verksamhet Kendo 373 Landslag Kendo Elitstöd Kendo Gradering Kendo Försäljning Kendo Summa Kendo Genomföra SM 2014 samt verka för ett SM 2015 Stöda landslagets verksamhet inför EM/VM Deltagande i Six Nations Utveckla elitplanerna Fortsatt bidrag till Domarläger i Bryssel. Riksläger 1 läger för Juniorer genomförs under året Deltagande i Kitamoto 31

32 Forts 18 Budget Kyudo 36 Kyudo 360 Kyudo Riktad verksamhet Kyudo 363 Landslag Kyudo Elitstöd Kyudo Gradering Kyudo Försäljning Kyudo Summa Kyudo Nationella seminarier med sensei Deltaga i EKF/IKYF seminarier och gradering i Paris Ha seminarieutbyte med de Nordiska länderna Landslag Utveckla elitplanen Skapa regelverk för deltagande i landslaget Genomföra träningsläger med uttagning av landslag Delta vid EKF/IKYF Taikai i Paris SM Domarutbildning Marknadsföring Etablera kyudo utanför Stockholm 32

33 18 Budget Naginata 35 Naginata 350 Naginata Riktad verksamhet Naginata Landslag Naginata Elitstöd Naginata Gradering Naginata Försäljning Naginata 357 Int utv arb (Jacob Ryng) Summa Naginata Öka antalet utövare Marknadsföra arten genom uppvisningar SM Landslag Delta i VM i Tjeckien Utbildning Arrangera minst ett nationellt seminarium Delta i minst ett internationellt seminarium Arrangera ett internationellt seminarium 33

34 Forts 18 - Ekonomi 2014 DAGORDNING forts 18.Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 34

35 Dagordning Val ledamöter Val av ordförande i Förbundet 20. Val av kassör i Förbundet 21. Val av sekreterare i Förbundet 22. Val av sju övriga ledamöter i förbundsstyrelsen a. ledamot iaidoansvarig b. ledamot jodoansvarig c. ledamot kendoansvarig d. ledamot naginataansvarig e. ledamot kyudoansvarig f. ledamot 1 g. ledamot 2 23.Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter 23.Val av två revisorer. Valberedningens förslag: Ordförande: Anette Persson Sunje (Honto iaidoklubb) Kassör: Jimmy Thorsell (Umekawa Budokai) Sekreterare: Robert Staflin Valberedningens förslag ledamöter: Iaidoansvarig: Peter Höglund (Shogun Jujutsu Halmstad Iaido Sektion) Jodoansvarig: Sida Yin (FSKA) Kendoansvarig: Christian Strandberg (FSKA) Naginataansvarig: Kirsi Höglund (KFUK-KFUM Uppsala Naginataklubb) Kyudoansvarig: Knut Högvall (Issha Kyudo Kai) Ledamot 1: Caiza Almén Wranning (Falkenberg) Ledamot 2: Maria Engqvist (FSKA) Valberedningens förslag: Valberedning: Monica Lundström (Issha Kyudo Kai) - sammankallande X X.(De övriga ledamöterna ska vara lika fördelade mellan könen ) Revisorer: X X 35

36 25 Mötets avslutande 24.Förbundsstämmans avslutande Kort paus för den nyvalda styrelsen Därefter överlämningar Den nyvalda styrelsen konstituerar sig 36

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND Årsmöte 23 nov 2009 Välkomna! Program 18.00 18.15 18.15 18.45 18.45 19.00 18.45-19.30 19.30 - Presentation av VBK Magnus "Mange" Olsson Prisutdelningar Fullmaktsinlämning, förfriskning,

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer 2.1. Val av mötesordförande 2.2. Val av mötessekreterare 2.3. Val av justerare tillika rösträknare 3.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer