RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012

2 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag sid 10 Driftbidrag till samlingslokaler sid 11 Särskilt extra driftbidrag till samlingslokaler sid 11 Skötsel- och anläggningsbidrag sid Stipendier sid 14 Servicedepå sid 14 Rådgivning sid 14 Nytt sätt att söka föreningsbidrag sid 15

3 3(15) Riktlinjer för Servicenämndens föreningsbidrag MÅLSÄTTNING Servicenämnden vill genom föreningsbidraget stimulera och stödja föreningslivet i Lycksele kommun och därmed: bidra till att Lyckseles invånare och besökare får tillgång till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter och en mångfald av arrangemang stödja föreningslivets aktiviteter, arrangemang och utåtriktad verksamhet. stödja insatser för ökad jämställdhet, mångfald och integration inom föreningslivet stödja insatser för meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning stödja föreningslivets insatser för folkhälsa och det drogförebyggande arbetet Föreningsbidragen är i första hand avsedda att stödja föreningslivets verksamheter för barn- och ungdomar, för personer med funktionsnedsättning och pensionärer. Föreningsbidragen skall vara enkla att söka. Handläggningen och beslutsprocessen skall vara effektiv och snabb.

4 4(15) ALLMÄNNA VILLKOR Det kommunala bidraget ska ses som en hjälp till självhjälp för föreningens ekonomi. Servicenämnden förutsätter att medlemmarna själva bidrar genom medlemsavgift samt andra sätt att stödja föreningen. Bidrag kan utgå till ideell förening som; på demokratisk grund bedriver fritidsaktiviteter i Lycksele kommun har fungerade styrelse, stadgar och bedriver varaktig verksamhet har minst 10 bidragsberättigade medlemmar. bidragsberättigad medlem är barn- och ungdomar i åldern 5 25 år samt personer med funktionsnedsättning eller pensionärer. (Åldern räknas per kalenderår fr o m det år deltagaren fyller 5 år t o m det år deltagaren fyller 25 år), bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 5 25 år bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller pensionärer. redovisar minst 10 ledarledda sammankomster per år verksamheten ska vara tillgänglig för alla och bedrivas i en drogfri och ickediskriminerade miljö varje förening med barn- o ungdomsverksamhet bör i sin verksamhetsplan ha inarbetat en handlingsplan för det förebyggande arbetet mot alkohol, droger och doping. Bidrag utgår inte till riks- eller distriktsorganisation. Efter särskild prövning kan bidrag utgå till föreningar som har sitt säte i annan kommun men bedriver merparten av sin verksamhet i Lycksele kommun. Kulturföreningar och studieförbund omfattas inte av Servicenämndens bidragsriktlinjer utan söker bidrag hos Kultur- och utbildningsnämnden. Förening som lämnar oriktiga uppgifter för att få ut bidrag kan efter beslut i Servicenämnden avstängas från möjlighet att erhålla kommunalt bidrag för sin verksamhet. Föreningsbidragen skall sökas via Internet. Lycksele kommuns hemsida: Registrering av förening För att kunna få kommunalt bidrag till föreningsverksamhet eller för att få nyttja kommunens lokaler, anläggningar och föreningsservice krävs att föreningen är registrerad i Lycksele kommuns föreningsregister. Fritidsenheten strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Lycksele både till andra förvaltningar och allmänhet. Vi ser därför gärna att så många föreningar som möjligt registrerar sig. Även de som inte är bidragsberättigade.

5 5(15) Registrering av ny förening i Lycksele kommuns föreningsregister kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. Registrering är ett villkor för att bl a: kunna erhålla föreningsbidrag. Registrering sker via Lycksele kommuns hemsida: klicka på Föreningsregistret Omregistrering Efter årsmöte ska alla föreningar uppdatera uppgifterna om föreningen i föreningsregistret, så att fritidsenheten har korrekta kontaktuppgifter till föreningens styrelse. Det är viktigt för att föreningen inte ska missa viktig information om bidrag, utbildningar, m m. Dessutom blir föreningen synlig för allmänheten på vår hemsida. Omregistreringen görs av föreningen själv i föreningsregistret via Lycksele kommuns hemsida: klicka på Föreningsregistret Lösenord till föreningsregistret lämnas ut av fritidsenheten, e-post: Verksamhetsberättelse skall årligen skickas till Lycksele kommun, Fritidsenheten, via e-post: omgående efter genomfört årsmöte.

6 6(15) Följande bidrag kan sökas: Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd Villkor: Bidrag utgår per bidragsberättigad sammankomst. För att erhålla sammankomstbidrag skall föreningen redovisa minst 5 sammankomster per redovisningsperiod (halvår). Med bidragsberättigad sammankomst menas: En ledarledd gruppaktivitet som genomförs i föreningens regi. Sammankomsten ska vara beslutat och planerad av föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. Bidragsberättigad deltagare; - barn och ungdomar 5-25 år - personer med funktionsnedsättning och pensionärer Sammankomsten ska ha minst 5 bidragsberättigade deltagare och pågå minimum 60 minuter, och omfatta en gemensam samling och avslutning. En grupp får inte - ur redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för att erhålla fler sammankomstbidrag. En deltagare får räknas 1 gång per dag och verksamhet i samma förening. Till exempel kan en deltagare spela fotboll och sedan dansa i samma förening och föreningen får då aktivitetsstöd för båda aktiviteterna. Gruppledaren skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år. Redovisning av närvaro vid varje sammankomst ska ske via Aktivitetskort på nätet. Lycksele kommuns hemsida: klicka på Aktivitetskort på nätet (kontakta din föreningsadministratör för att erhålla inloggningsuppgifter) Ledaren skall intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga, görs via internet. Den av föreningen utsedda föreningsadministratören ska godkänna föreningens samtliga närvarokort innan ansökningstiden gått ut. Lösenord till föreningsadministratören för aktivitetskort på nätet lämnas ut av fritidsenheten, e-post:

7 7(15) Bidrag utgår inte till: - aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan - entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som t ex danser, bingo och basarer - studiecirkelsammankomster. - s k drop in verksamhet. Året är indelat i två redovisningsperioder: - Vårperioden 1/1-30/6 - Höstperioden 1/7-31/12 Föreningsadministratören redovisar föreningens totala antal genomförda sammankomster, godkänner och skickar in ansökan via internet så fort redovisningsperioden är slut, dock senast: 15 augusti för vårens period och 15 februari för höstens period. Efter redovisningsperiodens slutdatum går det inte att göra ansökan. Servicenämnden äger rätt att efter varje redovisningsperiod kontrollera lämnade uppgifter hos en eller flera föreningar. Felaktig redovisning av sammankomstbidraget kommer att resultera i reducering av hela eller delar av periodens redovisade sammankomster. Bidrag per sammankomst: 75 kronor. Bidrag per deltagare: 2 kronor (max 30 st per sammankomst) Aktivitetskort på nätet

8 8(15) Stimulansbidrag Syftar till att stimulera och främja föreningslivets utveckling och insatser inom av Servicenämnden prioriterade områden: ledarutbildning och ledarrekrytering utveckling av nya och befintliga arrangemang drogförebyggande insatser insatser som främjar folkhälsan insatser som syftar till ökad jämställdhet inom föreningslivet insatser som motverkar diskriminering och ökar integration insatser för att utveckla fritiden för personer med funktionsnedsättning övriga insatser som nämnden finner angelägna att ge stöd Bidraget beviljas normalt sett inte för mer än 30 % av godkända kostnader och maximalt :- kronor per år och förening Godkända kostnader är exempelvis deltagaravgifter, resor, logi, lokalkostnader, information- och marknadsföring, material, arvode/gage samt andra nödvändiga kostnader för insatsen/arrangemangets genomförande Ansökan skall göras senast 2 månader innan insatsen påbörjas. Ansökningarna prövas från fall till fall och är beroende av det anslag som servicenämnden ställer till förfogande. Föreningsbidrag på nätet Bidrag till anställda Föreningar med anställda som bedriver verksamhet för: barn- och ungdomar 5 25 år, personer med funktionsnedsättning eller för pensionärer kan efter ansökan beviljas bidrag enligt följande; Föreningar med anställda där föreningen inte erhåller någon annan form av anställningsstöd: Bidrag utgår med max kr per år och heltidsanställning. Maximalt utges bidrag för 1 heltidsanställd per förening. Beslut om bidrag gäller enbart för ett kalenderår i taget. I samband med ansökan intygar föreningen att man inte erhåller annan form av anställningsstöd för den anställde.

9 9(15) Ansökan om bidrag söks via Lycksele kommuns hemsida: klicka på Föreningsbidrag på nätet Ansökan för 2012 skall göras senast 15 februari, Beslut meddelas senast 1 mars, Ansökan skall därefter göras årligen senast 15 september året innan ansökan avser. Beslut meddelas senast 3 månader innan årsskiftet. För sent inkommen ansökan behandlas ej. Utbetalning av bidraget görs kvartalsvis efter rekvisition från föreningen. Med rekvisitionen skall bifogas kopia på löneutbetalning för perioden. Vid första rekvisitionstillfället skall kopia på anställningsbevis också skicka med. OBS! Bidragets storlek kan komma att ändras beroende på vilka medel som Servicenämnden ställer till förfogande. Föreningar med anställda där föreningen erhåller statligt lönebidrag Bidrag utges med max kr per år och heltidsanställd. Bidrag kan utgå till flera lönebidragsanställda per förening. Beslut om bidrag gäller enbart för ett kalenderår i taget. Ansökan om bidrag söks via Lycksele kommuns hemsida: klicka på Föreningsbidrag på nätet Ansökan för 2012 skall göras senast 15 februari, Beslut meddelas senast 1 mars, Ansökan skall därefter göras årligen senast 15 september året innan ansökan avser. Beslut meddelas senast 3 månader innan årsskiftet. Utbetalning av bidraget görs efter rekvisition från föreningen max 2 ggr/år, dock senast 15 november. Med rekvisitionen skall bifogas kopia på löneutbetalning för perioden. Vid första rekvisitionstillfället skall kopia på Beslutsunderlag/Överenskommelse, och Beslut om lönebidrag från Arbetsförmedlingen också skicka med.

10 10(15) Lokalbidrag Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Godkänd kostnad är marknadsmässig hyra för lokal eller anläggning (där föreningen bedriver verksamhet för barn- och ungdomar 5 25 år eller för personer med funktionsnedsättning och för pensionärsföreningar), eller lokalhyra för föreningens kansli/administration. För egen lokal beräknas bidraget på lokalens driftkostnad (el, sop- vattenavloppsavgifter, försäkring). Bidraget utgår med max 50 % av godkända hyres-/driftskostnader, dock högst kr per år och förening. Lokalbidrag utgår inte för: - förhyrda lokaler/anläggningar som ingår bland fritidsenhetens lokal- och anläggningsobjekt - hyreslokaler eller anläggningar där förening genom överenskommelse med kommunen har en reducerad hyra - lokaler som hyrs för arrangemang med entréavgift eller kommersiell verksamhet. - egna anläggningar som får kommunalt skötsel- och anläggningsbidrag Ansökan görs max 2 ggr per år, dock senast 15 november innevarande år. Föreningsbidrag på nätet.

11 11(15) Driftbidrag till samlingslokaler Kommunalt driftbidrag utgår till förening, församling eller liknande organisation som inom kommunens landsbygdsområden, tillhandahåller lokal för offentlighet, kulturell verksamhet, sammankomster, studieverksamhet, förströelse etc. Bidrag utgår endast till en samlingslokal per by. Bidrag utgår med 60 kr/m2, max 300 m2 yta Föreningsbidrag på nätet - sista ansökningsdag 15 november innevarande år Särskilt extra driftbidrag till samlingslokaler Tillfälligt bidrag för särskilda insatser enligt villkor som fastställs av Servicenämnden. Söks 1 gång per år och förening. (Kan ex ges till medfinansiering vid investeringsansökan, tillfällig underskottstäckning, kallställning/avveckling) Föreningsbidrag på nätet - sista ansökningsdag 15 november innevarande år OBS! Bidragets storlek kan komma att ändras beroende på vilka medel som Servicenämnden ställer till förfogande.

12 12(15) Skötsel- och anläggningsbidrag Vinteranläggningar Perioden: oktober april Bidrag Isbanor minst 900 m2 spolad och plogad yta kr/år Skidspår - Elljusspår, minst 2 km kr/år - Dagljusspår, minst 2 km kr/år - Bockslidenanläggningens skidspår kr/år Slalomanläggningar - Viterliden kr/år - Kåtaberget kr/år Föreningen ska lämna redovisning om periodens verksamhet vid anläggningen. Ansökan görs efter att verksamheten har avslutats vid anläggningen, dock senast 31 maj. Föreningsbidrag på nätet. Sommaranläggningar Perioden: april - oktober Bidrag Gräsfotbollsplan Villkor: 11-manna plan. Seriespel eller kontinuerlig verksamhet för barn och ungdomar kr/år Golfanläggningen kr/år Föreningen ska lämna redovisning om periodens verksamhet vid anläggningen. Ansökan görs efter att verksamheten har avslutats vid anläggningen, dock senast 15 november Föreningsbidrag på nätet.

13 13(15) Skötsel- och anläggningsbidrag Motoranläggningar Perioden: kalenderår Bidrag Motorstadion, Trollringen, Algotstorp kr/år Föreningen ska lämna redovisning om periodens verksamhet vid anläggningarna. Ansökan görs efter att verksamheten har avslutats vid anläggningarna, dock senast 15 november. Föreningsbidrag på nätet. Skoterleder Bidrag utgår till föreningen Snowled Bidrag kr/år Bidraget utbetalas efter att föreningen lämnat verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till Fritidsenheten. Föreningsbidrag på nätet.

14 14(15) Stipendier Syftar till att stimulera och uppmuntra ideella ledare och aktiva inom föreningslivet. Idrottsstipendier Servicenämndens idrottsstipendier integreras med de åtta utmärkelser som delas ut vid den årliga idrottsgalan i Lycksele. Servicenämnden bidrar med kr vardera till idrottsgalans utmärkelser (gäller för 8 kategorier - ej kategorin tidningarnas pris ). Servicenämndens ordförande (eller annan representant som nämnden utser) deltar i idrottsgalans jury. Föreningar, organisationer och privatpersoner kan nominera sina kandidater till idrottsgalans utmärkelser via hemsida Övriga stipendier (ej till verksamma inom idrottsrörelsen). Ledarstipendium kr i stipendium till en ledare som gjort enastående insatser för barn- och ungdomar, för personer med funktionsnedsättning eller inom pensionärsverksamheten inom föreningslivet i Lycksele kommun. Föreningar, organisationer och privatpersoner kan årligen lämna förslag till Servicenämnden på stipendiater. Servicedepå Utrustning för arrangemang och tävlingar finns att hyra till subventionerat pris. Information och bokning tele: Jenny Lindgren, Fritidsenheten. Rådgivning Om Du har frågor om föreningsbidragen, vill få mera information ta kontakt med Bibbi Jonsson Kärrman på Fritidsenheten eller gå in på Lycksele kommuns hemsida Du kan också skicka e-post adress: eller ringa Vill Du besöka Fritidsenheten är adressen: Storgatan 22 Lycksele. (Stadshuset).

15 15(15) Från och med 1 januari 2012 söks följande föreningsbidrag endast via Lycksele kommuns hemsida: klicka på Föreningsbidrag på nätet. * Bidrag till anställda * Driftbidrag till samlingslokaler * Lokalbidrag för hyrd eller för egen lokal * Skötsel- och anläggningsbidrag * Stimulansbidrag * Särskilt extra driftbidrag till samlingslokaler * Aktivitetsstöd (sammankomstbidrag) klicka på Aktivitetskort på nätet Inga pappersansökningar kommer att accepteras. Innan ni kan söka föreningsbidrag via internet tar föreningsadministratören kontakt med Bibbi Jonsson Kärrman på Fritidsenheten, för att få användarnamn och lösenord för att kunna logga in i bidragssystemet och föreningsregistret. Mailadress: eller telefon OBS! Föreningen måste via Lycksele kommuns hemsida: klicka på Föreningsregistret välja sin förening och godkänna sina uppgifter i föreningsregistret, för att kunna söka föreningsbidragen.

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 Nacka kommun Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 1. Inledning 1.1. Bakgrund Nacka kommun utbetalar årligen föreningsbidrag, bl a i form av administrativa bidrag

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun April 2014 Allmänna synpunkter på föreningsstöd Föreningslivet är en grundsten i det svenska samhället. Vårt demokratiska system växte fram ur brett förankrade,

Läs mer