ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR"

Transkript

1 ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella ideella föreningslivet skolas människor i en demokratisk tradition och lär sig ta ansvar. Genom föreningsverksamhet sprids information och kunskap, bevaras viktiga traditioner och kreativitet utvecklas. Genom att medborgarna engageras i ett frivilligt arbete kring gemensamma intressen och mål bidrar föreningars aktiviteter till en positiv utveckling av samhället. Det är i hög grad den enskilde individens ansvarstagande engagemang och beteende som avgör hur väl ett samhälle skall fungera och hur bra dess innevånare mår och utvecklas. Hela samhället tjänar på att ha ett väl fungerande föreningsliv där alla kommunmedborgare känner att de har en plats. Genom föreningsverksamhet får människan fysisk, psykisk och social stimulans vilket skapar förutsättningar för en god folkhälsa. Vision Åtvidaberg - kommun med framåtanda. Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens arbete och därmed medverka till att invånare och i synnerhet barn och ungdomar ska uppleva ett intressant och bra vardagsliv. I Åtvidaberg ska alla barn och ungdomar mellan 5 år och 20 år ges möjlighet och utrymme att aktivt medverka i någon förening. Målsättning Kommunens ekonomiska stöd skall ge hjälp till självhjälp och ge förutsättningar för en stimulerande verksamhet och verka för det ideella engagemanget som ska bidra till goda uppväxtvillkor och goda förutsättningar för en meningsfull fritid och stödjande miljö för alla. Vid fördelningen av ekonomiskt stöd, där barn- och ungdomsverksamhet skall prioriteras, utgår kommunen från följande ståndpunkter: Ekonomiskt stöd ska ges för att tillgängliggöra lokaler och anläggningar som i sin tur möjliggör verksamhet. Detta kan ske genom stöd till hyror för kommunägda lokaler eller anläggningar eller genom direkt stöd till drift och underhåll av föreningsägda anläggningar samt stöd till investeringar.

2 2 Allmänna bestämmelser grundregler För att erhålla kommunalt stöd ska föreningen: Vara ideell. Vara demokratiskt uppbyggd. Ha en av årsmötet utsedd styrelse. Öppen för alla som önskar bli medlem. Arbeta efter stadgar fastställda av årsmötet (vid stadgeändring skall de nya stadgarna bifogas). Årligen lämna in och uppdatera en föreningsrapport till kommunen. Bedriva verksamhet i och vända sig till invånarna i. Ha en policy och en genomtänkt målsättning för sin verksamhet (Varför finns vi och vad vill vi uppnå). Årligen upprätta en verksamhetsplan och en budget. Vara ansluten till riksorganisation. Kommunen kan dock besluta om undantag från detta krav. Föreningen kan uppmanas att ansluta sig till lämplig allians eller krets. Ha eget post- eller bankgironummer. Alternativt ett bankkonto. Erbjuda drogfria barn- och ungdomsaktiviteter och upprätthålla ett strikt förhållningssätt mot droger. Med drogfria aktiviteter avses aktiviteter som är fria från tobak, alkohol, narkotika och doping. Avgränsningar Ekonomiskt stöd utgår inte till företag, föreningar knutna till försvaret, fackliga organisationer, stödföreningar eller ekonomiska föreningar. I stadgarna skall det framgå att syftet med föreningen har ett ideellt ändamål och inte är av karaktären enskild ekonomisk vinning. Kommunens rättigheter och ansvar för handläggning av ansökan Det är den enskilda föreningen som har det ekonomiska ansvaret för sin egen verksamhet. Verksamhetsplan, budget, policy, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret skall årligen bifogas ansökan. Kommunen har rätt att tillsammans med föreningens revisorer granska underlag för föreningens ansökan och vid behov begära in aktuellt medlemsregister. Kommunen kan kräva återbetalning av stöd som utbetalats på felaktiga grunder. Kommunen kan reglera eventuell fordran på föreningen innan beviljat stöd utbetalas. Kommunen kan begränsa stödets storlek eller avslå ansökan om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara om ansökningarna överstiger budgeterade medel eller om föreningen har ett större eget sparkapital som inte är avsett att användas till planerad investering.

3 3 Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamhet Aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet Föreningar som uppfyller s allmänna bestämmelser grundregler kan söka kommunalt stöd för aktiviteter om följande regler är uppfyllda: Berättigade är föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 5-20 år. Stöd utgår för sammankomster som sker i föreningens regi. En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé. En sammankomst ska omfatta minst 3 deltagare i åldern 5-20 år utöver ledare. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter med gemensam samling och avslutning. En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet, ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år. Gruppen får inte, även om det finns flera ledare delas i mindre grupper för att erhålla flera sammankomster. Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst. Redovisningen sammanställs på närvarokort. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare. Avgränsningar Entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang är inte berättigade till stöd. Aktivitetsstöd betalas ut i två nivåer. Förening som uppfyller samtliga kriterier nedan Aktivitetsstöd om 30 kr/sammankomst samt 2 kr/deltagare Förening som uppfyller minst fem av kriterierna nedan Aktivitetsstöd om 15 kr/sammankomst samt 2 kr/deltagare Förening som enligt egen beskrivning och dokumentation: Erbjuder anpassad verksamhet till pojkar och flickor på lika villkor Har en policy med handlingsplaner för mobbing, tobak och alkohol (en handlingsplan beskriver hur föreningen och ledare ska agera om någon använder, tobak, alkohol eller om mobbing förekommer). Rekryterar unga aktiva till ledare, domare eller andra förtroendeuppdrag inom föreningen Har en rutin för kontinuerlig ledarutveckling och anordnar utbildningar för alla aktiva ledare (SISU:s plattformsutbildning eller motsvarande ledarutbildning) Arbetar med fair play och livskunskap i all barn- och ungdomsverksamhet Erbjuder prova på verksamhet för att nå så många barn som möjligt Har en rutin för samverkan med andra föreningar för att bidra till att barn ges rätt att prova på så många aktiviteter som möjligt.

4 4 Ansökan om aktivitetsstöd Ansökan med redovisade deltagartillfällen och antal sammankomster för barn och unga som är 5-20 år senast den 25 februari för redovisningsperioden 1/7-31/12 samt den 25 augusti varje år för redovisningsperioden 1/1-30/6. Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen görs på särskild blankett som erhålles via kommunens hemsida. (Närvarokorten skall inte skickas med vid ansökan men skall sparas av föreningen i 4 år för eventuell revision.) För att vara berättigad till stöd ska föreningen årligen beskriva på vilket sätt ovanstående kriterier är uppfyllda, OBS det görs direkt på ansökningsblanketten eller på en bilaga! Kommunen kan begära in aktuellt medlemsregister för perioden. Ansökningsblanketten skall undertecknas av ordförande eller kassör. För sent inkommen eller utebliven ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd. Aktivitetsstödet utbetalas årligen under april och oktober månad. Ekonomiskt stöd till drift, hyra och investeringar Föreningar som uppfyller s allmänna bestämmelser och som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 5-20 år kan söka stöd tilldrift av egna anläggningar, stöd till hyra och stöd till investeringar. För föreningar som äger egna anläggningar kan stöd till drift sökas. Föreningens verksamhet ska riktas mot målgruppen 5-20 år eller vara av mer allmänt slag där merparten av medlemmarna är under 20 år. Stöd till hyra för barn- och ungdomsverksamhet utgår med 50 % av skäliga hyreskostnader dock högst 30 kr/medlem och år för målgruppen 5-20 år. Stöd till egen ägd lokal för barn- och ungdomsverksamhet utgår med max 75 % av kostnaden eller max 6000 kr/år till lokal som nyttjas regelbundet av målgruppen 5-20 år. Stöd utgår inte för lokal som används för inkomstbringande evenemang, ex bingo- och danstillställningar eller tillställningar med inträdesavgift. Stöd till investeringar är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningars barnoch ungdomsverksamhet. Ekonomiskt stöd kan sökas för inköp av maskiner, redskap och fasta inventarier som krävs för en anläggnings skötsel, drift och/eller funktion. Ekonomiskt stöd till investering kan erhållas efter särskild prövning av kultur och samhällsbyggnadsutskottet. Statliga bidragsmöjligheter ska utnyttjas. Ansökan ska innehålla redogörelse för projektets kostnader, finansiering och drift. OBS! Ekonomiskt stöd kan inte erhållas för påbörjade arbeten eller gjorda inköp såvida inte kultur och samhällsbyggnadsutskottet särskilt medgivit detta. Stödet får inte användas för annat ändamål utan skall vara en hjälp för att bibehålla eller öka standarden på lokalen/anläggningen i fråga eller medföra att ökad tillgänglighet.

5 5 Prioriteringsordning Om beloppet i ansökningarna överstiger avsatta medel bestäms den faktiska summan med utgångspunkt från: Hänsyn tas till om föreningen fått ekonomiskt stöd tidigare Verksamhetens samhällsnytta Antalet barn och ungdomar i åldrarna 5 20 år som under större delen av året nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i verksamhet Antalet personer som totalt nyttjar anläggningen/lokalen eller deltar i verksamhet Lokalens standard Drift- och underhållskostnader Föreningens möjligheter att skaffa andra intäkter än kommunalt stöd Ansökan om stöd till drift, hyra och investeringar Ansökan om ekonomiskt stöd till egna anläggningar, hyra och investeringar ska lämnas in senast 25 februari, som underlag för ansökan är föregående års medlemsantal. Ansökan görs på särskilt ansökningsformulär som erhålles via kommunens hemsida. Kommunen kan begära in aktuellt medlemsregister för perioden. Ansökningsblanketten skall undertecknas av ordförande eller kassör. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till Ekonomiskt stöd. Stöd till drift, hyra och investeringar betalas årligen ut under april månad. För föreningar där huvudparten av medlemmarna är över 20 år finns följande ekonomiska stöd: Pensionärsföreningar och handikapporganisationer kan få 15kr/medlem och år i ekonomiskt stöd som kan användas som stöd till hyra eller aktiviteter. Ekonomiskt stöd beviljas centralt i korporationsidrottsförbund med 0,5 kr per start i av förbundet arrangerade aktiviteter. Ansökan om ekonomiskt stöd då merparten av medlemmarna över 20 år Ansökan görs på särskilda ansökningsformulär som erhålles via kommunens hemsida. Ansökan sker årligen den 25 februari i efterskott för föregående år. Kommunen kan begära in aktuellt medlemsregister för perioden. Ansökningsblanketten skall undertecknas av ordförande eller kassör. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd till handikapporganisationer, pensionärsföreningar och korporationsidrottsförbund betalas årligen ut under april månad.

6 6 Ekonomiskt stöd till kultur- och ungdomsevenemang Stöd till kulturevenemang Föreningar som uppfyller s allmänna bestämmelser och som vårdar kulturarvet, bedriver regelbunden offentlig kulturverksamhet eller som arrangerar tillfälliga offentliga evenemang kan söka ekonomiskt stöd. En förutsättning är att evenemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna samt att evenemanget kan kopplas till - kommun med framåtanda. Ändamål Det ekonomiska stödet avser att stimulera föreningars och organisationers utbud av evenemang att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet, att försöka nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar och att säkerställa kulturaktiviteter för barn och ungdom. Evenemanget skall vara offentligt där allmänheten ges information genom bred marknadsföring. Stöd till ungdomsevenemang Föreningar och ideella organisationer som bedriver verksamhet för barn och unga i åldern 5-20 år kan söka ekonomiskt stöd för de kostnader som man har för att anordna ett evenemang såsom hyra, tillstånd från polis, vakter och kostnader för musik. OBS! Inte inköp av varor som ska säljas. Evenemangen ska vända sig till en bred publik. Det ska inte vara ett internt evenemang i en förening som till exempel seriematcher, utflykter, studiebesök eller liknande. Evenemangen kan anordnas för alla medborgare i kommunen, men det är ett krav att huvudmålgruppen ska vara ungdomar som är år när ansökan gäller evenemang på fredagar och lördagar eller år när ansökan gäller evenemang på valborg, skolavslutning eller höstaktivitet. Evenemangen ska vara drogfria. Föreningar och ideella organisationer som beviljas att anordna evenemang har rätt att ta ut en inträdesavgift om max 50 kr/besökare. Föreningar och ideella organisationer som beviljas ekonomiskt stöd ska föra en dialog med kommunens drogförebyggare och polisen vid slutlig planering av evenemang som kräver tillstånd från polisen. Ekonomiskt stöd till ungdomsevenemang görs på särskild ansökningsblankett som finns på kommunen hemsida. Ansökningshandlingarna ska lämnas till kommunen senast den 25 februari.

7 7 Ansökan om ekonomiskt stöd till kultur- och ungdomsevenemang Ekonomiskt stöd till kulturevenemang görs på särskild ansökningsblankett som finns på kommunen hemsida. Ansökningshandlingarna ska lämnas till kommunen senast den 25 februari. Ekonomiskt stöd till ungdomsevenemang görs på särskild ansökningsblankett som finns på kommunens hemsida. Det finns vid extraordinära fall möjlighet att ansöka om evenemangsbidrag utanför ansökningstiden.

8 8 Utmärkelser och stipendium Årets kulturstipendiat s kulturstipendium tilldelas enskild person eller förening som har främjat kulturverksamheten i kommunen under året. Priset är kr. Åtvidabergsplaketten Åtvidabergsplaketten ska premiera enskilda idrottsprestationer under året. Det ska vara en enskild idrottsutövare eller ett lag i en förening som tilldelas Åtvidabergsplaketten. Priset är kr. Årets förening Den förening som aktivt tar socialt ansvar för kommunens barn och unga och som utvecklar föreningen utifrån kommunens vision och målsättning kan ansöka om eller föreslås bli årets förening. Priset är kr. Nominering Nominering till någon av de tre kategorierna kan göras innevarande år till. Nomineringen ska innehålla den nominerades namn, till vilket pris/stipendium samt en kort motivering och skickas senast 3 november till kommunens e-post adress eller, Box 206, Åtvidaberg. Nominering kan göras av enskild person och av kommunen.

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer