BIDRAGSREGLER Att starta en förening Startbidrag 3. Föreningens verksamhet Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3"

Transkript

1 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning... 4 Utbildningsbidrag 4 Föreningens anläggningar... 5 Lokalbidrag 5 Anläggningsstöd 6 Övriga bidrag... 6 Särskilt drifts- och verksamhetsbidrag 6 Begränsningar för bidragsgivning... 6 Övrig information... 7

2 Regler för föreningsbidrag För att en förening ska vara bidragsberättigad ska den: bedriva ideell verksamhet inom Göteborgs Stad. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla, ha godkända stadgar, ansvarig styrelse och revisorer motverka missbruk och diskriminering, ge flickor/pojkar, kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar, ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar i åldrarna 7-26 år och/eller 65 år och äldre, och inneha bank- eller plusgiro för att utbetalning av bidrag ska kunna ske. Föreningar som får bidrag för barn- och/eller ungdomsverksamhet ska bedriva denna verksamhet i en helt rök, alkohol och drogfri miljö. För handikappidrottsföreningar eller funktionshindrade medlemmar i andra idrottsföreningar gäller åldern 7 år och uppåt för aktivitets- och lokalbidrag. För att en medlem ska vara bidragsberättigad ska hon/han: betala en årlig medlemsavgift på minst 100 kr kronor, aktivt delta i föreningens planerade och ledarledda verksamhet minst 10 gånger per år, och finnas med i föreningens medlemsförteckning. Du kan söka bidrag för: att starta förening, föreningens verksamhet, utbildning, och föreningens anläggningar. Föreningar kan söka bidrag via e-tjänster på Ansökningsblanketter finns också på Sök i fritextrutan på orden blanketter förening. Inkommen ansökan behandlas inom en månad. 2

3 Att starta en förening Startbidrag En nybildad förening kan ansöka om startbidrag på kronor, beroende på antalet bidragsberättigade medlemmar. Ansökan kan göras löpande under året. Föreningens verksamhet Aktivitetsbidrag Bidragsberättigade föreningar kan få bidrag för följande typer av verksamhet. Verksamhet för deltagare som under innevarande år fyller lägst 7 och högst 26 år. Aktivitetsbidraget är 5,55 kronor per deltagare och sammankomst för flickor och 5,05 för pojkar. Verksamhet för deltagare som är 65 år och äldre. Aktivitetsbidraget är 5,00 kronor per deltagare och sammankomst. Idrottsverksamhet för funktionshindrade. Aktivitetsbidraget är 5,55 kronor per deltagare och sammankomst för flickor/kvinnor och 5,05 för pojkar/män oavsett ålder. För att en sammankomst ska vara bidragsberättigad ska den: pågå minst en timma, ha minst 3 deltagare i bidragsberättigad ålder, och vara ledarledd. För en grupp med 3-10 deltagare är en ledare bidragsberättigad och för större grupper är två ledare bidragsberättigade (gäller endast barn och ungdomsverksamhet och funktionshindrade). Begränsningar Bidraget beviljas för högst 40 deltagare per sammankomst. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag, i samma förening, får endast räknas vid ett tillfälle. Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade: fester, läxläsning, firande av högtid, religiös verksamhet, publika arrangemang, verksamhet inom skolans regi inklusive schemalagd skoltid och studiecirklar /SISUs utbildningstimmar Ansökan för perioden januari till och med juni ska vara inlämnad senast 15 augusti. Ansökan för perioden juli till och med december ska vara inlämnad senast 15 februari påföljande år. Utvecklingsbidrag Föreningar/organisationer kan söka bidrag för att på olika sätt utveckla sin verksamhet. 3

4 Prioriterade utvecklingsinsatser är: rekrytering av fler ungdomar, jämställdhetsarbete, integrationsinsatser för att utveckla goda relationer mellan individer och mellan etniska grupper, samverkansprojekt mellan föreningar, etablering av nya verksamhetsformer och mötesplatser för våra prioriterade grupper, start av verksamhet som stimulerar till fysisk aktivitet för våra prioriterade grupper, uppsökande verksamhet för att bryta social isolering bland äldre, projekt för att motverka arbetslöshet bland ungdomar i stadsdelar med särskilt hög ungdomsarbetslöshet, stöd till projekt för personer med funktionsnedsättning, stöd till föreningar som vill starta öppen verksamhet på fredags- och lördagskvällar, prova-på-verksamhet efter schemalagd skoltid, och stöd till föreningar som kan öppna upp någon timma före ordinarie aktivitet för läxläsning preventivt arbete mot alkohol och droger projekt som har som syfte att stödja ungdomars medbestämmande Ansökan kan göras löpande under året. Mentorsbidrag Ett av stadens prioriterade mål är att fler unga blir ledare i föreningslivet. Nedanstående bidrag är tänkt för att underlätta denna rekrytering Vilka kan söka? Bidraget kan sökas av en förening när någon som är ledare i föreningen blir mentor för en blivande ledare. Bidraget ska sökas innan mentorsperioden påbörjas. Föreningen söker bidraget och mentorn ska vara verksam i föreningen. Hur stort är bidraget? Bidraget ges med 100 kronor per timma i maximalt 40 timmar per blivande ledare. Varje mentor kan som mest ha två blivande ledare åt gången. En förening kan få maximalt kr i mentorsbidrag per år Utbildning Utbildningsbidrag Bidragsberättigade föreningar kan få bidrag för: utbildning av personer som har ledar- eller funktionärsuppdrag eller beräknas få sådana efter genomgången utbildning, 4

5 utbildning som anordnas av förening, distriktsförbund eller riksorganisation, en planeringskonferens per år, upp till kronor. Bidrag för internatutbildning utgår med 400 kronor per deltagare och dag, för externatutbildning med 200 kronor per deltagare och dag. Bidrag utgår endast för faktiska kostnader. Begränsningar Dagkurser (externat eller internat) ska omfatta minst 6 timmars undervisning per dag. Bidrag ges för maximalt 5 kursdagar. Bidrag utgår inte för utbildning som berättigar till studiecirkelbidrag och inte heller till utbildning i samband med transporter, tävlingar, fjällresor eller lägeraktiviteter. Bidrag utgår inte för utbildning av anställd personal. Ansökan ska skickas in snarast, dock senast 4 månader efter kursens genomförande tillsammans med dokumentation från kursen. Föreningens anläggningar Alla ideella föreningar/organisationer kan få stöd för att bygga, driva och renovera egna och långtidsförhyrda anläggningar. Stödet innefattar kontant bidrag och konsultativ hjälp. Lokalbidrag Bidragsberättigade föreningar kan få bidrag för egna och långtidsförhyrda lokaler där föreningen bedriver ideell verksamhet. Bidrag ges med 65 % av bidragsgrundande lokalkostnader dock högst 385 kronor för flickor och 360 för pojkar per bidragsberättigad medlem. Maxbeloppet är kronor per förening. Normalt gäller föregående års kostnader som underlag för bidragsgivningen. För pensionärsföreningar är beloppet 325 kronor per medlem och år. Maxbeloppet är kronor per förening. Övrigt Lokalbidrag kan beviljas vid korttidsförhyrning (timtaxa) i andra lokaler än i idrottsoch föreningsförvaltningens anläggningar. För att kunna få lokalbidrag ska organisationens nettokostnad överstiga förvaltningens taxa för motsvarande lokal. Begränsningar Timtaxa i idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler är inte bidragsberättigad. Bidrag för kommunägda lokaler som uthyrs av stadsdelsförvaltning eller annan kommunal förvaltning prövas i varje enskilt fall. Bidrag ges inte för lokalkostnader i annan kommuns anläggning. 5

6 Bidrag ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för hyreskontraktet. Bidrag utgår inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang eller sammankomster där det förekommer ekonomiska vinstintressen såsom bingo, loppmarknad, försäljning etcetera. Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller tillexempel bygglov, brandsäkerhet och försäkring. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 mars. Anläggningsstöd Alla föreningar kan få konsultativ hjälp, investeringsbidrag och lånegaranti i form av kommunal borgen. Prioritering sker utifrån omfattningen av föreningens barn- och ungdomsverksamhet, tillgången på anläggningar i stadsdelen, tillgången på anläggningar av den aktuella typen samt föreningens möjlighet att bidra till finansieringen genom eget arbete och eget kapital. Bidrag ska vara beviljat innan byggnation påbörjas. Det kan visserligen finnas skäl till att bevilja bidrag efter det att byggnation påbörjats, men det kan endast ske i undantagsfall och om synnerliga skäl föreligger. Ansökan kan göras löpande under året. Konsultativ hjälp Föreningen kan få viss hjälp med projektering, tillståndsansökningar och upprättande av ekonomisk kalkyl. Investeringsbidrag Föreningen kan få bidrag till ny-, till- och ombyggnad av egna eller långtidsförhyrda anläggningar. Kommunal borgen Föreningen kan få garanti för lån avseende uppförande, ombyggnad och reparation av egna anläggningar så kallad kommunal borgen. Föreningen svarar för ränta och amortering. Kommunal borgen medges inte för mer än 75 % av produktionskostnaderna. Övriga bidrag Särskilt drifts- och verksamhetsbidrag Föreningar/organisationer kan söka bidrag för att driva anläggning och/eller verksamhet som prioriteras av idrotts- och föreningsnämnden och som kan ses som ett komplement till kommunens verksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Begränsningar för bidragsgivning Bidrag beviljas inte: 6

7 Ekonomiska föreningar, fackliga och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Föreningar som är anslutna till politiskt parti eller därmed jämförlig sammanslutning i Sverige eller annat land samt föreningar som huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål. Företagsbaserade korpidrottsföreningar. Kooperativa föreningar. För medlemmar av tillfällig natur till exempel "bingomedlem", "dansmedlem", "terminsmedlem", sponsormedlem, radiolyssnare etcetera. Aktiviteter, läger eller utbildningar där det förekommer alkoholförtäring. Övrig information På begäran skall förening som fått bidrag även inkomma med verksamhets- och ekonomisk berättelse, bokföring, årsmöteshandlingar eller uppgifter om medlemsavgiftens storlek. Stadgeändringar anmäls till idrotts- och föreningsförvaltningen. Förvaltningen kontrollerar regelbundet föreningens ansökningar. Lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet för föreningen eller innebära att föreningen helt avstängs från rätten att få bidrag. Selektiva bidrag som används till annat ändamål än det beviljade återkrävs. 7

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun

Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun April 2014 Allmänna synpunkter på föreningsstöd Föreningslivet är en grundsten i det svenska samhället. Vårt demokratiska system växte fram ur brett förankrade,

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer