Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Verksamhetsplan Isdala konståkningsklubb Isdala konståkningsklubb vill vara en öppen, inbjudande klubb som väcker lust till konståkning och idrott hos barn och ungdomar och som tillvaratar åkarnas individuella förutsättningar för utveckling inom idrotten. Våra honnörsord är lust, glädje och gemenskap. Inför säsongen 2015/16 Öppenhet och tydlighet i beslut Varje åkare skall uppmuntras att utvecklas efter sin förmåga. Skolarbetet går alltid i första hand. Målet är att kunna kombinera dessa. Bibehålla den goda klubbandan där vi stöttar,uppmuntrar och hjälper till. Detta gäller såväl åkare som föräldrar. En attraktiv skridskoskola av god kvalitet för barn och vuxna. Förbereda åkare inför test. Åkare ska vara nöjda med sina prestationer. Erbjuda allsidig träning utanför isen Utveckla fysiskt starka åkare Tränare med hög kompetens. Tränarmöten och tränaröverenskommelser på regelbunden basis. En gemensam klubbavslutning under säsongen Skicka åkare på tränar/domarutbildning. Starta terminen med intern hjälptränarutbildning Genomföra föräldrar/åkarmöte Alla föräldrar skall aktivt delta i klubbens verksamhet Planera och om möjligt finns, genomföra läger och tävling Planera och om möjlighet finns, genomföra en slingatävling för otestade åkare Att styrelsen skickar ut styrelsemötesprotokoll till dess medlemmar efter varje möte Att styrelsen presenterar resultat- och balansräkning samt utdrag ur skattekontot inför varje styrelsemöte. Att styrelsen tillställer medlemmarna alla kostnads och avgiftsberäkningar som görs Att en stagerevision genomförs med godkännande av GKF/SKF och presenteras på nästa föreningsmöte.

11 Göteborg Styrelsen Isdala Konståkningsklubb

12 Motioner till Isdala Konståkningsklubb att behandlas på årsmöte Styrelsen består nu av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 1 ledamot och 5 suppleanter. De 5 suppleanterna har ej rösträtt. Följande föreslås: Antalet suppleanter minskas till 2 Svar: Styrelsen består idag av 1 ordförande och 4 ledamöter, Isdalas stadga säger inget om hur många suppleanter som kan väljas. Det är upp till årsmötet att besluta om antal erforderliga suppleanter. Styrelsen yrkar på avslag av motionen med motiveringen att motionen redan kan uppfyllas inom ramen av gällande stadgar. 2. Enligt Riksidrottsförbundets regler ska en årsredovisning och en ekonomisk rapport skickas ut inför årsmötet. Det föreslås att klubben ska följa RF:s stadgar och alltid skicka ut årsredovisning samt tydlig ekonomisk redovisning till medlemmarna inför årsmötet. Svar: IKK s stadgar som är baserade på RF s och SKF s stadgar reglerar hur detta ska hanteras. IKK s styrelse följer stadgarna. Styrelsen yrkar på avslag med motiveringen att detta redan görs idag. 3. Revisor. Enligt RF:s stadgar ska bokföringen kontrolleras av två revisorer. Isdala KK har bara en. Det gör att föreningen saknar en legitim granskningsfunktion. Det föreslås att Isdala ändrar sina stadgar och ökar antalet revisorer från en till två varav den ena ska vara extern, oberoende auktoriserad revisor. Det kostar inte många tusenlappar, men gör att alla medlemmar kan känna sig trygga med att ekonomin hanteras korrekt. Svar: IKK är en ideell förening och styrs som alla andra ideella föreningar av ideella krafter. IKK s stadgar är utgår från RF`s och SKF s stadgar och är godkända av SKF. RF:s normalstadga för idrottsföreningar säger inget om antalet revisorer. En extern revision skulle tillföra ökade kostnader för medlemmarna. Styrelsen yrkar därför på avslag av motionen. Om ja på motion 3, kan Revisorsringen, Västra Frölunda rekommenderas. De är superduktiga, effektiva och prisvärda. 4. Eftersom det har uppstått diskussioner angående bokslutet 2014, föreslås att en auktoriserad revisor gör en revision på detta bokföringsår (2014). Svar: Styrelsen är inte medvetna om att några diskussioner föreligger gällande bokslut Detta är ännu inte tillställt medlemmarna. Styrelsen yrkar på avslag då detta enbart tillför kostnader för medlemmarna. 5. Bokföringsprogram. Det föreslås att Isdala KK använder sig av ett internetbaserat bokföringsprogram för löner, fakturor och övriga verifikationer. Om ja på motion 5, ett exempel på ett bra och prisvärt program är Fortnox. En revisor kan logga in med egna inloggningsuppgifter. Balans och resultatrapporter samt årsredovisningar fås fram med enkla knapptryckningar. Svar: Isdala använder idag Speedledger kopplat till bankkontot. Speedledger har fler funktioner som kan kopplas till om så önskas till en kostnad. Styrelsen yrkar på avslag med motiveringen att det borde vara upp till kommande styrelse att bestämma vilka verkyg som behövs för att bedriva verksamheten. 6. Motion gällande fakturor: Föreslås att fakturor som skickas ut till medlemmarna ska specificeras, så att det tydligt framgår vad fakturan avser. Svar: Detta görs idag, men kan så klart göras ännu tydligare.

13 Styrelsen yrkar på avslag då detta redan görs idag, men uppmanar kommande styrelse att se över rutinerna. 7. Föreslås att medlemmarna ska få ta del av samtliga styrelseprotokoll. Svar: Styrelsen föreslår att detta läggs in i verksamhetsplanen. Svar: Styrelsen yrkar på bifall och att detta skrivs in i verksamhetsplanen. 8. Föreslås att det ska stå i våra stadgar att vi alltid följer RF:s stadgar gällande ideella idrottsföreningar. Skulle RF ex ändra sina stadgar, ska vi också ändra våra stadgar. Svar: Detta är redan reglerat då IKK förljer RF s normstadgar, samt anger under 3 Tillhörighet. Styrelsen yrkar på avslag. 9. Motion gällande kontanthantering. Förslag att klubben ska försöka begränsa kontanthanteringen i den mängd det går. Ex ska lägeravgifter alltid betalas in på bankgiro och ej kontant. Svar: IKK har redan idag minimal kontanthantering, det är endast vid cafeverksamhet detta idag inte kan undvikas. Lägeravgifter har alltid hanterats via bankgiro. Tränarna har under året tagit upp frågan om möjligheten att deras lön även under sommarläger skall betalas ut av klubben. Som det är idag har de själva valt att tränaravgiften skall betalas till eget företag. Styrelsen yrkar på avslag då detta redan görs idag. 10. Motion gällande rösträtt på årsmötet. Det är viktigt att det i stadgarna framkommer vilka som har rösträtt. Till detta årsmöte valdes ett godtyckligt datum vilket inte är godkänt. Föreslås att vi ska följa RF:s förslag: Medlem som senast vid verksamhetsårets slut har betalat förfallna avgifter har rösträtt Svar: IKK förljer RF s och SKF s normstadgar idag, i IKKs stadgas 17 anges att Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Styrelsen yrkar på avslag. 11. Motion gällande verksamhetsårets slut. Ordinarie säsong slutar sista mars varför det föreslås att vi ska ange att verksamhetsåret slutar 31 mars Svar: När yrkar motionären på att verksamhetsåret startar? Styrelsen yrkar på avslag då motionen är ofullständig. 12. Motion ang ekonomisk redovisning inför styrelsemöten: Princip: Bättre beslutsunderlag ger bättre beslut. Motion: Samtliga ledamöter i styrelsen skall innan varje styrelsemöte erhålla en aktuell balansoch resultatrapport. Svar: Motionären verkar vara väl insatt i styrelsens arbete. Styrelsen yrkar på bifall av motionen med tillägget att vid styrelsemöte skall även aktuellt saldo på föreningens skattekonto hos Skatteverket redovisas. 13. Motion ang avgiftsstrukturer Princip: Ökad transparens Motion: Beräkningsnycklar för avgifter i klubben skall vara transparent för medlemmarna Svar: Transparens är bra. Styrelsen yrkar på bifall och yrkar på att styrelsen tillställer alla medlemmar dess avgifts- och kostnadsberäkningar.

14 14. Motion ang tränarnas rätt och ansvar att planera träningen: Princip: Det är tränarna som ansvarar för träning och gruppindelning och som har kompetens att avgöra vem som skall åka i vilken grupp. Motion: Tränarna placerar åkaren i lämplig grupp med lämpligt antal träningstimmar. Avgörande för inplaceringen är åkarens ålder satt i relation till dennes kunskapsnivå och bedömda utvecklingspotential. Åkarna kan flytta Vid en sådan omflyttning skall tränarna ta hänsyn till att barn och ungdomar utvecklas och mognar olika snabbt samtidigt som deras ambitionsnivå kan variera över tid. Tränarna tar ut åkare till tester och tävlingar. Svar: Detta finns redan uttryckt i klubbens stadgar under 4. Syrelsen yrkar på avslag. 15. Motion ang kompetensöverföring Princip: Tränarna lär sig av varandra och måste arbeta tillsammans för att kunna utvecklas. Motion: Klubben skall verka för ökade möjligheter till samverkan och kompetensöverföring mellan tränarteamet Evgueni, Galina och Girts Svar: En förening måst skilja på funktion vs person. Styrelsen är ansvarig för rekrytering och utbildning av tränarna. Tränarna är arbetstagare och klubben arbetsgivare. Styrelsen yrkar på avslag då detta redan görs idag. Motion Johan Pettersson Aldegren: Bakgrund: Isdala KK har räkenskapsår som är kalender år. Eftersom årsskiftet ligger mitt i konståkningssäsongen blir räkenskapsåret missvisande i förhållande till verksamheten. Årsmötet hamnar dessutom i slutet av säsongen när verksamheten trappat ned vilket innebär att det är svårt att få en bred uppslutning av medlemmar till årsmötet. Svenska konståkningsförbundets räkenskapsår är april - mars. Dvs 1/4-31/3. Detta innebär att bokslutsåret och verksamhetsåret följer varandra och att den ekonomiska redovisningen sker per säsong. Bokslut och årsredovisning upprättas under sommaren och är tillgängligt för medlemmarna inför nya säsongen. SKFs årsmöte hålls i September. På samma vis gör även flera större klubbar. Detta innebär att årsmötet kan fungera som en kickoff för den nya säsongen och bli ett utmärkt tillfälle att samla medlemmarna för både sociala och formella aktiviteter. Detta gör att fler kommer på årsmötet, att engagemanget för klubben blir större och att den demokratiska processen fingerar bättre eftersom fler medlemmar kommer att rösta. Motion 1: Isdala KKs bokslutsår skall ändras till att vara 1/4-31/3. Årsmöte skall hållas i September varje år. Svar: Styrelsen ser motionärens poäng. Dock tror styrelsen att det är viktigt att även ha en ny styrelse inför den kommande säsongen. Erfarenhetsmässigt kan avslutningen av Isdalas verksamhetsår påskyndas, revision genomföras etc. på relativt kort tid. Härigenom kan en ny styrelse väljas i god tid innan nästa säsong startar. Styrelsen yrkar på bifall men med förändring att årsmötet ska hållas senast innan sista april så att en ny styrelse har tid att lägga upp verksamheten inför kommande säsong. Styrelsen yrkar vidare att stadgans 6 ändras som en konsekvens härav, liksom stadgans 15.

15 Motion 2: Om ja på motion 1: Räkenskapsåret 2015 förlängs till 31/ Nästa ordinarie årsmöte hålls i september Svar: Styrelsen yrkar på bifall med förändring att årsmötet ska hållas innan sista april. Motion om rösträtt Princip: 1 medlem = 1 röst. Motion: Det skall i stadgarna klargöras att varje medlem som erlägger medlemsavgift är röstberättigad. Medlem som under mötesåret inte uppnått tillräcklig ålder för att rösta, får företrädas av förälder eller vårdnadshavare som därmed har rätt att rösta som ombud för sitt barn. En förälder/vårdnadshavare rätt att avlägga en röst för varje medlem som denna är förälder eller vårdnadshavare till. En och samma förälder kan således rösta för samtliga sina barn förutsatt att barnen inte själva har uppnått rätt ålder för att rösta själva. Motion om rösträtt (2) Princip: familjemedlemskap= alla i familjen är medlemmar = alla i familjen har rösträtt Motion: I en familj som betalar familjemedlemskap är alla medlemmar vilket innebär att alla familjemedlemmar rösträtt. Barn som inte uppnått rätt ålder företräds av förälder/vårdnadshavare. Motion om rösträtt för medlem som är på tävling eller träningsläger Princip: Medlem som deltar i tävling eller träningsläger skall inte vara förhindrade att rösta. Motion: Medlem som deltar i tävling eller träningsläger skall kunna avlägga röst genom ombud, detta gäller såväl åkare som tränare Motion om rösträtts upphörande vid föreningsövergång Princip: En medlem som inte avser delta i föreningens verksamhet skall inte längre påverka föreningens framtid. Motion: För medlem som av lokalt förbund (GKF) beviljats föreningsövergång skall rösträtt upphöra samtidigt som föreningsövergången beviljas. Svar: IKK d stadgar är baserade på RF s normlstadgar. Frågor om medlemskap och rösträtt gicks grundligt igenom med förre generalsekreteraren Per Adler. Det finns ingen regel som talar om ålder när det gäller medlemmars rösträtt men vi och RF rekommenderar 15/16 år. Tycker nog att även Isdala KK skall anamma vår rekommendation. SKF var inte villiga att ändra sin formulering. I IKK.s tidigare stadga hade vi en praxis att förälder kunde rösta för underåriga barn, denna underkändes av SKF. Genom att betala en samlad familjemedlemsavgift blir samtliga medlemmar i familjen medlemmar i föreningen, och de familjemedlemmarna som uppnått stadgad rösträttsålder får rösträtt. Detta motiveras också av den grundläggande idrottsliga principen att medlemmen själv ska närvara vid årsmötet och att inte någon via fullmakt ska kunna skaffa sig en eller flera röster. Vad gäller Motion om rösträtt (2), Den första delen, att kunna rösta för underårig familjemedlem, anser styrelsen redan ha besvarat. Vad det gäller den andra delen, att kunna rösta via ombud. SKF rekommenderade vid förra stadgerevisionen att IKK inte bör tillåta omröstning via ombud. Förklaring: Medlemmarnas gemensamma intresse för föreningen är viktigare än individens enskilda intresse av

16 att vara medlem i föreningen. En följd av detta är att rösträtten ska vara personlig och att den inte utövas genom ombud. Detta motiveras också av den grundläggande idrottsliga principen att medlemmen själv ska närvara vid årsmötet och att inte någon via fullmakt ska kunna skaffa sig en eller flera röster. Vad gäller innehållet i Motion om rösträtts upphörande vid föreningsövergång så råder fri föreningsrätt som bygger på demokratiska principer och god föreningsed. Styrelsen tror inte att man kan/har rätt att neka medlem som betalat medlemskap på utsatt tid att ta del i och påverka verksamheten. Medlemmarna är föreningens kärna och föreningens existens är beroende av medlemmarna. Medlem äger rätt att delta vid årsmöte, årsmötet har att besluta om ansvarsfrihet m.m. för det gångna året, något som övergången medlem rimligen bör kunna få vara delaktig i. Styrelsen yrkar på att motionerna avseende rösträtt (1) avslås med motiveringen att detta redan är reglerat i stadgarna enligt SKF s rekommendation. Styrelsen yrkar på att Motionerna avseende rösträtt (2) och Motion om rösträtt för medlem som är på tävling eller träningsläger avslås, och att kommande styrelse ges i uppdrag att se över röstning via ombud till kommande årsmöte. Styrelsen yrkar på att Motion om rösträtts upphörande vid föreningsövergång avslås och att nästa styrelse ges i uppdrag att gå igenom dessa stadgepunkter 10 och 17 tillsammans med GKF/SKF och komma med ett av SKF godkänt förslag inför nästa årsmöte.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer av Christer Pallin 1 Innehåll RF:s normalstadgar för idrottsföreningar 3 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer