E. Öhman J:or Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E. Öhman J:or Fonder AB"

Transkript

1 1 (17) 1. Allmänt 1.1 Styrelsen för E. Öhman J:or Fonder AB ( Öhman ) har mot bakgrund av bl. a. 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning ( Föreskriften ); ESMAs riktlinjer om ersättningssystem i vissa finansiella företag av den 11 juni 2013 ( Riktlinjerna ); Kommissionens delegerade förordning nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil ("Tekniska Standarder om Risktagare"); samt regler om ersättningar i bl.a. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, EBAs riktlinjer för intern styrning (GL 44) respektive i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ( CRR ) fastställt följande ersättningspolicy. 1.2 Ersättningspolicyn bygger på en koncerngemensam ersättningspolicy som styrelsen inom Öhmans moderbolag E. Öhman J:or AB har beslutat om ( Koncernpolicyn ) och som beskriver grunderna och anger principerna för ersättningssystem till anställda inom tillståndspliktiga företag i E. Öhman J:or AB-koncernen ( Öhmankoncernen ). 1.3 Denna policy bygger på riskanalyser enligt Koncernpolicyn samt på riskanalyser som framgår nedan. Denna policy innehåller bl. a.regler för: - hur medel som ska göras tillgängliga för utbetalning av rörlig ersättning ska beräknas, - vilka kriterier som ska ligga till grund för beslut om utbetalning av rörlig ersättning, - när utbetalning av rörlig ersättning ska ske, - i vilka fall intjänad rörlig ersättning ska kunna falla bort, - hur beslut om ersättningssystem ska beredas och fattas, - hur policyn ska följas upp och kontrolleras, samt - hur uppgifter om Öhmans ersättningssystem och ersättningar ska offentliggöras. 1.4 Denna ersättningspolicy ska tillämpas på ersättning som betalas ut till alla anställda i Öhman. 1.5 Policyn ska beaktas vid ingående av anställningsavtal så att det i avtalen inte införs åtaganden eller andra bestämmelser som strider mot denna policy. Det föregående ska även gälla eventuella delar av ett anställningsavtal som syftar till att lösa in eller ersätta den anställde för förmåner enligt anställningsavtal hos en tidigare arbetsgivare som den anställde går miste om till följd av sitt byte av anställning. 1.6 Denna policy ska gälla till dess en ny ersättningspolicy har antagits av styrelsen. Policyn ska åtminstone en gång per år bli föremål för genomgång och revision av styrelsen. 1.7 Policyn har innan den antogs lämnats till bland annat funktionerna för kontroll av risk och regelefterlevnad liksom till VD och den administrativa chefen för synpunkter och kommentarer. Innan beslut om större förändringar av denna policy fattas ska synpunkter

2 2 (17) inhämtas från åtminstone de funktionerna samt fråneventuellt ersättningsutskott eller den enskilda ledamoten som ska utses enligt punkt Definitioner m.m. 2.1 I denna policy avses med a) anställd i ledande strategiska befattningar: anställda som, utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i företaget, t.ex. affärsområdeschefer och regionchefer; b) diskretionär pensionsförmån: en pensionsförmån som beviljas på individuell basis till anställd som en del av den anställdes rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som den anställde tjänat in enligt villkoren i företagets pensionspolicy; c) ersättning: alla ersättningar och förmåner till en anställd (t.ex. kontant lön, andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag, bilförmåner); d) kontrollfunktion: funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision eller liknande; e) relevant person: en anställd inom Öhmans värdepappersrörelse som kan ha en materiell påverkan på tjänsterna som tillhandahålls av Öhman och/eller Öhmans uppförande mot kunder, till exempel förvaltare inom diskretionär portföljförvaltning; investeringsrådgivare och säljare inom värdepappersrörelsen, samt deras chefer; analytiker vars material används av säljare och förvaltare i förvaltningen/rådgivningen/försäljningen; klagomålsansvariga; kundansvariga och produktutvecklare. Eventuella anknutna ombud 1 till Öhman eller företag till vilka Öhman outsourcat tillhandahållandet av en eller flera investeringstjänster ska också anses utgöra relevanta personer. Vilka som utgör relevanta personer inom Öhman preciseras närmare i avsnitt 7; f) risktagare: en anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över företagets risknivå och som närmare preciseras i avsnitt 7. Här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för företagets räkning eller på annat sätt påverka företagets risker; g) anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil: den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier och som närmare preciseras i avsnitt 7: i) anställda i ledande strategiska befattningar; ii anställda inom en kontrollfunktion; iii) anställda med övergripande ansvar för riskhantering inom en affärsenhet; iv) anställd som leder en funktion som ansvarar för rättsliga frågor, finansfrågor inbegripet beskattning och budgetering eller IT; v) anställda i verkställande ledningen och eventuella anställda som utan att tillhöra verkställande ledningen är ledamöter i Koncernföretagets styrelse; vi) anställda som, själva eller i egenskap av medlemmar i en kreditkommitté eller liknande, har ansvar för att föreslå krediter eller besluta om krediter; 1 Fysiska eller juridiska personer som har träffat avtal med Öhman om att endast för Öhmans räkning a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster; b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order; placera finansiella instrument eller tillhandahålla investeringsrådgivning avseende Öhmans instrument eller tjänster.

3 3 (17) vii) anställda som, själva eller i egenskap av medlemmar i en tradingkommitté eller liknande, har ansvar för att godkänna eller lägga in veto mot införande av nya produkter; viii) risktagare; ix) anställda vars totala ersättning under föregående budgetår uppgick till, eller översteg, något av följande: a) euro eller motsvarande i SEK, eller b) den lägsta totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen under det aktuella budgetåret; och x) anställda som befinner sig inom gränsen på 0,3 % av antalet anställda, avrundat uppåt till närmaste heltal, som har fått den högsta totala ersättningen under det företgående budgetåret. h) rörlig ersättning: ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek; i) verkställande ledning: verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i företagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören. 3. Ansvarsområden 3.1 Styrelsen har det övergripande ansvaret för att Öhmans ersättningspolicy tillämpas och följs upp. 3.2 Styrelsen ska besluta om bland annat a) totalt belopp som ska utbetalas i rörlig ersättning för varje räkenskapsår; b) ersättningen till den verkställande ledningen och till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Öhmans kontrollfunktioner; samt c) åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna ersättningspolicy. Styrelsens beslut ska i tillämpliga fall följa vad bolagsstämman beslutat i fråga om ersättning i företaget. 3.3 Styrelsen ska antingen utse ett ersättningsutskott inom Öhmans styrelse eller en ledamot som ska a) utföra en kompetent och oberoende bedömning av Öhmans ersättningspolicy och ersättningssystem samt b) ansvara för att bereda sådana styrelsebeslut om ersättning och åtgärder som avses i 3.2. Medlemmarna i ett eventuellt ersättningsutskott respektive styrelseledamoten som ansvarar för att bereda ersättningsbeslut ska, i den mån det är möjligt, inte arbeta i Öhmans verkställande ledning. De ska även ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av frågor om riskhantering och ersättning för att självständigt kunna bedöma ersättningspolicyns lämplighet, inklusive hur ersättningspolicyn påverkar företagets risker och riskhantering. Representanter för antingen risk- eller regelefterlevnadsfunktionen inom Öhman ska delta i den oberoende bedömningen av Öhmans ersättningspolicy och ersättningssystem som ska göras enligt a) ovan.

4 4 (17) I beredningen av beslut enligt b) ovan ska hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen. 3.4 VD ska, i samråd med ersättningsutskottet eller den särskilda ledamoten enligt 3.3, besluta om fördelning av rörlig ersättning på individnivå i enlighet med avsnitt 9 nedan. Detta gäller dock inte beslut om fördelning av rörlig ersättning till individer i den verkställande ledningen eller till eventuella anställda med övergripande ansvar för någon av Öhmans kontrollfunktioner, vilkas ersättningar ska beslutas av styrelsen. 3.5 Funktionen för regelefterlevnad ska när det är lämpligt och i vart fall årligen självständigt granska om Öhmans ersättningar överensstämmer med Öhmans och Öhmankoncernens ersättningspolicyer. Förutom att kontrollera att beslut om ersättningar fattats i enlighet med denna ersättningspolicy bör kontrollerna bl.a. inkludera: - regelbunden bedömning av kvaliteten på tjänsterna som tillhandahålls Öhmans kunder, t.ex. genom utvärdering av att förvaltningen av portföljerna gjorts i enlighet med den genomförda lämplighetsbedömningen; - att eventuella negativa anmärkningar från genomförda compliancekontroller samt eventuella limitöverträdelser som rapporterats från riskfunktionerna inkluderas som kriterier vid utvärderingen av personal i samband med beslut om rörlig ersättning; och - att kvalitativa kriterier gällande kundnöjdhet och regelefterlevnad beaktats i minst lika hög grad som kvantitativa kriterier gällande lönsamhet vid utvärderingen av anställda som kategoriserats som relevanta personer i enlighet med denna policy samt att detta även avspeglats i de faktiskt tilldelade och utbetalade rörliga ersättningarna. Om en förhöjd risk för intressekonflikter identifierats för en specifik del av ersättningssystemet ska den risken övervakas särskilt. Detta kan till exempel innebära att personer med hög rörlig ersättning ska identifieras som potentiellt högre risk och därmed övervakas noggrannare. Vidare bör resultatet från tidigare compliancekontroller användas för att styra kontroller i framtiden så att personer som fått anmärkningar tidigare följs upp extra noga. Riskfunktionen ska bistå funktionen för regelefterlevnad i granskningen enligt denna punkt och särskilt granska om beräkningen av rörlig ersättning gjorts i enlighet med punkt 8. Funktionen för regelefterlevnad ska när det behövs omgående rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen och i vart fall årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. 3.6 Funktionen för regelefterlevnad ska ansvara för att riskanalysen i avsnitt 5 och 7 i denna ersättningspolicy ses över åtminstone en gång per år. Riskfunktionen ska bistå funktionen för regelefterlevnad i översynen. I samband med översynen ska fastslås om den tidigare gjorda analysen ska fortsätta gälla eller om den ska uppdateras med eventuella nya bedömningar. Den årliga analysen, som ska dokumenteras, ska beakta samtliga risker som Öhman är eller kan

5 5 (17) komma att bli exponerat för inklusive de risker som är förenade med företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Resultatet av den årliga översynen ska läggas fram för styrelsen för fastställande. 3.7 VD ska ansvara för att bilaga 1, där anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil identifieras med namn, befattning och kategori, uppdateras löpande vid behov och att den åtminstone en gång per år ses över mot bakgrund av den gjorda riskanalysen enligt föregående punkt. 3.8 För det fall att Öhman skulle komma fram till att en anställd i någon av de personalkategorier som anges i 2.1 g) i-x inte ska anses utgöra en anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil ska detta dokumenteras och särskilt motiveras. För det fall att den anställdes totala ersättning under föregående budgetår uppgick till minst euro eller motsvarande i SEK, ska VD tillse att bedömningen anmäls till Finansinspektionen i enlighet med artikel 4.4 i de Tekniska Standarderna om Riskprofil. Om den anställdes totala ersättning uppgick till minst euro eller motsvarande i SEK eller om den anställde tillhör en personalkategori som anges i 2.1 g) x, krävs Finansinspektionens godkännande för att den anställde ska få undantas. 3.9 Anställda i kontrollfunktioner inom Öhman ska vara oberoende i förhållande till de affärsområden de övervakar samt ha lämpliga befogenheter och resurser att följa upp och kontrollera de risker som är förknippade med Öhmans ersättningssystem. 4. Allmänt om ersättningssystem inom Öhman 4.1 Öhman ska tillämpa ett ersättningssystem som möjliggör för Öhman att attrahera och behålla kompetent och kvalificerad personal men som inte uppmuntrar till eller premierar överdrivet risktagande eller annat oönskat beteende. 4.2 Olika kriterier ska tillämpas för fastställande av fast grundlön respektive eventuell rörlig ersättning som kan komma att utgå om vissa förutsättningar och kriterier är uppfyllda. Den fasta grundlönen bör i första hand återspegla relevant yrkeserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning. Kriterierna för att rörlig ersättning ska utgå alls samt fördelningen av sådan rörlig ersättning på individnivå framgår av punkterna 8 och 9 nedan. Dessa kriterier ska, i enlighet med vad som anges i denna policy, kommuniceras till de anställda. 4.3 Öhman ska, för att kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess verksamhet är förknippad med, ha ett ersättningssystem som dels är förenligt med och främjar en effektiv riskhantering, dels inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Öhman ska vidare säkerställa att Öhmans totala rörliga ersättningar inte begränsar förmågan för Öhman eller den konsoliderade situation som Öhman ingår i enligt artikel 18 i CRR att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

6 6 (17) 4.3 Öhman ska också tillse att tillämpliga regler om intressekonflikter och uppförande beaktas vid fastställande av ersättningar till anställda, i syfte att säkerställa att kundernas intressen beaktas och prioriteras vid utformningen av ersättningssystem. 4.4 Garanterad rörlig ersättning får inte lämnas annat än undantagsvis i samband med nyanställning och endast om det finns synnerliga skäl. Rätten till sådan ersättning ska då vara begränsad till det första anställningsåret. 4.5 Inom Öhman förekommer inte och ska inte förekomma rörliga ersättningar som innehåller diskretionära pensionsförmåner. 4.6 I den mån som det inom Öhman förekommer anställningsavtal som ger den anställde rätt till avgångsvederlag om anställningen upphör, ska det av anställningsavtalet framgå att rätten till avgångsvederlag kan bortfalla om anställningen upphör till följd av att Öhman exponerats för risker i strid med de risknivåer som styrelsen beslutat om eller till följd av att resultatet varit sådant att det negativt påverkat Öhmans förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. 5. Riskanalys 5.1 Beträffande analysen av vilka risker som är förenade med Öhmans ersättningspolicy och ersättningssystem som ska göras enligt Föreskriften och ligga till grund för bland annat identifiering av anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil, hänvisas till riskanalysen i Koncernpolicyn, till vilken Öhmans styrelse ansluter sig. I tillägg till den riskanalysen, konstateras att det inte förekommer någon positionstagning för bolagets egen räkning eller kreditgivning och att möjligheten för anställda inom Öhman att direkt påverka Öhmans risknivå är lägre än den som kan förekomma i koncernbolag där positionstagning och kreditgivning förekommer. 5.2 Risker som identifierats inom Öhmankoncernens verksamhet hänför sig huvudsakligen till (i) marknadsrisker; (ii) motpartsrisker; (iii) likviditetsrisker; (iv) operativa risker samt (v) affärsrisker och övriga risker. I Koncernpolicyn finns en kort beskrivning av riskerna samt inom vilka verksamhetsområden som de typiskt sett förekommer. Vidare finns en analys av hur och i vilken omfattning realiserandet av de olika typerna av risker förväntas kunna påverkas av utformningen av ersättningssystem för anställda. I avsnitt 7 nedan görs motsvarande analys utifrån Öhmans verksamhetsområden, genom att identifiera vilka av de fem risktyperna som respektive verksamhetsområde aktualiserar. Analysen beaktar i vilken mån de anställda inom respektive verksamhetsområde bedöms ha möjlighet att påverka Öhmans riskprofil. Vidare analyseras om utformningen av ersättningssystem förväntas kunna påverka de anställda på ett sätt som kan leda till överdrivet och oönskat risktagande. Mot bakgrund av den analysen och riskanalysen i Koncernpolicyn identifieras vilka kategorier av anställda inom Öhman som är risktagare och övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil. Syftet med detta är att säkerställa att hanteringen av sådan personal i Öhmans ersättningssystem anpassas efter deras möjligheter att påverka företagets riskprofil.

7 7 (17) 6. Öhmans verksamhet 6.1 Öhman bedriver fondverksamhet bestående av förvaltning av svenska värdepappersfonder samt diskretionär kapitalförvaltning och investeringsrådgivning. 6.2 Fonderna förvaltas i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( Lagen ) samt de av Finansinspektionen godkända fondbestämmelserna. Diskretionärt förvaltade portföljer förvaltas i enlighet med förvaltningsavtal som ingås mellan Öhman och kunden. Lagen, fondbestämmelserna och förvaltningsavtalen innehåller restriktioner och bestämmelser om tillåtna tillgångar, viktning av investeringar i olika tillgångsslag och andra ramar för förvaltningen. Även om ramarna normalt sett tillåter placering i såväl enskilda aktier och räntebärande instrument som aktie- och räntebaserade derivat, är det Öhmans strategi att huvudsakligen inrikta förvaltningen på placering i aktier och räntebärande instrument eller investeringsfonder. Derivatplaceringar förekommer endast i mycket liten omfattning och endast i den utsträckning som är tillåten enligt Lagen och övriga tillämpliga regler. 6.3 Öhmans övergripande marknadssyn och strategi fastställs av bolagets Chief Investment Officer, vars arbete och analys ligger till grund för Öhmans syn på viktning av tillgångsslag, regionfördelning samt fördelning av investeringar inom de valda tillgångsslagen. Analysen ligger sedan till grund för investeringsbesluten som görs av de ansvariga förvaltarna för respektive fond och/eller portfölj inom den diskretionära förvaltningen. 6.4 Varken fondernas tillgångar eller tillgångar som förvaltas inom ramen för diskretionära kapitalförvaltningsuppdrag förvaras av Öhman. Fondernas tillgångar förvaras av ett från Öhman fristående förvaringsinstitut. Tillgångarna i kundportföljerna förvaras av separata depåförande institut. 6.5 Öhmans riskfunktion kontrollerar löpande att fondernas och kundportföljernas placeringar är i enlighet med Lagen och fondbestämmelserna respektive förvaltningsavtalen. Eventuella överskridanden av limiterna i fondbestämmelserna, Lagen eller avtalen som identifierats av riskfunktionen rapporteras till respektive förvaltare och ledningen för åtgärd. 6.6 Öhman lämnar månatligen rapporter till kunderna inom den diskretionära förvaltningen om bland annat portföljens innehåll, värde och utveckling under rapportperioden samt vilka transaktioner som gjorts. Om något tröskelvärde i förvaltningsavtalet överskridits under perioden ska även detta rapporteras till kunden. 6.7 Öhmans administration värderar dagligen fondernas innehav för att möjliggöra kurssättning av fondens s.k. NAV, vilket sedan publiceras på bland annat Öhmans hemsida, i viss dagspress och på andra ställen. Öhmans riskfunktion är ansvarig för att kontrollera att kurssättningen görs i enlighet med interna och externa regler.

8 8 (17) 7. Risktagare och andra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil samt relevanta personer 7.1 Öhmans anställda kan delas upp i följande kategorier: (i) verkställande ledningen, (ii) anställda i kontrollfunktioner, (iii) fondförvaltare (iv) kapitalförvaltare/rådgivare, (v) säljare och (vi) administrativ personal. Öhmans organisation finns beskriven i Öhmans vid var tid gällande verksamhetsplan. Inom Öhman finns det inte, utöver den verkställande ledningen, anställda som leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i företaget, t.ex. affärsområdeschefer och regionchefer. Det finns inte heller inom Öhman anställda som utan att tillhöra verkställande ledningen är ledamöter i Öhmans styrelse eller anställda som, själva eller i egenskap av medlemmar i en kreditkommitté eller liknande, har ansvar för att föreslå krediter eller besluta om krediter. Öhmans kontrollfunktion för regelefterlevnad och ansvaret för Öhmans kontrollfunktion för risk, liksom de funktioner som ansvarar för rättsliga frågor, finansfrågor och IT, är outsourcade till moderbolaget E. Öhman J:or AB:s koncerngemensamma funktioner för detta. Internrevisionen är outsourcad till annan extern leverantör. (i) Verkställande ledningen Anställda i Öhmans verkställande ledning ingår enligt de Tekniska Standarderna om Risktagare i kategorin anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil. Av de fem riskområden som identifierats inom Öhmankoncernen bedöms anställda i den verkställande ledningen kunna påverka samtliga områden i större eller mindre utsträckning. Främst operativa risker, affärsrisker och övriga risker, men även likviditetsrisk i rörelsen och i viss mån motparts- och marknadsrisker, är sådana att de kan påverkas av agerande från den verkställande ledningens sida. Ersättningssystemet ska därför utformas så att denna kategori av anställda inte till följd av ersättningssystemet ges incitament att ta för företaget oönskade risker. De anställda som tillhör denna kategori anges i bilaga 1. (ii) Anställda i kontrollfunktioner Inom Öhman finns det anställda som utför arbete åt riskfunktionen, utan att vara ansvariga för denna. I den aktuella tjänstens arbetsuppgifter ingår att kontrollera att förvaltningen sköts inom de ramar som anges i fondbestämmelser och diskretionära mandat. Personer som innehar den aktuella tjänsten kan även ingå i Öhmans motpartskommitté. Motpartskommittén beslutar bland annat om godkännande av motparter för vidarebefordran av order och för förvaring av bolagets och fondernas medel och tillgångar. Mot denna bakgrund anses personer som från tid till annan innehar den aktuella tjänsten kunna påverka Öhmans marknadsrisk, operativa risk och motpartsrisk. Anställda som innehar denna tjänst ska därför anses tillhöra gruppen anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil och identifieras i bilaga 1.

9 9 (17) (iii) och (iv) Fondförvaltare, kapitalförvaltare/rådgivare Kapitalförvaltare/rådgivare på Öhman tar inga risker med Öhmans egna medel utan de risker som uppstår i förvaltningen rör i första hand kapitalet som förvaltas inom ramen för respektive fond respektive kundernas förvaltade kapital. Eftersom Öhmans intäkter delvis baseras på värdet av tillgångar som står under förvaltning har resultatet av förvaltningen betydelse för Öhmans resultat. Teoretiskt sett skulle stort risktagande med kundernas eller fondernas tillgångar kombinerat med en illa kontrollerad förvaltning kunna innebära att förvaltarens risktagande påverkar Öhmans resultat och/eller finansiella ställning. Av detta skäl är marknadsrisk en av riskerna som identifierats för Öhmans verksamhet, trots att Öhman inte handlar med finansiella instrument för egen räkning. Det sätt som förvaltningen och den interna kontrollen är organiserad på och som beskrivs ovan innebär dock att det finns förhållanden som uppväger de eventuella incitament att ta oönskade risker som rörlig ersättning baserat på Öhmans eller en viss enhets resultat kan ge upphov till för sådana anställda. I den mån det skulle förekomma överdrivet risktagande innebär organisationen av kontrollen att detta skulle upptäckas inom rimlig tid för att kunna åtgärdas innan det fick märkbar effekt på Öhmans risknivå. Vid lämnandet av investeringsrådgivning är Öhman exponerat främst för legala risker, som är en form av operativa risker. De legala riskerna består av risken för att rådgivaren inte ska följa tillämpliga regler om lämplighetsbedömning och dokumentering av investeringsrådgivning och att detta ska resultera i att oaktsamma råd lämnas och att Öhman drabbas av skadeståndsansvar eller regulatoriska sanktioner. Denna risk ska beaktas genom att ersättningssystemet inte endast ska premiera genererande av provisionsintäkter utan även regelefterlevnad och långsiktig lönsamhet, vilket ska kopplas till bland annat kundnöjdhet. Den legala risken hanteras också genom riktlinjer och rutiner och kontroller från bolagets kontrollfunktioner av att riktlinjerna efterlevs. Mot bakgrund av det föregående görs bedömningen att även om förvaltare/rådgivare på Öhman kan påverka nivån på risken som Öhman är exponerat för är denna påverkan inte sådan att de kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på Öhmans risknivå. Dessa kategorier anställda ska därför inte betraktas som risktagare. Kapitalförvaltare, rådgivare och fondförvaltare kan emellertid komma att bedömas som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil i de fall säljaren har en ledande strategisk befattning och/eller en särskilt hög nivå på ersättningen. En prövning görs i varje enskilt fall. De eventuella förvaltare/rådgivare som tillhör kategorin anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil anges i bilaga 1. (v) Säljare Anställda inom kategorin säljare har till uppdrag att sluta avtal med distributörer och slutkunder som investerar i fonderna som Öhman förvaltar samt att skaffa kunder till den diskretionära portföljförvaltningsverksamheten. Säljare har inte till uppgift och har inte heller befogenhet att fatta beslut om investeringar av fonders, kunders eller Öhmans egna medel eller tillgångar. Även om Öhmans säljare kan påverka resultatet beroende på hur många och

10 10 (17) vilken sorts distributörer, andelsägare och kunder de får in till verksamheten och vilka avtal som sluts med distributörer och kunder om exempelvis storleken på eventuella provisioner och/eller Öhmans förvaltningsarvode, har deras verksamhet ingen koppling till riskåtaganden som kan komma att påverka Öhmans resultat- eller balansräkning. Enskilda säljare har inte heller befogenhet att ingå avtal med distributörer eller kunder för Öhmans räkning utan godkännande från VD. Av de risker som identifierats för Öhmans verksamhet är det främst operativa risker och affärsrisker som säljarna skulle kunna påverka. Möjligheten och incitamentet för en säljare på Öhman som inte tillhör den verkställande ledningen eller annars av särskilda skäl har ett särskilt stort inflytande över Öhmans verksamhet att påverka Öhmans operativa riskprofil och nivån på affärsrisker får dock betraktas som små. Säljare skulle också kunna påverka kreditrisken inom Öhman i bemärkelsen risk för att en kund inte ska kunna fullgöra sin skyldighet att betala avgifter som ska erläggas som ersättning för ett utfört uppdrag. Eftersom Öhman har rätt att tillgodogöra sig förvaltningsarvodet ur det förvaltade kapitalet är kreditrisken som tas på kunderna i de flesta fall mycket liten. I enlighet med Koncernpolicyns riskanalys bedöms den typen av kreditrisk vidare inte vara av karaktären att dess förekomst kan styras annat än indirekt och i liten omfattning av enskildas anställdas möjlighet att erhålla rörlig ersättning baserat på det berörda företagets eller enhetens resultat. Anställda som trots allt kan påverka sådan kreditrisk av detta slag är främst anställda med ett mer övergripande ansvar för affärsverksamheten, såsom verkställande ledningen och eventuella affärsområdeschefer men inte enskilda säljare som inte tillhör de grupperna av anställda. Mot bakgrund av det föregående görs bedömningen att säljare på Öhman generellt sett inte kan betraktas som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil. Säljare kan emellertid komma att bedömas som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil i de fall säljaren har en ledande strategisk befattning och/eller en särskilt hög nivå på ersättningen. En prövning görs i varje enskilt fall. De eventuella säljare som tillhör kategorin anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil anges i bilaga 1. (vi) Administrativ personal Öhmans administrativa personal bedriver ingen verksamhet som direkt kan påverka Öhmans riskprofil. I administrationens uppgifter ingår att hantera de löpande administrativa åtgärder som förekommer i Öhmans verksamhet, inklusive åtgärder hänförliga till området för kundtjänst. Arbetsuppgifterna omfattar åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, administrering av värdepappersaffärer och kunders värdepappersinnehav, administration av teckning och inlösen av fondandelar, rapportering till Skatteverket och Finansinspektionen samt värdering av innehaven i fonderna. Av de risker som identifierats för Öhmans verksamhet är det främst operativa risker som den administrativa personalen har möjlighet att påverka. Möjligheten och incitamentet för en

11 11 (17) anställd inom Öhmans administration som inte tillhör den verkställande ledningen eller annars av särskilda skäl har ett särskilt stort inflytande över Öhmans verksamhet att påverka Öhmans operativa riskprofil får dock betraktas som små. Således ska Öhmans administrativa personal generellt sett inte anses vara anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil. Administrativ personal kan emellertid komma att bedömas som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil för det fall personen ifråga har en ledande strategisk befattning och/eller en särskilt hög nivå på ersättningen. En individuell prövning ska ske i varje enskilt fall. Eventuell administrativ personal som identifierats som tillhörande kategorin anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil anges i bilaga 1. Anställda med särskilt hög nivå på ersättningen Övriga anställda ska enligt de Tekniska Standarderna om Risktagare bedömas som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil i de fall de uppfyller något av kriterierna i 2.1 g) ix eller x. De anställda som tillhör kategorin anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil enligt denna punkt anges i bilaga Inom Öhman förekommer inte utveckling och/eller försäljning av investeringsprodukter förutom Öhmans fonder. Fonderna säljs inte direkt av Öhman till slutinvesterarna, förutom i förhållande till institutioner och andra kvalificerade investerare. I syfte att säkerställa att kundernas intressen beaktas och prioriteras vid tillämpningen av ersättningssystemet ska kapitalförvaltare inom den diskretionära portföljförvaltningen, investeringsrådgivare, VD, Chief Investment Officer samt klagomålsansvarig anses utgöra relevanta personer enligt denna policy, för vilka särskilda kriterier vid utvärdering och fördelning av rörlig ersättning ska gälla enligt avsnitt 9 nedan. Det förekommer för tillfället inte några anknutna ombud eller uppdragstagare som ska anses utgöra relevanta personer inom Öhmans verksamhet. 8. Beräkning av rörlig ersättning 8.1 Vid beräkning av vilket belopp som ska betalas ut i rörlig ersättning för visst räkenskapsår ska tillses att företagets totala rörliga ersättningar under året inte äventyrar Öhmans förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel. I detta syfte och i syfte att säkerställa att resultatbedömningen som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning baseras på långsiktigt hållbara resultat ska förluster under tidigare räkenskapsår beaktas vid resultatberäkningen på följande sätt. Om Öhman gått med förlust under något av de två räkenskapsåren som närmast föregår det räkenskapsår som beräkningen avser, ska det belopp som finns kvar av det innevarande räkenskapsårets vinst efter avsättning till bonuspoolen i enlighet med 8.2 nedan täcka den ackumulerade förlusten för de föregående två räkenskapsåren, om inte styrelsen i Öhman

12 12 (17) beslutar om undantag från denna regel. Beslutet om undantaget och grunderna för detta ska dokumenteras. 8.2 Rörlig ersättning får endast betalas ut för räkenskapsår då verksamheten i Öhman uppvisat ett positivt resultat före skatt. Från det positiva resultatet före skatt ska först avdrag göras för ett avkastningskrav uppgående till minst 8,25 procent av Öhmans eget kapital (före årets resultat) vid utgången av räkenskapsåret. Av det som kvarstår av det positiva resultatet före skatt och efter avdraget för avkastningskravet får maximalt 40 procent utgöra rörlig ersättning och på den rörliga ersättningen belöpande sociala avgifter till Öhmans anställda. Den beslutade lägsta nivån på avkastningskravet motsvarar styrelsens bedömning av vad som är en rimlig kostnad för kapital vid rådande ränteläge. Avkastningskravet kan således komma att förändras beroende på den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och inom Öhmankoncernen. Det får inom Öhman förekomma avtal eller överenskommelser med enskilda anställda om rörlig ersättning som betalas ut enligt andra kriterier än som angivits i första stycket ovan. Rörlig ersättning enligt ett sådant avtal eller överenskommelse får dock endast betalas ut för räkenskapsår när verksamheten i Öhman uppvisat ett positivt resultat före skatt och den rörliga ersättningen till samtliga anställda med sådana avtal ryms inom det positiva resultatet. Denna typ av överenskommelser ska dokumenteras och godkännas av Öhmans styrelse. I övrigt gäller för dessa avtal samtliga bestämmelser i denna ersättningspolicy. 8.3 Vid beräkningen av det belopp som totalt får betalas ut i rörlig ersättning ska beaktas om och i vilken mån resultatet i efterhand kan påverkas av nuvarande och framtida risker. Beaktandet ska göras genom en avstämning mot det kapitalbehov som identifierats i Öhmans senast upprättade IKU eller motsvarande, samt en aktuell bedömning av bolagets aktuella kapitaltäcknings- och likviditetssituation. Rörlig ersättning får inte betalas ut om Öhmans kapitalbas eller likviditet därmed skulle påverkas i en usträckning som innebär att de hamnar under den toleransnivå som styrelsen beslutat om eller, om högre, de krav på lägsta nivå på kapital respektive likviditet som följer av lagstadgade krav. 8.4 För det fall att resultatet inom en enhet inom Öhman ska ligga till grund för beräkning av rörlig ersättning till anställda inom enheten ska kostnaden för enhetens eventuella likviditetsutnyttjande beaktas. Vidare ska den aktuella enhetens andel av avkastningskravet enligt 8.2 som belöper på kapitalbehovet enligt Öhmans IKU eller motsvarande beaktas vid resultatberäkningen för den aktuella enheten. 8.5 Tillämpning av bestämmelserna i punkterna innebär bland annat att, vid beräkningen av resultatet som ska ligga till grund för beräkning av den maximala totala rörliga ersättningen till anställda, hänsyn tas till faktiska kostnader för att hålla kapital och likviditet som följer av den verksamhet som resultatmätningen avser. Genom att tillämpa punkterna beaktas vidare följande riskfaktorer vid beslut om storleken på den totala rörliga ersättningen för ett visst räkenskapsår: a) storleken av och kostnaden för det kapital som krävs för att täcka de risker som påverkat periodens resultat; b) storleken av och kostnaden för likviditetsrisken; och

13 13 (17) c) möjligheten att förväntningar på framtida intäkter inte realiseras. 8.6 Motsvarande regler som ska tillämpas vid beräkning av den maximala totala rörliga ersättningen till anställda enligt detta avsnitt ska tillämpas vid beräkning av tillgängligt utrymmet för avgångsvederlag, för det fall att sådana ska utbetalas. 9. Balans mellan fast och rörlig ersättning och fördelning av rörlig ersättning 9.1 Ersättning till anställda ska bestå av en fast del till vilken det även kan komma en rörlig del kontant ersättning. Principen ska vara att det är den fasta delen av lönen som är den primära ersättningen medan den rörliga ersättningen är en möjlighet som kan komma att utfalla men som den anställde inte bör räkna med i sin privata ekonomi. 9.2 Eftersom storleken på den rörliga ersättningen avgörs av Öhmans resultat kan den rörliga ersättningens storlek i förhållande till den fasta ersättningen variera för alla anställda som kan få rörlig ersättning från år till år. Vidare kan den rörliga ersättningens storlek i förhållande till den fasta ersättningen variera för den enskilde anställde, beroende på hur den rörliga ersättningen fördelas mellan de anställda. 9.3 För samtliga kategorier anställda ska den rörliga ersättningen för en anställd högst kunna uppgå till ett belopp motsvarande en årslön för den anställde ifråga. Den rörliga delen av ersättningen ska således inte kunna bli högre än 100 % av den fasta delen av den totala ersättningen för varje anställd. 9.4 Sedan den totala storleken på rörlig ersättning ett visst år beräknats enligt avsnitt 8 ska den fördelas på individnivå. Vem som är behörig att besluta om den totala storleken på den rörliga ersättningen respektive fördelningen på olika nivåer framgår av avsnitt Fördelningen av den rörliga ersättningen på individnivå ska baseras på en utvärdering av den anställdes prestationer under det gångna räkenskapsåret Utvärderingen ska avse bland annat hur väl den anställde uppfyllt uppställda mål, bidragit till Öhmans lönsamhet och efterlevt tillämpliga regler, såväl interna som externa Eventuell rörlig ersättning till personer som arbetar inom kontrollfunktioner ska dock bestämmas utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen oberoende av resultatet i de affärsområden de kontrollerar För övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil ska den rörliga ersättningen baseras på såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och Öhmans totala resultat. För det fall att det inom Öhman förekommer avtal eller överenskommelser med enskilda anställda om rörlig ersättning som baseras huvudsakligen på hur väl den anställde uppfyllt vissa uppställda finansiella mål för den enskilde anställde ska det framgå av överenskommelsen att Öhmans totala resultat ska beaktas, i enlighet med punkt 8.2 ovan, vid beräkningen av rörlig ersättning till personen i fråga. Vidare ska överenskommelsen innehålla

14 14 (17) förbehåll för att brott mot interna eller externa regler kommer att innebära sänkning av den rörliga ersättningen som annars skulle ha utgått. Denna typ av överenskommelser ska dokumenteras och godkännas av styrelsen. Under inga förhållanden får en sådan överenskommelse innebära att rörlig ersättning betalas ut i strid med punkt 8.3 eller någon annan bestämmelse i denna ersättningspolicy. Anställda med vilka denna typ av överenskommelser ingås ska vidare alltid behandlas såsom anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil, för vilken bland annat reglerna om uppskjutande av utbetalning av rörlig ersättning ska tillämpas För anställda som identifierats som relevanta personer ska kriterierna för rörlig ersättning inkludera tydliga kvalitativa kriterier, vilka bör beaktas i minst lika hög grad som kvantitativa kriterier gällande lönsamhet vid utvärderingen av berörda anställda. Även beslut om befordran av relevanta personer och förmåner till sådana personer, såsom generösa representationskonton, särskild sjukvårdsförsäkring och möjlighet att få delta i seminarier på exotiska platser, bör grundas på uppsatta kvalitativa kriterier i minst lika hög grad som kvantitativa. Med kvalitativa kriterier avses här annat än kvantitativa kriterier (vilka huvudsakligen är kopplade till hur väl den anställde uppfyllt vissa uppställda finansiella mål) och är kriterier som uppmuntrar berörda anställda att agera för kundernas bästa. Exempel på kvalitativa kriterier som ska beaktas för dessa anställda är god regelefterlevnad (framför allt beträffande regler om uppförande mot kunder och lämplighetsbedömning vid lämnande av råd och förvaltning), rättvis behandling av kunder, kundnöjdhet, utvecklingen av kundernas portfölj och lågt antal kundklagomål. Kundnyttokriterier bör även bedömas utifrån det faktiska utfallet (ur kundnyttoperspektiv) av de tjänster som tillhandahållits. Detta kan få till följd att utbetalningen av viss rörlig ersättning måste skjutas upp till dess att man kan bedöma utfallet av tjänsten som tillhandahållits och som ersättningen grundar sig på Mål och andra kriterier som styr den rörliga ersättningen till olika kategorier av anställda ska dokumenteras och kommuniceras till de anställda. Även utvärderingen av anställda som ska ske enligt denna punkt ska dokumenteras och kommuniceras till den anställde vid ett medarbetarsamtal. VD ska besluta om vilka personer som ska genomföra medarbetarutvärderingar av de anställda. 9.6 Den eller de personer som enligt denna policy ska besluta om fördelning av rörlig ersättning på individnivå ska säkerställa att Öhmankoncernens Riktlinjer för hantering av intressekonflikter och övriga interna regler som avser hantering av intressekonflikter i Öhman beaktas och efterlevs. Detta innebär bland annat att det ska säkerställas att det inte görs någon direkt koppling mellan ersättning som betalas till anställd som huvudsakligen är sysselsatt i en verksamhet och den ersättning som betalas till, eller de intäkter som genereras av, andra relevanta personer som huvudsakligen är sysselsatta i en annan verksamhet, om en intressekonflikt kan uppstå med avseende på dessa verksamheter.

15 15 (17) 10. Uppskjuten utbetalning 10.1 För anställda som ingår i kategorin anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil och vars rörliga bruttoersättning, utan inräknande av sociala avgifter, under ett år uppgår till minst kronor ska minst 40 procent av den kontanta rörliga ersättningen skjutas upp. Den uppskjutna ersättningen ska betalas ut under tre till fem år efter utgången av det ersättningsgrundande räkenskapsåret i enlighet med vad som sägs nedan För dels anställda i den verkställande ledningen, dels andra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Koncernföretagets riskprofil och vars rörliga ersättningsdel under ett räkenskapsår uppgår till en årslön, ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i enlighet med punkt Anställda med störst ansvar och störst risk ska omfattas av en längre uppskjutandeperiod än andra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil. För anställda i verkställande ledningen ska uppskjutandeperioden uppgå till fem år. För övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil ska uppskjutandeperioden i normalfallet vara tre år. Dessa tidsperioder har valts på basis av en bedömning av dels hur stor risk respektive hur stort ansvar olika kategorier av anställda tar respektive har, dels inom hur lång tid som de risker som de berörda anställda tar rimligen kan förväntas realiseras, om de ska realiseras. Om särskilda förutsättningar föreligger som innebär att huvudregeln i denna punkt om vilka anställda som har större ansvar eller som tar större risk inte bedöms tillämplig beträffande en viss anställd eller kategori av anställda, kan styrelsen besluta om innehållande under en kortare tid för sådan personal. Dock ska uppskjutandeperioden av rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil aldrig understiga tre år. Beslut enligt detta stycke ska dokumenteras och särskilt motiveras Den uppskjutna delen av den rörliga ersättningen får betalas ut successivt en gång om året jämt fördelat över den tid som ersättningen skjutits upp. Den första utbetalningen av någon del av ersättning vars utbetalning skjutits upp får göras tidigast ett år efter det ersättningsgrundande räkenskapsårets slut Rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil ska falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att något av kriterierna för beräkning av den rörliga ersättningen, antingen den totala inom Öhman eller fördelningen på individnivå, inte varit uppfyllda. Ersättningen ska också falla bort, helt eller delvis, om Öhmans ställning försämrats så att utbetalning inte är försvarbar med hänsyn till Öhmans finansiella situation. Öhmans VD ska tillse att ett sådant villkor skrivs in antingen i anställningsavtalet eller överenskoms med den anställde i samband med att den anställde informeras om beslutet om tilldelning av rörlig ersättning. För det fall att den rörliga ersättningen som enligt denna bestämmelse skulle bortfalla redan betalats ut, helt eller delvis, ska framtida rörlig ersättning till den berörde anställde justeras så att bortfallet dras från den framtida ersättningen. Den anställde ska informeras om skälen som legat till grund för bortfall respektive justering enligt denna punkt.

16 16 (17) 10.6 VD ska tillse att anställda i anställningsavtalen, eller i samband med att den anställde informeras om beslutet om tilldelning av rörlig ersättning vars utbetalning delvis ska skjutas upp, förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar för att minska eller undanröja effekterna av att rörlig ersättning som ännu inte har betalats ut justeras eller bortfaller. 11. Dokumentering och bevarande av uppgifter Den eller de personer som bereder och/eller fattar beslut om ersättningar samt den eller de personer som genomför medarbetarutvärderingar enligt denna policy är ansvariga för att beredningen, beslutet respektive utvärderingen dokumenteras och att dokumentationen lämnas till VD för förvaring i minst fem år. 12. Offentliggörande och information till personalen 12.1 Öhman ska årligen offentliggöra en relevant, tydlig och begriplig redogörelse för företagets ersättningar och ersättningssystem i samband med att årsredovisningen fastställs av årsstämman Redogörelsen kan lämnas i Öhmans årsredovisning eller koncernens årsredovisning, eller i en bilaga till något av dessa dokument, eller läggas upp som en separat text på hemsidan. Om redogörelsen tas in i eller läggs som en bilaga till årsredovisningen, ska årsredovisningen ifråga läggas upp på hemsidan. Redogörelsen ska finnas tillgänglig i minst ett år efter att den offentliggjorts på hemsidan Redogörelsen enligt punkt 12.1 ska i den mån det är relevant åtminstone omfatta följande uppgifter: 1. Information om hur Öhman uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som ställs på företaget i Föreskriften. 2. Uppgifter om beslutsprocessen för Öhmans ersättningspolicy samt antal styrelsemöten under räkenskapsåret, i tillämpliga fall inbegripet uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och befogenheter, och eventuella externa konsulter som anlitats för utarbetandet av ersättningspolicyn samt relevanta intressenters roll. 3. Uppgifter om sambandet mellan ersättning och resultat. 4. De viktigaste särdragen i utformningen av ersättningssystemet, inklusive uppgifter om kriterierna för resultatmätning och riskjustering, uppskovspolicy och kriterier för erhållande av rättigheter. 5. Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning angivet i enlighet punkt Uppgifter om de resultatkriterier som ligger till grund för rörlig ersättning (inklusive eventuell ersättning i form av aktier eller optioner). 7. De huvudsakliga parametrarna och motiveringen för samtliga förekommande system med rörliga komponenter och andra, icke-kontanta förmåner. 8. Aggregerade kvantitativa uppgifter om ersättning, uppdelat per affärsenhet.

17 17 (17) 9. Aggregerade kvantitativa uppgifter om ersättning, uppdelade på den verkställande ledningen och övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil, med angivande av följande: i) Ersättningens belopp för räkenskapsåret, uppdelat på fast och rörlig ersättning, och antalet mottagare. ii) Den rörliga ersättningens belopp och form, uppdelat på kontanter, aktier och aktieanknutna instrument och övrigt. iii) Belopp för utestående uppskjuten ersättning, uppdelat på intjänade och icke intjänade delar. iv) Belopp för uppskjuten ersättning som beviljats under räkenskapsåret, utbetalade och minskade genom resultatjusteringar. v) Betalningar i samband med nyanställningar och avgångsvederlag som erlagts under räkenskapsåret och antalet mottagare av sådana betalningar. vi) Belopp för avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret och det högsta vederlaget till en enskild person. 10. Antalet enskilda personer som fått en ersättning på 1 miljon EUR eller mer under räkenskapsåret, för ersättning mellan 1 miljon EUR och 5 miljoner EUR fördelat på lönesteg om EUR, och för ersättning på minst 5 miljoner EUR fördelat på lönesteg om 1 miljon EUR. Uppgifterna enligt punkt behöver endast avse sådana anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhman riskprofil. Uppgifterna ska offentliggöras på ett sätt som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska eller andra förhållanden Öhmans VD ska tillse att anställda som berörs av ersättningssystemet erhåller information om (i) vilka kriterier som styr deras ersättning, (ii) hur deras resultat bedöms och (iii) om de tillhör någon av kategorierna som ingår i gruppen anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Öhmans riskprofil och/eller kategorin relevanta personer. Öhmans VD ska vidare tillse att denna ersättningspolicy ska finnas tillgänglig för all berörd personal.

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation

Läs mer

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015 556606-6832 Skandia Investment Management AB Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2015 1 REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter (FFFS 2011:1) om

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

10.6 Bilaga 1 Riskanalys

10.6 Bilaga 1 Riskanalys 10.6 Bilaga 1 Riskanalys Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Ersättningar och ersättningspolicy nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda Dokumenttyp Styrdokument Funktion Leda och organisera Dokumentnummer 24-222-001 Skapat 2011-04-27 Beslutas av Styrelsen Dokumentnamn Ersättningspolicy Senast genomgånget 2012-03-30 Fastställs Senast sakliga

Läs mer

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016 Information om ersättningar i izave AB Organisationsnummer 556677-0391 Avseende år 2016 Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 med ändringar enligt FFFS 2014:22, Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

RISKANALYS AV SVENSKA LÄRARFONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION

RISKANALYS AV SVENSKA LÄRARFONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION RISKANALYS AV SVENSKA LÄRARFONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION Inledning Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearinginstruktioner

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 13/2010 15 OKTOBER 2010 Innehåll CEBS KONSULTATION OM ERSÄTTNINGAR s.1 KOMMISSIONENS PLANER FÖR BESKATTNING AV FIN ANSSEKTORN s.5 GODKÄNDA SPRÅK VID

Läs mer

PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB. 30 september 2015

PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB. 30 september 2015 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB 30 september 2015 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20]

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] Ersättningspolicy i Avida Finans AB Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] 1. INNEHÅLL Denna policy ska fungera som stöd för Avida Finans AB ( Avida eller Bolaget ) när det gäller frågor

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Angivna sifferuppgifter nedan avser förhållandena per den 31 december 2014 om inte annat anges.

Angivna sifferuppgifter nedan avser förhållandena per den 31 december 2014 om inte annat anges. Redogörelse för Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet AB (publ):s ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemen Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

E. Öhman J:or Wealth Management AB

E. Öhman J:or Wealth Management AB 1 (16) 1. Allmänt 1.1 Styrelsen för E. Öhman J:or Wealth ( Öhman ) har mot bakgrund av bl.a. 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag

Läs mer

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18.

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Ersättningspolicy För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Innehåll 1. Inledning 2. Definitioner m.m 3. Styrning 4. Uppföljning och kontroll

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer;

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

10.6 Bilaga 1 Riskanalys

10.6 Bilaga 1 Riskanalys 10.6 Bilaga 1 Riskanalys Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse 2017-04-25 Fastställd av Styrelsen Datum 2017-04-25 Senast fastställd 2016-02-25 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 Accum Kapital (AccuKap AB) ERSÄTTNINGSPOLICY Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 1(9) 1 INLEDNING Denna ersättningspolicy har upprättats mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Med ersättning avses fast ersättning och rörlig ersättning enligt vad som närmare framgår i punkt 3 och 4.

Med ersättning avses fast ersättning och rörlig ersättning enligt vad som närmare framgår i punkt 3 och 4. Styrelsens instruktion om principer för ersättning till personal och ledning Godkänd av Aktia Bank Abp:s styrelse 18.3.2016 Ansvarig för uppdatering: HR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE OCH CENTRALA PRINCIPER

Läs mer

Riktlinje för ersättning Personal

Riktlinje för ersättning Personal 1 för ersättning Personal 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för (Bolaget) ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och

Läs mer

Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB

Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB Antagen: Ansvarig: Version: Intern/extern: 4.0 = 2015-09-07 VD 3.0 = 2015-03-02 2.0 = 2014-12-15 1.0 = 2014-03-17 Intern 1. Mål och

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Information om ersättningar 2014

Information om ersättningar 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Sparbanken Nord 16 april 2015 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Övergripande beskrivning

Läs mer

Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet

Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet 2005-01-24 Beslut Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet Beslut (att meddelas 2005-01-26) 1. Finansinspektionen

Läs mer

Beslutsprocessen för att fastställa ersättningspolicy

Beslutsprocessen för att fastställa ersättningspolicy Den engelska versionen av ersättningspolicyn ska äga företräde om det förekommer motsägelser i den engelska versionen och någon av de versioner som finns tillgängliga på andra språk. Jupiter-koncernen

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Policy för intressekonflikter

Policy för intressekonflikter 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2014 Sid. 2 (6) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen 1 Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank Fastställd i styrelsen 2016-06-30 69-9 2 Innehåll Externa regelverk... 4 Interna regelverk... 4 1. Syfte... 5 2. Definitioner... 5 3. Omfattning... 6 4. Organisation

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB

SIP Nordic Fondkommission AB SIP Nordic Fondkommission AB Ersättningspolicy Fastställd av Styrelsen i mars 2014 Revideras av styrelsen årligen eller vid behov Ersättningsansvarig i styrelsen; Jan Österberg, ordförande Om policyn In

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT Informationen nedan avser Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Periodisk information 2014-09-30 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem (Bilaga till ersättningspolicy) Fastställandedatum: 12 december 2016 Upprättad av: HR-chef Kvalitetssäkrad av: Compliance Utgåva nummer:

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

1.2 Riskanalys Till grund för fastställandet av policyn har en riskanalys genomförts.

1.2 Riskanalys Till grund för fastställandet av policyn har en riskanalys genomförts. Ersättningspolicy Denna policy är fastställd av styrelsen för Global Invest Finansförmedling Sverige AB (Global). Policyn skall prövas och fastställas av Globals styrelse minst en gång per år. 1.1 Inledning

Läs mer

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014.

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 1 2 Definitioner... 2 3 Inledning... 3 4 Policyns målgrupp... 3 5 Grundläggande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen

ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen VATOR SECURITIES REGULATED BY THE SWEDISH FSA ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2016-05-19 1. Inledning och bakgrund Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015

1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015 1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015 Innehåll Regelverk för ersättningar... 2 Ersättningspolicy... 2 Definitioner... 2 Analys av särskilt reglerad personal... 2 Identifiering av särskilt reglerad

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/0099(COD) 5.2.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68 Förslag till yttrande Ole Christensen (PE430.995v01-00) Ändring av direktiv 2006/48/EG

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 av 5 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Enligt kommissionens delegerade förordning 2015/35 av den 10 oktober 2014 (EUförordningen) ska försäkringsföretag fastställa styrdokument

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Styrelsens regler för ägarfrågor

Styrelsens regler för ägarfrågor 2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största

Läs mer

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Bolaget 2017-03-07 1 INLEDNING Av 3 kap. 22 samt 9 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer