Med ersättning avses fast ersättning och rörlig ersättning enligt vad som närmare framgår i punkt 3 och 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med ersättning avses fast ersättning och rörlig ersättning enligt vad som närmare framgår i punkt 3 och 4."

Transkript

1 Styrelsens instruktion om principer för ersättning till personal och ledning Godkänd av Aktia Bank Abp:s styrelse Ansvarig för uppdatering: HR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE OCH CENTRALA PRINCIPER 2. PRINCIPER FÖR GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGAR 3. FAST ERSÄTTNING a. GRUNDLÖN OCH FÖRMÅNER b. TILLÄGGSPENSION 4. RÖRLIG ERSÄTTNING a. ALLMÄNNA PRINCIPER AVSEENDE RÖRLIG ERSÄTTNING b. KORTFRISTIG RÖRLIG ERSÄTTNING c. PERSONALFOND d. LÅNGFRISTIG RÖRLIG ERSÄTTNING e. AKTIEÄGARPROGRAM 5. ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER 6. ERSÄTTNINGAR TILL OBEROENDE KONTROLLFUNKTIONER 7. INFORMATIONSGIVNING 1. SYFTE OCH CENTRALA PRINCIPER I denna instruktion beskrivs de principer som tillämpas på ersättningar till ledning och övrig personal inom Aktiakoncernen. Instruktionen utgör Aktia Bank Abp:s (nedan koncernstyrelsen) riktlinjer till operativa ledningen och lönesättande chefer i koncernen, vilka dotterbolagen i tillämplig mån ska fastställa. Till den del det finns reglering om rörlig ersättning som hänför sig till idkande av placeringsfondsverksamhet inklusive verksamhet som förvaltare av alternativa fonder, fastställer berört bolag separata regler i linje med koncernens motsvarande regler. Med ersättning avses fast ersättning och rörlig ersättning enligt vad som närmare framgår i punkt 3 och 4.

2 De principer för ersättning som fastställts i denna instruktion ska utgå ifrån koncernens strategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen. Instruktionen är ett centralt instrument för att uppnå organisationens strategiska mål på kort och lång sikt. Aktias ersättningsprinciper ska stöda rekrytering av engagerade, kompetenta och målinriktade medarbetare samt stöda mångsidigt kunnande, samarbete och utveckling av arbetet utgående från koncernens strategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen. Ersättningsprinciperna ska stöda en god och effektiv riskhantering, stävja överdriven risktagning så att överdriven risktagning inte belönas samt motarbeta intressekonflikter i koncernen. Aktias ersättningsprinciper grundar sig på följande två huvudprinciper: Rättvisa Rättvis avlöning betyder i praktiken att lika lön betalas för lika arbete. Rättvisa är också det att lönen som betalas för ett arbete ska stå i relation till hur krävande arbetet är och till övriga löner. Rättviseprincipen ska iakttas oberoende av vilken typ av arbetsförhållande det är fråga om (visstids- eller fast anställning). Arbetsuppgiftens krav bestämmer lönen för specifika befattningar enligt kollektivavtalen och de på Aktia allmänt godkända rollerna och befattningsbeskrivningarna. Konkurrenskraft För att säkerställa att Aktia kan rekrytera och behålla sakkunnig personal, speciellt avseende specialister, erbjuder Aktia konkurrenskraftig ersättning. Konkurrenselementet kan leda till att man för en befattning betalar högre lön än vad den egentliga bedömningen av svårighetsgrad skulle förutsätta eller högre än gällande medellön. 2. PRINCIPER FÖR GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGAR Denna instruktion fastställs av koncernstyrelsen på beredning av styrelsens kompensationsoch corporate governanceutskott. Riskutskottet bistår kompensations- och corporate governanceutskottet i beredningen av koncernens ersättningsprinciper och bedömer hur principerna incentiverar att beakta koncernens riskhanteringskrav. Koncernens riskkontroll och compliancefunktion hörs vid utformingen och ändringar av ersättningsprinciperna. Styrelsen ska regelbundet utvärdera att ersättningsprinciperna har önskad funktion och att den efterlevs. Koncernstyrelsens kompensations- och corporate governanceutskott tar årligen del av interna revisionens rapport avseende efterlevnaden av denna instruktion. Koncernstyrelsen fastställer anställningsvillkor, däribland fast och rörlig ersättning, pensionsförmåner och eventuella övriga förmåner för verkställande direktören och övriga 2

3 personer i koncernledningen på beredning av koncernstyrelsens kompensations- och corporate governanceutskott. Koncernens verkställande direktör fastställer på förslag av koncernledningsmedlem till koncernledningsmedlemmar rapporterande personers fasta och rörliga ersättning samt eventuella övriga förmåner. På motsvarande sätt rullas "en över en -principen ned genom samtliga beslutsnivåer i koncernen och besluts om utfall och utbetalning av ersättningar. Helhetskompensationens element samt dess nivåer uppföljs årligen. Helhetskompensationen måste vara konkurrenskraftig och motiverande vilket innebär att kompensationen bör jämföras med belöningen i andra bolag i samma storlek och bolag inom finanssektorn. Förmåner så som bil och mobiltelefon beviljas i enlighet med bolagets gällande interna regelverk. 3. FAST ERSÄTTNING Med fast ersättning avses lön eller eventuell annan ersättning bunden till en viss tid eller någon annan faktor som inte är beroende av prestation eller resultat. För att en ersättning ska kunna anses som fast ersättning bör den enligt huvudregeln utgå för en del av anställningsförhållandet och inte vara av tillfällig natur. A. GRUNDLÖN OCH FÖRMÅNER Fasta grundlöner utgör en stabil utgångspunkt för verksamhetens basfunktioner och utvecklingen av dessa. Grundlönerna i Aktia bestäms utgående från kollektivavtal av rådande marknadsläge, arbetets kravnivå och den anställdas färdigheter och kunskaper. Utgångspunkten är att alla bolag i Aktiakoncernen som arbetsgivare följer riksomfattande kollektivavtal och de beslut som gjorts inom dem. Likaså är utgångspunkten att lokala överenskommelser ingås vid behov och att avtal som ingåtts efterföljs. För närvarande gäller två allmänt bindande kollektivavtal: Det allmänt bindande kollektivavtalet för finansbranschen Det allmänt bindande kollektivavtalet för försäkringsbranschen Möjligheterna till lokala överenskommelser inom ramen för kollektivavtalen utnyttjas aktivt. Årliga lönediskussioner förs enligt kollektivavtalens bestämmelser. Beslut gällande andra löneförhöjningar än kollektivavtalsenliga tas enligt principen "en över en". Fastighetsförmedlarnas anställningsförhållande grundar sig på lagen om arbetsavtal. 3

4 I Aktiakoncernen har personer som inte omfattas av kollektivavtalen ett eget lönesystem, det sk. meritförhöjningssystemet. För helhetslöntagare i Aktia dvs. chefer utanför kollektivavtalen förs en gång per år enligt fastslagna principer inom ramen för meritförhöjningssystem löneförhandlingar där lönerna granskas. Vid justering av löner för denna grupp tas i beaktande branschens löneutveckling, helhetskompensation och belöningens konkurrenskraft. Grundlönen och personliga löneförhöjningar avtalas mellan den anställda och hennes/hans chef med godkännande av chefens chef enligt principen en över en. B. TILLÄGGSPENSION Verkställande direktören och vissa andra nyckelpersoner i koncernledningen har tilläggspensionsavtal. Pensionsförmånens värde tas i beaktande vid fastställande av totalbelöningen. Verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i koncernledningen har rätt till tilläggspension enligt särskilda villkor som utgör en del av respektive persons ordinarie anställningsavtal. 4. RÖRLIG ERSÄTTNING A. ALLMÄNNA PRINCIPER AVSEENDE RÖRLIG ERSÄTTNING Med rörlig ersättning avses ersättning som inte är fast utan är bunden till den anställdas prestation, ekonomiska eller andra faktorer. Kriterier för rörlig ersättning får inte uppmuntra till överdriven risktagning och uppmärksamhet ska fästas vid potentiella intressekonflikter. Den rörliga ersättningen indelas i kortfristig och långfristig rörlig ersättning beroende på förtjänstperiodens längd. Förtjänstperioden för kortfristig rörlig ersättning, inkl. personalfonden, omfattar ett kalenderår (räkenskapsår) medan långsiktig rörlig ersättning spänner över i regel två kalenderår (räkenskapsår). Rörlig ersättning är särskilt reglerad i finansbranschen i syfte att stävja risktagande. Aktia beaktar vid var tidpunkt gällande regler och myndighetsföreskrifter avseende rörliga ersättningar. Således ska utbetalning av rörliga ersättningar följa tillämpliga regler om uppskovstider med rätt och skyldighet för bolaget att återta intjänad rörlig ersättning helt eller delvis på vissa grunder samt regler om väntetid. Den fasta ersättningen ska vara tillräckligt stor för att det inte ska bli oskäligt för arbetstagaren om den rörliga ersättningen inte betalas ut. Den rörliga ersättningen ska grunda sig på en helhetsbedömning av ersättningstagarens och affärsenhetens samt koncernens totala resultat och dess utveckling. Vid bedömningen ska beaktas ekonomiska och andra faktorer samt hur prestationen eller resultatet har förverkligats under en längre tid. 4

5 För personer delaktiga i aktiebelöningsprogrammet kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 100 % av nyckelpersonens årliga fasta ersättning. För övriga personer kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 6 månadslöner, dvs. ca 46 % av årlig fast ersättning. I de flesta fall är den rörliga ersättningen begränsad till 0,5-3 månadslöner, dvs. ca 4 % -23 % av årlig fast ersättning. Provisionslöner kan uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen (med undantag av fastighetsförmedlarna). I enlighet med reglerna om rörlig ersättning i finansbranschen ska efter utgången av varje förtjänstperiod kort och lång rörlig ersättning sammanslås för en bedömning av hur stor andel som kan betalas ut genast respektive ska skjutas upp för utbetalning under en period av ungefär tre år. Varje utbetalning av rörlig ersättning (utbetalningar av rörlig ersättning som totalt överstiger euro, utbetalning till sk. risktagare) förutsätter att koncernens Riskkontrollfunktion bedömer att inget hinder för utbetalning föreligger med beaktande av koncernens kapitalbas, likviditetsläge samt hur nyckelpersonen utfört sina arbetsuppgifter med beaktande av tvingande reglering, koncernens strategi, regler och god praxis. Koncernstyrelsen kan besluta att rörlig ersättning inte utbetalas, helt eller delvis, ifall: koncernens soliditet understiger de gränsvärden som definierats som koncernens miniminivå för kärnprimärkapitalrelation eller understiger minimimyndighetskrav för övriga kapitalposter (primärkapitalrelation eller kapitaltäckning) utbetalningen medför att koncernens likviditet understiger den målsättning som fastställts för koncernens likviditetsreserv. Rörlig ersättning kan även återkrävas om bolaget fått kännedom om ersättningstagares klandervärda förfarande först efter att ersättningen har betalats ut om ersättningstagaren genom sitt handlande bidragit till att det uppkommit betydande ekonomiska förluster eller om ersättningstagarens handlande strider mot kraven på tillförlitlighet och kompetens. Utbetalning av rörlig ersättning förutsätter i regel att den anställda inte sagt upp sig vid tidpunkten för utbetalning av rörlig ersättning. B. KORTFRISTIG RÖRLIG ERSÄTTNING Den kortfristiga rörliga ersättningen, bonus, är avsedd att stöda uppnående av målsättningar under verksamhetsåret/på kort sikt. De årliga ramarna för kortfristig rörlig ersättning fastställs årligen av Aktia Bank Abp:s verkställande direktör. I Aktiakoncernen kan kortfristig rörlig ersättning användas på följande sätt enligt systemet för sporrande belöning: För resultatansvariga chefer och specialistdirektörer på basis av enhetens totala resultat - även individuella mätare möjliga På basis av enhetens totala resultat till alla anställda i enheten Försäljarincentiv 5

6 Provisionslön till vissa kontakchefer med ansvar för nykundsanskaffning Provisionslön till fastighetsförmedlare enligt fastighetsförmedlingsbolagets principer Användningen förutsätter överenskommelse om gemensamma spelregler på koncernnivå, vilka årligen fastställs av verkställande direktören Målen ska vara mätbara, transparenta och tydliga och får inte sporra till överdrivet risktagande. Koncernens övergripande, totala målsättningar ska styra utformningen av kriterierna för enskilda enheters och individers kortfristiga belöningsprogram. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid utformningen av kriterier för rörlig ersättning till personer som tillhandahåller eller kan ha väsentlig påverkan på tjänster och/eller företagsbeteendet som avses i direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFIDdirektivet), däribland kontorspersonal som har direktkontakt med kunder, säljare och/eller annan personal som är indirekt delaktig i tillhandahållandet av investerings- och/eller sidotjänster och för vilka ersättning kan utgöra ett olämpligt incitament att handla på ett sätt som strider mot kundens bästa. Koncernens Compliancefunktion ska konsulteras i god tid innan kriterierna fastställs av koncernledningen. Även verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen omfattas av det kortfristiga belöningsprogrammet. Mål och mätare för verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen fastställs av koncernstyrelsen på beredning av kompensationsoch corporate governanceutskottet utgående från personernas ansvarsområden samt koncernens strategiska målsättningar. Koncernstyrelsens ordförande för årliga mål- och resultatsamtal med verkställande direktören. Verkställande direktören för årliga mål- och resultatsamtalen med övriga personer i koncernledningen. Maximal kortfristig rörlig ersättning: för verkställande direktören 3 månaders fast arpl lön övriga personer i koncernledningen : 3 månaders fast arpl lön andra personer berättigade till kortfristig rörlig ersättning: 0 6 månaders fast arpl lön Via prestationsledningen förs mål- och resultatsamtal 1 2 gånger per år med de personer som är med i kortfristiga belöningsprogram. Syftet med samtalen är att: bedöma förutsättningarna för att uppnå de mål som berättigar till bonus samt att skapa sådana förutsättningar få feedback och följa upp resultatrealiseringen Aktiakoncernen har också i bruk ett så kallad motivationstillägg. Enligt Aktiakoncernens praxis kan premiering av engångsnatur användas i situationer där arbetsgivaren i efterskott vill belöna en enhet eller person för gott arbetsresultat eller en enskild prestation. C. PERSONALFONDEN 6

7 Till Aktiakoncernens personalfond hör i regel koncernens personal med undantag av fastighetsförmedlarna samt dotterbolagen med personägare. Personer som omfattas av koncernens aktiebaserade belöningsprogram baserat på förtjänstkriterier (aktiebelöningsprogram) kan heller inte under pågående förtjänstperiod vara medlem i Aktias personalfond. Koncernstyrelsen fastställer årligen det mål som ligger till grund för utbetalning till personalfonden (vinstandelspremie) samt vilka koncernbolag som vid var tidpunkt bildar koncernens verksamhetshelhet som avses i fondens stadgar. Koncernstyrelsen fastslår, efter att ha hört samarbetsdelegationen, både maximibelopp för vinstandelspremie och minimimålnivå för utbetalning, vid vars uppfyllande vinstandelspremiens minimibelopp utbetalas till personalfonden samt principer för utbetalning vid gradvis måluppfyllelse. Styrelsen fastställer årligen utfall av vinstandelspremie till personalfonden. D. LÅNGFRISTIG RÖRLIG ERSÄTTNING - AKTIEBELÖNINGSPROGRAM Aktia har för närvarande i bruk två aktiebaserade långsiktiga program för rörlig ersättning, Aktiebelöningsprogram samt Aktiebelöningsprogram Programmens syfte är att stödja Aktiakoncernens långsiktiga strategi, förena ägarnas och nyckelpersonernas målsättningar att höja bolagets värde samt knyta nyckelpersonerna till bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt incentiv. Målgruppen för programmen är Aktias högsta operativa ledning samt vissa utvalda nyckelpersoner. Aktiebelöningsprogrammen omfattar tre förtjänstperioder var. Varje förtjänstperiod spänner över två kalenderår. Belöningen består dels av Aktia A-aktier, dels av ett penningbelopp för de skatter och avgifter av skattenatur som belöningen medför för nyckelpersonerna. Koncernstyrelsen fastställer förtjänstkriterier, målnivåer, nyckelpersoner och allokering före varje ny förtjänstperiod inleds. Förtjänstkriterierna för förtjänstperioderna , , , och har utgjorts och utgörs av utvecklingen av Aktiakoncernens kumulativa justerade egna kapital (NAV) (50 % vikt) samt av koncernens sammanlagda provisions- och försäkringsnetto (50 % vikt) för respektive förtjänstperiod. Belöningens bindande verkan ligger i att belöningen i regel inte utbetalas till en nyckelperson som vid tidpunkten för utbetalningen av belöningen inte längre står i arbets- eller anställningsförhållande till Aktiakoncernen. Därtill beläggs erhållna aktier med en väntetid om ett år. Även därefter ska nyckelpersonen behålla hälften av aktierna tills personen äger ett belopp på Aktia A-aktier vars värde motsvarar den fasta årslönen. Aktiebelöningsprogrammen har uppgjorts med stöd av Alexander Incentives. Mer information om aktiebelöningsprogrammen finns på Aktias web-sida: 7

8 E. AKTIEÄGARPROGRAM (MRS) Sk. aktieägarprogram har inrättats i syfte att stödja koncernens långsiktiga strategi, förena ägarnas och nyckelpersonernas målsättningar att höja bolagets värde samt för att knyta nyckelpersonerna till bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram som bygger på innehav av aktier i bolaget. Koncernstyrelsen fastställer på basen av verkställande direktörens förslag programmens målgrupp samt allokeringen. Programmen gör det möjligt för nyckelpersonen att få ersättning som baserar sig på innehav av bolagets serie A aktier. Ifall nyckelpersonen förvärvar aktier till marknadspris eller äger aktier som fritt kan överlåtas till ett antal som koncernstyrelsen fastställt, har han eller hon rätt att mot varje aktie han eller hon innehar genom programmet erhålla ett på förhand bestämt antal aktier (matching aktier) samt det penningbelopp som behövs för att täcka de skatter och avgifter av skattenatur som ersättningen medför för nyckelpersonen. Ersättningen betalas enligt huvudregeln ut under förutsättning att nyckelpersonens arbetseller anställningsavtal inte har uppsagts eller hävts innan utbetalningen av ersättningen och att aktierna på basis av vilka ersättningen betalas ut inte har överlåtits innan utbetalningen av ersättningen. Ifall nyckelpersonen överlåter sina aktier innan utbetalningen av ersättningen, minskar antalet matching aktier som nyckelpersonen har rätt till i samma proportion. 5. ERSÄTTNINGAR TILL OBEROENDE KONTROLLFUNKTIONER Rörlig ersättning till personer i koncernens kontrollfunktioner (riskkontroll, compliance, intern revision) får inte vara beroende av resultatet för den affärsenhet som han/hon övervakar. Koncernstyrelsens kompensations- och corporate governanceutskott övervakar ersättningen till oberoende kontrollfunktioner. Målsättningarna för koncernens riskkontrollfunktion fastställs årligen av koncernstyrelsen på beredning av styrelsens riskutskott som även övervakar måluppfyllelsen. Målsättningarna för koncernens compliancefunktion samt intern revision fastställs årligen av koncernstyrelsen på beredning av styrelsens revisionsutskott som även övervakar måluppfyllelsen. 6. ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER Övriga anställningsförmåner för Aktias anställda omfattar bland annat hälsa, välmående, god arbetsatmosfär och möjligheter till avancemang. Aktias målsättning är att alla Aktianer ska uppleva sig ha ett gott och välbalanserat liv och att man ska kunna njuta av arbetet och fritiden frisk och kry. Således består Aktias anställningsförmåner av följande element: 8

9 Anställda i Aktiakoncernen beviljas personalrabatter på Aktias egna produkter och tjänster, i enlighet med som årligen fastställs av koncernstyrelsen. De anställda vid Aktia koncernen har rätt till företagshälsovård på minst allmänläkarnivå. Hela koncernen erbjuds utvidgad företagshälsovård på specialläkarnivå när företagsläkaren anser detta motiverat. Koncernledningsmedlemmarna har en årlig så kallad större granskning. Företaget uppmuntrar till och stöder motions- och kulturverksamhet som främjar de anställdas hälsa och arbetsförmåga. Lön för sjuktiden uppgår till tre månader för anställda på finansierings- och försäkringsbranschen. I samband med företagets årliga chefsutvärdering och andra mätningar av välbefinnande på arbetsplatsen som genomförs regelbundet ger hela personalen feedback på: o lednings- och chefsarbetet o samarbetet och verksamheten inom arbetsgemenskapen o de faktorer som inverkar på den individuella arbetsinsatsen och arbetsvälmående De anställda vid Aktiakoncernen erbjuds möjlighet till bred kompetensutveckling till stöd för sina arbetsuppgifter. Verksamheten och samarbetet utvecklas på basis av resultaten från dessa utvärderingar och mätningar. 7. INFORMATIONSGIVNING Aktiakoncernen tillämpar lönesekretess med undantag för koncernchefen vars löneuppgifter och övriga anställningsvillkor är offentliga i enlighet med tillämplig reglering. Aktia beaktar därtill Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar avseende offentliggörandet av information om ersättningar så att relevant information offentliggörs och uppdateras minst en gång per år via bolagets årsredovisning, nätsidor el.dyl. 9

AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012

AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012 1 AKTIAKONCERNENS LÖNEPOLITIK Godkänd av styrelsen 28.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Principerna för lönepolitiken... 1 2. Totalbelöningssystemet... 2 3. Grundlön och förmåner... 3 4. Kortfristigt belöningsprogram...

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen

Övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen (Fastställda av styrelsen i SPP Fonder AB, 2015-04-23) 1. INLEDNING Den ekonomiska ersättningen i Storebrandkoncernen ska bidra till

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB 1 (17) 1. Allmänt 1.1 Styrelsen för E. Öhman J:or Fonder AB ( Öhman ) har mot bakgrund av bl. a. 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2015 tillämpats de

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

Beslutsprocessen för att fastställa ersättningspolicy

Beslutsprocessen för att fastställa ersättningspolicy Den engelska versionen av ersättningspolicyn ska äga företräde om det förekommer motsägelser i den engelska versionen och någon av de versioner som finns tillgängliga på andra språk. Jupiter-koncernen

Läs mer

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda Dokumenttyp Styrdokument Funktion Leda och organisera Dokumentnummer 24-222-001 Skapat 2011-04-27 Beslutas av Styrelsen Dokumentnamn Ersättningspolicy Senast genomgånget 2012-03-30 Fastställs Senast sakliga

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

2. Huvudprinciper för ekonomisk ersättning

2. Huvudprinciper för ekonomisk ersättning Övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Fastställda av SPP Liv Fondförsäkrings styrelse 2014-04-29 1. Inledning Den ekonomiska ersättningen i Storebrandkoncernen ska bidra

Läs mer

Information om övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen

Information om övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Information om övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Fastställd av styrelsen i SPP Spar AB, 2013-10-06

Läs mer

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010 LUNDIN PETROLEUM AB:s ERSÄTTNINGSPOLICY PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010 Lundin Petroleums målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 15 april 2013 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015 556606-6832 Skandia Investment Management AB Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2015 1 REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter (FFFS 2011:1) om

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Ersättningspolicy Inledning NASDAQ OMX Group Inc. tillämpar globala,

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Ersättningar och ersättningspolicy nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet )

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet ) Styrelsens för AB Volvo förslag till årsstämman 2014 om beslut om ett långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 och om överlåtelse

Läs mer

HUFVUDSTADEN AB (PUBL), 556012-8240 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om följande riktlinjer för

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Styrelsen föreslår härmed att Bolagets årsstämma 2015 beslutar att införa

Läs mer

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2008-05-26 överens om ett

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Bakgrund Årsstämman i

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01 Överenskommelse av den 24 juli 1996 med ändringar den 20 december 2000 och den 9 november 2010 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Fackförbundet SKTF Ledarna AiF, Akademikerförbunden

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Riktlinje för ersättning Personal

Riktlinje för ersättning Personal 1 för ersättning Personal 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för (Bolaget) ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget: 1 (6) Punkt 8(c) s i (publ), org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag om utdelning för år 2009, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2009

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ) Pressmeddelande Stockholm 21 mars 2016 Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ) Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april

Läs mer

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Tanum 2011-04-29 Ansvarig: Maria Lindberg Innehållsförteckning 1. Definitioner 2. Syfte 3. Syfte med Rörlig ersättning till anställda 4. Mål 5. Styrning

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 13/2010 15 OKTOBER 2010 Innehåll CEBS KONSULTATION OM ERSÄTTNINGAR s.1 KOMMISSIONENS PLANER FÖR BESKATTNING AV FIN ANSSEKTORN s.5 GODKÄNDA SPRÅK VID

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR AKTIA BANK ABP

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR AKTIA BANK ABP BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR AKTIA BANK ABP Denna rapport har godkänts av Aktia Bank Abp:s (Aktia) styrelse 27.2.2014. Rapporten har utfärdats separat från styrelsens verksamhetsberättelse. Rekommendationer

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport CellaVision är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Utöver moderbolaget består koncernen av fyra helägda dotterbolag i Sverige, USA, Kanada och Japan. Bolagets aktie är

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 6, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 768 103 95 Stockholm E-postadress info@bolagsstyrningskollegiet.se Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 1: Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy, FFFS 2011:1, 2014:22 och CRR (Tillsynsförordningen (EU) nr 575/2013)

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister Datum Parter Närvarande 2016-06-23 m fl Medieföretagen Svenska Journalistförbundet för Medieföretagen Hans O Andersson Louise Bjarnestam för Journalistförbundet

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2015 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT TF Bank AB (publ) (organisationsnr 556158-1041) BOLAGSSTYRNING INOM TF BANK Denna bolagsstyrningsrapport beskriver de allmänna och övergripande principerna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215, ( Bolaget ) kommer att hållas onsdagen den 23 maj 2012 kl. 15.00 på Restaurang Flustret, Svandammen

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till årsstämma klockan 15:00 torsdagen den 28 augusti 2014 på Hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

PRESSINFORMATION 311S

PRESSINFORMATION 311S PRESSINFORMATION 311S Kallelse till årsstämma i Micronic Mydata Aktieägarna i Micronic Mydata AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014, kl 17.00 i bolagets lokaler på Nytorpsvägen 9, 183

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen

FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid I LAGSTIFTNING OCH PRAXIS. 1. Utnämning för viss tid med stöd av statstjänstemannalagen FM 48/321/2003 Statens tjänsteförhållanden för viss tid Enligt statstjänstemannalagen (750/1994) utnämns tjänstemännen antingen tills vidare eller för viss tid. Statstjänstemannalagen innehåller närmare

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Interna affärer i livbolagen

Interna affärer i livbolagen RAPPORT DEN 21 dec 2005 DNR 05-8214-601 2005 : 12 Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning R a p p O R T 2 0 0 5 : 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer